Brugervejledning & instruktion MCDU 31. Varenr MCDU31/1101-1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning & instruktion MCDU 31. Varenr. 572349 MCDU31/1101-1"

Transkript

1 Brugervejleig & isruki MCDU 31 Varer MCDU31/1101-1

2 INDHOD 1 Beskrivelse 2 Isallai 3 uki 4 frimigs fuki 5 ramper srig 6 Ifrsig 7 larm & følerfejl 8 Kalibrerig 9 rgramerig 10 Daa kmmuikai 11 Tekiske aa 12 riip iagram 13 Opsæigs skema MCDU31/1101-2

3 BEKRIVEE / INTTION 1. MCDU 31 er e avaere mirpressr basere regular, sm iehler alle fukier fr srig af små, mielsre g sre køle- g frserum, skabe g kølemøbler, frslagre, l-sres m.v. De iehler følgee fukier: Termsa frimigssrig g pimerig rig af framperblæser Ifrsigsfuki larmfuki Daakmmuikai il C 2. Isallai 2.1 r krrek fuki skal mgivelsesemperaure være iefr mråe C sam 15% - 80% rel.fug. Desue skal apparae meres i passee afsa fra kakrer eller kabler sm bærer effeksrømme. 2.2 pparae paelmeres i e uskærig på 90 x 41 mm g fasgøres ve hjælp af merigsbeslagee. 2.3 g B følere, srømfrsige sam illeigere il relæere skal meres i hehl il iagramme på apparaes kasse, hvr gså relæeres maksimale bresrøm er agive. 2.4 følere avees il målig af rumemperaure, g skal plaeres på e passee g repræseaiv se i rumme, f.eks. hvr følere bes følger varees emperaur. B følere måler framperes emperaur g skal på sikker måe fasgøres il ee i e psii hvr e sørse ilisig vil ske. r a på e bes mulige beskelse af følerleigere m elekrmageisk søj, hvilke ka frsrre regulerige, skal følerleigere plaeres i sikker afsa fra krafkabler ligesm skærme skal jrfrbies. varsel: Hvr følsmme g værifule pruker skal pbevares uer kriiske kiier, bør e vureres a eablere separa alarm. - Når er i e eferfølgee agives [as]+[as] beer e aserk i rækkefølge g samiig. MCDU31/1101-3

4 UNKTION / RIMNING 3. Termsa fuki Når apparae ilslues spæig viser e ispla i 5 sekuer, mees er uføres e selv-krl. Derefer, fr a askueliggøre e ev. srømufal, uviser e eerse ispla r g e øverse ispla e maksimal påee emperaur. r a frigøre e ispla il ulæsig af hehlsvis rumemperaur g sepuksi sillig ases e vilkårlig as. Ve spæigsilsluig isfrsikes alægges igagsæig me summe af isilligere. g.rs. Dee sisæve fuki avees i isallaier hvr e er øskelig a ugå samiig psar af kmpressrer fr a beske srøm frsige m verbelasig..eks. :. = 3.00,.rs = 0.05 ; ve ilsluig af spæigsfrsig, isfrsikes mis 3 mi. g 05 sek. før kølesseme igagsæes.. g.ru er respeiv kølessemes miimum sp- g kørei. Dee beer a år relæe er srer kølesseme afbres eller slues, vil e frblive i psiie i mis e prgrammeree i. Temperaure hvr kølesseme sppes, er se-puksisillige. r a ære ee væri irkkes ase g E.p vises i isplae sm iikai fr agag il ærig af se-puke. Mees ase hles irkke, rkkes erligere på eller fr a ære værie iefr græsere.. g..h. Efer isillige er ufør, slippes ase fr a gemme e e væri. Kølessemes ikbligsemperaur fies ve a illægge.hs il se-puke. Hvis er psår e fejl på følere ka kølesseme ikke lægere sres efer se-puke, me reguleres efer.. sm ugører ssemes rifi i e 10 miuers perie..eks. 40% = 4 mi. rifi g 6 mi. sai... værie ka vælges i relai il e frveee rmale rifsklus. ukie sikre m vareskaer, hvis rumemperaure ikke ka måles sm følge af fejl på føler eller følerleig. 4. frimigsfuki r a prehle e frampers effekivie skal e afrimmes år e ækkes af ilisig. MCDU31 ilber flere frskellige meer il krl af afrimigspresse, i relai il ispuk g srig. Deruver gives mulighe fr krl af afrimigsfrløbe. Visig af framperes emperaur ve rk på. Ulæsig af i sie sar af sise afrimig ve rk på. Ulæsig af es varighe, sar mauel afrimig ve rk på + i 4 sekuer, eller aullerig på samme måe. Tispuke hvr e afrimig sares ka besemmes u fra : -Es iervaller -Ti fr isakkumulerig -rampereffekivie -Køleeffekpririe. MCDU31/1101-4

5 RIMNING ORTT Es iervaller: Dee issrig, valg me.p=, giver sar af afrimigsierval besem me parameer.re..eks..re=04, beer afrimigssar hver 4 ime. Isakkumulerig: Her isilles.re =, hvilke giver afrimigs pimerig ve srig af isakkumulerigsie. De ibggee imer akiveres ku år framperes rifs-kiier giver mulighe fr ispbgig. Dee sker år framperes emperaur er uer 0, sam lavere e lufes ugpuk, mål me følere g B. Delperiere psummeres iil.re ås. Dee pimerigsmee ka abefales år rumemperaure øskes sre mkrig 0 C. Me ee emme mee er afrimigsfrekvese e fuki af e ermiske belasig sam lufes fsiske kiier (lufemperaur g fugihl). Når emperaure er lavere e 0 C, er pimerige hvesaglig afhægig af emperaurfrskelle mellem rumemperaure g framperes emperaur,.v.s. af framperes rifi..eks. hvis alægges rifssekves er 5 mi. rif g 5 mi. sai, g.re isille il 04 imer, resulere e i afrimigs a. hver 8 ime. rampereffekivie: Me ee pimerigsfuki.t = u, prgrammeres e maksimal illaelige emperaurfrskel mellem framper g rumemperaur, sm sigal il sar af e afrimig. riippe er basere på sigig i emperaurfrskelle sm e fuki af ispbgige på frampere. r krrek srig, meres følere æ ve framperes veilar, g B følere meres i frampere æ ve sugerøre..ut værie fassæes u fra erfarig eller ve vervågig af emperaurfrløbe uerispbgigsie. Uer alle msæigheer vil miimumie mellem 2 afrimi ger bliver besem af værie.re. Køleeffekspririe: De 2 frrrige pimerigsmeer sres u fra måle kiier i frampere. Me. = Mr (smar pimerig) srer MCDU31 rumemperaure, g sikre a kølesseme fugerer år rumme behøver køleeffek. I ee siuai ka afrimigsiervallere.re, frøges me p il 50%, iil kølebehve er ække..eks. hvis.re = 4 imer, uføres afrimig efer 4 imer, maksimal 6 imer hvis er er behv fr kølig. Uafhægig af e valge sarmee fr afrimige, afvikles afrimigspreure ali på samme måe. arameere.i. srer framperes emperaur hvr afrimige afslues..m. agiver,af sikkerheshes, e maksimumi fr pvarmigs perie. Efer pvarmigsperie illaer ri isillige e emperauruligig ver hele frampere, ie pvarmige afbres g geikblig af kølesseme frsikes. Dee fuki ka være vigig speiel fr sre frampere, me gså spare eergi. Uer afrimige ulæses e frløbe i sie sar, på e eerse ispla, g e øverse ispla fugerer efer parameere.i. illes.i = 0 ulæses e akuelle rumemperaur ksa. Hvis.i = -1 vil e øverse ispla ulæse Er iil sepuke er åe. Hvis.i = miuer vil Er blive ulæs i e valge i efer afrimigsperie, me mire se-puke ås frie. MCDU31/1101-5

6 RIMNING ORTT / ORDMER / INDRYNING Der ka vælges imellem frskellige afrimigsmeer: -Naurlig lufafrimig -Elekrisk afrimig -Varmepumpe Naurlig lufafrimig :. =, ka avees år lufemperaure er ver 0 C, g er ikke er behv fr el-varme. Veilare frbliver i rif, mees ugagsrelæer il kølessem g afrimig er afbru. Elekrisk afrimig:. = EE. Når afrimige sares bliver relæere il kølessem g veilar afbru, g relæ fr afrimigssrig slue. Varmepumpe:. = G. Ve ee mee avees varmgasse fra kmpressre il pvarmig af frampere. Veilarrelæe afbres g relæere il kølessem g afrimig akiveres. Efer e srømafbrelse vil afrimigsimere gepage isællige fra e puk hvr afbrelse skee, iefr a. ±30 miuer. Uer alle msæigheer bliver sare frsike me ie besem ve værie i parameer.r gage me 60. ukie avees i alæg hvr samiig sar af afrimig i mage frampere øskes ugåe..eks..r = Hvis srømafbrelse sker efer 4 imer 59 miuers isællig g geeableres efer 5 miuer, vil imere gesare me 4 imer 10 miuers ællig. Uer hele afrimigsfrløbe bliker lsie, eller lser ksa hvis afrimigsrelæe er akivere. frimige aulleres i ilfæle af høj emperauralarm eller hvis er psår fejl på føler B. 5. rig af framperveilar. r a på e bese regulerig af emperaur g fug i rumme, er e vigig a vælge e ege srig af framperveilare uer kølepresse. Me. parameere ka veilare sres på 3 frskellige måer. Me. = -1 arbejer veilare ksa. Hvis. = 0 kører veilare samiig me kølesseme, g hvis. = miuer vil veilare frsæe me a kører e isillee aal miuer, efer sp af kølesseme. Veilare sares samiig me sseme. Når afrimiges emperauruligigsi er ileebrag gesares veilare efer.r isillige. De er e øskee emperaurifferee mellem føler B g sepuke sm giver veilar gesare..eks. hvis se-puke er -20 C g.r = +2.0 K, vil blæsere sare år frampere år -18 C. 6. Ifrsigsfuki Dee fuki giver mulighe fr a ue e aleraiv se-puk.r. i e give isrum, g ka prgrammeres g sares årsmhels. Når ifrsigsfuki øskes, irkkes asere + i 8 sekuer. frimige igagsæes fr a sikre maksimal framperkapaie uer ifrsigspresse. Efer afrimige sares ifrsige g e eerse ispla viser ifrsigsie. Hvis.r. ås uer ifrsige vil framper g veilar blive sre ermsaisk. r a ulæse ifrsigsie rkkes + i 4 sekuer. Værie vises i eerse ispla mees vises i e øverse. r a ære ie rkkes eller MCDU31/1101-6

7 INDRYNING ORTT / RM mees hles irkke. rla prgrammerige ve a slippe ase. r a aullere ifrsigsfukie rkkes + i 8 sekuer. Ure ifrsigspresse bliker e ilhøree lsie, g lav-emperauralarm g afrimig er aullere. Når ifrsigspresse er ileebrag gepages e rmale srigsfukier. 7. larmfukier g følerfejl... g.hi. besemmer hehlvis e lave g e høje emperaur alarmgræse... er e maksimal prgrammerbare væri fr e lave græse, g..h er e miimal prgrammerbare væri fr høj emperauralarme..y agiver e isperie hvr græseværie skal være verskree fr a e akuelle ugag akiveres (relæ/summer). Hvis parameere er 0.00 vil alarmfukie akiveres mgåee år e alarmkii ås. Hvis isillige er imer/miuer, vil alarme blive frsike e isillee i. Når e alarmsiuai psår vil e øverse ispla ulæse e mi. eller max. påee emperaur. De eerse ispla viser isperie fr alarmilsae, alarmerelæe bliver akivere g lsie bliker. Ve rk på e vilkårlig as kvieres alarme, g er emperaure iefr græsere vil alle alarmiikaier aulleres. Msa, hvis alarmkiie saig eksiserer bliver isplae frigjr me alarmie vebliver me a blike. Yerligere vil alarmgage (relæ/summer) blive akivere i 30 sek. hver 30 mi. så læge alarmilsae eksiserer. Når e højemperauralarm akiveres bliver afrimigsfukie aullere. Hvis er psår e følerfejl, bliver alarmugage akivere mgåee, uase e isille frsikelse..r fr føler, eller b.r fr føler B vises i øverse ispla. Neerse ispla ulæser isfrløbe fr følerfejle. Også i ee siuai skal er kvieres ve rk på e vilkårlig as. arameere.r avees hvis apparae er frse me igag fr ørkak g krllerer alarm, veilarer g ssem år øre åbes. Hvis.r = -1 er fukie slåe fra. Hvis mi. er valg vil veilare sppe mgåee år øre åbes. Efer e prgrammeree i vil gså kølesseme blive sppe, alarmugage bliver akivere g e eerse ispla viser r. Me hes il øralarme vil ee ikke blive geage efer kvierig. larmrelæes kaker er slue år apparae bliver srømløs. 8. øler afvigelse g kalibrerig. I siuaier hvr følere ikke ka måle e krreke emperaur f.eks. sm følge af rummes- eller kabiees ufrmig eller lagelig af lufe i rumme, ka ulæsige æres me e frskig via parameree. g.b fr hehlsvis g B følere. kulle e blive øveig a rekalibrere apparae, f.eks. sm følge af e føleruskifig, ka ee gøres sm følger: Der skal være agag il e præis referee MCDU31/1101-7

8 KIBRERING / ROGRMMERING / DT KOMMUNIKTION ermmeer eller e kalibrerigsappara. De skal sikres a frskigsparameere.x fr e føler er skal kalibreres er 0. Irk asere i 4 sekuer iil rekalibrerigsfukie bliver akivere. Ve a irkke asere + eller + vælges e øskee kalibrerig smråe: r.. g r..b giver mulighe fr 0 C kalibrerig af ee føler eller B, år afvigelse er ksa ver hele mråe. r.hi. g r.hi.b illaer emperaurkalibrerig fr a ree e fejl ver mråe. ve eller fr a ilpasse ulæsige il refereeisrumee. Hvis er ikke freages aserk i 10 sekuer frlaes re-kalibrerigsfukie. r a ugå ee ka ase hles irkke. 9. rgrammerig Kfiguraie af MCDU31 pås ve iprgrammerig af e sree parameer, ie er uføres e prgrammerig ue mulighe fr fejlagelser. Trk + + i 4 sekuer. De øverse ispla viser e memekiske smbl sm ieifierer e parameer, hvis væri sm ulæses i e eerse ispla. Der ka rulles geem parameree ve rk på + (frema) eller + (baglæs). Når e øskee parameer er valg, ka værie æres me asere eller. Ma frlaer prgrammerigsfukie hvis er ikke uføres aserk i 10 sekuer. 10. Daa kmmuikai me C MCDU31 ka usres me e R485 seriel ugag fr a igå sm ehe i e aakmmuikais eværk sre fra e C. Dee iebærer følgee muligheer: Temperaur g hjælpefukier - MCDU31 saus - isillig af prgrammerigs paramere g srefukier sm afrimig g ifrsig sar/sp sam frhirig af lkal juserig. E ilber e sfware sm kører i Wiws miljø, il fjervervågig g krl af mage apparaer (ikke alee MCDU31, CDC11 eller are E pruker, me gså arefabrikaer) ie ee giver mulighe fr pimere srig af sørre køle- frse- g lufkiierigsalæg. Via C ere muliggøres fjerulæsig g ærig af paramere, psamlig af aa sam grafisk præseai. Ifrmaiere ka isamles lkal, ver eværk eller ve hjælp af mems. E. parameere agiver aresse ummerige sm ieifikai fr C prgramme. MCDU31/1101-8

9 TEKNIKE DT / RINCI DIGRM 11. TEKNIKE DT Dimesier B*H*D 96*48*138 Omgivelses emperaur -10 C C Temperaur mråe C Opløsig 0.1 ølerper TC1000 EMI IEC Relæ max.srøm ref. aa på appara øler ilsluig spaesik 2.8 mm Relæer g srømfrsig spaesik 6.3 mm rømfrsig 230Va ±10%, 50/60 Hz Effekfrbrug 4 V Beskelsesgra, fr I RINCI DIGRM MCDU31/1101-9

10 MCDU31/ OÆTNING KEM 13. ara.. ara. ara. ara. ara r. ulæsig emekisk M g ulæsi emekisk M g ulæsi emekisk M g ulæsi emekisk M g ulæsi Memekisk beskrivelse g maks. g i. M. maks g i. M. maks g i. M. maks g i. M. maks g Mi. græser abriks s abrik s abrik s abrik s abrik isillig sille I sille I sille I sille I Isille væri se-puksgræse mi h h.. h.. h.. h.. se-puksgræse max h.h.h.h.h hserese silsasi ssem mi. mm.ss mi ru.ru.ru.ru.ru kørei ssem mi. mm ss mi ssem rifsekves % 0 % 50 7.rs.rs.rs.rs.rs ssem gesar mm ss mi r:.r:.r:.r:.r: puk Ifrsigs re.re.re.re.re geagelse afrimigs imer r ime u.u.u.u.u sar afrimigs aumaisk i..i..i..i..i. afrimigsbegræsig M..M..M..M..M. afrimigsi max. mm mi ri ri ri ri ri afrpigsi mi mi i.i.i.i.i afrimig ispla uer mi ) (rum emp afrimigsmee ;EE;G ) EE(krisk afrimigspimerig mr ;u; ; ) (iuerlig srig veilar framper mi mi 1 18.r.r.r.r.r afrimig efer veilarsar alarmgræse lav emperaur hi..hi..hi..hi..hi. alarmgræse emperaur høj alarm frsikelse emperaur mi mi r r. r. r. r. øralarmfrsikelse mi ) (aullere kalibrerig føler b b. b. b. b. kalibrerig føler E. E. E. E. E. ummer appera

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

SHIFT_. Eksteriør Interiør Specifikationer

SHIFT_. Eksteriør Interiør Specifikationer SHIT_ kseriør Ieriør Secifikaier Udskriv Ieriør e uraaerdyaiske desig af Nissa LA bidrager gså i a sare srø g reducere vidsøje. eadige af Nissa LA er hurig, re g e. Væg ee hurig eer ags adig - derhjee,

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Hvor mege er de værd a kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Bjarke Jensen Rolf Poulsen 1 Indledning For den almindelig fordrukne og forgældede danske boligejer var 1. okober 2003 en god dag: Billigere

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sædvanlige Differenialligninger a b. udgave 004 FORORD Dee noa giver en indføring i eorien for sædvanlige differenialligninger. Der lægges især væg på løsningen af lineære differenialligninger

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627 *** * * * * * * * Retten i Thiste * * * * * * Tinglysningsafelingen Sie: 3 Akt.nr.: E 627 Påtegning på Skøe. Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Grethe egelun l Lyst første gang en: 03.08.2007

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2015

tegnsprog Kursuskatalog 2015 egnsprog Kursuskaalog 2015 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Sprednings problemer. David Pisinger

Sprednings problemer. David Pisinger Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring Brugsvejledning Mac/ Word/ Carel plug-in 28.08.01 1 VIGTIGT GENNEMLÆS MANUALEN FØR INSTALLATION

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B 3 FUNDRAISING JDE PR 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR FINANSIERING CAND.MERC. FINANSIERING KANDIDATAFHANDLING VEJLEDER: MICHAEL CHRISTENSEN UDARBEJDET AF: JULIE LINDBJERG NIELSEN PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere