ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%"

Transkript

1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige delvægte: Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20% Opgavebesvarelsen skal afleveres i letlæselig og overskuelig form.

2 Denne case handler om virksomheden Brikand Aps., der ejes og ledes afbrødrene Børge og Erik Andersen. Begge indehavere er uddarmede snedkere, og de overtog virksomheden efter deres far for ca. 10 år siden. Brikand Aps. er en større tømrer- og snedkervirksomhed, der beskæftiger sig bredt med alt forefaldende arbejde indenfor området. De senere år har der jævnligt været ledig kapacitet på værkstedet, hvilket skyldes, at det ofte har været billigere at anvende fabriksfremstillede komponenter (spær, vinduer, døre, skabe 0.1) frem for at fremstille dem på værkstedet. For at udnytte denne kapacitet og sikre en jævn beskæftigelse har man det sidste par år eksperimenteret med at fremstille en række forskellige produkter, som man har skønnet, der kunne være et marked for. De følgende 4 opgaver omhandler en række økonomiske problemstillinger i virksomheden, som du bliver bedt om at komme med løsningsforslag til. De fire opgaver kan løses uafhængigt afhinanden. I hver opgave indgår en række delspørgsmål. Selvom der er sammenhæng mellem delspørgsmålene, vil de i et vist omfang kunne løses uafhængigt afhinanden, og du vil, hvis du ikke kan løse et spørgsmål, kunne komme videre ved at opstille realistiske forudsætninger. Du kan i beregningerne se bort fra moms, skat og andre offentlige poster. I forbindelse med investeringsberegninger 0.1. anvender man i virksornheden normalt en kalkulationsrente på 10% p.a. Opgave 1 Et afde produkter, man med en vis succes har eksperimenteret med, er et legehus fremstillet af 21 mm ubehandlet fyrretræ. Man udarbejdede følgende kalkulation for legehuset: Materialer Løn 5 timer il 200 kr. Variable omkostninger Tillæg til faste omkostninger Kostpris Avance Salgspris kr kr kr kr

3 3 152 I det første år solgte man 80 huse til den kalkulerede pris. I forbindelse med planlægning af det følgende års aktiviteter har man overvejet en evt. ændring af prisen. Et konsulentfirma har vurderet priselasticiteten til-2 ved den anvendte pris, idet man mener, at en prisændring på 500 kr. vil medføre en mængdeændring på ca. 20 stk. 1.1 Bestem den optimalepris og dokumenter resultatet v. h.a. monopolprisformlen. Man overvejer også at lancere en model af huset i en mere holdbar og vedligeholdelsesfri udgave fremstillet afsibirisk lærketræ. Materialevalget medfører, at de variable omkostninger bliver 1000 kr. højere for lærketræsudgaven end for den oprindelige fyrretræsudgave. For lærketræsudgaven forventer man følgende afsætningsfunktion p = - SOm (p = pris pr. stk.; m = mængde pr. år) Man forventer ikke, at konkurrencen fra lærketræshuset vil reducere salgsmulighederne for fyrretræshuset. Kapacitetsmæssigt forventer man heller ingen problemer, da man umiddelbart vurderer, at man vil kunne producere op til i alt 200 huse om året, uden at det vil genere den øvrige produktion; man anslår m.a.o. den kapacitet, der kan anvendes til produktion aflegehuse til timer. 1.2 Bestem den optimale pris og mængdefor lærketræshuset. Beregn endvidere det samlede dækningsbidrag og kapacitetetsforbrug. En stor international byggemarkedskæde er interesseret i at aftage et antal legehuse. Aflærketræshuset tilbyder kæden at aftage indtil 50 stk. til en fast pris på kr. pr. stk Affyrretræshuset tilbyder man i princippet at aftage alt, hvad Brikand kan producere og ønsker at afsætte, men kun til en pris på kr. pr. stk. Man skønner ikke, at salg til butikskæden vil påvirke salgsmulighederne på det oprindelige marked. 1.3 Bestem hvorledes virksomheden nu handler optimalt og beregn det forventede dækningsbidrag fra legehusproduktionen. Efter at have sat produktion i gang i overensstemmelse med dine beregninger i 1.3 erkender man, at der opstår alvorlige og stigende problemer, når legehusproduktionen overstiger 100 stk. Dels bliver pladsen lovlig trang, og det forårsager spildtid og materialespild, og dels må man i visse situationer reducere serviceringen af de oprindelige arbejdsområder. Gennem observationer og eksperimenter er man kommet frem til, at grænseomkostningerne stiger gradvist (lineært) med 2500 kr., når produktionen øges fra 100 til 200 huse.

4 4 153 Grænseomkostningerne er m.a.o. for fyrretræshuset 2500 kr. for de første 100 stk. og lineært stigende fra til for de efterfølgende 100 stk.; for lærketræshuset kr. højere. 1.4 Bestem hvorledes virksomheden nu handler optimalt og beregn det forventede dækningsbidrag fra legehusproduktionen. Opgave 2 I Brikand anvender man årligt ca termoruder, som man indkøber fra en producent, der ligger ret langt borte fra Brikands domicil. Ruderne koster i gennemsnit 400 kr. pr. stk., og hertil kommer 1200 kr. i leveringsomkostninger pr. gang. Leveringsomkostningerne er ens uanset den leverede mængde; der kan dog maksimalt leveres 750 ruder pr. gang. Man har fundet det nødvendigt at have et minimumslager på ca. 200 ruder. Rent praktisk foregår indkøbsdisponeringen således, at man, når lageret nærmer sig 200 stk., afgiver bestilling på ny leverance, der så normalt ankommer i løbet afnogle fa dage. Det seneste par år har man altid bestilt og fået leveret 375 ruder pr. gang og således modtaget 4 årlige leverancer. 2.1 Beregn den optimale indkøbsmængde, og beregn, hvor meget man årligt kan spare ved altid at indkøbe den optimale mængde. Man overvejer at skifte til en lokal leverandør aftennoruder, der vil kunne levere ruderne med max. en dags varsel og i alle partistørrelser. Den pågældende leverandør har anslået, at han vil kunne levere ruderne til en gennemsnitspris på ca. 415 kr. pr. stk. frit leveret hos Brikand eller på byggepladser indenfor 20 km. 2.2 Beregn den umiddelbart maksimale pris, Brikand kan betale den lokale leverandørfor ruderne. Redegør endvidere for hvilke andre forhold, du mener, der bør tages i betragtning ved valg af leverandør. Man bliver enig med den nye leverandør, der, når det nuværende lager er brugt, bliver Brikands eneleverandør aftermoruder. Ca. halvdelen afde ruder Brikand indkøber bruges i forbindelse med udskiftning afældre ruder. Ruderne udskiftes typisk i forbindelse med større renoveringer, eller fordi de er punkterede. Bortskaffelse afdisse kasserederudervil efter skærpede rniljøkrav fremover komme til at koste ca kr. årligt.

5 , En medarbejder foreslår, at man opretter et lille værksted på den lagerplads, der bliver ledig når man ikke længere skal indkøbe termoruder i store partier. I værkstedet skal man "indvinde" glas ved at adskille de kasserede termoruder, rengøre glasset og skære det ud i størrelser tilpasset det fremtidige formål. Man formoder, at renovationsafgiften vil reduceres til en fjerdedel, således at man vil sparer kr. årligt. Der vil antageligt kunne indvindes ca m A2 glas årligt. Halvdelen herafvil kunne anvendes i Brikand, bl.a. som vinduesglas til de i den foregående opgave omhandlede legehuse; besparelsen herved vi være kr. årligt. Den anden halvdel vil kunne sælges til en drivhusfabrikant for ca kr. årligt. Indretning afværkstedet vil koste omkring kr. til ombygning og isolering aflokalet. Anskaffelse afværktøj, inventar og andet udstyr vil koste omkring kr. Man skønner, at en realistiskafskrivningsperiode for bygningsinvesteringeme antagelig vil være 20 år, mens værktøj og inventar antagelig vil have en brugstid på omkring 8 år. Man anslår, at der årligt vil skulle bruges omkring 200 arbejdstimer til at "indvinde" glasset og timelønnen sættes til 200 kr. Værkstedet vil i et vist omfang kunne anvendes til andre formål i de perioder, det ikke anvendes til glasindvindingen. 2.3 Given vurdering af, om man skalforetage de omtalte investeringer og påbegynde "glasindvindingen ", Opgave 3 Brikand overvejer at effektivisere en række processer på værkstedet i forbindelse med opskæring af tømmer og plader. Man bliver tilbudt et mindre CNC styret anlæg, der opfylder de krav, man stiller. Anlægget koster kr. og har iflg. forhandleren en optimal levealder på 4 år, hvorefter forhandleren tager det retur for kr. i forbindelse med køb afet erstatningsanlæg. Forhandleren yder fuld service på anlægget i 4 års perioden for kr. pr. år. 3.1 Beregn anlæggets årlige omkostninger Efter at have set anlægget i funktion og snakket med et par kolleger, der har anskaffet anlægget inden for de seneste år, erfarer man, at det måske kan betale sig at beholde det udover det 4. år. Man forelægger synspunktet for forhandleren, der fraråder dette, da det efter hans mening bliver alt for dyrt i reparation og service. Den tilbudte serviceaftale gælder kun for 4 år, derefter vil det være efter regning. Et forsigtigt skøn over reparationsomkostningeme er, at disse vil være kr. for

6 155 6 det 5. år, for det 6. år og for det 7. år. Et ligeledes forsigtigt skøn siger, at et 5 år gannnelt anlæg vil kunne opnå en indbytningspris på kr. i forbindelse med anskaffelse af et nyt anlæg. Efter 6 år vil anlægget antagelig kunne koste , mens det vil være værdiløst efter 7 år. 3.2 Beregn anlæggets optimale levealder. De funktioner, det nye anlæg vil kunne løse, har manhidtil klaretved en kombinationaf outsourcing og produktion på mekaniske anlæg på værkstedet. Et skøn over de fremtidige årlige omkostninger, såfremtman fortsætterpå denne måde, ser sådan ud: År l Omkostninger for året Hvornår bør man anskaffe det nye anlæg? Opgave 4 For 8 år siden optog man et 20 årigt realkreditlån med pant i fabriks- og administrationsbygningerne. Det pågældende lån er et annuitetslån baseret på kr. 7% obligationer med kvartårlige terminer; lånet blev i sin tid udbetalt til kurs 96. Du er kaldt til møde med ledelsen i Brikand, idet man gerne vil have din rådgivning i forbindelse med en række strategiske og finansielle overvejelser. Man har netop betalt den 32. kvartalsydelse på realkreditlånet, og da man inden for det kommende par år har planlagt en række investeringer bl.a. med udgangspunkt i stor succes med salget af legehuse og forespørgsler efter lignende produkter (redskabsrum, havepavilloner m.m.) overvejer man at optage nyt realkreditlån evt. i forbindelse med en konvertering afdet eksisterende lån. Man har ikke kontoudtog e.l. med fra det eksisterende lån, det ligger hos revisoren, men ud fra kurslisten i dagens avis bliver I enige om, at I nok i store træk kan danne jer et billede afsituationen og mulighederne. Kursen på de obligationer, der ligger til grund for det eksisterende lån, er i øjeblikket 106, men lånet kan indfries til pari. (kurs 100). 4.1 Beregn restgælden på det eksisterende lån. Fra et realkreditinstituthar man foreløbigt fået oplyst, at man vil være villigtil at belåne de eksisterende bygninger med indtil kr. (- restgælden på det eksisterende lån såfremt det ikke indfries).

7 7 156 I kurslisten finder I bl.a. følgende muligheder. l. 4%, 20 årigt annuitetslån, kvartårlige terminer, kurs 95, %,10 årigt annuitetslån, kvartårlige terminer, kurs 97, Beregn den effektive årlige rente på hvert afde to lån ogforklar, om du iforbindelse med låneoptagningen vil anbefale at indfri det gamle lån. 4.3 Given samlet vurdering afde to lånetilbud, idet du fremhæver de forhold, der vil være afgørendefor, hvad man skal vælge. Den ældsteaf brødrene, Børge Andersen, har haft lidt problemer med helbredet og overvejer at trække sig ud afvirksomheden inden for det næste par år. Børges svigersøn Brian er en dygtig ung håndværker, der for 3 år siden blev udlært i firmaet, hvorefter han blev ansat i et stort entreprenørog bygningsfirma, hvor han det sidste års tid har været værkfører. Brian er bygningstømrerog interesserer sig ikke for aktiviteterne med produktion aflegehuse m.m., hvilket til gengæld er Eriks hovedinteresse. Børge og Erik overvejer derfor at splitte virksomheden op i en tømrer- og snedkervirksomhed, som Børge overtager i første omgang for senere at overdrage den til Brian, og en fabrikationsafdeling, som overtages aferik, og som skal bevare navnet Brikand. Virksomhedens aktiver er i det seneste regnskab opgjorttillomillionerkr. Ud over det før omtalte realkreditlån har man en kassekredit med et maksimum på kr., som man kører de daglige betalinger ind over. I øjeblikket har man trukket kr. på kassekreditten, og inden for det seneste år har den svinget mellem kr. og kr. Man har ingen leverandørgæld, da man udnytter mulighederne for kontantrabatter. Brødrene arvede virksomheden og har gennem årene altid trukket lige meget ud, og de har begge lagt deres fulde arbejdsindsats i virksomheden. Brødrene er interesseret i at finde en så fair måde som muligt at ordne delingen på økonomisk set, men har specielt meget svært ved at overskue, hvilken goodwill, der skal tillægges henholdsvis tømrervirksomheden og den fremtidige Brikand fabrikationsvirksomhed. 4.4 Udarbejd et lille notat, hvori du redegørfor den teoretiske værdi afet aktiv. I det omfang det er muligt, konkretiserer du det derefter til den aktuelle situation og redegørfor de oplysninger, der skal frem, og de evt. undersøgelser der skalforetages, før den endelige aftale kan indgås.

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 2013 Grøn energi Hold nr. B1 AAU Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Problemstilling... 4 2.1 Problemformulering... 4 2.2 Metodeovervejelse og afgrænsning... 4 2.3 Kildekritik...

Læs mere

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder Statsautoriserede Revisorer Revisor Posten 2 2008 SIDE 2 Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? SIDE 3 Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard Color profile: Generic CMYK printer profile Composite 150 lpi at 45 degrees Virksomhedsformer Målsætninger Balanced Scorecard Produktions- og omkostningsteori Markedsformer Optimering Logistik og supply

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Et velforberedt generationsskifte

Et velforberedt generationsskifte Et velforberedt generationsskifte Advokat Peter Schiøtz, Advodan Statsaut.rev. Martin Harill Nielsen, PricewaterhouseCoopers Indholdsfortegnelse Side nr. 1. Praktisk guide 6 Forord Økonomisk serviceeftersyn

Læs mere

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen Undervisningsnoter Nr. 90 September 2003 "OPGAVER OG NOTER TIL ERHVERVSØKONOMI" Erhvervsøkonomi Christian Hjorth-Andersen Københavns Universitets Økonomiske Institut Studiestræde 6 DK-1455 København K.

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2008

statsautoriserede revisorer 3-2008 statsautoriserede revisorer 3-2008 Kan man outsource sin IT? 2 Nye enklere regler for små gulpladebiler 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af Årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret

Læs mere

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi Undervisningsnoter 92 September 2004 Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi Chr. Hjorth-Andersen Fag: Erhvervsøkonomi ØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Studiestræde 6 DK-1455 København K www.econ.ku.dk

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere