Indledende bemærkninger - til budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende bemærkninger - til budget 2016-2019"

Transkript

1 BUDGET Indledende bemærkninger - til budget Klik her for at gå til over politikområder Materialet indeholder forslag til drifts- samt anlægsbudgettet for Det tekniske driftsbudget viser et økonomisk råderum i 2016, hvorimod overslagsårene er udfordret for at opnå balance i totalbudgettet. Økonomiudvalget besluttede i marts måned, at fagudvalgene til brug for det videre arbejde med budget beskrev et omprioriteringskatalog på 30 mio. kr. Endvidere var der enighed om at fastlægge en anlægsramme på 280 mio. kr. for budgetperioden. Mål i 2016 For at få et budget i balance samt opfyldelse af den økonomiske politiks måltal skal der gennemføres besparelser i driften eller reduceres i anlægsinvesteringerne i overslagsårene Det budget der fremsendes til 1. behandling indeholder konsekvenserne af økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt Social- og indenrigsministeriets udmeldinger om skatteindtægter og generelle tilskud. Derudover er de tekniske ændringer som er foretaget til 1. behandlingen indarbejdet samt de omprioriteringsblokke der er fuld politisk enighed om i Byrådet. Der var ansøgt om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner via Social- og indenrigsministeriet, men Assens Kommunen var ikke blandt de kommuner, som opnåede tilskud ved offentliggørelsen den 28. august.

2 BUDGET Mål i 2016 BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT I kr. Oprindeligt fremskrevet budget 2016 Ændringer Indtægter Skatter Generelle tilskud m.v I ALT INDTÆGTER Driftsudgifter Økonomiudvalg Innovations- og medborgerskabsudvalg Miljø og teknik udvalg Børne- og undervisningsudvalg Kultur- og fritidsudvalg Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg Social- og sundhedsudvalg Beredskabskommission I ALT DRIFTSUDGIFTER Renter Pris- og lønskøn RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (excl. jordforsyning) Køb af jord incl. Byggemodning Salg af jord JORDFORSYNING ANLÆG RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt jf. resultatopgørelsen Optagne lån I ALT Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger I ALT ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019

3 BUDGET Nedenstående tabel viser budgeten set i forhold til måltallene i den økonomiske politik. De røde felter viser, at måltallet ikke er opfyldt, de grønne felter viser at måltallene er opfyldt. Budget og økonomiske måltal (mio. kr. netto) Måltal Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Disponibel kassebeholdning primo Gennemsnitlig kassebeholdning i ht. kassekreditreglen Mål i 2016

4 BUDGET Mål i 2016 Forventet kassebeholdning primo 2016 i mio. kr. Kassebeholdning 1. januar 2015 (årsberetning) 311,2 Kortfristede tilgodehavender 112,0 Kortfristet gæld -186,8 Budgetlagt kassetræk af de likvide aktiver (budget 2015) -11,7 Korrektion for deponering og risikofond -78,9 Kirkekasser -3,5 Sum før overførsler 142,3 Overførsler fra 2014 til drift -29,8 Overførsler fra 2014 til anlæg -24,3 Disponibel kassebeholdning primo 2016 ( købekraft) 88,2 Forventede overførsler fra 2015 til drift (skøn) 25,0 Forventede overførsler fra 2015 til anlæg (skøn) 20,0 Beregnet kassebeholdning - budget 2016 (måltal) 133,2 Ovenstående opgørelse angiver en primo beholdning på 133,2 mio. kr. Dette tal er under forudsætning af, at der sker overførsler fra drift og anlæg på samlet 45,0 mio. kr. mellem årene 2015 og Den disponible kassebeholdning reel købekraft, udgør den likviditet der er til rådighed, når der er renset for kortfristet gæld, overførsler og lignende.

5 BUDGET Mål i 2016 Politikområder I kr. Total Budget 2016 Total Budget 2017 Total Budget 2018 Total Budget Politisk organisation Administrativ organisation Økonomiudvalget Innovation og medborgerskab Innovations- og medborgerskabsudvalg Miljø og natur Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse af kommunale bygninger Miljø og teknik udvalg Familie, unge og uddannelse Dagtilbud og skole Børne- og undervisningsudvalg Kultur og fritid Kultur- og fritidsudvalg Arbejdsmarked Erhvervsfremme og Sundhedsfaglig bistand Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg Sundhed Plejecentre, bosteder og aktivitet Myndighed SSU Sikringsydelser Social- og sundhedsudvalg Beredskab Beredskabskommission I ALT Drift

6 BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke 01. Politisk organisation ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar T01 Korrektion af budget vedrørende pension til borgmestre B01 Omprioritering vedr. uddannelse Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Mål i 2016

7 BUDGET Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 1. Politisk organisation Blok: Omprioritering vedr. uddannelse Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Omprioritering vedr. uddannelse I alt netto Beskrivelse af blokken: Der er hvert år afsat kr. til uddannelse af byrådspolitikere. Beløbet dækker udgifter til Kattegatkurser. Forslaget får den betydning, at det kun er i de år efter nyvalg til byrådet, at der afsættes midler til uddannelse. Det vil derudover også betyde, at der skal ske reduktion i antallet af deltagere til KL s delegeret møde. Mål i 2016 Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen

8 BUDGET Mål i 2016 Oversigt politikområder 02. Administrativ organisation Klik på pilene for at gå til blokke ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Midlertidig ansættelse integrationsmedarb. jfr. Byrådet 25/ Oprettelse af en fast stilling i Børn og familie jfr. Byrådet 17/ Afledt drift af anlægsinvest. modernisering af telefonløsning til IMU Afledt drift nedrivning/salg af bygninger overføres fra MTU Drift vedr. Sale og lease back omplaceres til renter Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 Fejl i teknisk blok fra 2015 vedr. kompetenceuddannelse T02 Drift af unge-enhed i Glamsbjerg B01 Bedre udnyttelse af leasede biler B02 Risikostyring - omprioritering vedr. udb. af arb.skadeerstatninger B04 Reduktion vedr. annoncering B05 Omprioritering indkøb B06 Omprioritering inventarkontoen B07 Reduktion vedr. fratrædelsesgodtgørelse Andel af B06-7. Fam. - Investering i udsatte børn og unge (30 sager) Administrativ organisation Andel af B07-7. Fam. - Investering i udsatte børn og unge (25 sager) ( i Budgetseminar kr ) i alt Blokke til 2. Budgetseminar Andel af DUT vedr. Lov om Kontantydelse Andel af DUT vedr. Lov om org. og understøttelse af besk. indsatsen Andel af DUT vedr. Reform af beskæftigelsesindsatsen, Andel af DUT vedr. L 81 Ophævelse af gensidig forsørgerpligt mv T03: Tilpasning af andel af udkonteret takstoverhead - hovedkonto Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling T04 Salg af KMD-ejendomme Andel af 3.B02 - IMU Monopolbrud ny beregning Andel af 7.B08 - Unge i uddannelse - Blik for uddannelse Andel af 7.B09 - Unge som starter i uddannelse -Støtte og fastholdelse Andel af 7.B10 - Unge i uddannelse - Unge med lang varighed Andel af 10.B01 - Flere ledige i job og uddannelse Andel af 10.B02 - Jobparate ledige - Investering i to medarbejdere T05 Ophævelse af regel om fast kontaktperson, hjemmeplejen Behandling i alt

9 BUDGET Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Bedre udnyttelse af leasede biler Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Møder og rejser I alt netto Beskrivelse af blokken: Der er afsat kr. til dækning af møder, rejser og kørselsgodtgørelse. Der lægges op til en mere effektiv udnyttelse af de leasede biler. (2 ved rådhuset og 6 ved Jobcenteret). Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen Mål i 2016

10 BUDGET Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Risikostyring omprioritering vedr. udbetaling af arbejdsskadeerstatninger(arbejdsskadeforsikring) Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Omprioritering vedr. udbetaling af arbejdsskadeforsikring I alt netto Beskrivelse af blokken: Assens Kommune er selvforsikrende på arbejdsskadeområdet. Området budgetteres årligt med 4,5 mio. kr. Heraf dækkes løbende skadesudbetalinger samt administration af arbejdsskadeområdet. Herudover hensættes årligt 1,225 mio. kr. til en fond til at dække eventuelle større skader. Fonden er på pt. 16,4 mio. kr. Skadeshistorikken viser et svingende antal arbejdsskader. I 2014 har stifinder-projektet været medvirkende til et fald i udbetalingerne på arbejdsskader. Projektet er dog pt. på standby som følge af SKATs vurdering af, at deltagelse i projektet er skattepligtigt for den enkelte. Der søges i øjeblikket en løsning herpå. Mål i 2016 Uanset dette forhold vurderes budgettet at kunne reduceres med 1,3 mio. kr. årligt, forudsat at Byrådet er opmærksom på, at ved 1-2 meget store arbejdsskader eller hvis de budgetmæssige forudsætninger ændres, f.eks. flere anerkendelser af skader eller lign., kan det blive nødvendigt at tilbageføre midler til området. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen

11 BUDGET Omprioriteringsblok - B04 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Reduktion vedr. annoncering Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Annoncering I alt netto Beskrivelse af blokken: Der er i 2016 afsat kr. til annoncering. Annoncekontoen dækker den lovpligtige kommunale annoncering i en ugentlig husstandsomdelt ugeavis. Der er i 2014 brugt godt kr. på denne annoncering. Mål i 2016 Derudover dækker kontoen over udgifter til kommuneinfo i telefonbøger og turistbrochurer samt selvstændige annoncer i aviser, magasiner og elektronisk annoncering. Denne type annoncering har primært det formål at markedsføre kommunen målrettet erhvervsliv, nuværende og potentielle tilflyttere samt turister. En reduktion af kontoen har den konsekvens, at der fremover vil være færre midler til rådighed til markedsføringsannoncer. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen

12 BUDGET Omprioriteringsblok - B05 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Omprioritering Indkøb Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Indkøb I alt netto Beskrivelse af blokken: Ved en tilpasning af indkøbsorganisationen kan der reduceres i den samlede pulje som er på kr., der blev afsat i forbindelse med oprettelse af egen indkøbsorganisation. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen Mål i 2016

13 BUDGET Omprioriteringsblok - B06 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Omprioritering Inventarkonto Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Inventar I alt netto Beskrivelse af blokken: Budgettet til inventar er på kr. Det afsatte beløb dækker nyanskaffelser og vedligeholdelse af inventar til administrationsbygninger herunder løsning af APV problemer. Ændringen vil betyde en nedsættelse af inventarbudgettet med 22,5 %. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen Mål i 2016

14 BUDGET Omprioriteringsblok - B07 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Reduktion vedr. fratrædelsesgodtgørelse Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Reduktion fratrædelsesgodtgørelse I alt netto Beskrivelse af blokken: Der er i budgettet afsat til betaling af fratrædelsesgodtgørelse. Beløbet kan nedsættes til den udbetaling vi kender ved allerede indgåede kontrakter. Såfremt der måtte komme et krav om udbetaling af godtgørelse vil det udløse en tillægsbevilling. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen Mål i 2016

15 BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke 03. Innovation og medborgerskab ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Afledt drift af anlægsinvesteringer vedr. modernisering telefonanlæg Ønskeblok fra budget 2015 Kulturindsats ASC flyttes til IMU B01 Omprioritering it drift Blokke til 1. Behandling B02 Monopolbrud - ny beregning Behandling i alt Mål i 2016

16 BUDGET Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Område: Blok: Innovations- og medborgerskabsudvalget 3. Innovation og medborgerskab Omprioritering It drift Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Omprioritering It drift I alt netto Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: I 2014 og 2015 har der været en analyse af IT-udgifter på udvalgte områder. Analysen har skabt muligheder for at optimere udgifter i forhold til leverandører. Bl.a. i form af opsigelse af systemer, reduktion i antal af licenser og mindreforbrug på forbrugsafhængige systemer. Det samlede it-budget for er på kr. i 2016 og kr. i overslagsårene. Ovenstående betyder, at omprioriteringsblokken ikke vil få servicemæssige konsekvenser for budget 2016 samt overslagsårene. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen

17 BUDGET Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Innovations- og medborgerskabsudvalget Område: 3. Innovation og medborgerskab Blok: Monopolbrud Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Udgifter til driftsbidrag, snitflader og leverandøromkostninger 0 O Ekstra personaleressourcer ifm. Implementering (ØK) Mindre system-udgifter til leverandører I alt netto Beskrivelse af blokken: Projekterne i monopolbruddet skal frigøre kommunerne fra KMD s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. Desuden vil de tværgående støttesystemer også skabe konkurrence via en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer. Mål i 2016 Monopolbruddet vil kræve investeringer i form af engangsudgifter ved udbud, projektledelse og personaleressourcer ved implementering. De fremtidige gevinster vil primært være mindre systemafgifter til leverandører samt færre personaleressourcer (er indarbejdet i det vedtagne budget for ) i forbindelse med øget automatisering og brugervenlighed i systemerne. De samlede økonomiske nettobesparelser af monopolbrudsprojektet er ca. 1,5 mio. kr. i perioden. Af de 1,5 mio.kr. er ca. 1 mio. kr. tidligere indarbejdet i budgettet jfr. nedenstående bemærkninger. Det skal understreges, at monopolbruddet er en skal opgave. Det betyder, at omkostninger til driftsbidrag, snitflader og leverandøromkostninger skal afholdes i budgetperioden fra. Disse udgifter er nødvendige for, at de mindre systemudgifter til leverandører kan realiseres. Bemærkninger: Det økonomiske overblik og netto-besparelser over monopolbruddet er samlet i et ROI-skema. Af overblikket fremgår også, at udgifter til projektleder i 2016 og 1. halvår af 2017 kan finansieres indenfor de eksisterende budgetter. Det fremgår endvidere, at de personalemæssige gevinster er indarbejdet i budgettet via 17 stillingers planen (fra budget ) som er den planlagte personalereduktion på det administrative område. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Ekstra personaleressourcer ifm. Implementering

18 BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke 04. Miljø og natur ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Mål i 2016

19 BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke 05. Veje, grønne områder og kollektiv trafik ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften B02 Omprioriteringskatalog - Vintertjeneste Blokke til 2. Budgetseminar T01 - DUT - Modernisering af lovgivningen på vejområdet Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Mål i 2016

20 BUDGET Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Område: Blok: Miljø og teknikudvalget 5. Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vintertjeneste - reduktion Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Vintertjeneste - reduktion I alt netto Beskrivelse af blokken: Det samlede budget til vintertjeneste udgør ca. 12,0 mio. kr. Besparelse ved saltindkøb i perioden 1. juni til 30. august Grundet den store lagerkapacitet vi har på Assens Havn, vil der i forbindelse med det nye saltudbud være en årlig besparelse på kr ved levering i sommerperioden. Den resterende besparelse kan medføre en mindre tilpasning af serviceniveauet, som vil blive indarbejdet i regulativet for vintertjeneste. Mængdeforudsætninger: Ingen Mål i 2016 Personalemæssige konsekvenser: Ingen

21 BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke 06. Vedligeholdelse af kommunale bygninger ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Afledt drift nedrivning/salg af bygninger overføres til ØKU Børnehave Solbakken (lukket) - driftsudgifter overført fra BUU T01 Energibesparende foranstaltninger Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Mål i 2016

22 BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Mål i Familie, unge og uddannelse ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Finansiering af 1 fast stilling i Børn og familie jfr. Byrådet 17/ Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 - Demografiregulering sundhedsplejen T02 - Demografiregulering PPR B01 - Færre børn hos private tandlæger B06 - Investering i udsatte børn og unge (30 sager) B07 - Investering i udsatte børn og unge (25 sager) Blokke til 2. Budgetseminar T03 - Styrkelse af plejefamilieområdet - DUT T04 - Uddannelseshjælp. Mængdeændringer og refusionsreform Blokke til 1. Behandling B08 - Unge i uddannelse - Blik for uddannelse B09 - Unge som starter i uddannelse - Støtte og fastholdelse B10 - Unge i uddannelse - Unge med lang varighed Behandling i alt

23 BUDGET Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Færre børn hos private tandlæger Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Afregning til private tandlæger I alt netto Beskrivelse af blokken: Det samlede budget til tandplejen udgør 19,5 mio. kr. i Budgettet til tandpleje hos private tandlæger justeres i forhold til antallet af børn og unge, der vælger private tandlæger. Pr var der børn, mens der pr var børn. Det svarer til et fald på 164 børn med en gennemsnitspris på kr. årligt pr. barn mellem 3 og 17 år. Dette giver en forventet besparelse på kr. årligt. Til sammenligning har antallet af børn og unge i de kommunale klinikker i samme periode været meget stabilt; hhv og Mål i 2016

24 BUDGET Omprioriteringsblok - B06 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Investering i udsatte børn og unge - fokus på forebyggende og netværksbaserede indsatser, familierådslagning og investering i sagsbehandlingen gennemsnitlig 30 sager pr. sagsbehandler Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Flere sagsbehandlere (ØKU) Færre anbringelser I alt netto Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: KL udspil Udsatte børn fremtidens indsatser angiver en række muligheder for mere effektfuld indsats på området. Dvs. bedre brug af kommunens ressourcer til gavn for borgeren. Der igangsættes en omstillingsproces ved implementering af familierådslagning, indsatstrapper og investering i myndighedsarbejdet, som skal udvikle Assens Kommunes indsatser til mere evidensbaserede metoder, på området for udsatte børn og unge. Tilltagene, der bl.a. er inspireret af Borås og Herning, flytter over tid ressourcer i retning af tidligere forbyggende foranstaltninger og netværksbaserede indsatser. Der indarbejdes eksterne audits i implementeringen og opfølgningsprocesserne m.h.p. kvalitetssikring. Der vil desuden blive arbejdet med kortere fokuserede anbringelsesforløb, der hvor barnets og familiens situation gør det muligt. Denne ændrede indsatsprofil, kræver andre og bedre muligheder for medarbejdernes interaktion med børn, unge og familier. Det kræver et væsentligt udvidet samspil med de øvrige aktører på børn og familieområderne. Det stiller øgede krav til hyppigere opfølgninger af foranstaltninger og indsatser, herunder vurdering af resultat og effektmål. Det stiller øgede krav til ledelsesmæssig support, opfølgning og sparring til medarbejderne. For at imødekomme disse behov, er der indregnet en investering i form af flere sagsbehandlere således, at sagsantal i områderne Børn & Familie samt Ungeenheden reduceres til gennemsnitlig 30 sager (børn) pr. medarbejder. Samlet forventes disse tiltag at resultere i et nedadgående ressourceforbrug på anbringelsesområderne. Mængdeforudsætninger: I sammenhæng med den nødvendige investering i medarbejderstaben på myndighedsområdet, beregnes der 16 færre helårsanbringelser i 2016, 18 færre i 2017, 20 færre i 2018 og 22 færre i Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejdere, herunder ledelse (ØKU)

25 BUDGET Omprioriteringsblok - B07 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Investering i udsatte børn og unge - fokus på forebyggende og netværksbaserede indsatser, familierådslagning og investering i sagsbehandlingen gennemsnitlig 25 sager på sagsbehandler Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Flere sagsbehandlere (ØKU) Færre anbringelser I alt netto Beskrivelse af blokken: Denne blok skal ses som en overbygning på B06 - Investering i udsatte børn og unge (30 sager). Hvis der investeres yderligere, således, at sagsantal i områderne Børn & Familie samt Ungeenheden reduceres til gennemsnitlig 25 sager (børn) pr. medarbejder, forventes et yderligere nedadgående forbrug på anbringelsesområdet. Denne blok forudsætter at B06 også vælges. Mål i 2016 Mængdeforudsætninger: I sammenhæng med den nødvendige investering i medarbejderstaben på myndighedsområdet, beregnes der 5 færre helårsanbringelser. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejdere, herunder ledelse (ØKU) 0 4,25 4,25 4,25

26 BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke 08. Dagtilbud og skole ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 Demografiregulering dagtilbud T02 Demografiregulering Skole og SFO T03 Leje af pavilloner Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Mål i 2016

27 BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke 09. Kultur og fritid ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften Ønskeblok fra budget 2015 Kulturindsats ASC flyttes til IMU Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Mål i 2016

28 BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke 10. Arbejdsmarked ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 2. Budgetseminar T01 - Mændgeændringer og refusionsreform Blokke til 1. Behandling B01 - Flere ledige i job og uddannelse - investering i fire medarbejdere B02 - Jobparate ledige - investering i to medarbejdere Behandling i alt Mål i 2016

29 BUDGET Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Område: 10. Arbejdsmarked Blok: Flere ledige i job og uddannelse - investering i fire medarbejdere - netto gevinst Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Investering i 4 medarbejdere (ØKU) Reducerede udgifter til ydelser I alt netto Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: Der er relativt mange ledige i Assens kommune, som kan betegnes som udsatte, dvs. ledige som har udfordringer udover ledighed. Bl.a. var der i 2014 næsten dobbelt så mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere som jobparate foruden en del langtidsledige fleksjobvisiterede borgere, udsatte sygemeldte borgere og borgere på ressourceforløb. Disse ledige har behov for en skærpet, tværfaglig og mere håndholdt indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Indsatsen i denne blok tager udgangspunkt i, at ledige på kanten af arbejdsmarkedet får en virksomhedsrettet indsats på en ordinær virksomhed og samtidig får en tættere opfølgning ved sagsbehandler og får den støtte de har behov for, for at kunne gennemføre praktikken. Dette kan fx være i form af en mentor på virksomheden. Målet med den særlige indsats er, at reducere antallet af udsatte ledige på offentlig forsørgelse. For at indfri disse mål foreslås det, at der investeres i administrative ressourcer i Jobcentret i perioden 1. januar december 2018 til at supplere de nuværende personaleressourcer. De nye medarbejdere skal indgå i opprioriteringen af virksomhedsrettede aktiviteter for udsatte ledige. Mængdeforudsætninger: En investering i 4 medarbejderressourcer forventes at medføre, at 96 helårspersoner kommer i job. Forventningen om en aftagende effekt af investeringen skyldes, at efterhånden som målgruppen snævres ind i takt med at flere opnår selvforsørgelse, så vil det være de borgere, som er længst fra arbejdsmarkedet, der er tilbage. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejdere

30 BUDGET Mål i 2016 Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Område: Blok: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 10. Arbejdsmarked Jobparate ledige investering i to medarbejdere - netto gevinst Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Investering i 2 medarbejdere (ØKU) Færre udgifter til arbejdsløshedsdagpenge Færre udgifter til kontanthjælp til jobparate I alt netto Beskrivelse af blokken: Blokken indeholde en investering i ekstra medarbejderressourcer i form af en ekstra erhvervs- og uddannelsesvejleder og en virksomhedskonsulent i en 3-årig periode, som kan bidrage til at højne afgangen fra offentlig forsørgelse blandt de jobparate ledige. Pr. juni 2015 var der lidt over dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i Assens kommune. En stor udfordring for mange af disse borgere er, at uddannelses- og kompetenceniveauet ikke svarer til det, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Målgruppen har behov for et betydeligt uddannelsesløft for at komme i job. Målgruppen er dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke har de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Det kan enten være fordi de er ufaglærte, har et for lavt uddannelsesniveau eller har forældede uddannelser. Målgruppen skal vejledes om og modtage tilbud om uddannelsesløft i form af målrettede uddannelser, der har et klart beskæftigelsessigte. Mængdeforudsætninger: En investering forventes, at kunne medføre at 80 helårspersoner kommer i job indenfor en 4-årig periode. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejdere

31 BUDGET Omprioriteringsblok - B08 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: Blok: 7. Familie, unge og uddannelse Unge i uddannelse Blik for uddannelse Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Investering i medarbejdere (ØKU) Drift af projekt Færre udgifter til uddannelseshjælp I alt netto Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: Blokken indeholder en investering i medarbejderressourcer og driftsmidler til at videreføre projektet Blik for uddannelse. Målgruppen er alle unge, som henvender sig og søger om uddannelseshjælp, hvor det ved en umiddelbar screening vurderes, at den unge er enten åbenlys uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Målet med Blik for uddannelse er, at øge antallet af unge som hurtigt efter henvendelse om uddannelseshjælp starter i uddannelse eller beskæftigelse og samtidig reducere den periode de modtager uddannelseshjælp. Mængdeforudsætninger: Denne investering forventes at medføre, at 45 helårspersoner flyttes fra uddannelseshjælp til uddannelse og/eller beskæftigelse indtil uddannelsesstart. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Projekmedarbejder 1,0 1,0 1,0

32 BUDGET Omprioriteringsblok - B09 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Unge som starter i uddannelse Støtte og fastholdelse Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Overgangsmentorer (ØKU) Deltagelse i Projekt Fokuseret indsats Odense Kommune og UUO I alt netto Beskrivelse af blokken: Erfaringer viser, at en væsentlig andel af de unge der starter en uddannelse, de hurtigt dropper ud igen, og herefter på ny søger uddannelseshjælp. For at modgå dette, investeres i en udvidet indsats med mere individuel støtte til den enkelte unge i overgangen til og i opstarten på uddannelsesinstitutionen. Formålet er, at de unge får godt fodfæste på uddannelsen, og at sandsynligheden for at de unge gennemfører uddannelsen øges. Opgaven skal dels løftes i Ungeenheden, og dels gennem en ekstern aktør i form af et samarbejde med Odense Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense (UUO). Sidstnævnt særligt med fokus på at støtte de unge, der starter på uddannelsesinstitutioner i Odense-området. Mål i 2016 Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Overgangsmentor 0,5 0,5 0,5 0

33 BUDGET Omprioriteringsblok - B10 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Unge i uddannelse Unge med lang varighed Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Investering i medarbejderressourcer (ØKU) Drift af projekt Færre udgifter til uddannelseshjælp I alt netto Beskrivelse af blokken: Blokken indeholder investering i medarbejderressourcer som hjælp til udsatte unge, som har svært ved at etablere en permanent tilknytning til uddannelsessystemet men med en faglig vurdering af, at de med netop denne indsats vil være i stand til at starte uddannelse/beskæftigelse indenfor 2 år. Pr. 1. april 2015 betyder disse kriterier, at knap 133 borgere vil indgå i bruttomålgruppen. Målet med den særlige indsats er, at øge antallet af unge - som har modtaget forsørgelsesydelse i mere end 52 uger som starter på uddannelse fra uddannelseshjælp, gennemfører sin uddannelse og som minimum forbliver uden for offentlig forsørgelse i 1 år inden de bliver 30 år. Mål i 2016 Mængdeforudsætninger: Det forventes, at denne investering medfører, at 22 helårspersoner flyttes fra uddannelseshjælp til uddannelse/ beskæftigelse. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejder 1,0 1,0 1,0 0

34 BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke 11. Erhvervsfremme, boligpolitik og bosætning ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Mål i 2016

35 BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Mål i Sundhed ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften B02: Koordineret indsats udsatte og sårbare Andel af B02 på 13 Plejecentre. Flere plejeboliger Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar T01: Justering af den aktivitetsbaserede medfinansiering til KL-skøn Omplacering fra Sundhed til myndighed SSU Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling T03: Justering af den aktivitetsbaserede medfinansiering til nyt KL-skøn Behandling i alt

36 BUDGET Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Område: Blok: Social og sundhedsudvalget 12. Sundhed Koordineret indsats udsatte og sårbare Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Koordineret indsats I alt netto Beskrivelsen af blokken: Formålet med et tværfagligt koordineret indsats til udsatte og sårbare er, at gøre op med enkeltstående løsninger udtænkt af få kommunale medarbejdere, som risikerer at trække borgeren i forskellige retninger. Potentialet søges i intentionerne i prof på tværs. Nogle borgere kan på nuværende tidspunkt modtage indsatser fra hjemmepleje, psykiatri, misbrug og jobcenter. Disse indsatser målrettes ikke konsekvent borgerens samlede behov. En mere tværfaglig koordination og helhedsperspektiv på borgerens behov, forventes at kunne levere mere sammenhængende indsatser for færre ressourcer. For at kunne effektuere denne blok vil der være behov for en nærmere analyse, hvorfor effekten først vil være opnåelig fra Det vil være blandt de nævnte aktører, at den økonomiske gevinst hentes ved en koordineret tværfaglig indsats. Mål i 2016 Mængdeforudsætninger: Personalemæssige konsekvenser: Ingen

37 BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke 13. Plejecentre, bosteder og aktivitet ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften B02: Flere plejeboliger B10: Reduktion af 7 boliger i længerevarende botilbud, Korsvang Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Mål i 2016

38 BUDGET Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Social og sundhedsudvalget Område: 13. Plejecentre, bosteder og aktivitet Blok: Flere plejeboliger Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Besparelse på hjemmepleje Ophør af huslejetab Korsvang Udgifter til servicearealer og midlertidige boliger I alt netto Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: Med denne blok øges antallet af plejeboliger i Assens Kommune med ca. 16 boliger. Øgningen vil ske ved ombygning af eksisterende rammer. 1. Eksisterende servicearealer på Flemløse Plejehjem, som tidligere rummede køkken og daghjem sælges til Domea, som ombygger arealerne til 9 nye boliger. Samtidig nedlægges en bolig i Liljen. Samlet set vil der på Flemløse Plejehjem blive 8 nye boliger til demensramte. Flemløse Plejehjem vil dermed have 40 boliger inkl. midlertidige boliger. 2. Korsvang 80 rummer i alt 14 utidssvarende plejeboliger i to plan. Stueetagen står pt. tom, mens førstesalen pt. er udlejet til syv udviklingshæmmede. Det skønnes, at disse 14 boliger kan ombygges til 8-10 plejeboliger og blive en del af Bofællesskabet Korsvang. Bofællesskabet Korsvang vil dermed have plejeboliger. Ombygningsudgiften afholdes over afdelingsregnskabet for de almennyttige boliger. Ved etablering af flere plejeboliger understøtter Vilje til vækst Flere vil bo her og Sundhed og livskvalitet idet flere plejeboliger vil imødekomme det behov for pleje og tryghed, som borgere på venteliste og deres pårørende ønsker. For borgerne på ventelisten vil det kunne betyde, at de hurtigere vil få tilbudt en plejebolig. Samtidig vil det kunne skabe et større flow af borgere på de midlertidige boliger med den fordel, at borgere på sygehus hurtigere kan modtages i en midlertidig bolig. Assens Kommune råder over 311 plejeboliger og 35 midlertidige boliger. Af de 311 plejeboliger er 97 målrettet demensramte og 217 er almene plejeboliger. De 311 plejeboliger er fordelt på 9 kommunale plejehjem og 1 privat plejehjem Borgere visiteres til en plejebolig ud fra gældende kvalitetsstand og individuel vurdering. Antallet af borgere på venteliste har over tid været stigende. Borgere på nuværende venteliste har stået på listen til en almen plejebolig mellem 2 uger og 14 måneder, mens borgere på venteliste til en demensbolig har stået mellem 4 uger og 14 måneder.

39 BUDGET Omprioriteringsblok - B02 Udviklingen i antal borgere på venteliste til en plejebolig ses nedenfor: Venteliste December 2014 Februar 2015 Marts 2015 April 2015 Somatisk plejebolig Demens plejebolig Venteliste i alt Borgerne venter på en plejebolig enten i eget hjem med hjælp fra hjemmeplejen eller i en midlertidig bolig. Borgere, der venter i eget hjem modtager hjælp fra hjemmeplejen af varierende omfang. Nogle borgere er visiteret til flere timer i hjemmeplejen end tildelingen vil være i en plejebolig, mens andre borgere får færre timer grundet ægtefælles indsats. Borgere, der venter i en midlertidig bolig, og som ikke kan være hjemme til der kan tilbydes en plejebolig, kan bevirke, at der er borgere fra sygehuset, som ikke kan hjemtages. Mål i 2016 Mængdeforudsætninger: Antallet af plejeboliger i Assens Kommune vil øges med pladser. Otte af de nye pladser vil blive målrettet demensramte, mens de andre vil blive almene plejeboliger. Hermed vil det samlede antal plejeboliger i Assens Kommune stige fra 311 til Det øgede antal plejeboliger vil betyde en budgetomplacering imellem hjemmeplejen og plejeboligerne. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Plejepersonale 0-2,4-2,4-2,4 Sammenhæng til andre områder Blokken er direkte afhængig af anlægsblokken Salg af servicearealer på Flemløse Plejehjem og af blokken B Plejecentre, bosteder og aktivitet - Reduktion af 7 længerevarende botilbud, Korsvang.

40 BUDGET Omprioriteringsblok - B10 Udvalg: Social og sundhedsudvalget Område: 13. Plejecentre, bosteder og aktivitet Blok: Reduktion af 7 lejligheder i længerevarende botilbud, Korsvang Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Besparelse handicap Mindreindtægt ved salg af pladser I alt netto Beskrivelse af blokken: Med denne blok nedjusteres det samlede antal boliger i længerevarende botilbud i Assens Kommune med syv. I forbindelse med ombygningen af Lindebjerg i 2012, blev syv beboere midlertidigt genhuset på Korsvang. Dette blev til et permanent botilbud for disse beboere, idet de efter ombygningen blev boende på Korsvang, som en afdeling af Pilebakken. De syv borgere på Korsvang tilbydes ny bolig i takt med at der er ledige boliger i egnede botilbud i Assens Kommune. Boligerne påtænkes ombygget til plejeboliger, idet behovet for plejeboliger i Assens Kommune er stigende. På det sociale område ses der en mindre søgning til længerevarende botilbud fra andre kommuner, hvilket betyder, at der på sigt vil være et mindre behov for længerevarende pladser (kapacitetstilpasning). Udviklingen i salg af pladser til længerevarende botilbud til andre kommuner har i perioden udviklet sig således: Mål i 2016 Pct. solgt ,5 26,6 54,3 25,2 52,5 23,8 46,8 45,9 45, ,7 22, , ,1 20,5 19, År Lindebjerg Pilebakken Set over perioden er andelen af borgere fra andre kommune faldet med ca. 25 %.

41 BUDGET Omprioriteringsblok - B10 De syv borgere på Korsvang flytter til et andet botilbud i forbindelse med ombygningen af Korsvang 80 til nye plejeboliger. Mængdeforudsætninger: Det samlede antal boliger til udviklingshæmmede i Assens Kommune nedjusteres fra 107 til 100. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Mål i 2016

42 BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke 14. Myndighed SSU ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 2. Budgetseminar T01: Tilpasning af andelen af udkonteret takstoverhead - hovedkonto T02: Korrektion af anonym stofmisbrugsbehandling Omplacering til myndighed SSU fra Sundhed Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Mål i 2016

43 BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke 15. Sikringsydelser ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 2. Budgetseminar T01 - Førtidspension - konsekvens af reform samt mængdeændringer Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Mål i 2016

44 BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke 16. Beredskab ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Mål i 2016

45 BUDGET Oversigt over foreløbige mål 2016 Økonomiudvalget 1. Bosætning 2. Økonomiske mål Miljø- og Teknikudvalget: 1. Natur- og fritidsliv 2. Infrastruktur, ejendomme og energi Kultur- og Fritidsudvalget: 1. Kultur som drivkraft 2. Flere aktive kultur- og fritidsbrugere Børne- og Uddannelsesudvalget: 1. Understøttelse af børn og unges interesser og motivation for læring og uddannelse Social- og Sundhedsudvalget: 1. Effekt af trænende hjemmepleje 2. Politiske visioner for demensindsatsen Mål i 2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 1. Vækst med nye perspektiver 2. Uddannelsesløft 3. Styrket samarbejde med virksomhederne Innovations- og Medborgerskabsudvalget: 1. Styrkelse af det aktive medborgerskab 2. Innovation og helhed i den kommunale opgaveløsning BBU/SSU/EBU tværfagligt mål: 1. Tværfaglig indsats for unge med misbrug

46 BUDGET Mål 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Måloverskrift: Bosætning Sammenhæng til vision 2018: Udgangspunktet er parametrene i Vision 2018 omkring flere vil bo her og vækst og udvikling. Assens Kommune skal synliggøres som en attraktiv tilflytningskommune med et varierende boligudbud og vil være en erhvervsvenlig kommune. Effektmål: Lang sigt: Skabe vækst i antal indbyggere i kommunen svarende til gennemsnitlig 100 årligt. Mellemlangt sigt: Sikrer at der er tilstrækkelig antal byggegrunde til salg til almindelig beboelse samt at der altid er tilstrækkelig kapacitet på erhvervsjord, samt sikre forskellige typer af bolig- og ejerformer. Målet på det mellemlange sigt er, at der sælges gennemsnitlig 40 byggegrunde årligt til almindelig beboelse set over en 5- årig periode. Mål i 2016 Kort sigt: Kortlægge hvor i kommunen at der er størst potentiale for salg af byggegrund og konstatere om der et tilstrækkeligt antal byggemodnede grund og i modsat fald erhverve jord med henblik på byggemodning hurtigst muligt. Skabe gunstige betingelser for køb af erhvervsjord og tilhørende opførelse af virksomhed. Fokusområder: Sikre grunde i de områder hvor der er potentiale og efterspørgsel både for beboelse og erhverv. Indsatser: Kortlægning, målrettede salgskampagner og samspil med fagudvalgene ved en prioriteret indsats Metode til effektvurdering: Udregne og følge omsætningshastigheden for salg af såvel byggegrund til beboelse som erhvervsjord. Måling af befolkningsudvikling med basis i primo 2016 tallet.

47 BUDGET Mål 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Måloverskrift: Økonomiske mål Sammenhæng til vision 2018: For at kunne opfylde intentionerne i Vision 2018 og skabe udvikling og vækst skal det sikres, at kommunen har en stabil og robust økonomi. Mål i 2016 Effektmål: Langt sigt: Assens Kommunes overordnede økonomiske mål er, at have en solid økonomi, som giver mulighed for at finansiere nye anlæg, samt langsigtet udvikling af kommunen. Økonomien vil altid være af afgørende betydning for kommunens virksomhed på kort og lang sigt. Kort sigt: En gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr. En disponibel ultimo beholdning på 50 mio. kr. At overskud på den ordinære drift som minimum kan finansiere afdrag på langfristet gæld samt de ønskede anlægsinvesteringer. Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Langfristet gæld skal være faldende. Fokusområder: Ved stram styring at sikre en stabil økonomi. Indsatser: Løbende budgetopfølgning og iværksættelse af eventuelle genopretningsplaner. Metode til effektvurdering: Opfølgning på måltallene ved budgetopfølgningerne og regnskabsafslutning.

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 14/32720 Den kirkelige ligning 2016...1. 3. 14/32720 1. behandling af budget 2016-2019...2. 4. Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 14/32720 Den kirkelige ligning 2016...1. 3. 14/32720 1. behandling af budget 2016-2019...2. 4. Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Den kirkelige ligning 2016...1

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Charlotte Christiansen, forlod mødet kl. 17.50 og deltog ikke i behandlingen af punkt 4-6 samt tillægsdagsordenen pkt. 7

Charlotte Christiansen, forlod mødet kl. 17.50 og deltog ikke i behandlingen af punkt 4-6 samt tillægsdagsordenen pkt. 7 Referat Byrådet Tid Onsdag den 16. september 2015 - kl. 17:00 Sted Bemærkning Byrådssalen Charlotte Christiansen, forlod mødet kl. 17.50 og deltog ikke i behandlingen af punkt 4-6 samt tillægsdagsordenen

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Job- og Arbejdsmarkedsudvalg

Job- og Arbejdsmarkedsudvalg Job- og Arbejdsmarkedsudvalget Blok nr. I1 Fagudvalg: Politikområde: Innovationsblok Forventet budgetmæssige ændringer. Job- og Arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedspolitik Forstærket uddannelsesindsats

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014. Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.00.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 HERNING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Flere Ledige i Job og Uddannelse i Assens Kommune. Handlingsscenarier for beskæftigelsesindsatsen i budgetårene 2016-2019

Flere Ledige i Job og Uddannelse i Assens Kommune. Handlingsscenarier for beskæftigelsesindsatsen i budgetårene 2016-2019 Flere Ledige i Job og Uddannelse i Assens Kommune Handlingsscenarier for beskæftigelsesindsatsen i budgetårene 2016-2019 Assens Kommune 05-06-2015 Indhold Indledning og baggrund... 3 3 handlingsscenarier...

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5 Social- og Sundhedsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type 2016 2017 2018 2019 Social- og Sundhedsudvalget -6.180-7.680-7.680-7.680 P7: Ældre- og handicapområdet i alt -5.680-7.180-7.180-7.180 7.1 Reduktion

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Ansøgninger om ikke at få overført underskud

Ansøgninger om ikke at få overført underskud Ansøgninger om ikke at få overført underskud Nedenstående skema benyttes. Alle hvide felter udfyldes. Verninge Skole og SFO 830.000 kr. svarende til 12,7% (heraf 503.000 kr. over 5%) Skolen har haft underskud

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Budget 2013. Borgermøde

Budget 2013. Borgermøde Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12 Budgetforslag 2013 Samt overslagsårene 2014-2016 Side 1 af 12 Budgetforslag 2013-2016 Indledning Basisbudgettet for 2013 2016 blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 04.06.2012. Der henvises i øvrigt

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 MIDDELFART Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Ændringsforslag, drift

Ændringsforslag, drift Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet Til Hjørring Byråd Nørregade 2 9800 Hjørring Telefon 72333333 Fax 72333035 www.hjoerring.dk 1. September 2015 SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet I forbindelse med

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning...2 Resultatoversigt...3 Sammenfatning/konklusion...4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007...4 Finansiering...4 Driftsudgifter...4 Renter...6

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 3. Udmøntning af Moderniseringsplan 2012 (2011-108844) 1 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 3. Udmøntning

Læs mere

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5 Råderumsforslag Politikområde 70 Tema: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 Politikområde: 70 til konto 5 Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Læs mere