Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarmeforsyning af Skallebølle"

Transkript

1 JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven

2 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. VERSION 1 UDGIVELSESDATO Januar 2016 UDARBEJDET KADO KONTROLLERET JSB GODKENDT KADO

3 3 INDHOLD 1 Indledning Projektets baggrund Rapportens formål Afgrænsning af projektområdet Fysisk planlægning Indstilling Tilknyttede projekter Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 8 2 Forhold til lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Assens Kommunes Varmeplan Styringsmidler Anden lovgivning Arealafståelser og servitutpålæg Berørte parter 11 3 Redegørelse for projektet Varme- og effektbehov Forsyningsmæssige forhold Anlægsomfang Anlægsomkostninger 14 4 Redegørelse for projektet Beregningsmetode Energi og miljø Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Forbrugermæssige forhold 21

4 4 BILAGFORTEGNELSE Bilag 1 Forudsætninger Bilag 2 Samfundsøkonomi, energi og miljø Bilag 3 Virksomhedsøkonomi Bilag 4 Forbrugerøkonomi Bilag 5 Sammenstilling af beregningsresultater Bilag 6 Tracéføring for distributionsnet i delområder

5 5 1 Indledning Denne rapport omfatter et projektforslag efter Varmeforsyningsloven for konvertering af Skallebølle fra naturgas-, oliefyring og elvarme til fjernvarmeforsyning fra Fjernvarme Fyn A/S. Projektområdet ligger ca. 13 km vest for Odense. Afgrænsning af projektområdet er vist på Figur 1. I dag har projektområdet status som individuelt naturgasforsyningsområde. Derfor medfører projektforslaget en ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen. Projektforslaget omfatter: Konvertering af boliger m.m. i projektområdet fra naturgas-, olie- og elvarme til fjernvarmeforsyning fra Fjernvarme Fyn A/S via den godkendte forbindelsesledning til Vissenbjerg. Ændring af områdeafgrænsninger mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning. Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet. Projektområdet indeholder lokalplanområder, der ikke er fuldt udbyggede. Det drejer sig om områder omfattet af følgende lokalplaner: B12-2 for boligområde øst for Skallebølle Skole og B21-1 for et boligområde syd for Havremarken/Bygmarken i Skallebølle. 1.1 Projektets baggrund I juli 2015 har Fjernvarme Fyn fået godkendt projektforslag for forbindelsesledning mellem fjernvarmenettet i Odense og Vissenbjerg med henblik på forsyning af Vissenbjerg med fjernvarme fra Fynsværket. Fjernvarme Fyn er i gang med anlægsarbejdet langs med Middelfartvej forbi Skallebølle. I den forbindelse ønsker Fjernvarme Fyn at forsyne projektområdet med energiøkonomiske fjernvarme fra Fjernvarme Fyn A/S via den godkendte forbindelsesledning til Vissenbjerg. Projektet er i fuld overensstemmelse med de udmeldinger om konvertering af naturgasområder, som tidligere Energiminister Connie Hedegaard anførte over for Kommunerne i sit brev af 27. januar 2009.

6 6 På denne baggrund har Fjernvarme Fyn A/S besluttet at indsende dette projektforslag. I det efterfølgende belyses konsekvenserne af projektet efter Varmeforsyningslovens retningslinjer (Lovbekendtgørelse nr af 24. november 2014 om varmeforsyning). 1.2 Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal rapporten orientere de parter (forsyningsselskaber), der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens Bekendtgørelse nr af 23. september Afgrænsning af projektområdet Projektområdet er vist på efterfølgende kort. Figur 1. Projektområdet i Skallebølle. Bilag 6 indeholder kortbilag over det nye forsyningsområde samt forslag til ledningstracé.

7 7 1.4 Fysisk planlægning Projektområdet er omfattet af seks følgende vedtagne lokalplaner: Lokalplan nr. B20-1 for boligområdet Hvedemarken ved Kelstrupvej i Skallebølle, Lokalplan nr. B12-1 for et boligområde i Skallebølle, Lokalplan nr. B21-1 for et boligområde syd for Havremarken/Bygmarken i Skallebølle, Lokalplan nr. B11-1 for et område til bolig- og erhvervsformål i Skallebølle, Lokalplan nr. B12-2 for boligområde øst for Skallebølle Skole, Lokalplan nr for et offentligt område i Skallebølle. Ifølge lokalplaner B20-1, B12-1, B21-1, B11-1 og B12-2 skal ny bebyggelse tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af naturgas, som ved godkendelse af dette projektforslag skal ændres til fjernvarme. Der er to lokalplanområder i projektområdet, der ikke er fuldt udbyggede - B12-2 for boligområde øst for Skallebølle Skole og B21-1 for et boligområde syd for Havremarken/Bygmarken i Skallebølle. 1.5 Indstilling Det indstilles til Assens Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Indstillingen baseres på en god samfunds- og forbrugerøkonomi i forhold til referencen. Assens kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget iht. Varmeforsyningslovens bestemmelser. Godkendelsen omfatter: Konvertering af boliger m.m. i projektområdet fra naturgas-, olie- og elvarme til fjernvarmeforsyning fra Fjernvarme Fyn A/S via den godkendte forbindelsesledning til Vissenbjerg. Ændring af områdeafgrænsninger mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning. Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet. Indstillingen begrundes i hensynet til CO 2-fortrængning, samfundsøkonomi og forbrugerøkonomi. 1.6 Tilknyttede projekter Der planlægges ingen tilknyttede projekter ud over det beskrevne i denne rapport.

8 8 1.7 Organisatoriske forhold Fjernvarme Fyn A/S finansierer, ejer og forestår driften af distributionsnet, stikledninger og målere. Den ansvarlige for projektet er: Fjernvarme Fyn A/S Billedskærevej Odense M Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C 1.8 Projektets gennemførelse Markedsføring, projektering og udførelse af nettet kan opstartes umiddelbart efter den endelige godkendelse af dette projektforslag. Etablering af distributionsnet i hele projektområdet forudsættes etableret i to år ( ). Stikledningerne etableres i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere i projektområdet.

9 9 2 Forhold til lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægning Varmeforsyningsloven er affattet i "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", lovbekendtgørelse nr af 24. november Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens Bekendtgørelse nr af 23. september Generelt gælder: " 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel ved behandling af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med 1 i lov om varmeforsyning og 26, stk. 2 i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10 stk. 2 og 17 stk. 5-7." Ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen I henhold til bekendtgørelse nr. 1124, er der i relation til ændring af områdeafgrænsningen fra naturgas til fjernvarme taget udgangspunkt i 8: " 8. Kommunalbestyrelsen kan godkende projekter, der ændrer et områdes forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme under forudsætning af, at varmedistributionsvirksomheden yder en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet, jf. dog stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om kompensationens grundlag på baggrund af de kriterier, der er fastlagt i stk. 2 og 3 samt bilag 2. Stk. 2. Der betales kompensation for ejendomme, som naturgasdistributionsselskabet forsyner på det tidspunkt, hvor projektet modtages af kommunen til godkendelse, og som skifter fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme. Der betales desuden kompensation for ejendomme, der ikke skifter direkte til fjernvarme, men hvor skiftet til fjernvarme finder sted inden for tre år efter opsigelsen af naturgasleverancen. Kompensation betales for ejendomme, der er beliggende i det område, der har ændret forsyningsform, og ejendomme der kan nås med en stikledning fra fjernvarmenettet i dette område. Stk. 3. Kompensationen beregnes fra det tidspunkt, hvor opsigelsen af naturgasleverancen får virkning. Varmedistributionsvirksomheden betaler naturgasdistributionsselskabet kompensation for en ejendom, når fjernvarmeleverancen til denne ejendom påbegyndes. Stk. 4. Naturgasdistributionsselskabet og varmedistributionsvirksomheden skal give hinanden de nødvendige oplysninger for beregning og betaling af kompensation.

10 10 Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan godkende et projekt, der er omfattet af stk. 1, uden økonomisk kompensation, hvis: 1) projektet vedrører et område uden etableret naturgasdistributionsnet, 2) naturgasdistributionsselskabet ikke ønsker kompensation, eller 3) projektet modtages af kommunen til godkendelse efter den 31. december Assens Kommunes Varmeplan I dag fastlægges den kollektive varmeforsyning for et område ved at godkende et projektforslag fra et forsyningsselskab. Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at gasselskabet ikke må tilslutte nye naturgasforbrugere. Godkendelsen indebærer, at Fjernvarme Fyn A/S overtager forsyningspligten for projektområdet. Gasselskabet har dog stadig forsyningspligt for eksisterende naturgasforbrugere. Projektområdets status skal således ændres fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning i Assens Kommunes Varmeplan. 2.3 Styringsmidler Tilslutning af eksisterende bygninger i de nye projektområder sker på frivillig basis. Ifølge lokalplanerne nr. B20-1, B12-1, B21-1, B11-1 og B12-2 pålægges ny bebyggelse i lokalplanområderne tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, som er naturgas. Med godkendelse af dette projektforslag ændres forsyningsformen fra naturgas til fjernvarme i projektområdet. Ny bebyggelse, der opfylder klassifikationskravene for lavenergihuse jf. Bygningsreglementets, dispenseres fra bestemmelsen om tilslutning til fjernvarmeforsyningen jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 690 af 21. juni 2011 paragraf 17 stk. 3. Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen.

11 Anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer og standarder. 2.5 Arealafståelser og servitutpålæg Projektet omfatter ikke arealafståelse, da anlægsarbejdet vedrørende etablering af distributionsnet frem til de enkelte parceller forudsættes at ske på offentlige eller private vej-/stiarealer. Der skønnes ikke behov for placering i private grundarealer. 2.6 Berørte parter Naturgas til fyringsinstallationer i projektområdet leveres af NGF Energy Nature Distribution A/S.

12 12 3 Redegørelse for projektet 3.1 Varme- og effektbehov Oplysninger om eksisterende bebyggelse og opvarmede arealer er i henhold til BBR oplysninger. Varmebehov er i henhold til enhedsværdier fra Varmeplan Danmark. Eksisterende bygninger i projektområdet er opdelt i 4 grupper med hensyn til fyringsinstallationer, investeringer, gebyrer m.m. Gruppe I udgør boliger, erhverv og offentlige bygninger, som har et gennemsnitsareal på 153 m 2 og varmebehov på ca. 17 MWh, Gruppe II udgør erhverv og offentlige bygninger, som har et gennemsnitsareal på 493 m 2 og varmebehov på ca. 64 MWh, Gruppe III udgør erhverv og offentlige bygninger, som har et gennemsnitsareal på m 2 og varmebehov på ca. 217 MWh, Gruppe IV udgør ny bebyggelse i LP B21-1 og B 12-2, som har et gennemsnitsareal på 140 m 2 og varmebehov på ca. 8 MWh. Varmeforsyning i projektområdet med 265 eksisterende forbrugere i alt dækkes i dag med individuelle gasfyr (ca. 80%), individuel oliefyr (10%) og elvarme (ca. 6%). Inden for projektområdet er der forbrugere, der anvender fastbrændsel (ca. 2 %), og som har varmepumper (2 %). Kun forbrugere, der opvarmes med naturgas, olie og elvarme, indgår i dette projektforslag. Der er forudsat følgende tilslutningsprocent for de forskellige forbrugere: Gasforbrugere 90% Olieforbrugere 95% Elvarme 50% Projektområdet er omfattet af to lokalplanområder, der ikke er fuldudbyggede. Lokalplanområde B12-2 indeholder 27 og lokalplanområde B ubebyggede matrikler med et anslået gennemsnit boligareal på 140 m².

13 13 Varmebehovet for nybyggeri i projektområdet er opgjort ud fra minimumskrav for alt nybyggeri jf. BR15. Til overholdelse af energirammen anvendes en faktor på 0,8 for fjernvarme. Varmebehovet forøges yderligere med 20%, idet de nyeste undersøgelser viser, at forbrugere bruger meget mere varme end energirammen angiver. Det samlede potentielle behov i projektområdet fremgår i efterfølgende tabel. References opvarmningsform Antal Areal Varmebehov Tilslutningseffekt stk. m 2 MWh kw Gruppe I ca Gruppe II ca. 74 Gruppe III ca. 357 Ny bebyggelse ca. 336 I alt Tabel 1. Varme- og effektbehov for området. Varme- og effektbehovet omfatter det samlede behov for tilførsel af varme til både rumopvarmning og varmt vand. Effektbehovet an værk er korrigeret for, at der er forskydninger i forbrugernes samtidige forbrug af maksimalt behov. Til fjernvarmeproduktion skal der endvidere tillægges varmetab fra ledningsnettet, hvorved der fremkommer et samlet effekt- og varmebehov som angivet i efterfølgende tabel. Fjernvarmeforsyning Varmebehov MWh Effektbehov kw Produktion ab værk ca Tabel 2 Samlet varme- og effektbehov ab værk ved fjernvarmeforsyning. Bilag 1 indeholder en oversigt over forudsætninger og opgørelsen af varme- og effektbehov. Af Bilag 2 fremgår den forudsatte udvikling i forbrugertilslutningen. 3.2 Forsyningsmæssige forhold Den fremtidige varmeproduktionsfordeling mellem varme leveret fra Fynsværket og produktion på spids- og reservelastkedler er beregnet i EnergyPro. I denne beregning indgår varmebehovet fra dette projektforslag, det godkendte projekt for forbindelsesledning samt fremtidige konverteringsprojekter, hvor varmen forudsættes leveret via den godkendte forbindelsesledning til Vissenbjerg. Det maksimale bruttovarmebehov (produktionsbehov) udgør ca MWh i 2027 ved fuld udbygning af de forudsatte områder. EnergyPro beregningen har vist, at ca. 94% af det maksimale produktionsbehov kan leveres via forbindelsesledningen fra Fynsværket. Resten af produktionsbehovet produceres på træpille-

14 14 fyret spids- og reservelastkedel. Samtidig forudsætter Energy-Pro beregningen ingen udetider for forbindelsesledningen. Den gennemsnitlige varmeproduktionsfordeling forudsættes derfor til 90% fra Fynsværket og 10% fra spids- og reservelastkedel. Varmen fra Fynsværket består i gennemsnit af 45% kulbaseret kraftvarme, 20% affaldskraftvarme, 20% halmkraftvarme, 10% fliskraftvarme og 5% varme, der produceres på spids og reservelastkedler. I projektforslaget til marginalbetragtning er der forudsat følgende produktionsfordeling fra Fynsværket: 80% kulbaseret kraftvarme 10% halmvarme Den godkendte forbindelsesledning til Vissebjerg har kapacitet til at forsyne det nye forsyningsområde i Skallebølle. 3.3 Anlægsomfang Projektets anlægsomfang omfatter etablering af distributionsnet samt stikledninger m.m. på det nye forsyningsområde. 3.4 Anlægsomkostninger De samlede anslåede anlægsomkostninger til fjernvarmeforsyning af projektområdet er angivet i efterfølgende tabel. Opgørelsen samt omkostningerne i forhold til den forudsatte tilslutningstakt er vist i Bilag 2. Anlægsarbejde Investering i mio. DKK Forsyningsledning 0,000 Distributionsnet, pumpestation, m.m. inkl. projektering og uforudsete 11,189 Spids- og reservelastkedel 0,000 Stikledninger, stophaner og målere 4,952 Skønnet kompensationsbetaling til gasselskabet 0,992 I alt 17,133 Tabel 3 Overslag over projektets anlægsomkostninger til ledningsnet m.m., prisniveau 2016 ekskl. moms. Det forudsættes, at investeringen til distributionsnet, pumpestation m.m. sker i de første to år, mens investeringen til stikledninger m.m. sker i takt med tilslutningen af nye forbrugere. Kompensationsbeløbet er estimeret. Det faktiske beløb afhænger af tilslutningsforløbet til Fjernvarme Fyn. Endvidere indregnes en afkoblings-/sløjfningsomkostning på kr. ekskl. moms pr. Gruppe I og II naturgasforbruger i samfundsøkonomien og forbruger-

15 15 økonomien. Beløbet fordobles for Gruppe III forbrugere. Overslagspriserne er 2016 prisniveau og ekskl. moms.

16 16 4 Redegørelse for projektet 4.1 Beregningsmetode Der er foretaget overslagsmæssige beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht. ledningsnet og produktion af varme. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der henvises til "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområder, Energistyrelsen april 2005", "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen december 2014". I projektforslagets Reference forudsættes, at eksisterende olieforbrugere fortsætter med samme forsyningsform også efter 2016, idet forbuddet mod udskiftning og installation af oliefyr i eksisterende bebyggelse i kollektivt forsynede områder endnu ikke er implementeret i lovgivningen. Der er dog udarbejdet en samfundsøkonomisk følsomhed, hvor de eksisterende olieforbrugere forudsættes konverteret til naturgas. Eksisterende forbrugere med elvarme forudsættes konverteret til naturgasforsyning i referencesituationen. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Konsekvenserne for energi, miljø og samfundsøkonomi er anskueliggjort ved sammenligning med en referencesituation. Resultatet udgøres af forskellen mellem resultatet af beregningen for Referencen og resultatet af beregningen for Projektet. Kun forbrugere, der forudsættes fjernvarmeforsynet, er indregnet i Referencen og Projektet, idet de øvrige forbrugere ikke vil påvirke forskellen. Resultatet kan kun anvendes til at sammenligne Referencen og Projektet. Referencen: Individuel varmeforsyning af projektområdet. Projektet: Fjernvarmeforsyning af projektområdet, som er beskrevet i dette projektforslag.

17 17 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 5 Indeholder en oversigt over beregningsforudsætninger. Indeholder samfundsøkonomisk beregning på Referencen med individuel forsyning og på Projektet med fjernvarmeforsyning. Indeholder en sammenstilling af beregningsresultaterne. 4.2 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændsels- og varmeforbrug samt for luftemissionen. Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusiv energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO 2-kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af SO 2, NO x og PM 2,5. De energi- og miljømæssige konsekvenser er således en mellemregning til samfundsøkonomien. Det skyldes CO 2-kvotemekanismen, som bevirker en anden mekanisme for ændringerne i CO 2 end mekanismerne for ændringer i SO 2, NO X og PM 2,5. Projektområdets varmebehov, der betragtes marginalt, er forudsat dækket med: 80% kulbaseret kraftvarme 10% halmvarme 10% kedelvarme (eksisterende træpille-kedel). De energimæssige konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Referencen og Projektet er vist i efterfølgende tabel. Reference Individuel forsyning Projektet Fjernvarme Brændselsforbrug MWh MWh Kulkraftvarme Halmkraftvarme Træpillevarme Naturgasvarme Olievarme Brændselsforbrug i alt Tabel 4 Brændselsforbrug på varmeleverende anlæg, sum over 20 år. Det ses af Tabel 4, at det samlede brændselsforbrug på varmeleverede anlæg er lavere ved fjernvarmeforsyning end ved individuel forsyning. Det skyldes, at beregninger er baseret på merbrændselsmetoden med marginal varmevirkningsgrad på 322% for kulkraftvarme og 174% for halmkraftvarme. De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede brændselsanvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO 2, CH 4, N 2O, NO x, SO 2 og PM 2,5. CH 4 og N 2O omregnes til CO 2-ækvivalenter.

18 18 Emissionsstof Reference ton Projekt ton Difference ton CO2 og CO2-ækvivalenter SO NOx PM2, Tabel 5 Ændring af emissioner over 20 år. Det ses af ovenstående Tabel 5, at Projektet medfører en reduktion af emission af CO₂ og NO x. Bilag 2 Indeholder udskrifter af beregninger på energi og miljø. 4.3 Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyningen af området set fra samfundets side i forhold til varmeforsyning med individuel varmeforsyning. Der er anvendt forudsætninger ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen december Heri gives anvisninger på metoder til beregning af samfundsøkonomi samt de samfundsøkonomiske brændselspriser, der skal anvendes. Der er anvendt driftsomkostninger, statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsfaktor på 4%, hvorved nuværdien for henholdsvis Referencen og Projektet fremkommer. Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Individuel forsyning Fjernvarmeforsyning -44,9 mio. kr. -29,4 mio. kr. Fordel ved projektet 15,5 mio. kr. Tabel 6 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år ved fjernvarmeforsyning i stedet for individuel forsyning i projektområdet. Sammenholdes nuværdien af periodens samlede omkostninger for henholdsvis Projektet og Referencen ses, at der ved de anvendte forudsætninger opnås en nuværdibesparelse på ca. 15 mio. kr. over betragtningsperioden ved projektforslagets gennemførelse. Projektet er således økonomisk attraktivt for samfundet.

19 Samfundsøkonomiske følsomheder Der er udarbejdet samfundsøkonomiske følsomheder, der viser Projektets og Referencens samfundsøkonomiske resultat ved de ændrede forudsætninger. Der regnes på følgende samfundsøkonomiske følsomheder: 20% øget investering 20% reduceret tilslutning for eksisterende boliger m.m. Forudsætte at olieforbrugere konverterer til naturgas i stedet for fortsat oliefyring i Referencen Resultater for de samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger præsenteres i den efterfølgende tabel. Øget investering Reduceret tilslutning N-gas i stedet for olie Individuel forsyning -47,8 mio. kr. -38,1 mio. kr. -41,7 mio. kr. Fjernvarmeforsyning -33,1 mio. kr. -26,3 mio. kr. -29,4 mio. kr. Fordel ved fjernvarme 14,7 mio. kr. 11,8 mio. kr. 12,3 mio. kr. Tabel 7 Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater over 20 år. Som det fremgår af ovenstående tabel, opnås der en samfundsøkonomisk besparelse ved fjernvarmeforsyning i disse tre følsomhedsberegninger. 4.4 Virksomhedsøkonomi Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyningen af projektområdet set fra fjernvarmeselskabets side. Beregningen er udført som en marginalbetragtning, hvor der kun er medtaget de forhold, der berøres ved at fjernvarmeforsyne projektområdet. Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet. Forudsætningerne er vedlagt i Bilag 1. Beregningen er vedlagt i Bilag 3. Alle beløb er ekskl. moms.

20 mio. kr. Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Likviditetsvirkning Likviditetsvirkningen er den samlede økonomiske konsekvens for fjernvarmeforsyningen af omkostningerne til varmekøb, drift af anlæg og finansiering af anlægsinvesteringer i forhold til indtægterne ved varmesalg i projektområdet. 6,0 Årets resultat, i alt Akkumuleret likviditet 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Figur 2 Likviditetsvirkning for de enkelte år og akkumuleret likviditetsvirkning år for år i den 20-årige periode. Likviditetsvirkningen i Figur 2 fremkommer ved anvendelse af de nuværende varmekøbstakster de aktuelle forbrugertakster over hele den 20-årige betragtningsperiode samt en finansiering af anlægsudgifterne Følsomhedsberegninger Der er foretaget beregninger på ændrede forudsætninger, der viser projektforslagets følsomhed over for centrale forudsætninger. Der er foretaget følgende følsomhedsberegninger: Anlægsudgifter forøges med 20% Antal af tilslutninger (eksisterende boliger m.m.) reduceres med 20% I det følgende er resultatet af grundberegningerne og følsomhedsberegningerne vist sammenstillet.

21 mio. kr. Fjernvarmeforsyning af Skallebølle 21 Grundforudsætninger Investering +20% 20 % færre tilslutninger 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Figur 3 Projektets akkumulerede likviditetsvirkning ekskl. moms over den 20-årige periode. Det ses af Figur 3, at følsomhederne har næsten samme påvirkning på Projektet. 4.5 Forbrugermæssige forhold Forbrugerøkonomien for en gennemsnitlig bolig i projektområdet er belyst ved henholdsvis olie-, naturgas- og fjernvarmeforsyning. Der er anvendt de aktuelle forbrugertakster og brændselspriser. Bilag 4 indeholder udskrift af beregning på forbrugerøkonomien. I økonomien er der indregnet afskrivning og forrentning af omkostningerne til installation af henholdsvis individuel varmeinstallation og fjernvarmearrangement. Resultaterne er vist i efterfølgende tabel. Opvarmningsform Gruppe I Gruppe II Gruppe III Ny bolig Individuel naturgasfyring Individuel oliefyring Fjernvarmeforsyning, kampagne Fjernvarmeforsyning Tabel 8 Årlig varmeudgift for en gennemsnitlig forbruger ved henholdsvis individuel forsyning og fjernvarmeforsyning inkl. moms. Det ses af Tabel 8, at beregningerne på forbrugerøkonomien ved de anvendte forudsætninger angiver en besparelse ved fjernvarmeforsyning i forhold til individuel forsyning.

22 Bilag 1 Forudsætninger

23 C:\Users\kado\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\N9Z70UKC\[Viborg Kraftvarmeværk - 19 MW ORCanlæg og 37 MW Applevarme med ABSVP på CC-anlæg til jan 2016.xlsx] Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Skallebølle Konvertering til fjernvarme Januar 2016 Forudsætninger til konsekvensvurdering på økonomi og miljø Forudsat eksisterende byggeri Skallebølle Antal Areal [m 2 ] Varmebehov [MWh] Effektbehov [kw] stk. Gns. I alt Gns. I alt an forbruger an værk Gruppe I (herunder boliger) Gruppe II Gruppe III Ny bebyggelse LP B21-1og B Varmetab i gadenet inkl. forsyningsledning Varmetab i stikledninger Fjernvarme an net Noter: Varmetab i gadenet i henhold til Isoplus nøgletal. Endelig rørdimension og rørtype vil blive fastlagt ved detailprojektering. Arealer for eksisterende bebyggelse i henhold til BBR-data. Gennemsnitlig varmebehov til rumopvarmning og varmt vand er opgjort med enhedsværdier fra Varmeplan Danmark Varmebehovet for ny byggeri er opgjort ud fra minimumskrav for alt nybyggeri jf. BR15. Forudsat ny bebyggelse indenfor følgende lokalplaner: B21-1 og B12-2. Priser, uden moms Varmekøb fra Fynsværket 90,0 kr./gj 324,00 kr./mwh Oplyst af Fjernvarme Fyn Træpille 66,95 kr./gj 241,01 kr./mwh 2,05 kr./gj 7,39 kr./mwh 2016 afgift 69,00 kr./gj 248,40 kr./mwh Oplyst af Fjernvarme Fyn Statsafgifter på kul (Energi, CO 2 og NO x ) 73,70 kr./gj 265,32 kr./mwh 2016 afgift (kun til samfundsøkonomi) Statsafgifter på kul (Svovlafgift) 23,20 kr./kg 2016 afgift (kun til samfundsøkonomi) Statsafgifter på halm 62,6 kr./tons 15,54 kr./mwh 2016 afgift (kun til samfundsøkonomi) Forbrugerpriser, fjernvarme Uden moms Energibidrag 87,00 kr./gj 313,20 kr./mwh Tarifblad Fjernvarme Fyn Transportbidrag 3,60 kr./m 3 fjv. vand Tarifblad Fjernvarme Fyn Effektbidrag 9,2 (over 3.000m 2 ) 10,00 kr./m 2 Tarifblad Fjernvarme Fyn Målerbidrag 260,00 kr./år Tarifblad Fjernvarme Fyn Tilslutningsbidrag i alt For Gruppe I i gennemsnit kr./forbruger 1. åroplyst af Fjernvarme Fyn inkl. stikbidrag, afslutning m.m kr./forbruger For Gruppe II i gennemsnit kr./forbruger 1. år kr./forbruger For Gruppe III i gennemsnit kr./forbruger 1. år kr./forbruger Ny bebyggelse kr./forbruger 1. år kr./forbruger Fjernvarmeunits: Drift og vedligehold Investering Gruppe I og ny bebyggelse 250 kr./stk kr. ekskl. moms Oplyst af Fjernvarme Fyn Gruppe II 750 kr./stk kr. ekskl. moms Gruppe III kr./stk kr. ekskl. moms Afkobling af naturgas / sløjfning af olietank Tilskud for energibesparelser kr. ekskl. moms Fjernvarme Fyn udfører udgravning kr. ekskl. moms Oplyst af Fjernvarme Fyn Drift og vedligehold, marginalt Kraftvarmeanlæg 25,20 kr./mwh 7,00 kr./gj Kun til samfundsøkonomi (iht. Teknologikatalog) Spids-reservelastkedler 5,00 kr./mwh Kedel, træflis 0,00 kr./mwh 0,00 kr./gj Kedel, træpiller kr/ton 18,00 kr./mwh 5,00 kr./gj Restproduktbehandling kr/ton 0 Deponeringsafgift kg/gj/indf. 0 Aske, slagge 0,00 Gns. pumpeudg. transmision og distribution 14,4 kr./mwh = 4,00 kr./gj Vedligehold fjv. net distribution 0,5% af anlægsudgift pr. år kr./år Først efter 4 år Omkostninger til investering og vedligehold af forbindelsesledning til Vissebjerg er inkluderet i det godkendte projektforslag for forbindelsesledning til Vissebjerg, februar COWI A/S 1/2

24 C:\Users\kado\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\N9Z70UKC\[Viborg Kraftvarmeværk - 19 MW ORCanlæg og 37 MW Applevarme med ABSVP på CC-anlæg til jan 2016.xlsx] Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Skallebølle Konvertering til fjernvarme Januar 2016 Forudsætninger til konsekvensvurdering på økonomi og miljø Individuel forsyning Drift og vedligehold Investering Oliekedel, Gruppe I kr./år kr. ekskl. moms Anslået af COWI Gaskedel, Gruppe I kr./år kr. ekskl. moms Gaskedel, Gruppe I (elvarme til naturgas) kr./år kr. ekskl. moms Gaskedel, Gruppe I (ny bebyggelse) kr./år kr. ekskl. moms Gaskedel, Gruppe I (olie til naturgas) kr./år kr. ekskl. moms Gaskedel, Gruppe II kr./år kr. ekskl. moms Gaskedel, Gruppe III kr./år kr. ekskl. moms Oliekedel Gruppe III, kr./år kr. ekskl. moms Gaskedel, Gruppe III ( olie til naturgas) kr./år kr. ekskl. moms Uden moms Gasolie kr. / m³ ~ 408 kr. / MWh Statoil januar 2016 Afgifter kr. / m³ ~ 246 kr. / MWh 2016 afgift kr./ton 654 kr. / MWh Uden moms Naturgaspris inkl. distributions og energispareafgift 3,27 kr./m³ 297,93 kr./mwh NGF Fastpris 2 år januar 2016 Afgifter 2,57 kr./m³ 233,93 kr./mwh 2016 afgifter måler-administartionsgebyr 530,00 kr./år abonnement 120,00 kr./år Gasdistributionsnet, ny bebyggelse kr. i alt fordelt på 2 år Anslået af COWI Gasstikledninger kr./stik Prisudvikling (inflation) iht. Energistyrelsens anvisninger Investeringsoverslag Projekt: Foryningsledning 0 kr. Distributionsnet m.m kr. Antal kr. pr. stk kr. Stikledninger m.m. Gruppe I+II kr Gruppe III kr Kompensationsbetaling til NGF kr. I alt kr. Investeringer iht. Fjernvarme Fyns nøgletal Finansiering Annuitetslån kurs 100 rente 2% p.a. løbetid 30 år Produktionsanlæg Reference Fjernvarme Fordeling 90% 10% Anlæg Gasfyr Oliefyr Kul Halm Træpille Placering Privat Privat Kraftvarme Kraftvarme Lokalt Brændsel, Naturgas Olie Kul Halm Træpillefyr Brændselsandel 90% 10% 10% Brændværdi enhed GJ/1000 Nm³ GJ/m 3 GJ/ton GJ/ton GJ/ton værdi 39,6 35,6 25,15 17,5 17,5 Virkningsgrader el 0% 0% 0,0% 0% 0% varme 96% 93% 322% 174% 95% total 96% 93% 322% 174% 95% Emission faktor kg/gj indfyret brændsel kg/gj indfyret brændsel kg/gj indfyret brændsel kg/gj indfyret brændsel kg/gj indfyret brændsel CO ,000 74,000 94,300 0,000 0,000 CH ,001 0,001 0,001 0,001 0,011 N 2 O 298 0,011 0,001 0,001 0,001 0,004 CO2-ækvivalenter 60,303 74,196 93,867 0,340 1,467 SO2 0,000 0,023 0,011 0,049 0,011 NOx 0,027 0,052 0,032 0,125 0,090 PM 2,5 0,000 0,005 0,002 0,001 0,010 Kilde: Energistyrelsen, december 2014 Samfundsøkonomiske brændsels- og elpriser Ifølge Energistyrelsens Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014" Kalkulationsrente for nuværdiberegning: 4% iht. Energistyrelsens anvisninger. Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% Scrapværdi på ledningsnet ved 40 år COWI A/S 2/2

25 Bilag 2 Samfundsøkonomi, energi og miljø

26 C:\Users\kado\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\N9Z70UKC\[Viborg Kraftvarmeværk - 19 MW ORCanlæg og 37 MW Applevarme med ABSVP på CC-anlæg til jan 2016.xlsx] Januar 2016 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Skallebølle Konvertering til fjernvarme Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode i dag SUM Forbrugergrundlag for fjernvarmeforsyning Antal forbrugere Eksisterende byggeri Gruppe I n-gas tilgang stk I alt stk olie tilgang stk I alt stk el til n-gas tilgang stk I alt stk Gruppe II n-gas tilgang stk I alt stk Gruppe III n-gas tilgang stk I alt stk olie tilgang stk I alt stk Ny bebyggelse Gruppe I n-gas tilgang stk I alt stk I alt forbrugere Areal, opvarmet m 2 Eksisterende byggeri Gruppe I tilgang m Gruppe II tilgang m Gruppe III tilgang m Ny bebyggelse Gruppe I tilgang m Samlet areal I alt m² Varmebehov, netto hos forbruger, MWh Eksisterende byggeri 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% Gruppe I N-gasfyr MWh Olie MWh Gruppe II N-gas MWh Gruppe III N-gas MWh Olie MWh Ny bebyggelse Gruppe I N-gas MWh Nettovarmebehov, i alt MWh Brændselsforbrug Individuel forsyning - reference Andel Virk.grad Naturgas 96% MWh Olie 93% MWh Individuel opvarmning I alt MWh Fjernvarmeforsyning - projekt Varmetab i net % 13% 16% 15% 14% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% Varmetab i gadenet MWh Varmetab i stikledninger 1 MWh Fjernvarme an net MWh Fynsværket Forbindelsesledning 90% MWh Varme Kul 90% MWh Halm 10% MWh Kulforbrug 322,0% MWh Halmforbrug 174,0% MWh Spids-reservelastkedler: Varme 95% MWh Træpilleforbrug MWh Varmebehov Index varmebehov COWI A/S 1/4

27 C:\Users\kado\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\N9Z70UKC\[Viborg Kraftvarmeværk - 19 MW ORCanlæg og 37 MW Applevarme med ABSVP på CC-anlæg til jan 2016.xlsx] Januar 2016 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Skallebølle Konvertering til fjernvarme Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode i dag SUM Emissioner Individuel forsyning - reference Gasfyr CO 2 med ækv. 60,303 kg/gj ton SO 2 0,000 kg/gj ton ,1 NO x 0,027 kg/gj ton ,6 PM 2,5 0,000 kg/gj ton ,0 Oliefyr CO 2 med ækv. 74,196 kg/gj ton SO 2 0,023 kg/gj ton ,0 NO x 0,052 kg/gj ton ,2 PM 2,5 0,005 kg/gj ton ,2 I alt CO 2 med ækv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Fjernvarmeforsyning - projekt Fynsværket, kul CO 2 med ækv. 93,867 kg/gj brændsel ton SO 2 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 NOx 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 PM 2,5 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Fynsværket, halm CO 2 med ækv. 0,340 kg/gjfuel ton SO 2 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 NOx 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2 PM 2,5 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Kedel, træpille CO 2 med ækv. 1,467 kg/gjfuel ton SO 2 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 NOx 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3 PM 2,5 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Emision, el og varmeproduktion, netto CO 2 med ækv. ton SO 2 ton 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2 NOx ton 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 8 PM 2,5 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Ændring i samlet emission CO2ækv. ton SO NOx PM 2, COWI A/S 2/4

28 C:\Users\kado\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\N9Z70UKC\[Viborg Kraftvarmeværk - 19 MW ORCanlæg og 37 MW Applevarme med ABSVP på CC-anlæg til jan 2016.xlsx] Januar 2016 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Skallebølle Konvertering til fjernvarme Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode i dag SUM Samfundsøkonomi, individuel forsyning (reference) Prisforudsætninger Brændselspris, 2014 prisniveau Naturgas kr./gj -82,2-82,6-83,5-84,1-84,3-84,4-84,6-84,7-84,7-85,2-85,6-86,0-86,3-86,6-87,2-87,8-88,3-88,7-89,1-89,1 Olie kr./gj -149,1-153,5-159,2-165,9-166,7-167,4-168,1-168,7-169,2-170,5-171,6-172,7-173,7-174,6-176,3-177,9-179,4-180,8-182,1-182,1 - omregning til 2016 prisniveau faktor 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 Statsafgifter, naturgas kr./mwh -233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93 Statsafgifter, olie kr./mwh -246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24 Drift og vedligehold Gaskedel, Gruppe I kr./hus Oliekedel, Gruppe I kr./hus Gaskedel, Gruppe II kr./hus Oliekedel, Gruppe III kr./hus Gaskedel, Gruppe III kr./hus Investering kr./fobruger, Gaskedel, Gruppe I kr Oliekedel, Gruppe I kr Gaskedel, el til gas Gr. I kr Gaskedel, Gruppe I nybebyggelse kr Gaskedel, Gruppe II kr Oliekedel, Gruppe III kr Gaskedel, Gruppe III kr Gasdistributionsnet 1000 kr Gasstikledninger kr Nuværdi For perioden Kalkulationsrente 4% % p.a. Opgørelse i faktorpriser, kr. Nuværdi Brændsel Naturgas 1000 kr Olie 1000 kr Drift og vedligehold GruppeI-III 1000 kr Driftsudgift, i alt 1000 kr Investering 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% CO 2 -omkostning (varmeprod.) kr./ton i alt SO 2 -omkostning kr./kg i alt NO X -omkostning kr./kg i alt PM 2,5 -omkostning kr./kg i alt Samfundsøkonomi, i alt COWI A/S 3/4

29 C:\Users\kado\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\N9Z70UKC\[Viborg Kraftvarmeværk - 19 MW ORCanlæg og 37 MW Applevarme med ABSVP på CC-anlæg til jan 2016.xlsx] Januar 2016 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Skallebølle Konvertering til fjernvarme Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode i dag SUM Samfundsøkonomi, fjernvarmeforsyning (projekt) Prisforudsætninger Brændselspris, 2014 prisniveau Kul kr./gj -22,1-23,0-24,0-25,2-25,4-25,5-25,7-25,8-25,9-26,0-26,1-26,1-26,1-26,2-26,2-26,2-26,2-26,2-26,2-26,2 Halm kr./gj -43,6-44,1-44,6-45,1-45,6-46,0-46,4-46,8-47,3-47,7-48,1-48,6-49,0-49,5-49,9-50,3-50,7-51,1-51,5-51,5 Træpiller kr./gj -72,6-73,1-73,6-74,1-74,3-74,6-74,9-75,2-75,4-75,8-76,1-76,4-76,8-77,1-77,5-77,8-78,2-78,5-78,9-78,9 - omregning til 2016 prisniveau faktor 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 Statsafgifter, kul kr./mwh 265,32 265, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,320 Svovlafgift kr./kg 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 Statsafgifter, halm kr./mwh 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 Statsafgifter, træpiller kr./mwh 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 Drift og vedligehold, Fynsværket kr./mwh -25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20 Spids-reservelastkedler kr./mwh -18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00 Gns. pumpeudg. transmision og distribution kr./mwh -14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40 Vedligehold fjv. net, distribution 1000 kr Fjv. unit Gruppe I 1000 kr Gruppe II 1000 kr Gruppe III 1000 kr Investering, Forsyning- og distributionsnet kr Stikledn., måler Gruppe I+II kr Gruppe III kr Fjv. unit Gruppe I kr Gruppe II kr Gruppe III kr Afkoblings/sløjfningsomkostning kr Nuværdi For perioden Kalkulationsrente 4% % p.a. Opgørelse i faktorpriser, kr. Nuværdi Brændsel Kul kr Halm kr Træpiller kr Drift og Fynsværket kr vedligeh. Spids-reservelastkedler kr Gns. pumpeudg. transmision og distribution kr Vedligehold fjv. net, distribution kr Fjv. units Gruppe I-IV kr Driftsudgift, i alt kr Investering kr Scrapværdi kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% CO 2 -omkostning (varmeprod.) kr./ton i alt SO 2 -omkostning kr./kg i alt NO X -omkostning kr./kg i alt PM 2,5 -omkostning kr./kg i alt Samfundsøkonomi, i alt COWI A/S 4/4

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd SEPTEMBER 2012 HADSUND BY'S FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg September 2011 SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND MARTS 2014 DAGNÆS-BÆKKELUND VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg.

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012 Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Direktør Jan Strømvig. Distributionschef Jakob Rasmussen. Plan- og projektchef Peer Andersen. Program Velkomst. Generelt

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup NOVEMBER 2017 AARS FJERNVARMEFORSYNING a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET

FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET NOVEMBER 2014 HORSENS VARMEVÆRK A.M.B.A FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune

Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune Sammenfatning 1. Baggrund Gentofte Kommune var en af de første kommuner i Danmark til at se mulighederne for at udnytte overskudsvarmen fra de københavnske

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Resenbro og Voel

Fjernvarmeforsyning af Resenbro og Voel JUNI 2017 SILKEBORG VARME A/S Fjernvarmeforsyning af Resenbro og Voel PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juni 2008 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet.

Læs mere

Bilag 3 Indholdsfortegnelse. Side 2: Kommentarer 1 til hørinssvar Side 27: Kommentarer 2 til høringssvar Side 31: Kommentarer 3 til høringssvar

Bilag 3 Indholdsfortegnelse. Side 2: Kommentarer 1 til hørinssvar Side 27: Kommentarer 2 til høringssvar Side 31: Kommentarer 3 til høringssvar Bilag 3 Indholdsfortegnelse Side 2: Kommentarer 1 til hørinssvar Side 27: Kommentarer 2 til høringssvar Side 31: Kommentarer 3 til høringssvar MEMO TITEL Kommentarer til NGF Nature Energys bemærkninger

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Læs mere