Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare"

Transkript

1 Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Pilotprojekt, 2004 Finansieret af Sundhedsstyrelsen, Vestsjælland Amt, Frederiksborg Amts Forebyggelsesråd, Sygekassernes Helsefond, Danmarks Idræts- Forbund og Dansk Arbejder Idrætsforbund.

2 Evalueringsrapport Pilotprojekt Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare 2004 Udarbejdet af: Stud. Scient. San. Publ. Julie Lau-Jensen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Forsidetegner: Mogens Remo Udgiver: DAI Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby en verden af gode oplevelser 1. udgave, december 2004 En særlig tak til Birthe Henriksen for at det overhovedet kunne lade sig gøre, at jeg kunne lave denne rapport samt for faglig vejledning. En stor tak til alle instruktører, deltagere, foreninger og kommuner der har været involveret i evalueringen. Tak til Louise Lau-Jensen og Lis Lau-Jensen for korrekturlæsning, Vivi Wendt for sparring og alle i DAI for praktisk hjælp og støtte.

3 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Projektets rationale...4 Evalueringsrapportens opbygning...4 Del Projektbeskrivelse Formål Indhold Målgruppe Rekruttering Aktivitetstype Finansiering Metode Registrering af deltagere Registrering af fremmøde Konditalsmålinger Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagere Kvalitativ spørgeskemaundersøgelse med instruktører Spørgeskemaundersøgelse med kontaktpersoner i foreningerne Kvalitative interview med fritidskonsulenter i projektkommuner...8 Del Projektets omfang Projektets deltagere Total Lokalprojekterne Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagere Køn og alder Svarprocent Nærmere beskrivelse af deltagerne Motionsvaner før projektets start Helbredstilstand Kendskab til projektet Motivationsfaktorer...15 Del Fremmøde effektmål Ugentligt fremmøde Fremmødefrekvens

4 3.1.3 Fastholdelse Fysiske effektmål Konditalsmålinger Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagere Instruktørernes vurdering Psykosociale effektmål Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagere Instruktørernes vurdering Videns effektmål Del Kommunerne Kommunernes rolle Kommunernes tilfredshed Foreningerne Tilfredshed Rekruttering Fastholdelse af deltagere Instruktørernes rolle Forankring i foreningerne Instruktørerne Instruktørcafé Deltagerne Del Diskussion Projektets deltagere Konditalsmålingerne Frafald og fastholdelse Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagerne Øvrige aspekter...39 Del Konklusion Referencer...42 Bilag 1-8 2

5 Resumé Denne rapport er en evaluering af pilotprojektet Motion for Livet. Projektet har været afprøvet i 14 måneder, hvor gode ideer, udarbejdet af Dansk Arbejder Idrætsforbund, er afprøvet i praksis. Baggrund: Ideen med projektet var at få inaktive og sårbare fra 35 år og opefter til at motionere. Gennem projektet etableres nyt motionstilbud til deltagerne, hvor det sociale element har lige så stor betydning som selve motionen. Målet var således at forbedre sundhed, livskvalitet og velvære for den enkelte deltager. Metode: Evalueringen bygger på kvantitative og kvalitative data fra deltagere, frivillige instruktører, kontaktpersoner i foreningerne og fritidskonsulenter i kommunerne. Resultater: 1131 personer har deltaget i projektet på 45 stavgangshold, i 9 lokalprojekter, i 6 kommuner, i 2 amter, og der er uddannet 50 frivillige stavgangsinstruktører. 2 af holdene er rundgang, hvor deltagerne henter og afleverer hinanden på hjemadressen. Projektets fastholdelsesprocent er estimeret til %. Den kvantitative undersøgelse med deltagerne viser udvidelse af sociale fællesskaber og stor tilfredshed med projektet. Diskussion: Projektet lykkedes i at nå målgruppen, der normalt er svær at nå. Langt flere kvinder end mænd har deltaget i projektet, muligvis fordi kvinder er lettere at påvirke og ikke er så bange for, hvad andre synes om motionsformen. Sandsynligvis er fastholdelsesprocenten estimeret for lavt, idet den uforpligtende tilmeldingsform på temadagene kan have resulteret i, at deltagerantallet reelt ikke er helt så højt. Konklusion: Det konkluderes i rapporten, at projektet har levet på til sit formål og opfyldt sine mål, og at det anbefales, at fortsætte projektet for dermed at sprede indsatsen til andre steder i landet. 3

6 Indledning Projektets rationale De mange oplysningskampagner og gratis informationsmateriale, der findes i Danmark, har medført adfærdsændringer i dele af befolkningen, mens andre dele af befolkningen har oplevet en forværring i helbredstilstanden. Der har i de seneste årtier været en stigning i antallet af overvægtige og inaktive personer. Disse personer har en øget risiko for at udvikle flere af de store folkesygdomme såsom hjertekarsygdomme, svær overvægt, type 2 diabetes, visse kræftformer, muskel- og skeletlidelser, knogleskørhed samt psykiske lidelser [1]. Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) har haft succes over hele landet med nye former for motion, der ikke kræver specielle forudsætninger. Motionsformerne er baseret på, at det sociale element har lige så stor betydning som selve motionen, og at det skal være sjovt at motionere. DAI s styrke er, at der nås helt ud til den enkelte borger. Erfaringerne fra disse tidligere projekter er grundlaget for den aktive forebyggelse i livsstilsprojektet Motion for Livet. Evalueringsrapportens opbygning Evalueringen er foretaget på 4 niveauer i projektet; deltagerne, de frivillige instruktører, foreningernes kontaktpersoner samt kommunernes fritidskonsulenter. Rapporten er opbygget af følgende seks dele: 1. Projektbeskrivelse og metode. 2. Projektets omfang og deltagere. 3. Projektets effekter på deltagerne evalueret ud fra fire effektmål: 1) fremmøde effektmål, 2) fysiske effektmål, 3) psykosociale effektmål og 4) videns effektmål. 4. Øvrige aspekter ved projektet: Kvantitative interview med fritidskonsulenterne i fire af projektkommunerne, spørgeskemaundersøgelse med kontaktpersoner i ni foreninger, kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med instruktørerne, instruktørcafe samt deltagernes tilfredshed. 5. Diskussion. 6. Konklusion. 4

7 Del Projektbeskrivelse Projekt Motion for Livet blev igangsat af DAI i slutningen af Projektet har en varighed på 3 år, startende med et 14 måneders pilotprojekt, hvor dets idéer og principper afprøves. Det er pilotprojektet, der er genstand for denne evalueringsrapport Formål Formålet med projektet er at sætte ind med forebyggende foranstaltninger til fysisk inaktive og sårbare personer over 35 år så tæt på den enkelte borger som muligt. Dette søges gjort ved hjælp af motion, information og udvikling af sociale fællesskaber. Disse elementer skal skabe tryghed for den enkelte til at ændre livsstil, træffe relevante valg på baggrund af reel viden samt blive i stand til at tage ansvar for eget liv. Målet bliver dermed at forøge det enkelte menneskes livskvalitet, sundhed og velvære. Succeskriterium er etablering af motionstilbud for 20 personer i 5 kommuner i 2 amter Indhold Pilotprojektet søges etableret i et samarbejde med kommuner og lokale foreninger. I fællesskab med disse og evt. andre organisationer afvikles en offentlig temadag i hver kommune, som optakt til projektet lokalt. Temadagene består af 2 relevante oplæg om forebyggelse, måling af blodtryk, blodsukker og kondital samt mulighed for at høre mere om projektet. Desuden kunne folk prøve at gå med stavgangsstavene. Kort tid efter temadagen starter motionen. Oprindeligt var det tanken, at deltagerne skulle have køkkenundervisning i at lave sundere mad, det blev dog til foredrag om kost og motion i stedet for. Der har ikke været visitation til projektet. Der er ingen betaling for at deltage i projektet. Der er i projektet lagt stor vægt på det sociale samvær, idet det forudsættes, at det er det sociale, der holder aktiviteten sammen og er med til at skabe fastholdelsen af de gode vaner. De lokale foreninger og instruktører har via kurser og Instruktør Café i projektet fået viden, mod og inspiration til at overtage og videreføre den nye aktivitet i det lokale foreningsliv, således at aktiviteten forankres og fortsætter lokalt Målgruppe Målgruppen er voksne inaktive og sårbare fra 35 år og opefter. Målgruppen kan altså være raske personer, som ikke dyrker nogen form for regelmæssig motion, og derfor befinder sig i risikogruppen for at få livsstilssygdomme. Sårbare er de mennesker, der allerede har fået stillet en diagnose på en livsstilssygdom, så som overvægt, forhøjet blodtryk, type 2 diabetes, m.m. Desuden er pårørende til personer med konstateret livsstilssygdomme også en del af målgruppen. 5

8 1.1.4 Rekruttering For at rekruttere deltagere har der været uddelt foldere/pjecer på venteværelser hos praktiserende læger, biblioteker etc.. Projektet har været omtalt i de lokale nyhedsmedier og allerede eksisterende foreninger har udbredt kendskabet. Desuden er rekrutteringen lagt an på mund til mund-metoden mellem pårørende, venner og bekendte Aktivitetstype Projektet handler om motion baseret på gang, primært stavgang og rundgang. Det er efter princippet Ud af døren og du er i gang. Der er lagt vægt på, at det skal være sjovt og lettilgængeligt at komme til motionen. Motionsformen kræver ingen forudsætninger eller dyrt udstyr. Stavgang har en dokumenteret fysisk effekt, og der er i et studie fundet en 20 % stigning i konditionen i forhold til alm. gang [2]. Stavgang føles mindre belastende end aktiviteten egentlig er, og nedsætter belastningen på knogler og led samt spændinger i nakke, skulder og ryg Finansiering Pilotprojektet er økonomisk støttet af Sundhedsstyrelsen, Frederiksborg Amts Forebyggelsesråd, Vestsjællands Amt, Sygekassernes Helsefond, Dansk Arbejder Idrætsforbund samt Danmarks Idræts- Forbund. 6

9 1.2 Metode Til indsamling af datamateriale til evalueringen er følgende metodiske elementer anvendt: 1) Registrering af samtlige deltagere i projektet. 2) Registrering af ugentlig fremmøde. 3) Konditalsmålinger. 4) Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med 239 deltagere. 5) Kvalitativ spørgeskemaundersøgelse med 26 instruktører. 6) Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med 9 kontaktpersoner i foreningerne. 7) Kvalitative interview med fritidskonsulenter i 4 projektkommuner Registrering af deltagere Deltagerne har ved tilmelding til projektet udfyldt en blanket med navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse samt evt. alder. (bilag 1) Deltagerne har svaret på, hvor ofte personen dyrkede motion inden tilmelding til projektet. På baggrund heraf er det muligt at undersøge total antal deltagere, der har været igennem projektet i kortere eller længere tid. Til konditalsmålingerne har det dog været obligatorisk at oplyse alder Registrering af fremmøde Det ugentlige fremmøde i lokalprojekterne er registreret af de frivillige instruktører og sendt til projektlederen (bilag 2). I starten af projektperioden blev deltagerne forsøgt afkrydset, men dette blev de fleste steder for uoverskueligt. Lokalprojektet i Frederikssund har dog vedblevet at afkrydse deltagerne gennem hele projektet. En 15 ugers periode fra dette lokalprojekt vil blive undersøgt for fastholdelse og frafald Konditalsmålinger Til estimering af kondital 1 er benyttet konditionstesten 1,6 km gå-test undervejs i projektet. Testen gennemføres ved at gå en distance på 1,6 km så hurtigt som muligt på fladt underlag. Tid, puls, alder, køn og vægt ligger til grund for estimering af konditallet, som er et indirekte mål for den maksimale arbejdskapacitet. Målingerne er fortaget i de lokale projekter af de frivillige instruktører med overværelse af projektleder. Til måling af puls er benyttet Insta pulse heart rate monitor model 105/2003 pulsmåler. Konditalsmålingerne har været frivillige. Første måling blev foretaget på de lokale temadage, 2., 3. og 4. måling er foretaget med 2-5 måneders mellemrum. To lokalprojekter har kun gennemført 2 målinger med hver 3 måneders mellemrum. To projekter har ved evalueringens afslutning gennemført 4. måling. Efter at have gået distancen og fået målt slutpulsen indtastes data i et regneprogram, som bl.a. findes på Internettet [3]. Bilag 3 viser oversigt over procedure for gennemførelse af testen. Ud over at måle kondital får deltagerne også udregnet deres BMI. Disse er dog ikke benyttet i denne evaluering, da vægttab ikke er genstand for en del af projektets mål. 1 Konditallet = ml O2/min/kg kropsvægt 7

10 1.2.4 Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagere 239 deltagere har udfyldt et spørgeskema omhandlende faktuelle oplysninger, motionsvaner, viden om kost og motion samt subjektiv oplevelse af personligt velbefindende før og efter projektet (bilag 4). Spørgeskemaerne er uddelt og indsamlet af de frivillige instruktører på deres hold fra den Før uddeling er spørgeskemaet prætestet af studerende på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab med det formål at undersøge; 1) Om spørgsmålene var forståelige og entydige. 2) Om svarkategorierne var tilstrækkelige. 3) Om rækkefølgen af spørgsmålene var logiske og sammenhængende. 4) Om der manglede eller var inddraget overflødige spørgsmål. 5) Om spørgeskemaet var overskueligt og ikke for langt. Svarene er indtastet manuelt, renset og analyseret i statistikprogrammet SPSS 12,0 for Windows. Som teststørrelse benyttes chi-i-anden og P-værdierne, signifikanssandsynligheden, vurderer om teststørrelsen er signifikant. P-værdier under 0,05 (5 %) antages som signifikante. Da chi-i-anden testet ikke fortæller, hvori forskellen på variablene består, benyttes kontingenstabellerne til at undersøge tendenser Kvalitativ spørgeskemaundersøgelse med instruktører 26 af de ca. 50 uddannede frivillige instruktører har udfyldt et åbent spørgeskema omhandlende primært forhold omkring deltagerne (bilag 5). Instruktørernes vurderinger og oplevelser er med til at give en supplerende beskrivelse af projektets effekter på deltagerne Spørgeskemaundersøgelse med kontaktpersoner i foreningerne. 10 kontaktpersoner i de medvirkende foreninger i de 2 amter har udfyldt et spørgeskema bestående af en blanding af åbne og lukkede spørgsmål (bilag 6). Skemaet omhandler spørgsmål vedr. tilfredshed og holdninger til rekruttering, sociale og fysiske elementer, instruktørernes rolle, samt forankring. 9 kontaktpersoner valgte at deltage i evalueringen Kvalitative interview med fritidskonsulenter i projektkommuner. Der er foretaget fire kvalitative interview, to i hvert amt, med fritidskonsulenterne i de implicerede kommuner. Interviewguiden (bilag 7) havde til hensigt at undersøge, hvilken rolle kommunerne har spillet samt deres tilfredshed med at have været en del af projektet. Der blev taget noter undervejs, men interviewene blev også optaget på bånd og efterfølgende hørt igennem for at undgå evt. misforståelser. 8

11 Del Projektets omfang Pilotprojektet Motion for Livet har etableret 45 hold i 9 lokalprojekter i 6 kommuner i 2 amter. Fire projekter i Frederiksværk Kommune, et i hvert af Frederikssund, Hundested, Trundholm, Nykøbing-Rørvig og Dragsholm Kommune. Få dage efter den afholdte temadag startede første motionsgang med stavgang. Pilotprojektet startede det første kommunale projekt 28. februar 2004 og det sidste blev skudt i gang 26. juni. Det betyder, at de 9 lokalprojekter er mellem 5 og 9 måneder gamle. 11 idrætsforeninger og Ældre Sagen i Hundested har været involveret i projektet, og der er uddannet 50 frivillige instruktører. 7 af lokalprojekterne er baseret på stavgang med instruktør, mens de sidste 2 lokalprojekter er rundgang 2, begge etableret i Ølsted, Frederiksværk kommune. Hvis ikke andet angivet, er deltagerne i rundgang registreret i lokalprojektet Ølsted. I alle lokalprojekter er der mulighed for at deltage i motionen mindst 2 gange om ugen af 1-1½ time pr. gang. Alt efter tempo og niveau bliver det til 3-10 km pr. gang. 2.2 Projektets deltagere Total På baggrund af registreringen af samtlige personer i pilotprojektet kan deltagerne beskrives som følgende: Interessen for livsstilsprojektet Motion for Livet har været enorm, idet i alt 1131 personer har deltaget fra start til og med den 15. november 2004, hvor skæringen for denne evalueringsrapport er sat. Der er en klar overvægt af kvinder i projektet, idet 82,4 % af deltagerne er kvinder, mens kun 17,6 % er mænd. (tabel 1) Antal Procent Mand ,6 Kvinde ,4 Tabel 1. Antal deltagere og kønsfordeling. (n= ) Af tabel 2 fremgår det, at gennemsnitsalderen for deltagerne er 61,8 år og spænder fra 26 til 85 år samt at mændenes gennemsnitsalder er 3,6 år højere end kvindernes. Middel (år) Minimum (år) Maksimum (år) Mand 64, Kvinde 61, Total 61, Tabel 2. Alder (n=643) 2 Princippet i rundgang er at deltagerne henter og afleverer hinanden på privatadressen. 3 n= angiver antallet af personer, der ligger til grund for udregningerne eller figurerne. 9

12 25,0 20,0 15,0 % 10,0 5,0 0,0 > <35 År Figur 1. Aldersspredning i 5 års aldersgrupper. (n=1127) Det tyder således på, at hele målgruppen er repræsenteret, men som det ses på figur 1, er spredningen i alder forholdsvis lille omkring middelværdien, idet der er en klar centralisering omkring aldersgrupperne og år. Det er således kun ca. 10 % af deltagerne, der er under 50 år, mens hele 43 % er i 60 erne. Undersøges aldersspredningen for hvert af de to køn, viser det sig, at der er relativt flere mænd end kvinder over 70 år, idet 34 % af mændene er 70 år eller mere mens det for kvinderne kun er 18 %. 11 % af kvinderne er under 50 år mens dette tal er 6 % for mændene. Det tyder således på, at de mænd, der er med i projektet, i gennemsnit er lidt ældre end kvinderne Lokalprojekterne Tabel 3 viser fordelingen af registrerede deltagere i de enkelte lokalprojekter, der spænder fra 57 personer i Ølsted til 205 personer i Frederikssund. Dette svarer til mellem 1,6 og 3,6 % af kommunernes samlede befolkningstal pr. 1. januar 2004 for 35 årige og opefter [4]. Fordelingen af deltagerantal vurderes derfor til at være forholdsvis ens i de seks kommuner. Køn Mand Kvinde Ikke oplyst Total % af befolkningen > 35 år Frederiksværk ,1 Ølsted * Frederikssund ,9 Hundested ,8 Trundholm ,6 Nykøbing-Rørvig ,6 Dragsholm ,2 Tabel 3. Antal og kønsfordeling i lokalprojekterne (n=1131). * = Muligvis er dette tal for lavt sat, da nogle i starten af projektet kan være registreret under lokalprojektet i Frederiksværk. De to projekter blev først delt efter temadagen. 10

13 44 % af alle kvinder der er med i projektet er år, og er således den største subgruppe i projektet. De 44 % udgør 8,1 % af alle kvinder i 60 erne i de seks deltagende kommuner. Tabel 4 viser deltagernes alder i lokalprojekterne. Hundested har den højeste gennemsnitsalder på 65,3 og Nykøbing Sj. den laveste på 58,8 år. Middel (år) Minimum (år) Maksimum (år) Frederiksværk 60, Ølsted 62, Frederikssund 61, Hundested 65, Trundholm Nykøbing-Rørvig 58, Dragsholm Tabel 4. Alder i lokalprojekterne (n=643) Som det ses er lokalprojekternes aldersgennemsnit og aldersspænd forholdsvis tæt på hinanden. Dog er de gennemsnitligt lidt ældre i Hundested end i resten af projekterne, hvilket formegentlig kan forklares med, at det i Hundested er Ældre Sagen der står for motionen. Kønsfordelingen i lokalprojekterne varierer fra ca. 15 % mænd i Frederikssund til 26 % i Ølsted (data ikke vist). Spredningen i alder er centreret omkring middelværdien i alle lokalprojekterne, således at deltagerne under 50 år er ligeligt fordelt i de seks kommuner (data ikke vist). Det ser altså ud til at lokalprojekterne ligner hinanden med hensyn til deltagernes antal, alder og køn. 2.3 Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagere Køn og alder Der er 239 respondenter i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse med deltagerne, hvoraf 85,6 % er kvinder og 14,4 % er mænd. Respondenternes gennemsnitlige alder er 63,0 år og spænder fra år. Aldersspredningen i 5 års aldersgrupper ses i figur 2. 6,7 % af respondenterne er under 50 år mens 55,2 % er i 60 erne. Aldersspredningen for respondenterne afviger dermed ikke væsentligt fra aldersspredningen for samtlige deltagere. 11

14 35,0 30,0 25,0 % 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 > <35 År Figur 2. Respondenternes aldersspredning i 5 års aldersgrupper Svarprocent Svarprocenten for den kvantitative undersøgelse for de syv lokalprojekter ses i tabel 5. Trundholms svarprocent er uacceptabel lav, mens de øvrige lokalprojekter er acceptable med svarprocenter mellem ca %. Den samlede svarprocent er 57,3 %, men stiger til 61 %, hvis Trundholm tages ud af beregningen. Lokalprojekt Uddelt Udfyldt Svarprocent Frederiksværk ,2 Ølsted ,7 Frederikssund ,7 Hundested ,6 Trundholm ,4 Nykøbing-Rørvig ,1 Dragsholm ,6 I alt ,3 Tabel 5. Svarprocenter i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse med deltagerne. Figur 3 viser den procentvise fordeling af respondenter i kommunerne i forhold til det samlede antal registrerede i hvert lokalprojekt. Det ses, at der er stor forskel på, hvor stor en andel af deltagerne, der har svaret på spørgeskemaet i de lokale projekter. I Trundholm kommune er det således kun 7,4 % af samtlige registrerede deltagere, der er med i undersøgelsen, mens det er over 50 % af deltagerne i Ølsted lokalprojekt 4. Denne store forskel kan skyldes flere faktorer. For det første at det er instruktørerne der har uddelt og indsamlet skemaerne, og nogen formegentligt har været bedre til at få delt skemaerne ud, få dem samlet dem ind eller en blanding af de to. For det andet kan det skyldes, at 4 Muligvis for højt. Se * tabel 3. 12

15 der er flere der er faldet fra projektet i de kommuner med lav andel af respondenter. For det tredje at der er forskel på, hvor interesseret deltagerne har været i at svare på spørgeskemaerne. 60,0 50,0 40,0 52,6 33,9 % 30,0 20,0 10,0 15,7 14,6 7,4 18,6 20,4 0,0 Ølsted Trundholm Hundested Dragsholm Frederiksværk Frederikssund Nykøbing-Rørvig Figur 3. Procentvise fordeling af respondenterne i forhold til det samlede antal i hvert lokalprojekt. Da respondenterne tilnærmelsesvis ligner de registrerede deltagere med hensyn til alder og køn giver respondenterne sandsynligvis et godt og solidt grundlag for at beskrive og analysere projektets effekter på deltagere i de 5 af kommunerne med højest svarprocent og procentvis deltagelse. 2.4 Nærmere beskrivelse af deltagerne Ud fra den kvantitative spørgeskemaundersøgelse med deltagerne, vil der i det følgende afsnit blive givet en nærmere beskrivelse af projektets deltagere Motionsvaner før projektets start. Af tabel 6 fremgår det, at 36,7 % af respondenterne var aktive mindre end 2 timer om ugen før projektet start. 37,5 % angav, at de var aktive 2-4 timer om ugen, mens kun en fjerdedel var aktiv mere end 4 timer om ugen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne er fysisk aktive mindst 4 timer om ugen eller de nyere retningslinier, at voksne skal være fysisk aktive mindst en halv time om dagen. [5] Over en tredjedel af respondenterne var således inaktive, mens yderligere 37,5 % var tæt på at være inaktive, idet de var fysisk aktive 2-4 timer om ugen. Kun en fjedredel af deltagerne overholdt med sikkerhed anbefalingerne om mindst 4 timers fysisk aktivitet om ugen før projektets start. Aktivitetsniveau Andel (%) Stillesiddende 6,5 < 2 timer om ugen 30,2 2-4 timer om ugen 37,5 > 4 timer om ugen 25,9 Tabel 6. Fysisk aktivitetsniveau før projektets start. (n=232) 13

16 40 % af respondenterne har ikke før projektets start dyrket organiseret motion i forening, aftenskole eller lignende (data ikke vist). De sidste 60 % af respondenterne har dyrket organiseret idræt i gennemsnit 22 år. Af de 60 % er 22 % stoppet inden projektet startede, og de stoppede i gennemsnit 10 år forinden projektet (stor spredning mellem 1-40 år siden). Det vil altså sige, at over halvdelen af respondenterne ikke dyrkede motion i forening, aftenskole eller lignende, da de startede i projektet Helbredstilstand Figur 4 viser respondenternes helbredstilstand da de startede i projektet. 57 % var raske, 28 % havde allerede fået konstateret en livsstilssygdom og karakteriseres derfor som sårbare. 12 % havde en anden form for sygdom eller sygdomsgene, som bl.a. gigt, problemer med bevægeapparatet, knogleskørhed, forhøjet kolesterol og hjerteproblemer. Da dette alle er sygdomme og gener som fysisk aktivitet har en positiv effekt på kan disse også tillades at blive karakteriseret som sårbare. [6,7] 57% 28% Rask Sårbar Pårørende til sårbar Andet 12% 3% Figur 4. Respondenternes helbredstilstand da de startede i projektet. (n=238) Af de raske respondenter var der 38 %, der er inaktive mens yderligere 36 % er inaktive eller ligger i gråzonen (var aktive 2-4 timer om ugen). Spørgeskemaundersøgelsen viser således, at det kun er 15 % af respondenterne, der falder uden for målgruppen, idet de var raske og dyrkede fysisk aktivitet mindst 4 timer om ugen, da de startede i projektet. Overføres dette til samtlige deltagere, er 85 % af dem, der har tilmeldt sig projektet indenfor målgruppen, hvilket må siges at være yderst acceptabelt Kendskab til projektet Figur 5 viser, hvordan respondenterne fik kendskab til projektet. 65 % fik kendskab til projektet via de lokale medier, hvor der har været annonceret og skrevet om projektet både før og under. 41 % har hørt om projektet fra pårørende eller venner. 14

17 80 60 % Via eksisterende forening Lokale nyhedsmedier Praktiserende læge Via foldere/pjecer Pårørende/venner Andet sted Figur 5. Deltagernes kendskab til projektet. (n= 237) Medierne og mund-til-mund-metoden må siges at være de klart stærkeste midler til at få budskabet og kendskabet om projektet ud til befolkningen. Af andre steder nævnes bl.a. privat praktiserende fysioterapeut, afspændingspædagog og biblioteket Motivationsfaktorer Figur 6 viser, hvad der har motiveret respondenterne til at melde sig til projektet. For at undersøge om mænd og kvinder har forskellige motivationer, er kønnene desuden vist hver for sig. Det der motiverer respondenterne til at melde sig til projektet er først og fremmest for at forbedre eller vedligeholde deres form. Dette gælder for både mænd og kvinder. At have det godt med sig selv er kvindernes næststørste motivationsfaktor, mens det er for mændene blot er den fjerde største. For mændene er det, at ægtefællen melder sig den næststørste grund til at melde sig til projektet. Således har 71 % af mændene har svaret at en af grundene til at de meldte sig var fordi deres ægtefælle gjorde det. Det at opleve socialt samvær og at være sund synes også at have en stor betydning for begge køn. Den eneste motivationsfaktor, hvor der er signifikant forskel mellem kønnene er fordi min ægtefælle eller samleverske gør det (p<0,000). 15

18 % Alle Mænd Kvinder 20 0 Andet Have det godt med sig selv Forbedre/vedligeholde form Tabe sig Være sund Socialt samvær Ægtefælle/samleverske Møde nye mennesker Figur 6. Respondenternes motivation for deltagelse. 16

19 Del Fremmøde effektmål Fremmøde effektmål evaluerer for det første, hvor mange der ugentligt går stavgang. For det andet frekvensen hvormed hver enkelt deltager går stavgang i projektet. For det tredje evaluerer fremmøde effektmål projektets fastholdelse af deltagere Ugentligt fremmøde Tabel 7 på side 15 viser det ugentlige fremmødet i lokalprojekterne fra start og til og med uge 46. Tidligere nævnt er lokalprojekterne startet på forskellige tidspunkter, hvorfor det samlede fremmøde i projektet kan beskrives fra uge I gennemsnit har 425 deltagere gået stavgang om ugen i de 6 kommuner fra uge Højeste ugentlige fremmøde er 483 mens det laveste er 319. De laveste tal fremkommer i de uger, hvor der har været ferie i Frederikssund, og hvor der har været aflysning pga. helligdage eller hvor vejret har været meget dårligt. Korrigeres der for sommerferieperioden i Frederikssund + uge 46 hvor Nykøbing-Rørvig ikke har indberettet fremmøde, ved at tage disse uger ud, stiger det gennemsnitlige fremmøde til 448 personer pr. uge. Der er deltagere, der har gået stavgang mere end en gang om ugen og derfor figurerer flere gange i det samlede antal. Tabel 7 viser desuden, at deltagerantallet næsten er ens i de to lokalprojekter i Frederiksværk Kommune. Dette er lidt overraskende, idet man kunne forestille sig at en stor by som Frederiksværk ville kunne tiltrække flere deltagere end en lille by som Ølsted med kun ca indbyggere. Projektet har således formået at fange en meget høj andel af beboerne i Ølsted by. Der er ikke noget, der tyder på, at fremmødet er influeret af sommerferie i de øvrige lokalprojekter, hvorfor det er rimeligt at benytte de 448 personer som gennemsnittet i de videre beregninger, der vil blive udført i de kommende afsnit. 17

20 Uge Frederiksværk Ølsted Rundgang Frederikssund Hundested Trundholm Nykøbing- Rørvig Dragsholm I alt Start Start Start ? ? 38 Start Start Start Start Start ferie ferie ferie ferie ** *** * * ** * Tabel 7. Fremmøde i lokalprojekterne (udlånt af VMW). *=2 rundgangshold, **=Sidst indberettet tal, ***=Ikke indberetning fra alle hold Fremmødefrekvens Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse med deltagerne viser, at over 85 % af respondenterne har deltaget i projektets motion 2 eller flere gange inden for de sidste 14 dage (figur 7a). Af de 85 % har 35 % deltaget 4 eller flere gange. 18

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 Målgruppen Rengøringsassistenter n = 50 pers., 34 kvinder og 16 mænd Alder (gns.): 48 år 38 % rygere Frafald Begrænset Projektet Planlægning Kick off foredrag

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004).

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Rollatortræf PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Aktivitet Beskrivelse Bemærkninger Mål med projektet Formål med projektet

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Midtvejsevaluering af Nordjyllands Amts projekt Motion på Recept 2006

Midtvejsevaluering af Nordjyllands Amts projekt Motion på Recept 2006 BILAG TIL MØDE I: SU 2006-12-04, pkt. 3,1 SU 2007-01-22, pkt. 4 Midtvejsevaluering af Nordjyllands Amts projekt Motion på Recept 2006 Udarbejdet af Thomas Gjelstrup Bredahl Center for Anvendt og Klinisk

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Inspiration til motion på arbejdspladsen Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD Sside INDLEDNING... 1 TILRETTELÆGGELSE AF MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN... 2 SUNDHEDSMÆSSIGE EFFEKTER AF 1 TIMES

Læs mere

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06)

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) Præsenteret på Idræt, sundhed og sociale faktorer 2008 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Institut for Idræt, Københavns Universitet Institut for Idræt Dias

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Kost Rygning Alkohol Motion (Stress) KRAM(S) DI s sundhedsfremmekonference, oktober 2 Vattenfall A/S Gør sunde valg til gode vaner hvorfor?

Læs mere

Dokumentationsrapport 2013

Dokumentationsrapport 2013 Dokumentationsrapport 2013 Arbejdet med de unge i mødestederne Jeg har fået nogle nye venner. Fået et sted at komme, hvor jeg kan være mig selv. Fundet ud af, hvad min ensomhed er, og kommet videre med

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Disposition for dette oplæg:

Disposition for dette oplæg: Muligheder for at aktivere de inaktive Præsenteret på Idræt, fysisk aktivitet og kommunal velfærd 2009 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Dias 1 Disposition for dette oplæg: 1. Indledende betragtninger om idræt,

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE Undersøgelsen er gennemført i Lev Vel projekt Forebyggende Selvmonitorering, som del af SPOR 1. Undersøgelsen har været gennemført i perioden jan. feb. 2012, og data

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

BEVÆGELSE, KROP & SIND. Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune!!!!

BEVÆGELSE, KROP & SIND. Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune!!!! BEVÆGELSE, KROP & SIND Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune Undersøgelse af idrætsdeltagelse blandt borgere med psykisk sårbarhed eller sindslidelse Dette er

Læs mere

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Deltagerne i undersøgelsen... 2 Metode... 3 Den digitale virkelighed... 4 Den sociale virkelighed... 5 Den

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

RAPPORT - Sundt Lager

RAPPORT - Sundt Lager BAR transport og engros Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Att.: Susanne Linhart sli@di.dk Dato: 03.03.2011 Opg. nr.: 21593/cm WorkLife A/S Tlf.: 70 227 527 Fax: 75 225 390 www.wl.dk post@wl.dk RAPPORT -

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj.

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj. Nyhedsmail gggggggg fra Lokalforeningen i Albertslund Udgivet maj 2015 E-mail: albertslund@diabetes.dk Hjemmeside: albertslund.diabetes.dk Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Sundhedschef Charlotte Kira Kimby Temadag for hjertefysioterapeuter d. 21. juni 2012 Formål med patientundersøgelsen

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere