Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP ) i Hovedgård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård"

Transkript

1 MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP ) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven

2 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark TLF FAX WWW cowi.dk MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP ) i Hovedgård PROJEKTNR. A063 DOKUMENTNR. VERSION 1 UDGIVELSESDATO Maj 2015 UDARBEJDET KADO KONTROLLERET JSB GODKENDT KADO

3 3 INDHOLD 1 Indledning Projektets baggrund Afgrænsning af projektområdet Rapportens formål Tilknyttede projekter Indstilling Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 7 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeforsyningsloven Horsens Kommunes varmeplanlægning Styringsmidler Fysisk planlægning Anden lovgivning Berørte arealer Berørte parter 10 3 Redegørelse for projektet Forudsat varme- og effektbehov Forsyningsmæssige forhold Anlægsomfang Anlægsomkostninger 12 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi og miljø Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Forbrugermæssige forhold 18

4 4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Samfundsøkonomi, energi og miljø Bilag 3: Virksomhedsøkonomi Bilag 4: Forbrugerøkonomi Bilag 5: Sammenstilling af hovedresultater Bilag 6: Forslag til ledningstracé

5 5 1 Indledning Denne rapport omfatter et projektforslag efter Varmeforsyningsloven for fjernvarmeforsyning af et nyt lokalplanområde vest for Hovedgård by. I dag indeholder lokalplanområdet ingen bebyggelse. Formålet med udarbejdelse af lokalplanen var, at skabe flere ledige byggemuligheder i byen. Projektområdet, som er på ca. 10 ha, er beliggende i landzone. I lokalplansområdets sydøstlige del ligger en mindre sø, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Dette projektforslag tager udgangspunkt i illustrationsplan 4 i forslaget til lokalplan nr Fuld udviklet vil området kunne rumme op til 47 boliger i form af åben-lav bebyggelse. Projektområdet har ingen vedtaget kollektiv varmeforsyningsstatus og grænser mod nord og vest op til et fjernvarmeområde. Denne rapport er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni Der henvises endvidere til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr af 11. november Projektets baggrund Projektets baggrund er forslag til lokalplan nr samt Hovedgård Fjernvarmeværks ønske om at forsyne området. 1.2 Afgrænsning af projektområdet Afgrænsningen af det nye projektområde er vist på efterfølgende kort.

6 6 Figur 1 Det nye forsyningsområde i henhold til forslag til LP Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse det planlagte projekts muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal rapporten anvendes til orientering af de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. 1.4 Tilknyttede projekter Godkendelse af dette projektforslag er ikke betinget af andre projekter omfattet af Varmeforsyningsloven. 1.5 Indstilling Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a. indstiller til Horsens Kommune, at der gennemføres myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Horsens kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget som beskrevet i denne rapport.

7 7 Godkendelsen omfatter: Fjernvarmeforsyning af projektområdet fra Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a. Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet. Indstillingen begrundes i hensynet til samfundsøkonomi og forbrugerøkonomi. 1.6 Organisatoriske forhold Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a. finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder fjernvarmeforsyningsanlægget til og med hovedafspærringshanerne og varmemålerne hos forbrugerne. Ansvarlig for projektet er: Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a. Frydsvej Hovedgård Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C 1.7 Projektets gennemførelse Projektets gennemførelse følger udbygningen i projektområdet. I projektet forudsættes, at hele distributionsnettet etableres i Etablering af stikledningerne afhænger af forbrugertilslutningen, der forventes at forløbe over 5 år. Forslag til ledningstracé for det nye fjernvarmenet udarbejdet af Isoplus er vist i bilag 6.

8 8 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven er affattet i "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", lovbekendtgørelse nr af 24. november Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni Projektet skal godkendes af kommunalbestyrelsen ifølge 3 (Bek. nr. 566), da det er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 3.1 Distributionsnet og forsyningsområder. Ifølge 6 (Bek. nr. 566) skal kommunalbestyrelsen bl.a. sørge for, at projektet er i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, og ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Dette præciseres igen i 26 som en forudsætning for endelig godkendelse af projektet. Inden endelig godkendelse skal kommunalbestyrelsen ifølge 25 skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber, kommuner samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden for 4 uger. 2.2 Horsens Kommunes varmeplanlægning I dag fastlægges den kollektive varmeforsyning for et område ved at godkende et projektforslag fra et forsyningsselskab. Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at projektområdet skal fjernvarmeforsynes fra Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a., som vil få forsyningspligt af området. Området skal på dette grundlag indgå som fjernvarmeforsynet område i kommunens varmeplanlægning.

9 9 2.3 Styringsmidler Projektområdet er omfattet af Kommuneplanramme GE.2.B.16 og forslag til Lokalplan nr , som giver mulighed for etablering af boligområde. Samtidig med lokalplanen er der udarbejdet et tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013, som sikrer at arealet i Hovedgård udlægges til fremtidig byzone. Varmeplanlægningen i området vil ske i henhold til Horsens Kommunes retningslinjer. Forslag til lokalplanen forudsætter, at nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Ny bebyggelse, der opfylder klassifikationskravene for lavenergihuse jf. Bygningsreglementet dispenseres fra bestemmelsen om tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen jf. Bekendtgørelse nr. 690 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 17 stk Fysisk planlægning Projektområdet er på nuværende tidspunkt ubebygget og har et areal på ca. 10 ha. Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige udkant af Hovedgård by op til eksisterende åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt det åbne land. Ifølge forslaget til lokalplanen opdeles området i to delområder. 2.5 Anden lovgivning Etableringen af fjernvarmenettet anmeldes til kommunen if. Bekendtgørelse nr af 06. november 2014, som på denne baggrund vil træffe afgørelse om VVMpligt / ikke VVM pligt. I den sydøstlige del af projektområdet ligger en mindre sø, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Lednings krydsning over Ørskov Bæk kræver tilladelse efter Vandløbsloven. Projektet udføres efter gældende normer og standarder. 2.6 Berørte arealer Anlægsarbejder vedrørende etablering af distributionsnet forudsættes at ske i offentlige eller private vejarealer. Der skønnes ikke at blive behov for placering af distributionsnet i offentlige eller private grundarealer. Hvis dette bliver tilfældet, vil Hovedgaard Fjernvarmeværk kontakte berørte lodsejere med henblik på eventuel arealafståelse, ydelse af normal afgrøde- og servituterstatning samt tinglysning af servitutpålæg.

10 Berørte parter Det er DONG Gas Distribution A/S, der varetager naturgasdistribution i Hovedgård. Grundejeren af projektområdet er ligeledes høringspart i forbindelse med projektforslaget.

11 11 3 Redegørelse for projektet 3.1 Forudsat varme- og effektbehov Oplysninger vedrørende bebygget areal er anslået af COWI og udgør m 2 i alt fordelt på 47 boliger. Varmebehovet for alt byggeri i projektområdet er opgjort ud fra energirammen gældende for lavenergiklasse Ved fjernvarmeforsyning er der for denne klasse indregnet en fjernvarmefaktor på 0,8. Varmebehovet forøges yderligere med 20 %, idet de nyeste undersøgelser viser, at lavenergibygninger bruger meget mere varme end energirammen angiver. Bygninger i projektområdet har et gennemsnitsareal på 180 m 2 og varmebehov på ca. 10 MWh. Tabel 1 viser det samlede antal bygninger i projektområdet og det opgjorte varmebehov. Skema med det forudsatte antal bygninger, arealer, varmebehov og effektbehov fremgår af bilag 1. Herved bliver den samlede forudsatte tilslutning, som angivet i efterfølgende tabel. Antal Areal m 2 Varmebehov MWh Effekt kw Boliger ca. 353 Tabel 1 Samlet forudsat forbrugertilslutning i projektområdet. Varmebehovet omfatter behovet til både rumopvarmning og varmt vand. Produktion ab værk omfatter varmesalg og varmetab fra ledningsnettet, der etableres til forsyning af forbrugerne i områderne. Effektbehovet an værk er korrigeret for, at der er forskydninger i forbrugernes samtidige forbrug af maksimalt behov (samtidighedsfaktor). Det samlede varme- og effektbehov er angivet i efterfølgende tabel.

12 12 Fjernvarmeforsyning Varmebehov MWh Effektbehov kw Produktion ab værk 579 ca. 297 Tabel 2 Samlet varme- og effektbehov ved fjernvarmeforsyning. 3.2 Forsyningsmæssige forhold Fjernvarmeproduktion til forsyning af det nye projektområde forudsættes at komme fra Hovedgaard Fjernvarmeværks træfliskedler. Hovedgaard Fjernvarmeværk har kapacitet til at forsyne det nye projektområde. Den marginale varmeproduktionsfordeling er forudsat til: 100 % træflisvarme 3.3 Anlægsomfang Projektets anlægsomfang omfatter etablering af distributionsnet, stikledninger og målere/veksler på det nye forsyningsområde. Længden af det nye tracé for distributionsnet er forudsat til ca m. Det nye net forudsættes tilsluttet eksisterende fjernvarmenet på Coldingvej. 3.4 Anlægsomkostninger De samlede anslåede anlægsomkostninger til etablering af fjernvarmenet i det nye projektområde er vist i efterfølgende tabel. Anlægsarbejde Distributionsnet inkl. projektering Stikledninger inkl. hovedhaner, målere, m.m. Tilsyn og uforudsete mio. kr. 1,237 0,820 0,100 I alt Tabel 3 Overslag over projektets anlægsomkostninger til ledningsnet, prisniveau 2015 ekskl. moms. I det første år etableres hele distributionsnettet. Investeringen i stikledninger og målere m.m. sker i takt med, at bygningerne tilsluttes. Overslagspriserne er 2015 prisniveau og ekskl. moms. Tilgangen af nye forbrugere fremgår af bilag 2.

13 13 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er foretaget overslagsmæssige beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht. ledningsnet og produktion af varme. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der henvises også til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområder, Energistyrelsen april 2005, Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen december Der regnes på: Referencen: Hvor det forudsættes, at bygninger opvarmes med jordvarme. Projektet: Fjernvarmeforsyning af projektområdet fra Hovedgaard Fjernvarmeværk. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Resultatet udgøres af forskellen mellem resultatet af beregningen for Projektet og resultatet af beregningen for Referencen. Resultatet kan kun anvendes til at sammenligne Projektet og Referencen. Der er anvendt det samme varmebehov i Referencen som i Projektet, da der i denne sammenhæng ikke kan nuanceres mellem forskellige isoleringsgrader og investeringer herom, som kravene i BBR kan medføre for de forskellige forsyningsformer. Bilag 1 indeholder en oversigt over beregningsforudsætninger. Bilag 5 indeholder en sammenstilling af beregningsresultaterne. Bilag 2 indeholder beregninger på energi, miljø og samfundsøkonomi for Projektet og Referencen.

14 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og for luftemissionen. Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusiv energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO 2-kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af SO 2, NO x og PM 2,5. De energi- og miljømæssige konsekvenser er således en mellemregning til samfundsøkonomien. Det skyldes CO 2-kvotemekanismen, som bevirker en anden mekanisme for ændringerne i CO 2 end mekanismerne for ændringer i SO 2, NO X og PM 2,5. Projektområdets varmebehov, der betragtes marginalt, er forudsat dækket med 100 % træflisvarme. De energimæssige konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Projektet og Referencen er vist i efterfølgende tabel. Referencen Projekt Brændsels- og elforbrug MWh MWh Træflisforbrug Elforbrug Brændselsforbrug i alt Elforbrug i alt Tabel 4 Brændselsforbrug og elforbrug på varmeleverende anlæg, sum over 20 år. Energistyrelsens forudsætninger indeholder ingen forudsætninger for brændselssammensætning/-forbrug ved elforbruget. Derimod indeholder de forudsætninger for miljøbelastningen fra elforbruget. De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede brændselsanvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO 2, CH 4, N 2O, NO x, SO 2 og PM 2,5. CH 4 og N 2O omregnes til CO 2-ækvivalenter. Emissionsstof Referencen ton Projekt ton CO2 med ækvivalenter SO2 0,5 0,4 NOx 0,8 3,2 PM2,5 0,0 0,4 Tabel 5 Ændring i emission over 20 år. Bilag 2 indeholder udskrifter af beregninger på energi og miljø.

15 Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning af projektområdet set fra samfundets side i forhold til varmeforsyning med individuelle jordvarmeanlæg. Der er anvendt forudsætninger ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen december Heri gives anvisninger på metoder til beregning af samfundsøkonomi samt de samfundsøkonomiske brændselspriser, der skal anvendes. Der er anvendt driftsomkostninger, statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. De samlede omkostninger år for år er tilbagediskonteret med en diskonteringsfaktor på 4 %, hvorved nuværdien for henholdsvis Referencen og Projektet fremkommer. Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Individuel jordvarme Fjernvarmeforsyning Fordel ved fjernvarme - 8,6 mio. kr. - 4,2mio. kr. 4,4 mio. kr. Tabel 6 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år ved fjernvarmeforsyning i stedet for individuel opvarmning i projektområdet. Sammenholdes nuværdien af periodens samlede omkostninger for henholdsvis Projektet og Referencen ses, at der ved de anvendte forudsætninger opnås en nuværdibesparelse på ca. 4 mio. kr. over betragtningsperioden ved projektforslagets gennemførelse. Projektet er således økonomisk attraktivt for samfundet Samfundsøkonomiske følsomheder Der udarbejdes samfundsøkonomiske følsomheder, der viser Projektets og Referencens samfundsøkonomiske resultat ved de ændrede forudsætninger. I følsomhedsberegninger på samfundsøkonomien anvendes de samme forudsætninger som for virksomhedsøkonomi, nemlig 20 % forøget investering og 20 % reduceret tilslutning. Resultater for de samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger præsenteres i den efterfølgende tabel.

16 16 20 % øget investering 20 % reduceret tislutning Individuel jordvarme Fjernvarmeforsyning - 9,9 mio. kr. - 4,7 mio. kr. - 6,9 mio. kr. - 3,7 mio. kr. Fordel ved fjernvarme 5,2 mio. kr. 3,2 mio. kr. Tabel 7 Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater over 20 år. Som det fremgår af ovenstående tabel, opnås der en samfundsøkonomisk besparelse ved fjernvarmeforsyning i disse to følsomhedsberegninger. Udskrifter af de samfundsøkonomiske beregninger for følsomheder er ikke vedlagt i dette projektforslag, men kan rekvireres hos COWI. 4.4 Virksomhedsøkonomi Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning af projektområdet set fra fjernvarmeselskabets side. Beregningen er udført som en marginalbetragtning, hvor der kun er medtaget de forhold, der berøres ved at fjernvarmeforsyne projektområdet. Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet. Forudsætningerne er vedlagt i bilag 1. Beregningen er vedlagt i bilag 3. Alle beløb er uden moms.

17 mio. kr. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej i Hovedgård Likviditetsvirkning Likviditetsvirkningen er den samlede økonomiske konsekvens for fjernvarmeforsyningen af omkostningerne til varmekøb og finansiering af anlægsinvesteringer i forhold til indtægterne ved varmesalg i projektområdet. 3,0 2,5 Årets likviditetsvirkning Akkumuleret likviditetsvirkning 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 Figur 2 År Likviditetsvirkning for de enkelte år og akkumuleret likviditetsvirkning år for år over den 20-årige periode. Likviditetsvirkningen i Figur 2 fremkommer ved anvendelse af de oplyst af Hovedgaard Fjernvarmevæk takster samt de beskrevne forudsætninger over hele den 20-årige betragtningsperiode. I praksis skal resultatet udbalanceres i varmeprisen år for år i henhold til hvile i sig selv princippet Følsomhedsberegninger Der er foretaget beregninger på ændrede forudsætninger, der viser projektforslagets følsomhed over for centrale forudsætninger. Der er foretaget følgende følsomhedsberegninger: Anlægsudgifter øges 20 %. Tilslutningen til fjernvarme reduceres 20 %. I det følgende er resultatet af grundberegningerne og følsomhedsberegningerne vist sammenstillet. Resultatet er akkumuleret år for år over perioden og viser i det sidste år resultatet for den samlede betragtningsperiode.

18 mio. kr. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej i Hovedgård 18 Grundforudsætninger 20% øget investering 20% reduceret tilslutning 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 År Figur 3 Projektets akkumulerede likviditetsvirkning ekskl. moms over den 20-årige periode. Det ses af Figur 3, at projektet udviser en pæn robusthed over for ændringer i de centrale forudsætninger. 4.5 Forbrugermæssige forhold Til illustration af forbrugerøkonomien er der regnet på den forudsatte type af forbruger. Bilag 4 indeholder udskrifter af beregningerne på forbrugerøkonomien. I økonomien er der indregnet afskrivning og forrentning af omkostningerne til installation af hhv. jordvarmeanlæg og fjernvarmearrangement. Resultaterne er vist i efterfølgende tabel. Forbrugertype Bolig 180 m 2 Individuel jordvarme Fjernvarme Fordel ved fjernvarme Tabel 8 Årlig varmeudgift for forbrugere ved hhv. individuel jordvarme og fjernvarmeforsyning inkl. moms. Det ses af Tabel 8, at beregningerne på forbrugerøkonomien ved de anvendte forudsætninger angiver en besparelse ved fjernvarmeforsyning i forhold til individuel forsyning for den forudsatte forbrugertype.

19 Bilag 1: Forudsætninger

20 Project documents/hovedgård/[lp Øko beregninger, xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nyt område LP fra Hovedgård Fjernvarmeværk Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Forudsat byggeri Type Antal Areal [m 2 ] Varmebehov [MWh] Effektbehov an værk [kw] stk. Gennemsnit I alt Gennemsnit I alt Gennemsnit I alt Eksist. bygninger Nye huse LP-97 standart , Sum Noter: Varmetab i nyt fjv. net 76 9 Varmetab i stikledninger 52 6 Fjernvarme an net Årligt varmebehov for nye huse i henhold til Energirammen BR10 for klasse Varmebehovet forøges 20 %. Brændselspriser Træfliskedel Tarif 45,10 kr./gj 162,36 kr./mwh Afgift 2,40 kr./gj 8,64 kr./mwh 2015 niveau I alt 47,50 kr./gj 171,00 kr./mwh Oplyst af værket Drift og vedligehold, marginalt Fliskedel, drift og vedligehold Restproduktbehandling Deponeringsafgift 17,5 kr./mwh 500,0 kr./ton 475,0 kr./ton Fjernvarmenet 3,33 kr./gj 12,0 kr./mwh Forbrugerpriser Uden moms Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Variable afgifter, pris pr. MWh Fast afgift for en ny bygning på 180 m 2 Udstykningsbidrag pr. tilsluttet bygning Målerleje 450,00 kr./mwh kr./ny/år 0 kr./år 350,00 kr./år Tilslutningsafgifter Byggemodningsbidrag 0 kr. Boligbebyggelse kr. Oplyst af Hovedgård Fjernvarmeværk I alt netto tilslutningsafgift kr. Investeringsoverslag Distributionsnet inkl. projektering 1,237 mio. kr. Tilbud fra Isoplus Pumper 0,000 mio. kr. Stikledninger, hovedhaner og måler 0,820 mio. kr. Tilbud fra Isoplus Tilsyn, byggeledelse og diverse 0,100 mio. kr. I alt 2,157 mio. kr. Finansiering Annuitetslån kurs 100 rente 2,5% p.a. løbetid 20 år Prisudvikling Inflation Iht. Energistyrelsens anvisning 1,8 % pr. år til og med 2015 COWI A/S 1/2

21 Project documents/hovedgård/[lp Øko beregninger, xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nyt område LP fra Hovedgård Fjernvarmeværk Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Forbrugeranlæg uden moms - Fjernvarmeforbrugere Fjernvarmeunit Drift og uden radiatorkreds vedligehold kr. /stk kr. / år Direkte anlæg Anslået af COWI - individuel varmepumpe Jordvarme, installation Drift og uden radiatorkreds vedligehold kr./stk kr. / år Forbrugeranlæg Iht. Energikatalog 2013 El-forsyning El-tarif 77,60 kr. / kwh ~ 776,00 kr. / MWh EnergiMidt 2. kvartal Afgifter 38,00 kr. / kwh ~ 380,00 kr. / MWh 2015 niveau I alt 115,60 kr. / m³ ~ 1.156,00 kr. / MWh Produktionsanlæg Reference Individuel opvarmning Fjernvarmeforsyning Hovedgård Fjernvarmeværk Fordeling 100% 100,0% 0,0% Anlæg Jordvarme Fliskedel Gasoliekedel Placering Privat Varmeværk Varmeværk Brændsel, El-forbrug Flis Gasolie Brændværdi enhed GJ/ton GJ/m 3 værdi 10,1 35,9 COP Virkningsgrader, el 3,2 0% 0% varme 110% 85% total 110% 85% Emission, faktor kg / GJ indfyret brændsel CO 2 1 er opgjort 0,000 74,000 CH 4 25 i beregninger 0,011 0,001 N 2 O 298 0,004 0,001 CO2-ækvivalenter 1,467 4,000 SO2 0,011 0,023 NOx 0,090 0,065 PM 2,5 0,01 0,005 Noter: Emissioner ifølge forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, December Samfundsøkonomiske brændsels- og elpriser El- og brændselspriser ifølge: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, December 2014 Driftomkostninger og investering: Kalkulationsrente til nuværdiberegning: Som i virksomhedsøkonomi 4 % p.a. Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% COWI A/S 2/2

22 Bilag 2: Samfundsøkonomi, energi og miljø

23 Project documents/hovedgård/[lp Øko beregninger, xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af nyt område LP fra Hovedgård Fjernvarmeværk Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Forbrugergrundlag for varmeforsyning Tilslutning af nye forbrugere Eksist. bygninger tilgang stk I alt stk Nye bygninger tilgang stk I alt stk I alt Areal Eksist. bygninger tilgang m² I alt m² Nye bygninger tilgang m² I alt m² Samlet areal I alt m² Varmebehov, netto hos forbruger Eksist. bygninger 0 MWh Nye MWh Sum for fjernvarmeforsyning MWh Effektbehov, netto hos forbruger Referenceforudsætninger Eksist. bygninger kw Nye bygninger kw Sum kw Brændselsforbrug Individuel forsyning Andel Virk.grad Jordvarme (elforbrug) 100% 3,2 MWh Individuel opvarmning - i alt MWh Fjernvarmeforsyning Varmetab i forsyningsledning MWh Varmetab i gadenet MWh Varmetab, stikledninger MWh Fjernvarme an net MWh Varmeproduktion og fordeling Fliskedel 100,0% MWh Oliekedel 0,0% MWh Brændselsforbrug Varmevirk.grd. Fliskedel 110% MWh Restprodukt fra flis 1 kg/gj indfyret ton Oliekedel 85% MWh Brændselsforbrug I alt MWh COWI A/S 1/5

24 Project documents/hovedgård/[lp Øko beregninger, xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af nyt område LP fra Hovedgård Fjernvarmeværk Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Emission Individuel forsyning Jordvarme (elforbrug) CO 2 kg/mwh Ækv. kg/mwh 4,45 4,86 4,33 5,19 4,90 4,59 4,26 3,94 3,59 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3 SO 2 kg/mwh 0,29 0,29 0,22 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 NO x kg/mwh 0,40 0,40 0,37 0,35 0,33 0,32 0,31 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 PM 2,5 kg/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO 2 ton 13,7 16,0 19,0 21,8 20,1 20,2 19,6 18,8 17,3 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 354 Ækv. ton 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 SO 2 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 NO x ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 PM 2,5 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Fjernvarmeproduktion Fliskedel CO 2 0,000 kg/gj brænd. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Ækv. 1,467 kg/gj brænd. ton 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 52 SO 2 0,011 kg/gj brænd. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 NO x 0,090 kg/gj brænd. ton 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3 PM 2,5 0,010 kg/gj brænd. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Oliekedel CO 2 74,000 kg/gj brænd. ton Ækv. -70,000 kg/gj brænd. ton SO 2 0,023 kg/gj brænd. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 NO x 0,065 kg/gj brænd. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 PM 2,5 0,005 kg/gj brænd. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 I alt, fjernvarmeproduktion CO 2 ton Ækv. ton SO 2 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 NO x ton 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3 PM 2,5 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 COWI A/S 2/5

25 Project documents/hovedgård/[lp Øko beregninger, xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af nyt område LP fra Hovedgård Fjernvarmeværk Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Samfundsøkonomi - individuel opvarmning Prisforudsætninger Elpris kr./mwh -490,8-544,1-556,8-550,5-553,3-579,0-604,7-630,4-656,2-682,1-707,8-733,5-759,0-784,7-810,6-810,5-810,3-810,2-810,1-809,9 Skadesvirkning CO 2 kr./ton SO 2 kr./kg ,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0 NO x kr./kg ,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0 PM 2,5 kr./kg ,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0 - omregning til 2015 prisniveau faktor 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 Statsafgifter El kr./mwh 380,00 380,17 379,68 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 Drift og vedligehold Jordvarme kr./år Investering Jordvarme á kr Nuværdi For perioden Ved kalkulationsrente 4% % p.a. Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr. Nuværdi Brændsel El 1000 kr Drift og vedligehold Jordvarme 1000 kr Driftsudgift, i alt 1000 kr Investering 1000 kr Investering, i alt 1000 kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% Skadesvirkning CO SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, individuel opvarmning COWI A/S 3/5

26 Project documents/hovedgård/[lp Øko beregninger, xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af nyt område LP fra Hovedgård Fjernvarmeværk Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Samfundsøkonomi, fjernvarmeforsyning Prisforudsætninger Inflation 1,41% 1,75% 1,93% 2,15% 2,14% 2,10% 1,99% 2,04% 2,01% 2,01% 2,02% 2,03% 2,05% 2,03% 2,01% 2,04% 2,04% 2,05% 2,04% 2,00% - Inflator 1,014 1,018 1,019 1,022 1,021 1,021 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 Brændsel Træflis kr./gj -48,9-49,2-49,5-49,8-50,0-50,3-50,6-50,8-51,1-51,4-51,8-52,3-52,8-53,3-53,7-54,2-54,6-55,1-55,5-56,0 Skadesvirkning CO 2 kr./ton -71,0-76,8-82,4-87,5-92,3-98,8-104,1-109,2-114,1-118,7-135,9-154,9-187,0-218,3-248,9-274,9-299,7-323,4-346,1-367,9 SO 2 kr./kg -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 NO x kr./kg -34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0 PM 2,5 kr./kg -11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0 - omregning til 2011 prisniveau faktor 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 Statsafgifter (deflateret) Træfliskedel kr./mwh 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 Deponeringsafgift kr./ton 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 Drift og vedligehold Fliskedel kr./mwh -17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5 Restproduktbehandling kr./ton -500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Fjernvarmenet kr./mwh -12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0 Fjv. unit. kr./år -250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0 Investering Distributionsnet inkl. projektering kr Pumper kr. 0 Stikledninger, hovedhaner og måler kr Tilsyn, byggeledelse og diverse kr Fjv. unit, investering kr COWI A/S 4/5

27 Project documents/hovedgård/[lp Øko beregninger, xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af nyt område LP fra Hovedgård Fjernvarmeværk Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr. Nuværdi Brændsel Træflis 1000 kr Drift og vedligehold Fliskedel 1000 kr Restproduktbehandling 1000 kr Fjernvarmenet 1000 kr Fjv. unit, d&v 1000 kr Driftsudgift, i alt 1000 kr Investering 1000 kr scrapværdi, ledningsnet 1000 kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% Skadesvirkning CO SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, Fjernvarmeforsyning COWI A/S 5/5

28 Bilag 3: Virksomhedsøkonomi

29 Project documents/hovedgård/[lp Øko beregninger, xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af nyt område LP fra Hovedgård Fjernvarmeværk Virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning - marginalbetragtning år 1-20 Betragtningsperiode SUM Priser ekskl. moms Fast prisniveau Prisudvikling Procent pr. år 1,41% 1,75% 1,93% 2,15% 2,14% 2,10% 1,99% 2,04% 2,01% 2,01% 2,02% 2,03% 2,05% 2,03% 2,01% 2,04% 2,04% 2,05% 2,04% 2,00% Inflator 1,014 1,018 1,019 1,022 1,021 1,021 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 Variable afgifter, pris pr. MWh kr./mwh Fast afgift for en ny bygning på 180 m2 kr./ny/år Udstykningsbidrag pr. tilsluttet bygning kr./bygning/år Målerleje kr./år Træfliskedel tarif kr./mwh -162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36 afgift kr./mwh -8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64 Fliskedel kr./mwh -17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5 Restproduktbehandling kr./ton -500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Deponeringsafgift kr./ton -475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0 Fjernvarmenet kr./mwh -12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0 Investering Distributionsnet inkl. projektering 1000 kr Pumper 1000 kr Stikledninger, hovedhaner og måler 1000 kr Tilsyn, byggeledelse og diverse 1000 kr Investering, i alt 1000 kr Byggemodningsbidrag kr Tilslutningsbidrag kr Forbrugerbetaling, i alt 1000 kr Investering - brugerbetaling 1000 kr COWI A/S 1/2

30 Project documents/hovedgård/[lp Øko beregninger, xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af nyt område LP fra Hovedgård Fjernvarmeværk Virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning - marginalbetragtning år 1-20 Betragtningsperiode SUM Opgørelse, drift Fast prisniveau Variable afgifter, pris pr. MWh 1000 kr Fast afgift 1000 kr Udstykningsbidrag pr. tilsluttet bygning 1000 kr Målerleje 1000 kr Brændsel Træfliskedel tarif 1000 kr afgift 1000 kr Driftsomkostning Fliskedel 1000 kr Restproduktbehandling 1000 kr Deponeringsafgift 1000 kr Fjernvarmenet 1000 kr Resultat før afskrivninger 1000 kr Simpel tilbagebetaling Fast prisniveau Resultat før afskrivninger 1000 kr Investering 1000 kr Forbrugerbetaling 1000 kr Årligt resultat, inkl. drift 1000 kr Overført fra tidligere år, deflateret 1000 kr Sum 1000 kr Rente 1000 kr Resultat, ultimo 1000 kr Finansierings-forudsætninger Obligationslån, annuitet Kassekredit, rente Inflation Rente 2,5% Underskud 3,5% Iht. Energistyrelsens anvisning Løbetid år 20 Overskud 0,0% Kurs 100 Resultat Fast prisniveau Resultat før afskrivning 1000 kr Ydelse på obligationslån 1000 kr Indbetaling el. investering over k.kredit 1000 kr Årets resultat, i alt 1000 kr Kassekredit, rente 1000 kr Årets likviditetsvirkning 1000 kr Overført fra tidligere år (deflateret) 1000 kr Akkumuleret likviditetsvirkning -ultimo 1000 kr Gns. 20 år COWI A/S 2/2

31 Bilag 4: Forbrugerøkonomi

32 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a056161\documents\03 Project documents\hovedgård\[lp Øko beregninger, xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nyt område LP fra Hovedgaard Fjernvarmeværk Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift for et nyt parcelhus på 180 m 2 Forbruger: Antal og type 47 nye parcelhuse Opvarmet areal, gennemsnitlig 180 m 2 Varmebehov, nye 9,6 MWh kr./år kr./år Ekskl. Inkl. Individuel jordvarme moms moms Årsvirkningsgrad totalt 320% El-forbrug 3,0 MWh 1.156,00 kr./mwh = Drift og vedligehold Årlig varmeudgift, i alt Investering: Jordvarmeanlæg (uden radiatorkreds) kr. Anlægsbidrag 0 kr. I alt kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse, jordvarme Fjernvarmeforbruger Variable afgifter, pris pr. MWh 10 MWh á 450,0 kr./mwh = Fast afgift 3.921,0 kr./bygning = Udstykningsbidrag pr. tilsluttet bygning 0,0 kr./bygning = 0 0 Målerleje 350,0 kr./år = Drift og vedligehold, husinstallation Årlig varmeudgift, i alt Investering Fjv. unit (uden radiatorkreds) kr. Byggemodningsbidrag 0 kr. Tilslutningsbidrag kr kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Difference Fjernvarmeforsyning - jordvarme COWI A/S 1/1

33 Bilag 5: Sammenstilling af hovedresultater

34 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a056161\documents\03 Project documents\hovedgård\[lp Øko beregninger, xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nyt område LP fra Hovedgaard Fjernvarmeværk Energi- og miljøkonsekvenser over 20 år Reference Projektet Individuel forsyning Fjernvarme Difference Brændselsforbrug MWh MWh MWh Træflisvarme Jordvarme 0 1) 0 0 Ændring i samlet brændselsforbrug i alt Ændring i samlet el-forbrug ) Energistyrelsens forudsætninger indeholder ingen værdier for brændselsforbrug til el-forbrug Ændring i samlet emission ton ton ton Lokal CO2-udledning CO 2 + ækv Udligning af CO2-kvotemekanismen CO Global CO2-udledning CO 2 + ækv SO 2 0,5 0,4-0,1 NO x 0,8 3,2 2,4 PM 2,5 0,0 0,4 0,3 Samfundsøkonomi i beregningspriser, nuværdi over 20 år Reference Projektet Individuel forsyning Fjernvarme Difference 1000 kr kr kr. Brændsel + elkøb Drift og vedligehold El-salg Investering scrapværdi Brændsel, d&v, invest sum i faktorpriser Brændsel, d&v, invest sum i beregningspriser* Forvridningstab, statsafgift CO 2 -omkostning (varmeprod.) SO 2 -omkostning NO x -omkostning PM 2, Samfundsøkonomi, i alt * Beregningspriser = faktorpriser tillagt 17 % i nettoafgiftsfaktor Virksomhedsøkonomi, fjernvarme Investering over 5 år 1. Simpel tilbagebetaling over 8 år 2. Finansiering af investering med 20-årig annuitet, - resultat over 20-årig betragtningsperiode Positivt efter 3 år - akkumuleret resultat over 20 år 3 mio. kr. Forbrugerøkonomi Inklusiv moms Difference fjernvarmeforsyning - jordvarme kr./år COWI A/S 1/1

35 Bilag 6: Forslag til ledningstracé

36

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND MARTS 2014 DAGNÆS-BÆKKELUND VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup NOVEMBER 2017 AARS FJERNVARMEFORSYNING a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd SEPTEMBER 2012 HADSUND BY'S FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET

FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET NOVEMBER 2014 HORSENS VARMEVÆRK A.M.B.A FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings-

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg September 2011 SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere