Hłringssvar fra Betalingskontoret/Opkr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hłringssvar fra Betalingskontoret/Opkr"

Transkript

1 Hłringssvar fra Betalingskontoret/Opkr vning Organisatorisk placering łkonomi Indledningsvis łnsker Opkr vning at fastsl, at vi fortsat ser en placering i łkonomi som den mest optimale placering. Inddrivelse af restancer er en vigtig del af kommunens łkonomi, og udviklingen har stor betydning og sammenh ng med kommunens likviditet og finansielle strategi. En organisatorisk placering i łkonomi vil sikre dette direkte samspil. Derudover vil en placering i łkonomi kunne have betydning hvis opkr vningen overg r til KMDs debitor system. Her er der et samspil med konomisystemet, hvor ogs OPUS Salgsstyring vil v re en del af debitorsystemet, hvorfor der sandsynligvis vil v re mange snitflader med regnskab. Samtidig vil vi gerne p pege, at det ikke er korrekt at der ikke ligger s rlige overvejelser bag den organisatoriske placering i łkonomi. I forbindelse med etableringen af Borgerservice blev der nedsat en styregruppe der bl.a. skulle belyse og beskrive snitflader mellem Borgerservice og den łvrige kommunale administration, herunder beskrive arbejdsgange, redegłre for placeringen af arbejdsgangenes delopgaver i henholdsvis fagforvaltning eller Borgerservice, ansl antal sager/henvendelser. M ls tningen for Borgerservice dengang, var at den skulle kunne lłse flest mulige sager p stedet eller hurtigst muligt efter borgerens henvendelse, og at Borgerservice derfor skulle betjene simple og hurtige regelstyrede sager for borgerne, for dermed at sikre ro til den mere skłns- og vurderingsbaserede faglige sagsbehandling i forvaltningerne. Det fremg r ogs af notat af 18. september 2006 vedrłrende snitflader og handlingsplan, at opkr vningen ikke er en velegnet opgave for Borgerservice, dels fordi opgaverne er en kontrol af borgerne og ikke en hj lp, hvilket kunne give et uheldigt signal af Borgerservice udadtil. Hertil kommer at sagsbehandlingen er tidskr vende og fagligt kompleks (flere regelomr der, vurderinger og skłn), ligesom der er en r kke interne og eksterne snitflader. P denne baggrund vedtog direktionen p sit młde den 27. september 2006 at anbefale, at opkr vning ikke blev en del af borgerservice. Siden beslutningen, om ikke at medtage opkr vningen i Borgerservice, blev truffet er vores arbejdsomr de ikke blevet mindre komplekst, tv rtimod er der kommet nye arbejdsopgaver. Se evt. Bilag 1: Arbejdsopgaver Odense kommune har i r trukket opgaven omkring opkr konomi for netop at sikre det łkonomiske samspil. vning ud af Borgerservice og over i Placering i Borgerservice Hvis beslutningen om at flytte opkr vningen til Borgerservice fastholdes, vil vi endnu engang understrege, hvor afgłrende det er for os at bibeholde de kompetencer og det ansvar vi har i vores nuv rende placering i łkonomi, og som vi mener, har afgłrende indflydelse p de resultater vi skaber; Vi har en hłj grad af selvst ndighed og r derum. Vi har selvst ndigt kunne planl gge og prioritere vores indsats, ressourcer, arbejdsopgaver m.m. Netop det forhold, at vi selvst ndigt har kunnet v lge strategi og fokusomr der, og ogs har haft frihed til at ndre strategien lłbende, alt efter samfundsforhold, SKATs strategi, lov ndringer, afprłve nye ideer, er Betalingskontorets styrke. Det er ikke alene med til at styrke opkr vningskontoret i Randers Kommunes ry for at v re foregangsm nd, men det har bidraget til den positive restanceudvikling. N r vi l ser notatet omkring vores indplacering i Borgerservice, f r vi den tanke, at det der v gtes ved vores indplacering er: 1

2 at indplacere os indenfor de nuv rende rammer/organisering og at ligestille Betalingskontoret/Opkr vningen med de łvrige teams i Borgerservice. Ved kun at have fokus p ikke at lave forandring og ligestille os med de eksisterende teams, overser man, at det vil ske p bekostning af den afdeling/gruppe man modtager. Vi kommer som en selvst ndig afdeling med direkte reference til łkonomichefen. En łkonomichef som i hłj grad har givet os ansvaret for selv at tilrettel gge og prioritere vores arbejde. Dette ansvar er ikke en byrde, men noget vi ser som tillid til os og vores evner. Vi ser det som en mulighed, en mulighed for konstant at forbedrer os. En motivationsfaktor til konstant at overveje andre muligheder og nye m der, at forbedre vores resultat p. Dette har ikke alene indflydelse p vores resultater men har i hłj grad v ret med til at styrke vores arbejdsgl de. I det fremlagte forslag mister den nuv rende afdelingsleder ikke kun personaleledelsen, men ogs en del af den faglige ledelse, i notatet fremg r det at det prim rt er den personalem ssige. Iht. Borgerservicechefen skal bl.a. strategi, fokusomr der m.m. ske sammen med gruppelederen i Borgerservice. Dette betyder i realiteten, at de forhold som vi som afdeling v gter hłjest, er dem vi mister! Opfordring Vi vil i stedet gerne opfordre til, at man benytter muligheden for at t nke nyt og dermed ogs foregribe den omorganisering, der alt andet lige, vil blive nłdvendigt n r den objektive sagsbehandling forsvinder fra Borgerservice. Vi har som afdeling berłring med hovedparten af de łvrige afdelinger og institutioner i kommunen. Derudover har vi samarbejde med advokater, banker og SKAT. Vi er i n sten daglig i kontakt med Teknik & Miljł, kontanthj lp, daginstitution, regnskab o.a. I Borgerservice er det prim rt pension, błrnebidrag og boligstłtte. Vores prim re arbejdsopgaver og vores relation til borgeren adskiller sig v sentligt fra de łvrige funktioner i Borgerservice. Borgerne er som udgangspunkt ikke opsłgende i forhold til os, kontakt sker som oftest p baggrund af vores henvendelse. Ydermere tr ffes langt de fleste afgłrelser p baggrund af sagsbehandling uden kontakt med borgerne. I forhold til den łkonomiske r dgivning vi yder, er der tale om: Borgere der henvises fra kommunens łvrige afdelinger mhp generel łkonomisk r dgivning herunder r dgivning omkring mulighed for eftergivelse af g ld eller g ldssanering. Den lovm ssige forpligtelse til at yde łkonomisk r dgivning ifm. Varsel om uds ttelse af lejem l. Borgere der enten henvender sig frivilligt eller ifm. restance til kommunen, łnsker r dgivning. Deltagelse i Borgmesterens gruppe Frivillig konomisk R dgivning der finder sted uden for normal arbejdstid. P denne baggrund, vores forskellighed i arbejdsopgaver og relationer, kunne vi forestille os placeret som en stabsfunktion. Og hvor vi, som i dag, selv planl gger og prioriterer vores arbejdsopgaver, indsatsomr der, tilrettel gger den mest hensigtsm ssige strategi og ogs har kompetence til at ndre den lłbende. 2

3 Alternativt, at vi indplaceres som en selvst ndig afdeling, som nu, hvor Betalingskontorets leder er p niveau med de to gruppeledere i Borgerservice. konomi/besparelse Med hensyn til at Betalingskontoret hidtil har v ret friholdt for besparelser, formoder vi at dette har v ret med baggrund i en łkonomisk betragtning. Det er flere gange lykkedes opkr vningen at łge bl.a. gebyrindt gter betydeligt og ikke alene at forhindre restancestigninger med ogs at f nedbragt restancerne. Stłrstedelen af personaleressourcerne g r til almindelig drift, den tager mange ressourcer og bidrager ikke v sentligt til at nedbringe restancerne. Hvorimod de opgaver som vi ikke er forpligtet til at udfłre, og som derfor ogs er omr der andre kommuner har sparet v k, er de omr der vi prioriterer hłjt og som har haft afgłrende betydning for restancesituationen. Modregning i lłbende ydelser er en opgave vi har prioriteret hłjt, SKAT opfordrer kommunerne, til at udnytte alle modregningsmuligheder fłr vi sender et krav til inddrivelse, men vi er ikke forpligtet til at głre det. Men da indsatsen sat i forhold til indt gten er relativ lille, og ofte vores eneste mulighed for at f pengene hjem igen, er det som sagt en opgave der i dag har hłj prioritet. Eksempelvis giver modregning alene i boligstłtte og daginstitution mere end 2 mill. kr. rligt. Derudover modregnes der ogs i błrnebidrag, błrnetilskud, pension, lłn o.a. Vi bruger ogs ressourcer p at tilknytte medh fter p de krav hvor der er solidarisk h ftelse for at łge b de kommunens som SKATs muligheder for at f pengene hjem. Det er disse opgaver som vi ikke er forpligtet til at lave, som vi kan undlade at udfłre, s fremt der skal spares en stilling. Til orientering kan det oplyses, at Odense Kommune fik to ekstra medarbejdere mhp at głre en ekstra indsats med baggrund i bl.a. de erfaringer som Randers Kommune har gjort sig. 3

4 Bilag 1: Arbejdsopgaver Arbejdsopgaver Sagsbehandling Udsendelse af rykkerskrivelser, młdeindkaldelser, frivillige forlig, cpr g ldsanerkendelse m.v. Telefonisk kontakt til borgerne, banker, revisorer o.a. Indg else af betalingsaftaler og henstandsordninger Fasts ttelse af betalingsordninger konomisk r dgivning Flytning af bidragssager Iv rks tte tr k til lłbende daginstitution/skolefritidsordning og bidrag. Modregne i fremtidige ydelser Lłbende sikre at kravene ikke for lder/bortfalder, herunder fremsende sagen til SKAT og/eller underskrive g ldsanerkendelseserkl ring. Fasts tte betalingordninger/revurderinger. Oversendelse af krav til SKAT Besvarelse af forespłrgsler fra SKAT Modregning i overskydende skat Bogfłring og udbetaling Bogfłring og udbetaling af modregnede belłb boligstłtte Bogfłring af modregnede belłb i pension, sygedagpenge og lłn. P ligning af biblioteksrestancer Flexydelse P ligning af krav Udbetaling Restanceliste Afgang Ejendomsskat/ Udsende rykkerskrivelse Oversendelse af sagen til SKAT Restanceoplysning i forbindelse med tvangsauktion Dłdsbobehandling Restanceoplysning i forbindelse med tvangsauktion Anmelde restancer i dłdsboer G ldssanering Anmelde i g ldssaneringer/konkurser Gennemgang af g ldssaneringsforslag og fremkomme med evt. indsigelser Młde i g ldssaneringssager R dgivning af borgere omkring ansłgning, betingelser m.m. Sager overgives til Advokat Restancer u kr. hvor der głres indsigelser mod kravet Restancer o kr. Civilretslige krav Kontrol af sager sendt til Fx kontrol af begrundelser for afskrivning SKAT Har mulighed for at anmode om intensivering af inddrivelsen KMD Debitor Arbejde med KMD Debitor Brugerregistre opbygning og oprydning Indberetning af rykkerprocedure, bestillinger mv. P ligning Diverse udtr k Udsendelse af saldoopgłrelser Udvikling, systempleje og vedligeholdelse Kontakt med KMD ved fejl. m.v. Se.nr./fiktive/debitornr. Tilretning af BIS-fejl UHB Debitor Oprettelse Rettelse af fejlafkr vning og lister Fordeling af indbetalinger 4

5 FAS/Forsyningsselskabet Klargłring/system Restancebehandling Anmeldelse i konkurs Tovholder i opkr vning Region Midtjylland Borgerservice Danmark Frivillig konomisk r dgivning (Borgmesterens arbejdsgruppe) Administrative arbejdsopgaver Deltage i frivillig łkonomisk r dgivning sidste torsdag i hver. mdr. Indberetning af frav r Fordeling af post (ikke e-post) Bestilling af varer/indkłb Betaling af regninger Bogfłring af indbetalinger Behandle fejllister Forespłrgsler fra andre kommuner i forbindelse med adoption, alkoholbevilling, vognmandstilladelse m.v. Indbetalinger fra SKAT Afskrivninger af krav der er for ldet/bortfaldet Afskrivning af motorkłretłjsl n M nedlig og rlig opgłrelse af afskrivninger til godkendelse i łkonomiudvalget Telefonansvarlig Procedure omkring telefonbetjening (for hele łkonomi) Kontakt til IT Broen Udarbejdelse af tekst/materiale til Broen (intranettet) Debitorbrev Oprettelse af skrivelser Tilretning af eksisterende skrivelser Klagebehandling Sagsbehandling/R dgivning Udarbejdelse af Iv rks ttelse af restanceforebyggende arbejde og tv rg ende projekter Uds ttelse af lejem l Samarbejde med Madservice Kronjylland, restancelister/opfłlgning FAS store restanter konomisk r dgivning/vejledning GS m.m. Restancestatistik Handleplaner Opkr vningsstrategi rsberetning Indstilling til SKAT vedrłrende uerholdelige Fokusomr der Projekter 5

2. Allerede trufne beslutninger om overflytning af opgaver fra konomi

2. Allerede trufne beslutninger om overflytning af opgaver fra konomi Notat Forvaltning: Kultur og Borgerservice 3. juni 2010 (revideret 9. au- Dato: gust) J.nr.: Br.nr.: Udf rdiget af: Lone Beltoft Clausen Vedrłrende: Opgaver der kan flyttes til Borgerservice Notatet sendes/sendt

Læs mere

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 Notat Forvaltning: Dato: 15. august 2011 Dokumentnr.: Borgerr dgiver Randers Kommune 11/004613-1 Afsender: Jesper Cortes Vedrłrende: Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 m neder Notat

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 Indledning...3 Opkrævningskontorets opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning.

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Social & Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen ndring af lov om retssikkerhed og administration p det sociale omr de

Læs mere

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Ved henvendelse vurderes hvilken m lgruppe pgl. borger tilhłrer og sagen placeres hos

Læs mere

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter:

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter: - 1 - Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. marts 2010 Udf rdiget af: Jesper Cortes Vedrłrende: Hj lp efter aktivlovens kapitel 10 Notatet sendes/sendt til: Socialudvalget

Læs mere

Samtidig blev det besluttet, at kommunens łvrige betalinger skulle analyseres n med henblik p eventuel optimering.

Samtidig blev det besluttet, at kommunens łvrige betalinger skulle analyseres n med henblik p eventuel optimering. Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. februar 2010 Udf rdiget af: Brian Hansen og Poul Hjłllund Vedrłrende: Optimering af ind- og udbetalinger Notatet sendes/sendt til: Direktionen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-12-2011 Dato: 03-11-2011 Sag nr.: ØU 267 Sagsbehandler: Kerstin S. Büchner Dalkvist Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune 1 Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Indledning Det er muligt for organisationer, for ldre, virksomheder og andre interesserede,

Læs mere

Notat. 1. juni 2011 11/003134

Notat. 1. juni 2011 11/003134 Notat Forvaltning: Politik, Kommunikation og Digital service Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. juni 2011 11/003134 Udf rdiget af: Vedrłrende: Udbudsplan for kłrselsomr det Notatet sendes/sendt

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009.

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009. Notat Forvaltning: Byr ds- og direktionssekretariatet Dato: 23. januar 2009 Dokumentnr.: 07/01923-339 Afsender: Słren Fonseca Pedersen Vedrłrende: Status for Public i Randers Kommune januar 2009 Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger.

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. 1 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Omr de Ledsagerordning til personer mellem 18 og 67 r, som p grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR) AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Notat. 27. april 2012. Politik, Kommunikation og Digital Service. J.nr.: Br.nr.: Vedrłrende: Notatet sendes/sendt til:

Notat. 27. april 2012. Politik, Kommunikation og Digital Service. J.nr.: Br.nr.: Vedrłrende: Notatet sendes/sendt til: Notat Forvaltning: Politik, Kommunikation og Digital Service Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. april 2012 Udf rdiget af: Vedrłrende: Strategi for MitRanders og sammenh ng til Borger.dk Notatet sendes/sendt til:

Læs mere

Udkast til partnerskabsaftale mellem Randers Kommune og DGI stjylland

Udkast til partnerskabsaftale mellem Randers Kommune og DGI stjylland Udkast til partnerskabsaftale mellem Randers Kommune og DGI stjylland Indledning Der har gennem en rr kke v ret et t t samarbejde mellem Randers kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning og DGI stjylland.

Læs mere

Dette notat beskriver den konkrete udmłntning af kommunens kłrselskontor.

Dette notat beskriver den konkrete udmłntning af kommunens kłrselskontor. Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur : J.nr.: Br.nr.: 11. marts 2011 10/001138 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Kłrselskontor i Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Direktionen Udmłntningsplan

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen RANDERS KOMMUNE Principper for łkonomistyring Retningslinjer for bogfłringsprocessen Randers Kommunes arbejdsprocesser skal tilrettel gges effektivt og understłttes af IT hvor dette er hensigtsm ssigt.

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

Notat. Weborganisering. Portalkonceptet. Kommunikation 10/

Notat. Weborganisering. Portalkonceptet. Kommunikation 10/ Notat Forvaltning: Dato: 22. november 2010 Dokumentnr.: Kommunikation 10/003241-1 Afsender: Jan Hyldgaard Engrob Vedrłrende: Weborganisering Notat sendes/sendt til: Karen Balling Radmer Weborganisering

Læs mere

Borgerr dgiver Randers Kommune

Borgerr dgiver Randers Kommune Borgerr dgiver Randers Kommune Beslutningsopl g udarbejdet af Byr ds- og direktionssekretariatet 31. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for sagen s. 3 2. Terminologi og jura s. 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Kommissorium for indfłrelse af ESDH system p personsagsomr det

Kommissorium for indfłrelse af ESDH system p personsagsomr det Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 15. marts 2011 Udf rdiget af: Diana L bbert Pedersen (projektleder) Vedrłrende: Kommissorium for indfłrelse af ESDH system p personsagsomr

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune.

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og institutionsbestyrelsen for Platang rden beliggende Platanvej

Læs mere

Oversigt over forslag til forenklinger It-afdelingen

Oversigt over forslag til forenklinger It-afdelingen Oversigt over forslag til forenklinger It-afdelingen Igangv rende delprojekter: Forslag nr. Forslag Ansvarlig for forslaget Tidsplan Status Bem rkninger 16 Medarbejderdatabase (Kommunikation og information)

Læs mere

SPAREFORSLAG ADMINISTRATION 12.02.2010

SPAREFORSLAG ADMINISTRATION 12.02.2010 Generelt administrationen 1 Fortsat trimning af chef- og ledelsesstruktur 300 2.150 2.150 3,0 I perioden forventes gennemfłrt en fortsat trimning af chef- og ledelsestrukturen. Det foruds ttes, at reduktionen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.2-2 for et omr de til centerform l ved stergade og Młllevej i Assens, Assens Kommunes sags id: 10135670

Forslag til lokalplan nr. 1.2-2 for et omr de til centerform l ved stergade og Młllevej i Assens, Assens Kommunes sags id: 10135670 Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Thomas Stampe Advokat J.nr. 023310-0097 ham! Sendt pr. e-mail (assensassens.dk ) T - -45 7227 33 01 thst@bechbruun.com 12. januar 2011 Forslag til lokalplan

Læs mere

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte Notat Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009 Błrn og skole J.nr.: Br.nr.: 7. december 2009 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Fastl ggelse af serviceniveau p omr det błrn

Læs mere

Bysekretariatet. Procesplan. Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby

Bysekretariatet. Procesplan. Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby Bysekretariatet Procesplan Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby 2013-2017 1 Indhold Indledning og baggrund...3 Helhedsplanens bidragsydere...3 Inddragelsesprocessen...3 Helhedsplanens

Læs mere

Błrnehaven Tagrenden. aftale 2009 2010 12.09 2008

Błrnehaven Tagrenden. aftale 2009 2010 12.09 2008 Błrnehaven Tagrenden aftale 2009 2010 12.09 2008 1 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen.

Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen. Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. oktober Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen. Notatet

Læs mere

Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Revideret udgave - marts 2009 1 L sevejledning: Principper og retningslinjer for indkłb og udbud i Randers Kommune er beskrevet i flere niveauer:

Læs mere

Aftale 2012 med CBR-Randers Center for Besk ftigelse og Revalidering

Aftale 2012 med CBR-Randers Center for Besk ftigelse og Revalidering Aftale 2012 med CBR-Randers Center for Besk ftigelse og Revalidering 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

Sundhedspolitikken udarbejdes i overensstemmelse med de rammer, der centralt er beskrevet for udarbejdelse af de nye politikker.

Sundhedspolitikken udarbejdes i overensstemmelse med de rammer, der centralt er beskrevet for udarbejdelse af de nye politikker. Notat Forvaltning: Dato: Sundhed og ldre J.nr.: 23. januar 2011 Br.nr.: Udf rdiget af: Sundhedsteam, konsulenter og Lene Jensen Vedrłrende: Ny sundhedspolitik for Randers Kommune Notatet sendes/sendt til:

Læs mere

Børnehaven Skovly. aftale 2009 2010 11.11.2008

Børnehaven Skovly. aftale 2009 2010 11.11.2008 Børnehaven Skovly aftale 2009 2010 11.11.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Orienteringsnotat vedrłrende tiltag p indkłbs- og udbudsomr det

Orienteringsnotat vedrłrende tiltag p indkłbs- og udbudsomr det Notat Forvaltning: konomi Dato: J.nr.: Br.nr.: Februar, 2011 Udf rdiget af: konomiafdelingen Vedrłrende: Orientering om tiltag p indkłbs- og udbudsomr det Notatet sendes/sendt til: Direktionen d. 24. februar

Læs mere

Strategi for kommunikation mellem kommunen og borgere, foreninger eller virksomheder 2011-2015. (udkast)

Strategi for kommunikation mellem kommunen og borgere, foreninger eller virksomheder 2011-2015. (udkast) Randers Kommune Strategi for kommunikation mellem kommunen og borgere, foreninger eller virksomheder (Kanalstrategi for Randers Kommune) 2011-2015 (udkast) 1. Hvad er en strategi for kommunikation mellem

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk udviklingsh mning ftigelse) for borgere med Omr de Beskyttet

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr Ref.: SHJ shj@uc-dk.dk +45 33 38 22 00 09. oktober 2014 Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30 98 39 04 VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Danske

Læs mere

Blandt de v sentligste m ls tninger og indsatsomr der i de to strategier kan n vnes:

Blandt de v sentligste m ls tninger og indsatsomr der i de to strategier kan n vnes: Notat Forvaltning: Dato: 21. august 2011 Dokumentnr.: Politik, Kommunikation og Digital service 11/003621-4 Afsender: Rasmus Bak-Młller Vedrłrende: Orientering til łkonomiudvalget vedrłrende digitalisering

Læs mere

Nedenst ende beskrives grundlaget samt en tids- og procesplan for etableringen af en internationale

Nedenst ende beskrives grundlaget samt en tids- og procesplan for etableringen af en internationale Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 16. februar 2011 Udf rdiget af: Gina Renosto Vedrłrende: Etablering af en international skole i Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Etablering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2009-12 Maj 2009 Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. 1.1 Indledning Udgangspunkt for strategien 1 1 1.2 M l og rammer for strategien 1 2. Visioner 2 3. 3.1 Indsatsomr der Digital

Læs mere

Randers Kommune. Sagsbehandlingsfrister. Lov Omr de Opl g til frister Bem rkninger. Handicapomr det

Randers Kommune. Sagsbehandlingsfrister. Lov Omr de Opl g til frister Bem rkninger. Handicapomr det Social Sagsbehandlingsfrister Handicapomr det Dagtilbudsloven 43 Tildeling af socialp dagogiske fripladser 6 uger Dagtilbudsloven 43 Behandlingsm ssig friplads 6 uger Dagtilbudsloven 43 Tildeling af łkonomisk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Genoptr ning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven

Genoptr ning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Genoptr ning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens lovgrundlag? 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om tr ning i kommuner og regioner. Hvad er form let med At sikre en m lrettet,

Læs mere

Ledelsens evaluering. af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det. December

Ledelsens evaluering. af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det. December Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det 2010 December 2010 1 Indhold 1. Form l 2. Analyse af resultaterne fra den interne og eksterne audit 3. Analyse af resultatet

Læs mere

Sagen og som bilag til dagsordenspunktet om godkendelse af rsregnskaber

Sagen og som bilag til dagsordenspunktet om godkendelse af rsregnskaber Notat Forvaltning: Dato: 6. december 2010 Dokumentnr.: Miljł & Teknik 10/007578-2 Afsender: Mona Andersen Vedrłrende: notat over forhold der indstilles p talt ved at boligorganisationernes rsregnskaber

Læs mere

Ansłgning om łkonomisk stłtte til. ungdomsnetv. - en ungesatsning, der skal głre RgF til en fed forening at v re ung i!

Ansłgning om łkonomisk stłtte til. ungdomsnetv. - en ungesatsning, der skal głre RgF til en fed forening at v re ung i! Folkeoplysningsudvalget Udviklingsmidler Laksetorvet 8900 Randers C Ansłgning om łkonomisk stłtte til Randers, den 11. juli 2009 ungdomsnetv rk - en ungesatsning, der skal głre RgF til en fed forening

Læs mere

Vuggestuen Firkløveren

Vuggestuen Firkløveren Vuggestuen Firkløveren aftale 2009 2010 12.09 2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Aftale med de socialpsykiatriske bosteder for 2009/10

Aftale med de socialpsykiatriske bosteder for 2009/10 Aftale med de socialpsykiatriske bosteder for 2009/10 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Barnets Reform indeb rer b de lov ndringer og en r kke initiativer, som skal udvikle indsatsen bedre gennem styrket fokus p resultater.

Barnets Reform indeb rer b de lov ndringer og en r kke initiativer, som skal udvikle indsatsen bedre gennem styrket fokus p resultater. Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. juli 2010 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang Vedrłrende: Barnets Reform Notatet sendes/sendt til: Barnets Reform Juni 2010 vedtog Folketinget Lov

Læs mere

Vedrłrende regnskabs- og bogholderiopgaver har Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner deltaget i arbejdet.

Vedrłrende regnskabs- og bogholderiopgaver har Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner deltaget i arbejdet. Emne: Kommunalt samarbejde om regnskabs- og bogholderiopgaver Sagsbeskrivelse: Kommunaldirektłrerne i Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner har i efter ret 2010 besluttet at kigge p mulighederne

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Udkast 17.03.2014 Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen Advokat J.nr. 231306-DJU INTERESSENTSKABSKONTRAKT For Varmetransmissionsselskabet Holstebro - Struer I/S Mellem Vestforsyning AIS CVR-nr. 25 95

Læs mere

Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune. Notat. Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det.

Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune. Notat. Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det. Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune Notat Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det. December 2010 1 1. Indledning Kommunaldirektłrerne i Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og

Læs mere

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr.

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr. - 1 - Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. november 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Ole Andersen Besk ftigelsesstrategi set i lyset af finanslovsaftalen Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Omr de og form l med indsatsen konomisk kompensation til borgere

Læs mere

Social udvalget 4.2 Tilbud til voksne med s rlige behov (handicap, misbrug og psykiatri)

Social udvalget 4.2 Tilbud til voksne med s rlige behov (handicap, misbrug og psykiatri) 1. Regnskabsresultatet Nedenst ende tabel viser, hvilke bevillingsomr der der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Form l/ R 2010 Oprindeligt Till gs-overfłrt Korr. Regnskase

Læs mere

Aftale med Voksen Bo omr det 2013-2014

Aftale med Voksen Bo omr det 2013-2014 Aftale med Voksen Bo omr det 2013-2014 Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m l med aftalestyringen

Læs mere

Lions Vuggestue. aftale 2009 2010. 23. oktober 2008

Lions Vuggestue. aftale 2009 2010. 23. oktober 2008 Lions Vuggestue aftale 2009 2010 23. oktober 2008 1 2 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Aftale med driftsafdelingen for 2009 og 2010

Aftale med driftsafdelingen for 2009 og 2010 2. januar 2009 Aftale med driftsafdelingen for 2009 og 2010 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der skal indg s aftaler med alle aftaleenheder i Randers Kommune. De overordnede m l med

Læs mere

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet 2018-2020 Indledning Dagtilbud i Ringsted Kommune bygger både et lovmæssigt og værdimæssigt grundlag. Det betyder konkret, at den pædagogiske praksis sker

Læs mere

Tekst sendes til i emnefeltet skrives til djłfbladet 16. januar 09.

Tekst sendes til i emnefeltet skrives til djłfbladet 16. januar 09. Notat Forvaltning: Personale og HR afdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 14. januar 2009 Udf rdiget af: Anne D. Iversen - Personale og HR Vedrłrende: Ans ttelse af sikkerhedsleder Notatet sendes/sendt til: Personale

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi Marts 2015 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2015 1. Status marts 2015 grafisk

Læs mere

Notat. 30. juli Błrn og skole

Notat. 30. juli Błrn og skole Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 30. juli 2009 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang Vedrłrende: Analyse af omr det for udsatte błrn og unge Notatet sendes/sendt til: Błrn og skoleudvalget

Læs mere

Randers Kommune har i hłringsperioden for Natura 2000-handleplan for lborg Bugt, Randers og Mariager Fjord) f et 7 hłringssvar.

Randers Kommune har i hłringsperioden for Natura 2000-handleplan for lborg Bugt, Randers og Mariager Fjord) f et 7 hłringssvar. Bilag til dagsordenspunkt den 1-11-2012. Hłringssvar for N 14 lborg Bugt, Randers og Mariager Fjord Randers Kommune har i hłringsperioden for Natura 2000-handleplan for lborg Bugt, Randers og Mariager

Læs mere

Forslag til Infrastrukturpolitik

Forslag til Infrastrukturpolitik Forslag til Infrastrukturpolitik Indledning Vision 2016 I for ret 2007 vedtog Randers Byr d en vision for udviklingen af Randers Kommune frem til 2016, Vision 2016 (se bilag). Visionerne angiver retningen

Læs mere

50 % refusion i perioder med lłntilskud, virksomhedspraktik, ordin r uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde,

50 % refusion i perioder med lłntilskud, virksomhedspraktik, ordin r uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde, Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. november 2010 Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Konsekvenser for besk ftigelsesomr det af finanslov 2011 Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Værum-Ørum Børnehave. aftale

Værum-Ørum Børnehave. aftale Værum-Ørum Børnehave aftale 2009 2010 12.09.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Firkløverskolen AFTALE JUNI 2010

Firkløverskolen AFTALE JUNI 2010 Firkløverskolen AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Tjærbyvejens Børnehave

Tjærbyvejens Børnehave Tjærbyvejens Børnehave aftale 2009 2010 23. oktober 2008 1 2 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Forslag til ny organisering af stłtteindsatsen błrn 0-5 r

Forslag til ny organisering af stłtteindsatsen błrn 0-5 r Forslag til ny organisering af stłtteindsatsen błrn 0-5 r Indledning I forbindelse med budgetforliget 2011-14 og vedtagelsen af den nye dagtilbudsstruktur blev det besluttet, at der skal ses p en ny struktur

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

LETT. Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K. Vedrłrende Bent Jensens sikkerhedsgodkendelse

LETT. Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K. Vedrłrende Bent Jensens sikkerhedsgodkendelse LETT POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE DANISH SECURTY AND intelligence SERVICE Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K Politiets Efterretningaljenaste KIausdabroeej I DK-2860 Słborg Telefon:

Læs mere

Ejeraftale mellem Randers Kommune og Randers Spildevand A/S

Ejeraftale mellem Randers Kommune og Randers Spildevand A/S Ejeraftale mellem Randers Kommune og Randers Spildevand A/S 2009 Indhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Form l med aftalen Overordnede politiske visioner, m l og krav Randers Centralrenseanl g Hvem er vi? Konkrete

Læs mere

Dette notat beskriver forvaltningens forventninger til łkonomien inden for overfłrselsindkomstomr det i 2009.

Dette notat beskriver forvaltningens forventninger til łkonomien inden for overfłrselsindkomstomr det i 2009. Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. februar 2009 Udf rdiget af: Bo Skovgaard, Ole Andersen, Per Damgaard Petersen og Bjarne Poulsen Vedrłrende: Forventninger til udviklingen

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for błrn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (og deres słskende)

Anbringelsesgrundlag for błrn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (og deres słskende) Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: September 2011 Udf rdiget af: Annette B rnholdt, Faglig Leder, Błrn-Handicap, Socialafdelingen. Vedrłrende: Anbringelse af błrn og unge med

Læs mere

Notat. Ny strategi for den virksomhedsrettede aktivering. igangs ttelse af Nytteaktivering. 28. april 2011 S & A. Baggrund

Notat. Ny strategi for den virksomhedsrettede aktivering. igangs ttelse af Nytteaktivering. 28. april 2011 S & A. Baggrund Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 28. april 2011 Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Kommunens brug af virksomhedspraktikker og ans igangs ttelse af Nytteaktivering ttelse med lłntilskud

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

Błrnehaven lykke. aftale 2009 2010 12.09 2008

Błrnehaven lykke. aftale 2009 2010 12.09 2008 Błrnehaven lykke aftale 2009 2010 12.09 2008 1 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Notat. ttekamsanalyse. gning af eksisterende lejem l. R dhusservice. 22. juni 2011

Notat. ttekamsanalyse. gning af eksisterende lejem l. R dhusservice. 22. juni 2011 Notat Forvaltning: R dhusservice Dato: 22. juni 2011 Dokumentnr.: 11/001810-9 Afsender: Słren Fonseca Pedersen Vedrłrende: T ttekamsanalyse af ejendomme og lejem l: Afrapportering Notat sendes/sendt til:

Læs mere

Børnehaven Bredstrupsgade

Børnehaven Bredstrupsgade Børnehaven Bredstrupsgade aftale 2009 2010 23.10.2008 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014

Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014 Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014 Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m l med

Læs mere

rdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Budgetprocedure (herunder tids- og aktivitetsplan )

rdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Budgetprocedure (herunder tids- og aktivitetsplan ) Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. december 2008 Udf rdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Budgetprocedure 2010-13 (herunder tids- og aktivitetsplan 2010-13) Notatet sendes/sendt

Læs mere

AFTALE OM OVERDRAGELSE AF RANDERS KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNING SOM APPORTINDSKUD VED STIFTELSE AF RANDERS SPILDEVAND A/S

AFTALE OM OVERDRAGELSE AF RANDERS KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNING SOM APPORTINDSKUD VED STIFTELSE AF RANDERS SPILDEVAND A/S UDKAST 27-04-2009 AFTALE OM OVERDRAGELSE AF RANDERS KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNING SOM APPORTINDSKUD VED STIFTELSE AF RANDERS SPILDEVAND A/S Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1.2. Ekstrakt af byr dets beslutning

Læs mere

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S.

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S. Notat Forvaltning: IT Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. maj 2011 Udf rdiget af: BH Vedrłrende: Digital Post versus NemPost Notatet sendes/sendt til: Digitaliseringsstyregruppen Baggrund Som et led i arbejdet med

Læs mere

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. Bilag 5 - Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. Bilag 5 - Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb Langeland Kommune Ny skole som OPP Bilag 5 - Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb September2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Aktivets tilstand ved ophłr...3 3. Lłbende tilstandsvurdering...3

Læs mere

Opkrævningsprocessen

Opkrævningsprocessen Opkrævningsprocessen ing Opkrævn Opkrævning Håndter 11.1 Dan og rykker 11.1.1 Håndter ændringer til ssag 11.1.2 Håndter s fra kommuner 11.1.3 Håndter af bidrag I kont.hj. 11.1.4 *System Danmark Kommune

Læs mere

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Marts 2012 Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur 1. Indledning Ifłlge folkeskolelovens 5 stk. 7 er Randers Kommune forpligtet til at tilbyde undervisning

Læs mere

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 1 Indledning: Opkrævningsafdelingen er en del af Team Back i Borgerservice og udgør en normering på ca. 2,5 årsværk. De medarbejdere som arbejder med opkrævning i Varde

Læs mere

Aftale mellem Byr det og Randers Affaldsterminal 2011 og 2012

Aftale mellem Byr det og Randers Affaldsterminal 2011 og 2012 Aftale mellem Byr det og Randers Affaldsterminal 2011 og 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Form l med aftalen... 3 2. Politiske visioner, m l og krav... 3 Lovgrundlag...3 M lgruppe...3 Vision 2017...4 Politiske

Læs mere

Udf rdiget af: Ulla Pr stholm Gamtofte Vedrłrende: Beskrivelse af opgaven med sekretariatsbetjening af błrn og unge-udvalget

Udf rdiget af: Ulla Pr stholm Gamtofte Vedrłrende: Beskrivelse af opgaven med sekretariatsbetjening af błrn og unge-udvalget Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 19. august 2011 Udf rdiget af: Ulla Pr stholm Gamtofte Vedrłrende: Beskrivelse af opgaven med sekretariatsbetjening af błrn

Læs mere

Aftale mellem Randers Byr d og Sprogcenter Randers for

Aftale mellem Randers Byr d og Sprogcenter Randers for Aftale mellem Randers Byr d og Sprogcenter Randers for 2013-2014 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Fonden Udviklingspark Nord

Fonden Udviklingspark Nord Fonden Udviklingspark Nord Adelgade 119B 5400 Bogense 12. regnskabs r rsrapport for 2008 Godkendt p den ordin re generalforsamling den 19/5 2009 Dirigent: Birger Munter - 1 - Indhold P tegninger Ledelsesp

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere