Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn"

Transkript

1 APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven

2 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk APRIL 2013 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. KADO VERSION 2 pr UDGIVELSESDATO April 2014 UDARBEJDET KADO KONTROLLERET FJE GODKENDT KADO

3 3 INDHOLD 1 Indledning Projektets baggrund Rapportens formål Afgrænsning af projektområdet Fysisk planlægning Indstilling Tilknyttede projekter Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 8 2 Forhold til lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Billund Kommunes Varmeplan Styringsmidler Anden lovgivning Arealafståelser og servitutpålæg Berørte parter 11 3 Redegørelse for projektet Varme- og effektbehov Forsyningsmæssige forhold Anlægsomfang Anlægsomkostninger 14 4 Redegørelse for projektet Beregningsmetode Energi og miljø Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Forbrugermæssige forhold 20

4 4 BILAGFORTEGNELSE Bilag 1 Forudsætninger Bilag 2 Samfundsøkonomi, energi og miljø Bilag 3 Virksomhedsøkonomi Bilag 4 Forbrugerøkonomi Bilag 5 Sammenstilling af beregningsresultater Bilag 6 Tracéføring

5 5 1 Indledning Denne rapport omfatter et projektforslag efter Varmeforsyningsloven for konvertering af boliger og erhverv fra naturgas- og oliefyring til fjernvarmeforsyning fra Billund Varmeværk A.m.b.a. Dette projektforslag omfatter to områder i Billund boligområdet Lillevang i Staghøj Syd samt erhvervsområdet ved Cumulusvej og Stratusvej ved Billund Lufthavn. Afgrænsning af de to projektområder er vist på figur 1. Da det nye forsyningsområde i dag har status som individuelt naturgasforsyningsområde, medfører projektforslaget en ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen. Projektforslaget omfatter: Konvertering af boliger og erhverv i projektområder fra naturgas- og olieopvarmning til fjernvarmeforsyning fra Billund Varmeværk A.m.b.a. Ændring af områdeafgrænsninger mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning i Billund. Etablering af forsyningsledning til Lillevang og fjernvarmedistributionsnet i de to nye forsyningsområder. I Lillevang er der stadig ubebyggede matrikler. Det fremtidige nybyggeri i området er derfor medtaget i dette projektforslag. 1.1 Projektets baggrund Varmeforsyningen i Billund er i dag opdelt mellem fjernvarmeforsyning og individuel naturgasforsyning. Ejendommenes ejere har vist positiv interesse med henblik på mulig fjernvarmeforsyning fra Billund Varmeværk A.m.b.a. Projektet er i fuld overensstemmelse med de udmeldinger om konvertering af naturgasområder som tidligere Energiminister Connie Hedegaard anførte over for Kommunerne i sit brev af 27. januar På denne baggrund, har Billund Varmeværk A.m.b.a. besluttet at indsende dette projektforslag.

6 6 I det efterfølgende belyses konsekvenserne af projektet efter Varmeforsyningslovens retningslinjer (Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011). 1.2 Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal rapporten orientere de parter (forsyningsselskaber), der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april Afgrænsning af projektområdet Projektområderne er vist på efterfølgende kort. Figur 1. De nye forsyningsområder i Billund. Bilag 6 indeholder kortbilagene over de nye forsyningsområder samt forslag til ledningstracé.

7 7 1.4 Fysisk planlægning De nye forsyningsområder er omfattet af følgende lokalplaner: Lokalplan nr. 261 Lillevang (som aflyser lokalplanerne nr. 89 og nr. 100) og nr. 92 For et område til lufthavns- og erhvervsformål. 4.3 Indstilling Det indstilles til Billund Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Indstillingen baseres på en god samfunds- og forbrugerøkonomi i forhold til referencen. Billund kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget iht. Varmeforsyningslovens bestemmelser. Godkendelsen omfatter: Konvertering af boliger og erhverv i projektområder fra naturgas- og olieopvarmning til fjernvarmeforsyning fra Billund Varmeværk A.m.b.a. Ændring af områdeafgrænsninger mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning i Billund. Etablering af forsyningsledning til Lillevang og fjernvarmedistributionsnet i de to nye forsyningsområder. Indstillingen begrundes i hensynet til CO 2 -fortrængning, samfundsøkonomi og forbrugerøkonomi. 1.5 Tilknyttede projekter Der planlægges ingen tilknyttede projekter ud over det beskrevne i denne rapport. 1.6 Organisatoriske forhold Billund Varmeværk A.m.b.a. finansierer, ejer og forestår driften af forsyningsledninger, distributionsnet, stikledninger og målere. Den ansvarlige for projektet er: Billund Varmeværk A. m. b. a. Møllevej Billund Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C

8 8 1.7 Projektets gennemførelse Markedsføring, projektering og udførelse af nettet kan opstartes umiddelbart efter den endelige godkendelse af dette projektforslag.

9 9 2 Forhold til lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægning Varmeforsyningsloven er affattet i "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", lovbekendtgørelse nr af 14. december Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april Generelt gælder: " 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætninger i dette kapitel i forbindelse med projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med 1 i lov om varmeforsyning og 26, stk. 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10 stk. 2 og 17 stk. 5-7." Ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen I henhold til bekendtgørelse nr. 374, er der i relation til ændring af områdeafgrænsningen fra naturgas til fjernvarme taget udgangspunkt i 8: " 8. Kommunalbestyrelsen kan godkende projekter, der ændrer et områdes forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme under forudsætning af, at varmedistributionsvirksomheden yder en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet, jf. dog stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om kompensationens størrelse på baggrund af de kriterier, der er fastlagt i stk. 2 og 3 samt bilag2. Stk. 2. Der betales kompensation for ejendomme, som naturgasdistributionsselskabet forsyner på det tidspunkt, hvor projektet modtages af kommunen til godkendelse, og som skifter fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme. Der betales desuden kompensation for ejendomme, der ikke skifter direkte til fjernvarme, men hvor skiftet til fjernvarme finder sted inden for tre år efter opsigelsen af naturgasleverancen. Kompensation betales for ejendomme, der er beliggende i det område, der har ændret forsyningsform, og ejendomme der kan nås med en stikledning fra fjernvarmenettet i dette område. Stk. 3. Kompensationen beregnes fra det tidspunkt, hvor opsigelsen af naturgasleverancen får virkning. Varmedistributionsvirksomheden betaler naturgasdistributionsselskabet kompensation for en ejendom, når fjernvarmeleverancen til denne ejendom påbegyndes. Stk. 4. Naturgasdistributionsselskabet og varmedistributionsvirksomheden skal give hinanden de nødvendige oplysninger for beregning og betaling af kompensation.

10 10 Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan godkende et projekt, der er omfattet af stk. 1, uden økonomisk kompensation, hvis: 1) projektet vedrører et område uden etableret naturgasdistributionsnet, 2) naturgasdistributionsselskabet ikke ønsker kompensation, eller 3) projektet modtages af kommunen til godkendelse efter den 31. december Billund Kommunes Varmeplan I dag fastlægges den kollektive varmeforsyning for et område ved at godkende et projektforslag fra et forsyningsselskab. Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at gasselskabet ikke må tilslutte nye naturgasforbrugere. Godkendelsen indebærer, at Billund Varmeværk A.m.b.a. overtager forsyningspligten for området. Gasselskabet har dog stadig forsyningspligt for eksisterende naturgasforbrugere. Områdernes status skal således ændres fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning i Billund Kommunes Varmeplan. 2.3 Styringsmidler Tilslutning af eksisterende bygninger i de nye projektområder sker på frivillig basis. Ifølge lokalplanerne nr. 261 og 92 pålægges ny bebyggelse i disse områder tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg. Med godkendelse af dette projektforslag ændres områdeafgrænsninger fra naturgas til fjernvarme i projektområderne. Tilslutningspligt for ny bebyggelse er omfattet af 8 i Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 690 af 21. juni Ny bebyggelse, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibebyggelse, skal gives dispensation fra tilslutningen samt fra det generelle elvarmeforbud i kollektive varmeforsyningsområder. Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. 2.4 Anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer og standarder. 2.5 Arealafståelser og servitutpålæg Projektet omfatter ikke arealafståelse, da anlægsarbejdet vedrørende etablering af distributionsnet frem til de enkelte parceller forudsættes at ske på og i arealer, der er offentligt ejet. Der skønnes ikke behov for placering i private grundarealer.

11 11 Hvis dette bliver tilfældet, vil Billund Varmeværk A.m.b.a. kontakte berørte lodsejere med henblik på eventuel arealafståelse, ydelse af normal servituterstatning samt tinglysning af servitutpålæg. 2.6 Berørte parter Naturgas til fyringsinstallationer i projektområderne leveres af DONG Gas Distribution A/S.

12 12 3 Redegørelse for projektet 3.1 Varme- og effektbehov Oplysninger om eksisterende bebyggelse og opvarmede arealer er i henhold til BBR oplysninger. Varmebehov i henhold til COWIs nøgletal for eksisterende bebyggelse. For ny bebyggelse i Lillevang er varmebehovet opgjort ud fra energirammen for lavenergiklasse 2015, som forudsættes at blive standardramme fra Ved fjernvarmeforsyning er der for denne klasse indregnet en fjernvarmefaktor på 0,8. Varmebehovet forøges yderligere med 20 %, idet de nyeste undersøgelser viser, at lavenergibygninger bruger meget mere varme end energirammen angiver. Eksisterende bygninger i erhvervsområdet er opdelt i 3 grupper med hensyn til fyringsinstallationer, investeringer, gebyrer m.m. Gruppe I har et gennemsnitsareal på 405 m 2 og varmebehov på ca. 31 MWh, Gruppe II har et gennemsnitsareal på m 2 og varmebehov på ca. 107 MWh, Gruppe III har et gennemsnitsareal på m 2 og varmebehov på 361 MWh. Varmeforsyning i boligområdet med 142 forbrugere i alt dækkes i dag hovedsageligt med individuelle gasfyr, mens 20 forbrugere har varmepumper. Forbrugere med varmepumper indregnes ikke i dette projektforslag. I erhvervsområdet er der i alt 15 fyringsinstallationer (fordelt i 8 bygninger). En installation bruger gasolie som brændsel og resten bruger naturgas. Der er forudsat følgende sluttilslutningsprocent for de forskellige forbrugere: Olieforbrugere 100 % Gasforbrugere 90 %. Yderligere forudsættes, at forbrugere med oliefyr tilsluttes inden Det samlede potentielle behov i projektområdet fremgår i efterfølgende tabel.

13 13 Antal stk. Areal m 2 Varmebehov MWh Tilslutningseffekt kw Eksist. boliger ca. 990 Nye boliger ca. 119 Gruppe I ca. 105 Gruppe II ca. 268 Gruppe III ca. 180 Tabel 1. Varme- og effektbehov for det nye område. Varme- og effektbehovet omfatter det samlede behov for tilførsel af varme til både rumopvarmning og varmt vand. Effektbehovet an værk er korrigeret for, at der er forskydninger i forbrugernes samtidige forbrug af maksimalt behov. Til fjernvarmeproduktion skal der endvidere tillægges varmetab fra ledningsnettet, hvorved der fremkommer et samlet effekt- og varmebehov, som angivet i efterfølgende tabel. Fjernvarmeforsyning Varmebehov MWh Effektbehov kw Produktion ab værk ca Tabel 2 Samlet varme- og effektbehov ab værk ved fjernvarmeforsyning. Bilag 1 indeholder en oversigt over forudsætninger og opgørelsen af varme- og effektbehov. Af Bilag 2 fremgår den forudsatte udvikling i forbrugertilslutningen. 3.2 Forsyningsmæssige forhold Ved normaldrift er hele varmebehovet produceret på halmkedel. Gaskedler anvendes til spids- og reservelast. Den marginale varmeproduktionsfordeling er anslået til: 97 % halmkedelvarme 3 % gaskedelvarme. Halmkedlen har kapacitet til at forsyne de nye projektområder.

14 Anlægsomfang Netudbygningens udstrækning og det forudsatte tracé er angivet på kortene i Bilag 6. Ledningsnettet er forudsat etableret som præisolerede dobbelt rør serie 3. Anlægsarbejdet omfatter: Jord- og betonarbejde. Levering og montering af prærør og diverse øvrige komponenter. Reetablering af berørte arealer. 3.4 Anlægsomkostninger De samlede anslåede anlægsomkostninger til etablering af fjernvarmenet i projektområdet er angivet i efterfølgende tabel. Opgørelsen samt omkostningerne i forhold til den forudsatte tilslutningstakt er vist i Bilag 2. Anlægsarbejde Investering i DKK. Forsyningsledning til Lillevang Distributionsnet Stikledninger, stophaner og målere Kompensationsbetaling til gasselskabet I alt Tabel 3 Overslag over projektets anlægsomkostninger til ledningsnet, prisniveau 2014 ekskl. moms. Det forudsættes, at investeringen til forsynings- og distributionsnet sker i det første år, mens investeringen til stikledninger m.m. sker i takt med tilslutningen af nye forbrugere. Overslagspriserne er 2014 prisniveau og ekskl. moms.

15 15 4 Redegørelse for projektet 4.1 Beregningsmetode Der er foretaget overslagsmæssige beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht. ledningsnet og produktion af varme. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der henvises til "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområder, Energistyrelsen april 2005" samt "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen oktober 2012". Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Konsekvenserne for energi, miljø og samfundsøkonomi er anskueliggjort ved sammenligning med en referencesituation. Resultatet udgøres af forskellen mellem resultatet af beregningen for Referencen og resultatet af beregningen for Projektet. Kun forbrugere, der forudsættes fjernvarmeforsynet, er indregnet i Referencen og Projektet, idet de øvrige forbrugere ikke vil påvirke forskellen. Resultatet kan kun anvendes til at sammenligne Referencen og Projektet. Referencen: Individuel varmeforsyning af projektområdet. Projektet: Fjernvarmeforsyning af projektområdet, som er beskrevet i dette projektforslag. Bilag 1 Bilag 2 Bilag 5 indeholder en oversigt over beregningsforudsætninger. indeholder samfundsøkonomisk beregning på Referencen - med individuel forsyning og på Projektet med fjernvarmeforsyning. indeholder en sammenstilling af beregningsresultaterne.

16 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og for luftemissionen. Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusiv energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO 2 -kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af SO 2, NO x og PM 2,5. De energi- og miljømæssige konsekvenser er således en mellemregning til samfundsøkonomien. Det skyldes CO 2 -kvotemekanismen, som bevirker en anden mekanisme for ændringerne i CO 2 end mekanismerne for ændringer i SO 2, NO X og PM 2,5. Projektområdets varmebehov, der betragtes marginalt, er forudsat dækket med: 97 % halmkedelvarme 3 % gaskedelvarme. De energimæssige konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Referencen og Projektet er vist i efterfølgende tabel. Reference Individuel forsyning Projektet Fjernvarme Difference Brændselsforbrug MWh MWh MWh Halmvarme Naturgasvarme Olievarme Brændselsforbrug i alt Tabel 4 Brændsels- og el-forbrug på varmeleverende anlæg, sum over 20 år. Det ses af Tabel 4, at det samlede brændselsforbrug er højere i Projektet i forhold til Reference. Det skyldes ledningstabet i projektsituationen. De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede brændselsanvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO 2, CH 4, N 2 O, NO x, SO 2 og PM 2,5. CH 4 og N 2 O omregnes til CO 2 -ækvivalenter. Emissionsstof Reference ton Projekt ton Difference ton CO 2 og CO 2 -ækvivalenter SO 2 0,1 31,6 31,5 NO x 5,9 22,1 16,2 PM 2,5 0,0 2,9 2,9 Tabel 5 Ændring af emissioner over 20 år.

17 17 Det ses af ovenstående Tabel 5, at Projektet medfører en reduktion af emission af CO 2 samt en øget emission af SO 2, NO X og PM 2,5. Bilag 2 indeholder udskrifter af beregninger på energi og miljø. 4.3 Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning af området set fra samfundets side i forhold til varmeforsyning med individuel varmeforsyning. Der er anvendt forudsætninger ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen oktober Heri giver Energistyrelsen anvisning på metoden til beregning af samfundsøkonomi samt de samfundsøkonomiske brændselspriser, der skal anvendes. Der er anvendt driftsomkostninger, statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsfaktor på 4 %, hvorved nuværdien for henholdsvis Referencen og Projektet fremkommer. Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Individuel forsyning Fjernvarmeforsyning -26,4 mio. kr. -22,0 mio. kr. Fordel ved projektet 4,4 mio. kr. Tabel 6 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år ved fjernvarmeforsyning i stedet for individuel forsyning i projektområderne. Sammenholdes nuværdien af periodens samlede omkostninger for henholdsvis Projektet og Referencen ses, at der ved de anvendte forudsætninger opnås en nuværdibesparelse på ca. 4,4 mio. kr. over betragtningsperioden ved projektforslagets gennemførelse. Projektet er således økonomisk attraktivt for samfundet Samfundsøkonomiske følsomheder Der er udarbejdet samfundsøkonomiske følsomheder, der viser Projektets og Referencens samfundsøkonomiske resultat ved de ændrede forudsætninger. I følsomhedsberegninger på samfundsøkonomien anvendes de samme forudsætninger som for virksomhedsøkonomi, nemlig 20 % forøget investering og 20 %, reduceret tilslutning.

18 18 Resultater for de samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger præsenteres i den efterfølgende tabel. 20 % øget investering Reduceret tilslutning Individuel forsyning Fjernvarmeforsyning -27,7 mio. kr. -23,2 mio. kr. - 21,1 mio. kr. - 19,0 mio. kr. Fordel ved fjernvarme 4,5 mio. kr. 2,1 mio. kr. Tabel 7 Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater over 20 år. Som det fremgår af ovenstående tabel, opnås der en samfundsøkonomisk besparelse ved fjernvarmeforsyning i disse to følsomhedsberegninger. 4.4 Virksomhedsøkonomi Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning af projektområdet set fra fjernvarmeselskabets side. Beregningen er udført som en marginalbetragtning, hvor der kun er medtaget de forhold, der berøres ved at fjernvarmeforsyne projektområdet. Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet. Forudsætningerne er vedlagt i Bilag 1. Beregningen er vedlagt i Bilag 3. Alle beløb er ekskl. moms.

19 Likviditetsvirkning Likviditetsvirkningen er den samlede økonomiske konsekvens for fjernvarmeforsyningen af omkostningerne til brændselsforbrug, drift af anlæg og finansiering af anlægsinvesteringer i forhold til indtægterne ved varmesalg i projektområdet. 16,0 Årets likviditetsvirkning Akkumuleret likviditet 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, mio. kr År Figur 2 Likviditetsvirkning for de enkelte år og akkumuleret likviditetsvirkning år for år i den 20-årige periode. Likviditetsvirkningen i Figur 2 fremkommer ved anvendelse af de aktuelle fjernvarmetakster over hele den 20-årige betragtningsperiode og en finansiering af anlægsudgifterne Følsomhedsberegninger Der er foretaget beregninger på ændrede forudsætninger, der viser projektforslagets følsomhed over for centrale forudsætninger. Der er foretaget følgende følsomhedsberegninger: Anlægsudgifter forøges med 20 % 20 % reduceret tilslutning. I det følgende er resultatet af grundberegningerne og følsomhedsberegningerne vist sammenstillet.

20 20 Grundforudsætninger Investering øget med 20% Tilslutning reduceret med 20% 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, mio. kr Figur 3 Projektets akkumulerede likviditetsvirkning ekskl. moms over den 20-årige periode. Det ses af Figur 23, at Projektet udviser den største følsomhed over for reducering af tilslutninger. 4.5 Forbrugermæssige forhold Forbrugerøkonomien er belyst for den samlede varmeforsyning i projektområdet ved hhv. olie-, naturgas og fjernvarmeforsyning. Bilag 4 indeholder udskrift af beregning på forbrugerøkonomien fordelt på boliger og de 3 erhvervskategorier. I økonomien er der indregnet afskrivning og forrentning af omkostningerne til installation af hhv. individuel varmeinstallation og fjernvarmearrangement. Resultaterne er vist i efterfølgende tabel.

21 21 Opvarmningsform Eks. bolig 180 m 2 Gruppe I 358 m 2 Gruppe II m 2 Gruppe III m 2 Individuel naturgasfyring Individuel oliefyring Fjernvarmeforsyning Fjernvarmeforsyning, med gas afkobling Tabel 8 Årlig varmeudgift for en gennemsnitlig forbruger ved hhv. individuel forsyning og fjernvarmeforsyning inkl. moms. Det ses af Tabel 8, at beregningerne på forbrugerøkonomien ved de anvendte forudsætninger angiver en besparelse ved fjernvarmeforsyning i forhold til individuel forsyning.

22 Bilag 1 Forudsætninger

23 Projekt dokumenter/pf for Lillevang samt Stratus- og Cumulusvej/Revision /[Lillevang samt Stratus- og Cumulusvej økonomiske beregninger xls] Billund Varmeværk April/Maj 2014 Fjernvarmeforsyning af boligområde Lillevang samt erhvervsområde ved Billund Lufthavn Forudsætninger til konsekvensvurdering på økonomi og miljø Forudsat tilslutning Bolig område Eksist. boliger Lillevang Nye boliger Lillevang Areal m 2 Varmebehov MWh Effektbehov an værk kw Gns. I alt Gns. I alt , , Erhverv område Gruppe I , Gruppe II , Gruppe III , Sum Gns. pr. hus Noter: Varmetab i henhold til ISOPlus dobbeltrør serie 3 Varmetab i fjernvarmenet Varmebehov for eksisterende bygninger i henhold til Fjernvarme an net Varme Ståby for ældre og nye bebyggelser. Varmebehov for nybyggeri iht. BR10. Byggeri fra 2015 forudsættes etableret som lavenergi klasse Priser, uden moms Antal stk Naturgas, værk Gaspris inkl. afgifter 6,232 kr./m 3 = 566,55 kr./mwh Gaspris ekskl. afgifter 2,910 kr./m 3 = 264,55 kr./mwh Oplyst af Billund Varmeværk CO 2 -afgift 0,384 kr./m 3 = ~ 34,91 kr./mwh 2015 niveau Naturgas afgift 2,896 kr./m 3 = ~ 263,27 kr./mwh 2015 niveau NOx-afgift 0,042 kr./m 3 = ~ 3,82 kr./mwh 2015 niveau I alt 3,322 kr./m 3 = ~ 302,00 kr./mwh Halm, værk Pris 680,0 kr./tons 47,2 kr./gj 170,00 kr./mwh Anslået af COWI Svovlafgift 17,3 kr./tons 1,2 kr./gj 4,33 kr./mwh 2015 niveau NOx-afgift 35,6 kr./tons 2,5 8,90 kr./mwh 2015 niveau I alt 732,9 kr./tons 50,90 kr./gj 183,23 kr./mwh Forbrugerpriser, fjernvarme Inkl. moms Uden moms Forbrugsafgift 625,00 500,00 kr./mwh Tarifblad Effektafgift bolig og erhverv op til 1999 m2 18,75 15,00 kr./m 2 Tarifblad til m2 17,81 14,25 kr./m 2 Tarifblad Fra m2 15,94 12,75 kr./m 2 Tarifblad Gruppe III kr./stk. Abonnementsbidrag 625,00 500,00 kr./år Tarifblad Tilslutningsbidrag i alt for eksist. boliger ved konvertering til fjernvarme kr./stk. Oplyst af Billund Varmeværk Tilslutningsafgift: Bolig og erhverv op til m 2 75,00 60,00 kr./m 2 Tarifblad m 2 71,25 57,00 kr./m 2 Tarifblad Hangar o. lign. 30,00 kr./m 2 Tarifblad Bolig ny kr./stk. Gruppe I kr./stk. Gruppe II kr./stk. Gruppe III kr./stk. Stikledningsbidrag: Tilslutning til hovedledningsnet , ,00 kr./forbruger Tarifblad Stikledningsafgift på basis af opmåling kr. Stik op til ø32 mm 500 kr./m Tarifblad Bolig ny m kr./stik Billund Varmeværk opkræver ingen stikbidrag ved Billund Lufthavn Fjernvarmeunits: Drift og vedligehold Investering Direkte unit, boliger eksist. / Gruppe I 250 kr./stk kr. ekskl. moms Oplyst af Billund Varmeværk Direkte unit, Gruppe II 750 kr./stk kr. ekskl. moms Direkte unit, Gruppe III kr./stk kr. ekskl. moms Afkobling af stikledning: Afvikling af naturgasforsyning, inkl. fjernelse af måler kr. ekskl. moms Iht. aftale mellem DONG og Billund Varmeværk Drift og vedligehold, marginalt Kedel, naturgas 5,0 kr./mwh = 1,39 kr. / GJ Kedel, flis, halm og træpiller 12,0 kr./mwh = 3,33 kr. / GJ Restproduktbehandling kr./ton 500 0,500 kr./gjindf. 1,80 kr./mwh indf. Deponeringsafgift kr./ton 450 0,45 kr./gjindf. 1,62 kr./mwh indf. Aske, slagge kg/gj/indf. 1,00 El & Vand 5,0 Kr/MWh_varme Fjernvarmenet, skønnet 5,0 kr./mwh = 1,39 kr. / GJ COWI A/S 1/2

24 Projekt dokumenter/pf for Lillevang samt Stratus- og Cumulusvej/Revision /[Lillevang samt Stratus- og Cumulusvej økonomiske beregninger xls] Billund Varmeværk April/Maj 2014 Fjernvarmeforsyning af boligområde Lillevang samt erhvervsområde ved Billund Lufthavn Forudsætninger til konsekvensvurdering på økonomi og miljø Individuel forsyning Drift og vedligehold Investering Oliekedel, Gruppe I kr./år kr./stk. Anslået af COWI Gaskedel, boliger ved konvertering kr./år kr./stk. Anslået af COWI Gaskedel, boliger nye kr./år kr./stk. Anslået af COWI Gaskedel, Gruppe I kr./år kr./stk. Anslået af COWI Gaskedel, Gruppe II kr./år kr./stk. Anslået af COWI Gaskedel, Gruppe III kr./år kr./stk. Anslået af COWI Gasdistributionsnet 0 kr./stk. Anslået af COWI Gasstikledninger kr./stk. Anslået af COWI Kompensationsbetaling til ngas selskab, forbruger op til m kr./stk prisniveau Uden moms Naturgaspris Tarif 4,485 kr./m 3 407,73 kr./mwh DONG fastpris, GasprisGuiden marts 2014 Afgifter 3,322 kr./m 3 302,00 kr./mwh 2015 niveau I alt 7,807 kr./m 3 709,73 kr./mwh abonnement 120,00 kr./år Gasolie Tarif kr./m 3 627,46 kr./mwh Afgifter kr./m 3 311,74 kr./mwh kr./m 3 939,20 kr./mwh Prisudvikling (inflation) iht. Energistyrelsens anvisninger Statsafgifter stiger til 2015 med 1,8 % om året og deflateres med inflationen. Investeringsoverslag Projekt: DKK Stikledninger, målere og stophaner: Forsyningsledning til Lillevang Antal Kr. pr. m m Kr. pr. stk Kr. Distributionsnet Lillevang og erhverv ved lufthavn Stikledninger, boliger Stikledninger Stikledninger, Gruppe I+II Målere og stophaner Stikledninger, Gruppe III Kompensationsbetaling til ngas selskab I alt Stophaner+måler, bolig+gruppe I+II Stophaner+måler, Gruppe III I alt Finansiering Annuitetslån kurs 100 rente 4% p.a. løbetid 20 år Produktionsanlæg Fordeling Anlæg Placering Brændsel, Brændselsandel Brændværdi enhed værdi Gasfyr Privat Reference Oliefyr Privat Naturgas Gasolie 100% 100% GJ/1000 Nm 3 GJ/m 3 39,6 35,87 Halmkedel Lokalt 97% Halm 100% GJ/ton Fjernvarme 14,5 Naturgas Lokalt 3% Naturgas 100% GJ/1000 Nm³ 39,6 Virkningsgrader el varme total 0% 96% 96% 0% 0% 93% 91% 93% 91% 0% 108% 108% Emission faktor CO 2 1 CH 4 25 N 2 O 298 CO2-ækvivalenter SO2 NOx PM 2,5 Kilde: Energistyrelsen, oktober ,700 0,005 0,000 56,828 0,000 0,030 0,000 74,00 0,001 0,001 74,196 0,023 0,052 0,005 kg/gj indfyret brændsel 0,000 0,030 56,700 0,000 0,004 0,000 1,942 56,732 0,130 0,000 0,090 0,042 0,012 0,000 Samfundsøkonomiske brændsels- og el-priser Ifølge Energistyrelsens Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, oktober 2012" Kalkulationsrente for nuværdiberegning: 4% iht. Energistyrelsens anvisninger. Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% Scrapværdi på ledningsnet ved 50 år COWI A/S 2/2

25 Bilag 2 Samfundsøkonomi, energi og miljø

26 Projekt dokumenter/pf for Lillevang samt Stratus- og Cumulusvej/Revision /[Lillevang samt Stratus- og Cumulusvej økonomiske beregninger xls] April/Maj 2014 Billund Varmeværk Fjernvarmeforsyning af boligområde Lillevang samt erhvervsområde ved Billund Lufthavn Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode i dag SUM Forbrugergrundlag for fjernvarmeforsyning Antal forbrugere Nybyggeri Lillevang Nye boliger tilgang stk I alt stk Eksisterende byggeri Lillevang Eksist boliger tilgang stk I alt stk Erhverv Gruppe I olie tilgang stk I alt stk Gruppe I gas tilgang stk I alt stk Gruppe II gas tilgang stk I alt stk Gruppe III gas tilgang stk I alt stk I alt forbrugere Areal, opvarmet m2 i dag Nye boliger tilgang m Eksist boliger tilgang m m 2 0 Erhverv Gruppe I tilgang m Gruppe II tilgang m Gruppe II tilgang m Samlet areal I alt m² Varmebehov, netto hos forbruger, MWh Nye boliger tilgang MWh Eksist boliger tilgang MWh Erhverv Gruppe I olie tilgang MWh Gruppe I tilgang MWh Gruppe II tilgang MWh Gruppe II tilgang MWh Nettovarmebehov, i alt MWh Individuel forsyning - reference Gasfyr MWh Oliefyr MWh Nettovarmebehov, i alt MWh Brændselsforbrug Individuel forsyning - reference Virk.grad Gasfyr 96% MWh Oliefyr 93% MWh Individuel opvarmning I alt MWh Fjernvarmeforsyning - projekt 1,0 1,4 Varmetab i net % 26% 23% 21% 19% 18% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% Nettab MWh MWh 0 Stikledninger MWh Varmetab i alt MWh Fjernvarme an net MWh Halmkedel: 97% Varme 91% MWh Halm MWh Restprodukt kg/gj indfyret ton Naturgaskedel: 3% Varme 108% MWh Naturgasforbrug Varmetarif 1000 m Varmetarif MWh Naturgasforbrug, ialt Eltarif 1000 m kwh/m3 Varmetarif Ialt 1000 m Varmebehov Index varmebehov COWI A/S 1/5

27 Projekt dokumenter/pf for Lillevang samt Stratus- og Cumulusvej/Revision /[Lillevang samt Stratus- og Cumulusvej økonomiske beregninger xls] April/Maj 2014 Billund Varmeværk Fjernvarmeforsyning af boligområde Lillevang samt erhvervsområde ved Billund Lufthavn Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode i dag SUM Emissioner Individuel forsyning - reference Gasfyr CO 2 med ækv. 56,828 kg/gj ton SO 2 0,000 kg/gj ton NO x 0,030 kg/gj ton PM 2,5 0,000 kg/gj ton Oliefyr CO 2 med ækv. 74,196 kg/gj ton SO 2 0,023 kg/gj ton NO x 0,052 kg/gj ton PM 2,5 0,005 kg/gj ton I alt CO 2 med ækv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Fjernvarmeforsyning - projekt Kedel, naturgas CO 2 med ækv. 56,732 kg/gjfuel ton SO 2 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 NOx 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 PM 2,5 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Kedel, halm CO2ækv. 1,942 kg/gjfuel ton SO 2 0, ,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 32 NOx 0, ,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 22 PM 2,5 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3 Emision, i alt fjernvarmeforsyning CO 2 med ækv. ton SO 2 ton NOx ton PM 2,5 ton Ændring i samlet emission CO 2 med ækv. ton SO NOx PM 2, COWI A/S 2/5

28 Projekt dokumenter/pf for Lillevang samt Stratus- og Cumulusvej/Revision /[Lillevang samt Stratus- og Cumulusvej økonomiske beregninger xls] April/Maj 2014 Billund Varmeværk Fjernvarmeforsyning af boligområde Lillevang samt erhvervsområde ved Billund Lufthavn Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode i dag SUM Samfundsøkonomi, individuel forsyning (reference) Prisforudsætninger Brændselspris, 2011 prisniveau Naturgas kr./gj -80,8-81,1-81,4-81,7-82,6-83,5-84,3-85,1-85,9-86,7-87,4-88,1-88,8-89,5-90,2-90,8-91,3-91,7-92,2-92,7 Gasolie kr./gj -131,7-131,9-132,2-132,3-133,7-135,0-136,0-137,0-138,0-139,0-140,0-140,7-141,5-142,2-143,0-143,7-144,2-144,8-145,3-145,9 Sunk costs, naturgas kr./gj -7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0 - omregning til 2014 prisniveau faktor 1,0590 1,0590 1,0590 1,0590 1,0590 1,0590 1,0590 1,0590 1,0590 1,0590 1,0590 1,0590 1,0590 1,0590 1,0590 1,0590 1,0590 1,0590 1,0590 1,0590 Statsafgifter, naturgas kr./mwh 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 Statsafgifter, olie kr./mwh 311,74 311,74 311,74 311,74 311,74 311,74 311,74 311,74 311,74 311,74 311,74 311,74 311,74 311,74 311,74 311,74 311,74 311,74 311,74 311,74 Drift og vedligehold Oliekedel, Gruppe I kr./stk Gaskedler, boliger kr./stk Gaskedel, Gruppe I kr./stk Gaskedel, Gruppe II kr./stk Gaskedel, Gruppe III kr./stk Investering kr./fobruger Gaskedler eksist. boliger kr Gaskedler, nye boliger kr Gruppe I, olie kr Gaskedel, Gruppe I kr Gaskedel, Gruppe II kr Gaskedel, Gruppe III kr Gasdistributionsnet kr Gasstikledninger mm kr Nuværdi For perioden Kalkulationsrente 4% % p.a. Opgørelse i faktorpriser, kr. Nuværdi Brændsel Naturgas 1000 kr Gasolie 1000 kr Sunk costs, naturgas 1000 kr Drift og vedligehold Oliekedel, Gruppe I 1000 kr Gaskedler, boliger 1000 kr Gaskedel, Gruppe I 1000 kr Gaskedel, Gruppe II 1000 kr Gaskedel, Gruppe III 1000 kr Driftsudgift, i alt 1000 kr Investering 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% CO 2-omkostning (varmeprod.) kr./ton i alt SO 2-omkostning kr./kg i alt NOx-omkostning kr./kg i alt PM 2,5-omkostning kr./kg i alt Samfundsøkonomi, i alt COWI A/S 3/5

29 Projekt dokumenter/pf for Lillevang samt Stratus- og Cumulusvej/Revision /[Lillevang samt Stratus- og Cumulusvej økonomiske beregninger xls] April/Maj 2014 Billund Varmeværk Fjernvarmeforsyning af boligområde Lillevang samt erhvervsområde ved Billund Lufthavn Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode i dag SUM Samfundsøkonomi, fjernvarmeforsyning (projekt) Prisforudsætninger Brændselspris, 2011 prisniveau Naturgas kr./gj -62,9-63,2-63,5-63,8-64,7-65,6-66,4-67,2-68,0-68,8-69,6-70,3-70,9-71,6-72,3-73,0-73,4-73,9-74,3-74,8 Halm kr./gj -38,1-38,4-38,7-39,0-39,3-39,6-39,9-40,2-40,5-40,8-41,2-41,5-41,8-42,1-42,5-42,8-43,1-43,5-43,8-44,1 - omregning til 2014 prisniveau faktor 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 Statsafgifter, naturgas (kedel) kr./mwh 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 Statsafgifter, halm kr./mwh 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 Drift og vedligehold, Kedel, naturgas kr./gj -1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39 Kedel, flis, halm og træpiller kr./mwh -12,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00 Restproduktbehandling kr./mwh indf. -1,80-1,80-1,80-1,80-1,80-1,80-1,80-1,80-1,80-1,80-1,80-1,80-1,80-1,80-1,80-1,80-1,80-1,80-1,80-1,80 Deponeringsafgift kr./ton 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 El & Vand kr./mwh -5,0-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00 Fjernvarmenet, skønnet kr./gj -1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39 Fjv. unit Boliger+Gr.I kr./stk Gruppe II kr./stk Gruppe III kr./stk Investering, Forsyningsledning, Lillevang kr Distributionsnet Lillevang og erhverv ved lufthavn kr Stikledninger Bolig/Gr.I kr Gruppe I+ II kr GruppeIII kr Målere+stophaner bolig+gr.i+ii kr Målere+stophaner Gruppe III kr Fjernvarmeunits Bolig+Gr.I kr Gruppe II kr Gruppe III kr kr. 0 Fjernelse af gasskab og påsvejning af muffer kr Gruppe III kr COWI A/S 4/5

30 Projekt dokumenter/pf for Lillevang samt Stratus- og Cumulusvej/Revision /[Lillevang samt Stratus- og Cumulusvej økonomiske beregninger xls] April/Maj 2014 Billund Varmeværk Fjernvarmeforsyning af boligområde Lillevang samt erhvervsområde ved Billund Lufthavn Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode i dag SUM Nuværdi For perioden Kalkulationsrente 4% % p.a. Opgørelse i faktorpriser, kr. Nuværdi Brændsel Naturgas kr Halm kr Drift og 0 0 vedligeh. Kedel, naturgas kr Kedel, flis, halm og træpiller kr Restproduktbehandling kr El & Vand kr Fjernvarmenet, skønnet kr Fjv. units Boliger+Gr.I kr Gruppe II kr Gruppe III kr Driftsudgift, i alt kr Investering kr Scrapværdi kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% CO 2-omkostning (varmeprod.) kr./ton i alt SO 2-omkostning kr./kg i alt NOx-omkostning kr./kg i alt PM 2,5-omkostning kr./kg i alt Samfundsøkonomi, i alt COWI A/S 5/5

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd SEPTEMBER 2012 HADSUND BY'S FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND MARTS 2014 DAGNÆS-BÆKKELUND VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET

FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET NOVEMBER 2014 HORSENS VARMEVÆRK A.M.B.A FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup NOVEMBER 2017 AARS FJERNVARMEFORSYNING a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Resenbro og Voel

Fjernvarmeforsyning af Resenbro og Voel JUNI 2017 SILKEBORG VARME A/S Fjernvarmeforsyning af Resenbro og Voel PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDET OG ETABLERING AF EN BIOMASSEFYRET KEDEL

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDET OG ETABLERING AF EN BIOMASSEFYRET KEDEL JULI 2012 VÆRUM-ØRUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDET OG ETABLERING AF EN BIOMASSEFYRET KEDEL PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhvervsbygninger på Nygade 48 Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 18. januar 2017 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere