Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse"

Transkript

1 Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

2 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion Indledning Brugerundersøgelsen Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis ikke man er med i ordningen...2 Anvendte leverandører...3 Den generelle tilfredshed med forsøgsordningen...3 Nok tøj...3 Tilfredshed med de enkelte dele af ordningen...3 Brugerbetaling Økonomi Undersøgelse blandt medarbejdere Forslag til fremtidig vaskeordning Miljømæssige forhold...6 Bilagsmateriale Konklusion Ved projektets begyndelse var der omkring 60 der blev tilbudt at være med. Heraf valgte 7 at skifte til en anden leverandør, mens ca. 12 valgte at håndtere vasken selv, heraf enkelte med hjælp fra den kommunale hjemmepleje. Der er generelt en høj tilfredshed med de enkelte dele af vasketøjsordningen. Informationen omkring ordningen har dog været det største problem, da under halvdelen har svaret at de her har været meget tilfredse, og 22 % har i nogen grad været tilfredse. Der er dog en væsentlig del der ikke har vidst hvad de skulle svare, som derfor er endt i kolonnen ved ikke (mellem 12 % og 35 % afhængigt af spørgsmålet). Ud af dem der har prøvet ordningen var 78 % enten meget tilfredse eller tilfredse med ordningen. Lidt over halvdelen har svaret at de ikke har haft tøj nok, hvilket må siges at være forholdsvis mange. Der er ikke nogen der har haft problemer med tøj der er blevet væk eller er gået i stykker. Vedr. brugerbetaling for at være med i vaskeprojektet, svarede 41 % at det ville være i orden med 150 kr. om måneden, mens en lige så stor del svarede ved ikke. De samlede udgifter hvis pilotprojektet havde været udrullet til hele kommunen og omregnet til et helt år, ville ligge på ca kr. uden brugerbetaling. Hvis der lægges en brugerbetaling ind på 150 kr. om måneden giver projektet i stedet en besparelse på ca kr. om året i forhold til inden opstarten. I disse beregninger er der dog ikke taget højde for de brugere der har skiftet til en privat leverandør, som dermed må forventes at være lidt dyrere end hvis de blev håndteret af hjemmeplejen. 2. Indledning Varde Kommune blev i sommeren 2012 kontaktet af firmaet Berendsen fordi de var interesseret i at vaske tøj for kommunens ældre borgere som bor i eget hjem. Efter en del forarbejde blev det besluttet at igangsætte et pilotprojekt af 9 måneders varighed i dele af kommunen, hvor Berendsen skulle håndtere tøjvasken. Omkring 60 borgere blev tilbudt at være med i ordningen og heraf valgte ca. 40 at benytte sig af tilbuddet. I projektperioden er ordningen gratis for borgerne, mens de efterfølgende, hvis ordningen skulle fortsætte, måtte forvente at der ville være en egenbetaling. Hvis Side 2/15

3 ordningen blev permanent ville der desuden være mulighed for yderligere ydelser, end de der er adgang til i projektperioden. Dette pilotprojekt startede medio september 2012 og skulle derfor vare til og med medio juni Samtidig med beslutningen om at igangsætte projektet, blev det besluttet at der skulle evalueres på projektet efter det havde været i gang i 5-6 måneder, så det ville være muligt at afgøre hvorvidt projektet skulle videreføres efter pilotprojektet. En del af denne evaluering skulle bestå af en brugerundersøgelse. I løbet af planlægningen af denne brugerundersøgelse, kom man frem til at den bedste måde at håndtere det på, ville være ved at foretage telefonopkald til brugerne og til dem der i mellemtiden havde fundet anden måde at håndtere tøjvasken på. Dette var ud fra en diskussion om hvordan man sikrede den højeste svarprocent og høj kvalitet i svarene, men samtidig uden at skulle anvende for mange medarbejderressourcer. Denne analyse er lavet på baggrund af besvarelserne på disse telefonopkald og en analyse af de økonomiske forhold forbundet med projektet. 3. Brugerundersøgelsen Telefonopkaldene blev foretaget i ugerne 6-11 og der blev i alt kontaktet 60 borgere. Heraf var det muligt at gennemføre undersøgelsen ved 38 af borgerne, hvilket giver en besvarelsesprocent på 63,3 %. Ud af de 22, der ikke er en del af undersøgelsen var der 13 hvor det ikke kunne lade sig gøre at gennemføre undersøgelsen, 4 der ikke ønskede at medvirke, 4 der ikke besvarede telefonen og 1 der var flyttet til en anden kommune. Ud af de 38 der er med i undersøgelsen, er der 22 som var med i vaskeprojektet da de blev kontaktet. Heraf boede de 15 i Hjemmepleje NordØst s område, mens de sidste 7 var i Hjemmepleje MidtVest s område. Resultater af brugerundersøgelsen Hvordan håndteres vasketøj, hvis ikke man er med i ordningen Det er valgt at inddrage både dem der er med i ordningen og dem som har valgt ordningen fra. Grunden til at man spurgte dem der havde valgt ordningen fra, var for at undersøge hvad der lå til grund for at de ikke ville være med i ordningen. De 16, som ikke var med i ordningen blev stillet følgende spørgsmål: Hvordan håndteres din tøjvask, når nu du ikke er med i forsøgsordningen? Ud af de 16 borgere der besvarede dette spørgsmål svarede 11 at de klarede det selv, 4 fik hjælp af pårørende og den sidste borger håndterede det meste selv men fik en smule hjælp af hjemmeplejen. Så hovedparten af dem der ikke får vasket af Berendsen håndterer altså selv vasken. Anvendte leverandører Ud fra udtræk i Varde Kommunes omsorgssystem, kunne man se at ud af de 38 adspurgte havde de 36 på et tidspunkt anvendt den kommunale hjemmepleje, 23 havde anvendt Berendsen og 3 havde tidligere benyttet et privat firma. Side 3/15

4 Ved de 2 sidste, som ikke havde anvendt den kommunale hjemmepleje tidligere, er forklaringen at de først har haft behov for at få vasket efter projektet er startet og derfor ikke har været med i hele pilotprojektet. Den generelle tilfredshed med forsøgsordningen Vi spurgte de borgere der stadig var med på ordningen, eller som tidligere havde været det, om hvor tilfredse de var med ordningen. Det totale antal var her 23, hvoraf de 22 stadig var med på ordningen. Her svarede 48 % at de var meget tilfredse og 30 % at de var tilfredse. Altså en tilfredshedsgrad på i alt 78 %. Ud af de resterende 5 var de 3 neutrale mens de 2 sidste var meget utilfredse. Ved den ene af de borgere der var meget utilfredse, var forklaringen at tøjet var krøllet når det kom retur. Nok tøj På spørgsmålet om hvorvidt borgeren havde nok tøj, har det været meget forskelligt hvad borgerne har sagt. 10 af de 23, altså lidt under halvdelen har svaret at de havde nok tøj, mens lidt over halvdelen (12), har svaret at de ikke havde nok tøj. Den sidste borger valgte at være neutral. Hovedparten af de adspurgte mener dog ikke at det er et stort problem hvis de skal ud og købe ekstra tøj for at være med i ordningen. 9 % mener det er helt fint, og 30 % mener det er ok. Omkring 48 % er dog neutrale, mens de sidste 13 % ikke synes at det er ok. Ud af de adspurgte er der ingen der har haft problemer med tøj der er blevet væk eller er gået i stykker. Tilfredshed med de enkelte dele af ordningen Borgerne blev bedt om at vurdere, hvor tilfredse de var, med de enkelte elementer i projektet. Det første punkt var afhentningen af tøjet. Her var 70 % i høj grad tilfredse og 9 % var i nogen grad tilfredse. Ved afhentningen af tøjet er der en enkelt der i lav grad var tilfreds, mens de resterende ikke kunne vurdere det. Svarene til spørgsmålet omkring tilfredsheden med modtagelsen af tøjet fordeler sig næsten på samme måde. Dette skyldes nok at mange har svært ved at differentiere mellem de 2 spørgsmål og derfor vælger at svare det samme ved dem begge. Chaufførens fremtoning har brugerne også været i høj grad tilfredse med, men der er dog lidt mere end en tredjedel, der har svaret ved ikke til spørgsmålet. En stor del af forklaringen er at det ikke er alle der har mødt chaufføren og nogle måske kun en enkelt gang, så det kan være svært at vurdere chaufføren på den baggrund. Det punkt som brugerne er mest kritiske overfor er de informationer de har fået omkring ordningen. Her er under halvdelen i høj grad tilfredse. Hvis man lægger tallet for i nogen grad tilfredse hertil, ender man dog stadig på 70 % for de 2 muligheder og der er 22 % der ikke har vidst hvad de har skullet svare. De resterende 9 % har svaret at de slet ikke var tilfredse med informationerne omkring ordningen. Ved mulighederne under ordningen var lige over 60 % i høj grad tilfredse og 13 % i nogen grad tilfredse. De resterende fordeler sig med 9 % til slet ikke og 17 % under ved ikke. Side 4/15

5 Tøjets renhed er det som brugerne har været mest tilfredse med. Hele 78 % svarede at de i høj grad var tilfredse med renheden af tøjet, mens 9 % var i nogen grad tilfredse. Måden hvorpå tøjet har været lagt sammen, er også vurderet forholdsvis højt. 78 % har svaret at de var enten i høj grad tilfredse, eller i nogen grad tilfredse. Der er dog 9 % der har svaret at de slet ikke har været tilfredse, mens der ligesom ved tøjets renhed er 13 % der ikke vidste hvad de skulle svare. Tabel 1: Vurdering af de enkelte elementer i projektet Hvor tilfreds er/var du med: I høj grad I nogen grad I lav grad Slet ikke Ved ikke/ Ikke relevant Antal svar Afhentning af tøj 70 % 9 % 4 % 0 % 17 % 23 Modtagelse af tøj 70 % 9 % 0 % 0 % 22 % 23 Chaufførens fremtoning 61 % 4 % 0 % 0 % 35 % 23 Information omkring ordning Mulighederne under ordningen 48 % 22 % 0 % 9 % 22 % % 13 % 0 % 9 % 17 % 23 Tøjets renhed 78 % 9 % 0 % 0 % 13 % 23 Tøjets sammenlægning 61 % 17 % 0 % 9 % 13 % 23 Det ses at meget få udtrykker lav grad eller slet ingen tilfredshed med ordningen. Brugerbetaling Hvis Berendsen stadig skal håndtere tøjvasken efter pilotprojektet er overstået, vil det eventuelt blive med en brugerbetaling. Derfor er der også spurgt ind til hvordan borgerne ville have det med en brugerbetaling på 150 kr. Her svarede 41 % at det ville være i orden, mens 18 % synes at det ikke ville være i orden. Der er dog stor usikkerhed omkring dette, da en stor del af borgerne havde svært ved at tage stilling til spørgsmålet, nemlig hele 41 %. 4. Økonomi I forbindelse med projektet har der været nogle ekstra udgifter for Varde Kommune, mens der på andre områder har været besparelser. De øgede udgifter har været følgende: - Afregning til Berendsen (vask og forgæves kørsel) - Nye ydelser der håndteres af den kommunale hjemmepleje - Øget udgift ved borgere der skifter til privat leverandør Besparelserne har været følgende: - Mindre afregning til hjemmeplejen for borgere der får deres vasketøj håndteret af Berendsen - Borgere der har valgt at håndtere tøjvasken selv Side 5/15

6 I nedenstående beregninger er der ikke taget højde for de borgere der har skiftet til en privat leverandør. Ud fra en beregning ved udgifterne de første 8 måneder med de borgere der var aktive i april 2013, omregnet til at dække hele kommunen, ville udgifterne have været på kr. Besparelserne i samme periode ville så have været på kr. Dermed ville der for hele kommunen have været en merudgift ved vaskeprojektet på kr. og omregnet til et helt år bliver merudgiften på kr. Hvis der i projektperioden havde været en egenbetaling på 150 kr. om måneden ville der ved 8 måneder i stedet have været en besparelse på kr. og omregnet til et år ville besparelsen have været på kr. Hertil kommer at der kan vise sig et større fravalg af ordningen, hvis der indføres brugerbetaling. I så fald bliver den kommunale besparelse større. At der er en besparelse for kommunen, hvis der indføres brugerbetaling, bekræftes af en businesscase som PWC har lavet af forsøget (se bilag 3). 5. Undersøgelse blandt medarbejdere Medarbejdernes vurdering er afdækket ved et fokusgruppeinterview med fem medarbejdere. Medarbejderne vurderer, at der er tre forhold, som er væsentlige at have fokus på, når man vil sikre, at vaskeordningen bliver en succes: - Borgerens grad af selvhjulpenhed det handler om hvem der bør visiteres til ordningen - Hyppigheden det handler om at borgeren hele tiden har rent tøj - Borgerens tilstand. Generelt mener medarbejderne, at forsøgsordningen er et godt alternativ til den traditionelle løsning hvor en medarbejder fra hjemmeplejen vasker tøjet. Eksempelvis er forsøgsordningen en god løsning for de, der ikke har vaskemaskine i egen bolig og for borgere, der selv kan sortere og lægge tøj på plads. En af de største ulemper ved forsøgsordningen er oplevelsen af manglende fleksibilitet. Dette gælder både skaleringen (afhentningskadence og tøjmængde) og differentieringen (tillægsydelser) i borgernes behov. En ulempe ved vaskeordning generelt er, at borgeren i lavere grad forbliver selvhjulpen. Dette kan på længere sigt betyde øgede udgifter på andre områder (flere tryghedsbesøg, mere hjemmepleje, mv.), i det borgeren bliver mere inaktiv og ikke får den stimulering, der skal til for at fremme hverdagsrehabiliteringen i øvrigt. Ved forsøgsordningen bliver denne ulempe mere udtalt, idet en stor del af de omkringliggende opgaver forsvinder (eksempelvis sortering, dosering af vaskemiddel, start af maskine, sammenlægning af tøj). Dermed er der risiko for, at en del af hverdagsrehabiliteringen (selvhjulpenheden) forsvinder. På fokusgruppeinterviewet blev det aftalt at de 2 teamledere der medvirkede på mødet skulle foretage en registrering af de ekstraopgaver de havde fået i forbindelse med vaskeprojektet, som de ikke blev visiteret til. Teamlederen fra virksomheden Hjemmepleje NordØst, lavede en registrering i Lunde området, mens teamlederen fra Hjemmepleje MidtVest lavede en registrering i deres Nord område. Side 6/15

7 Registreringen fra Lunde området viste at der blev brugt lige under 10 min hver dag på ekstra opgaver, mens registreringen fra Nord området viste at der er udført ekstra opgaver for 2 borgere som havde behov for at få vasket ekstra tøj. Så hjemmeplejens ekstra ydelser, som der ikke visiteres til, ligger på et meget lavt niveau Forslag til fremtidig vaskeordning Deltagerne foreslår, at visitationen fremover vurderer om den enkelte borger er stærk nok til at kunne anvende forsøgsordningen. Derved kan man fortsat tilbyde borgerne en helhedsorienteret indsats, når man alligevel er i hjemmet, og give borgerne en guidning i relevante tilfælde. Derudover foreslår deltagerne, at man kan stille det som et krav, at borgeren har en vaskemaskine og tørremulighed i sin egen bolig, og helst i det plan som borgeren bevæger sig (oftest stueplan). Derved undgås ture, som kun foretages fordi, borgeren ikke kan bære tøjet (især kælder og fællesvaskerier i lejlighedskomplekser). 6. Miljømæssige forhold Der er ikke i projektet foretaget en specifik opgørelse af de miljømæssige forhold ved lokal vask kontra vask foretaget på vaskeriet hos Berendsen. I stedet kan vi henvise til en rapport udarbejdet for Bornholms Regionskommune af konsulentfirmaet Aletica A/S i forbindelse med en forsøgsordning på Bornholm med industriel vask. (Upubliceret rapport: Central vask i Bornholms Regionskommune, Virum 2012). Rapporten viser, - at vandforbruget reduceres med ca. 57 procent - at kemi-forbruget (sæbe) reduceres til et niveau på en-tiendedel til en-trediedel - at CO 2 -emissionen (der primært stammer fra kørsel) reduceres med 48 procent ved industriel vask. De konkrete tal kan være anderledes i Varde, men tendenserne er så stærke, at der ikke er nogen tvivl om, at der er positive miljømæssige konsekvenser ved forsøgsordningen. Side 7/15

8 Bilagsmateriale Bilagene består i datagrundlaget for rapporten. Dataene er rå og er derfor ikke korrigeret for eventuelle stavefejl, mv. De er dog anonymiseret, så man ikke kan se hvem der har svaret. Der er følgende bilag: Frekvensanalyse på hele datagrundlaget: Opsamling af hvert enkelt spørgsmål herunder også tekst fra bemærkningsfelter (bilag 1) Beregning af omkostninger ved pilotprojekt omregnet til helt år for hele kommunen (bilag 2) Analyse af privat tøjvask udarbejdet af PWC for Berendsen og Varde Kommune (bilag 3) Opfølgning på medarbejderevaluering af forsøgsordning vedr. vasketøj (bilag 4) Side 8/15

9 Bilag 1 Må jeg bruge 10 minutter af din tid, til at stille dig nogle spørgsmål omkring ordningen? Ja ,0% Nej 0 0,0% Anvender du forsøgsordningen(berendsen)? (kan udfyldes af interviewer?) Ja 22 57,9% Nej det har jeg aldrig gjort 15 39,5% Ikke længere 1 2,6% Hvordan håndteres din tøjvask, når nu du ikke er med i forsøgsordningen? (ikke længere, nej) Jeg klarer det selv 11 68,8% Jeg får hjælp af pårørende/andre 4 25,0% Andet 1 6,2% I alt ,0% Hvilke leverandører af tøjvask har du anvendt? Berendsen (forsøgsordningen) 23 60,5% Privat Firma (Godkendt af 3 7,9% kommunen) Den Kommunale Hjemmepleje 36 94,7% Ved ikke 0 0,0% Hvor længe har du været visiteret til tøjvask? (Vaskeordning generelt) Under 2 måneder 1 2,6% 2-6 måneder 2 5,3% Mere end 6 måneder 35 92,1% Ved ikke 0 0,0% Hvor længe har du været visiteret til tøjvask? (forsøgsordningen) Under 2 måneder 1 2,6% 2-4 måneder 2 5,3% Siden ordningen trådte i kraft? (midt i 20 52,6% september 12) Ved ikke 15 39,5% Hvor tilfreds er/var du med forsøgsordningen? Meget tilfreds, det opfylder de fleste behov Tilfreds, det er ok, men der er nogle mangler 11 47,8% 7 30,4% Neutral 3 13,0% Utilfreds, jeg overvejer at skifte 0 0,0% Meget utilfreds, jeg ønsker at skifte 2 8,7% Ved ikke / ikke relevant 0 0,0% Hvis du skulle vælge i morgen, hvilken ordning ville du så vælge? (kun hvis man har prøvet flere) Forsøgsordningen 2 50,0% Den traditionelle ordning (kommunal hjemmepleje eller privat firma) 2 50,0% I alt 4 100,0% Hvilke forhold er vigtigst for dig, i forhold til vaskeordninger generelt? (hvis du skulle vælge 3 ting) Afhentning til aftalt tid 3 7,9% Levering til aftalt tid 3 7,9% Mulighed for skånevask 1 2,6% Mulighed for efterbehandling 1 2,6% Side 9/15

10 (strygning, stivelse hængetørring, mv.) Samling af snavset tøj (god 0 0,0% "vasketøjskurv") På-plads-lægning af rent tøj 2 5,3% Andet 33 86,8% Har/havde du tøj nok? Nej, slet ikke 6 26,1% Nej 6 26,1% Neutral/kun lige 1 4,3% Ja 3 13,0% Ja, mere end rigeligt 7 30,4% Hvordan ville du have det, hvis du skulle købe ekstra tøj (evt. hvis du har købt), for at være med i ordningen? Uacceptabelt 0 0,0% Det er ikke ok 3 13,0% Neutral 11 47,8% Det er ok 7 30,4% Helt fint 2 8,7% Har du oplevet tøj, der er blevet væk, er gået i stykker eller andet? Hvor tilfreds er/var du med? - Afhentning af tøj Ja 0 0,0% Nej ,0% I høj grad 16 69,6% I nogen grad 2 8,7% I lav grad 1 4,3% Slet ikke 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 4 17,4% Hvor tilfreds er/var du med? - Modtagelse af tøj I høj grad 16 69,6% I nogen grad 2 8,7% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 5 21,7% Hvor tilfreds er/var du med? - Chaufførens fremtoning I høj grad 14 60,9% I nogen grad 1 4,3% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 8 34,8% Hvor tilfreds er/var du med? - Information omkring ordning I høj grad 11 47,8% I nogen grad 5 21,7% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 2 8,7% Ved ikke / ikke relevant 5 21,7% Hvor tilfreds er/var du med? - Mulighederne under ordningen I høj grad 14 60,9% I nogen grad 3 13,0% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 2 8,7% Ved ikke / ikke relevant 4 17,4% Side 10/15

11 Hvor tilfreds er/var du med? - Tøjets renhed I høj grad 18 78,3% I nogen grad 2 8,7% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 3 13,0% Hvor tilfreds er/var du med? - Tøjets sammenlægning I høj grad 14 60,9% I nogen grad 4 17,4% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 2 8,7% Ved ikke / ikke relevant 3 13,0% Kun hvis man stadig er med i ordningen: Hvordan ville du have det med hvis der kom en brugerbetaling på 150 kr? Det ville være i orden 9 40,9% Det ville ikke være i orden 4 18,2% Ved ikke 9 40,9% I alt ,0% Må vi kontakte dig i forbindelse med deltagelse i et fokusgruppeinterview med uddybning af særlige emner? Ja 18 47,4% Nej 20 52,6% Må vi kontakte dig over telefonen for evt. at få uddybet nogle af dine svar? Ja 36 94,7% Nej 2 5,3% Side 11/15

12 Samlet status Ny 0 0,0% Distribueret 0 0,0% Nogen svar 0 0,0% Gennemført ,0% Frafaldet 0 0,0% Side 12/15

13 Bilag 2 Beregning af omkostninger ved pilotprojekt omregnet til helt år for hele kommunen Udgift Besparelse Forskel Omregnet til år Berendsen (vaske) ,1 Berendsen (forgæves) ,9 Hjemmeplejen (Ekstra opgaver) ,7 Hjemmeplejen (Mistede opgaver) ,3 Borgere der vasker selv , , , , ,1 Egenbetaling (150 kr. pr. måned) HNØ HMV Antal borgere (April) Egenbetaling ,8 Total , , , ,6 Mangler merudgift for borgere der skifter til privat leverandør

14 Bilag 3 Analyse af privat tøjvask udarbejdet af PWC for Berendsen og Varde Kommune Side 2/15

15 Bilag 4 Opfølgning på medarbejderevaluering af forsøgsordning vedr. vasketøj (Dok /13) Side 3/15

Opfølgning på medarbejder evaluering af forsøgsordning vedrørende vasketøj

Opfølgning på medarbejder evaluering af forsøgsordning vedrørende vasketøj Dato Marts 2013 Dok.nr. 43404-13 Sagsnr. 11-11728 Ref. vije Opfølgning på medarbejder evaluering af forsøgsordning vedrørende vasketøj Som et led i evaluering af forsøgsordningen vedrørende vasketøj, er

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud.

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud. AKTIV HVER DAG 1. STATUS AKTIV HVER DAG JUNI 2014 Dette er en kort status på Aktiv hver dag. Her beskrives aktuel aktivitet 2013 og langtidseffekten for borgere henvist i 2011. Om Aktiv hver dag Aktiv

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.4 TØJVASK, V-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK: DELFIN VASK [ Tilsynet er udført d.12.-13. september 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT

Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag. Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere

Bilag. Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere Bilag Velfærdssekretariatet Sagsnr. 267028 Brevid. 2157184 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015

Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015 Notat Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje er beskrevet i Helsingør Kommunes tilsynspolitik. Der føres tilsyn med ydelser inden for Serviceloven

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Plejeboligområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning Som

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1 Brugernes overordnede tilfredshed med visitationen... 4 1.2 Visitationssamtalen...

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN CSA og MCL

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2014: Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse 2014 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune 2015-16 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 4 Holdninger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 10

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Baggrund Denne udgave af evalueringsrapporten af hverdagstræning Dit liv din hverdag giver en kort fremstilling

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Frederiksberg Vask og rens

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Frederiksberg Vask og rens Re Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Frederiksberg Vask og rens Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder? Under 67

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 1 Brugerundersøgelse Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere