Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse"

Transkript

1 Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

2 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion Indledning Brugerundersøgelsen Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis ikke man er med i ordningen...2 Anvendte leverandører...3 Den generelle tilfredshed med forsøgsordningen...3 Nok tøj...3 Tilfredshed med de enkelte dele af ordningen...3 Brugerbetaling Økonomi Undersøgelse blandt medarbejdere Forslag til fremtidig vaskeordning Miljømæssige forhold...6 Bilagsmateriale Konklusion Ved projektets begyndelse var der omkring 60 der blev tilbudt at være med. Heraf valgte 7 at skifte til en anden leverandør, mens ca. 12 valgte at håndtere vasken selv, heraf enkelte med hjælp fra den kommunale hjemmepleje. Der er generelt en høj tilfredshed med de enkelte dele af vasketøjsordningen. Informationen omkring ordningen har dog været det største problem, da under halvdelen har svaret at de her har været meget tilfredse, og 22 % har i nogen grad været tilfredse. Der er dog en væsentlig del der ikke har vidst hvad de skulle svare, som derfor er endt i kolonnen ved ikke (mellem 12 % og 35 % afhængigt af spørgsmålet). Ud af dem der har prøvet ordningen var 78 % enten meget tilfredse eller tilfredse med ordningen. Lidt over halvdelen har svaret at de ikke har haft tøj nok, hvilket må siges at være forholdsvis mange. Der er ikke nogen der har haft problemer med tøj der er blevet væk eller er gået i stykker. Vedr. brugerbetaling for at være med i vaskeprojektet, svarede 41 % at det ville være i orden med 150 kr. om måneden, mens en lige så stor del svarede ved ikke. De samlede udgifter hvis pilotprojektet havde været udrullet til hele kommunen og omregnet til et helt år, ville ligge på ca kr. uden brugerbetaling. Hvis der lægges en brugerbetaling ind på 150 kr. om måneden giver projektet i stedet en besparelse på ca kr. om året i forhold til inden opstarten. I disse beregninger er der dog ikke taget højde for de brugere der har skiftet til en privat leverandør, som dermed må forventes at være lidt dyrere end hvis de blev håndteret af hjemmeplejen. 2. Indledning Varde Kommune blev i sommeren 2012 kontaktet af firmaet Berendsen fordi de var interesseret i at vaske tøj for kommunens ældre borgere som bor i eget hjem. Efter en del forarbejde blev det besluttet at igangsætte et pilotprojekt af 9 måneders varighed i dele af kommunen, hvor Berendsen skulle håndtere tøjvasken. Omkring 60 borgere blev tilbudt at være med i ordningen og heraf valgte ca. 40 at benytte sig af tilbuddet. I projektperioden er ordningen gratis for borgerne, mens de efterfølgende, hvis ordningen skulle fortsætte, måtte forvente at der ville være en egenbetaling. Hvis Side 2/15

3 ordningen blev permanent ville der desuden være mulighed for yderligere ydelser, end de der er adgang til i projektperioden. Dette pilotprojekt startede medio september 2012 og skulle derfor vare til og med medio juni Samtidig med beslutningen om at igangsætte projektet, blev det besluttet at der skulle evalueres på projektet efter det havde været i gang i 5-6 måneder, så det ville være muligt at afgøre hvorvidt projektet skulle videreføres efter pilotprojektet. En del af denne evaluering skulle bestå af en brugerundersøgelse. I løbet af planlægningen af denne brugerundersøgelse, kom man frem til at den bedste måde at håndtere det på, ville være ved at foretage telefonopkald til brugerne og til dem der i mellemtiden havde fundet anden måde at håndtere tøjvasken på. Dette var ud fra en diskussion om hvordan man sikrede den højeste svarprocent og høj kvalitet i svarene, men samtidig uden at skulle anvende for mange medarbejderressourcer. Denne analyse er lavet på baggrund af besvarelserne på disse telefonopkald og en analyse af de økonomiske forhold forbundet med projektet. 3. Brugerundersøgelsen Telefonopkaldene blev foretaget i ugerne 6-11 og der blev i alt kontaktet 60 borgere. Heraf var det muligt at gennemføre undersøgelsen ved 38 af borgerne, hvilket giver en besvarelsesprocent på 63,3 %. Ud af de 22, der ikke er en del af undersøgelsen var der 13 hvor det ikke kunne lade sig gøre at gennemføre undersøgelsen, 4 der ikke ønskede at medvirke, 4 der ikke besvarede telefonen og 1 der var flyttet til en anden kommune. Ud af de 38 der er med i undersøgelsen, er der 22 som var med i vaskeprojektet da de blev kontaktet. Heraf boede de 15 i Hjemmepleje NordØst s område, mens de sidste 7 var i Hjemmepleje MidtVest s område. Resultater af brugerundersøgelsen Hvordan håndteres vasketøj, hvis ikke man er med i ordningen Det er valgt at inddrage både dem der er med i ordningen og dem som har valgt ordningen fra. Grunden til at man spurgte dem der havde valgt ordningen fra, var for at undersøge hvad der lå til grund for at de ikke ville være med i ordningen. De 16, som ikke var med i ordningen blev stillet følgende spørgsmål: Hvordan håndteres din tøjvask, når nu du ikke er med i forsøgsordningen? Ud af de 16 borgere der besvarede dette spørgsmål svarede 11 at de klarede det selv, 4 fik hjælp af pårørende og den sidste borger håndterede det meste selv men fik en smule hjælp af hjemmeplejen. Så hovedparten af dem der ikke får vasket af Berendsen håndterer altså selv vasken. Anvendte leverandører Ud fra udtræk i Varde Kommunes omsorgssystem, kunne man se at ud af de 38 adspurgte havde de 36 på et tidspunkt anvendt den kommunale hjemmepleje, 23 havde anvendt Berendsen og 3 havde tidligere benyttet et privat firma. Side 3/15

4 Ved de 2 sidste, som ikke havde anvendt den kommunale hjemmepleje tidligere, er forklaringen at de først har haft behov for at få vasket efter projektet er startet og derfor ikke har været med i hele pilotprojektet. Den generelle tilfredshed med forsøgsordningen Vi spurgte de borgere der stadig var med på ordningen, eller som tidligere havde været det, om hvor tilfredse de var med ordningen. Det totale antal var her 23, hvoraf de 22 stadig var med på ordningen. Her svarede 48 % at de var meget tilfredse og 30 % at de var tilfredse. Altså en tilfredshedsgrad på i alt 78 %. Ud af de resterende 5 var de 3 neutrale mens de 2 sidste var meget utilfredse. Ved den ene af de borgere der var meget utilfredse, var forklaringen at tøjet var krøllet når det kom retur. Nok tøj På spørgsmålet om hvorvidt borgeren havde nok tøj, har det været meget forskelligt hvad borgerne har sagt. 10 af de 23, altså lidt under halvdelen har svaret at de havde nok tøj, mens lidt over halvdelen (12), har svaret at de ikke havde nok tøj. Den sidste borger valgte at være neutral. Hovedparten af de adspurgte mener dog ikke at det er et stort problem hvis de skal ud og købe ekstra tøj for at være med i ordningen. 9 % mener det er helt fint, og 30 % mener det er ok. Omkring 48 % er dog neutrale, mens de sidste 13 % ikke synes at det er ok. Ud af de adspurgte er der ingen der har haft problemer med tøj der er blevet væk eller er gået i stykker. Tilfredshed med de enkelte dele af ordningen Borgerne blev bedt om at vurdere, hvor tilfredse de var, med de enkelte elementer i projektet. Det første punkt var afhentningen af tøjet. Her var 70 % i høj grad tilfredse og 9 % var i nogen grad tilfredse. Ved afhentningen af tøjet er der en enkelt der i lav grad var tilfreds, mens de resterende ikke kunne vurdere det. Svarene til spørgsmålet omkring tilfredsheden med modtagelsen af tøjet fordeler sig næsten på samme måde. Dette skyldes nok at mange har svært ved at differentiere mellem de 2 spørgsmål og derfor vælger at svare det samme ved dem begge. Chaufførens fremtoning har brugerne også været i høj grad tilfredse med, men der er dog lidt mere end en tredjedel, der har svaret ved ikke til spørgsmålet. En stor del af forklaringen er at det ikke er alle der har mødt chaufføren og nogle måske kun en enkelt gang, så det kan være svært at vurdere chaufføren på den baggrund. Det punkt som brugerne er mest kritiske overfor er de informationer de har fået omkring ordningen. Her er under halvdelen i høj grad tilfredse. Hvis man lægger tallet for i nogen grad tilfredse hertil, ender man dog stadig på 70 % for de 2 muligheder og der er 22 % der ikke har vidst hvad de har skullet svare. De resterende 9 % har svaret at de slet ikke var tilfredse med informationerne omkring ordningen. Ved mulighederne under ordningen var lige over 60 % i høj grad tilfredse og 13 % i nogen grad tilfredse. De resterende fordeler sig med 9 % til slet ikke og 17 % under ved ikke. Side 4/15

5 Tøjets renhed er det som brugerne har været mest tilfredse med. Hele 78 % svarede at de i høj grad var tilfredse med renheden af tøjet, mens 9 % var i nogen grad tilfredse. Måden hvorpå tøjet har været lagt sammen, er også vurderet forholdsvis højt. 78 % har svaret at de var enten i høj grad tilfredse, eller i nogen grad tilfredse. Der er dog 9 % der har svaret at de slet ikke har været tilfredse, mens der ligesom ved tøjets renhed er 13 % der ikke vidste hvad de skulle svare. Tabel 1: Vurdering af de enkelte elementer i projektet Hvor tilfreds er/var du med: I høj grad I nogen grad I lav grad Slet ikke Ved ikke/ Ikke relevant Antal svar Afhentning af tøj 70 % 9 % 4 % 0 % 17 % 23 Modtagelse af tøj 70 % 9 % 0 % 0 % 22 % 23 Chaufførens fremtoning 61 % 4 % 0 % 0 % 35 % 23 Information omkring ordning Mulighederne under ordningen 48 % 22 % 0 % 9 % 22 % % 13 % 0 % 9 % 17 % 23 Tøjets renhed 78 % 9 % 0 % 0 % 13 % 23 Tøjets sammenlægning 61 % 17 % 0 % 9 % 13 % 23 Det ses at meget få udtrykker lav grad eller slet ingen tilfredshed med ordningen. Brugerbetaling Hvis Berendsen stadig skal håndtere tøjvasken efter pilotprojektet er overstået, vil det eventuelt blive med en brugerbetaling. Derfor er der også spurgt ind til hvordan borgerne ville have det med en brugerbetaling på 150 kr. Her svarede 41 % at det ville være i orden, mens 18 % synes at det ikke ville være i orden. Der er dog stor usikkerhed omkring dette, da en stor del af borgerne havde svært ved at tage stilling til spørgsmålet, nemlig hele 41 %. 4. Økonomi I forbindelse med projektet har der været nogle ekstra udgifter for Varde Kommune, mens der på andre områder har været besparelser. De øgede udgifter har været følgende: - Afregning til Berendsen (vask og forgæves kørsel) - Nye ydelser der håndteres af den kommunale hjemmepleje - Øget udgift ved borgere der skifter til privat leverandør Besparelserne har været følgende: - Mindre afregning til hjemmeplejen for borgere der får deres vasketøj håndteret af Berendsen - Borgere der har valgt at håndtere tøjvasken selv Side 5/15

6 I nedenstående beregninger er der ikke taget højde for de borgere der har skiftet til en privat leverandør. Ud fra en beregning ved udgifterne de første 8 måneder med de borgere der var aktive i april 2013, omregnet til at dække hele kommunen, ville udgifterne have været på kr. Besparelserne i samme periode ville så have været på kr. Dermed ville der for hele kommunen have været en merudgift ved vaskeprojektet på kr. og omregnet til et helt år bliver merudgiften på kr. Hvis der i projektperioden havde været en egenbetaling på 150 kr. om måneden ville der ved 8 måneder i stedet have været en besparelse på kr. og omregnet til et år ville besparelsen have været på kr. Hertil kommer at der kan vise sig et større fravalg af ordningen, hvis der indføres brugerbetaling. I så fald bliver den kommunale besparelse større. At der er en besparelse for kommunen, hvis der indføres brugerbetaling, bekræftes af en businesscase som PWC har lavet af forsøget (se bilag 3). 5. Undersøgelse blandt medarbejdere Medarbejdernes vurdering er afdækket ved et fokusgruppeinterview med fem medarbejdere. Medarbejderne vurderer, at der er tre forhold, som er væsentlige at have fokus på, når man vil sikre, at vaskeordningen bliver en succes: - Borgerens grad af selvhjulpenhed det handler om hvem der bør visiteres til ordningen - Hyppigheden det handler om at borgeren hele tiden har rent tøj - Borgerens tilstand. Generelt mener medarbejderne, at forsøgsordningen er et godt alternativ til den traditionelle løsning hvor en medarbejder fra hjemmeplejen vasker tøjet. Eksempelvis er forsøgsordningen en god løsning for de, der ikke har vaskemaskine i egen bolig og for borgere, der selv kan sortere og lægge tøj på plads. En af de største ulemper ved forsøgsordningen er oplevelsen af manglende fleksibilitet. Dette gælder både skaleringen (afhentningskadence og tøjmængde) og differentieringen (tillægsydelser) i borgernes behov. En ulempe ved vaskeordning generelt er, at borgeren i lavere grad forbliver selvhjulpen. Dette kan på længere sigt betyde øgede udgifter på andre områder (flere tryghedsbesøg, mere hjemmepleje, mv.), i det borgeren bliver mere inaktiv og ikke får den stimulering, der skal til for at fremme hverdagsrehabiliteringen i øvrigt. Ved forsøgsordningen bliver denne ulempe mere udtalt, idet en stor del af de omkringliggende opgaver forsvinder (eksempelvis sortering, dosering af vaskemiddel, start af maskine, sammenlægning af tøj). Dermed er der risiko for, at en del af hverdagsrehabiliteringen (selvhjulpenheden) forsvinder. På fokusgruppeinterviewet blev det aftalt at de 2 teamledere der medvirkede på mødet skulle foretage en registrering af de ekstraopgaver de havde fået i forbindelse med vaskeprojektet, som de ikke blev visiteret til. Teamlederen fra virksomheden Hjemmepleje NordØst, lavede en registrering i Lunde området, mens teamlederen fra Hjemmepleje MidtVest lavede en registrering i deres Nord område. Side 6/15

7 Registreringen fra Lunde området viste at der blev brugt lige under 10 min hver dag på ekstra opgaver, mens registreringen fra Nord området viste at der er udført ekstra opgaver for 2 borgere som havde behov for at få vasket ekstra tøj. Så hjemmeplejens ekstra ydelser, som der ikke visiteres til, ligger på et meget lavt niveau Forslag til fremtidig vaskeordning Deltagerne foreslår, at visitationen fremover vurderer om den enkelte borger er stærk nok til at kunne anvende forsøgsordningen. Derved kan man fortsat tilbyde borgerne en helhedsorienteret indsats, når man alligevel er i hjemmet, og give borgerne en guidning i relevante tilfælde. Derudover foreslår deltagerne, at man kan stille det som et krav, at borgeren har en vaskemaskine og tørremulighed i sin egen bolig, og helst i det plan som borgeren bevæger sig (oftest stueplan). Derved undgås ture, som kun foretages fordi, borgeren ikke kan bære tøjet (især kælder og fællesvaskerier i lejlighedskomplekser). 6. Miljømæssige forhold Der er ikke i projektet foretaget en specifik opgørelse af de miljømæssige forhold ved lokal vask kontra vask foretaget på vaskeriet hos Berendsen. I stedet kan vi henvise til en rapport udarbejdet for Bornholms Regionskommune af konsulentfirmaet Aletica A/S i forbindelse med en forsøgsordning på Bornholm med industriel vask. (Upubliceret rapport: Central vask i Bornholms Regionskommune, Virum 2012). Rapporten viser, - at vandforbruget reduceres med ca. 57 procent - at kemi-forbruget (sæbe) reduceres til et niveau på en-tiendedel til en-trediedel - at CO 2 -emissionen (der primært stammer fra kørsel) reduceres med 48 procent ved industriel vask. De konkrete tal kan være anderledes i Varde, men tendenserne er så stærke, at der ikke er nogen tvivl om, at der er positive miljømæssige konsekvenser ved forsøgsordningen. Side 7/15

8 Bilagsmateriale Bilagene består i datagrundlaget for rapporten. Dataene er rå og er derfor ikke korrigeret for eventuelle stavefejl, mv. De er dog anonymiseret, så man ikke kan se hvem der har svaret. Der er følgende bilag: Frekvensanalyse på hele datagrundlaget: Opsamling af hvert enkelt spørgsmål herunder også tekst fra bemærkningsfelter (bilag 1) Beregning af omkostninger ved pilotprojekt omregnet til helt år for hele kommunen (bilag 2) Analyse af privat tøjvask udarbejdet af PWC for Berendsen og Varde Kommune (bilag 3) Opfølgning på medarbejderevaluering af forsøgsordning vedr. vasketøj (bilag 4) Side 8/15

9 Bilag 1 Må jeg bruge 10 minutter af din tid, til at stille dig nogle spørgsmål omkring ordningen? Ja ,0% Nej 0 0,0% Anvender du forsøgsordningen(berendsen)? (kan udfyldes af interviewer?) Ja 22 57,9% Nej det har jeg aldrig gjort 15 39,5% Ikke længere 1 2,6% Hvordan håndteres din tøjvask, når nu du ikke er med i forsøgsordningen? (ikke længere, nej) Jeg klarer det selv 11 68,8% Jeg får hjælp af pårørende/andre 4 25,0% Andet 1 6,2% I alt ,0% Hvilke leverandører af tøjvask har du anvendt? Berendsen (forsøgsordningen) 23 60,5% Privat Firma (Godkendt af 3 7,9% kommunen) Den Kommunale Hjemmepleje 36 94,7% Ved ikke 0 0,0% Hvor længe har du været visiteret til tøjvask? (Vaskeordning generelt) Under 2 måneder 1 2,6% 2-6 måneder 2 5,3% Mere end 6 måneder 35 92,1% Ved ikke 0 0,0% Hvor længe har du været visiteret til tøjvask? (forsøgsordningen) Under 2 måneder 1 2,6% 2-4 måneder 2 5,3% Siden ordningen trådte i kraft? (midt i 20 52,6% september 12) Ved ikke 15 39,5% Hvor tilfreds er/var du med forsøgsordningen? Meget tilfreds, det opfylder de fleste behov Tilfreds, det er ok, men der er nogle mangler 11 47,8% 7 30,4% Neutral 3 13,0% Utilfreds, jeg overvejer at skifte 0 0,0% Meget utilfreds, jeg ønsker at skifte 2 8,7% Ved ikke / ikke relevant 0 0,0% Hvis du skulle vælge i morgen, hvilken ordning ville du så vælge? (kun hvis man har prøvet flere) Forsøgsordningen 2 50,0% Den traditionelle ordning (kommunal hjemmepleje eller privat firma) 2 50,0% I alt 4 100,0% Hvilke forhold er vigtigst for dig, i forhold til vaskeordninger generelt? (hvis du skulle vælge 3 ting) Afhentning til aftalt tid 3 7,9% Levering til aftalt tid 3 7,9% Mulighed for skånevask 1 2,6% Mulighed for efterbehandling 1 2,6% Side 9/15

10 (strygning, stivelse hængetørring, mv.) Samling af snavset tøj (god 0 0,0% "vasketøjskurv") På-plads-lægning af rent tøj 2 5,3% Andet 33 86,8% Har/havde du tøj nok? Nej, slet ikke 6 26,1% Nej 6 26,1% Neutral/kun lige 1 4,3% Ja 3 13,0% Ja, mere end rigeligt 7 30,4% Hvordan ville du have det, hvis du skulle købe ekstra tøj (evt. hvis du har købt), for at være med i ordningen? Uacceptabelt 0 0,0% Det er ikke ok 3 13,0% Neutral 11 47,8% Det er ok 7 30,4% Helt fint 2 8,7% Har du oplevet tøj, der er blevet væk, er gået i stykker eller andet? Hvor tilfreds er/var du med? - Afhentning af tøj Ja 0 0,0% Nej ,0% I høj grad 16 69,6% I nogen grad 2 8,7% I lav grad 1 4,3% Slet ikke 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 4 17,4% Hvor tilfreds er/var du med? - Modtagelse af tøj I høj grad 16 69,6% I nogen grad 2 8,7% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 5 21,7% Hvor tilfreds er/var du med? - Chaufførens fremtoning I høj grad 14 60,9% I nogen grad 1 4,3% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 8 34,8% Hvor tilfreds er/var du med? - Information omkring ordning I høj grad 11 47,8% I nogen grad 5 21,7% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 2 8,7% Ved ikke / ikke relevant 5 21,7% Hvor tilfreds er/var du med? - Mulighederne under ordningen I høj grad 14 60,9% I nogen grad 3 13,0% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 2 8,7% Ved ikke / ikke relevant 4 17,4% Side 10/15

11 Hvor tilfreds er/var du med? - Tøjets renhed I høj grad 18 78,3% I nogen grad 2 8,7% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 3 13,0% Hvor tilfreds er/var du med? - Tøjets sammenlægning I høj grad 14 60,9% I nogen grad 4 17,4% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 2 8,7% Ved ikke / ikke relevant 3 13,0% Kun hvis man stadig er med i ordningen: Hvordan ville du have det med hvis der kom en brugerbetaling på 150 kr? Det ville være i orden 9 40,9% Det ville ikke være i orden 4 18,2% Ved ikke 9 40,9% I alt ,0% Må vi kontakte dig i forbindelse med deltagelse i et fokusgruppeinterview med uddybning af særlige emner? Ja 18 47,4% Nej 20 52,6% Må vi kontakte dig over telefonen for evt. at få uddybet nogle af dine svar? Ja 36 94,7% Nej 2 5,3% Side 11/15

12 Samlet status Ny 0 0,0% Distribueret 0 0,0% Nogen svar 0 0,0% Gennemført ,0% Frafaldet 0 0,0% Side 12/15

13 Bilag 2 Beregning af omkostninger ved pilotprojekt omregnet til helt år for hele kommunen Udgift Besparelse Forskel Omregnet til år Berendsen (vaske) ,1 Berendsen (forgæves) ,9 Hjemmeplejen (Ekstra opgaver) ,7 Hjemmeplejen (Mistede opgaver) ,3 Borgere der vasker selv , , , , ,1 Egenbetaling (150 kr. pr. måned) HNØ HMV Antal borgere (April) Egenbetaling ,8 Total , , , ,6 Mangler merudgift for borgere der skifter til privat leverandør

14 Bilag 3 Analyse af privat tøjvask udarbejdet af PWC for Berendsen og Varde Kommune Side 2/15

15 Bilag 4 Opfølgning på medarbejderevaluering af forsøgsordning vedr. vasketøj (Dok /13) Side 3/15

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

24. marts 2014. Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi

24. marts 2014. Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi Temadag om Længst mulig i eget liv Myndighed og økonomi Præsentation og program Leder af Bestillerfunktionen Hanne Rasmussen Udgangspunkt BUM model siden 2003 på praktiskog personlig hjælp, træning og

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 7. januar 2015 SUF 2014-15: Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 Baggrund for forsøgsordningen... 3 Evalueringens

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG

Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG v1.1 august 2015 Ændring d. 18. august 2015: To tilstande på servicelovsområdet var ved en fejl udgået. Det drejer sig om Tilegne sig færdigheder og problemløsning.

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis.

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Et moderne velfærdssamfund sætter borgeren i centrum og tilbyder fleksible muligheder for at vælge de

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Skov Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet April 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO 1 6. A P R I L 2 0 1 5 LOUISE PA P E - H A U G A A R D K A R S T E N U L R I K N I S S I N S T I T U T F O R M

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. oktober 2012 Mads Lund Larsen 06 Evaluering af forsøg med ny stoppestedsinformation Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Københavns Kommunes håndtering af Kærkommens konkurs marts 2015

Københavns Kommunes håndtering af Kærkommens konkurs marts 2015 Københavns Kommunes håndtering af Kærkommens konkurs marts 2015 Kristine Rødgaard Andersen Afdelingen for Frit Valg www.kk.dk Side 2 / Kærkommens konkurs i Københavns Kommune Afdelingen for Frit Valg Ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Hvad siger undersøgelserne?

Hvad siger undersøgelserne? Hvad siger undersøgelserne? I indeværende uge har pressen bl.a. refereret en opfattelse blandt nogle af de bornholmske lokalpolitikere om, at»de borgerundersøgelser, som kommunen har foretaget, viser,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere