Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a."

Transkript

1 Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret Jan. 2012

2 Projektansvarlig Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hovvej 37 A, Ubby, 4490 Jerslev Sj. Nærværende projektforslag er udarbejdet af Dansk Energi Management A/S for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Vedrørende projektforslagets indhold kan Dansk Energi Management A/S kontaktes: Dansk Energi Management A/S Vestre Kongevej Viby J Att: Jørn Lykou Tlf:

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Formål Baggrund Sammenfatning og konklusion Indstilling og det videre forløb Redegørelse for projektforslaget Kort beskrivelse af projektet Forhold til anden lovgivning Berørte parter Matrikler omfattet af projektforslaget Beskrivelse af valgte modelløsninger Termisk solvarmeanlæg Anlægsudgifter Vurdering af projektforslaget Samfundsøkonomi Følsomhedsanalyse Selskabsøkonomi og brugerøkonomi Miljøbelastning Konklusion Bilag 1: Anlæggets placering Bilag 2: Matrikler omfattet af projektforslaget Bilag 3: Beregningsforudsætninger Bilag 4: Samfundsøkonomiske beregninger Bilag 5: Selskabsøkonomi 3

4 1 Indledning 1.1 Formål Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. har udarbejdet et projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedr.: - etablering af ny varmeproduktionsenhed placeret indenfor lokalplan nr (bilag 1). Projektforslaget fremsendes til byrådet i Kalundborg Kommune med henblik på godkendelse jvf. Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning 4; kapitel Baggrund På grundlag af bestemmelserne i lokalplan nr. 1.11, har Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. ladet udarbejde nærværende projektforslag med henblik på at supplere det nuværende halm- og gasoliebaserede produktionsanlæg med et termisk solvarmeanlæg. 1.3 Sammenfatning og konklusion Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag, der omfatter opførelsen af et termisk solvarme på ca m 2 inklusive én 2500 m 3 akkumuleringstank med en årlig produktion på ca MWh dækkende ca. 23% af den samlede varmeproduktion. Godkendelse søges i henhold til Energistyrelsens Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 347 af 17. maj 2005 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg af 13. december Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - Projektforslag udarbejdes i oktober Projektforslag sendes til godkendelse i Kalundborg Kommune i november Projektforslaget behandles af byrådet og under forudsætning af byrådets godkendelse udsendes projektforslaget til høring hos berørte parter. Høringsperioden er 4 uger. - På baggrund af de eventuelle indkomne indsigelser behandler byrådet påny projektforslaget og udsender herefter den endelige projektgodkendelse. - Udbygningen af lokalplanområdet forventes at ske over en 4 måneders periode med anlægsstart umiddelbart efter endelige godkendelse af projektforslaget. 4

5 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter etablering af nyt termisk produktionsanlæg i umiddelbar nærhed til det eksisterende produktionsnanlæg (se bilag 1) og som via fjernvarmerør og varmeveksler tilkobles det eksisterende fjernvarmedistributionsnet. Kortene er udarbejdet på grundlag af Lokalplan nr Alle anlæg og ledninger placeres i arealer ejet /med forkøbsret af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. 2.2 Forhold til anden lovgivning Lokalplan 1.11 udarbejdet af Kalundborg Kommune er gældende for området, hvori det termiske produktionsanlæg opføres, og anlægget placeres i område B jvf. bilag 2. Fra lokalplanen kan citeres: 3 Områdernes anvendelse: 3.1 Område B må kun anvendes til erhvervsformål, såsom lettere industri og værkstedsvirksomheder, lagervirksomhed og administrative erhverv. 3.2 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der opføres een bolig pr. ejendom, når denne anvendes til personer med tilknytning til virksomheden. 3.3 Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jvf. miljøbeskyttelsesloven. Dette gælder også virksomheder, som giver anledning til væsentlige støj- luftforurenings- eller lugtgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvendelser. 3.4 Område A kan anvendes til offentlige formål, som anlæg af udligningsbassin. Derudover henvises til Kommuneplan for Kalundborg Kommune. Projektforslaget er herudover i overensstemmelse med den gældende varmeforsyningsplan for kommunen. Projektforslaget er ikke i konflikt med lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning eller for så vidt vides anden eksisterende lovgivning i øvrigt. 5

6 2.3 Berørte parter Kalundborg kommune er direkte involveret part, idet kommunen vil afstå del af matrikel nr. 5a, hvorpå anlægget skal placeres. Herudover har Kalundborg kommune tilkendegivet at ville stille den nødvendige kommunegaranti for opnåelse af langtidsfinansieringen via låneoptagelse hos Kommunekredit Matrikler omfattet af projektforslaget Projektforslagsområdet afgrænses som vist på kort i bilag 1. Området omfatter dele af matr. nr. 5a, Jerslev By Li. Fuglede. Området ligger i byzone. Se bilag Beskrivelse af valgte modelløsninger Termisk solvarmeanlæg Solvarmeanlægget ønskes opført sydøst for det eksisterende varmeværk, der er placeret på Hovvej i Ubby Jerslev. Sammen med solvarmeanlægget forventes opført en akkumuleringstank, som tilsluttes det eksisterende distributionsnet. Det nuværende halm- og gasoliebaserede produktionsanlæg har en installeret effekt på 4,8 MW halmfyr og 5,0 MW oliefyr. Herudover forefindes en akkumuleringstank på 500m 3. Det maksimale effektbehov i spidslast er ca. 7.2 MW. Det ansøgte produktionsanlæg består af et solvarmeanlæg og én 2500 m3 akkumuleringstank, der sikrer oplagring af den producerede solvarme på tidspunkter, hvor varmen ikke kan afsættes direkte til forbrug via distributionsnettet. Solvarmeanlægget dækker ca. 22% af værkets nuværende produktion pr. år. Der etableres en transmissionsledning med præisolerede fjernvarmerør fra solvarmeanlægget frem til varmeværket. Tilkobling sker via et veksleranlæg i en mindre ny teknikbygning. Den nye akkumuleringstank planlægges opført umiddelbart ved siden af det eksisterende varmeværk, og en nuværende akkumuleringstank fjernes. Tabel 1 viser produktionsfordelingen for driften med det installerede solvarmeanlæg sammenholdt med referencesituationen. 6

7 Tabel 1: Årlig produktionsfordeling i 2009 Kilde Nuværende situtaion Situation med solvarme MWh/år % MWh/år % Halm , ,2 Gasolie 578 2,2 0 0,0 Solvarme ,8 Ialt , ,0 2.5 Anlægsudgifter Den samlede investering i solvarmeanlæg mv. er anslået til kr. excl. grundkøb og inkluderer ca m 2 solfangerareal, terræn- og rørarbejde, ekstra investering i SRO-anlæg, tilslutning til værket herunder vekslerarrangement og teknikhus, 2500 m 3 akkumuleringstank, konsulentbistand, arkæologiske forundersøgelser samt andre diverse omkostninger. Grundkøbet anslås at beløbe sig til 437,500 kr. Det samlede finansieringsbehov er således kr. excl. moms. Det er antaget at alle dele er nedskrevet til kr. 0 efter 20 år med undtagelse af grunden, der forudsættes at være værdifast under hele perioden samt dele af solvarmeanlægget, som antages at have en restværdi på ca. 1/3 af den oprindelige værdi efter 20 år 7

8 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Samfundsøkonomi I de samfundsøkonomiske analyser er der taget udgangspunkt i en fortsættelse af den nuværende forsyningsform benævnt reference sammenholdt overfor et skift til installeringen af et solvarmeanlæg som beskrevet ovenfor. De samfundsøkonomiske analyser er foretaget med udgangspunkt i Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser ; april 2005; senest revideret i juli 2007 med tilhørende seneste opdaterede beregningsforudsætninger fra april Beregningerne dækker en 20-årig periode, og alle priser er gengivet i faste 2011-priser. Beregningsforudsætninger vises i bilag 3 og beregningerne er gengivet i bilag 4 i faktorpriser dvs. de direkte priser/værdier som ydelser og varer repræsenterer for samfundet uden afgifter. I bilag 4 kan samtlige års mængder og priser ses for såvel referencen som for solvarmeprojektet. Resultaterne er gengivet i tabel 2 nedenfor, og viser at solvarmeprojektet er samfundsøkonomisk rentabelt, når der summeres over 20 år uden hensyntagen til en kalkulationsrentefod. I så fald sparer samfundet ca. 12,9 mio. DKK ved opførelsen af solvarmeanlægget målt i forhold til referencen, Hvidebæk Fjernvarmeforsyning fortsætter med den nuværende driftssituation. Indregnes der en kalkulationsrentefod på 5% p.a. (ENS forudsætningen på 5% p.a. er sammensat af 4% + 1% risikotillæg) vil projektet imidlertid påføre samfundet en merudgift på ca. 1,7 mio. DKK. Denne forskel skyldes at rentepåvirkningen slår hårdest igennem i de første år, hvor også investeringen foretages. Diskonteringsfaktoren er således næsten 2,5 gange større i det første år end i det 20. år. Tabel 2 : Nutidsværdi og summerede 20 årige samfundsøkonomiske faktorpriser Poster/Model Reference Solvarme Besparelse Brændselsudgifter Driftsudgifter Investering Ialt Brænd./D&V/Invest CO2-omkostninger SO2 & Nox-omkostninger Ialt miljømæssige omkostn Ialt faktorpriser akkumuleret Ialt faktorpriser nutidsværdi I tabel 3 og tabel 4 nedenfor er de samfundsøkonomiske faktorpriser omdannet til henholdsvis akkumulerede og nutidsværdi samfundsøkonomiske beregningspriser. 1 1 Formålet med at opgøre et projekts samfundsøkonomiske overskud er at vurdere konsekvenserne for hele samfundets velfærd forstået som ændringen i borgernes forbrugsmuligheder eller mere præcist: nytteværdi (betalingsvillighed). Projektets mængdemæssige konsekvenser skal således vægtes med beregningspriser, der afspejler borgernes præferencer. Disse samfundsøkonomiske beregningspriser afspejler ikke nødvendigvis direkte de faktiske betalings- strømme i projektet. Omkostningerne ved at benytte forskellige inputfaktorer (arbejdskraft, anlæg, maskiner, råvarer, halvfabrikata 8

9 Tabel 3: Summerede samfundsøkonomiske beregningspriser Poster/Model Reference Solvarme Besparelse Ialt Brænd./D&V/Invest Forvridningstab CO2-omkostninger SO2 & Nox-omkostninger Ialt beregningspriser akkumuleret Tabel 4: Nutidsværdi samfundsøkonomiske beregningspriser Poster/Model Reference Solvarme Besparelse Ialt Brænd./D&V/Invest Forvridningstab CO2-omkostninger SO2 & Nox-omkostninger Ialt beregningspriser nutidsværdi Resultaterne med udgangspunkt i beregningspriser viser samme tendens som fra faktorprisangivelsen. Indregnes der en kalkulationsrentefod på 5% p.a., vil projektet påføre samfundet en merudgift på ca. 2,5 mio. DKK i nutidsværdi. For samfundet vil det dermed alt andet lige være mere attraktivt ikke at investere i solvarmeprojektet men anvende sine knappe ressourcer på andre områder. Havde nutidsværdien været positiv i stedet for minus 2,5 mio. DKK ville samfundet med fordel kunne investere i solvarmeprojektet. Man kan udtrykke det således, at solvarmeprojektet pt. ikke kan forrente investeringen således at den interne rente er over 5% men kun resultere i en intern forretning på ca. 3,9% - dvs hvor nutidsværdien er lig 0. I afsnit 4 udbygges denne konklusion til at omfatte andre faktorer end blot samfundsøkonomien Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning af et projekt, skal der indgå en følsomhedsanalyse, som viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den osv.) er værdien af de forbrugsgoder, som disse inputfaktorer kunne have produceret i alternative anvendelser. Virksomhedernes produktion er belagt med afgifter frem til forbrugsleddet. Beregningsprisen for en inputfaktor bestemmes derfor som faktorprisen forhøjet med den såkaldte nettoafgiftsfaktor, der er et udtryk for den gennemsnitlige afgiftsbelastning i økonomien. Nettoafgiftsfaktoren beregnes som forholdet mellem bruttonational- produktet i markedspriser (som er inkl. afgifter og moms) og bruttoværditilvæksten (som er ekskl. afgifter og moms). Den udtrykker dermed det gennemsnitlige afgiftstryk, som over de senere år har været 17 pct. Faktorpriserne skal således ganges med 1,17 for at bestemme værdien for husholdningerne af de forbrugsgoder, der alternativt kunne produceres ved hjælp af de inputfaktorer, der anvendes i projektet.(energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske anlayser - april 2005; senest revideret i juli 2007) 9

10 efterfølgende tabel 5 er vist projektets følsomhed ved ændringer i nogle af basisforudsætningerne i forhold til nutidsværdi-merudgiften på 3,3 mio. DKK udtrykt i beregningspriser jvf. tabel 4. Tabel 5: Følsomhedsberegninger Beregningspriser Ændring DKK Ny Nutidsværdi DKK +25% i mervarmeydelse fra +3,3 mio. 0,8 solvarme -25% i mervarmeydelse fra -3,3 mio. -5,8 solvarme 1 mio. i sparet anlægsinvestering +1,1 mio. -1,5 1 mio. i øget anlægsinvestering -1.1 mio. -3,6 Fordobling af elbesparelse på +1,6 mio. -1,0 driften +20% i udgangspris for CO 2 besparelse +0,1 mio. -2,4 Det ses, at en række faktorer samlet set skal bevæge sig i samme retning for at nutidsværdien for en besparelse ved solvarmeanlægget bliver positiv. Til gengæld vil en ændring af basisforudsætningerne i negativ retning tilsvarende forværre samfundsøkonomien; som f.eks. en lavere ydelse fra solvarmeanlægget eller en højere investering. Omvendt er det næppe usandsynligt, at brændselspriserne kan stige realt mere end forventet, og at skyggeprisen for CO 2-udledninger også kan bevæge sig opad i prisniveau. Andre faktorer kan imidlertid tale for at etablere solvarmeanlægget. Indenfor de sidste 4 år har værket således været udsat for svigtende leverancer af halm, og med et solvarmeanlæg øges forsyningssikkerheden for værket. I forhold til at der er anvendt brændselsprisforudsætningerne fra Energistyrelsen, skal det anføres, at 2011 prisniveau pt. for så vidt angår gasolieprisen afviger en del fra den faktiske pris. Værket betaler således idag ca kr/m 3 incl. afgifter svarende til ca. 172 Kr/GJ excl. afgifter. Styrelsens estimat i beregningerne for gasolien er ca. 111 Kr/GJ for Tilsvarende er halmprisen værket betaler idag ca. 540 Kr/ton, mens prisen fra Energistyrlsen ligger på ca. 510 kr/ton. Disse afvigelser skyldes usikkerheden ved at fremskrive en prisstigning og at halm forhandles individuelt for hvert værk, og der således ikke findes en listepris. Anvendes de faktiske priser ( dags dato brændselspriser) værket betaler idag sammen med de brændselsprisstigninger ENS forudsiger, vil projektet resultere i en positiv nutidsvædi til samfundet på 0,2 mio. DKK mod merudgiften i basisberegningen på 2,5 mio. DKK. 3.2 Selskabsøkonomi og brugerøkonomi De økonomiske forudsætninger i dette afsnit er baseret på det nuværende faktiske driftsbudget for værket og således et udtryk for de faktiske markedspriser og at priserne tillige indeholder de afgifter værket er pligtig til at betale. Selskabsøkonomisk vil solvarmeanlægget resultere i at 10

11 følgende poster i selskabets driftsposter reduceres: gasolieindkøb, halmindkøb, driftsomkostninger på teknisk udstyr herunder især elindkøb og reducerede afgifter på SO 2 og NO x. Disse reducerede udgifter skal sammen med indtægten fra energisparepoint kunne finansiere anlægsinvesteringen. Finansieringen er foretaget med udgangspunkt i et lånetilbud fra Kommunekreditforeningen med et 25-årigt, 4% fast forrentet annuitetslån til kurs 95, og det er forudsat, at de faktiske afdrag på lånet modsvares at de tekniske afskrivninger på solvarmeanlægget. Dette princip svarer til det nuværende afskrivningsprincipper for selskabet. I bilag 5 er der foretaget en selskabsøkonomisk beregning over 20 år i faste priser for såvel referencen som solvarmeprojektet. Her sammenholdes år for år de faktiske udgifter til brændsler, drift- og vedligeholdelse og miljøafgifter, og den viser, at der hvert år spares på de samlede udgifter. Denne besparelse på driften (3. side i bilag 5) er tilstrækkelig til at finansiere investeringen i solvarmeprojektet. Den viser, at der genereres en marginal nutidsværdibesparelse på ca. 10,2 mio. DKK ved en kalkulationsrente på 2,1 %. Kalkulationsrenten er beregnet på basis af lånerenten på lånet fra Kommunekreditforeningen på 4,25% og den af ENS skønnede inflation fra april notatet (ca. 2,1% i gennemsnit over perioden); hvilket svarer til at, varmeprisen overfor forbrugerne teoretisk set kan sænkes med ca. 39 Kr/MWh. Dette skal sammenholdes med at den nuværende varmepris for en normalforbruger er ca. 566 Kr/MWh excl. moms, og besparelsen svarer således til en mulig varmeprisnedsættelse på ca. 7,0%. Tabel 6: Marginal selskabsøkonomi Brændselsbesp. halm og gasolie Besparelse D&V Bespar. NO x /SO 2 Energisparepoint Rente & afdrag Ialt besparelse Varmeafsætning Reduceret varmepris Kr. Kr. K.r Kr. Kr. Kr. MWh Kr./MWh Ialt nutidsværdi ,60 Ialt summeret , Miljøbelastning Miljømæssigt vil solvarmeprojektet medføre et reduceret gasolieforbrug og et reduceret halmforbrug. Dermed reducerer solvarmeprojektet det samlede udslip af CO2-ækvivalenter, NOx og SO2. I tabellen nedenfor er vist de samlede udslip for såvel referencen som for solvarmeprojektet. 11

12 Tabel 7: Miljøbelastninger Reference: Kg CO2-ækv. pr. år Gasolie Halm Ialt Kg/GJ GJ Kg/år Kg/GJ GJ Kg/år Kg/år CO CH4 0, , N2O 0, , Ialt- CO2 ækvivalenter 74, , Kg. pr. år Kg/GJ GJ Kg/år Kg/GJ GJ Kg/år Kg/år Nox 0, , SO2 0, , Solvarme: Kg CO2-ækv. pr. år Gasolie Halm Ialt Kg/GJ GJ Kg/år Kg/GJ GJ Kg/år Kg/år CO CH4 0, , N2O 0, , Ialt- CO2 ækvivalenter 74,001-0, Kg. pr. år Kg/GJ GJ Kg/år Kg/GJ GJ Kg/år Kg/år Nox 0, , SO2 0, , Samlet sparer solvarmeprojektet miljøet for ca. 173 kg CO2-ækvivalenter pr. år og ca. 700 kg og 900 kg NOx og SO2 pr. år. 12

13 4 Konklusion Hvidebæk Fjernvarmeforsyning producerer i dag næsten hele varmeproduktionen ved anvendelse af halm. Denne afhængighed af én ressource har i nogle år vist sin sårbarhed ved, at selskabet i nogle år har skullet indkøbe ekstra brændsel til væsentligt højere priser ved tilkøb af halm på korttidskontrakter eller fået samlede øgede produktionsomkostninger som følge af et øget gasolieforbrug til erstatning for halmen. Ved at opføre et solvarmeanlæg kan selskabet minimere forsyningsrisici, idet solressourcen er relativ stabil. En samfundsøkonomisk analyse viser, at samfundets nuværende prisfastsættelse og fremskrivninger af disse ikke umiddelbart medfører en besparelse, når kalkulationsrenten er 5% (4% plus 1% risikotillæg). Med forudsætningerne fra Energistyrelsen skal kalkulationsrente ned på ca. 3,9% før projektet bliver positivt. Det skal anføres at kalkulationsrente for samfundet i dag og de seneste år er og har været lavere end 4% men nærmere 2,5% (4,5%-2% inflation). Følsomhedsanalyser viser at samtidige ændringer i en række faktorer kan resultere i en positiv samfundsøkonomi selv ved en kalkulationsrente på 5%. Med anvendelse af de for værket gældende samfundsøkonomiske priser for halm og gasolie fås en positiv samfundsøkonomi på 0,2 mio. kr. Selskabs- og dermed brugerøkonomisk opnås der en økonomisk fordel ved opførelse af solvarmeanlægget, idet besparelserne hvert år er højere end finansieringsudgifterne, og en normalforbruger kan påregne en besparelse på ca. 7%. Miljømæssigt spares der ca. 173 ton CO 2 årligt ved opførelse af solvarmeanlægget, ligesom der også udledes mindre svovldioxider og kvælstofoxider. Anlægget kan trods sin store udstrækning placeres diskret bag værket og kræver således ikke anlæggelse af større ledningsanlæg med deraf følgende anlægsgener for det omkringliggende samfund. 13

14 Bilag 1: Anlæggets placering 5f 5a

15 Bilag 2: Matrikler omfattet af projektforslaget 5f 5a

16 Bilag 3: Beregningsforudsætninger Hvidebæk FjernvarmeForsyning A.m.b.a enhed Basis Solvarmeanlæg m Varmebehov an net MWh Kedler enhed Reference Solvarme Varmevirkningsgrad Halmfyr 88,0% 88,0% Varmeydelse - halmfyr MW 4,8 4,8 Varmevirkningsgrad oliefyr 89,0% 89,0% Varmeydelse - oliefyr MW 5 5 Omkostninger enhed Reference Solvarme Inv. Solvarmeanlæg, akk.tank mm kr D&V halmfyr & oliefyr (første år) kr./mwh 56,44 54,20 D&V Solvarme kr./mwh 2,00 Teknisk Levetid Solvarmeanlæg år 30 Varmeproduktion an net enhed Reference Solvarme Kedel MWh Olie MWh 579 Solvarme MWh Total MWh Brændværdi enhed Reference Solvarme Halm GJ/ton 14,5 14,5 Halm MWh/ton 4,03 4,03 Olie GJ/m3 36,0 36,0

17 Bilag 3 (fortsat): Beregningsforudsætninger Varmeproduktion an værk enhed Reference Solvarme Halm MWh Olie MWh 650 Brændselsforbrug Reference Solvarme Halm Tons/år Olie Liter/år Brændselskøb Halm (selskabsøkonomi) kr./ton 540,00 Olie (incl energiafgift og CO 2 afgift - selskabsøk.) kr./liter 8,637 Værdi af energisparepoint (selskabsøkonomi) kr./mwh 300,00 Samfundsøkonomisk brændselspriser er fastsat ud fra ENS vejledning og konverteret til priser

18 Bilag 4a: Samfundsøkonomiske beregninger Reference: Gasolie Halm FAKTORPRISER D&V Investering Inv.,D&V, Brændsel Indfyret Pris Udgift Indfyret Pris Udgift Brændsel ialt Pris Udgift Udgift Udgift CO2 omk. år GJ Kr./GJ Kr. GJ Kr./GJ Kr. Kr. Kr./GJ Kr. Kr. Kr. Kr./ton kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NV SUM

19 Bilag 4a (fortsat) : Samfundsøkonomiske beregninger Solvarme: Gasolie Halm FAKTORPRISER D&V Inv.,D&V, Brændsel Indfyret Pris Udgift Indfyret Pris Udgift Brændsel ialt Pris Udgift Investering Udgift CO2 omk. GJ Kr./GJ Kr. GJ Kr./GJ Kr. Kr. Kr./GJ Kr. Kr. Kr. Kr./ton kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NV SUM

20 Bilag 4b : Samfundsøkonomiske beregninger (nuværende samfundsøkonomiske gasolie- og halmpriser) Reference: Gasolie Halm FAKTORPRISER D&V Investering Inv.,D&V, Brændsel Indfyret Pris Udgift Indfyret Pris Udgift Brændsel ialt Pris Udgift Udgift Udgift CO2 omk. år GJ Kr./GJ Kr. GJ Kr./GJ Kr. Kr. Kr./GJ Kr. Kr. Kr. Kr./ton kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NV SUM

21 Bilag 4b (fortsat) : Samfundsøkonomiske beregninger (nuværende samfundsøkonomiske gasolie- og halmpriser) Solvarme: Gasolie Halm FAKTORPRISER D&V Inv.,D&V, Brændsel Indfyret Pris Udgift Indfyret Pris Udgift Brændsel ialt Pris Udgift Investering Udgift CO2 omk. GJ Kr./GJ Kr. GJ Kr./GJ Kr. Kr. Kr./GJ Kr. Kr. Kr. Kr./ton kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NV SUM

22 Bilag 5: selskabsøkonomi Reference Gasolie Halm D&V Brændselsudgift ialt Pris Udgift Nox/Sos2 udgift Samlede udgifter f. finansiering Indfyret Pris Udgift Indfyret Pris Udgift Energisparepoint GJ Kr./GJ Kr. GJ Kr./GJ Kr. Kr. Kr./GJ Kr. kr. kr. Kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NV SUM

23 Bilag 5 (fortsat) Solvarme Gasolie Halm D&V Brændselsudgift ialt Pris Udgift Nox/Sos2 udgifter Samlede udgifter f. finansiering Indfyret Pris Udgift Indfyret Pris Udgift Energisparepoint GJ Kr./GJ Kr. GJ Kr./GJ Kr. Kr. Kr./GJ Kr. kr. kr. Kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NV SUM

24 Bilag 5 (fortsat) Reference minus solvarme Besparelse f. Rente+ afdrag finansiering til solvarme Marginal resultat Varmeafsætning kr. Kr. Kr. MWh NV SUM

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse)

Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse) Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse) Bestyrelsen for Høng Varmeværk anbefaler, at varmeværket investerer ca. DKK 30 mio. i

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

LANGÅ VARMEVÆRK SOLVARMEANLÆG

LANGÅ VARMEVÆRK SOLVARMEANLÆG Til Randers Kommune Dokumenttype Redegørelse Dato November 2013 LANGÅ VARMEVÆRK SOLVARMEANLÆG SELSKABSØKONOMISK REDEGØRELSE LANGÅ VARMEVÆRK SELSKABSØKONOMISK REDEGØRELSE Version 1 Dato 30. oktober 2013

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Energiklagenævnet modtog ved brev af 6. september 2002 fra Tilsynsrådet fra Nordjyllands Amt kopi

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort.

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort. Skatteudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2008-09

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere