Referat af ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K /cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl i menighedslokalerne til Filipskirke, Kastrupvej 57, 2300 København S, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Filipsgården med følgende DAGSORDEN: l. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2012 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet, herunder hensættelsesbeløb i henhold til 22, og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af bo li gaf giften. 5. Forslag. l. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes 24, stk Bestyrelsen foreslår etablering af pengeløst vaskeri i ejendommen. 3. Bestyrelsen foreslår etablering af fibernet i ejendommen. 4. Bestyrelsen foreslår at forretningen Kastrupvej 52, st. tv., omdannes til bolig og sælges som andel 6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år: Dennis Hoffcnsetz og Kenneth Hoffensetz er på valg. Suppleant for 2 år: Peter Moesgaard er på valg. Suppleant for l år: lngen er på valg. Sille l af9

2 7. Eventuelt. 2 Fonnanden, Peter Fredskil de, bød på bestyrelsens vegne velkommen til forsamlingen, til Søren Tholle fra statsautoriserede revisorer Buus Jensen, til advokat Arne Gottlieb og Camilla Larsen fra Sven Westergaards Ejendomsadministration NS. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene et ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Ad dagsordenens pkt. l. Valg af dirigent og referent. Fonnanden foreslog advokat Arne Gottlieb valgt som dirigent og Camilla Larsen valgt som referent. Generalforsamlingen bifaldt forslagene. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med det i vedtægterne foreskrevne varsel på minimum 14 dage. 45 andelshavere var repræsenteret, heraf 12 ved fuldmagter. For at være beslutningsdygtig skal mindst 20% af de i alt 111 andelshavere være repræsenteret dvs. mindst 23 andelshavere. For vedtagelse af vedtægtsændringer skal mindst 213 af medlemmerne være til stede. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne tilstede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 213 flertal, uanset hvor mange der er fremmødt. Med generalforsamlingens samtykke konstaterede dirigenten lovligt kald og varsel samt beslutningsd ygtighed. Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning. Fonnand Peter Fredskilde forelagde bestyrelsens beretning, som følger: "I løbet af året er der blevet solgt 13 lejligheder, og der er 4, der er til salg på nuværende tidspunkt. Kloak projektet: fik vi så renoveret vores kloaker, som vi vedtog på generalforsamlingen forrige år. Projekt blev lidt større end vi først havde forventet, fordi det ftnna der oprindeligt havde lavet videoinspektionen, ikke havde filmet alle forgreningerne. Men det er gået stort set smertefrit, og projektet er afleveret til tiden og til den aftalte pris. Vi blev også gjort opmærksom på at gårdtoiletterne i 38 og 54 ikke var lovlige men skulle kobles af kloakkerne, så det blev også gjort. Vi har i stedet opgraderet det midterste gårdtoilet, der er kommet håndvask og nyt toilet, fliser og afløb. Så nu er det pænt og brugbart, og til at rengøre. Side 2 af9

3 3 Da vi nu havde et entreprenør ftnna i gården, og alligevel var i gang med at grave, fik vi banket asfalt og betondæk op over de gamle kokskældre, som var blevet fyldt op med byggeaffald for år tilbage. Dette materiale var efterhånden sunket helt sammen, så asfalten var forfaldet, og der opstod store huller i gården. Det er nu blevet genopfyldt og stampet forsvarligt. Belært af de senere års klimaforandringer har vi valgt at få sat kraftige højtvandslukker i alle afløbene i kældrene. Så kommer der ikke kloakvand op og ødelækker ting i vaskeri, varmekældre, og pulterrum ved det næste store regnskyl. Det er selvfølgelig en lille ekstra udgift, men vi er overbeviste om, at det er en rigtig god investering til beskyttelse af vores ejendom. I erkendelse af, at det er bedre at vedligeholde og forebygge, har vi har lavet en fast service aftale med kloak entreprenøren. En gang om året bliver kloaker, højtvandslukker og brønde efterset og spulet om nødvendigt, udgifterne udgør ca kr. Der var en del skader på kloakkerne, så vi må konkludere, at det er godt vi har fået renoveret nu. Og det er også en god fornemmelse, at dette projekt nu er overstået og vi ikke skal gå og bekymre os om dette i mange år fremover. For ca. 15 år siden fik vi renoveret vores faldstammer i ejendommen. Og i den forbindelse var det meningen, at der skulle sættes rottespærrer på faldstammerne i kælderen. Vi har dog bemærket, at de ikke blev sat på alle steder, så vi har også sat rottespærrer på samtlige faldstammer. Vi har fået en ny gastørrer tumbler. Vi har i den forbindelse måtte udvide dimensionen på udtrækket i vaskekælderen, så der er kapacitet til den nye tumbler. Vi har som sædvanligt fået understrøget taget. Vores snemaskine stod af sidst på året, det kunne ikke betale sig at reparere den, så vi har købt en nyere brugt, og af langt bedre kvalitet end den gamle. Der er efter ønske fra flere beboere blevet sat gelænder på væggen til kældernedgangene. Fremover vil bestyrelsen kun holde åbent for beboerne den l. onsdag i hver måned. Der er ikke længere behov for at holde åbent hver 14. dag. Bestyrelsen vil udover den ene gang om måneden i stedet holde møde efter behov. For at kompensere for den nedsatte åbningstid, har vi lavet en hjemmeside: Hjemmesiden er endnu ikke helt færdig, der mangler lidt fmpudsning, men vi vil sætte opslag op når den i nær fremtid er klar. Det er meningen, at man skal kunne fmde svar på de oftest stillede spørgsmål, man vil kunne hente referater, årsrapporter nøgletal m.m. Vi håber også, at den kan være med til at præsenterer foreningen positivt overfor nye beboere." Side 3 af9

4 4 Der var på dirigentens forespørgsel ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. Beretningen blev taget til efterretning. Ad pkt. 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2012 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet, og værdiansættelsen. Regnskabet for 2012 og beregning af andelsværdi blev gennemgået af revisor Søren Tholle. Beregningen af andelsværdien er foretaget på baggrund af den offentlige vurdering pr. l. oktober 2012, kr Andelsværdien, som indstillet af bestyrelsen, udgør kr ,0824 pr. m2, som er uændret i forhold til sidst år, og efter hensættelser kr ,00, som en "buffer" til kursudsving i prioritetsgæld eller eventuel fald i ejendomsværdien. Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til årsregnskabet eller værdiansættelsen, hvilket ikke var tilfældet. Årsregnskabet for 2012 samt andelskronen kr ,0824 pr. m2, blev herefter enstemmigt vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Søren Tholle gennemgik driftsbudgettet for 2013, som var udarbejdet af administrator i samråd med bestyrelsen. Boligafgiften forbliver uændret, kr. 369,23 pr. m2 årligt. Dirigenten satte driftsbudgettet for 2013, uden ændring af boligafgiften, til afstemning. Driftsbudgettet blev enstemmigt vedtaget. Ad dagsordenens pkt. S Forslag. Ad forslag J. Bestyrelsen foreslårændring afvedtægtemes 24, stk. 2. Nuværende bestemmelse: I forbindelse med overdragelsen foranlediger bestyrelsen, at der foretages "el-syn" i lejligheden og om nødvendigt foretages der en lovliggørelse af el-installationerne. "El-syn" og lovliggørelse udføres af foreningens elektriker og betales af sælger. Foreslås ændret til: I forbindelse med overdragelsen foranlediger bestyrelsen, at der foretages el-syn og VVS-tjek Side 4 af9

5 s i lejligheden og om nødvendigt foretages der en lovliggørelse af el-installationerne. El-syn og VVS-tjek samt lovliggørelse udføres af en af foreningen anvist elektriker og VVS-installatør. Udgiften hertil betales af sælger. Dirigenten beklagede at formuleringen af forslaget i indkaldelsen var forkert, idet hensigten med forslaget var at gøre det obligatorisk, at der også sker tjek og lovliggøreje af VVSinstallationerne. På dirigentens opfordring stillede bestyrelsen herefter følgende ændringsforslag: Foreslås ændret til: I forbindelse med overdragelsen foranlediger bestyrelsen, at der foretages el-syn og VVS-tjek i lejligheden og om nødvendigt foretages der en lovliggørelse af el- og VVS-installationerne. El-syn og VVS-tjek samt lovliggørelse udføres af en af foreningen anvist elektriker og VVSinstallatør. Udgiften hertil betales af sælger. Efter lidt debat satte dirigenten bestyrelsens ændringsforslag til afstemning. 44 andelshavere stemte for og l andelshaver stemte imod. Bestyrelsens forslag blev foreløbigt vedtaget, idet mere end 2/3 af stemmerne af de repræsenterede andelshavere stemte for forslaget. Ad forslag 2. Bestyrelsen foreslår etablering af pengeløst vaskeri i ejendommen. Bestyrelsen har indhentet tilbud på at etablere et pengeløst vaskeri. Det viser sig, at det er en overskuelig investering. Beboerne får udleveret en brik, hvori der er indkodet oplysninger om hvem der ejer brikken. Man fører brikken henover en scanner, der er monteret i vaskeriet. Prisen for den valgte vask, eller tørretumbler tur, bliver så trukket over huslejen. Det er altså slut med febrilsk, at lede efter de rigtige mønter inden man skal ned at vaske. Vi undgår indbrud og hærværk på vaskeriet. Maskinerne går ikke i stå fordi viceværten har glemt at tømme møntbeholderen. Vi skal ikke håndtere kontanter, og køre i banken med dem. Systemet er fra firmaet Nortec. Det er yderst brugervenligt, og vi har besøgt vaskerier der bruger systemet. Der er ingen, der har haft problemer med at betjene det. Det har ydermere den kæmpe fordel, at man kan reservere vasketider via intemetet. Man kan logge ind på et link på sin computer eller smartphone uanset tid og sted, og reservere en vasketid. Man kan selvfølgelig også gå ned i vaskeriet og reservere en tid via informationspanel et, man er altså ikke tvunget til at bruge internettet. Side 5 af9

6 6 Brikkerne er i en åben standard, så man kan også indkode låsekoder i dem. Det vil sige, at den dag, hvor vi beslutter, at vi skal omstille hoveddørsnøgler (systemnøgler) så kan vi købe elektroniske låse, og låse os ind med vores brikker. Såfremt forslaget bliver vedtaget, skal vi nok sørge for, at alle får den fornødne instruktion. Ingen behøver, at være nervøse for at bruge systemet. Prisen for dette system er kr. eks moms Brikkerne koster ca. 20 kr. pr. stk. Udgiften foreslås fmansieret over foreningens likvide midler. Efter lidt debat satte dirigenten forslaget til afstemning. 44 andelshavere stemte for og l andelshaver stemte hverken for eller imod. Forslaget blev vedtaget. Ad forslag 3. Bestyrelsenforeslår etablering af fibernet i ejendommen. Bestyrelsen har indhentet et tilbud, som medfører: Vi vil få en mere attraktiv ejendom, hvor et etableret fibernetværk er et godt salgsargument Vi vil få Mbit/s hastighed, til 100 kr/md. - betydeligt billigere pris end vi kender fra ADSL forbindelser. Det er frivilligt, og koster ikke noget, hvis man ikke tilmelder sig. Det vil ikke påvirke huslejen. Vi har fået et særtilbud på et nøglefærdigt system på kr. inklusiv moms og speciel rabat. hos leverandøren Fiberby. Den samlede pris, kr kr. inkl. moms, foreslås finansieret ved træk på foreningens likvide midler. Bestyrelsens begrundelse for forslaget: Vi tror, at internettet er kommet for at blive, og det er under konstant udvikling. Flere og flere bruger de nye tjenester og muligheder. Netflix, HBO, BBC, Viaplay osv. giver helt nye muligheder for at se tv, når man har tid, med et større udbud og til fornuftige priser i forhold til det.. gammeldags" og dyre og ufleksible kabel-tv. Cloud camputing hvor man laver backup, gemmer sine data, film, fotos, musik o.s.v i skyen, betyder at upload kapaciten nu også er af stor betydning. Der er kommet mange flere internetbaserede enheder inden for lejlighedens døre, mobiltelefoner, tablets, set topbokse o.s.v. der oftest er på nettet på samme tid. Det er alt sammen ting der gør, at ADSL forbindelserne nu -for mange -føles forældede og utilstrækkelige. Det kan godt være, at man betaler for en 20/2 Mbit/s ADSL forbindelse, men den reelle hastighed, er på grund af afstanden til den nærmeste telefoncentral kun 8/2 Mbit/s. Side 6 af9

7 Den typiske pris for en sådan forbindelse er mellem kr./md. alt efter hvilken udbyder man har. 7 Da foreningen for år tilbage etablerede antenne systemet, var vi åbenbart så fremsynede at opsætte kabelbakker i opgangene i en fornuftig dimension. Det betyder, at vi nu har mulighed for at trække fiberkabler ind i ejendommen til en yderst fordelagtig pris. Det er frivilligt om man vil tilslutte sig. Der skal dog trækkes kabel til alle lejligheder, så man har mulighed for at tilslutte sig på et senere tidspunkt. Der vil således være en garanteret båndbredde på 50/50 Mbit/s til en pris af 100 kr/md. Service og support: Udbyderen tager sig af servicen på netværket. Fiberby af- og tilmelder brugere, og sørger for at alt fungere, - det er inkluderet i prisen. Stabilitet: Fiberteknologien er mere stabil end AnSL-teknologien og Fiberby opgiver at de har haft en oppe tid på 99,8% det seneste år. Fremtidssikring: Fiberteknologien har kapacitet til at kunne levere en langt højere kapacitet end de 50/50 Mbit/s som vi starter med. I takt med at behovet ændre sig vil vi kunne opgradere. Betalingen vil foregå over huslejen. Hvis man er interesseret i ip-telefoni vil man frit kunne vælge leverandør og købe en voip/ata boks. Bestyrelsen anbefaler derfor, at vi siger ja til dette gode tilbud Efter lidt debat satte dirigenten forslaget til afstemning. 44 andelshavere stemte for og l andelshaver stemte hverken for eller imod. Forslaget blev vedtaget. Ad forslag 4. Bestyrelsen foreslår at forretningen Kastntpvej 52, st. tv., omdannes til bolig og sælges som andel Lejligheden er blevet ledig, og har i dag status som leje lejlighed med erhverv. Det er svært at finde interesserede erhvervslejere til en fornuftig husleje. Og som udlejer har vi også ansvar i forhold til lejeloven. Bestyrelsen foreslår derfor, at vi søger kommunen om tilladelse til at ændre lejlighedens status til bolig, og herefter sælger lejligheden som andelsbolig. Foreningen får så en ekstra indtægt ved salget. Giver kommunen tilladelse til bolig, skal facaden ændres, der kan eventuelt være krav til indretning og isolering fra kommunen, og bestyrelsen vil benytte rådgivningsbistand. Der Side 7 af9

8 kommer eventuelt også en udgift til ejendomsmægler. 8 Udgifterne til ombygning af forretningen til bolig, anslået til at udgøre max kr., og foreslås finansieret ved træk på foreningens likvide midler. Efter lidt debat satte dirigenten forslaget til afstemning. 44 andelshavere stemte for og l andelshaver stemte hverken for eller imod. Forslaget blev vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter. Dennis Hoffensetz og Kenneth Hoffensetz var på valg for en 2 årig periode. Begge var villige til genvalg. De blev begge genvalgt. Mads Dam Jensen udtrådte, som bestyrelsesmedlem, ved sin fraflytning af andelsboligforeningen. Bestyrelsen indstillede Lisa Barfod Madsen, som bestyrelsesmedlem. Hun var villig til valg, og blev valgt. Suppleant Peter Moesgaard var på valg for en 2 årig periode. Han var villig til genvalg. Han blev genvalgt. Laila Hansen ønskede at opstille til den ledige suppleantpost, Hun blev valgt, som suppleant for en l årig periode. Bestyrelsen består herefter af følgende: Formand, Peter Fredskilde Kastrupvej 52, 4.th. På valg i år 2014 Bestyrelsesmedlemmer: Dennis Hoffensetz Kenneth Hoffensetz Lisa Barfod Madsen Anette S. Christiansen Kastrupvej 3.th. Højdevej 46, 2. tv. Højdevej 50, 2. th. Kastrupvej 54, st. th. På valg i år 2015 På valg i år 2015 På valg i år 2015 På valg i år 2014 Suppleanter: Peter Moesgaard Laila Hansen På valg i år 2015 På valg i år 2014 Ad dagsordenens pkt. 7. Eventuelt. En andelshaver forespurgte om det var muligt at lave en undersøgelse og eventuel en opgradering af el-installationer i alle lejligheder. Bestyrelsen anser ikke dette for nødvendigt, men vil undersøge mulighederne for at udvide/forøge den samlede kapacitet i ejendommen, hvis el- Side 8 af9

9 forbruget stiger. 9 Det blev meddelt. at porten lanner uhensigtsmæssigt meget. Hertil oplyste bestyrelsen. at der samme dag var opsat en dørstopper på porten således at den nu skulle støje mindre. En andelshaver mente. at foreningens tag nok snart skulle renoveres. Bestyrelsen oplyste hertil at taget var i god stand. og at der kun havde været små problemer i form af lækage ved Maltagade. hvorfor en renovering af taget på nuværende tidspunkt ikke er nødvendig. Bestyrelsen meddelte. at hvis man opdager utætheder i taget. herunder i loftsrummene. skal dette straks meddeles viceværten. Der var ikke yderligere til eventuelt. Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Som dirigent: ttl JI.l(/ Peter Fredskilde. \ Som referent: Camilla Larsen Anette Skov Christiansen Lisa Barfod Madsen Side 9 af9

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere