Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud"

Transkript

1 Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10

2 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december 2007 gennemførte Sport & Fritid en brugerundersøgelse af tilfredsheden med forvaltningens administration af aktivitetsstøtte og lokaletilskud. Praktisk foregik det ved, at der blev udsendt spørgeskemaer til alle folkeoplysende foreninger, der enten modtager lokaletilskud eller aktivitetstilskud. I alt blev der udsendt 510 spørgeskemaer. Spørgeskemaerne blev udsendt omkring den 1. november til foreningernes kontaktperson. Foreningen blev bedt om at udfylde og returnere skemaet i en frankeret svarkuvert. Ved fristens udløb den 23. november havde 176 indsendt skemaet. Der blev herefter udsendt en rykker, hvilket resulterede i yderligere 49 besvarelser. I alt indkom der 225 besvarelser. Den samlede svarprocent er således 44,1%, hvilket er tilfredsstillende. Det vurderes at besvarelserne giver et repræsentativt billede af foreningslivets tilfredshed med administrationen af henholdsvis aktivitetsstøtte og lokaletilskud. Side 2 af 10

3 Overordnede resultater Tilfredshed vedrørende aktivitetsstøtte Figur 1 Tilfredshed med aktivitetsstøtten Muligheden for at komme i kontakt med forvaltning Betjening ved henvendelse til Sport & Fritid Sagsbehandlingstiden ved tildeling af aktivitetsstøtte Informationsmaterialet om aktivitetsstøtte på hjemmesiden Meget tilfreds/ Tilfreds Hverken/eller Utilfreds/ Meget Ansøgningsskemaer vedrørende aktivitetsstøtte Tilfredshed alt i alt med Sport & Fritids administration af støtten 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Note 1: Spørgsmålene var formuleret: Hvor tilfreds er du med Informationsmaterialet om aktivitetsstøtte på hjemmesiden, Ansøgningsskemaer vedrørende aktivitetsstøtte, Sagsbehandlingstiden ved tildeling af aktivitetsstøtte, Mulighed for at komme i kontakt med forvaltningen, Betjening ved henvendelse til Sport & Fritid, Tilfredshed alt i alt med Sport & Fritids administration af aktivitetsstøtte. Spørgsmålene kunne besvares på denne skala: Meget tilfreds, Tilfreds, Hverken/eller, Utilfreds, Meget utilfreds, Ved ikke/ikke relevant. Note 3: Antal besvarelser der indgår i beregningen: Informationsmaterialet om aktivitetsstøtte på hjemmesiden: 139, Ansøgningsskemaer vedrørende aktivitetsstøtte: 199, Sagsbehandlingstiden ved tildeling af aktivitetsstøtte: 196, Mulighed for at komme i kontakt med forvaltningen: 187, Betjening ved henvendelse til Sport & Fritid: 183, Tilfredshed alt i alt med Sport & Fritids administration af aktivitetsstøtte: 197. Figuren viser den andel, som har svaret henholdsvis Meget tilfreds eller Tilfreds, Hverken/eller og Meget utilfreds eller Utilfreds. F.eks. har ca. 83 % svaret Meget tilfreds eller Tilfreds på spørgsmålet om tilfredshed med muligheden for at komme i kontakt med forvaltningen. De enkelte forhold er rangordnet således, at de forhold med den højeste tilfredshed står øverst i figuren, og dem med lavest står nederst. Der er størst tilfredshed med muligheden for at komme i kontakt med forvaltningen. Der er mindst tilfredshed med ansøgningsskemaer vedrørende aktivitetsstøtte. Side 3 af 10

4 Svarpersonerne kunne skrive kommentarer vedr. aktivitetsstøtte på spørgeskemaet. Nogle gennemgående bemærkninger var: Skemaerne skal ligge på hjemmesiden tidligere, da indsendelsesfristen ikke er ret lang. For meget bureaukrati. Foreninger har mulighed for at komme med i den særlige Århus-ordning. Her vises tilfredsheden med denne ordning. Figur 2 Tilfredshed med den særlige Århus-ordning vedr. aktivitetsstøtte 11% 3% 86% Meget tilfreds Hverken/eller Utilfreds/ Meget utilfreds Note 1: Spørgsmålene var formuleret: Hvor tilfreds er I med den særlige Århus-ordning vedr. aktivitetsstøtte. Note 3: Antal besvarelser der indgår i beregningen: 92. Figur 2 viser, at tilfredsheden med den særlige Århus-ordningen er høj; 86 %, mens kun 3 % er utilfredse eller meget utilfredse. Side 4 af 10

5 Tilfredshed vedrørende lokaletilskud Figur 3 Tilfredshed med lokaletilskuddet Betjeningen ved henvendelse til Sport & Fritid Muligheden for at komme i kontakt med forvaltningen Sagsbehandlingstiden ved tildeling af lokaletilskud Ansøgningsskemaer vedrørende lokaletilskud Meget tilfreds/ Tilfreds Hverken/eller Utilfreds/ Meget utilfreds Informationsmaterialet om lokaletilskud på hjmmesiden Tilfredshed alt i alt med Sport & Fritids administration af tilskuddet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Note 1: Spørgsmålene var formuleret: Hvor tilfreds er du med Informationsmaterialet om lokaletilskud på hjemmesiden, Ansøgningsskemaer vedrørende lokaletilskud, Sagsbehandlingstiden ved tildeling af lokaletilskud, Mulighed for at komme i kontakt med forvaltningen, Betjening ved henvendelse til Sport & Fritid, Tilfredshed alt i alt med Sport & Fritids administration af lokaletilskud. Spørgsmålene kunne besvares på denne skala: Meget tilfreds, Tilfreds, Hverken/eller, Utilfreds, Meget utilfreds, Ved ikke/ikke relevant. Note 3: Antal besvarelser der indgår i beregningen: Informationsmaterialet om lokaletilskud på hjemmesiden: 97, Ansøgningsskemaer vedrørende lokaletilskud: 145, Sagsbehandlingstiden ved tildeling af lokaletilskud: 142, Mulighed for at komme i kontakt med forvaltningen: 138, Betjening ved henvendelse til Sport & Fritid: 135, Tilfredshed alt i alt med Sport & Fritids administration af lokaletilskud: 144. Figuren viser den andel, som har svaret henholdsvis Meget tilfreds eller Tilfreds, Hverken/eller og Meget utilfreds eller Utilfreds. F.eks. har ca. 81 % svaret Meget tilfreds eller Tilfreds på spørgsmålet om tilfredshed med betjeningen ved henvendelse til Sport & Fritid. De enkelte forhold er rangordnet således, at de forhold med den højeste tilfredshed står øverst i figuren, og dem med lavest står nederst. Der er størst tilfredshed med betjeningen ved henvendelse til Sport & Fritid. Der er mindst tilfredshed med informationsmaterialet om lokaletilskud på hjemmesiden.. Side 5 af 10

6 Svarpersonerne kunne skrive kommentarer vedr. lokaletilskud på spørgeskemaet. Nogle gennemgående bemærkninger var: Informationsmaterialet og ansøgningsskemaerne kan være svære at finde på nettet. Længere frist for indsendelse af lokaletilskudsregnskab. Hurtigere afregning fra Sport & Fritid. Mulighed for at indberette elektronisk. De foreninger, som bruger de private idrætshaller, har mulighed for at komme med i en særlig ordning. Her vises tilfredsheden med denne ordning. Figur 4 Tilfredshed med den særlige ordning vedr. private idrætshaller 9% 17% 74% Meget tilfreds/ Tilfreds Hverken/eller Utilfreds/ Meget utilfreds Note 1: Spørgsmålene var formuleret: Hvor tilfreds er I med den særlige ordning vedr. private idrætshaller. Note 3: Antal besvarelser der indgår i beregningen: 23. Figur 2 viser, at der er megen tilfredshed med den særlige ordning vedr. private idrætshaller; 74 %, mens 9 % er utilfredse eller meget utilfredse. Side 6 af 10

7 Tilfredshed vedrørende kommunens hjemmeside Figur 5 hvor ofte foreningerne søger information på Sport & Fritids hjemmeside 11% 22% 18% 49% Aldrig Få gange om året 1-3 gange i kvartalet Oftere Note 1: Spørgsmålene var formuleret: Hvor ofte søger I information på Sport & Fritids hjemmeside? Note 3: Antal besvarelser der indgår i beregningen: 220. Figur 5 viser, hvor hyppigt foreningerne bruger Sport & Fritids hjemmeside til at søge information. Det ses, at næsten halvdelen bruger hjemmesiden få gange om året til dette formål, hvor en fjerdedel aldrig bruger hjemmesiden. 18 % bruger hjemmesiden 1-3 gange i kvartalet og 11 % bruger hjemmesiden oftere end det. Der blev spurgt til to andre forhold vedrørende hjemmesiden; om den er overskuelig og om den indeholder den information, som foreningerne har brug for. Figur 6 viser fordelingen af svar. Side 7 af 10

8 Figur 6 to vigtige aspekter ved hjemmesiden Indeholder hjemmesiden den information I har brug for Er hjemmesiden overskuelig og let at finde rundt på 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Note 1: Spørgsmålene var formuleret: Er hjemmesiden overskuelig og let at finde rundt på? Indeholder hjemmesiden den information I har brug for? Spørgsmålene kunne besvares på denne skala: I høj grad, I nogen grad, I ringe grad, Slet ikke, Ved ikke/ikke relevant. Note 3: Antal besvarelser der indgår i beregningen: Er hjemmesiden overskuelig og let at finde rundt på: 159. Indeholder hjemmesiden den information I har brug for: 159. Figuren viser den andel, som har svaret henholdsvis I høj grad, I nogen grad, I ringe grad og Slet ikke. Der er 20,1 % der mener, at hjemmesiden i høj grad er overskuelig, hvor kun 6,4 % mener, at hjemmesiden i høj grad indeholder den information, som foreningerne har brug for. Hele 78,6 % svarer, at hjemmesiden i nogen grad er overskuelig og 73 % svarer I nogen grad på spørgsmålet om hjemmesiden indeholder den nødvendige information. 14 % mener, at hjemmesiden i ringe grad eller slet ikke er overskuelig og 6,9 % føler, at de enten i ringe grad eller slet ikke finder den information på hjemmesiden, som de har brug for. Svarpersonerne kunne skrive kommentarer vedr. hjemmesiden på spørgeskemaet. Nogle gennemgående bemærkninger var: Århus kommunes hjemmeside er stor og svær at hitte rundt i. Søgefunktionen er ikke god. Angående den elektroniske booking : vi har svært ved at bruge den. Den bør blive lavet en god vejledning, der fortæller, hvordan den kan bruges. Bookingtilladelse bør sendes elektronisk ( ) i stedet for med almindelig post. Sport & Fritids hjemmeside er svær at finde, hvis man starter på aarhuskommune.dk Side 8 af 10

9 Tilfredshed vedrørende Sport & Fritid generelt Figur 7 Sport & Fritid generelt Oplever I, at Sport & Fritid interesserer sig for jeres konkrete forhold Er skriftligt materiale fra Sport & Fritid let at læse og forstå Giver Sport og Fritid gode betingelser for det århusianske foreningsliv Kendskab til de øvrige puljer og tilskudsmuligheder 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Note 1: Spørgsmålene var formuleret: Er breve og andet skriftligt materiale fra Sport & Fritid let at læse og forstå? Giver Sport & Fritid alt i alt gode betingelser for det århusianske foreningsliv? Oplever I, at Sport & Fritid interesserer sig for jeres konkrete forhold, hvis I henvender jer til forvaltningen? Kender I de øvrige puljer og tilskudsmuligheder, som administreres af Sport & Fritid? Spørgsmålene kunne besvares på denne skala: I høj grad, I nogen grad, I ringe grad, Slet ikke, Ved ikke/ikke relevant. Note 3: Antal besvarelser der indgår i beregningen: Er breve og andet skriftligt materiale fra Sport & Fritid let at læse og forstå: 221. Giver Sport & Fritid alt i alt gode betingelser for det århusianske foreningsliv: 195. Oplever I, at Sport & Fritid interesserer sig for jeres konkrete forhold, hvis I henvender jer til forvaltningen: 185. Kender I de øvrige puljer og tilskudsmuligheder, som administreres af Sport & Fritid: 200. Figuren viser den andel, som har svaret henholdsvis I høj grad, I nogen grad, I ringe grad og Slet ikke. Der er således 50,3 %, der mener, at Sport & Fritid interesserer sig for foreningens konkrete forhold. 59 % svarer, at de i ringe grad eller slet ikke har kendskab til de øvrige puljer og tilskudsmuligheder, der administreres af Sport & Fritid. Side 9 af 10

10 Svarpersonerne kunne skrive kommentarer vedr. en ny Sport- & Fritidspolitik på spørgeskemaet. Nedenfor er gengivet nogle eksempler på bemærkninger: Mindre bureaukrati, mere overskuelige skemaer, mindre dokumentation for gennemførte aktiviteter, administrative lettelser til foreningerne. Der efterspørges flere idrætsfaciliteter og klubhuse. Bedre information om tilskudsmuligheder. Det elektroniske bookingsystem er håbløst rodet og dermed uoverskueligt. Bedre hjemmeside med selvbetjeningsløsninger til foreningerne. Mere fokus på de studerende i Århus Centrum. Hvis man ikke har en børneafdeling er det svært at komme i betragtning til faciliteter. Som ny forening har vi ikke følt, at kommunen var medspiller snarere tværtimod. Ved henvendelser vedrørende jord til at bygge på eller egnede lokaler er vi blevet henvist mellem forvaltningerne. For os er kommunen én enhed. Vi har ikke overskud til at sørge for kommunikation mellem forvaltningerne. Børn og unge-hus, hvor der er aktiviteter hver dag omkring dans, teater, billedkunst, skatekultur, DJ osv. Det skal ligge centralt i Århus. Kunne godt tænke os, at I tilgodeser os foreninger, som har mange små gymnaster fra 3-5 år. For dem er der ingen tilskudsmuligheder og så små børn kræver mange hænder. Side 10 af 10

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Er digital post en god service for borgerne?

Er digital post en god service for borgerne? Er digital post en god service for borgerne? Resumé I april/maj 2014 blev der sendt et spørgeskema ud til 16.834 HK ansatte i danske kommuner og regioner. Formålet var at undersøge hvordan kommunernes

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Rapport april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej 7 2750

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015 Brugere: Registranter og registratorer INDHOLDSFORTEGNELSE 02 07 10 25 26 BAGGRUND OG PROCES PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE HOVEDRESULTATER OG INDSATSPRIORITERING

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Januar 2011. Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk

Januar 2011. Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk Januar 2011 Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk Indholdsfortegnelse I. UNDERSØGELSEN... 3 METODE... 3 II. SAMLET BESVARELSE... 4 BRUGERNES ANSÆTTELSESSTED... 4 BESØGSSTATISTIK... 6 HVAD

Læs mere

Patienttilfredsundersøgelse November 2009

Patienttilfredsundersøgelse November 2009 Patienttilfredsundersøgelse November 2009 November 2009 Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Data... 6 Resultater... 6 Køns- og aldersfordeling... 7 Hvordan finder patienterne frem til klinikken... 7 Klinikkens

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere