Referat Korpsledelsens møde februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011"

Transkript

1 Referat Korpsledelsens møde februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia Rangholm Varming (deltog i punkt 1-13), Alice Linning (deltog i punkt 1-13) og Mads Kolte- Olsen (referent). Afbud Annesofie Bjerre. Mødested Mødet blev holdt på Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 København K. Mødetid Mødet begyndte fredag den 4. februar kl med spisning og sluttede søndag den 6. februar kl Gæst: Mette Grønvold, formand DDS Udvikling, deltog i punkt om Strategi og udviklingsplan Godkende dagsorden for korpsledelsens møde Godkende dagsorden Sikre, at alle har de relevante mødepapirer Endelig dagsorden Marianne Karstensen og Morten Kerrn-Jespersen bød velkommen til korpsledelsens møde. Mads Kolte-Olsen gennemgik dagsorden og bilag til mødet. Korpsledelsen godkendte dagsorden uden ændringer. 2. Godkende referat Bekræfte digital godkendelse af referat fra korpsledelsens møde november 2010 Referat korpsledelsens møde november 2010 Mads Kolte-Olsen orienterede om forløb af skriftlig godkendelse på podio.com. Man ønsker, at referatet, som bliver lagt frem til bekræftelse på næste møde i korpsledelsen, viser de ændringer, som følger af korpsledelsens kommentarer fra den skriftlige procedure på Podio. Det referat, som bliver offentliggjort på dds.dk, skal ikke indeholde markeringer. Punkt 8: Korrektion: Korpsledelsen holder ikke møde med divisionscheferne i maj Man konstaterede, at referatet fra korpsledelsens forretningsudvalg den 17. januar 2011 endnu ikke var fremlagt til korpsledelsens godkendelse. Korpsledelsen godkendte referatet fra møde den november med korrektion af punkt 8: Korpsledelsen holder ikke møde med divisionscheferne i maj Korpsledelsen besluttede, at referatet, som bliver lagt frem til bekræftelse på næste møde i korpsledelsen, viser de ændringer, som følger af korpsledelsens kommentarer fra den skriftlige procedure på Podio. Det referat, som bliver offentliggjort på dds.dk, skal ikke indeholde markeringer. Side 1

2 3. Korpsledelsens forretningsorden Afstemme forventninger i korpsledelsen til forretningsorden Korpsledelsens forretningsorden Marianne Karstensen lagde op til drøftelse af status for korpsledelsens ledelse, korpsledelsens spilleregler, forretningsorden og hovedudvalgs opgaver og ansvar. Man indledte drøftelsen i grupper og fortsatte i plenum. Mødernes ledelse og korpsledelsens spilleregler: Behov for, at korpsledelsen skaber bedre bilag i bedre tid til mødet. Det giver bedre mulighed for at udforske hinandens synspunkter forud for mødet. Man oplever, at drøftelse på møder nemt bevæger sig ned i det operative niveau. Behov for, at dagsorden indeholder færre operative punkter. Behov for, at korpsledelsen arbejder mere kommunikativt. Behov for overholdelse af frist for referater. Man vurderede, at mere skriftligt forarbejde og færre ændringer i forbindelse med korpsledelsens behandling, jo mere præcision i beslutning og dermed hurtigere kan referat blive færdigt. Man kunne i højere grad bruge skriftlig procedure på podio.com. Korpsledelsens forretningsudvalg: Forretningsorden og virkelighed stemmer overens bortset fra overholdelse af frist for referater. Forretningsudvalget bør i højere grad sortere i punkterne i korpsledelsens dagsorden for at undgå operative punkter. Når forretningsudvalget forbereder korpsledelsens møder, kunne det gavne betydeligt, at der forelå en skitse til indstilling eller en kort beskrivelse af mål og indhold med punktet. Det blev foreslået, at korpskontoret 2 uger inden forretningsudvalgets møde beder korpsledelsen og hovedudvalgsformænd om at formulere forslag og kort beskrivelse af emner for korpsledelsens næste møder. Hovedudvalgs opgaver og ansvar: Korpsledelsens kommunikation med hovedudvalgsformænd skal være konsistent, især når flere kommunikere om samme emne. Behov for afklaring af den rolle korpsledelsens kontaktpersoner har. Kontaktpersonordning virker, når hovedudvalgsformand og kontaktperson er meget bevidste og gensidigt tydelige om rollefordelingen (hhv. ansvarlig for gennemførelse og ansvarlig for politisk linie). Behov for afklaring af rollefordeling og samspil mellem korpsledelsens kontaktperson, hovedudvalgsformænd, spejderchefer og generalsekretær. Behov for, at punkterne på forretningsudvalgets dagsorden bliver beskrevet bedre: hvad handler punktet om og hvad er forretningsudvalgets beslutningsrum (beslutning, orientering, planlægning). Korpsledelsen bekræftede, at Forretningsudvalget kan sortere i dagsorden med det formål at dagsorden indeholder færre operationelle punkter Korpsledelsen vil arbejde på det strategiske niveau Man vil arbejde mere kommunikativt mellem møderne Man vil bruge mulighederne på podio.com mere Korpsledelsen vil desuden arbejde for, at bilag er færdig inden for aftalt frist dagsordenspunkter er beskrevet på tidspunktet for forretningsudvalgets møde referatet kan blive skrevet, godkendt og justeret inden for 21 dage arbejdet i korpsledelsen er præget af planlægning og kommunikation Korpsledelsen bekræftede, at korpsledelsen varetager den politiske ledelse af korpset og har det overordnede ansvar. Ho- Side 2

3 vedudvalg og generalsekretær har ansvaret for at gennemføre de nødvendige aktiviteter. Man forventer, at generalsekretær sammen med formænd for hovedudvalg sikrer en koordineret samlet indsats. Korpsledelsen anerkender behov for afklaring i forretningsordenen af rollefordeling og samspil mellem korpsledelsens kontaktpersoner, hovedudvalgsformænd, spejderchefer og generalsekretær. Hovedudvalgs budgetansvar skal også beskrives. Korpsledelsen anerkender desuden behov for afklaring i forretningsordenen af spejderchefers rolle og rolle som kontaktperson til hovedudvalg og divisioner. Korpsledelsen besluttede, at forretningsudvalget skriver oplæg til kortere forretningsorden og et ledelsesgrundlag. 4. Personindstilling DDS Spejderhjælpens bestyrelse Tage stilling til personindstilling Personindstilling David Hansen præsenterede baggrund og forslag til nyt medlem for Det Danske Spejderkorps i Spejderhjælpen. Korpsledelsen godkendte Louise Lennon som medlem af bestyrelsen for Spejderhjælpen. 5. Personindstilling WAGGGS verdenskonference Tage stilling til personindstilling Principper for sammensætning af delegation Thomas Brøgger redegjorde for, at Det Danske Spejderkorps havde tre, måske fire, pladser i den danske delegation til WAGGGS verdenskonference. Verdenskonference bliver afholdt i sommeren 2011 i Edinburgh, Skotland. WAGGGS = World Association of Girl Guides and Girl Scouts PFD = Pigespejdernes Fællesråd i Danmark Man bakkede op om forslaget til prioritering. Man foreslog, at mulighed for at deltage som ungdomsdelegeret bliver slået bredt op med mulighed for, at både mænd og kvinder kan søge. Det blev afklaret, at Det Danske Spejderkorps har en af to delegerede i den danske delegation. Denne person skal være en kvinde. Mænd kan deltage som observatør. Korpsledelsen godkendte følgende prioriteret rækkefølge til Det Danske Spejderkorps medlemmer af delegation 1. Stine Nielsen (International Commissioner DDS til WAGGGS) 2. 1 ungdomsdelegeret 3. Mette Lindskov (formand DDS International) 4. 1 yderligere ungdomsdelegeret 5. Anne Lintrup (PFD medlem) 6. Marianne Karstensen (spejderchef, PFD medlem) Det præcise antal af pladser til Det Danske Spejderkorps bliver afklaret i PFD i løbet af foråret. Muligheden for at søge pladsen som ungdomsdelegeret bliver slået op som en mulighed, der kan søges af alle korpsets medlemmer - både mænd og kvinder. DDS International vælger den bedst egnede blandt de indkomne ansøgninger. 5.1 Personindstilling Spejder Sport bestyrelse Tage stilling til personindstilling Side 3

4 Morten Kerrn-Jespersen præsenterede forslag til medlem af Spejder Sport bestyrelse. Karen Vejby har siden januar 2010 været observatør i Spejder Sports bestyrelse. En plads i bestyrelsen er for nylig blevet ledig,, og det giver mulighed for, at korpsets repræsentant kan blive fuldgyldigt medlem af Spejder Sport bestyrelse. Formanden for Spejder Sports bestyrelse har givet udtryk for, at det vil gavne bestyrelsen, at der via et aktivt medlem af korpsledelsen var tæt kontakt til ejerne af Spejder Sport. Korpsledelsen godkendte Karen Vejby som medlem af Spejder Sports bestyrelse. 6. Divisionsledelsesstævne Opsamling på stævne januar Uden bilag David Hansen og Mia Rangholm Varming orienterede om divisionsledelsesstævnet afholdt den januar Man reflekterede over divisionsledelsesstævnet. Man vurderede, at programmet var godt sammensat. Man konstaterede, at der blandt deltagerne var stor tilfredshed med modul om anerkendende ledelse. Man konstaterede bred opbakning til Spejdernes Lejr, og lounges om udvalgte emner fik besøg af mange deltagere. Man konstaterede, at deltagerne efterspørger værktøjer, som divisionerne kan anvende til at bringe viden og information fra divisionsledelsesstævne videre til grupper. Man konstaterede tydelige signaler fra divisioner om, at korpsets udviklingsplan er begyndt at nå ud i divisioner og grupper. Mange divisioner gav udtryk for, at man gerne vil bidrage til det næste møde med divisionsledelserne. Man ønskede at møde hovedudvalg. Korpsledelsen takkede for orienteringen. Korpsledelsen konkluderede, at man i korpset skal fortsætte arbejdet med at løfte divisionerne strategisk. Korpsledelsen anbefaler, at DDS Udvikling ved forberedelsen af næste divisionsledelsesstævne juni 2011 er særlig opmærksom på: Konkrete værktøjer, som deltagerne kan tage med hjem og arbejde videre med I endnu højere grad inddrage divisionsledelser i tilrettelæggelse af program Lader program afspejle uddannelse, erfaringsudveksling og udveksling af holdninger Vær opmærksom på at markedsføre et godt program målrettet forskellige målgrupper inden for divisionerne Korpsledelsens beder korpskontoret om en pakke til divisionsrådsmøder med overblik over særlig indsats for at komme i mål med udviklingsplanens fire mål. Man ønsker også at kunne videregive information om spejdernes lejr, NØRD Camp og kandidater til korpsledelsen. 7. Korpsrådsmøde 2011 Tage stilling til principper for lokalitet Karen Vejby præsenterede indstilling om principper for lokalitet til korpsrådsmøde DDS Økonomi havde undersøgt forskellige modeller. Side 4

5 Man indstiller, at man planlægger korpsrådsmøde 2011 inden for rammerne af Vingsted Centret eller Nyborg Strand, idet man som en del af projektet reducerer omkostningsniveauet i forhold til tidligere år. Man drøftede muligheder for på længere sigt at ændre formen for korpsrådsmødet. Man drøftede etablering af en projektgruppe, som forbereder korpsrådsmøde. Projektet kunne være forankret i DDS Udvikling og skal i hvert fald samle interessenter fra DDS Program, DDS Kommunikation og mulige kandidater. Erfaringsopsamling fra korpsrådsmøde 2010 skal inddrages. Korpsledelsens forretningsudvalg er styregruppe. Korpsledelsen besluttede, at korpsrådsmøde 2011 bliver afholdt på Vingsted Centret med det lavest mulige serviceniveau og inden for det afsatte budget i budget Korpsledelsen bad Mads Kolte-Olsen om at udarbejde et projektgrundlag til næste møde i forretningsudvalget den 2. marts Gensidig orientering Orientering om aktuelle emner Alice Linning orienterede om: Stor opgave i DDS Samfund med at afklare forskellige ejerformer for gruppers ejendomme. Sundhedspatrulje er godt i gang med arbejdet. Karen Vejby orienterede om: Vakant stilling på webkonsulent har sat en del opgaver i DDS Kommunikation på pause. Spørgeskemaundersøgelse fra uniformsudvalg. Generalforsamling i Spejder Sport afholdt. Rigtig flot resultat for Spejder Sport i regnskabsåret Overskud bliver i Spejder Sport for, at virksomheden fortsat kan investere i vækst. Mia Rangholm Varming orienterede om: God fremgang og kommunikation i Spejdernes Lejr. Oplæg på næste møde i korpsledelsen om, hvordan korpsledelsen følger udviklingen i Spejdernes Lejr. Mia repræsenterer WAGGGS i FNs Commission on the Status of Women. arbejde for, at DDS får en plads i Nordbuk. Personindstilling behandles på podio.com Louise Lennon orienterede om: Bidrag til at udvikle anerkendende ledelse for gruppeledere i Danske Baptisters Spejderkorps. Thomas Brøgger orienterede om: Gode resultater fra WOSM Verdenskonference. DDS International arbejder med international strategi, som man forventer klar til næste møde i korpsledelsen. Jørgen Svenstrup orienterede om: En arbejdsgruppe med deltagelse fra korpsledelse, IT-udvalg og korpskontor undersøger muligheder for leverandør af service på Blåt Medlem. Indbydelse om uddannelse på turne er blevet godt modtaget i divisioner og grupper. Arbejdet med regnskab 2010 skrider planmæssigt frem 100 års jubilæum i Tåstrup David Hansen orienterede om: Godt gang i arbejdet med spejderideen i DDS Program. Inviterer til udforske forskellige muligheder for at tiltrække kræfter til hovedudvalg. Erik Aabjerg Friis orienterede om: Salg af Baunehøj på Bornholm skrider frem. Grunden vil blive brugt som ramme for spejderaktiviteter. DDS Ejendom undersøger mulighederne for med ekstern bistand at løse opgaver indenfor arealtilskud. Kravspecifikation til fælles bookingsystem for ejendomme i Det Danske Spejderkorps og De grønne pigespejdere er klar. Mads Kolte-Olsen orienterede om: Opslag på webkonsulent. Ansøgningsfrist 16. februar. Status for ansættelse af udviklingskonsulent, som begynder den 1. marts. Side 5

6 Formidlingskonsulent Tine Lind er gået på barsel Forberedelse af projekt Friluftsekspressen med støtte fra Nordeafonden. Morten Kerrn-Jespersen orienterede om: Godt samarbejde i Fællesrådet for Danske Drengespejdere og i den danske delegation på WOSM Verdenskonference. Pulje på 38 mio. USD til programmet Messengers for Peace under Verdenspejderfonden. Det er en aktuel opgave i løbet af foråret at identificere gode projekter i Danmark. Advice har udarbejdet et udkast til ansøgning til forprojekt. Møder om finansieringsmuligheder bliver afholdt. Marianne Karstensen orienterede om: Fin oplevelse ved 100 års jubilæum i 3. Vesterbro Vildgæs God dialog med de andre spejderkorps om fælles muligheder. 9. Hele verden i skole Tage stilling til DDS videre rolle i samarbejdsprojekt med Ibis Redegørelse korpskontoret Redegørelse DDS Program Supplement fra DDS Program Redegørelse ibis Læseraketten 2011 Lærermaterialet Louise Lennon og David Hansen præsenterede udfordringen: Ibis Læseraketten 2011 udkommer i april til børn i klasse med en fiktiv historie om en pige, som har dårlige oplevelser med grønne pigespejdere. Historien er stærkt ironiserende overfor spejder som en fritidsaktivitet for børn. Det Danske Spejderkorps er gået ind i samarbejdet for opnå et løft i børn, forældre og læreres opfattelse af spejd. Samarbejdet skal desuden løfte arbejdet med spejdere hjælper andre i korpsets grupper, både i form af aktivitetsmateriale og give mulighed for at deltage i et indsamlingsprojekt. Det Danske Spejderkorps vil gøre en forskel for at hjælpe verden i skole. Historien og den brede læserkreds står i vejen for projektets kommunikative succeskriterier, og den vanskeliggør arbejdet med at mobilisere grupper til at organisere indsamling for skoler. Formålet med korpsledelsens behandling er at afklare korpsets videre rolle i det aktuelle samarbejdsprojekt med Ibis, hvor grupper kan organisere lokale skolers indsamling til fordel for Hele Verden i Skole. Man vurderede følgende forhold i beslutningsgrundlaget: Kommunikation til grupper Kommunikation til spejdere Kommunikation til børn, som får Læseraketten Samarbejdsrelation til De grønne pigespejdere og andre spejderkorps DDS som samarbejdspartner Frivilligt engagement i DDS Program Gruppers indsamlingsprojekt Aktivitetsmateriale til grupper Fortsat indsats for Spejdere hjælper andre Ibis som samarbejdspartner Børn i Bolivia, som har gavn af indsamling organiseret af spejdergrupper Man vurderede forholdenes relative vigtighed og dernæst størrelsen af handlerum ved at fortsætte eller indstille samarbejdet. Korpsledelsen understreger, at Det Danske Spejderkorps har et betydeligt ansvar over for spejderne i de klasser, som modtager Læseraketten, egne grupper og De grønne pigespejderes hovedbestyrelse. Det ansvar forpligter Det Danske Spejderkorps til at give børn, spejdere og andre korps handlemuligheder til at håndtere den konkrete historie i Læseraketten. Side 6

7 Korpsledelsen besluttede at fortsætte korpsets deltagelse i samarbejdsprojektet. Korpsledelsen forudsætter, at Ibis lever op til sin erklærede hensigt med at hjælpe Det Danske Spejderkorps i den aktuelle situation. Korpsledelsen tillægger det afgørende betydning, at Det Danske Spejderkorps og De grønne pigespejdere har bedre mulighed for at kommunikere til børn og spejdere ved at fortsætte samarbejdet end ved at gå ud af samarbejdet. Marianne Karstensen ønskede at få ført til referat, at hun er uenig i beslutning om at fortsætte samarbejdet. Korpsledelsen undrer sig over, at DDS projektleder først i januar og ikke allerede i november delte historien med den øvrige del af DDS. Korpsledelsen forventer, at projektledere ser potentielt kritiske spørgsmål i et bredere perspektiv. Korpsledelsen forventer desuden, at der ikke er dobbeltroller (DDS og samarbejdspartner) i projekter, som Det Danske Spejderkorps deltager i. Korpsledelsen bakker op om projektsamarbejdet med Ibis og beder DDS Program om fortsat at prioritere samarbejdet. Korpsledelsen besluttede at bede korpskontoret om at iværksætte de nødvendige kommunikationstiltag rettet mod de yngre spejdere, korpsets grupper, De grønne pigespejdere og de øvrige korps. Kommunikationsplan fremlagt for korpsledelsen danner afsæt for indsatsen. Korpskontoret inddrager DDS Kommunikation og DDS Program i kommunikationsindsatsen. Korpsledelsen får kommunikationsplan til orientering. Målet for kommunikationsindsatsen er: Den enkelte spejder i klassen skal være hjulpet til at håndtere historien i klassen. De grønne pigespejdere anerkender korpsledelsens beslutning om at blive i samarbejdet som en løsning, der giver bedre mulighed for at kommunikere til børn og spejdere. Ledere i Det Danske Spejderkorps anerkender korpsledelsens beslutning. Projektets planlagte succeskriterier bliver nået. 10. Anerkendelse af centre og store arrangementer Tage stilling til retningslinjer for anerkendelse af centre og store arrangementer Retningslinjer for anerkendelse Udkast til arbejdte med strategi for korpsets og centres samarbejde Mads Kolte-Olsen præsenterede indstilling om retningslinjer for anerkendelse af centre og store arrangementer samt anbefaling om, at korpset udarbejder en strategi for korpsets samarbejde med centre. Man foreslog, at korpsets ansvar for kontakt til centre blev overført fra DDS Ejendom til DDS Program. Man kunne se mange muligheder i, at korpset udarbejdede en strategi for samarbejdet mellem korps og centre. Man vurderer, at det først var muligt at løfte opgaven senere på året. Korpsledelsen godkendte retningslinjer for korpsets formelle anerkendelse af centre og store arrangementer. Korpsledelsen besluttede at overføre ansvar for kontakt til centre fra DDS Ejendom til DDS Program. Korpsledelsen bad DDS Program at udarbejde en strategi for korpset samarbejde med centre. 11. Kandidater til korpsledelsen Forventninger til forløb Orienterende notat Mia Rangholm Varming orienterede om status for forberedelsen af en plan til at tiltrække kandidater til korpsledelsen og hovedudvalg. Side 7

8 Plan og kommissorium for kandidatudvalg bliver lagt frem til korpsledelsen på mødet den marts Man foreslog, at man inviterede kandidater ind i korpsledelsens og hovedudvalgs arbejde før korpsrådsmødet, dvs. i løbet af forår, sommer og efterår. Man foreslog, at man allerede til korpsledelsens deltagelse i divisionsrådsmøder har materiale med til at tiltrække kandidater til korpsledelse og hovedudvalg. Man vurderede, at en afklaring i forretningsordenen af rollefordeling og samspil mellem korpsledelsens kontaktpersoner, hovedudvalgsformænd, spejderchefer og generalsekretær (se dagsordenens punkt 3) vil være særdeles nyttig i arbejdet med at finde kandidater til korpsledelsen. Afklaring bør derfor være foretaget inden næste møde i korpsledelsen marts. Korpsledelsen takkede for orienteringen og tog den til efterretning. Mia Rangholm Varming og Morten Kerrn-Jespersen udarbejder forslag til dias om kandidater, når korpsledelsens deltager i divisionsrådsmøder. 12. Lovforslag til korpsrådsmøde 2011 Forventninger til forløb Orientering Thomas Brøgger orienterede om arbejdet med at forberede et forløb for lovforslag op til korpsrådsmødet november Arbejdsgruppen (Erik Aabjerg Friis, Mia Rangholm Varming og Thomas Brøgger) foreslår, at man afholder to eller tre åbne workshops i henholdsvis København, Århus og Odense. Man vil på workshops samle ideer og forslag til ændringer af korpsets love. Forslagene, der opstår og forarbejdes på disse workshops vil blive fremlagt på divisionsledelsesstævnet juni til yderligere forfining. De åbne workshops vil være en mulighed for deltagerne for at få sparring på egne forslag således at forslag kvalificeres. Man ser forløbet som et samlested for emner til det formelle indhold til korpsrådsmøde. Forløbet vil formentlig samle mere end lovforslag, men også beslutningsforslag og forslag til ændring af administrativ praksis. Korpsledelsen besluttede at iværksætte en proces som foreslået. Korpsledelsen ønsker at arbejdet primært kører maj og juni. Arbejdsgruppen leder arbejdet. Arbejdsgruppen koordinerer datoer for workshops DDS Udviklings forløb om udviklingsplan. 13. Aftale med Egemosen Tage stilling til aftale på power point Aftale om leje af Egemosen Erik Aabjerg Friis præsenterede forslag til lejeaftale mellem Det Danske Spejderkorps og Egemose Centret. Lejeaftalen er udarbejdet i samarbejde med en forhandlingsgruppe fra Egemose Centret. Lejeaftalen ligger inden for rammen af hensigtserklæring fra september 2010 med inddragelse af advokat, DDS Økonomi og DDS Ejendom. Lejeaftalen Side 8

9 ligger inden for DDS ejendomsstrategi og DDS økonomiske principper. Lejeaftalen vurderes at være det bedst opnåelige resultat inden for de givne rammer. Aftalen fremmer Egemose Centerets muligheder for at udvikle attraktive aktiviteter for grupper og divisioner og giver et øget incitament for at fremme sådanne aktiviteter. Egemose Centerets Mammutmøde har ikke endnu taget stilling til det endelige forslag til lejeaftale. Man står fast på, at Det Danske Spejderkorps skøde på Egemosen omfatter alle bygninger og kan ikke bringes i spil. Man er enig i, at aftalen er det bedst opnåelige resultat inden for de givne rammer. Aftale er tilpasset begge parters ønsker og behov. Man fastholder, at forhandlinger ikke kan genoptages. Korpsledelsen kan som alternativ til en lejeaftale iværksætte salg eller gennemføre en hyttemodel. Man spurgte til besigtigelse af underjordiske installationer. Det forventes gennemført inden udgangen af marts. Korpsledelsen besluttede at godkende lejeaftalen. Korpsledelsen besluttede, at der skal være besigtigelse af bygningers tilstand og underjordiske installationer inden udgangen af marts. Korpsledelsen besluttede at bede Erik Aabjerg Friis om at formidle korpsledelsens beslutning til Egemose Centret Sangbog Orientering om projektets økonomi og slutdato Louise Lennon orienterede om sangbogs-projektet. Sangbogen er næsten udsolgt. Korpsledelsen bad i august 2010 DDS Program om at arbejde for et hurtigt genoptryk på Korpsledelsens møde i august DDS Program har ud fra dette mandat arbejdet på at opfylde den økonomiske og tidsmæssige plan for arbejdet. DDS Program har nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med revisionen af sangbogen. Denne arbejdsgruppe har valgt at fjerne ca. 100 sange og tilføje ca. 50. Der har været stort engagement i projektet, der har tiltrukket 12 frivillige, som typisk er aktive på gruppeniveau. Der har været energi i at gøre arbejdet endnu mere grundigt end den oprindelige indstilling lagde op til, da projektdeltagerne gerne vil kunne præsentere et resultat, de kan stå inde for. Der har været grundige overvejelser om betydningen af at tilføje nye, mere sungne sange og dermed også at skulle fjerne mindre sungne sange. De programmæssige konklusioner har været, at det skal være en sangbog, der lægger op til at spejderlederen og spejderne vil elske at synge sammen og det har betydet en større revision end først antaget. Der har ikke været en grundig diskussion af, hvad sangbogen skal kunne, og hvad vores rolle som spejdere er i den danske sangtradition, idet dette er henlagt til næste sangbogsproces. Man konstaterede, at projektet forventer en ny dato for afslutning. Man konstaterede, at udviklingen i projektet gør, at økonomiske forudsætninger kan ændre sig. Man forventer fortsat, at udgifter og indtægter i projektet vil balancere. Man ønsker et overblik over projektets økonomi. Man ønsker, at projektet fremlægger et revideret budget for sangbogsprojektet samt en kalkule for forventede omkostninger ved produktion, stykpris og forventet salgsprofil. Korpsledelsen takkede for orienteringen, som man tog til efterretning. Korpsledelsen glæder sig til en ny sangbog. Side 9

10 Korpsledelsen bekræfter, at DDS Program fortsat har rollen som projektleder. Rollen omfatter ansvar for både projektets indhold og projektets økonomi. DDS Økonomi rådgiver på kontrakter. Generalsekretær ansætter timelønnet personale efter aftale med DDS Program. Korpsledelsen accepterer, at projektet foretager større indholdsmæssige ændringer end indstilling i august 2010 lagde op til. Korpsledelsen accepterede ny slutdato. Sangbog forventes klar til salg i august Korpsledelsen beder DDS Program at fremlægge et revideret budget og kalkule for forventede omkostninger ved produktion, stykpris og forventet salgsprofil. Korpsledelsen bemyndigede forretningsudvalget til at godkende dette. David Hansen og Louise Lennon kommunikerer korpsledelsens beslutning til DDS Program. 15. NØRD camp Orientering om projekt Konceptbeskrivelse Budget-overslag Mads Kolte-Olsen orienterede om undersøgelser af mulighed for at samarbejde med DR om NØRD CAMP. En NØRD Camp er en lejr af seks dages varighed inkl. overnatning for børn i alderen år med leg og læring, opgaver, løsninger og afprøvninger inden for NØRD konceptet. Deltagerne er for drenge og piger, og alle har interesse for NØRD eller naturvidenskab. En NØRD CAMP er leg, begejstring, læring og udvikling af sociale kompetencer. Børnene bliver udfordret til at bruge legen, nysgerrigheden og kreativiteten til at skabe et stærkt forhold til naturvidenskaben. En NØRD CAMP er trygge rammer for børn og voksne. En NØRD CAMP er kendetegnet ved, at man har en klar holdning til, hvordan børn er sammen med børn, og voksne er sammen med børn. Det Danske Spejderkorps vil i sommeren 2011 gennemføre 2 NØRD CAMPs. Lejrene bliver gennemført i sommerferiens to første uger (26. juni 1. juli og 3. juli - 8. juli). NØRD CAMP bliver afholdt på Stevninghus Spejdercenter ved Kliplev, Aabenraa. Man ser projektet som en rigtig spændende mulighed, der skal undersøges nærmere. Man nævnte følgende opmærksomhedspunkter, som man skal under søge nærmere: Projektets forankring i udvalg Behov for risikoanalyse, bl.a. om frivillige ressourcer, økonomisk og partneranalyse Hvad giver projektet af fordele og ulemper for DR Hvordan kan Det Danske Spejderkorps opnå en meget høj grad af eksponering Korpsledelsen bakker op om, at man arbejder videre med at forberede projektet. Korpsledelsen ønsker et projektgrundlag, som afklarer alle væsentlige elementer i projektet, herunder de forhold, som blev nævnt under drøftelsen. 16. Strategi og udviklingsplan del I Erindre om Det Danske Spejderkorps strategiske målsætninger (Spejd 2020 og formål) Skitsere korpsets strategiske udfordringer Korpsledelsen tager de første skridt mod udviklingsplan og formulerer kladde Korpsledelsens rolle i den videre proces Udviklingsplan Spejd spejderne bygger en bedre verden Vækst I Guide til udviklingsplan (link) Frafaldsanalyse (link) Side 10

11 Holdningsundersøgelse (link) Mette Grønvold introducerede til dagens program. Afklare faktorer som kan påvirke DDS arbejde de næste to år Beslutte, hvor langt korpsledelsen vil gå mht. ændringer i udviklingsplan Korpsledelsen formulerer 1. skitse til udviklingsplan Korpsledelsen drøftede i grupper og plenum. Korpsledelsen takkede Mette Grønvold for en god og udbytterig eftermiddag og aften. Korpsledelsen formulerede en kladde for udviklingsplan Kladden er i kernen en justering og forenkling af udviklingsplan Kladden til udviklingsplan har fire niveauer: 1. Overordnet indledning. Henvisning til formålsparagraf og Spejd Udviklingsplanens fokus/formål: Flere oplever spejderværdierne i attraktive grupper. 3. Mål i udviklingsplanen: vækst i medlemstal længere spejdertid udviklingsplaner i grupper effekt af ekstern kommunikation flere attraktive grupper 4. Indsatsområder Pejlemærker præsenteres særskilt og tages ud som overskrifter for grupper af indsatsområder. 10 nuværende indsatsområder organiseres tematisk: attraktive aktiviteter, lederuddannelse, måden vi er sammen på, kommunikation. Forslag om skærpet indsats for uddannelse og tiltrække kompetent unge og voksne. Nuværende formulering af indsatsområde er i orden. Forslag til justering af punkt 3: fremhæve patruljeliv i moderne form fx teams og grupper Forslag til justering af punkt 9: DDS skaber eksperter i friluftsliv Forslag til justering af punkt 10: Korps og Unge skal kunne kommunikere eksternt. Det næste skridt er vækstseminarer søndag den 20. marts og onsdag den 23. marts, som formulerer ny version af udviklingsplan. DDS Udvikling arrangerer. 17. Spejderideen og Spejdere hjælper andre Afklare sprog om spejderide og spejdere hjælper andre Louise Lennon og David Hansen præsenterede oplæg om spejderideen og Spejdere hjælper andre. Hensigten med oplægget er at skabe et nyt grundlag at tale om duty to others: Spejdere hjælper andre. Spejderideen er kernen i vores spejderarbejde og giver en god ramme at planlægge og udvælge fokus fra. En levende dialog om og fokus på spejderideen og spejdermetoden blandt vores ledere giver liv til spejderarbejdet. DDS Program har sat aktiviteter i gang for at inspirere til mere samtale i grupperne om spejderideen. En øget indsats for Spejdere hjælper andre er ikke en eksplicit del af korpsets mål og udviklingsplan for Værdimæssigt er indsatsen imidlertid central for korpset. Spejderlivets arenaer Patruljeliv Side 11

12 Friluftsliv Samfund Samspil i spejderlivet Aktiviteter i samspil med udvikling af færdigheder Oplevelser i samspil med begejstring og fortællinger Samledelse/teamwork/initiativ i samspil med ansvarlighed/empowerment Spejderprincipper Spejder er ledere andre liv Spejdere hjælper andre Spejder tager ansvar for helheden Spejdernes formål: Udvikle børn og unge til vågne og selvstændige mennesker, der tager ansvar for sig selv, for familie og samfund. Korpsledelsen takkede David Hansen og Louise Lennon for oplæg til en god drøftelse. Korpsledelsen godkendte, at DDS Program arbejder videre med Spejdere hjælpee andre. Korpsledelsen bad David Hansen og Louise Lennon om at give følgende forslag til handling videre til DDS Program: Gå i partnerskab med stærk aktør inden for hjælpearbejdet, fx Ungdommens Røde Kors. Skab en klar fortælling om, at det der sker i patruljelivet er en del af Spejdere hjælper andre. Inspirer til at gruppers er opmærksom på mulighederne for hjælpeindsats i det nære, fx i kommunen Se mulighederne, i at det er en del af patruljearbejdet at hjælpe andre i det nære. Man kan fx hente inspiration i Imagine Chicago. 18. Spejdernes Administrationsfællesskab Tage stilling til mandat til generalforsamling i Spejdernes Administrationsfællesskab den 28. februar på powerpoint Erik Aabjerg Friis præsenterede forslag til mandat til korpsledelsens deltagelse i generalforsamling for Spejdernes Administrationsfællesskab: Erik Aabjerg Friis anbefalede, at korpsledelsen støtter SAF-bestyrelsens forslag til principper for budget 2012 En besparelse på 5-10 % på korpsenes bidrag til administration. Lønomkostningerne lavere end i 2010 og i Omkostningsbevidst adfærd og større brug af frivillige. Fortsat fokus på kvalitetsløft. Ændringer og udvidelse af de ydelser, som leveres fra SAF, kan have konsekvens for omkostningsniveauet. En procentdel eks. 25 % af indtjening på udlejning går til øget vedligehold. Man gjorde opmærksom på, at der er risiko for, at man i arbejdet med at reducere omkostninger fjerner fokus fra levere ydelser til den aftalte kvalitet. Man vil i 2011 følge gennemførelsen af ydelseskatalogen og vurdere sammenhæng mellem budgetramme og leverede ydelser. Man vil desuden undersøge mulighederne for udvikling af det administrative fællesskabs ydelser og måder at løse opgaverne på. Korpsledelsen godkendte det foreslåede mandat til korpsledelsens deltagelse i generalforsamling for Spejdernes Administrationsfællesskab. Side 12

13 19. Personindstilling Spejdernes Administrationsfællesskab Tage stilling til personindstilling Personindstilling Karen Vejby præsenterede forslag til Det Danske Spejderkorps tre medlemmer af Spejdernes Administrationsfællesskab. Man drøftede forskellige modeller for sammensætning af bestyrelsen. Korpsledelsen godkendte følgende medlemmer af bestyrelsen for Spejdernes Administrationsfællesskab: Erik Aabjerg Friis Mads Helmer-Hansen Jesper Nybo Andersen 20. Udviklingsplan Status for 4 mål i korpsets udviklingsplan Vurdere hvordan sandsynlighed for opfyldelse af 4 mål øges Tage stilling til retning og ramme for særlig indsats Uden bilag Mads Kolte-Olsen gjorde status for 4 mål i korpsets udviklingsplan : Medlemstal: 1. februar: Mål 1. november 2011: Spejdertid: 1. oktober 2010: 29 mdr. Mål 1. november 2011: 34 mdr. Udviklingsplane grupper: 1. marts: forventet 60 % Mål 1. november 2011: 100 %. Befolkningens opfattelse af spejdere: 15. januar 2010: 74 % af befolkningen har en positiv opfattelse af spejdere. Mål 1. november 2011: 89 % (20 pct.ændring). Mads Kolte-Olsen lagde herefter op til drøftelse af en mulig særlig indsats i korpset, som kan øge sandsynligheden for at nå i mål med korpsets udviklingsplan. Man drøftede oplægget i grupper og samlede i plenum. Man konstaterede forskellige muligheder for særlig indsats inden for Medlemstal Længere spejdertid Udviklingsplan Befolkningens opfattelse Man vurderer, at indsatsen skal være meget opmærksom på, at man skaber effekt ude i grupperne. Medlemstal Muligheder: Salgseventmagere på deltid hyres til at støtte grupper (erfarne frivillige, seniorer som venter på studiestart i august) Rekrutteringsmateriale direkte anvendeligt i grupper primo februar Motivere grupper til, at alle spejdere er i medlemsregister Elektronisk indmeldelsesblanket (nemmere tilgang) Præmie til grupper med vækst og længere spejdertid Længere spejdertid Muligheder: Færdige forløb til mini og junior Side 13

14 Inspirere grupper til at komme på sommerlejr Kontakt til større grupper med kraftigt fald i medlemmer. Udviklingsplaner Muligheder: Prioritere information til grupper om at alle grupper skal have udviklingsplan Status over hvilke grupper mangler udviklingsplan Massiv indsats konsulenter som fokuserer på vækst lag i fx marts og april. Inddrage inspirations og rejsehold ind i kampagne. Ekstern kommunikation Lokale talsmænd tidlig gennemførelse Kasser til grupper med event marketing Hype kommunikation om NØRD, Ibis, friluftsekspressen, uddannelsen, spejdernes lejr Korpsledelsen vurderede, at det er muligt med en særlig indsats i 2011 at påvirke målopfyldelsen. Korpsledelsen besluttede at bede korpskontor og hovedudvalg om at forberede og iværksætte en rekrutteringskampagne (= særlig indsats for at nå mål i udviklingsplan ). Indsatsen bør i videst mulige omfang omfatte allerede planlagte tiltag. Korpsledelsen bad Mads Kolte-Olsen om sammen med formænd for relevante hovedudvalg at udarbejde et projektgrundlag, som beskriver indsatsens prioriteter, plan og omkostninger. Korpsledelsen bad desuden Mads Kolte-Olsen om at være i dialog med formænd for alle hovedudvalg om forventede leverancer 2011 og dermed sikre en samlet koordinering af korpskontor og hovedudvalgs ydelser til grupper og divisioner.. Korpsledelsen ønsker på sit møde den marts at blive orienteret om den særlige indsats. Korpsledelsen ser desuden frem til at mødes med hovedudvalg den april. 21. Eventuelt Jørgen Svenstrup og Annesofie Bjerre kan ikke deltage i det planlagte møde i forretningsudvalget 21. februar Mads Kolte- Olsen forsøger at finde en ny dato. Mødet bliver holdt den 2. marts Evaluering af mødet Man oplevede at man på mødet havde opnået resultater på en god måde. Man syntes, at det havde været inspirerende at holde møde samtidig med korpsledelsen fra Danske Baptisters Spejderkorps. Man syntes, at det havde været givtigt at prioritere mere tid til dybdegående diskussioner og mindre tid til beslutninger. Man syntes, at det havde været givtigt at have tid til social hygge om aftenen. Side 14

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Evalueringsrapport Marts 2006 Mette Hemmingsen Hulegården Indledning... 4 Projektet: Udviklingshæmmede og misbrug, Københavnsområdet... 4 Delprojekt

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Kogebog for kulturtrænere

Kogebog for kulturtrænere Kogebog for kulturtrænere Indhold Indledning 5 Inddrag dine kollegaer 7 Ideer til teambuilding 7 Involvering er motiverende 8 Inddrag dine kollegaer tjekliste 8 Metoder til ideudvikling 9 4D-metoden 9

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere