Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug September

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling Formål og værdigrundlag 4 4. Målgrupper 4 5. Organisation og struktur.5 6. Stofbehandlingstilbud herunder visitation Fremtidig indsats på stofmisbrugsområdet Målsætninger og prioriteringer Opfølgning efter endt stofbehandling Klageadgang Monitorering af indsats.14 2

3 1. Indledning Ved bekendtgørelse nr. 430 af 30. april 2013 har Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet bestemt, at der skal fastsættes kvalitetsstandarder for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om sociale service og at kvalitetsstandarderne skal gøres alment tilgængelige. I bekendtgørelsen nævnes følgende målgrupper for information om tilbud til stofmisbrug: Borgere med aktivt stofmisbrug Borgere som er eller tidligere har været i stofmisbrugsbehandling Pårørende til borgere med stofmisbrugsproblematikker Behandlingsinstitutionernes samarbejdspartnere i og uden for kommunen Offentligheden i al almindelighed Dette dokument beskriver Hvidovre Kommunes standarder for social behandling af stofmisbrug. Standarderne er en samlet information om de tilbud og ydelser, kommunen tilbyder på stofmisbrugsområdet og kommunens målsætninger og prioriteringer på stofmisbrugsområdet. Dokumentet er især tiltænkt at give oplysninger til borgere, der har et misbrug af stoffer og pårørende til borgere med stofmisbrug samt samarbejdspartnere. 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 fastlægger at kommunen skal tilbyde behandling af stofmisbrug til deres borgere, herunder behandling af unge under 18 år. Senest 14 dage efter første henvendelse til kommunen skal der iværksættes et tilbud. Som led i behandlingen udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. En borger, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller et godkendt behandlingstilbud med et tilsvarende behandlingstilbud som det, der er visiteret til. Behandlingsgarantien kan fraviges, hvis borgeren vælger at blive behandlet et andet sted end det oprindelige tilbud. I helt særlige tilfælde bortfalder retten til frit institutionsvalg. Der tænkes specielt på borgere med psykiske lidelser/dobbelte belastninger, som ikke er i stand til at overskue konsekvenserne af deres valg. Den lægelige behandling er bestemt af 142 i Sundhedsloven. Regler og standarder for den medicinske behandling - herunder substitutionsbehandling med metadon og buprenorphin - er indgående beskrevet i Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 12 af d.13.januar 2003 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og Sundhedsstyrelsens 1 vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og om substitutionsbehandling af personer med opioidafhængighed. Derudover har følgende lovbestemmelser betydning for stofmisbrugsbehandling: Servicelovens der omhandler kommunens forpligtigelser til at yde rådgivning til borgeren. 1 Sundhedsstyrelsen, juni

4 Servicelovens 16- der omhandler generelle bestemmelser om brugerinddragelse i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af behandlingstilbuddene. Servicelovens 81- der generelt forpligter kommunen til at hjælpe voksne stofbrugere med en helhedsorienteret indsats med servicetilbud, der er afpasset den enkeltes behov. Servicelovens 99- der generelt forpligter kommunen til at sørge for at borgere med stofmisbrug, som ikke har eller ikke kan opholdes i egen bolig, tilbydes en støtte kontaktperson ordning. Servicelovens 107- der fastsætter, at kommunen skal sikre det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til blandt andet stofbrugere, altså de tilbud, der i daglig tale kaldes døgnbehandling. Servicelovens 141- der omhandler kommunens forpligtigelser til at tilbyde at udarbejde handleplaner med henblik på at sikre en helhedsorienteret indsats. 3. Formål og værdigrundlag Formålet med Hvidovre Kommunes indsats på stofmisbrugsområdet er: at forebygge og behandle misbrugsrelaterede sygdomme at give tilbud som er afpasset til den enkelte borgers behov at give den enkelte en mulighed for at få kontrol over sit stofbrug og om muligt at ophøre med sit forbrug af illegale stoffer at standse den sociale og helbredsmæssige deroute, som er knyttet til stofbrug at øge den enkeltes livskvalitet Behandlingsarbejdet er baseret på en række værdier: Frivillighed - forstået som en forudsætning for motivation og dermed den enkelte borgers evne til at engagere sig i egne mål for behandlingen Tilgængelighed - forstået som tilstedeværelsen af synlige og rummelige tilbud, der fungerer uden unødig ventetid og som signalerer, at borgeren er velkommen Værdighed - forstået som respekt for den enkelte borger Individets ret og selvbestemmelse - forstået som en uvildig information og inddragelse af den enkelte i beslutningerne om indsatser og mål i behandlingen. Disse værdier udgør grundlaget for såvel målsætninger som behandlingsmål og metoder på stofmisbrugsområdet og svarer til de moralske og etiske normsæt, som gælder på andre områder i social- og sundhedssektoren. 4. Målgrupper Målgruppen for Hvidovre Kommunes indsats er alle borgere med forbrug, overforbrug eller misbrug af euforiserende stoffer samt familie og pårørende til borgere med stofforbrug. Der er en særlig opmærksomhed på unge under 18 år, gravide stofmisbrugere og på børn i familier med stofmisbrugende forældre. 4

5 5. Organisation og struktur Det er Børne- og Familieafdelingen, der behandler henvendelser om stofproblematikker for børn og unge under 18 år. Det er Misbrugsområdet, der behandler henvendelser om stofproblematikker for borgere over 18 år. Misbrugsområdet består af to misbrugskonsulenter og hører organisatorisk under Afdelingen for Særlig Social Bistand. Misbrugskonsulenterne har social faglig uddannelsesbaggrund og efteruddannelse på diplomniveauet. Børne- og Familieafdelingen og Afdelingen for Særlig Social Bistand hører organisatorisk under Børne- og Velfærdsafdelingen. Misbrugskonsulenterne tager sig af alle henvisninger og henvendelser for borgere over 18 år, der ønsker råd og vejledning, støtte eller tilbud om stofmisbrugsbehandling. Alle borgere kan henvende sig til misbrugskonsulenterne. Pårørende og alle samarbejdspartnere såvel interne som eksterne, kan efter aftale med borgeren rette henvendelse på vegne af borgeren. Henvendelse til misbrugskonsulenterne kan enten foregå personligt, telefonisk eller pr. . Ved henvendelsen får borgeren så hurtigt som muligt en tid til samtale, hvor problematikken med udgangspunkt i et helhedsorienteret og systematisk arbejde, drøftes og afklares nærmere. Det er misbrugskonsulenterne, der har visitationskompetencen til at iværksætte ambulant stofmisbrugsbehandling. Når ambulant stofmisbrugsbehandling er iværksat, tilknyttes borgeren en rådgiver i Afdelingen for Særlig Social Bistand eller Pensions- og Handicapafdelingen, såfremt borgeren modtager førtidseller folkepension. Rådgiverne i Afdelingen for Særlig Social Bistand og Pensions- og Handicapafdelingen har hovedsageligt socialfaglig uddannelsesbaggrund. Alle borgerne bliver i forbindelse med opstart af stofmisbrugsbehandling tilbudt en personlig samtale med rådgiveren. Rådgiveren sørger for opfølgning af borgerens stofmisbrugsbehandling. Misbrugskonsulenterne bistår rådgiveren med råd og vejledning ved ændringer og justeringer af stofmisbrugsbehandling og deltager i opfølgningsmøder, såfremt der er behov for det. Det er rådgiveren, der i samarbejde med misbrugskonsulenterne sørger for koordination af den øvrige sociale indsats samt udarbejdelse af sociale handleplaner. Der er særligt fokus på borgere/familier med stofmisbrug, hvor der er børn i hjemmet eller samvær med børn. Ansøgninger om dag- og døgnbehandling behandles af visitationsudvalget i Ældre og Handicapafdelingen. Misbrugskonsulenterne sørger for udarbejdelse af indstillinger om dag- og døgnbehandling. Rådgiveren i samarbejde med misbrugskonsulenterne har ansvar for opfølgning af dag- og døgnstofbehandlingsforløbene. Misbrugskonsulenterne yder desuden råd og vejledning og faglig sparring til organisationens ansatte. 6. Stofbehandlingstilbud og visitation Stofbehandling kan ydes i form af ambulant-, dag-, døgn- samt efterbehandling. Hvidovre kommune benytter primært følgende stofbehandlingstilbud: Pulsen (Hvidovre kommunes eget misbrugsbehandlingstilbud) 5

6 KABS (tidligere Københavns Amts Behandlingscenter for Stofmisbrugere) Stofrådgivningen KKUC (Kirkens Korshærsudviklings- og behandlingscenter) Crimestop Pulsen Pulsen er et socialpædagogisk behandlingstilbud til unge op til 25 år med et overforbrug af stoffer eller alkohol. Pulsen yder ambulant behandling. Pulsen hører organisatorisk under Ungekontakten. Pulsen tilbyder: Anonyme samtaler (op til 5 samtaler) Individuelle samtaler Gruppebehandling i form af hash- og stimulansbehandling og tilbagefaldsforebyggelse Udgående misbrugsbehandling NADA 2 Forældregrupper Udover ambulant behandling sørger Pulsen desuden for tidlig og forebyggende indsats i folkeskoler i samarbejde med SSP. Pulsen tilbyder desuden forebyggelsesindsatser på kommunens ungdomsskoler og erhvervsskoler. Pulsen har et tæt samarbejde med kontaktpersoner og gadeplansmedarbejdere. Visitation til behandlingsforløb hos Pulsen: Ambulant behandling for unge under 18 år iværksættes i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen. Det er misbrugskonsulenterne, der visiterer unge i alderen til ambulant behandling i Pulsen. Yderligere oplysninger om Pulsens tilbud og personalets kvalifikationer kan hentes på og KABS (Tidligere Københavns Amts Behandlinscenter for Stofmisbrugere) KABS tilbyder stofmisbrugsbehandling i form af ambulant-, dag- samt efterbehandling. Stofmisbrugsbehandling består af lægelig og socialbehandling. Ydelser i den sociale behandlingsindsats omfatter: Rådgivning Ambulant social behandling i form af tilsynsforløb, grundforløb og særlig indsats Familiebehandling Misbrugspsykiatrisk behandling for brugere af hash og feststoffer Misbrugspsykiatrisk behandling af brugere i substitutionsbehandling (metadon/buprenorphin/heroin) Efterbehandling/ Efterværn Behandling i Det Udkørende Team 2 NADA balancerer krop og psyke (Yin-stimulerende akupunkturmetode). Den fremmer den enkeltes kognitive evner samt styrker evnen til fx at håndtere stress og angst. NADA er ikke en behandling i sig selv, men en metode, som gør den primære behandling bedre. 6

7 Ydelser i den lægelige behandling omfatter: Lægelig behandling med substitutionsbehandling Lægelig behandling uden substitutionsbehandling Lægelig behandling med heroin KABS kerneydelser omfatter tværfaglig udredning af misbrug, social situation - herunder et særligt fokus på børne og familieproblemer samt somatisk og psykiatrisk komorbiditet. Behandlingen af misbruget og misbrugsrelaterede sygdomme omfatter: Abstinensbehandling Substitutionsbehandling af opiatafhængige, inklusive heroinbehandling på Hvidovre afdelingen Forebyggelse (prævention, hepatitisprofylakse ) Psykiatrisk behandling (I samarbejde med sundhedsvæsenet) Somatiske sygdomme (I begrænset omfang med sundhedsvæsenet) Psykosocialbehandling med henblik på stabilisering, reduktion eller ophør af misbrug Individuelle eller gruppebaserede tilbud baseret på psykoeduktion, motivational interviewning og kognitive metoder. Ekstra ydelser I form af psykologsamtaler, socialrådgivning og Støtte-kontaktpersoner KABS enheder er organiseret efter borgernes karakteristika og dermed indholdet i stofbehandlingen: Opiatafhængige modtager stofbehandling i KABS Gentofte og Hvidovre Hash- og stimulantmisbrugere modtager bahandling i KABS City Borgere med psykiske lidelser/dobbelte belastninger modtager behandling KASA og KABS Stjernevang Opiatafhængige Opiatafhængige behandles I Hvidovre afdeling og Gentofte afdeling. I Hvidovre afdeling er etableret en klinik for lægelig behandling med heroin, og Gentofte afdeling varetager behandling i hjemmet (DUT- Det Udkørende Team) for opiatafhængige, som på grund af dårligt helbred eller handicap ikke kan behandles I afdelingen. KABS Hvidovre er beliggende på Hvidovrevej 80 D, 1.sal, 2610 Rødovre. KABS Gentofte er beliggende på Callisensvej 34, 2900 Hellerup Hash og stimulans misbrug Behandlingen af borgere, som misbruger hash eller centralstimulerende stoffer, varetages af KABS City- afdeling beliggende på Teglgårdsstræde 13 A; Baghuset, 1358 København K. Behandling af borgere med psykiske lidelser/dobbelte belastninger Det handler om behandling af borgere med dobbelte belastninger, hyppigst skizofreni eller svære personlighedsforstyrrelser i kombination med misbrug af opioder og andre rusmidler. KASA varetager behandlingen af voksne borgere med psykiske lidelser og stofmisbrug, primært opiatafhængige. Behandlingen indeholder psykiatrisk udredning, diagnostik og 7

8 behandling, der inkluderer dobbeltsporet behandling med antipsykotika og substitutionsmedicin. KASA yder desuden miljøterapi og kognitiv adfærdstræning og er I tæt samarbejde med behandlingspsykiatri, Hvidovre kommune, professionsaktører og pårørende. Tilbuddet omfatter et bredt spektrum af omsorgsbetonede services, som understøtter den egentlige misbrugsbehandling. Stjernevang varetager behandlingen af borgere med dobbeltdiagnoser/dobbelte belastninger, der primært har et misbrug af hash- og stimulantmisbrugere. Det psykiatriske diagnosespektrum omfatter bl.a. ADHD, personlighedsforstyrrelser/ borderline, adfærds og emotionelle forstyrrelser, psykoser incl. skizofreni, depressioner. Behandlingen indeholder psykiatrisk udredning, diagnostik og behandling. Tilbuddet har en socialpsykiatrisk orienteret tilgang med henblik at konsolidere brugerens netværk, bosætning, uddannelse og arbejde. Der forudsættes tæt samarbejde med behandlingspsykiatri, Hvidovre kommune, uddannelsesinstitutioner og pårørende. Behandlingen foregår individuelt og i grupper bl.a. gennem miljøterapeutiske programmer med kreative og kropslige aktiviteter. Begge afdelinger er lokaliseret I Region Hovedstadens bygninger ved Psykiatrisk center Glostrup. Visitation til stofbehandling i KABS Hvidovre borgere kan henvende sig direkte til KABS. Det gælder for alle borgere i Hvidovre kommune uanset forsørgelsesgrundlag. Ved henvendelse direkte til KABS, skal KABS efter aftale med borgeren indhente et tilsagn fra Hvidovre kommune om, at kunne udrede behandlingsbehovet. Tilsagnet for borgere over 18 år indhentes ved henvendelse til misbrugskonsulenterne i Hvidovre kommune. Tilsagnet for unge under 18 år indhentes ved henvendelse til Børne- og Familieafdelingen. Forløbet kan som regel etableres fra dag til dag. KABS foretager en primær udredning i løbet af den første uge, således at Hvidovre kommune kan myndighedsbehandle en indstilling om stofbehandling inden 14 dage. For nye indskrevne borgere eller borgere, der ikke har været indskrevet i KABS mere end 24 måneder, vil den primære udredning af 14 dages varighed blive fulgt op med en supplerende udredning af yderligere 14 dage. Det sker for at uddybe kendskabet til borgerens motivation, ressourcer og øvrige hjælpebehov og skal sikre et bedre valg af behandlingsmål og metoder. Der skal ske en kobling til den sociale handleplan med henblik på at sikre en helhedsorienteret behandling og en relevant koordination med Hvidovre kommunes egne indsatser. Som resultat af den supplerende udredning vil sagen blive lagt op til fornyet myndighedsafgørelse. Yderligere oplysninger om KABS kan hentes på Hvidovre Kommune har indgået en samarbejdsaftale med KABS, som kan justeres en gang årligt. Stofrådgivningen Stofrådgivningen tilbyder ambulant stofbehandlingsforløb til unge op til 25 år, der har et skadeligt forbrug af illegale rusmidler. Stofrådgivningen arbejder både direkte med den enkelte unges forbrug af rusmidler og med de problemer, der ligger til grund for denne adfærd. Stofrådgivningens behandlere tæller psykiatere, psykologer, terapeuter, socialrådgivere og pædagogisk personale. Alle forløb tager udgangspunkt i den enkelte unges behov, ressourcer og barrierer og sammensættes af forskellige tilbud. Det konkrete indhold aftales mellem den unge, Hvidovre kommune og Stofrådgivningen. Samtaler foregår i Stofrådgivningens lokaler på Nørre Voldgade 11, 1358 København K, mens den 8

9 udgående misbrugsbrugsbehandling aftales individuelt med den unge. Tværfagligt samarbejde er en vigtig del af behandlingen, da det gør det muligt at håndtere den kompleksitet en misbrugsproblematik ofte rummer, samtidig med at det muliggør en helhedsorienteret behandling. Stofrådgivningen yder følgende former for stofmisbrugsbehandling: Individuel samtaleterapi med psykolog eller psykoterapeut og mulighed for psykologisk udredning/test. Individuel samtaleterapi med psykiater og mulighed for psykiatrisk udredning, test og eventuel medicinering. Udgående socialpædagogisk misbrugsbehandling. Behandlingen foregår i den unges eget miljø. Indholdet er en kombination af samtale og aktiviteter fx opstart af motion eller anden fritidsaktivitet. Strukturerede samtaler, hvor der arbejdes fremadrettet med reduktion eller ophør af misbrug samt opnåelse af den unges øvrige mål. Deltagelse i gruppeforløb. Alle forældre til indskrevne unge tilbydes deltagelse i en forældregruppe. For nogle unge er det relevant at gå direkte i gang med behandlingsarbejdet, mens det for fx unge, der fremtræder depressive eller angste, er relevant at lave en udredning før den egentlige behandling igangsættes. Udredning består af en beskrivelse af den unges misbrugshistorie og en social anamnese, der er udarbejdet af en socialrådgiver i kombination med test og udredning hos psykolog eller psykiater. Stofrådgivningens målsætning er at tilbyde en visitationssamtale inden for én uge. Yderligere oplysninger om Stofrådgivningen kan hentes på Visitation til stofbehandling i Stofrådgivningen Borgerne kan ikke direkte rette henvendelse til Stofrådgivningen. Det er misbrugskonsulenterne i Hvidovre kommune, der kan visitere til ambulant stofbehandling i Stofrådgivningen. KKUC Kirkens Korshærs Udviklings- og Behandlingscenter KKUC tilbyder ambulant behandling og udredningstilbud for borgere over 18 år. Udredningstilbud via KKUC ydes i form af psykologisk, psykiatrisk eller socialfaglig udredning og stabilisering. Ambulant behandling tilbydes i form af individuelle traumeterapeutiske samtaler, individuelle traumeterapeutiske samtaler med kropsterapi, individuelle psykiater-/lægesamtaler, medicinsk behandling samt ambulant behandling i form dialektisk traumeterapi. 3 Behandlingsplan og mål udarbejdes i samarbejde mellem Hvidovre kommune, borgeren i behandling og KKUC. Den terapeutiske proces kan beskrives ud fra kontaktcirklens tre fraser: mobiliseringsfasen, 3 Ambulant behandling i form af dialektisk adfærdsterapi er et fire årigt satspuljeprojekt. KKUC visiterer og godkender borgeren til dialektisk adfærdsterapi efter henvisning fra kommunen 9

10 arbejdsfasen og afslutningsfasen. I mobiliseringsfasen klargøres terapiens rammer. Relationen mellem klient og terapeut opbygges, belastningsfaktorer bestemmes og arbejdspunkter defineres. Der laves familiediagram, motivationsarbejde, stofedukation og den selvdestruktive adfærd positiv reformuleres. I mobiliseringsfasen skal borgeren kunne fortælle sin historie på et intellektuelt plan og identificere egne overlevelsesmekanismer - og herunder den selvdestruktive adfærd. I arbejdsfasen bearbejdes borgerens tidlige traumer på et følelsesmæssigt niveau. Der arbejdes med borgerens relationer til familie og netværk. Borgeren skal skabe en kvalitativ forandring af relationerne. Borgeren skal i arbejdsfasen gennemgå en personlig udvikling, komme i kontakt med og rumme modsatrettede følelser og herigennem nå frem til en forståelse af egne konstruktive og destruktive handlingsstrategier. I afslutningsfasen skal borgeren tage ansvar for valg af handlingsstrategier, og konstruktive handlingsstrategier skal være integreret hos borgeren.. I afslutningsfasen er der ydermere fokus på evaluering af forløbet. Der lægges vægt på, at der bliver sagt ordentligt farvel i god tid, og der arbejdes med borgerens fremtidsperspektiv. Yderligere oplysninger om KKUC kan hentes på KKUC er beliggende i Bremerholm 18, 1069 København K. Visitation til stofbehandling i KKUC Borgerne kan ikke direkte rette henvendelse til KKUC. Det er misbrugskonsulenterne i Hvidovre kommune, der kan visitere til ambulant stofbehandling i KKUC. Crimestop Crimestop tilbyder ambulant-, dag-, udgående- samt stofefterbehandling til borgere over 18 år, som har problemer med afhængighedsskabende stoffer (alkohol, hash, kokain, heroin, ecstasy, benzodiazepiner og lignende), eller som har problemer med kriminalitet og har svært ved at slippe den kriminelle livsstil. Programmet består bl.a. af individuel- og gruppebaseret behandling, motion, sociale aktiviteter, NADA, socialrådgivning, Crimestop er beliggende i Taastrup Hovedgade 121, 2 sal., 2630 Taastrup Yderligere oplysninger om Crimestrop kan hentes på Visitation til stofbehandling i Crimestop Borgerne kan ikke direkte rette henvendelse til Crimestop. Det er misbrugskonsulenterne i Hvidovre kommune, der kan visitere til ambulant stofbehandling i Crimestop Døgnstofbehandling Tilbud om døgnbehandling er rettet mod borgere, der ikke kan profitere af ambulant- og dagbehandling. Ambulant- og dagbehandling skal derfor, som udgangspunkt, være afprøvet, før der kan tages stilling til bevilling af døgnbehandlingsforløb. 10

11 Borgeren kan selv anmode om døgnbehandling og behandlingssteder, hvor borgeren indgår i stofbehandling, kan ligeledes anmode om døgnbehandling. Meddelelse til borgeren om bevilling eller afslag på døgnansøgningen begrundes skriftligt. Afgørelsen ledsages af en klagevejledning. Krav til døgnbehandlingsstederne: Behandlingsstedet skal være godkendt af socialt tilsyn og fremgå af tilbudsportalen Behandlingsindsatsen skal kunne dokumenteres gennem status skrivelser samt behandlingsplaner, som sendes til Hvidovre kommune Behandlingsstedet skal indgå i et tæt og åbent samarbejde med Hvidovre kommune både undervejs samt ved ændringer og ophør i behandlingen. Ved bevilling af døgnbehandling arrangeres for-besøg, fastsættelse af egenbetaling og der laves en plan for opfølgning under døgnforløbet. Døgnbehandling er altid efterfulgt af en efterbehandlingsfase, der iværksættes ved borgeren tilbagehjemmekomsten. Supplerende oplysninger om døgnbehandlingssteder findes på Fastsættelse af egen betaling ved døgnstofbehandling I medfør af Servicelovens Kapitel 20 fastsættes egen betaling for kost og logi under døgnstofbehandling jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5.september Egenbetaling for kost og logi fastsættes således, at der tages hensyn til udgifter i forbindelse med opretholdelse af egen bolig, borgerens mulighed for at opretholde hidtidige forpligtelser, samt til at borgerens har et rimeligt beløb til personlige fornødenheder. Personer der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for logidelen, men blot for kost. 7. Fremtidig indsats på stofmisbrugsområdet Fra den 1. januar 2015 er det lovgivningsmæssigt vedtaget, at der skal ske opfølgende samtaler efter 30 dage og igen efter 6 måneder for de borgere, der har afsluttet behandlingsforløb som færdigbehandlet, til andet tilbud, eller til hospital. 4 Der etableres åben og anonym råd- og vejledning om forbrug/overforbrug af rusmidler hver onsdag kl i Medborgerhuset, Hvidovrevej sal ultimo oktober Det er Hvidovre kommunes misbrugskonsulenter, der står for råd- og vejledningen. Misbrugsområdet i samarbejde med Pulsen sigter efter i snarlig fremtid at tilføre Pulsens tilbud lægefaglig ekspertise i form af psykiatrisk bistand med et par timer ugentligt. Dette med henblik på dels, at imødekomme den kommende lovændring om behandlingsgaranti på lægelig misbrugsbehandling og dels med henblik på at kunne foretage basis screnninger af unge, der udviser tegn på dobbelte belastninger. 4 Se punkt 10 på side 13 efter endt stofbehandling for uddybning. 11

12 8. Målsætninger og prioriteringer Hvidovre kommunes målsætninger på stofmisbrugsområdet er iværksættelse af behandling, der matcher borgerens behov bedst muligt. Behandling iværksættes hovedsageligt med henblik på opnåelse/fastholdelse af stoffrihed eller reduktion af stofforbruget og understøttes af en helhedsorienteret indsats, der tager højde for borgerens samlede problematikker. I de tilfælde, hvor det er udsigtsløst og urealistisk, at forvente opnåelse af stoffrihed eller reduktion af stofforbrug iværksættes stofbehandling primært i form vedligeholdelse og skadesreduktion. Hvidovre kommune sigter efter prioritering af følgende indsatser på stofmisbrugsområdet: Tidlig indsats og forebyggelse på stofmisbrugsområdet Screening af borgere med dobbelte belastninger Glidende overgang fra barn til voksen Tværfagligt samarbejde og helhedsorienteret socialt arbejde Familiebehandling Efterbehandling (inkl. samarbejde med frivillige organisationer) Opfølgning efter endt behandling Kompetenceudvikling hos organisationens frontpersonale 9. Opfølgning efter endt stofbehandling Opfølgning i form af opfølgningssamtaler skal ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling efter 101 i Lov om Sociale Service ske senest en måned og igen seks måneder efter, at borgeren har afsluttet et behandlingsforløb. De borgere, som er omfattet af opfølgningen, er borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb med status som færdigbehandlet, udskrevet til et andet tilbud, udskrevet til hospital eller udskrevet med anden årsag til afsluttet behandling. Misbrugskonsulenterne står for indkaldelse, koordination og gennemførelse af opfølgning. Opfølgning ydes i form af individuel samtale med borgeren. Det kan være en personlig eller telefonisk samtale. Denne opfølgningsform påtænkes anvendt i forhold til de borgere, hvor stofproblematikken er eller har været det primære sociale problem. Opfølgning ydes desuden i form af koordinerende møder, hvor borgeren og andre relevante aktører deltager. Denne opfølgningsform påtænkes anvendt i forhold til de borgere, der har andre problematikker ud over et aktuelt eller tidligere stofmisbrug. Denne opfølgningsform tilbydes efter aftale med borgeren. 10. Klageadgang En borger kan klage over den behandling, som borgeren modtager og kan ligeledes klage over afslag på behandling. Det er kun den person, som en afgørelse vedrører, der kan klage. Klagefrister Klager over afgørelser skal altid indgives senest fire uger efter, at afgørelsen blev modtaget. En klage kan fremsættes såvel skriftligt som mundtligt til den instans, der har truffet afgørelsen, dvs. Hvidovre kommune. 12

13 Klager over behandling skal senest indgives fem år efter behandlingen har fundet sted. Derudover kan der højst gå to år efter at en borger er blevet opmærksom på en evt. fejlbehandling, uanset at det er inden for den femårige ramme. Ifølge Retssikkerhedsloven (jf. 8 og 66) skal Hvidovre Kommune efter modtagelsen af klagen genvurdere klagen. Afvises klagen, videresender kommunen den til klageinstansen, Ankestyrelsen, Aalborg, 7998 Statsservice med begrundelse for afgørelsen og bilag. Klage over ikke at få tilbud om behandling inden for højst 14 dage I tilfælde af at et tilbud ikke er blevet iværksat senest 14 dage efter henvendelse, har borgeren mulighed for at klage. I tilfælde af at klagen bliver afvist, sendes den til behandling i Ankestyrelsen, Aalborg, 7998 Statsservice. Klage over visitationsafgørelse Ved uenighed i visitationsafgørelser og/eller den måde en sag er behandlet på, skal klagen indgives til genvurdering i Hvidovre Kommunes visitationsudvalg indenfor fire uger efter afgørelsen blev truffet. Fastholder visitationsudvalget afgørelsen, fremsendes klagen til Ankestyrelsen, Aalborg, 7998 Aalborg vedlagt relevante sagsakter til belysning af sagen. Kopi af brevet sendes samtidig til klageren. Klage over sagsbehandling Føler en borger at vedkommende bliver mødt og behandlet på en ringeagtende måde, med urimelige regler eller ikke at få den nødvendige information om regler og tilbud, kan borgeren klage til borgmesteren eller Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune. Ønsker en borger at klage over både en afgørelse og dårlig sagsbehandling, sendes klagen til Ankestyrelsen, Aalborg, 7998 Aalborg, som tager stilling til begge dele. Klage over serviceniveauet Ønsker en borger at klage over det generelle serviceniveau, dvs. de ydelser og tilbud, kommunen stiller til rådighed på stofmisbrugsområdet, sendes klagen til Social og Sundhedsudvalget i Hvidovre Kommune. Klage over den lægelige behandling Ved klager over sundhedsfaglige afgørelser, herunder dosisstørrelse, medicinsk behandling og udlevering af medicin skal klagen sendes til KABS. Her genvurderes klagen ved Socialmedicinsk Klinik. Fastholder afdelingslederen eller overlægen afgørelsen, skal klagen indgives til Patientombuddet som efterfølgende vil behandle klagen. Embedslægeinstitutionen bistår Patientombuddet i behandlingen af klager over den lægelige behandling. En klage over sundhedsfaglige afgørelser kan også afleveres direkte til Patientombuddet eller Embedslægen. Supplerende oplysninger findes på 13

14 11. Monitorering af indsatsen Monitorering af indsatsen skal ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Sociale Service omfatte opstilling af måltal for: Andelen af borgere med stofmisbrug, der efter afsluttet behandling er stoffri samt andelen af borgere, der efter afsluttet behandling har reduceret deres stofmisbrug. Andelen af borgere med stofmisbrug i behandling, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder. Hvidovre kommune sørger for at monitorere andelen af borgere, der efter endt behandling er stoffri eller har reduceret deres stofmisbrug. Hvidovre kommune sørger ligeledes for monitorering af andelen af borgere, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder. Monitorering i øvrigt KABS og Stofrådgivningen indberetter til Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere i behandling (SMDB), til Danmarks Statistik (ressourceopgørelser), til Styrelsen for Social Service (VBGS), registre vedrørende kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C- i kort form kaldet kvalhep og andre instanser. Alle registreringer af behandlingsindsatsen og borgerne og dokumentationen heraf er omfattet af bestemmelserne i Persondataloven. KKUC sørger ligeledes for oprettelse af alle borgere i Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere i behandling (SMDB). Pulsen sørger for alle nødvendige indberetninger for borgere, som modtaget stofmisbrugsbehandling via Pulsen. 14

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling 3. Formål og værdigrundlag 4. Målgrupper 5. Organisation

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling 3. Formål og værdigrundlag 4. Målgrupper 5. Organisation

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere