2. Angiv den optimale pris, hvis der reklameres. Undersøg dernæst, om den nævnte reklameindsats er fordelagtig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Angiv den optimale pris, hvis der reklameres. Undersøg dernæst, om den nævnte reklameindsats er fordelagtig."

Transkript

1 Sommereksamen 1995 it pgave 1 (Vægt 80%) Virksomheden ARINC producerer en vare X, der udelukkende afsættes på hjemmemarkedet. Da virksomheden i sin tid lancerede denne vare, var den alene på markedet, men siden har andre virksomheder optaget en lignende produktion, og markedsformen kan derfor i dag karakteriseres som værende differentieret oligopol. Varens pris har igennemlængere tid været 1500 kr.lstk., og til denne pris afsættes stk.lår. I salgsafdelingen skønner man, at for hver krone, prisen sættes op, reduceres afsætningen med 2 stk.lår, og for hver krone, prisen sættes ned, forøges afsætningen med I stk.lår. mkostningerne ved produktion af vare X består dels afforrentning og afskrivning på kr.lår på den maskine, hvorpå varen produceres, og dels afproportionalt variable omkostninger til materiale og løn. Sidstgang man undersøgte, om varens pris var optimal, udgjorde materiale og løn tilsammen kr.lstk. Siden er løn og især materiale steget, således at materialeomkostningerne nu udgør kr.lstk., mens lønomkostningerne udgør 200 kr.lstk. Maskinens kapacitet er 1500 timer/år, og der kan produceres I stk. X pr. time. I. Hvad skal grænseomkostningerne være, for at den nuværende pris er gevinstoptimal? Er den nuværende pris optimal med de nu gældende omkostningssatser? Virksomheden overvejerat øge afsætningen gennem anvendelse af reklame. Salgschefen skønner, at en reklameindsats på kr.lår vil forøge efterspørgselen med 25% årlig. Denne procentsats antages at være den samme uanset prisens højde. 2. Angiv den optimale pris, hvis der reklameres. Undersøg dernæst, om den nævnte reklameindsats er fordelagtig. Virksomheden ønsker en bedre kapacitetsudnyttelse og har via diverse undersøgelser fundet ud af, at anlægget også kan bruges til produktion af en vare Y. Det økonomiske opsving har bevirket, at der er så gode afsætningsmuligheder for vare Y, at man kan sælge alt det, man ønsker at producere, til at fast pris på 260 kr.lstk. Materialeomkostningerne udgør 160 kr.lstk., og lønomkostningerne udgør 50 kr.lstk. Der kan på maskinen produceres 4 stk. Y pr. time..' Disse muligheder vedrørende produktion af vare Y skal nu kædes sammen med overvejelserne vedrørende en prisændring for vare X og en evt. reklameidsats for varen X. 3. Beregn den gevinstoptimale årlige produktionaf vare X og af vare Y samt virksomhedens gevinst i optimalsituationen. Virksomheden indkøber til en anden produktion en råvare R. Hvert indkøb medfører en ordreudgift på kr. Det årlige behov er enheder af R. mkostningerne ved at have en enhed liggende på lager i et år udgør 120 kr. Varens indkøbspris er 800 kr.lenhed. 4. Beregn de årlige ordre og lageromkostninger i optimalsituationen samt tidsafstanden mellem to indkøb, Hvilken lagerrente opererer virksomheden med? Virksomheden ønsker at reducere driftskapitalbehovet, og i forbindelse hermed kræver ledelsen, at den gennemsnitlige pengebinding i det her omtalte lager reduceres med 25%.

2 9 succesprodukter, som I mener har store muligheder på det mellemeuropæiske marked. mbygningen vil koste ca. 5 mio. kr. og desuden skal der investeres ca. 6 mio. kr. i nye maskiner. Maskinerne skønnes at have en levealder på 10 år. Efter ombygningen og investeringen skønner I, at man vil opnå et årligt indtjeningsbidrag på 5 mio kr. fra fabrikken. 4.2: På hvilket tidspunkt vil du stoppe produktionen af de hidtidige produkter og foretage ombygningen? Arbejderne i den tyske virksomhed har en rimelig produktivitet og er iflg. Dr. Bauernbeck meget veldiciplinerede. Alle arbejdere vil gerne fortsætte i virksomheden efter overtagelsen, mens den nuværende direktør og to ledende funktionærer står overfor at skulle pensioneres. 4.3: Redegør for i hvilket omfang du finder det sandsynligt, at man kan anvende samme organisations og ledelsesmetoder i den tyske virksomhed som i Elheat.

3 !} 5. Hvor mange penge frisættes der? Påvirker denne beslutning den optimale ordrestørrelse? Hvis svaret er ja, hvad bliver da den nye ordrestørrelse? I en anden afdeling får virksomheden nu mulighed for at indgå en 3årig kontrakt for en vare Z. Kontrakten vil indbringe et årligt dækninsbidrag på kr., jfr. nedenstående oversigt: msætning : stk. lår a 120 kr./stk. = kr. lår Variable omk. : Løn : stk. lår a 50 kr./stk. = kr. lår Materiale : kg. lår a 40 kr. Ikg. = kr. lår Dækningsbidrag = kr. lår Ifølge kontrakten ydes kunden 2 måneders kredit, og leverancerne skal værejævnt fordelt over året. Produktionstiden er kort, og kontrakten vil ikke i nævneværdig omfang medføre øgede lagre. Indgår man kontrakten, skal der anskaffes et nyt anlæg til produktion af vare Z. Prisen for dette anlæg er kr., der betales i 3 rater. Første rate på kr. betales ved anlæggets levering, anden rate på kr. betales et år senere, og trejde rate, ligeidedes på kr., betales to år efter leveringen. Anlæggets tekniske levetid anslås til 8 år. Anlægget er af en speciel karakter, og derfor falder det hurtigt i værdi. Efter 3 år anslås scrapværdien til kr., og efter 8 år er det værdiløst. Mens kontrakten løber, vil kontraktproduktionen lægge beslag på hele produktionskapaciteten. Udbetalingen på kr. agtes finansieret med et 3årigt annuitetslån på kr til en effektiv rente på 10% p.a. Virksomhedens kalkulationsrentefod er 10% p.a., svarende til renten på virksomhedens kassekredit. Evt. udækket finansieringsbehov kan til enhver tid trækkes på denne kassekredit. 6. Beregn investeringens kapitalværdi. (Anlægget forudsættes solgt efter 3 års forløb). Virksomhedens beregninger viser, at isoleret set er kontraktproduktionen ikke lønsom. Man anser det dog for en realistisk mulighed, at efter 3 år kan kontrakten genforhandles, eller maskinen kan anvendes til en anden type produktion. Vi forenkler og antager, at indbetalingsrækken ved udnyttelse i restlevetiden på 5 år vil udgøre en konstant annuitet.( Har du ikke et svar til spørgsmål 6, kan du ved besvarelsen af næste spørgsmål sætte kapitalværdien i sp. 6 til kr.) 7. a. Hvor stort skal det årlige indbetalingsoverskud i restlevetiden mindst være, for at billedet vender, og investeringen bliver fordelagtig? b. Hvad bliver den interne rentefod og hvad bliver payofftiden, hvis dette minimumskrav opfyldes? Ledelsen i ARINC tror på, at der efter udløbet af kontrakten på den ene eller anden måde vil komme så meget ind ved fortsat benyttelse af anlægget, at det er fordelagtigt at indgå den kontrakt, der udnytter anlægget de første 3 år. Men ledelsen ønsker mere information om, hvorledes kontrakten vil påvirke virksomhedens fremtidige økonomiske situation. Bl.a. ønsker man en likviditetsbeskrivelse af projektet, opstillet på samme måde som når man budgetterer. Denne likviditetsbeskrivelses første periode kaldes periode nul, og her sker der kun det, at

4 anlægget købes, og første udbetaling på kr. dækkes med føromtalte annuitetslån på kr. I opstillingen skal ikke medtages renter afkassekreditten. Det skyldes, at kassekreditten svinger ret meget i årets løb, og derfor vil en rimelig præcis beregning af renten tage en del tid. 8. a. pstil for dette projekt en likviditetsbeskrivelse efter såvel beholdningsforskydningsmodellen som ind og udbetalingsmodellen. Tabellerne skal vise forløbet over hele kontraktperioden. Du kan evt. tage udgangspunkt i de opstillinger, der er vedlagt som bilag. Bemærk dog, at der ikke er oplysninger til at udfylde alle rækker, dvs. nogle af felterne er tomme/overflødige. Mangler du plads, kan du bare udvide med nye felter. b. Beskriv ligheder/forskelle mellem de her viste likviditets beregninger og datagrundlaget for de under spørgsmål 6 viste investeringsberegninger. 9. Ledelsen vil gerne vide, hvorledes projektet vil påvirke virksomheden balance. pstil derfor balance et år efter projektets start, og efter at der er afskrevet 30% på det købte anlæg. Der ses bort fra kassekreditrente og skat. Vi vender nu blikket ud af virksomheden og over på obligationsmarkedet. Her er på et tidspunkt følgende 2 obligationstyper, som har det til fælles, at de begge har en effektiv rente på 9% p.a.: a) 9% stående lån med en restløbetid på 6 år. b) 10% serielån med en restløbetid på 5 år. Begge låntyper antages at have helårlige terminer, og vi befinder os på en terminsdag. I. Beregn kursen på hver af de 2 obligationstyper: a. lige efter at terminsydelsen er betalt, samt b.iige før terminsydelsen er betalt. Ved kurs menes her kursen pr. 100 kr. restgæld, dvs. beregningerne ønskes udført for et restgældsbeløb på 100 kr.

5 fl/ Bilag A. Likviditetsbeskrivelse. Beho1dningsforskydnings mod e11en. Årsb as~s og ~ 1000 k r. p r~nc~psk't i: se. msætning Variable omk.. Dækningsbidrag Markedsføringsomk. Markedsføringsbidrag Kontante kanacitetsomk. Periode l lndt;eninqsbidraq Balanceforskydninger: t:. Råvarelager t:. Varer under forarbejdning t:. Færdigvarelager t:. Tilgodehavender + t:. Leverandørqæld Likviditetsforskvdninq drift Investeringsbetalinger Køb/salg af anlæg 200 Finansielle betalinger ptagelse/afdrag lån 200 Renteindtægter/udgifter Andre betalinqer lait likviditetsforskvdninq Likviditetsforskvdninq akkumuleret B. Likviditetsbeskrivelse. Cashf1ow Arsbas~s og ~ 1000 kr. Pr~nc~pskitse. opgørelse. Indbetalinger: Salg~indbetalinger Andre1indbetalinaer lait indbetalinqer Udbetalinger: Udbetalinger til vareleverandør Lønudbetalinger Kontante kapacitetsornk. Investeringsbetalinger: Køb af anlæg Salg af anlæg Finansielle betalinger: ptagelse/afdrag lån Renteindtægter/udgifter Andre udbetalinaer Udbetalinaer ialt Periodens likviditetsforskydning Indbetalinaer udbetalinaer Periode Likviditetsforskvdninq akkumuleret l

6 pgave 2 (vægt 20%) Møbelfabrikken Finki A/S er et gammelt, velrenommeret firma inden for møbelbranchen. Virksomheden fremstiller 3 produktgrupper: boligmøbler. kontormøbler og køkkener, og produktionen foregår i 3 adskilte fabrikker. msætningen er nogenlunde ligelig fordelt på alle 3 produktgrupper, og kvaliteten er høj, jfr. at Finki er et traditionsrigt, velanskrevet firma. Som det ses afnedenstående oversigt, har udviklingen i de sidste års balancetal dog været utilfredsstillende: msætning, millokr verskud, mill,, kr. 2,0 1,8 1,5 0,5 Markedsandel % 5,0 4,8 4,5 3,0 Aftagerstruktur, %: Kontoretableringsvirksomheder Møbelspecialforretninger Møbelvarehuse Lavprisvarehuse og møbelvarehuse med lavprisprofil Dækningsbidrag, %: Kontoretableringsvirksomheder Møbelspecialforretninger Møbelvarehuse Lavprisvarehuse og møbelvarehuse med.lavprisprofil Rabatter m. v. I mill.kr. 2 2,2 2,5 3,0 :, Virksomheden er organiseret efter funktioner og ledes af en administredende direktør samt af en marketingdirektør, en finansdirektør og en teknisk direktør, Salget varetages af 5 fastlønnede sælgere samt 3 provisionslønnede agenter. Sælgerne har en årsindtægt på ca kr" mens agenterne har en bruttoindtægt, der varierer fra kr, til kr. Indtil for et par år siden udarbejdede man vejledende udsalgspriser for alle produkter og førte desuden kontrol med, om disse blev overholdt, Nu nøjes man med "anbefalede udsalgspriser", dvs. man accepterer, at samme vare sælges til forskellig pris i forskellige forretninger. Aftagere med en grossistlignende funktion får individuelle funktionsrabatter, og størrelsen heraf fastsættes afsælgerne ved årets begyndelse. I erkendelse af, at en stor del af virksomhedens problemer ligger på afsætningssiden, blev marketingdirektøren udskiftet for et halvt år siden. Den nye mand, der er branchefremmed, men meget dynamisk, vurderes kritisk af finansdirekteren. der er træt af marketingfolkenes evige snakken og kommen med forslag, der bl.a. ikke medtagerde finalsielle konsekvenser,

7 Pået direktionsmødebliver det besluttet, at hele direktionen skal samles på et kursushotel og først gennemgå problemerne for dernæst at komme med konkrete forslag til deres løsning. I den anledning skal du som den nye marketingdirektør. l) skitsere nogle af virksomhedens væsentjigsteproblemområder 2) analysere årsagerne til problemerne 3) komme med forslag til løsning af problemerne.

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard Color profile: Generic CMYK printer profile Composite 150 lpi at 45 degrees Virksomhedsformer Målsætninger Balanced Scorecard Produktions- og omkostningsteori Markedsformer Optimering Logistik og supply

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20% 1 1 50 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve. august 003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

hvor x er den mængde råolie (antal tønder), der transporteres pr. dag og v er antal HK.

hvor x er den mængde råolie (antal tønder), der transporteres pr. dag og v er antal HK. Opgavesamling 1 Opgavesamling Opgaver til Kapitel 2 2.1. Råolie transporteres fra oliekilden til lagertanke eller udskibningssteder i rørledninger. Output af en rørledning er den mængde olie, ledningen

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 3. maj 007 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Investeringsteori

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Investeringsteori Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Investeringsteori Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Omprøve 1997 Løsningsforslag Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene

Læs mere

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 2013 Grøn energi Hold nr. B1 AAU Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Problemstilling... 4 2.1 Problemformulering... 4 2.2 Metodeovervejelse og afgrænsning... 4 2.3 Kildekritik...

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 2. juni 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER 3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER Interessen for omkostninger udspringer af virksomhedens ønske om at nå de fastsatte mål med mindst muligt forbrug af produktionsfaktorer, jf. afsnit 2.1.2. Dette mål kan være

Læs mere

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%):

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%): Stedprøve Marts 999, samlet Stedprøve Marts 999, opgave (4%): Spørgsmål.: Giv en vurdering af de to prisfastsættelsesmetoder, man har anvendt i de foregående to år. Metoden der blev anvendt for to år siden

Læs mere

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen Undervisningsnoter Nr. 90 September 2003 "OPGAVER OG NOTER TIL ERHVERVSØKONOMI" Erhvervsøkonomi Christian Hjorth-Andersen Københavns Universitets Økonomiske Institut Studiestræde 6 DK-1455 København K.

Læs mere