Referat Korpsledelsens møde februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011"

Transkript

1 Referat Korpsledelsens møde februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia Rangholm Varming (deltog i punkt 1-13), Alice Linning (deltog i punkt 1-13) og Mads Kolte- Olsen (referent). Afbud Annesofie Bjerre. Mødested Mødet blev holdt på Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 København K. Mødetid Mødet begyndte fredag den 4. februar kl med spisning og sluttede søndag den 6. februar kl Gæst: Mette Grønvold, formand DDS Udvikling, deltog i punkt om Strategi og udviklingsplan Godkende dagsorden for korpsledelsens møde Godkende dagsorden Sikre, at alle har de relevante mødepapirer Endelig dagsorden Marianne Karstensen og Morten Kerrn-Jespersen bød velkommen til korpsledelsens møde. Mads Kolte-Olsen gennemgik dagsorden og bilag til mødet. Korpsledelsen godkendte dagsorden uden ændringer. 2. Godkende referat Bekræfte digital godkendelse af referat fra korpsledelsens møde november 2010 Referat korpsledelsens møde november 2010 Mads Kolte-Olsen orienterede om forløb af skriftlig godkendelse på podio.com. Man ønsker, at referatet, som bliver lagt frem til bekræftelse på næste møde i korpsledelsen, viser de ændringer, som følger af korpsledelsens kommentarer fra den skriftlige procedure på Podio. Det referat, som bliver offentliggjort på dds.dk, skal ikke indeholde markeringer. Punkt 8: Korrektion: Korpsledelsen holder ikke møde med divisionscheferne i maj Man konstaterede, at referatet fra korpsledelsens forretningsudvalg den 17. januar 2011 endnu ikke var fremlagt til korpsledelsens godkendelse. Korpsledelsen godkendte referatet fra møde den november med korrektion af punkt 8: Korpsledelsen holder ikke møde med divisionscheferne i maj Korpsledelsen besluttede, at referatet, som bliver lagt frem til bekræftelse på næste møde i korpsledelsen, viser de ændringer, som følger af korpsledelsens kommentarer fra den skriftlige procedure på Podio. Det referat, som bliver offentliggjort på dds.dk, skal ikke indeholde markeringer. Side 1

2 3. Korpsledelsens forretningsorden Afstemme forventninger i korpsledelsen til forretningsorden Korpsledelsens forretningsorden Marianne Karstensen lagde op til drøftelse af status for korpsledelsens ledelse, korpsledelsens spilleregler, forretningsorden og hovedudvalgs opgaver og ansvar. Man indledte drøftelsen i grupper og fortsatte i plenum. Mødernes ledelse og korpsledelsens spilleregler: Behov for, at korpsledelsen skaber bedre bilag i bedre tid til mødet. Det giver bedre mulighed for at udforske hinandens synspunkter forud for mødet. Man oplever, at drøftelse på møder nemt bevæger sig ned i det operative niveau. Behov for, at dagsorden indeholder færre operative punkter. Behov for, at korpsledelsen arbejder mere kommunikativt. Behov for overholdelse af frist for referater. Man vurderede, at mere skriftligt forarbejde og færre ændringer i forbindelse med korpsledelsens behandling, jo mere præcision i beslutning og dermed hurtigere kan referat blive færdigt. Man kunne i højere grad bruge skriftlig procedure på podio.com. Korpsledelsens forretningsudvalg: Forretningsorden og virkelighed stemmer overens bortset fra overholdelse af frist for referater. Forretningsudvalget bør i højere grad sortere i punkterne i korpsledelsens dagsorden for at undgå operative punkter. Når forretningsudvalget forbereder korpsledelsens møder, kunne det gavne betydeligt, at der forelå en skitse til indstilling eller en kort beskrivelse af mål og indhold med punktet. Det blev foreslået, at korpskontoret 2 uger inden forretningsudvalgets møde beder korpsledelsen og hovedudvalgsformænd om at formulere forslag og kort beskrivelse af emner for korpsledelsens næste møder. Hovedudvalgs opgaver og ansvar: Korpsledelsens kommunikation med hovedudvalgsformænd skal være konsistent, især når flere kommunikere om samme emne. Behov for afklaring af den rolle korpsledelsens kontaktpersoner har. Kontaktpersonordning virker, når hovedudvalgsformand og kontaktperson er meget bevidste og gensidigt tydelige om rollefordelingen (hhv. ansvarlig for gennemførelse og ansvarlig for politisk linie). Behov for afklaring af rollefordeling og samspil mellem korpsledelsens kontaktperson, hovedudvalgsformænd, spejderchefer og generalsekretær. Behov for, at punkterne på forretningsudvalgets dagsorden bliver beskrevet bedre: hvad handler punktet om og hvad er forretningsudvalgets beslutningsrum (beslutning, orientering, planlægning). Korpsledelsen bekræftede, at Forretningsudvalget kan sortere i dagsorden med det formål at dagsorden indeholder færre operationelle punkter Korpsledelsen vil arbejde på det strategiske niveau Man vil arbejde mere kommunikativt mellem møderne Man vil bruge mulighederne på podio.com mere Korpsledelsen vil desuden arbejde for, at bilag er færdig inden for aftalt frist dagsordenspunkter er beskrevet på tidspunktet for forretningsudvalgets møde referatet kan blive skrevet, godkendt og justeret inden for 21 dage arbejdet i korpsledelsen er præget af planlægning og kommunikation Korpsledelsen bekræftede, at korpsledelsen varetager den politiske ledelse af korpset og har det overordnede ansvar. Ho- Side 2

3 vedudvalg og generalsekretær har ansvaret for at gennemføre de nødvendige aktiviteter. Man forventer, at generalsekretær sammen med formænd for hovedudvalg sikrer en koordineret samlet indsats. Korpsledelsen anerkender behov for afklaring i forretningsordenen af rollefordeling og samspil mellem korpsledelsens kontaktpersoner, hovedudvalgsformænd, spejderchefer og generalsekretær. Hovedudvalgs budgetansvar skal også beskrives. Korpsledelsen anerkender desuden behov for afklaring i forretningsordenen af spejderchefers rolle og rolle som kontaktperson til hovedudvalg og divisioner. Korpsledelsen besluttede, at forretningsudvalget skriver oplæg til kortere forretningsorden og et ledelsesgrundlag. 4. Personindstilling DDS Spejderhjælpens bestyrelse Tage stilling til personindstilling Personindstilling David Hansen præsenterede baggrund og forslag til nyt medlem for Det Danske Spejderkorps i Spejderhjælpen. Korpsledelsen godkendte Louise Lennon som medlem af bestyrelsen for Spejderhjælpen. 5. Personindstilling WAGGGS verdenskonference Tage stilling til personindstilling Principper for sammensætning af delegation Thomas Brøgger redegjorde for, at Det Danske Spejderkorps havde tre, måske fire, pladser i den danske delegation til WAGGGS verdenskonference. Verdenskonference bliver afholdt i sommeren 2011 i Edinburgh, Skotland. WAGGGS = World Association of Girl Guides and Girl Scouts PFD = Pigespejdernes Fællesråd i Danmark Man bakkede op om forslaget til prioritering. Man foreslog, at mulighed for at deltage som ungdomsdelegeret bliver slået bredt op med mulighed for, at både mænd og kvinder kan søge. Det blev afklaret, at Det Danske Spejderkorps har en af to delegerede i den danske delegation. Denne person skal være en kvinde. Mænd kan deltage som observatør. Korpsledelsen godkendte følgende prioriteret rækkefølge til Det Danske Spejderkorps medlemmer af delegation 1. Stine Nielsen (International Commissioner DDS til WAGGGS) 2. 1 ungdomsdelegeret 3. Mette Lindskov (formand DDS International) 4. 1 yderligere ungdomsdelegeret 5. Anne Lintrup (PFD medlem) 6. Marianne Karstensen (spejderchef, PFD medlem) Det præcise antal af pladser til Det Danske Spejderkorps bliver afklaret i PFD i løbet af foråret. Muligheden for at søge pladsen som ungdomsdelegeret bliver slået op som en mulighed, der kan søges af alle korpsets medlemmer - både mænd og kvinder. DDS International vælger den bedst egnede blandt de indkomne ansøgninger. 5.1 Personindstilling Spejder Sport bestyrelse Tage stilling til personindstilling Side 3

4 Morten Kerrn-Jespersen præsenterede forslag til medlem af Spejder Sport bestyrelse. Karen Vejby har siden januar 2010 været observatør i Spejder Sports bestyrelse. En plads i bestyrelsen er for nylig blevet ledig,, og det giver mulighed for, at korpsets repræsentant kan blive fuldgyldigt medlem af Spejder Sport bestyrelse. Formanden for Spejder Sports bestyrelse har givet udtryk for, at det vil gavne bestyrelsen, at der via et aktivt medlem af korpsledelsen var tæt kontakt til ejerne af Spejder Sport. Korpsledelsen godkendte Karen Vejby som medlem af Spejder Sports bestyrelse. 6. Divisionsledelsesstævne Opsamling på stævne januar Uden bilag David Hansen og Mia Rangholm Varming orienterede om divisionsledelsesstævnet afholdt den januar Man reflekterede over divisionsledelsesstævnet. Man vurderede, at programmet var godt sammensat. Man konstaterede, at der blandt deltagerne var stor tilfredshed med modul om anerkendende ledelse. Man konstaterede bred opbakning til Spejdernes Lejr, og lounges om udvalgte emner fik besøg af mange deltagere. Man konstaterede, at deltagerne efterspørger værktøjer, som divisionerne kan anvende til at bringe viden og information fra divisionsledelsesstævne videre til grupper. Man konstaterede tydelige signaler fra divisioner om, at korpsets udviklingsplan er begyndt at nå ud i divisioner og grupper. Mange divisioner gav udtryk for, at man gerne vil bidrage til det næste møde med divisionsledelserne. Man ønskede at møde hovedudvalg. Korpsledelsen takkede for orienteringen. Korpsledelsen konkluderede, at man i korpset skal fortsætte arbejdet med at løfte divisionerne strategisk. Korpsledelsen anbefaler, at DDS Udvikling ved forberedelsen af næste divisionsledelsesstævne juni 2011 er særlig opmærksom på: Konkrete værktøjer, som deltagerne kan tage med hjem og arbejde videre med I endnu højere grad inddrage divisionsledelser i tilrettelæggelse af program Lader program afspejle uddannelse, erfaringsudveksling og udveksling af holdninger Vær opmærksom på at markedsføre et godt program målrettet forskellige målgrupper inden for divisionerne Korpsledelsens beder korpskontoret om en pakke til divisionsrådsmøder med overblik over særlig indsats for at komme i mål med udviklingsplanens fire mål. Man ønsker også at kunne videregive information om spejdernes lejr, NØRD Camp og kandidater til korpsledelsen. 7. Korpsrådsmøde 2011 Tage stilling til principper for lokalitet Karen Vejby præsenterede indstilling om principper for lokalitet til korpsrådsmøde DDS Økonomi havde undersøgt forskellige modeller. Side 4

5 Man indstiller, at man planlægger korpsrådsmøde 2011 inden for rammerne af Vingsted Centret eller Nyborg Strand, idet man som en del af projektet reducerer omkostningsniveauet i forhold til tidligere år. Man drøftede muligheder for på længere sigt at ændre formen for korpsrådsmødet. Man drøftede etablering af en projektgruppe, som forbereder korpsrådsmøde. Projektet kunne være forankret i DDS Udvikling og skal i hvert fald samle interessenter fra DDS Program, DDS Kommunikation og mulige kandidater. Erfaringsopsamling fra korpsrådsmøde 2010 skal inddrages. Korpsledelsens forretningsudvalg er styregruppe. Korpsledelsen besluttede, at korpsrådsmøde 2011 bliver afholdt på Vingsted Centret med det lavest mulige serviceniveau og inden for det afsatte budget i budget Korpsledelsen bad Mads Kolte-Olsen om at udarbejde et projektgrundlag til næste møde i forretningsudvalget den 2. marts Gensidig orientering Orientering om aktuelle emner Alice Linning orienterede om: Stor opgave i DDS Samfund med at afklare forskellige ejerformer for gruppers ejendomme. Sundhedspatrulje er godt i gang med arbejdet. Karen Vejby orienterede om: Vakant stilling på webkonsulent har sat en del opgaver i DDS Kommunikation på pause. Spørgeskemaundersøgelse fra uniformsudvalg. Generalforsamling i Spejder Sport afholdt. Rigtig flot resultat for Spejder Sport i regnskabsåret Overskud bliver i Spejder Sport for, at virksomheden fortsat kan investere i vækst. Mia Rangholm Varming orienterede om: God fremgang og kommunikation i Spejdernes Lejr. Oplæg på næste møde i korpsledelsen om, hvordan korpsledelsen følger udviklingen i Spejdernes Lejr. Mia repræsenterer WAGGGS i FNs Commission on the Status of Women. arbejde for, at DDS får en plads i Nordbuk. Personindstilling behandles på podio.com Louise Lennon orienterede om: Bidrag til at udvikle anerkendende ledelse for gruppeledere i Danske Baptisters Spejderkorps. Thomas Brøgger orienterede om: Gode resultater fra WOSM Verdenskonference. DDS International arbejder med international strategi, som man forventer klar til næste møde i korpsledelsen. Jørgen Svenstrup orienterede om: En arbejdsgruppe med deltagelse fra korpsledelse, IT-udvalg og korpskontor undersøger muligheder for leverandør af service på Blåt Medlem. Indbydelse om uddannelse på turne er blevet godt modtaget i divisioner og grupper. Arbejdet med regnskab 2010 skrider planmæssigt frem 100 års jubilæum i Tåstrup David Hansen orienterede om: Godt gang i arbejdet med spejderideen i DDS Program. Inviterer til udforske forskellige muligheder for at tiltrække kræfter til hovedudvalg. Erik Aabjerg Friis orienterede om: Salg af Baunehøj på Bornholm skrider frem. Grunden vil blive brugt som ramme for spejderaktiviteter. DDS Ejendom undersøger mulighederne for med ekstern bistand at løse opgaver indenfor arealtilskud. Kravspecifikation til fælles bookingsystem for ejendomme i Det Danske Spejderkorps og De grønne pigespejdere er klar. Mads Kolte-Olsen orienterede om: Opslag på webkonsulent. Ansøgningsfrist 16. februar. Status for ansættelse af udviklingskonsulent, som begynder den 1. marts. Side 5

6 Formidlingskonsulent Tine Lind er gået på barsel Forberedelse af projekt Friluftsekspressen med støtte fra Nordeafonden. Morten Kerrn-Jespersen orienterede om: Godt samarbejde i Fællesrådet for Danske Drengespejdere og i den danske delegation på WOSM Verdenskonference. Pulje på 38 mio. USD til programmet Messengers for Peace under Verdenspejderfonden. Det er en aktuel opgave i løbet af foråret at identificere gode projekter i Danmark. Advice har udarbejdet et udkast til ansøgning til forprojekt. Møder om finansieringsmuligheder bliver afholdt. Marianne Karstensen orienterede om: Fin oplevelse ved 100 års jubilæum i 3. Vesterbro Vildgæs God dialog med de andre spejderkorps om fælles muligheder. 9. Hele verden i skole Tage stilling til DDS videre rolle i samarbejdsprojekt med Ibis Redegørelse korpskontoret Redegørelse DDS Program Supplement fra DDS Program Redegørelse ibis Læseraketten 2011 Lærermaterialet Louise Lennon og David Hansen præsenterede udfordringen: Ibis Læseraketten 2011 udkommer i april til børn i klasse med en fiktiv historie om en pige, som har dårlige oplevelser med grønne pigespejdere. Historien er stærkt ironiserende overfor spejder som en fritidsaktivitet for børn. Det Danske Spejderkorps er gået ind i samarbejdet for opnå et løft i børn, forældre og læreres opfattelse af spejd. Samarbejdet skal desuden løfte arbejdet med spejdere hjælper andre i korpsets grupper, både i form af aktivitetsmateriale og give mulighed for at deltage i et indsamlingsprojekt. Det Danske Spejderkorps vil gøre en forskel for at hjælpe verden i skole. Historien og den brede læserkreds står i vejen for projektets kommunikative succeskriterier, og den vanskeliggør arbejdet med at mobilisere grupper til at organisere indsamling for skoler. Formålet med korpsledelsens behandling er at afklare korpsets videre rolle i det aktuelle samarbejdsprojekt med Ibis, hvor grupper kan organisere lokale skolers indsamling til fordel for Hele Verden i Skole. Man vurderede følgende forhold i beslutningsgrundlaget: Kommunikation til grupper Kommunikation til spejdere Kommunikation til børn, som får Læseraketten Samarbejdsrelation til De grønne pigespejdere og andre spejderkorps DDS som samarbejdspartner Frivilligt engagement i DDS Program Gruppers indsamlingsprojekt Aktivitetsmateriale til grupper Fortsat indsats for Spejdere hjælper andre Ibis som samarbejdspartner Børn i Bolivia, som har gavn af indsamling organiseret af spejdergrupper Man vurderede forholdenes relative vigtighed og dernæst størrelsen af handlerum ved at fortsætte eller indstille samarbejdet. Korpsledelsen understreger, at Det Danske Spejderkorps har et betydeligt ansvar over for spejderne i de klasser, som modtager Læseraketten, egne grupper og De grønne pigespejderes hovedbestyrelse. Det ansvar forpligter Det Danske Spejderkorps til at give børn, spejdere og andre korps handlemuligheder til at håndtere den konkrete historie i Læseraketten. Side 6

7 Korpsledelsen besluttede at fortsætte korpsets deltagelse i samarbejdsprojektet. Korpsledelsen forudsætter, at Ibis lever op til sin erklærede hensigt med at hjælpe Det Danske Spejderkorps i den aktuelle situation. Korpsledelsen tillægger det afgørende betydning, at Det Danske Spejderkorps og De grønne pigespejdere har bedre mulighed for at kommunikere til børn og spejdere ved at fortsætte samarbejdet end ved at gå ud af samarbejdet. Marianne Karstensen ønskede at få ført til referat, at hun er uenig i beslutning om at fortsætte samarbejdet. Korpsledelsen undrer sig over, at DDS projektleder først i januar og ikke allerede i november delte historien med den øvrige del af DDS. Korpsledelsen forventer, at projektledere ser potentielt kritiske spørgsmål i et bredere perspektiv. Korpsledelsen forventer desuden, at der ikke er dobbeltroller (DDS og samarbejdspartner) i projekter, som Det Danske Spejderkorps deltager i. Korpsledelsen bakker op om projektsamarbejdet med Ibis og beder DDS Program om fortsat at prioritere samarbejdet. Korpsledelsen besluttede at bede korpskontoret om at iværksætte de nødvendige kommunikationstiltag rettet mod de yngre spejdere, korpsets grupper, De grønne pigespejdere og de øvrige korps. Kommunikationsplan fremlagt for korpsledelsen danner afsæt for indsatsen. Korpskontoret inddrager DDS Kommunikation og DDS Program i kommunikationsindsatsen. Korpsledelsen får kommunikationsplan til orientering. Målet for kommunikationsindsatsen er: Den enkelte spejder i klassen skal være hjulpet til at håndtere historien i klassen. De grønne pigespejdere anerkender korpsledelsens beslutning om at blive i samarbejdet som en løsning, der giver bedre mulighed for at kommunikere til børn og spejdere. Ledere i Det Danske Spejderkorps anerkender korpsledelsens beslutning. Projektets planlagte succeskriterier bliver nået. 10. Anerkendelse af centre og store arrangementer Tage stilling til retningslinjer for anerkendelse af centre og store arrangementer Retningslinjer for anerkendelse Udkast til arbejdte med strategi for korpsets og centres samarbejde Mads Kolte-Olsen præsenterede indstilling om retningslinjer for anerkendelse af centre og store arrangementer samt anbefaling om, at korpset udarbejder en strategi for korpsets samarbejde med centre. Man foreslog, at korpsets ansvar for kontakt til centre blev overført fra DDS Ejendom til DDS Program. Man kunne se mange muligheder i, at korpset udarbejdede en strategi for samarbejdet mellem korps og centre. Man vurderer, at det først var muligt at løfte opgaven senere på året. Korpsledelsen godkendte retningslinjer for korpsets formelle anerkendelse af centre og store arrangementer. Korpsledelsen besluttede at overføre ansvar for kontakt til centre fra DDS Ejendom til DDS Program. Korpsledelsen bad DDS Program at udarbejde en strategi for korpset samarbejde med centre. 11. Kandidater til korpsledelsen Forventninger til forløb Orienterende notat Mia Rangholm Varming orienterede om status for forberedelsen af en plan til at tiltrække kandidater til korpsledelsen og hovedudvalg. Side 7

8 Plan og kommissorium for kandidatudvalg bliver lagt frem til korpsledelsen på mødet den marts Man foreslog, at man inviterede kandidater ind i korpsledelsens og hovedudvalgs arbejde før korpsrådsmødet, dvs. i løbet af forår, sommer og efterår. Man foreslog, at man allerede til korpsledelsens deltagelse i divisionsrådsmøder har materiale med til at tiltrække kandidater til korpsledelse og hovedudvalg. Man vurderede, at en afklaring i forretningsordenen af rollefordeling og samspil mellem korpsledelsens kontaktpersoner, hovedudvalgsformænd, spejderchefer og generalsekretær (se dagsordenens punkt 3) vil være særdeles nyttig i arbejdet med at finde kandidater til korpsledelsen. Afklaring bør derfor være foretaget inden næste møde i korpsledelsen marts. Korpsledelsen takkede for orienteringen og tog den til efterretning. Mia Rangholm Varming og Morten Kerrn-Jespersen udarbejder forslag til dias om kandidater, når korpsledelsens deltager i divisionsrådsmøder. 12. Lovforslag til korpsrådsmøde 2011 Forventninger til forløb Orientering Thomas Brøgger orienterede om arbejdet med at forberede et forløb for lovforslag op til korpsrådsmødet november Arbejdsgruppen (Erik Aabjerg Friis, Mia Rangholm Varming og Thomas Brøgger) foreslår, at man afholder to eller tre åbne workshops i henholdsvis København, Århus og Odense. Man vil på workshops samle ideer og forslag til ændringer af korpsets love. Forslagene, der opstår og forarbejdes på disse workshops vil blive fremlagt på divisionsledelsesstævnet juni til yderligere forfining. De åbne workshops vil være en mulighed for deltagerne for at få sparring på egne forslag således at forslag kvalificeres. Man ser forløbet som et samlested for emner til det formelle indhold til korpsrådsmøde. Forløbet vil formentlig samle mere end lovforslag, men også beslutningsforslag og forslag til ændring af administrativ praksis. Korpsledelsen besluttede at iværksætte en proces som foreslået. Korpsledelsen ønsker at arbejdet primært kører maj og juni. Arbejdsgruppen leder arbejdet. Arbejdsgruppen koordinerer datoer for workshops DDS Udviklings forløb om udviklingsplan. 13. Aftale med Egemosen Tage stilling til aftale på power point Aftale om leje af Egemosen Erik Aabjerg Friis præsenterede forslag til lejeaftale mellem Det Danske Spejderkorps og Egemose Centret. Lejeaftalen er udarbejdet i samarbejde med en forhandlingsgruppe fra Egemose Centret. Lejeaftalen ligger inden for rammen af hensigtserklæring fra september 2010 med inddragelse af advokat, DDS Økonomi og DDS Ejendom. Lejeaftalen Side 8

9 ligger inden for DDS ejendomsstrategi og DDS økonomiske principper. Lejeaftalen vurderes at være det bedst opnåelige resultat inden for de givne rammer. Aftalen fremmer Egemose Centerets muligheder for at udvikle attraktive aktiviteter for grupper og divisioner og giver et øget incitament for at fremme sådanne aktiviteter. Egemose Centerets Mammutmøde har ikke endnu taget stilling til det endelige forslag til lejeaftale. Man står fast på, at Det Danske Spejderkorps skøde på Egemosen omfatter alle bygninger og kan ikke bringes i spil. Man er enig i, at aftalen er det bedst opnåelige resultat inden for de givne rammer. Aftale er tilpasset begge parters ønsker og behov. Man fastholder, at forhandlinger ikke kan genoptages. Korpsledelsen kan som alternativ til en lejeaftale iværksætte salg eller gennemføre en hyttemodel. Man spurgte til besigtigelse af underjordiske installationer. Det forventes gennemført inden udgangen af marts. Korpsledelsen besluttede at godkende lejeaftalen. Korpsledelsen besluttede, at der skal være besigtigelse af bygningers tilstand og underjordiske installationer inden udgangen af marts. Korpsledelsen besluttede at bede Erik Aabjerg Friis om at formidle korpsledelsens beslutning til Egemose Centret Sangbog Orientering om projektets økonomi og slutdato Louise Lennon orienterede om sangbogs-projektet. Sangbogen er næsten udsolgt. Korpsledelsen bad i august 2010 DDS Program om at arbejde for et hurtigt genoptryk på Korpsledelsens møde i august DDS Program har ud fra dette mandat arbejdet på at opfylde den økonomiske og tidsmæssige plan for arbejdet. DDS Program har nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med revisionen af sangbogen. Denne arbejdsgruppe har valgt at fjerne ca. 100 sange og tilføje ca. 50. Der har været stort engagement i projektet, der har tiltrukket 12 frivillige, som typisk er aktive på gruppeniveau. Der har været energi i at gøre arbejdet endnu mere grundigt end den oprindelige indstilling lagde op til, da projektdeltagerne gerne vil kunne præsentere et resultat, de kan stå inde for. Der har været grundige overvejelser om betydningen af at tilføje nye, mere sungne sange og dermed også at skulle fjerne mindre sungne sange. De programmæssige konklusioner har været, at det skal være en sangbog, der lægger op til at spejderlederen og spejderne vil elske at synge sammen og det har betydet en større revision end først antaget. Der har ikke været en grundig diskussion af, hvad sangbogen skal kunne, og hvad vores rolle som spejdere er i den danske sangtradition, idet dette er henlagt til næste sangbogsproces. Man konstaterede, at projektet forventer en ny dato for afslutning. Man konstaterede, at udviklingen i projektet gør, at økonomiske forudsætninger kan ændre sig. Man forventer fortsat, at udgifter og indtægter i projektet vil balancere. Man ønsker et overblik over projektets økonomi. Man ønsker, at projektet fremlægger et revideret budget for sangbogsprojektet samt en kalkule for forventede omkostninger ved produktion, stykpris og forventet salgsprofil. Korpsledelsen takkede for orienteringen, som man tog til efterretning. Korpsledelsen glæder sig til en ny sangbog. Side 9

10 Korpsledelsen bekræfter, at DDS Program fortsat har rollen som projektleder. Rollen omfatter ansvar for både projektets indhold og projektets økonomi. DDS Økonomi rådgiver på kontrakter. Generalsekretær ansætter timelønnet personale efter aftale med DDS Program. Korpsledelsen accepterer, at projektet foretager større indholdsmæssige ændringer end indstilling i august 2010 lagde op til. Korpsledelsen accepterede ny slutdato. Sangbog forventes klar til salg i august Korpsledelsen beder DDS Program at fremlægge et revideret budget og kalkule for forventede omkostninger ved produktion, stykpris og forventet salgsprofil. Korpsledelsen bemyndigede forretningsudvalget til at godkende dette. David Hansen og Louise Lennon kommunikerer korpsledelsens beslutning til DDS Program. 15. NØRD camp Orientering om projekt Konceptbeskrivelse Budget-overslag Mads Kolte-Olsen orienterede om undersøgelser af mulighed for at samarbejde med DR om NØRD CAMP. En NØRD Camp er en lejr af seks dages varighed inkl. overnatning for børn i alderen år med leg og læring, opgaver, løsninger og afprøvninger inden for NØRD konceptet. Deltagerne er for drenge og piger, og alle har interesse for NØRD eller naturvidenskab. En NØRD CAMP er leg, begejstring, læring og udvikling af sociale kompetencer. Børnene bliver udfordret til at bruge legen, nysgerrigheden og kreativiteten til at skabe et stærkt forhold til naturvidenskaben. En NØRD CAMP er trygge rammer for børn og voksne. En NØRD CAMP er kendetegnet ved, at man har en klar holdning til, hvordan børn er sammen med børn, og voksne er sammen med børn. Det Danske Spejderkorps vil i sommeren 2011 gennemføre 2 NØRD CAMPs. Lejrene bliver gennemført i sommerferiens to første uger (26. juni 1. juli og 3. juli - 8. juli). NØRD CAMP bliver afholdt på Stevninghus Spejdercenter ved Kliplev, Aabenraa. Man ser projektet som en rigtig spændende mulighed, der skal undersøges nærmere. Man nævnte følgende opmærksomhedspunkter, som man skal under søge nærmere: Projektets forankring i udvalg Behov for risikoanalyse, bl.a. om frivillige ressourcer, økonomisk og partneranalyse Hvad giver projektet af fordele og ulemper for DR Hvordan kan Det Danske Spejderkorps opnå en meget høj grad af eksponering Korpsledelsen bakker op om, at man arbejder videre med at forberede projektet. Korpsledelsen ønsker et projektgrundlag, som afklarer alle væsentlige elementer i projektet, herunder de forhold, som blev nævnt under drøftelsen. 16. Strategi og udviklingsplan del I Erindre om Det Danske Spejderkorps strategiske målsætninger (Spejd 2020 og formål) Skitsere korpsets strategiske udfordringer Korpsledelsen tager de første skridt mod udviklingsplan og formulerer kladde Korpsledelsens rolle i den videre proces Udviklingsplan Spejd spejderne bygger en bedre verden Vækst I Guide til udviklingsplan (link) Frafaldsanalyse (link) Side 10

11 Holdningsundersøgelse (link) Mette Grønvold introducerede til dagens program. Afklare faktorer som kan påvirke DDS arbejde de næste to år Beslutte, hvor langt korpsledelsen vil gå mht. ændringer i udviklingsplan Korpsledelsen formulerer 1. skitse til udviklingsplan Korpsledelsen drøftede i grupper og plenum. Korpsledelsen takkede Mette Grønvold for en god og udbytterig eftermiddag og aften. Korpsledelsen formulerede en kladde for udviklingsplan Kladden er i kernen en justering og forenkling af udviklingsplan Kladden til udviklingsplan har fire niveauer: 1. Overordnet indledning. Henvisning til formålsparagraf og Spejd Udviklingsplanens fokus/formål: Flere oplever spejderværdierne i attraktive grupper. 3. Mål i udviklingsplanen: vækst i medlemstal længere spejdertid udviklingsplaner i grupper effekt af ekstern kommunikation flere attraktive grupper 4. Indsatsområder Pejlemærker præsenteres særskilt og tages ud som overskrifter for grupper af indsatsområder. 10 nuværende indsatsområder organiseres tematisk: attraktive aktiviteter, lederuddannelse, måden vi er sammen på, kommunikation. Forslag om skærpet indsats for uddannelse og tiltrække kompetent unge og voksne. Nuværende formulering af indsatsområde er i orden. Forslag til justering af punkt 3: fremhæve patruljeliv i moderne form fx teams og grupper Forslag til justering af punkt 9: DDS skaber eksperter i friluftsliv Forslag til justering af punkt 10: Korps og Unge skal kunne kommunikere eksternt. Det næste skridt er vækstseminarer søndag den 20. marts og onsdag den 23. marts, som formulerer ny version af udviklingsplan. DDS Udvikling arrangerer. 17. Spejderideen og Spejdere hjælper andre Afklare sprog om spejderide og spejdere hjælper andre Louise Lennon og David Hansen præsenterede oplæg om spejderideen og Spejdere hjælper andre. Hensigten med oplægget er at skabe et nyt grundlag at tale om duty to others: Spejdere hjælper andre. Spejderideen er kernen i vores spejderarbejde og giver en god ramme at planlægge og udvælge fokus fra. En levende dialog om og fokus på spejderideen og spejdermetoden blandt vores ledere giver liv til spejderarbejdet. DDS Program har sat aktiviteter i gang for at inspirere til mere samtale i grupperne om spejderideen. En øget indsats for Spejdere hjælper andre er ikke en eksplicit del af korpsets mål og udviklingsplan for Værdimæssigt er indsatsen imidlertid central for korpset. Spejderlivets arenaer Patruljeliv Side 11

12 Friluftsliv Samfund Samspil i spejderlivet Aktiviteter i samspil med udvikling af færdigheder Oplevelser i samspil med begejstring og fortællinger Samledelse/teamwork/initiativ i samspil med ansvarlighed/empowerment Spejderprincipper Spejder er ledere andre liv Spejdere hjælper andre Spejder tager ansvar for helheden Spejdernes formål: Udvikle børn og unge til vågne og selvstændige mennesker, der tager ansvar for sig selv, for familie og samfund. Korpsledelsen takkede David Hansen og Louise Lennon for oplæg til en god drøftelse. Korpsledelsen godkendte, at DDS Program arbejder videre med Spejdere hjælpee andre. Korpsledelsen bad David Hansen og Louise Lennon om at give følgende forslag til handling videre til DDS Program: Gå i partnerskab med stærk aktør inden for hjælpearbejdet, fx Ungdommens Røde Kors. Skab en klar fortælling om, at det der sker i patruljelivet er en del af Spejdere hjælper andre. Inspirer til at gruppers er opmærksom på mulighederne for hjælpeindsats i det nære, fx i kommunen Se mulighederne, i at det er en del af patruljearbejdet at hjælpe andre i det nære. Man kan fx hente inspiration i Imagine Chicago. 18. Spejdernes Administrationsfællesskab Tage stilling til mandat til generalforsamling i Spejdernes Administrationsfællesskab den 28. februar på powerpoint Erik Aabjerg Friis præsenterede forslag til mandat til korpsledelsens deltagelse i generalforsamling for Spejdernes Administrationsfællesskab: Erik Aabjerg Friis anbefalede, at korpsledelsen støtter SAF-bestyrelsens forslag til principper for budget 2012 En besparelse på 5-10 % på korpsenes bidrag til administration. Lønomkostningerne lavere end i 2010 og i Omkostningsbevidst adfærd og større brug af frivillige. Fortsat fokus på kvalitetsløft. Ændringer og udvidelse af de ydelser, som leveres fra SAF, kan have konsekvens for omkostningsniveauet. En procentdel eks. 25 % af indtjening på udlejning går til øget vedligehold. Man gjorde opmærksom på, at der er risiko for, at man i arbejdet med at reducere omkostninger fjerner fokus fra levere ydelser til den aftalte kvalitet. Man vil i 2011 følge gennemførelsen af ydelseskatalogen og vurdere sammenhæng mellem budgetramme og leverede ydelser. Man vil desuden undersøge mulighederne for udvikling af det administrative fællesskabs ydelser og måder at løse opgaverne på. Korpsledelsen godkendte det foreslåede mandat til korpsledelsens deltagelse i generalforsamling for Spejdernes Administrationsfællesskab. Side 12

13 19. Personindstilling Spejdernes Administrationsfællesskab Tage stilling til personindstilling Personindstilling Karen Vejby præsenterede forslag til Det Danske Spejderkorps tre medlemmer af Spejdernes Administrationsfællesskab. Man drøftede forskellige modeller for sammensætning af bestyrelsen. Korpsledelsen godkendte følgende medlemmer af bestyrelsen for Spejdernes Administrationsfællesskab: Erik Aabjerg Friis Mads Helmer-Hansen Jesper Nybo Andersen 20. Udviklingsplan Status for 4 mål i korpsets udviklingsplan Vurdere hvordan sandsynlighed for opfyldelse af 4 mål øges Tage stilling til retning og ramme for særlig indsats Uden bilag Mads Kolte-Olsen gjorde status for 4 mål i korpsets udviklingsplan : Medlemstal: 1. februar: Mål 1. november 2011: Spejdertid: 1. oktober 2010: 29 mdr. Mål 1. november 2011: 34 mdr. Udviklingsplane grupper: 1. marts: forventet 60 % Mål 1. november 2011: 100 %. Befolkningens opfattelse af spejdere: 15. januar 2010: 74 % af befolkningen har en positiv opfattelse af spejdere. Mål 1. november 2011: 89 % (20 pct.ændring). Mads Kolte-Olsen lagde herefter op til drøftelse af en mulig særlig indsats i korpset, som kan øge sandsynligheden for at nå i mål med korpsets udviklingsplan. Man drøftede oplægget i grupper og samlede i plenum. Man konstaterede forskellige muligheder for særlig indsats inden for Medlemstal Længere spejdertid Udviklingsplan Befolkningens opfattelse Man vurderer, at indsatsen skal være meget opmærksom på, at man skaber effekt ude i grupperne. Medlemstal Muligheder: Salgseventmagere på deltid hyres til at støtte grupper (erfarne frivillige, seniorer som venter på studiestart i august) Rekrutteringsmateriale direkte anvendeligt i grupper primo februar Motivere grupper til, at alle spejdere er i medlemsregister Elektronisk indmeldelsesblanket (nemmere tilgang) Præmie til grupper med vækst og længere spejdertid Længere spejdertid Muligheder: Færdige forløb til mini og junior Side 13

14 Inspirere grupper til at komme på sommerlejr Kontakt til større grupper med kraftigt fald i medlemmer. Udviklingsplaner Muligheder: Prioritere information til grupper om at alle grupper skal have udviklingsplan Status over hvilke grupper mangler udviklingsplan Massiv indsats konsulenter som fokuserer på vækst lag i fx marts og april. Inddrage inspirations og rejsehold ind i kampagne. Ekstern kommunikation Lokale talsmænd tidlig gennemførelse Kasser til grupper med event marketing Hype kommunikation om NØRD, Ibis, friluftsekspressen, uddannelsen, spejdernes lejr Korpsledelsen vurderede, at det er muligt med en særlig indsats i 2011 at påvirke målopfyldelsen. Korpsledelsen besluttede at bede korpskontor og hovedudvalg om at forberede og iværksætte en rekrutteringskampagne (= særlig indsats for at nå mål i udviklingsplan ). Indsatsen bør i videst mulige omfang omfatte allerede planlagte tiltag. Korpsledelsen bad Mads Kolte-Olsen om sammen med formænd for relevante hovedudvalg at udarbejde et projektgrundlag, som beskriver indsatsens prioriteter, plan og omkostninger. Korpsledelsen bad desuden Mads Kolte-Olsen om at være i dialog med formænd for alle hovedudvalg om forventede leverancer 2011 og dermed sikre en samlet koordinering af korpskontor og hovedudvalgs ydelser til grupper og divisioner.. Korpsledelsen ønsker på sit møde den marts at blive orienteret om den særlige indsats. Korpsledelsen ser desuden frem til at mødes med hovedudvalg den april. 21. Eventuelt Jørgen Svenstrup og Annesofie Bjerre kan ikke deltage i det planlagte møde i forretningsudvalget 21. februar Mads Kolte- Olsen forsøger at finde en ny dato. Mødet bliver holdt den 2. marts Evaluering af mødet Man oplevede at man på mødet havde opnået resultater på en god måde. Man syntes, at det havde været inspirerende at holde møde samtidig med korpsledelsen fra Danske Baptisters Spejderkorps. Man syntes, at det havde været givtigt at prioritere mere tid til dybdegående diskussioner og mindre tid til beslutninger. Man syntes, at det havde været givtigt at have tid til social hygge om aftenen. Side 14

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Ulrik Grønbjerg Andersen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg

Læs mere

Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby

Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby Referat Korpsledelsens møde 5. 7. oktober 2012 Deltagere Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby Deltog i dele af mødet: Ulrik Grønbjerg

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Mandag d. 16. april 2012 på Kråruplund Trine bød velkommen til årets divisionsrådsmøde, og vi startede med en fællessang, som var blevet lavet på den nyligt overståede

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde 2014 i Det Danske Spejderkorps, 15. - 16. november 2014, på Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Referat fra Korpsrådsmøde 2014 i Det Danske Spejderkorps, 15. - 16. november 2014, på Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund Referat fra Korpsrådsmøde 2014 i Det Danske Spejderkorps, 15. - 16. november 2014, på Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund Mødet blev indledt lørdag den 15. november kl. 09.30. Spejdercheferne Annesofie

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2 Lovhæfte 2011-2013 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Adventurespejdstrategi for Det Danske Spejderkorps

Adventurespejdstrategi for Det Danske Spejderkorps Adventurespejdstrategi for Det Danske Spejderkorps Adventurespejdstrategi 2010 Formål I DDS udviklingsplan 2009-11 er et af indsatsområderne, at DDS tilbyder Adventurespejd for de 12 til 18-årige. Formålet

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt børn og voksne. Hvad er vores næste skridt i DDS?

Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt børn og voksne. Hvad er vores næste skridt i DDS? Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt børn og voksne Hvad er vores næste skridt i DDS? Divisionsledelsesstævne januar 2011 Formål med dette oplæg Give et overblik

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 05-2014 Dato: Mandag den 28. april 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Hans Natorp, Line Markert, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Det Danske Spejderkorps medvirker til spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Hvad er kommune og korpssamarbejde Tips til kommunalt samarbejde Gode spørgsmål at diskutere Kommune og

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Korpsrådsmøde lørdag d. 13. november 2010. Udviklingsplaner. v/ Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere

Korpsrådsmøde lørdag d. 13. november 2010. Udviklingsplaner. v/ Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Korpsrådsmøde lørdag d. 13. november 2010 Udviklingsplaner v/ Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Hvorfor udviklingsplaner? Vi handler hver dag. Vi skal handle påmåder, der bringer os nærmere vores fælles

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere