Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse"

Transkript

1 Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

2 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion Indledning Brugerundersøgelsen Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis ikke man er med i ordningen...2 Anvendte leverandører...3 Den generelle tilfredshed med forsøgsordningen...3 Nok tøj...3 Tilfredshed med de enkelte dele af ordningen...3 Brugerbetaling Økonomi Undersøgelse blandt medarbejdere Forslag til fremtidig vaskeordning Miljømæssige forhold...6 Bilagsmateriale Konklusion Ved projektets begyndelse var der omkring 60 der blev tilbudt at være med. Heraf valgte 7 at skifte til en anden leverandør, mens ca. 12 valgte at håndtere vasken selv, heraf enkelte med hjælp fra den kommunale hjemmepleje. Der er generelt en høj tilfredshed med de enkelte dele af vasketøjsordningen. Informationen omkring ordningen har dog været det største problem, da under halvdelen har svaret at de her har været meget tilfredse, og 22 % har i nogen grad været tilfredse. Der er dog en væsentlig del der ikke har vidst hvad de skulle svare, som derfor er endt i kolonnen ved ikke (mellem 12 % og 35 % afhængigt af spørgsmålet). Ud af dem der har prøvet ordningen var 78 % enten meget tilfredse eller tilfredse med ordningen. Lidt over halvdelen har svaret at de ikke har haft tøj nok, hvilket må siges at være forholdsvis mange. Der er ikke nogen der har haft problemer med tøj der er blevet væk eller er gået i stykker. Vedr. brugerbetaling for at være med i vaskeprojektet, svarede 41 % at det ville være i orden med 150 kr. om måneden, mens en lige så stor del svarede ved ikke. De samlede udgifter hvis pilotprojektet havde været udrullet til hele kommunen og omregnet til et helt år, ville ligge på ca kr. uden brugerbetaling. Hvis der lægges en brugerbetaling ind på 150 kr. om måneden giver projektet i stedet en besparelse på ca kr. om året i forhold til inden opstarten. I disse beregninger er der dog ikke taget højde for de brugere der har skiftet til en privat leverandør, som dermed må forventes at være lidt dyrere end hvis de blev håndteret af hjemmeplejen. 2. Indledning Varde Kommune blev i sommeren 2012 kontaktet af firmaet Berendsen fordi de var interesseret i at vaske tøj for kommunens ældre borgere som bor i eget hjem. Efter en del forarbejde blev det besluttet at igangsætte et pilotprojekt af 9 måneders varighed i dele af kommunen, hvor Berendsen skulle håndtere tøjvasken. Omkring 60 borgere blev tilbudt at være med i ordningen og heraf valgte ca. 40 at benytte sig af tilbuddet. I projektperioden er ordningen gratis for borgerne, mens de efterfølgende, hvis ordningen skulle fortsætte, måtte forvente at der ville være en egenbetaling. Hvis Side 2/15

3 ordningen blev permanent ville der desuden være mulighed for yderligere ydelser, end de der er adgang til i projektperioden. Dette pilotprojekt startede medio september 2012 og skulle derfor vare til og med medio juni Samtidig med beslutningen om at igangsætte projektet, blev det besluttet at der skulle evalueres på projektet efter det havde været i gang i 5-6 måneder, så det ville være muligt at afgøre hvorvidt projektet skulle videreføres efter pilotprojektet. En del af denne evaluering skulle bestå af en brugerundersøgelse. I løbet af planlægningen af denne brugerundersøgelse, kom man frem til at den bedste måde at håndtere det på, ville være ved at foretage telefonopkald til brugerne og til dem der i mellemtiden havde fundet anden måde at håndtere tøjvasken på. Dette var ud fra en diskussion om hvordan man sikrede den højeste svarprocent og høj kvalitet i svarene, men samtidig uden at skulle anvende for mange medarbejderressourcer. Denne analyse er lavet på baggrund af besvarelserne på disse telefonopkald og en analyse af de økonomiske forhold forbundet med projektet. 3. Brugerundersøgelsen Telefonopkaldene blev foretaget i ugerne 6-11 og der blev i alt kontaktet 60 borgere. Heraf var det muligt at gennemføre undersøgelsen ved 38 af borgerne, hvilket giver en besvarelsesprocent på 63,3 %. Ud af de 22, der ikke er en del af undersøgelsen var der 13 hvor det ikke kunne lade sig gøre at gennemføre undersøgelsen, 4 der ikke ønskede at medvirke, 4 der ikke besvarede telefonen og 1 der var flyttet til en anden kommune. Ud af de 38 der er med i undersøgelsen, er der 22 som var med i vaskeprojektet da de blev kontaktet. Heraf boede de 15 i Hjemmepleje NordØst s område, mens de sidste 7 var i Hjemmepleje MidtVest s område. Resultater af brugerundersøgelsen Hvordan håndteres vasketøj, hvis ikke man er med i ordningen Det er valgt at inddrage både dem der er med i ordningen og dem som har valgt ordningen fra. Grunden til at man spurgte dem der havde valgt ordningen fra, var for at undersøge hvad der lå til grund for at de ikke ville være med i ordningen. De 16, som ikke var med i ordningen blev stillet følgende spørgsmål: Hvordan håndteres din tøjvask, når nu du ikke er med i forsøgsordningen? Ud af de 16 borgere der besvarede dette spørgsmål svarede 11 at de klarede det selv, 4 fik hjælp af pårørende og den sidste borger håndterede det meste selv men fik en smule hjælp af hjemmeplejen. Så hovedparten af dem der ikke får vasket af Berendsen håndterer altså selv vasken. Anvendte leverandører Ud fra udtræk i Varde Kommunes omsorgssystem, kunne man se at ud af de 38 adspurgte havde de 36 på et tidspunkt anvendt den kommunale hjemmepleje, 23 havde anvendt Berendsen og 3 havde tidligere benyttet et privat firma. Side 3/15

4 Ved de 2 sidste, som ikke havde anvendt den kommunale hjemmepleje tidligere, er forklaringen at de først har haft behov for at få vasket efter projektet er startet og derfor ikke har været med i hele pilotprojektet. Den generelle tilfredshed med forsøgsordningen Vi spurgte de borgere der stadig var med på ordningen, eller som tidligere havde været det, om hvor tilfredse de var med ordningen. Det totale antal var her 23, hvoraf de 22 stadig var med på ordningen. Her svarede 48 % at de var meget tilfredse og 30 % at de var tilfredse. Altså en tilfredshedsgrad på i alt 78 %. Ud af de resterende 5 var de 3 neutrale mens de 2 sidste var meget utilfredse. Ved den ene af de borgere der var meget utilfredse, var forklaringen at tøjet var krøllet når det kom retur. Nok tøj På spørgsmålet om hvorvidt borgeren havde nok tøj, har det været meget forskelligt hvad borgerne har sagt. 10 af de 23, altså lidt under halvdelen har svaret at de havde nok tøj, mens lidt over halvdelen (12), har svaret at de ikke havde nok tøj. Den sidste borger valgte at være neutral. Hovedparten af de adspurgte mener dog ikke at det er et stort problem hvis de skal ud og købe ekstra tøj for at være med i ordningen. 9 % mener det er helt fint, og 30 % mener det er ok. Omkring 48 % er dog neutrale, mens de sidste 13 % ikke synes at det er ok. Ud af de adspurgte er der ingen der har haft problemer med tøj der er blevet væk eller er gået i stykker. Tilfredshed med de enkelte dele af ordningen Borgerne blev bedt om at vurdere, hvor tilfredse de var, med de enkelte elementer i projektet. Det første punkt var afhentningen af tøjet. Her var 70 % i høj grad tilfredse og 9 % var i nogen grad tilfredse. Ved afhentningen af tøjet er der en enkelt der i lav grad var tilfreds, mens de resterende ikke kunne vurdere det. Svarene til spørgsmålet omkring tilfredsheden med modtagelsen af tøjet fordeler sig næsten på samme måde. Dette skyldes nok at mange har svært ved at differentiere mellem de 2 spørgsmål og derfor vælger at svare det samme ved dem begge. Chaufførens fremtoning har brugerne også været i høj grad tilfredse med, men der er dog lidt mere end en tredjedel, der har svaret ved ikke til spørgsmålet. En stor del af forklaringen er at det ikke er alle der har mødt chaufføren og nogle måske kun en enkelt gang, så det kan være svært at vurdere chaufføren på den baggrund. Det punkt som brugerne er mest kritiske overfor er de informationer de har fået omkring ordningen. Her er under halvdelen i høj grad tilfredse. Hvis man lægger tallet for i nogen grad tilfredse hertil, ender man dog stadig på 70 % for de 2 muligheder og der er 22 % der ikke har vidst hvad de har skullet svare. De resterende 9 % har svaret at de slet ikke var tilfredse med informationerne omkring ordningen. Ved mulighederne under ordningen var lige over 60 % i høj grad tilfredse og 13 % i nogen grad tilfredse. De resterende fordeler sig med 9 % til slet ikke og 17 % under ved ikke. Side 4/15

5 Tøjets renhed er det som brugerne har været mest tilfredse med. Hele 78 % svarede at de i høj grad var tilfredse med renheden af tøjet, mens 9 % var i nogen grad tilfredse. Måden hvorpå tøjet har været lagt sammen, er også vurderet forholdsvis højt. 78 % har svaret at de var enten i høj grad tilfredse, eller i nogen grad tilfredse. Der er dog 9 % der har svaret at de slet ikke har været tilfredse, mens der ligesom ved tøjets renhed er 13 % der ikke vidste hvad de skulle svare. Tabel 1: Vurdering af de enkelte elementer i projektet Hvor tilfreds er/var du med: I høj grad I nogen grad I lav grad Slet ikke Ved ikke/ Ikke relevant Antal svar Afhentning af tøj 70 % 9 % 4 % 0 % 17 % 23 Modtagelse af tøj 70 % 9 % 0 % 0 % 22 % 23 Chaufførens fremtoning 61 % 4 % 0 % 0 % 35 % 23 Information omkring ordning Mulighederne under ordningen 48 % 22 % 0 % 9 % 22 % % 13 % 0 % 9 % 17 % 23 Tøjets renhed 78 % 9 % 0 % 0 % 13 % 23 Tøjets sammenlægning 61 % 17 % 0 % 9 % 13 % 23 Det ses at meget få udtrykker lav grad eller slet ingen tilfredshed med ordningen. Brugerbetaling Hvis Berendsen stadig skal håndtere tøjvasken efter pilotprojektet er overstået, vil det eventuelt blive med en brugerbetaling. Derfor er der også spurgt ind til hvordan borgerne ville have det med en brugerbetaling på 150 kr. Her svarede 41 % at det ville være i orden, mens 18 % synes at det ikke ville være i orden. Der er dog stor usikkerhed omkring dette, da en stor del af borgerne havde svært ved at tage stilling til spørgsmålet, nemlig hele 41 %. 4. Økonomi I forbindelse med projektet har der været nogle ekstra udgifter for Varde Kommune, mens der på andre områder har været besparelser. De øgede udgifter har været følgende: - Afregning til Berendsen (vask og forgæves kørsel) - Nye ydelser der håndteres af den kommunale hjemmepleje - Øget udgift ved borgere der skifter til privat leverandør Besparelserne har været følgende: - Mindre afregning til hjemmeplejen for borgere der får deres vasketøj håndteret af Berendsen - Borgere der har valgt at håndtere tøjvasken selv Side 5/15

6 I nedenstående beregninger er der ikke taget højde for de borgere der har skiftet til en privat leverandør. Ud fra en beregning ved udgifterne de første 8 måneder med de borgere der var aktive i april 2013, omregnet til at dække hele kommunen, ville udgifterne have været på kr. Besparelserne i samme periode ville så have været på kr. Dermed ville der for hele kommunen have været en merudgift ved vaskeprojektet på kr. og omregnet til et helt år bliver merudgiften på kr. Hvis der i projektperioden havde været en egenbetaling på 150 kr. om måneden ville der ved 8 måneder i stedet have været en besparelse på kr. og omregnet til et år ville besparelsen have været på kr. Hertil kommer at der kan vise sig et større fravalg af ordningen, hvis der indføres brugerbetaling. I så fald bliver den kommunale besparelse større. At der er en besparelse for kommunen, hvis der indføres brugerbetaling, bekræftes af en businesscase som PWC har lavet af forsøget (se bilag 3). 5. Undersøgelse blandt medarbejdere Medarbejdernes vurdering er afdækket ved et fokusgruppeinterview med fem medarbejdere. Medarbejderne vurderer, at der er tre forhold, som er væsentlige at have fokus på, når man vil sikre, at vaskeordningen bliver en succes: - Borgerens grad af selvhjulpenhed det handler om hvem der bør visiteres til ordningen - Hyppigheden det handler om at borgeren hele tiden har rent tøj - Borgerens tilstand. Generelt mener medarbejderne, at forsøgsordningen er et godt alternativ til den traditionelle løsning hvor en medarbejder fra hjemmeplejen vasker tøjet. Eksempelvis er forsøgsordningen en god løsning for de, der ikke har vaskemaskine i egen bolig og for borgere, der selv kan sortere og lægge tøj på plads. En af de største ulemper ved forsøgsordningen er oplevelsen af manglende fleksibilitet. Dette gælder både skaleringen (afhentningskadence og tøjmængde) og differentieringen (tillægsydelser) i borgernes behov. En ulempe ved vaskeordning generelt er, at borgeren i lavere grad forbliver selvhjulpen. Dette kan på længere sigt betyde øgede udgifter på andre områder (flere tryghedsbesøg, mere hjemmepleje, mv.), i det borgeren bliver mere inaktiv og ikke får den stimulering, der skal til for at fremme hverdagsrehabiliteringen i øvrigt. Ved forsøgsordningen bliver denne ulempe mere udtalt, idet en stor del af de omkringliggende opgaver forsvinder (eksempelvis sortering, dosering af vaskemiddel, start af maskine, sammenlægning af tøj). Dermed er der risiko for, at en del af hverdagsrehabiliteringen (selvhjulpenheden) forsvinder. På fokusgruppeinterviewet blev det aftalt at de 2 teamledere der medvirkede på mødet skulle foretage en registrering af de ekstraopgaver de havde fået i forbindelse med vaskeprojektet, som de ikke blev visiteret til. Teamlederen fra virksomheden Hjemmepleje NordØst, lavede en registrering i Lunde området, mens teamlederen fra Hjemmepleje MidtVest lavede en registrering i deres Nord område. Side 6/15

7 Registreringen fra Lunde området viste at der blev brugt lige under 10 min hver dag på ekstra opgaver, mens registreringen fra Nord området viste at der er udført ekstra opgaver for 2 borgere som havde behov for at få vasket ekstra tøj. Så hjemmeplejens ekstra ydelser, som der ikke visiteres til, ligger på et meget lavt niveau Forslag til fremtidig vaskeordning Deltagerne foreslår, at visitationen fremover vurderer om den enkelte borger er stærk nok til at kunne anvende forsøgsordningen. Derved kan man fortsat tilbyde borgerne en helhedsorienteret indsats, når man alligevel er i hjemmet, og give borgerne en guidning i relevante tilfælde. Derudover foreslår deltagerne, at man kan stille det som et krav, at borgeren har en vaskemaskine og tørremulighed i sin egen bolig, og helst i det plan som borgeren bevæger sig (oftest stueplan). Derved undgås ture, som kun foretages fordi, borgeren ikke kan bære tøjet (især kælder og fællesvaskerier i lejlighedskomplekser). 6. Miljømæssige forhold Der er ikke i projektet foretaget en specifik opgørelse af de miljømæssige forhold ved lokal vask kontra vask foretaget på vaskeriet hos Berendsen. I stedet kan vi henvise til en rapport udarbejdet for Bornholms Regionskommune af konsulentfirmaet Aletica A/S i forbindelse med en forsøgsordning på Bornholm med industriel vask. (Upubliceret rapport: Central vask i Bornholms Regionskommune, Virum 2012). Rapporten viser, - at vandforbruget reduceres med ca. 57 procent - at kemi-forbruget (sæbe) reduceres til et niveau på en-tiendedel til en-trediedel - at CO 2 -emissionen (der primært stammer fra kørsel) reduceres med 48 procent ved industriel vask. De konkrete tal kan være anderledes i Varde, men tendenserne er så stærke, at der ikke er nogen tvivl om, at der er positive miljømæssige konsekvenser ved forsøgsordningen. Side 7/15

8 Bilagsmateriale Bilagene består i datagrundlaget for rapporten. Dataene er rå og er derfor ikke korrigeret for eventuelle stavefejl, mv. De er dog anonymiseret, så man ikke kan se hvem der har svaret. Der er følgende bilag: Frekvensanalyse på hele datagrundlaget: Opsamling af hvert enkelt spørgsmål herunder også tekst fra bemærkningsfelter (bilag 1) Beregning af omkostninger ved pilotprojekt omregnet til helt år for hele kommunen (bilag 2) Analyse af privat tøjvask udarbejdet af PWC for Berendsen og Varde Kommune (bilag 3) Opfølgning på medarbejderevaluering af forsøgsordning vedr. vasketøj (bilag 4) Side 8/15

9 Bilag 1 Må jeg bruge 10 minutter af din tid, til at stille dig nogle spørgsmål omkring ordningen? Ja ,0% Nej 0 0,0% Anvender du forsøgsordningen(berendsen)? (kan udfyldes af interviewer?) Ja 22 57,9% Nej det har jeg aldrig gjort 15 39,5% Ikke længere 1 2,6% Hvordan håndteres din tøjvask, når nu du ikke er med i forsøgsordningen? (ikke længere, nej) Jeg klarer det selv 11 68,8% Jeg får hjælp af pårørende/andre 4 25,0% Andet 1 6,2% I alt ,0% Hvilke leverandører af tøjvask har du anvendt? Berendsen (forsøgsordningen) 23 60,5% Privat Firma (Godkendt af 3 7,9% kommunen) Den Kommunale Hjemmepleje 36 94,7% Ved ikke 0 0,0% Hvor længe har du været visiteret til tøjvask? (Vaskeordning generelt) Under 2 måneder 1 2,6% 2-6 måneder 2 5,3% Mere end 6 måneder 35 92,1% Ved ikke 0 0,0% Hvor længe har du været visiteret til tøjvask? (forsøgsordningen) Under 2 måneder 1 2,6% 2-4 måneder 2 5,3% Siden ordningen trådte i kraft? (midt i 20 52,6% september 12) Ved ikke 15 39,5% Hvor tilfreds er/var du med forsøgsordningen? Meget tilfreds, det opfylder de fleste behov Tilfreds, det er ok, men der er nogle mangler 11 47,8% 7 30,4% Neutral 3 13,0% Utilfreds, jeg overvejer at skifte 0 0,0% Meget utilfreds, jeg ønsker at skifte 2 8,7% Ved ikke / ikke relevant 0 0,0% Hvis du skulle vælge i morgen, hvilken ordning ville du så vælge? (kun hvis man har prøvet flere) Forsøgsordningen 2 50,0% Den traditionelle ordning (kommunal hjemmepleje eller privat firma) 2 50,0% I alt 4 100,0% Hvilke forhold er vigtigst for dig, i forhold til vaskeordninger generelt? (hvis du skulle vælge 3 ting) Afhentning til aftalt tid 3 7,9% Levering til aftalt tid 3 7,9% Mulighed for skånevask 1 2,6% Mulighed for efterbehandling 1 2,6% Side 9/15

10 (strygning, stivelse hængetørring, mv.) Samling af snavset tøj (god 0 0,0% "vasketøjskurv") På-plads-lægning af rent tøj 2 5,3% Andet 33 86,8% Har/havde du tøj nok? Nej, slet ikke 6 26,1% Nej 6 26,1% Neutral/kun lige 1 4,3% Ja 3 13,0% Ja, mere end rigeligt 7 30,4% Hvordan ville du have det, hvis du skulle købe ekstra tøj (evt. hvis du har købt), for at være med i ordningen? Uacceptabelt 0 0,0% Det er ikke ok 3 13,0% Neutral 11 47,8% Det er ok 7 30,4% Helt fint 2 8,7% Har du oplevet tøj, der er blevet væk, er gået i stykker eller andet? Hvor tilfreds er/var du med? - Afhentning af tøj Ja 0 0,0% Nej ,0% I høj grad 16 69,6% I nogen grad 2 8,7% I lav grad 1 4,3% Slet ikke 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 4 17,4% Hvor tilfreds er/var du med? - Modtagelse af tøj I høj grad 16 69,6% I nogen grad 2 8,7% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 5 21,7% Hvor tilfreds er/var du med? - Chaufførens fremtoning I høj grad 14 60,9% I nogen grad 1 4,3% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 8 34,8% Hvor tilfreds er/var du med? - Information omkring ordning I høj grad 11 47,8% I nogen grad 5 21,7% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 2 8,7% Ved ikke / ikke relevant 5 21,7% Hvor tilfreds er/var du med? - Mulighederne under ordningen I høj grad 14 60,9% I nogen grad 3 13,0% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 2 8,7% Ved ikke / ikke relevant 4 17,4% Side 10/15

11 Hvor tilfreds er/var du med? - Tøjets renhed I høj grad 18 78,3% I nogen grad 2 8,7% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 3 13,0% Hvor tilfreds er/var du med? - Tøjets sammenlægning I høj grad 14 60,9% I nogen grad 4 17,4% I lav grad 0 0,0% Slet ikke 2 8,7% Ved ikke / ikke relevant 3 13,0% Kun hvis man stadig er med i ordningen: Hvordan ville du have det med hvis der kom en brugerbetaling på 150 kr? Det ville være i orden 9 40,9% Det ville ikke være i orden 4 18,2% Ved ikke 9 40,9% I alt ,0% Må vi kontakte dig i forbindelse med deltagelse i et fokusgruppeinterview med uddybning af særlige emner? Ja 18 47,4% Nej 20 52,6% Må vi kontakte dig over telefonen for evt. at få uddybet nogle af dine svar? Ja 36 94,7% Nej 2 5,3% Side 11/15

12 Samlet status Ny 0 0,0% Distribueret 0 0,0% Nogen svar 0 0,0% Gennemført ,0% Frafaldet 0 0,0% Side 12/15

13 Bilag 2 Beregning af omkostninger ved pilotprojekt omregnet til helt år for hele kommunen Udgift Besparelse Forskel Omregnet til år Berendsen (vaske) ,1 Berendsen (forgæves) ,9 Hjemmeplejen (Ekstra opgaver) ,7 Hjemmeplejen (Mistede opgaver) ,3 Borgere der vasker selv , , , , ,1 Egenbetaling (150 kr. pr. måned) HNØ HMV Antal borgere (April) Egenbetaling ,8 Total , , , ,6 Mangler merudgift for borgere der skifter til privat leverandør

14 Bilag 3 Analyse af privat tøjvask udarbejdet af PWC for Berendsen og Varde Kommune Side 2/15

15 Bilag 4 Opfølgning på medarbejderevaluering af forsøgsordning vedr. vasketøj (Dok /13) Side 3/15

Opfølgning på medarbejder evaluering af forsøgsordning vedrørende vasketøj

Opfølgning på medarbejder evaluering af forsøgsordning vedrørende vasketøj Dato Marts 2013 Dok.nr. 43404-13 Sagsnr. 11-11728 Ref. vije Opfølgning på medarbejder evaluering af forsøgsordning vedrørende vasketøj Som et led i evaluering af forsøgsordningen vedrørende vasketøj, er

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN LEVERANDØR AF TØJVASK BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S [Tilsynet er udført d. 3. - 6. juli 2017 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.4 TØJVASK, V-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud.

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud. AKTIV HVER DAG 1. STATUS AKTIV HVER DAG JUNI 2014 Dette er en kort status på Aktiv hver dag. Her beskrives aktuel aktivitet 2013 og langtidseffekten for borgere henvist i 2011. Om Aktiv hver dag Aktiv

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015

Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015 Notat Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje er beskrevet i Helsingør Kommunes tilsynspolitik. Der føres tilsyn med ydelser inden for Serviceloven

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK: DELFIN VASK [ Tilsynet er udført d.12.-13. september 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT

Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Bilag. Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere

Bilag. Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere Bilag Velfærdssekretariatet Sagsnr. 267028 Brevid. 2157184 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Plejeboligområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning Som

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB SPAR GODTHÅBSVEJ 142 [ Tilsynet er udført d. 5. og 6. december 2013 af Merete Larsen i Sundheds

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen Side 1 af 7 FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 30. juli 2007 og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen FOA har i perioden fra d. 25. maj til den 3. juni 2007 gennemført en undersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016

Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016 Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 5 3 Affald generelt Side 7 4 Organisk affald Side 14 5 Konklusion

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1 Brugernes overordnede tilfredshed med visitationen... 4 1.2 Visitationssamtalen...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

Herning Kommune. Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER

Herning Kommune. Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER g INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Herning Kommune Evaluering af mad til hjemmeboende Herning Kommune Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER December 2016 WWW.BDO.DK INDLEVELSE

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2014: Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse 2014 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Oversigt: Klager/utilfredshed med Pleje Plus fra 1. juni 2016 til 31. jan. 2017

Oversigt: Klager/utilfredshed med Pleje Plus fra 1. juni 2016 til 31. jan. 2017 Oversigt juni 2016: UGE 23 1. X Uoverensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp (mangler i den leverende hjælp) 2. X Uoverensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp (mangler i den leverende hjælp)

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i plejebolig 2 Tilfredshedsundersøgelse 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN CSA og MCL

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen Efteråret 2016 Indhold Indledning...2 Opsummering...3 Høj tilfredshed samlet set...3 Potentielt udviklingspunkt

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere