Befolkningsprognose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose"

Transkript

1 Befolkningsprognose

2

3 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte sig, men det er muligt at lave kvalificerede bud. Thisted Kommune har i denne sammenhæng udarbejdet en befolkningsprognose, der netop forsøger at beskrive den forventelige fremtidige udvikling. Mere præcist koncentrerer den sig om, hvordan befolkningsudviklingen forventes at forløbe sig i perioden Prognosen adskiller sig fra den, der kan genereres fra Danmarks Statistik i og med, at fremtidige handlinger i forbindelse med boligbyggeri inddrages i analysen. Ved at inddrage yderligere forudsætninger, der kan påvirke det samlede billede, forventes det, at prognosens resultater vil have større sikkerhed og præcision. Derudover sker der også en opdeling på hhv. basisområder, herunder ældre- og boligområder, og parameterområder, som gør det muligt at danne sig et mere nuanceret overblik over den fremtidige udvikling. En befolkningsprognose kan, med andre ord, forbedre grundlaget for at agere med rettidig omhu og skabe mulighed for at rette op på evt. uheldige tendenser, som anskueliggøres i prognosen. Da en prognose, per definition, altid vil være baseret på antagelser om fremtidige forudsætninger, vil der nødvendigvis være en iboende usikkerhed i resultaterne. Denne er for opadgående, jo længere man fjerner sig fra udgangspunktet. På den anden side kan prognosen i princippet ramme helt præcist, hvis de opstillede forudsætninger holder stik. De forudsætninger, som ligger til grund for denne rapport, er vurderet som værende de mest sandsynlige og realistiske for nuværende, og vil blive gennemgået i del 2. Strukturen af rapporten er som følger: Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Resume af prognosens hovedresultater Datagrundlag og prognoseforudsætninger Befolkningsprognose Alternative scenarier 1

4 Del 1 præsenterer prognosens hovedresultater Del 2 beskriver det datagrundlag og de forudsætninger, der ligger til grund for rapporten. Del 3 indeholder selve befolkningsprognosen, også kaldet hovedprognosen, for Thisted Kommune i årene I afsnittet bliver der ligeledes draget paralleller til udviklingen i resten af landet. Del 4 beskæftiger sig med alternative scenarier. Disse scenarier hviler på et andet forudsætningsgrundlag, end det, der er brugt i hovedprognosen. Appendikset, som er placeret sidst i hæftet, giver en kort oversigt over de væsentligste elementer og begreber i en befolkningsprognose. I det særskilte bilagshæfte findes prognoseresultater på de enkelte aldersgrupper. Der er ydermere prognoseresultater på de enkelte aldersgrupper, opdelt på hhv. ældredistrikter og skoledistrikter. Derudover præsenteres det anvendte boligprogram. U&A 16. juni,

5 Indholdsfortegnelse 0. Forord....1 Oversigt over figurer...4 Del Resume af prognosens hovedresultater...6 DEL Datagrundlag og prognoseforudsætninger Befolkningsbalanceligning CPR-udtræk Fødselsparametre Dødsfald Tilflytning til nye boliger Splitfaktor Beregningssikkerhed Administrative delområder Parameterområder...16 DEL Befolkningsprognosen Befolkningens aldersfordeling Fødsler og fertilitet Dødshyppighed Fødselsunderskud Boliger og flyttemønstre Planlagt og historisk nybyggeri Flyttemønster til nye boliger Udtynding Intra- og interregionale flyttemønstre - flyttebalancen Befolkningsudvikling i ældre- og skoledistrikter Opsummering...39 DEL Alternative scenarier og boligudbygningsprogram Scenarie Scenarie Boligprogram...47 Appendiks...50 Oversigt over de væsentligste elementer og begreber...50 Bilag er præsenteret i et separat hæfte 3

6 Oversigt over figurer Figur 1 Oversigt over befolkningstal i Thisted Kommune... 6 Figur 2 Forventet udvikling i aldersfordeling Thisted Kommune 2010 og 2023 (primotal)... 7 Figur 3 Forventet udvikling i aldersfordeling, hele Danmark 2010 og 2023 (primotal)... 7 Figur 4 Sidste års prognose sammenlignet med dette års prognose (primotal)... 9 Figur 5 Thisted Kommunes 23 skoledistrikter illustreret med forskellige farver Figur 6 Thisted Kommunes 18 ældredistrikter illustreret med forskellige farver Figur 7 Historiske tal samt forventede tal ifølge befolkningsprognosen (primotal) Figur 8 Forventet udvikling i de enkelte aldersgrupper angivet i procenter Figur 9 Udviklingen i aldersgrupperne i forhold til indeks primo Figur 10 Fødselsfrekvenser i de forskellige aldersgrupper i Thisted Kommune Figur 11 Udviklingen i antallet af kvinder i den fødedygtige alder (primotal) Figur 12 Antal døde og fødte frem til Figur 13 Boligprogrammet i Thisted Kommune Figur 14 Tilflytterprofiler på hhv. parcelhuse, rækkehuse samt etageboliger Figur 15 Flyttebalancen i de historiske år samt prognoseårene Figur 16 Flytteaktivitet mellem kommunale og nationale grænser Figur 17 Oversigt over flytteprofiler på de forskellige aldersgrupper Figur 18 Flyttebalancen set i forhold til antallet af 18 25årige (primotal) Figur 19 Flyttebalancen i Thisted Kommune i de historiske år Figur 20 Flyttebalancen i København og omegn i årene Figur 21 Forventet udvikling i skoledistrikterne i Thisted Kommune set i forhold til Figur 22 Forventet udvikling i ældredistrikterne i Thisted Kommune set i forhold til Figur 23 Forventet demografisk udvikling i Thisted Kommune sammenlignet med 2010 (primotal) Figur 24 Oversigt over antallet af døde i de historiske år Figur 25 Scenarie 1 fremskrivning af folketallet i Thisted Kommune Figur 26 Fødselsunderskuddet ifølge scenarie Figur 27 Forventet og historisk folketal for hhv. scenarie 1 og hovedprognosen (primotal) Figur 28 Scenarie 2 fremskrivning af folketallet i Thisted Kommune Figur 29 Flyttebalancen ifølge principperne i scenarie Figur 30 Befolkningsudviklingen i Thisted Kommune ifølge hhv. hovedprognosen, scenarie 1 og scenarie Figur 31 Fordelingen af boligtyperne, der optræder i scenarie 1 og Figur 32 Boligudbygningsplanerne: sammenligning af hovedprognosen med scenarie 1 og

7 Oversigt over tabeller Tabel 1 Oversigt over de overordnede resultater... 6 Tabel 2 Historiske tal år Tabel 3 Fertilitetsniveau i Thisted Kommune ud fra parameterområder Tabel 4 Forventet antal indflyttere i nyopførte boliger Tabel 5 Oversigt over aldersgrupperinger Tabel 6 Forventet udvikling i de enkelte aldersgrupper 2010 og 2023 (primotal) Tabel 7 Befolkningsudviklingen primo de pågældende år opdelt i aldersgrupper Tabel 8 Befolkningsudviklingen primo de pågældende år opdelt i aldersgrupper i indekstal Tabel 9 Thisted Kommunes historiske boligbyggeri samt program for boligudbygning Tabel 10 Forventede flyttetendenser i forbindelse med nye boliger Tabel 11 Forventet og faktisk udtynding i Thisted Kommune i årene Tabel 12 Flytninger til og fra Thisted Kommune. Historiske tal for årene Tabel 13 Oversigt over, hvilke kommuner Thisted udveksler borgere med Tabel 14 Forventet udvikling i skoledistrikterne i Thisted Kommune set ifht (primotal) Tabel 15 Forventet udvikling i ældredistrikterne i Thisted Kommune set ifht (primotal) Tabel 16 Oversigt over resultaterne fra befolkningsprognosen Tabel 17 Befolkningstal ifølge principperne i scenarie Tabel 18 Fertilitetsrater i parameterområderne ifølge scenarie Tabel 19 Befolkningstal ifølge principperne i scenarie Tabel 20 Boligprogrammet benyttet i scenarie 1 og

8 Del 1 Dette kapitel indeholder en gennemgang af de overordnede resultater af befolkningsprognosen for årene Kapitlet indeholder ydermere en drøftelse i forhold til sidste års prognose samt en beskrivelse af den anvendte metode. 1.1 Resume af prognosens hovedresultater. Thisted Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose for årene , der tager udgangspunkt i de historiske år Af prognosen fremgår det, at befolkningstallet ventes at falde 5,6 %, hvilket svarer til et fald på personer i en periode på 13 år. Det nuværende befolkningstal primo 2010 er således og forventes at falde til primo 2023, såfremt prognosens forudsætninger holder stik. Det forventede befolkningstal for de enkelte år kan ses af nedenstående diagram Figur 1 Oversigt over befolkningstal i Thisted Kommune De grå søjler repræsenterer de historiske tal. Alle tal repræsenterer primotal for det pågældende år. Nedenstående tabel viser udviklingen på relevante parametre. Disse diskuteres nærmere senere i dette afsnit Folketal, primo Fødte Døde Overskud Tilflyttere Fraflyttere Flyttebalance ets udvikling Udviklingsgrad -0,6% -0,4% -0,3% -0,3% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,4% -0,5% -0,4% -0,5% -0,5% -0,5% Folketal, ultimo Tabel 1 Oversigt over de overordnede resultater 6

9 Det forventede fald i befolkningstallet kan forklares med flere faktorer, som gennemgås i næste kapitel. De vil helt kort blive remset op her. For det første forventes der et fald i antallet af kvinder i den fødedygtige alder, hvilket medfører, at det samlede antal fødsler formentlig vil blive reduceret. Samtidig forventes en betydelig vækst i andelen af ældre. Denne aldring af befolkningen kan ses af nedenstående diagrammer, hvoraf det også er synligt, at Thisted Kommune ikke står alene med denne problemstilling, da Danmarks Statistik prognosticerer en lignende udvikling på landsplan år år år år år 6-16 år 3-5 år 0-2 år 3% 3% 3% 3% 6% 5% 7% 7% 14% 15% 9% 9% 13% 14% Thisted Kommune 13% 19% 27% 29% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 2 Forventet udvikling i aldersfordeling Thisted Kommune 2010 og 2023 (primotal) år år år år år 6-16 år 3-5 år 0-2 år 6% 4% 16% 12% 6% 7% 3% 4% 3% 4% 18% 19% 10% 9% 12% 14% Hele Danmark 26% 28% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% Figur 3 Forventet udvikling i aldersfordeling, hele Danmark 2010 og 2023 (primotal) Ser man mere specifikt på de enkelte aldersgrupper, fremgår det, at Thisted Kommune har en mindre andel af unge i alderen år end landet som helhed. Der er samtidig en større andel af de yngre ældre i alderen år. Begge dele en tendens, der ser ud til at øges på sigt. Således vil Thisted Kommune, ifølge befolkningsprognosen, i særdeleshed blive konfronteret med de demografiske udfordringer, der generelt præger dansk fremtid de følgende år. I denne prognose er det et relativt beskedent boligudbygningsniveau, der ligger til grund for beregningerne, hvilket mindsker det statistiske grundlag for tilflytning. De historiske år Udviklingen i de historiske år, som prognosen er baseret på, fremgår af nedenstående tabel. I den samlede periode faldt befolkningstallet med 0,56 %. I årene 2007 samt 2009 skete der et fald i befolkningstallet, mens 2008 havde en lille stigning på 40 personer. De to første år var præget af en positiv flyttebalance, mens 2009 havde en flyttebalance på 196. I år 2007 og 2008 blev der ligeledes bygget betragteligt flere huse end der gjorde i Udviklingen på boligmarkedet kan i høj grad tilskrives den verdensomspændende finanskrise, der medførte en betydelig afmatning på boligmarkedet. 7

10 Fødte Døde Fødselsunderskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Nye parcelhuse Nye rækkehuse Nye etageboliger Nye ungdomsboliger Nye ældreboliger Nye boliger Udtynding Folketal ultimo Tabel 2 Historiske tal år Sammenligning med sidste års prognose Sidste års prognose forudsagde et fald i befolkningstallet på 6,6 %. Jævnfør nedenstående diagram, ligger dette års befolkningsprognose et helt procentpoint under sidste års niveau, da der dette år forudsiges et befolkningstal primo 2022 på i forhold til sidste års prognose, der forudsagde et befolkningstal på En forskel på 391 personer eller det, der svarer til en procent. Denne forskel kan eventuelt skyldes, at sidste års prognose inddrog årene , der var prægede af et usædvanligt dødsmønster, og de pågældende år var derfor også blot vægtet med 1/3 hver. De var inddraget i analysen, da en befolkningsprognose som minimum skal baseres på tre år. I år er de pågældende år ikke inddraget i hovedprognosen. Samtidig skal det også bemærkes, at Danmarks Statistik ligeledes har en mere positiv forudsigelse for primo 2022, end de havde sidste år. Sidste år blev det forudsagt, at befolkningstallet ville lande på og i år forudsiger de et befolkningstal på

11 Befolkningsprognosen fra sidste år sammenlignet med dette års befolkningsprognose Befolkningsprognose 2009 Befolkningsprognose Figur 4 Sidste års prognose sammenlignet med dette års prognose (primotal) Sammenligning med resultaterne fra Danmarks Statistik Sammenlignes med den befolkningsfremskrivning, som kan hentes i Danmarks Statistik, er forudsigelserne mindre negative end i den befolkningsprognose, som er udarbejdet af Thisted Kommune. Danmarks Statistik forventer, at befolkningstallet vil falde til i år 2023, hvor nærværende prognose forudsiger et befolkningstal på Der er således tale om en forskel på 587 personer, eller det, der svarer til 1,4 %. I denne sammenhæng er det dog værd at fremhæve, at den befolkningsprognose, der udarbejdes i Thisted Kommune, tager afsæt i flere data. Således inddrages blandt andet handlingsparametre, hvor fremtidigt boligbyggeri inddrages i fremskrivningerne. Danmarks Statistik baserer deres prognose på en "ren" fremskrivning af historiske data - herunder boligudbygningen - dvs. at de forudsætter, at boligudbygningen i den enkelte kommune vil fortsætte på samme niveau, som det har været historisk. Sammenligner man boligudbygningen i de historiske år med boligudbygningsplanen for de kommende år, så fremgår det, at der er planlagt markant færre nybyggerier i fremtiden, end der har været historisk set. Danmarks Statistik anvender data fra de seneste fire år, dvs , når det gælder fertilitet og til- og fraflytninger og anvender samme dødelighedsniveau som landsdelen Nordjylland, som baseres på de sidste to år; Variationen i resultaterne kan således forklares med forskellige forudsætningsgrundlag. 9

12 Prognosens forudsætningsgrundlag De overordnede forudsætninger, som ligger til grund for prognosen , er følgende: - Thisted Kommune er i prognosesammenhæng inddelt i 86 basisområder 1, der kombineret danner kommunens 23 skoledistrikter og 18 ældredistrikter. Desuden er byerne adskilt fra landet, jf. næste kapitel om datagrundlag og prognoseforudsætninger 2. - Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger for alle basisområder. Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i de sidste tre år ( ) samt folketallet pr i Thisted Kommune. - For at styrke forudsigelsesgraden, er basisområderne samlet i parameterområder 3 for henholdsvis flyttemønster og fertilitet. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flyttemønster og fertilitet, er beregnet som samlede enheder. I prognosen regnes med 8 parameterområder, jf. afsnittet om parameterområder. Den statistiske usikkerhed minimeres, ved at samle så store datamængder som muligt. Udsving i befolkningsudviklingen vil hermed være mindre dominerende i fremskrivningen. Hvis denne samling ikke foretages og et område er meget tyndt befolket, kan en enkelt atypisk tendens flytte det pågældende områdes karakteristika. - Til beregning af antal dødsfald, er der taget udgangspunkt i landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder 4 for både mænd og kvinder. Der er korrigeret for den lokale middellevealder samt forventninger om stigende levealder over tid. På trods af forventninger om stigende levealder, ventes antallet af døde dog at være stigende over hele prognoseperioden, som følge af stadigt flere ældre. - Til beregning af antal fødsler, er anvendt aldersbetingede fødselshyppigheder 5 for kvinder i alderen år. For hvert parameterområde er der, ud fra lokale historiske fødselstal for årene , beregnet, hvilket fertilitetsniveau man fremover kan forvente. Fertilitetsniveauet for Thisted Kommune er således lavest i centerområder og højest i landområder 6.Endvidere er der anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet 7 i prognoseperioden svarende til den udvikling, Danmarks Statistik kalder hovedforløb. Dette betyder at det eksisterende fertilitetsniveau generelt ventes at stige med 2,86 % 8 over perioden Endelig er der i prognosemodellen indlagt data for det realiserede boligbyggeri i perioden , ligesom det forventede boligbyggeri i perioden er medregnet. 1 Skoledistrikter, ældredistrikter og byer 2 Se nærmere herom i det efterfølgende kapitel 3 basisområder med samme karakteristika 4 forekomsten af dødsfald fordelt på alder 5 forekomsten af fødsler fordelt på alder 6 se også afsnittet Datagrundlag og forudsætninger. 7 niveauet af fødsler 8 det er således ikke en stigning til 2,86 % men en stigning i det fertilitetsniveauet med 2,86% 10

13 For mere information om boligprogrammet, se da afsnittet "planlagt og historisk boligbyggeri" i del 3 samt boligprogrammet i det særskilte bilag. Kort fortalt, så beregnes den forventede fremtidige udvikling i hhv. Thisted Kommune som helhed, samt i kommunens delområder, ud fra data om historiske flyttemønstre, lokale fødselshyppigheder, forventet levealder samt det planlagte boligbyggeri. Modellen tager derudover udgangspunkt i historiske bevægelsesmønstre i kommunens delområder, mens Danmarks Statistik tager udgangspunkt i kommunen som en samlet enhed. Således vil resultaterne, der kan genereres i denne befolkningsprognose være langt mere detaljerede, og dermed i højere grad kunne være et solidt informationsgrundlag ved kommunal beslutningstagen, da man vil kunne få mere detaljerede oplysninger f.eks. det forventede befolkningstal i et bestemt skoleområde, opdelt på alder. Dertil skal tilføjes, at variablen for dødelighed er mere generel hos Danmarks Statistik, da tallet, som anvendes er for Nordjylland, hvor nærværende befolkningsprognose baseres på faktiske tal fra Thisted Kommune. Thisted Kommune står overfor nogle fremtidige demografiske udfordringer, der vil stille krav til de kommunale beslutningstagere om at navigere herefter. I det næste afsnit følger en lidt grundigere gennemgang af de forudsætninger, som prognosen hviler på. Derefter vil selve befolkningsprognosen og de mere detaljerede oplysninger blive gennemgået. For en oversigt over de væsentligste begreber og elementer, se da appendikset bagerst i hæftet. 11

14 DEL 2 2 Datagrundlag og prognoseforudsætninger I dette afsnit følger en beskrivelse af det datagrundlag, som prognosen er baseret på, samt de forudsætninger, der ligger til grund for prognosen. Fremskrivningen er baseret på de historiske år Befolkningsbalanceligning Ændringer i befolkningstallet sker som en konsekvens af fødsler, dødsfald samt udveksling mellem befolkninger (vandringsbalancen). Befolkningsbalanceligningen udtrykker det samspil, der findes mellem bestemte demografiske komponenter og befolkningens størrelse. P t = P + ( F D) + ( T F 0 f f ) hvor: P t er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt ( t n ) P 0 er antal personer et i delområde på nuværende tidspunkt ( t 0 ) F er antal fødsler i et delområde i perioden ( t n t 0 ) D er antal døde i et delområde i perioden ( t n t 0 ) T f er antal tilflyttere til et delområde i perioden ( t n t 0 ) F f er antal fraflyttere i et delområde i perioden ( t n t 0 ) T f kan yderligere nedbrydes i antal tilflyttere (T f, bevar ) til den eksisterende boligmasse, samt antal tilflyttere (T f, ny ) til nyopførte boliger. På tilsvarende vis kan F f opdeles i antal fraflyttere (F f, bevar ) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere fra nedlagte boliger (F f, ned ) 2.2 CPR-udtræk Befolkningsprognosen er baseret på befolkningsdata fra Det Centrale Personregister (CPR) for årene Udtrækkene indeholder oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersgrupper, fødsler og dødsfald samt antallet af flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). 2.3 Fødselsparametre I denne prognose beregnes fødselsparametrene ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i aldersgruppen 15-49). I Thisted Kommune er fertilitetsniveauet højere end det 12

15 nationale fertilitetsniveau. I Thisted Kommune er der de sidste tre år blevet født 2,23 børn per kvinde. Til sammenligning kan det bemærkes, at det samlede danske fertilitetsniveau har ligget på 1,86 i samme tidsrum. I prognosen tages afsæt i det lokale fertilitetsniveau samtidig med at det antages, at der sker en lille stigning i fertilitetsniveauet, således at fødselsniveauet vil stige ca. 0,2 % årligt. Dermed ventes det, at fødselsniveauet i år 2023 er 2,86 % højere end i Dette er i overensstemmelse med fremgangsmåden i Danmarks Statistik og kan forklares med historiske tendenser. Parameterområde Fertilitetsniveau Landområde 2,52 Thisted by (øvrigt) 2,32 Landsby under 500 2,03 Landsby over 500 2,25 Hanstholm 1,94 Hurup 2,01 Thisted bymidte 1,14 Tabel 3 Fertilitetsniveau i Thisted Kommune ud fra parameterområder 2.4 Dødsfald Den aldersbetingede dødelighed er lig antallet af døde i en aldersgruppe i forhold til antallet i den pågældende alder. Tallene, der bruges i prognosen, er de gennemsnitlige landsdækkende dødshyppigheder baseret på tal for perioden korrigeret for den lokale dødshyppighed. I prognosen opereres med en forventet stigning i levealder. Den stigende levetidsprofil dækker over forventninger om fald i dødeligheden på henholdsvis 1,6 % årligt for kvinder og 1,8 % årligt for mænd. Thisted Kommune har en dødshyppighed, der er 0,5 % højere end resten af Danmarks dødshyppighed. Det er i øvrigt værd at bemærke, at der sker en udvikling hen imod, at de ældre årgange har længere levetider, og at deres funktionsdygtighed strækker længere end hidtil. Med andre ord, så får de flere år uden langvarig belastende sygdom end indtil nu, grundet forbedrede evner til at forebygge sygdomme 9. Det betyder helt konkret, at selvom der er tale om en stigende levealder, så vil de afledte omkostninger ikke nødvendigvis stige proportionalt med antallet af leveår, da de ældre vil have flere gode år end hidtil. Det stigende antal ældre vil, alt andet lige, medføre en øgning i kommunale social- og sundhedsudgifter, hvilket dog eventuelt kan mindskes af det udskudte tidspunkt for belastende sygdom. Betydningen af det stigende antal ældre bør dog ikke undervurderes. 2.5 Tilflytning til nye boliger Når der bygges nye boliger, følger der en statistisk sandsynlighed for, at disse tilflyttes af et givet antal personer med en givet alderssammensætning. I denne prognose indgår nybyggeri som en forudsætning i fremskrivningen og her er således tale om en parameter, der kan kontrolleres i højere grad end fødsler og dødshyppighed. I den sammenhæng bør det dog fremhæves, at det selvfølgelig kun vil påvirke i den udstrækning, at der med rimelighed kan 9 Compression of morbidity 13

16 forventes efterspørgsel efter nye boliger. Den fremtidige boligplan udarbejdes af Thisted Kommunes Planafdeling. Det gælder for forventede byggeaktiviteter, som for prognosen generelt, at usikkerheden i forudsætningerne stiger, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Det skal fremhæves, at boligplanen alene beror på vurderinger. Husstandssammensætningen i nye boliger behandles separat for parcelhuse, rækkehuse og etageboliger. Ungdomsboliger og ældreboliger behandles som konstantområder, hvor husstandssammensætningen ikke varierer. I prognosen er anvendt følgende tal for tilflytning til nye boliger i Thisted Kommune: Boligtype Pr. bolig Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Tabel 4 Forventet antal indflyttere i nyopførte boliger 3,12 tilflyttere pr. ny bolig 1,65 tilflyttere pr. ny bolig 1,80 tilflyttere pr. ny bolig 2.6 Splitfaktor Splitfaktoren repræsenterer andelen af eksterne tilflyttere, der flytter ind i nybyggeri. I Thisted Kommune er splitfaktoren 5 % i gennemsnit for de sidste tre år. Det vil altså sige, at flertallet af tilflyttere til nye boliger kommer fra andre boliger i kommunen. 2.7 Beregningssikkerhed Det er svært at komme med et præcist usikkerhedsniveau af prognosens resultater. Den kan principielt set komme til at passe perfekt, hvis forudsætningerne holder stik, men ligeledes afvige en del fra det beregnede, hvis en af parametrene ændres betydeligt, f.eks. hvis der sker er kraftig stigning i fødselstallet. Usikkerheden er ligeledes påvirket af størrelsen på de årgange, der regnes på. Det vil altså sige, at usikkerheden stiger, jo færre der er at foretage beregninger på. Dermed vil prognoser, der beskriver hele Thisted Kommune, som udgangspunkt være mere sikre end de, der beskriver de enkelte skoledistrikter og ældredistrikter. Dette skyldes, at det enkelte individs varians i højere grad påvirker det samlede resultat, hvis populationen er lille. Med andre ord; hvis der i et område bor meget få mennesker, vil den enkelte persons handlinger påvirke det samlede resultat i langt højere grad, end hvis der er mange borgere i et område. Generelt kan det siges, at prognosens usikkerhed stiger, jo længere man bevæger sig væk fra udgangsåret. Resultaterne bør derfor fortolkes med større varsomhed, jo længere ude i fremtiden de ligger. 2.8 Administrative delområder Thisted Kommune er, i prognosesammenhæng, opdelt på i alt 86 basisområder. Til hvert af disse områder er der tilknyttet data, og prognosen er i princippet beregnet for hvert enkelt af områderne. Således kan man udarbejde en befolkningsprognose for et hvilket som helst område (eksempelvis et ældredistrikt) ved at sammensætte de pågældende basisområder. 14

17 Afgrænsningen af de enkelte basisområder er sket på baggrund af opdeling i land og by samt skoledistrikter og ældredistrikter. Derudover er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold, hvor befolkningssammensætningen er usædvanlig i forhold til resten af kommunen; eksempelvis plejehjem eller andre institutioner. Folketallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. Følgende oversigtskort illustrerer afgrænsningen og opdelingen af basisområderne i Thisted Kommune. Basisområderne illustreret ved forskellige farver og består af ældredistrikter, skoledistrikter og byer Figur 5 Thisted Kommunes 23 skoledistrikter illustreret med forskellige farver 15

18 Figur 6 Thisted Kommunes 18 ældredistrikter illustreret med forskellige farver 2.9 Parameterområder For at øge den statistiske anvendelighed, er områder med fælles karakteristika samlet i parameterområder. Dette gøres for at undgå, at relativt små udsving får stor indflydelse på resultatet i små eller tyndt befolkede områder. 16

19 De parameterområder, der er anvendt i befolkningsprognosen, er følgende: - Landområder (områder hvor der ikke er tæt bebyggelse) - Byer med under 500 indbyggere - Byer med over 500 indbyggere - Hurup - Hanstholm - Thisted by (øvrig) - Thisted bymidte - Ældrecentre Parameterområderne er karakteriseret ved, at flyttemønstre og fertilitetsrater 10 forekommer meget ens. Mortalitetsrater 11 er ikke specificeret efter område, da det antages, at denne ikke varierer alt efter hvor i kommunen, man bor. Vurderingen af, hvilke basisområder der deler karakteristika, er foretaget ved at sammenholde tendenser i de forskellige basisområder med hinanden. 10 Niveauet for fødsler 11 Niveauet for døde 17

20 DEL 3 Befolkningsprognoser er et vigtigt redskab i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes i forbindelse med kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Thisted Kommune udarbejdet en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden Prognosen, der også benævnes hovedprognosen, er beregnet på baggrund af de, i det foregående kapitel, gennemgåede forudsætninger. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de seneste tre år samt boligprogrammet til og med Boligprogrammet er udarbejdet af Planafdelingen i Thisted Kommune, og er baseret på den planlagte udbygning i kommunen. Boligprogrammet er et vigtigt element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og derigennem påvirke befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet ud fra en forventning om, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Det betyder, at de elementer, der påvirker udviklingen i modellen, består af historiske tal samt kommunens egne antagelser om, hvordan fremtiden vil forme sig. I nærværende rapport er der, i det sidste kapitel, beskrevet to alternative scenarier, som hviler på nogle andre antagelser, end de, der ligger til grund for denne rapport. 3. Befolkningsprognosen Dette afsnit rummer en mere detaljeret gennemgang af befolkningsprognosen. I den sammenhæng inddrages ligeledes nationale tendenser. Det overordnede resultat for dette års befolkningsprognose, er et fald i befolkningstal fra primo 2010 til primo Dette svarer til et fald på 5,6 %. Til sammenligning viser tal fra Danmarks Statistik en forventet stigning i samme tidsrum på 4 % i befolkningstallet for hele Danmark. 18

21 Figur 7 Historiske tal samt forventede tal ifølge befolkningsprognosen (primotal) 3.1 Befolkningens aldersfordeling Thisted Kommunes befolkningsudvikling følger den generelle tendens på landsplan; en stadigt stigende andel udgøres af den ældre befolkning og der kommer til at være færre i den erhvervsaktive alder. Det er relevant at betragte befolkningens udvikling på de mere overordnede grupper; dagsinstitutionsbørnene, hhv. vuggestuebørn og børnehavebørn, skolebørn, unge uddannelsessøgende, personer i den erhvervsaktive alder, de yngre pensionister samt de ældre pensionister, da de hver især repræsenterer forskellige indtægts/omkostningskilder. Oversigt over de forskellige aldersgrupper Vuggestuebørn Børnehavebørn Skolebørn Unge uddannelsessøgende Personer i den erhvervsaktive alder Yngre pensionister Ældre pensionister Tabel 5 Oversigt over aldersgrupperinger 0 2 år 3 5 år 6 16 år år år år 80 + år 19

22 For Thisted Kommune gælder det, at der, i løbet af prognoseperioden, forventes en 4 % nedgang i andelen af personer i den erhvervsaktive alder, der i denne prognose er defineret som aldersgruppen år 12. Således sker der en faktisk indskrænkning i det fremtidige indkomstgrundlag. Denne tendens gør sig ligeledes gældende for resten af Danmark, hvor der forventes en nedgang på 3 % i samme aldersgruppe. Der kan selvfølgelig også være yngre borgere, der er erhvervsaktive. I aldersgruppen 17 24årige er andelen uændret. Thisted Kommune Hele Danmark år år år 6-16 år 3-5 år 0-2 år 6% 5% 19% 13% 9% 9% 13% 14% 3% 3% 3% 3% % 52% år år år 6-16 år 3-5 år 0-2 år 6% 4% 16% 12% 10% 10% 12% 14% 3% 4% 3% 4% % 53% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% Figur 8 Udviklingen på aldersgrupper Thisted Kommune (primotal) Figur 9 Udviklingen på aldersgrupper hele Danmark (primotal) For både Danmark som helhed samt Thisted Kommune gælder det, at der sker en stigning i antallet af ældre. Således bliver der ikke blot færre til at betale skat, men ligeledes flere, der vil have behov for at benytte sundhedssektorens tilbud, have behov for overførselsindkomster mm. AKF 13 har dog fundet, at de ældre på sigt vil få en stærkere økonomi, der potentielt kan mindske den individuelle borgers efterspørgsel efter ydelser. således vil folkepensionen i 2045 blot udgøre en tredjedel af de ældres indkomstgrundlag. Dette er dog baseret på tal for hele Danmark, og der må formentlig forventes at være betydelig forskel kommunerne imellem. Ser man på udviklingen inden for den enkelte aldersgruppe i Thisted Kommune, ses det, at stigningen i antallet af yngre ældre (65 79årige) er på 31,7 %, mens stigningen i den ældre gruppe er på 21,8 %. Der sker således en betydelig stigning indenfor de to grupper af ældre. Samtidig er det procentuelle fald i antallet af erhvervsaktive (25 64årige) på 12,7 % år, er det aldersinterval, som den danske befolkning gennemsnitligt er erhvervsaktiv i 13 Anvendt KommunalForskning 20

23 Alder Forskel Udvikling 0-2 år ,6% 3-5 år ,7% 6-16 år ,2% år ,6% år ,2% år ,1% år ,8% år ,7% 80+ år ,8% Hovedtotal ,6% Tabel 6 Forventet udvikling i de enkelte aldersgrupper 2010 og 2023 (primotal) Udviklingen i de enkelte aldersgrupper er ligeledes grafisk illustreret i det nedenstående diagram. Heraf ses det tydeligt, at aldersgruppen 64 og derover forventes at udgøre en stigende andel, mens de resterende grupper forventes at udgøre en faldende andel af befolkningen. Udviklingen i de enkelte aldersgrupper 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Udviklingen i de enkelte aldersgrupper 0% -5% 0-2 år 3-5 år 6-16 år år år år år år 80+ år -10% -15% -20% Figur 8 Forventet udvikling i de enkelte aldersgrupper angivet i procenter De to nedenstående tabeller viser den forventede befolkningsudvikling i de forskellige aldersgrupper i hhv. faktiske tal og indekstal. 21

24 Alder I alt Tabel 7 Befolkningsudviklingen primo de pågældende år opdelt i aldersgrupper Alder ,4 101,3 100,0 100,8 98,0 95,6 94,0 92,5 91,2 90,0 89,1 88,2 87,4 86,7 86,1 85, ,3 99,5 100,0 97,7 96,5 94,8 95,4 92,9 90,6 89,2 88,0 86,8 85,8 84,9 84,0 83, ,9 101,7 100,0 97,4 95,9 94,3 92,1 91,3 89,9 88,9 88,0 87,3 86,0 84,9 84,0 82, ,6 98,6 100,0 101,5 102,3 103,5 103,8 102,1 100,8 98,9 97,1 94,6 93,7 92,4 91,0 90, ,4 103,9 100,0 98,5 97,0 94,8 92,9 92,5 90,9 89,9 88,9 88,1 87,5 86,7 86,5 85, ,2 101,1 100,0 99,1 98,1 97,5 96,5 95,2 94,5 93,3 92,3 91,0 90,0 88,7 87,3 85, ,8 100,0 100,0 98,4 97,9 97,7 97,2 96,9 96,5 96,8 96,7 97,0 96,5 97,2 96,3 96, ,1 96,9 100,0 103,8 107,3 110,1 113,2 116,1 118,7 121,3 123,5 125,9 128,0 128,9 130,7 131, ,7 100,3 100,0 99,8 100,4 102,0 103,0 103,4 103,7 105,3 107,4 108,9 110,4 114,3 117,5 121,8 I alt 100,6 100,7 100,0 99,6 99,3 99,0 98,5 98,0 97,5 97,0 96,6 96,1 95,7 95,3 94,9 94,4 Tabel 8 Befolkningsudviklingen primo de pågældende år opdelt i aldersgrupper i indekstal Udviklingen er illustreret grafisk i nedenstående figur, og her ses det tydeligt, at der sker en betydelig vækst i andelen af både ældre og især yngre pensionister. I bilaget findes ligeledes tabeller over de enkelte aldersgrupper, hvor tallene for de enkelte år fremgår. 22

25 Indeks Udviklingen i aldersgrupperne i Thisted Kommune år 3-5 år 6-16 år år år år år år 80 + Figur 9 Udviklingen i aldersgrupperne i forhold til indeks primo 2010 Ønskes tal for et enkelt alderstrin eller for alternative grupperinger, kontakt da Udviklingsog analyseafdelingen med henblik på udarbejdelse af analyse. 3.2 Fødsler og fertilitet Som nævnt tidligere, anses kvinder i aldersgruppen som værende i den fertile alder. Ser man på de historiske års aldersfordelte fødselsrate, bliver det dog tydeligt, at fødselshyppigheden er klart størst i aldersgruppen år Fødsler pr kvinder Figur 10 Fødselsfrekvenser i de forskellige aldersgrupper i Thisted Kommune 23

26 Det bemærkes ydermere, at fertilitetsniveauet varierer indenfor kommunen, således at fertiliteten er størst på landet og mindst i byerne. Dette kan eventuelt forklares med den befolkningssammensætning, der gør sig gældende i byerne. Det kan ligeledes være en kulturforskel mellem land og by, der gør sig gældende. Som nedenstående graf demonstrerer, vil der på sigt blive et betydeligt fald i antallet af kvinder i den fødedygtige alder. I faktiske tal er faldet på 1.623, hvilket svarer til et fald på 18,7 % Antal kvinder i den fødedygtige alder i Thisted Kommune Antal kvinder i den fødedygtige alder Figur 11 Udviklingen i antallet af kvinder i den fødedygtige alder (primotal) 3.3 Dødshyppighed Det lokale niveau, som denne prognose er baseret på, ligger 0,5 procent højere end landsgennemsnittet. Som nævnt tidligere, er der indregnet forventninger om årligt fald i dødelighed på hhv. 1,6 % for kvinder og 1,8 % for mænd 3.4 Fødselsunderskud Det faldende befolkningstal kan til dels forklares af kommunens fødselsunderskud, som fremgår af nedenstående graf. Fødselsunderskuddet skyldes to faktorer; for det første vil befolkningen i stigende grad bestå af ældre, og for det andet, vil antallet af kvinder i den fødedygtige alder være for nedadgående. 24

27 Fødte Døde Underskud Figur 12 Antal døde og fødte frem til Boliger og flyttemønstre Som nævnt tidligere, har boligbyggeri en betydning i forhold til befolkningsprognosen, da nybyggeri medfører en statistisk sandsynlighed for tilflyttere til kommunen. Dette afsnit gennemgår boligbyggeri samt flyttemønstre Planlagt og historisk nybyggeri Nybyggeri indgår som én af forudsætningerne i befolkningsprognosen. I dette scenarie, er den oprindelige boligudbygningsplan blevet opjusteret en kende, da den oprindeligt modtagne var yderst tilbageholdende. Et alternativt scenarie, med ikke-justeret boligplan vil blive gennemgået i del 4. Som det fremgår af nedenstående tabeller, bærer den reviderede boligprognose ligeledes præg af en vis tilbageholdenhed. Der bliver eksempelvis slet ikke bygget ældreboliger efter Den noget begrænsede optimisme kan blandt andet forklares med en vis usikkerhed overfor den fremtidige udvikling. Det kan være svært at forudsige byggeri 13 år ude i fremtiden. Boligtype Nye parcelhuse Nye rækkehuse Nye etageboliger Nye ungdomsboliger Nye ældreboliger boliger i alt Tabel 9 Thisted Kommunes historiske boligbyggeri samt program for boligudbygning Af tabellen fremgår det, at 2009 havde betragteligt lavere byggeaktivitet end de to foregående år, hvilket kan ses som et udtryk for finanskrisen og den medfølgende afmatning på boligmarkedet. Bygge- og anlægsbranchen havde nået et niveau med overekspandering, hvilket førte til urealistisk byggeaktivitet, hvilket også kan aflæses af nedenstående diagram. Således kan den temmelig moderate forventning til fremtidigt nybyggeri ses som et udtryk for en noget mindre optimistisk politik end den, der blev ført i årene med massivt 25

28 byggeboom. Hvad det naturlige leje er, kan måske være svært at sige, og man kunne forestille sig, at det ligger lidt højere end det, der på nuværende tidspunkt er forudsagt. Parcelhusene tegner sig for den største del af boligprogrammet for de kommende år. De udgør 74 % af det forventede nybyggeri. Rækkehuse udgør 15 %, etagehuse 5 % og ældreboliger 6 %. Der vil til gengæld ikke blive bygget nogen ungdomsboliger i den pågældende periode. Det samlede antal boliger, der vil blive opført ifølge boligplanen, er på 698 boliger, hvilket er mindre end sidste års forventede udbygning, hvor der i den pågældende prognoseperiode var forventning om bygning af i alt 782 boliger Ungdomsboliger Ældreboliger Etageboliger Rækkehuse Parcel Figur 13 Boligprogrammet i Thisted Kommune Flyttemønster til nye boliger Tilflytningen til nye huse forventes i prognoseårene at ligge i intervallet 100 til 215 og den gennemsnitlige husstandsstørrelse vil ligge mellem 2,31 og 3,13, de sidstnævnte tal er afhængige af, hvilken boligtype, der opføres samt hvor i kommunen det er. I Thisted Kommune er splitfaktoren 5 % i gennemsnit for de sidste tre år, hvilket betyder, at 5 ud af 100 tilflyttere til nybyggeri kommer fra en anden kommune. Det vil altså sige, at flertallet af tilflyttere til nye boliger kommer fra andre boliger i kommunen. Således vil nybyggeri ikke have så stærk en effekt på befolkningsprognosens udfald, da 5 % alt andet lige er en temmelig lille andel. Boligtal Nye boliger Interne tilflyttere Eksterne tilflyttere Tilflyttere i alt Split Tilflytning pr. bolig 2,8 2,56 2,47 2,31 2,34 2,85 3,13 2,79 2,91 2,83 2,88 3,12 3,12 2,98 Tabel 10 Forventede flyttetendenser i forbindelse med nye boliger 26

29 Som det fremgår af nedenstående diagram, så ligger tilflyttere til parcelhuse primært i aldersgrupperne 0 10 og 25 40, hvilket er et udtryk for, at det er den foretrukne boligform for børnefamilier Parcel Række Etage Figur 14 Tilflytterprofiler på hhv. parcelhuse, rækkehuse samt etageboliger På landsplan sker ca. 1 ud af 3 flytninger på tværs af kommunegrænser (hvorved splitfaktoren er 33%) men dette dækker over alle flytninger - altså også til "gamle" boliger. Den splitfaktor, der arbejdes med i nærværende prognose vedrører kun flytning til nye boliger og den er generelt lavere end til alle boliger, idet det typisk er personer fra egen kommune der flytter ind i nyopførte boliger. Således kan vi ikke opstille landsdækkende gennemsnitstal for splitfaktoren, men i de 35 kommuner, der anvender samme prognosemodel som Thisted Kommune, ligger den mellem 5 og 60 % hvilket repræsenterer et åbenlyst stort spænd. De høje værdier findes i hovedstadsområdet, hvor der er kortere mellem kommunerne, og derved nemmere betingelser for flytninger på tværs af kommunegrænser. Der kan indenfor de enkelte kommuner være relativt stor forskel på splitfaktoren fra område til område - geografisk placering og boligtyper kan således have stor betydning for hvor meget de nye boliger appellerer til eksterne/interne tilflyttere Udtynding Der forventes en udtynding i boligmassen de følgende år, hvilket betyder, at der vil være færre tilflyttere, end fraflyttere til en bolig. Eller, sagt med andre ord, der vil være en tendens til at der bor færre personer i de enkelte huse end hidtil. Som det fremgår af nedenstående tabel, så forventes der en udtynding på 0,7 % - 0,8 % årligt. I faktiske tal er den mindste værdi for udtynding 316, mens den højeste er 373. Dette giver en gennemsnitlig udtyndingsværdi på

30 Udtynding Befolkningsudvikling Tilflytning til ny bolig Udtynding Procent -0,9% -0,7% -0,8% -0,8% -0,8% -0,7% -0,7% -0,8% -0,8% -0,7% -0,8% -0,8% -0,8% -0,7% Tabel 11 Forventet og faktisk udtynding i Thisted Kommune i årene Hvis der regnes med en husstandsstørrelse på 2,75 personer, skal der hvert år opføres 123 nye boliger blot for at bevare befolkningstallet. Dette er dog ud fra en antagelse om, at alle de nyopførte boliger vil blive tilflyttet, og at den gennemsnitlige husstandsstørrelse vil være på 2,75. Et boligprogram skal naturligvis afspejle den faktiske efterspørgsel, hvilket kan gøre ovenstående antagelse en kende teoretisk Intra- og interregionale flyttemønstre - flyttebalancen En anden faktor, der medvirker til det faldende befolkningstal, er flyttebalancen i Thisted Kommune. I 2009 har der været en særdeles negativ flyttebalance, der dog forventes at udglattes over tid. Ikke desto mindre forventes flyttebalancen at være negativ i samtlige prognoseår. I flyttebalancen sondres der mellem interne og eksterne flytninger. De interne flytninger sker internt i kommunen, mens eksterne flytninger sker imellem kommuner eller landegrænser. I prognosen fremskrives flyttemønstret ud fra de historiske år Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Figur 15 Flyttebalancen i de historiske år samt prognoseårene Mere specifikt fordelte til- og fraflytningerne sig, i de historiske år, som vist i nedenstående tabel, flytninger til og fra Thisted Kommune. Det gennemsnitlige antal tilflytninger var på om året, mens det gennemsnitlige antal fraflytninger har været på om året. Således har der været et tilflytningsunderskud, der i snit har ligget på 37 personer årligt. I dette tilfælde bør man dog hæfte sig ved, at

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Næstved Kommune

Befolkningsprognose for Næstved Kommune Befolkningsprognose for Næstved Kommune 2014-2023 Maj 2014 Forord Denne publikation indeholder resultaterne af befolkningsprognosen for Næstved Kommune for perioden 2014-2023. Befolkningsprognosen giver

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri...

Læs mere

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose Udarbejdet marts-april 2016 Befolkningsprognose 2016-2031 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2031 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Udarbejdet marts Befolkningsprognose

Udarbejdet marts Befolkningsprognose Udarbejdet marts 2017 Befolkningsprognose 2017 2032 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2032 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på områder

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 26. juni 2009 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere