Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne"

Transkript

1 Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster har svaret, hvilket giver en pæn svarprocent på ( bestyrelsesmedlemmer har valgt ikke at svare). Svarprocenten betyder, at svarene i høj grad kan antages at afspejle holdningen blandt Blomsterne. Som det fremgår af det følgende, er mange af svarene ret klare, mens andre giver flere muligheder for fortolkning. Bestyrelsen er glade for den store interesse og deltagelse og vil inddrage resultaterne i arbejdet med planlægningen af næste års program. I denne rapport vises og kommenteres svarene på de enkelte spørgsmål. Alle procentfordelinger er med mindre andet fremgår beregnet i forhold til det samlede antal svarpersoner (). Til rapporten hører også et bilag med selve svarfordelingerne. Det generelle aktivitetsniveau Aktiviteterne i klubben Holdning til aktivitetsniveauet % % % Der er for mange aktiviteter Niveauet er passende Der er for få aktiviteter Blomsterne blev først spurgt om deres mening om det generelle aktivitetsniveau, som det fremgår af programmet for. Figuren viser, at Blomsterne finder det generelle aktivitetsniveau passende, hele % har svaret dette. % Skal vi have flere eller færre éndagsture? Også antallet af éndagsture er passende. Lidt over halvdelen har svaret, at to om året er passende. Samtidig er der dog også en stor andel på næsten en tredjedel, som mener, at der kun bør være en tur ud over turen til Assertorp. Kun et enkelt medlem efterspørger % % % Holdning til antallet af éndagsture % % % To om året er passene Der bør være flere Ikke interesseret i ture Der bør kun være én ud over turen til Assertorp Ubesvaret flere ture. Sidste år var der ikke så stor tilslutning til éndagsturene. Grundene til dette ville vi gerne have nærmere belyst, derfor blev Blomsterne bedt om at uddybe, hvorfor de ikke havde meldt sig. Dette gav dog ikke noget klart billede. Blandt svarpersonerne var der en del ( personer), som havde meldt sig, mens mange angiver som begrundelse, at de ikke kunne på dagen ( personer). En del (ligeledes personer) fandt også, at prisen havde været for høj. Endelig har af svarpersonerne simpelthen ikke lyst til at deltage i weekend arrangementer. Side af. august

2 Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Højskole eller ej? % % Interesse for højskoleophold % Ja helt sikker Nej slet ikke interesseret Måske afhængig af tidspunktet Blomsterne blev spurgt, om de ville være interesserede i at deltage i et højskolearrangement, hvis der blev arrangeret et i juni. En fjerdedel er meget interesserede, mens lidt flere end en tredjedel slet ikke er interesserede. Endnu en fjerdedel er måske interesseret - afhængigt af tidspunktet. % Interesse for en weekendtur? % % % Interesse for weekendtur % Ja helt sikker Nej slet ikke interesseret Måske men kun hvis prisen er ok Måske hvis det er interessante baner Vi har tidligere haft weekendture i Blomsterne, er det noget vi skal tage op igen? Ja mener halvdelen af svarpersonerne, mens godt en tiendedel ikke er interesseret, og en fjerdedel måske kunne overtales, såfremt prisen er rigtig, og banerne er interessante. % Hvad må det koste? Holdning til prisniveauet For bødekassen (jf. listen) Prisen har en stor betydning for mange. Blomsterne er derfor blevet bedt om at angive deres holdning til priserne på forskellige aktiviteter. For éndagsture (ca. - kr. ekskl. transport) For éndagsture (ca. kr. inkl. transport) For kontingentet ( kr.) For spisematcherne (ca. kr.) % % % % % For højt Passende Kan sættes op Ubesvaret Der er generel enighed om, at prisen på bødekassen, kontingentet og spisematcherne er passende. En femtedel synes dog, at kr. er for meget for spisematcherne, og hele % finder en pris på kr. inkl. transport for meget for en éndagstur. Meget få synes, at priserne kan sættes op. Med hensyn til éndagsturene er der en del, som svarer ved ikke, eller som undlader at svare. Side af. august

3 Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Hvad sætter du mest pris på hos Blomsterne? Der kan være mange grunde til at være medlem af en damegolfklub. Blomsterne er blevet spurgt om, hvad de lægger mest vægt på. Hvad har betydning for medlemskab af Blomsterne? Hyggen og det gode selskab Det sociale liv i klubben Selve golfspillet og matchprogrammet Muligheden for at lære andre i klubben at kende Muligheden for at finde nogen at spille med Ture og andre aktiviteter % % % % % I figuren er begrundelserne ordnet, således at den der har størst betydning står øverst, og den med mindst betydning nederst. Det er klart at hyggen og det gode selskab samt det sociale liv i klubben har stor betydning for mange tre ud af fire har svaret, at dette har stor betydning. Tæt herefter følger selve golfspillet og matchprogrammet og muligheden for at lære andre i klubben at kende. For over % har dette stor betydning. Endelig har også muligheden for at finde nogen at spille med samt ture og andre aktiviteter også en stor eller vis betydning for rigtig mange. Stor betydning En vis betydning Ringe eller ingen betydning Ubesvaret Præmier Der kan være mange holdninger til, hvilke præmier den enkelte foretrækker. For at imødekomme flest muliges ønsker, er Blomsterne blevet spurgt om, hvilke præmietyper de foretrækker. Andre gaver end golfgaver Golfgaver Foretrukne præmietyper Som det fremgår, foretrækker tre ud af fire gavekort til shoppen og over halvdelen golfgaver. Holdningen til andre gaver end golfgaver og til gavekort, som ikke er golf-relateret, er noget mere blandet, og mange finder at disse er en dårlig ide. Gavekort til shoppen Gavekort ikke golf En blanding af ovenstående Konklusionen synes at være, at Blomsterne ønsker en blanding af de forskellige præmieformer med en klar vægt på gavekort til shoppen og golfgaver. % % % % % God idé Neutral Dårlig idé Ube-svaret Side af. august

4 Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Blomsternes fødselsdag næste år Blomsterne har fødselsdag d.. april næste år. Hvordan skal dette fejres? Og hvordan skal denne fejring finansieres? Over % mener, at vi skal fejres fødselsdagen med en særlig fødselsdagsmatch. Der er ligeledes mange, som vil være tilfredse med at fejres den, som vi har gjort i år eller med en fødselsdagstur. Men fokus er klart på en særlig fødselsdagsmatch. Vi skal fejre fødselsdagen, som vi gør i år Fejring af Blomsternes års fødselsdag Vi skal tage på en fødselsdags tur Vi skal afholde en særlig fødselsdagsmatch Vi skal spare op så arrangementet er gratis Vi skal betale lidt ekstra til bødekassen Vi skal lave nogle faste indbetalinger hver måned Vi skal betale det via matchfees % % % % % God idé Neutral Dårlig idé Ubesvaret Holdningerne til, om vi skal spare op til arrangementet, så det er gratis for deltagerne, er derimod mere delte. En tredjedel synes, det er en god ide, lidt flere er neutrale, og en femtedel synes, at der er en dårlig ide. Og skal vi spare op, så er der også mange holdninger til, hvordan dette bedst sker. Over halvdelen synes, at det er en dårlig ide at lave nogle faste indbetalinger hver måned. Over en tredjedel finder, at det er en dårlig ide at betale via matchfees, mens en femtedel synes dette er en god ide. Den omvendte holdning ses i forhold til at betale lidt ekstra i bødekassen, her er det over en tredjedel, som synes, at det er en god ide, mens en femtedel finder, det en dårlig ide. Bestyrelsen vil tage disse mange forskellige holdninger med i betragtning, når vi skal planlægges og forberede fødselsdagsaktiviteterne. Side af. august

5 Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Indsamlingen til Pink Cup Pink Cup er ud over en hyggelig match også en indsamlingsaktivitet med det formål at støtte Kræftens Bekæmpelses arbejde omkring brystkræft ofre og deres pårørende. Hvordan skal vi samle ind i Smørum? Blomsterne har fået mulighed for at give deres mening til kende omkring en række mulige indsamlingsaktiviteter. Generelt er der mange Blomster, som går ind for de forskellige aktiviteter. Hvordan skal vi samle ind til Pink Cup Puttekonkurrence på andre dage end matchdage Medlemmerne sælger lodsedler også udenfor Blomsterne Auktioner blandt Blomsterne Bankospil blandt Blomsterne Sponsormatch, hvor du selv finder sponsorer Blomsterne servicerer Gosserne ved en Gosse match fx ved at gå caddie, vaske jern og køller, pudse sko, eller Indsamle blandt Gosserne og resten af SGKs medlemmer En sideløbende turnering for hele klubben i Smørum med det formål at samle ind til Pink Cup (Kræftens Bekæmpelse) % % % % % God idé Neutral Dårlig idé Ubesvaret Størst tilslutning har en sideløbende turnering for hele klubben i Smørum, indsamle blandt Gosserne og resten af SGKs medlemmer, bankospil og auktioner, her har over % svaret, at det er en god ide. Ca. en tredjedel af Blomsterne finder sponsormatchen, salg af lodsedler og puttekonkurrense en god ide, mens omkring en femtedel synes, at disse aktiviteter er en dårlig ide. En har angivet, at puttekonkurrencer på andre dage er ok for medlemmer, der bor i nærheden. Mindst tilslutning har at servicere Gosserne.. kun % finder dette en god ide, og over en trejedel synes, at det er en dårlig ide. Dette noget blandede billede vil sammen med erfaringerne fra indsamlingen indgå i Bestyrelsens arbejde med Pink Cup. Side af. august

6 Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Hjemmesiden Tilmeldingsproceduren til matcherne fungerer godt Jeg er tilfreds med de informationer, jeg kan finde på hjemmesiden Holdning til hjemmesiden Generelt er der stor tilfredshed med Blomsternes hjemmeside. % finder den overskuelig, % er tilfreds med informationerne, og hele % mener, at tilmeldingsproceduren til matcherne fungerer godt. Hjemmesiden er overskuelig og det er let at finde det, jeg skal bruge % % % % % Enig Neutral Uenig Ubesvaret Lidt baggrundsoplysninger om svarpersonerne Deltagelse i sommermatcher? % Hvor ofte deltager du om sommeren? % % % % - gange om - gange om Mindre end en gang om Sjældent eller aldrig % har angivet, at de deltager i sommermatcherne - gange om, mens % deltager - gange om. % deltager mindre end en gang om. De få personer, som har svaret, at de deltager mindre end en gang om, har som begrundelse hovedsageligt angivet, at de generelt ikke kan nå det for arbejdet eller andre golfaktiviteter. Side af. august

7 Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Deltagelse i vintermatcher? % Hvor ofte deltager du om vinteren? % % % - gange om - gange om Mindre end en gang om Sjældent eller aldrig % deltager i vintermatcherne - gange om og ligeledes % - gange om. Resten, %, deltager mindre end en gang om (halvdelen af disse slet ikke). % % Hvis du ikke deltager meget om vinteren - hvad er så grunden hertil? % % Jeg spiller ikke golf om vinteren Lørdag formiddag passer mig ikke Det er for tidligt på dagen! Andet Af de, som spiller mindre end en gang om om vinteren, har % angivet, at de ikke spiller golf om vinteren, ligeledes % at lørdag formiddag ikke passer mig og % at det er for tidligt på dagen (med risiko for rimfrost). Endelig angiver % andre årsager (herunder har en angivet at det er for koldt ). % Hvor længe har du været medlem af Blomsterne? Hvor længe har du været medlem? % % Mindre end år - år - år % Mere end år % Ubesvaret Som det fremgår af figuren, har % af svarpersonerne været medlem af blomsterne i mere end år, mens % har været medlem i henholdsvis - år og - år. % af svarpersonerne har været medlem i mindre end et år. Svarpersonerne repræsenterer således både nyere og ældre medlemmer og dermed større og mindre erfaring som Blomst. % Side af. august

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport 1. Forord: Kan man spørge børn om skilsmisser? Hvad mener børn om forældres skilsmisse? Hvor meget vil børn selv være med til at bestemme, når mor og far går

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud En analyse af hvor de unge, der forlader musikskolerne med musikalske færdigheder på et orkesterinstrument, fortsætter deres musikudøvelse, eller hvorfor

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere