Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej"

Transkript

1 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005

2 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\jsb projektforslagdoc Revision nr august 2005 Udgivelsesdato 16 juni 2005 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt jsb the the

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 11 Projektets baggrund 3 12 Rapportens formål 3 13 Afgrænsning af projektområdet 4 14 Indstilling 4 15 Tilknyttede projekter 4 16 Ændring i varmeplanens retningslinier 4 17 Organisatoriske forhold 5 18 Projektets gennemførelse 5 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 6 21 Varmeplanlægning 6 22 Fysisk planlægning 6 23 Styringsmidler 6 24 Anden lovgivning 6 25 Berørte arealer 7 3 Redegørelse for projektet 8 31 Forudsat varme- og effektbehov 8 32 Fjernvarmeanlæg 9 33 Fjernvarmenet 9 34 Anlægsomfang 9 35 Anlægsomkostninger 10 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi og miljø Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Forbrugermæssige forhold 15

4 2 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Samfundsøkonomi, energi og miljø Bilag 3: Virksomhedsøkonomi Bilag 4: Forbrugerøkonomi Bilag 5: Sammenstilling af beregningsresultater Bilag 6: Skitse over nettracé

5 3 1 Indledning 11 Projektets baggrund Denne rapport omfatter et projektforslag for fjernvarmeforsyning af et udstykningsområde til boligformål ved Fløjstrupvej i Malling Området har hidtil været ubebygget landbrugsjord I det efterfølgende belyses konsekvenserne ved fjernvarmeforsyning af området efter varmeforsyningslovens retningslinier, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr 347 af 17 maj Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til varmeforsyningsloven Endvidere skal rapporten orientere de parter (forsyningsselskaber og grundejere), der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring Rapporten er udarbejdet efter retningslinierne i Bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens bekendtgørelse nr 582 af 22 juni 2000

6 4 13 Afgrænsning af projektområdet Projektområdets afgrænsning er vist på det efterfølgende kort Figur 1 Århus Kommunes afgrænsning i Lokalplan nr 701 af udstykningen ved Fløjstrupvej Figur 1 viser udstykningsområdet, som et omfattet af dette projektforslag 14 Indstilling Det indstilles til Århus Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter varmeforsyningslovens retningslinier Århus kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget 15 Tilknyttede projekter Der er ikke planlagt andre projekter i tilknytning til dette projekt end beskrevet i dette projektforslag 16 Ændring i varmeplanens retningslinier Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget indebærer, at udstykningsområdet i fremtiden skal fjernvarmeforsynes

7 5 17 Organisatoriske forhold Malling Varmeværk AmbA finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder forsyningsanlægget til og med afspærringshaner og forbrugsmålere hos forbrugerne Ansvarlig for projektet er: Malling Varmeværk AmbA Dampmøllevej 1A 8340 Malling Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr Skous Vej Århus C 18 Projektets gennemførelse Under forudsætning af projektforslagets endelige godkendelse sommeren 2005 kan projekteringen foretages henover sommeren, så ledningsnettet kan etableres umiddelbart herefter Forsyningsnettet til og i området etableres først, og herefter etableres stikledningerne i takt med, at boligerne i området etableres Området forventes fuldt udbygget i 2006

8 6 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 21 Varmeplanlægning Varmeforsyningsloven er affattet i "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", nr 347 af 17 maj 2005 Retningslinierne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr 582 af 22 juni 2000, med senere ændringer Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at de nye bebyggelser, der etableres i området, i fremtiden varmeforsynes med fjernvarme 22 Fysisk planlægning Århus Kommune har udarbejdet lokalplan 701 for udstykningsområdet ved Fløjstrupvej, der er godkendt i byrådet i juni 2004 Området et udlagt til tæt-lav boligbebyggelse med et fælles opholdsareal for hele lokalplanområdet 23 Styringsmidler Lokalplan nr indeholder, at "Nybyggeri skal tilsluttes Malling Fjernvarmeværks Varmeforsyning på værkets til enhver tid gældende betingelser" 24 Anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer og standarder

9 7 25 Berørte arealer Anlægsarbejdet vedrørende etablering af forsyningsnettet frem til de enkelte parceller forventes at ske på og i vejarealer, der er offentligt eller privat ejet Der skønnes ikke at blive behov for ekspropriation af private arealer

10 8 3 Redegørelse for projektet 31 Forudsat varme- og effektbehov Oplysninger om det forventede byggeri i udstykningsområdet er baseret på oplysninger fra Malling Varmeværk Varmebehovet er opgjort ud fra de kommende krav til maksimalt varmeforbrug i Bygningsreglementet for 2005, som er strammet % i forhold til de gældende krav Det samlede potentiale fremgår af efterfølgende tabel Nybyggeri Boliger Tæt-lav Antal stk 68 Areal m Varmebehov MWh 558 Effektbehov kw 197 Tabel 1 Forudsætninger vedrørende byggeri og varmebehov i projektområdet Varme- og effektbehovet omfatter det samlede behov for tilførsel af varme til både rumopvarmning og varmt vand Til fjernvarmeproduktionen skal der endvidere tillægges varmetab fra ledningsnettet, hvorved der fremkommer et samlet effekt- og varmebehov, som angivet i efterfølgende tabel Fjernvarmeforsyning Varmebehov MWh Effektbehov kw Produktion ab værk Tabel 2 Samlet varme- og effektbehov ved fjernvarmeforsyning Til beregningerne er det forudsat, at området er udbygget i 2006

11 9 Bilag 1 indeholder en oversigt over forudsætninger og opgørelsen af varme- og effektbehov Af bilag 2 fremgår den forudsatte udvikling i forbrugertilslutningen 32 Fjernvarmeanlæg Malling Varmeværk aftager normalt hele varmebehovet fra Århus kommunale Værkers transmissionssystem Varmeproduktion til transmissionssystemet sker fra grundlastenhederne Studstrupværket og Forbrændingsanlægget ved Lisbjerg og fra overskudsvarme, mens spids- og reservelast leveres fra oliefyrede kedelanlæg Endvidere har Malling Varmeværk selv oliefyrede kedler til reservelast i tilfælde af udfald på transmissionsledningen Malling Varmeværks produktionsanlæg er beliggende på Dampmøllevej 1A 33 Fjernvarmenet Området forsynes fra en eksisterende hovedledning, der løber ad Majsvænget og Fløjstrupvej fra vest Der planlægges etableret en forsyningsledning ad Fløjstrupvej og ind i udstykningsområdet, hvor ledningsnettet fordeles ud til de enkelte boliger Bilag 6 indeholder en skitse over det planlagte forsyningsnet 34 Anlægsomfang Anlægsarbejdet omfatter: Jord- og betonarbejde Levering og montering af rør og diverse øvrige komponenter Reetablering af berørte arealer

12 10 35 Anlægsomkostninger 351 Fjernvarmeforsyning De samlede anslåede anlægsomkostninger til etablering af fjernvarmenet i området er angivet i den efterfølgende tabel Opgørelsen er vist i bilag 1, og omkostningernes forløb i forhold til den forudsatte tilslutningstakt fremgår af bilag 2 Anlægsarbejde Investering kr Forudsat anlægsperiode Forsyningsledning til området Forsyningsledning i området Stikledninger, målere og diverse I alt Tabel 3 Overslag over anlægsomkostninger til fjernvarmenet, prisniveau primo 2005 ekskl moms Investeringen i stikledninger og målere sker i takt med, at bygningerne etableres Overslagspriserne er i primo 2005 prisniveau og ekskl moms

13 11 4 Konsekvensberegninger 41 Beregningsmetode Der er udført overslagsmæssige beregninger på konsekvenserne af projektet for virksomhedsøkonomi, forbrugerøkonomi, samfundsøkonomi, samt energi- og miljøforhold Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht ledningsnet, brændselsforbrug og produktion af varme Der regnes på: Referencen: Hvor det forudsættes, at husene opvarmes med individuelle oliefyr Alternativet: Fjernvarmeforsyning af udstykningsområdet fra Malling Varmeværk Resultatet udgøres af forskellen mellem de to ovennævnte beregninger Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning mv ved gennemførelse af projektet i forhold til referencen Resultatet kan kun bruges til at sammenligne Alternativet og Referencen Bilag 1 indeholder en oversigt over beregningsforudsætninger Bilag 5 indeholder en sammenstilling af beregningsresultaterne 42 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og luftemissionen

14 12 Ved oliefyring dækkes varmebehovet i projektområdet ved forbrug af en mængde fyringsolie, der bestemmes af varmebehovet og gaskedlernes virkningsgrad Ved fjernvarmeforsyning forudsættes det, at 95 % af varmebehovet dækkes med varme produceret på Studstrupværket, og resten produceres på oliefyrede kedler De energi- og miljømæssige konsekvenser over 20 år ved hhv fjernvarmeforsyning og oliefyring af projektområdet er opstillet i den efterfølgende tabel Fjernvarmeforsyning Oliefyring Difference Brændselsforbrug 7390 MWh MWh MWh Emission CO 2 -ækvivalenter NOx SO 2 Tabel tons 0 tons 6 tons 3531 tons 1 tons 2 tons tons -1 tons 3 tons Brændselsforbrug og luftemission over 20 år CO 2 -ækvivalenter omfatter CO 2 samt CH 4 og N 2 O omregnet til CO 2 -ækvivalenter Det ses af Tabel 4, at brændselsforbruget og emissionen bliver lavere ved fjernvarmeforsyning end ved individuel oliefyring Det skyldes, at der ved fjernvarmeforsyning er en kraftvarmefordel i den varme, der aftages fra Studstrupværket, idet der kun medgår en begrænset mængde ekstra brændsel for at udnytte spildvarmen fra el-produktionen Bilag 2 indeholder udskrifter af beregningerne på energi og miljø 43 Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i hhv fjernvarmeforsyning og oliefyring af området set fra samfundets side Der er anvendt forudsætninger ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen april 2005 Der er anvendt driftsomkostninger og investeringer som i virksomhedsøkonomien uden finansieringsomkostninger Til beregning af nuværdi er anvendt 6 % pa ifølge Energistyrelsens anvisning

15 13 Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Fjernvarmeforsyning Oliefyring Forskel - 3,2 mio kr - 7,5 mio kr 4,3 mio kr Tabel 5 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år ved hhv fjernvarmeforsyning og oliefyring i projektområdet Det ses af Tabel 5, at ved de anvendte forudsætninger sparer samfundet 4,3 mio kr i nuværdi over den 20-årige betragtningsperiode ved fjernvarmeforsyning i forhold til oliefyring i projektområdet Bilag 2 indeholder udskrifter af beregningerne på samfundsøkonomi 44 Virksomhedsøkonomi Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i varmeforsyning af projektområdet set fra forsyningsselskabets side Beregningen er udført som en marginalbetragtning, hvor der kun er medtaget de forhold, der berøres ved at fjernvarmeforsyne projektområdet Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet Forudsætningerne er vedlagt i bilag 1 Beregningen er vedlagt i bilag 3 Alle beløb er uden moms

16 14 Likviditetsvirkning Likviditetsvirkningen er den samlede økonomiske konsekvens for fjernvarmeforsyningen, der følger af omkostningerne til drift af anlæg og anlægsinvesteringer i forhold til indtægterne ved varmesalg i projektområdet 2,5 2,0 Årets likviditetsvirkning Akkumuleret likviditetsvirkning mio kr 1,5 1,0 0,5 0, År Figur 2 Likviditetsvirkning for de enkelte år og akkumuleret over den 20-årige periode Likviditetsvirkningen i Figur 2 fremkommer ved anvendelse af den nuværende varmepris over hele den 20-årige betragtningsperiode Den større likviditetsvirkning i 2006 skyldes, at indtægterne fra byggemodnings- og tilslutningsbidrag bliver større end investeringen i ledningsnet Samlet set fremkommer der således en attraktiv likviditetsvirkning over hele den 20-årige betragtningsperiode Følsomheder Der er regnet på ændrede forudsætninger, der viser projektforslagets følsomhed over for centrale forudsætninger: Situation 1 Anlægsudgifter øget med 20 % Situation 2 Varmemarkedet reduceret med 20 % I den følgende figur er resultatet af grundberegningerne og resultatet af følsomhedsberegningerne vist sammenstillet

17 Grundforudsætninger 20% mindre varmemarked 20% øget investering mio kr År Figur 3 Projektets akkumulerede likviditetsvirkning over den 20-årige periode Det ses af Figur 3, at ved de betragtede følsomheder bliver resultatet ved et 20 % mindre varmebehov i de planlagte huse, stort set uændret i forhold til grundforudsætningerne Det skyldes, at indtægterne ved varmesalg svarer til udgifterne til varmekøb En 20 % øget investering bliver udlignet i indtægterne fra byggemodnings- og tilslutningsbidrag i det første år, hvor der fortsat vil et overskud Projektet oppebærer således fortsat en attraktiv likviditetsvirkning gennem hele perioden 45 Forbrugermæssige forhold Forbrugerøkonomien er belyst for de forudsatte forbrugertyper ved hhv individuel oliefyring og fjernvarmeforsyning Bilag 4 indeholder udskrifter af beregningerne på forbrugerøkonomien I økonomien er der indregnet afskrivning og forrentning af omkostningerne til installation af hhv oliefyr og fjernvarmearrangement I omkostningerne til fjernvarmeforsyning er endvidere indregnet byggemodnings- og tilslutningsbidrag efter gældende tariffer Resultaterne er vist i den efterfølgende tabel

18 16 Boligtype Lille Tæt-lav Mellem Tæt-lav Stor Tæt-lav Opvarmet - m² kr/år kr/år kr/år Oliefyring Fjernvarme Difference Tabel 6 Årlig varmeudgift for de forudsatte forbrugertyper ved hhv individuel oliefyring og fjernvarmeforsyning - inkl moms Som det fremgår af Tabel 6, angiver beregningerne på forbrugerøkonomien med de anvendte forudsætninger en besparelse ved fjernvarmeforsyning i forhold til individuel oliefyring for alle boligtyper

19 17 Bilag 1: Forudsætninger

20 P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Forudsat byggeri Antal Areal Varmebehov Effektbehov Tæt-lav Åben-lav Institution Tæt-lav Åben-lav Institution I alt Tæt-lav Åben-lav Institution I alt I alt m2 m2 m2 m2 MWh MWh MWh MWh kw Små Dblt Store Sum Gns pr hus ,2 0,0 0,0 Noter: Forventede antal huse og areal oplyst af Malling Varmeværk Varmetab i fjernvarmenet skønnet Varmetab i fjernvarmenet 140 Varmebehov og effektbehov efter nye krav til Bygningsreglement 2005 Fjernvarme an net Det samlede behov for tilført energi til rumopvarmning, varmt vand mv må højst være: Boliger mv: /A MJ/m2 pr år Institutioner mv: /A MJ/m2 pr år A = opvarmet etageareal Pris for fjernvarme an net Kraftvarme 30,57 kr / GJ ~ 110,05 kr / MWh Statsafgifter 52,63 kr / GJ ~ 189,47 kr / MWh 3,6 GJ / MWh I alt 83,20 kr / GJ ~ 299,52 kr / MWh Oplyst af Malling Varmeværk Spidslast, fjernvarmekedel Olie 0 kr / tons 0 kr / MWh Energi- og CO2-afgift 0 kr / tons 0 kr / MWh I alt inkl afgifter 0 kr / tons 0 kr / MWh Forbrugerpriser Uden moms - fjernvarmeforsyning Forbrugsbidrag 355,00 kr / MWh Målerleje 400,00 kr / måler Takstblad Arealbidrag 16,50 kr / m² " Tilslutning til fjernvarme: Boliger, tæt-lav Byggemodning kr i alt = 6412 kr / hus Beregnet ud fra investering if takstblad Tilslutning og grundbidrag kr / hus Stikledninger 4 m á kr kr / hus - Oliefyring Fyringsolie, Statoil Templus 14 maj kr / m³ ~ 340 kr / MWh - energi og CO2-afgift 2100 kr / m³ ~ 207 kr / MWh I alt 5546 kr / m³ ~ 547 kr / MWh jsb COWI A/S 1/3

21 P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Investeringsoverslag - fjernvarmeforsyning Forsyningsledning, Fløjstrupvej Forsyningsledning, i området Hovedledning Stikledninger Stophaner og målere Projektering og tilsyn I alt kr kr kr kr kr kr kr Finansiering Annuitetslån kurs 100 rente 5,00% pa løbetid 20 år Prisudvikling 2,13% årligt Iht Energistyrelsen anvisning Statsafgifter deflateres med prisudviklingen frem til 2010 Fjernvarmeanlæg Drift og vedligehold, marginalt, Veksler,skønnet marginal Oliekedler, fjv, skønnet marginal Fjernvarmenet, skønnet marginal 0,75 kr / GJ an net 0,75 kr / GJ indfyret 3,33 kr / GJ an net Forbrugeranlæg - fjernvarmeforbruger Fjernvarmeunit Drift og uden radiatorkreds vedligehold Skønnet kr kr / år Forudsat direkte tilslutning Tæt-lav direkte Olieforbruger Olieunit med Drift og tank og skorsten, vedligehold uden radiatorkreds kr kr / år Tæt-lav jsb COWI A/S 2/3

22 P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Produktionsanlæg Reference Fjernvarme Fordeling 100% 95% 5% Anlæg Oliefyr Kul Kedel Placering Boliger Kraftværk Lokalt Brændsel, Gasolie Kul Olie Brændværdi enhed GJ / 1000 l GJ/ton GJ/ton værdi 36,5 42,0 Virkningsgrader, el 0% 0% 0% varme 85,0% 200,0% 92,0% total 85,0% 200,0% 92,0% Emission, faktor kg / GJ indfyret brændsel CO2 1 74,000 90,700 74,000 CH4 21 0,0015 0,0002 0,0015 N2O 310 0,002 0,001 0,002 CO2-ækvivalenter 74,652 90,952 74,652 SO2 0,023 0,013 0,023 NOx 0,052 0,228 0,052 Noter: Emissioner if Energistyrelsen, DMU Virkningsgrad kulkraftværk angivet som merbrændselsforbrug iht Energistyrelsens anbefaling for miljødeklarationer Grønt regnskab 2003, Studstrupværket Samfundsøkonomiske brændsels- og elpriser El og brændselspriser ifølge: Driftomkostninger og investering: Kalkulationsrente til nuværdiberegning: Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger, Energistyrelsen april 2005 Som i virksomhedsøkonomi 6 % pa Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% jsb COWI A/S 3/3

23 18 Bilag 2: Samfundsøkonomi, energi og miljø

24 P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA: Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Forbrugergrundlag for fjernvarmeforsyning Tilslutning af nye forbrugere Nybyggeri Tæt-lav tilgang stk 68 I alt stk Åben-lav tilgang stk I alt stk Institut tilgang stk I alt stk I alt Areal Sum Tæt-lav m² Åben-lav m² Institut m² Samlet areal I alt m² Varmebehov, netto hos forbruger Referenceforudsætninger Tæt-lav MWh Åben-lav MWh Institut MWh Sum MWh jsb COWI A/S 1/5

25 P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA: Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Brændselsforbrug Individuel oliefyring Virkgrad Oliefyr - boliger 85% MWh Oliefyr - I alt MWh Fjernvarmeforsyning Fjernvarme an net MWh Varmeproduktion og fordeling Kraftvarme 95% MWh Oliekedel 5% Brændselsforbrug Varmevirkgrd Kul 200% MWh Olie 92% % Brændselsforbrug I alt MWh Elproduktion Lokale anlæg Elvirkgrd Kraftvarme 0% MWh Forskel i samlet brændselsforbrug Fjernvarmeforsyning - Individuel oliefyring Difference MWh jsb COWI A/S 2/5

26 P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA: Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Emission Individuel oliefyring Oliefyr CO2ækv 74,652 kg/gjfuel ton SO2 0, ,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1 NOx 0, ,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 2 Fjernvarmeproduktion Kul CO2ækv 90,952 kg/gjfuel ton SO2 0, ,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 NOx 0, ,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 5 Olie CO2ækv 74,652 kg/gjfuel ton SO2 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 NOx 0, CO2ækv kg/gjfuel ton SO NOx Ændring i samlet emission Fjernvarmeforsyning - Individuel oliefyring CO2 ton NOx - -0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-1 SO2-0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 3 jsb COWI A/S 3/5

27 P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA: Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Samfundsøkonomi, Individuel oliefyring Prisforudsætninger Brændsel Olie kr/gj -86,1-78,7-66,7-55,2-48,8-48,8-49,3-49,8-50,2-50,7-51,2-51,6-52,1-52,6-53,0-53,5-54,0-54,4-54,9-55,3 Drift og vedligehold Oliefyr Tæt-lav kr/hus Investering Oliefyr Tæt-lav kr kr 1000 kr Nuværdi For perioden Ved kalkulationsrente 6% % pa Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, 1000 kr Nuværdi Brændsel Olie 1000 kr Drift og vedligehold Oliefyr Tæt-lav 1000 kr Driftsudgift, i alt 1000 kr Investering 1000 kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, 1000 kr Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% CO2-omkostning (varmeprod) kr/ton i alt SO2-omkostning (middel) kr/kg i alt NOx-omkostning (middel) kr/kg i alt Samfundsøkonomi, i alt jsb COWI A/S 4/5

28 P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA: Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Samfundsøkonomi, fjernvarmeforsyning Prisforudsætninger Brændselspris, Kul kr/gj -15,4-14,3-12,8-11,3-10,3-10,3-10,3-10,4-10,4-10,5-10,5-10,6-10,6-10,7-10,7-10,8-10,8-10,9-10,9-11,0 Olie kr/gj -78,6-71,2-59,2-47,7-41,3-41,3-41,8-42,3-42,7-43,2-43,7-44,1-44,6-45,1-45,5-46,0-46,5-46,9-47,4-47,8 - kr/gj Drift og vedligehold, Veksler kr/gjab -0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75 Oliekedel kr/gjfuel -0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75 - kr/gjfuel Fjernvarmenet kr/gj -3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33 Fjv unit Tæt-lav kr/hus Elpris, (10 kv) gennemsnit kr/mwh Investering, Forsynings- og hovedledn 1000 kr Fjv unit Tæt-lav -8, kr Stikledn Tæt-lav -5, kr Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, 1000 kr Nuværdi Brændsel Kul 1000 kr Olie 1000 kr kr Drift og Veksler 1000 kr vedligeh Oliekedel 1000 kr kr Fjernvarmenet 1000 kr Fjv unit Tæt-lav 1000 kr Elsalg 1000 kr Driftsudgift, i alt 1000 kr Investering 1000 kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, 1000 kr Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% CO2-omkostning (varmeprod) kr/ton i alt SO2-omkostning (middel) kr/kg i alt NOx-omkostning (middel) kr/kg i alt Samfundsøkonomi, i alt jsb COWI A/S 5/5

29 19 Bilag 3: Virksomhedsøkonomi

30 P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA: Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning - marginalbetragtning år 1-20 Betragtningsperiode SUM Priser ekskl moms Fast prisniveau Pris, solgt varme kr/mwh 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 Målerleje kr / måler 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Arealbidrag kr / m² 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 Pris, kraftvarme tarif kr/mwh -110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05 afgifter (deflateret) kr/mwh -189,47-185,52-181,65-177,86-174,15-170,52-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96 Pris, olie tarif kr/mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 afgifter (deflateret) kr/mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift, veksler (marginal) kr/gj -0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75 Drift, kedler (marginal) kr/gj -0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75 Drift, fjernvarmenet (marginal) kr/gj -3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33 Investering fjernvarmenet 1000 kr Byggemodning 1000 kr Tilslut og stikledn kr/hus 1000 kr Forbrugerbetaling, I alt 1000 kr Investering - brugerbetaling 1000 kr Opgørelse, drift Fast prisniveau Varmesalg 1000 kr Faste bidrag abonnement 1000 kr areal 1000 kr Brændsel Kraftvarme 1000 kr afgifter 1000 kr Olie 1000 kr afgifter 1000 kr Driftomkostning veksler 1000 kr kedler 1000 kr net 1000 kr Resultat før afskrivninger 1000 kr Simpel tilbagebetaling Fast prisniveau Resultat før afskrivninger 1000 kr Investering 1000 kr Forbrugerbetaling 1000 kr Årligt resultat, inkl drift 1000 kr Overført fra tidligere år, deflateret 1000 kr Sum 1000 kr Rente 1000 kr Resultat, ultimo 1000 kr jsb COWI A/S 1/2

31 P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA: Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning - marginalbetragtning år 1-20 Betragtningsperiode SUM Finansierings-forudsætninger Obligationslån, annuitet Kassekredit, rente Inflation Rente 5,00% Overskud 4,00% 2,13% pa Løbetid år 20 Underskud 6,00% Kurs 100 Resultat Fast prisniveau Resultat før afskrivning 1000 kr Ydelse på obligationslån 1000 kr Indbetaling el investering over kkredit 1000 kr Årets resultat, i alt 1000 kr Kassekredit, rente 1000 kr Årets likviditetsvirkning 1000 kr Overført fra tidligere år (deflateret) 1000 kr Akkumuleret likviditetsvirkning -ultimo 1000 kr Gns 20 år Udvikling i årlig varmepris: Anvendt varmepris fra takstblad kr/mwh 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 Korrektion så årligt resultat bliver nul kr/mwh -445,50-80,44-85,03-89,53-93,93-98,25-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-116,36 Resulterende årlig balancepris kr/mwh -90,50 274,56 269,97 265,47 261,07 256,75 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 238,64 jsb COWI A/S 2/2

32 20 Bilag 4: Forbrugerøkonomi

33 P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift Forbruger: Type Tæt - lav Areal, opvarmet 60 m 2 Varmebehov 24 GJ/år = 6,6 MWh Effektbehov 2,1 kw kr/år kr/år Ekskl Inkl Individuel oliefyring moms moms Virkningsgrad, fyr 85% Brændværdi 36,5 GJ/m 3 Olieforbrug 0,76 m ,6 kr/m3 = Drift og vedligehold Årlig varmeudgift, i alt Investering: Kedelanlæg (uden radiatorkreds) kr Anlægsbidrag 0 kr I alt kr Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Fjernvarmeforsyning Varmekøb 6,6 MWh á 355,0 kr = Målerleje 400,0 500 Arealbidrag 60 m 2 á 16,5 kr = Drift og vedligehold, husinstallation Årlig varmeudgift, i alt Investering Byggemodning 6412 kr Tilslutningsbidrag kr Stikledningsbidrag 2800 kr Andet kr Egen husinstallation (uden radiatorer og veksler) 8500 kr kr Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Difference Fjernvarmeforsyning - individuel oliefyring jsb COWI A/S 1/1

34 P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift Forbruger: Type Tæt - lav Areal, opvarmet 105 m 2 Varmebehov 35 GJ/år = 9,8 MWh Effektbehov 3,7 kw kr/år kr/år Ekskl Inkl Individuel oliefyring moms moms Virkningsgrad, fyr 85% Brændværdi 36,5 GJ/m 3 Olieforbrug 1,14 m ,6 kr/m3 = Drift og vedligehold Årlig varmeudgift, i alt Investering: Kedelanlæg (uden radiatorkreds) kr Anlægsbidrag 0 kr I alt kr Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Fjernvarmeforsyning Varmekøb 9,8 MWh á 355,0 kr = Målerleje 400,0 500 Arealbidrag 105 m 2 á 16,5 kr = Drift og vedligehold, husinstallation Årlig varmeudgift, i alt Investering Byggemodning 6412 kr Tilslutningsbidrag kr Stikledningsbidrag 2800 kr Andet kr Egen husinstallation (uden radiatorer og veksler) 8500 kr kr Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Difference Fjernvarmeforsyning - individuel oliefyring jsb COWI A/S 1/1

35 P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift Forbruger: Type Åben - lav Areal, opvarmet 120 m 2 Varmebehov 39 GJ/år = 10,9 MWh Effektbehov 4,2 kw kr/år kr/år Ekskl Inkl Individuel oliefyring moms moms Virkningsgrad, fyr 85% Brændværdi 39,6 GJ/m 3 Olieforbrug 1,16 m ,6 kr/m3 = Drift og vedligehold Årlig varmeudgift, i alt Investering: Kedelanlæg (uden radiatorkreds) kr Anlægsbidrag 0 kr I alt kr Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Fjernvarmeforsyning Varmekøb 10,9 MWh á 355,0 kr = Målerleje 400,0 500 Arealbidrag 120 m 2 á 16,5 kr = Drift og vedligehold, husinstallation Årlig varmeudgift, i alt Investering Byggemodning 6412 kr Tilslutningsbidrag kr Stikledningsbidrag 2800 kr Andet kr Egen husinstallation (uden radiatorer og veksler) 8500 kr kr Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Difference Fjernvarmeforsyning - individuel oliefyring jsb COWI A/S 1/1

36 21 Bilag 5: Sammenstilling af beregningsresultater

37 P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Hovedresultater: Oliefyring og fjernvarmeforsyning Energi- og miljøkonsekvenser over 20 år Reference Individuel oliefyring Alternativ Fjernvarme Difference forsyning MWh MWh MWh Ændring i samlet brændselsforbrug ton ton ton Ændring i samlet emission CO NOx SO Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Individuel Fjernvarme Difference oliefyring forsyning mio kr mio kr mio kr Brændsel, d&v, invest Forvridningstab, statsafgift CO2-omkostning (varmeprod) SO2-omkostning (middel) NOx-omkostning (middel) Samfundsøkonomi, i alt Virksomhedsøkonomi, fjernvarme Investering over 1 år 1 Simpel tilbagebetaling over 0 år 2 Finansiering af investering med 20-årig annuitet, - resultat over 20-årig betragtningsperiode Positivt efter 0 år - akkumuleret resultat over 20 år (prisniveau 2004) 2,0 mio kr Anvendt varmepris fra takstblad (uden moms) Projektets gennemsnitlige varmepris over 20 år 355,0 kr/gj 238,6 kr/gj Forbrugerøkonomi Tæt - lav forbruger: 60 m2 Individuel oliefyring Fjernvarmeforsyning Difference Tæt - lav forbruger: 120 m2 Individuel oliefyring Fjernvarmeforsyning Difference Tæt - lav forbruger: 105 m2 Individuel oliefyring Fjernvarmeforsyning Difference Incl moms kr/år 7676 kr/år 4111 kr/år kr/år kr/år 3750 kr/år kr/år kr/år 4354 kr/år jsb COWI A/S 1/1

38 22 Bilag 6: Skitse over nettracé

39

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup NOVEMBER 2017 AARS FJERNVARMEFORSYNING a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND MARTS 2014 DAGNÆS-BÆKKELUND VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd SEPTEMBER 2012 HADSUND BY'S FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr

Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr. 200701 April 2007 200701Projektforslag forside.doc/16042007/mr 0 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Indledning 1

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag for Boligområde ved Virupvej i Hjortshøj (Lokalplanforslag nr. 738, 777 og Dispositionsplan Hjortshøj) Sagsnr.

Projektforslag for Boligområde ved Virupvej i Hjortshøj (Lokalplanforslag nr. 738, 777 og Dispositionsplan Hjortshøj) Sagsnr. Projektforslag for Boligområde ved Virupvej i Hjortshøj Projektforslag for Boligområde ved Virupvej i Hjortshøj (Lokalplanforslag nr. 738, 777 og Dispositionsplan Hjortshøj) Sagsnr. 200704 Maj 2007 200704Projektforslag

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET

FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET NOVEMBER 2014 HORSENS VARMEVÆRK A.M.B.A FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME DECEMBER 2016 HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDET OG ETABLERING AF EN BIOMASSEFYRET KEDEL

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDET OG ETABLERING AF EN BIOMASSEFYRET KEDEL JULI 2012 VÆRUM-ØRUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDET OG ETABLERING AF EN BIOMASSEFYRET KEDEL PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere