Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige"

Transkript

1 NOTAT Projekt Analyse af Ejendomsdriften Kunde Randers Kommune Dato 31. juli 2014 Til Randers Kommune Fra Rambøll 1. Principper for fremtidig organisering af ejendomsdriften Rambøll foreslår at etablere et Ejendomscenter i Randers Kommune. Herunder beskrives et muligt idégrundlag efterfulgt af forslag til organisation og opgaver for både den administrative organisation og den udførende organisering. 1.1 Idégrundlaget Udkast til mission for Ejendomscentret: Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F Udkast til vision for Ejendomscentret: Skabe en professional ejendomsforvaltning med en mere effektiv og sammenhængende indsats for arbejdet med kommunens bygninger, hvor kunderne og dermed kerneopgaverne altid er i centrum, og hvor der er stærke faglige miljøer og løbende kompetenceudvikling af medarbejdere, således at bygningsvaretagelsen altid er i de bedste hænder. 1.2 Organisation og opgaver Det foreslås, at følgende eksisterende og nye forvaltningsfunktioner indgår i Ejendomscentret og styres fra Ejendomscentret: Investeringsforvaltning (eje/leje, køb/salg, nedrivning, ombygning, nyanlæg) Finansiel administrativ forvaltning (budget, kontrakter, ind/udlejning, aftalestyring med leverandører) 1/11 Rambøll Management Consulting A/S CVR NR

2 Areal forvaltning (optimering af m 2, lokaleudnyttelse, omflytninger, udfordre behov for lokaler) Driftsforvaltning bygninger og arealer (drift og vedligehold af bygninger udvendig og indvendig, tekniske installationer, vedligehold af udenoms arealer, energistyring) Serviceforvaltning (rengøring, vægterordning, kantinedrift m.v.) Forvaltning af særlige udviklingsbehov og behov for innovative løsninger, der understøtter kerneopgaverne i samarbejde med brugerne Ejendomscenteret, som har ejerskabet til de kommunalt ejede bygninger, er således budgetansvarlig for de områder, der samles og flyttes til Ejendomscentret indenfor rammerne af de konteringsregler der er gennemgået i bilag 1. Ejendomscenteret varetager ejerrollen for alle de kommunale ejendomme og har ansvar for optimering af bygningsporteføljen efter retningslinjer udstukket af det politiske udvalg og byrådet på basis af høring af fagudvalgene. Ejendomscenteret modtager ønsker om lokalebehov og skal i samarbejde med forvaltningerne og brugerne søge at tilgodese lokalebehovene på en måde, som samtidig er optimal for kommunens håndtering af bygningsporteføljen. Målene for den nye organisation i de første år efter etableringen bliver især at: Få et godt overblik over området og fokusere på effektiv planlægning og styring Sikre en altid effektiv udnyttelse af de kvadratmeter kommunen har til rådighed Minimere tomme lokaler og eksterne lejemål mest muligt Skabe en ensartet gennemsigtig prioritering og en effektiv drift af bygninger og teknisk service Sikre samarbejdspartnere og brugere en god og hurtig service Opnå den bedst mulige samlede udnyttelse af vedligeholdelsesressourcerne Sikre, at de kommunale ejendomme fremstår vedligeholdte Optimere de fælles driftsopgaver, der flyttes til Ejendomscentret 2/11

3 1.2.1 Den administrative organisering Til at varetage disse opgaver foreslås Ejendomscentret organiseret som vist her. Der bliver 5 administrative enheder og en ejendomsservice enhed med ansvaret for 7 udførende områder i marken. De syv områder i marken, som beskrives senere er følgende: Område Nord Område Vest Område City Område Syd Område Installationer og styring Område Vagt og sikring Område Service Der vil være fem ledere i Ejendomscenteret; en ejendomschef samt en leder for hver af de fire underliggende sektioner. Chefstillingen skal besættes med en chef med kompetencer indenfor ledelse og styring af praktisk udførende organisationer. To af lederstillingerne overføres fra sektioner i Miljø og Teknik, hvor den fulde opgaveportefølje overføres til ejendomscenteret. De resterende tre lederstillinger er nye stillinger (1 vakant), som skal besættes af ledere med kompetencer indenfor henholdsvis økonomi/administrativ styring, specialist i rengøringsstyring samt en velkvalificeret personaleleder med erfaring fra en udførende organisation med mange ansatte. 3/11

4 Enheden indeholdende Bygningsdrift og vedligehold, Anlæg og Projektering samt Energi vil bestå af yderligere 15 medarbejdere, hvoraf 9 vil komme fra det nuværende Bygninger, 3 fra Klima og Energi samt 3 nye til varetagelse af nye opgaver i den udvidede opgaveporte følje. De tre tilførte medarbejdere skal især have kompetencer indenfor bygningsdrift og vedligehold, herunder viden om fastlæggelse af bygningernes vedligeholdelsestand og langsigtet vedligeholdelsesplanlægning. Enheden bestående af Ejendomsservice & Vagt består udover lederen af et antal udførende teams af 2 nye administrative medarbejdere med kompetencer indenfor administration og styring, bruger/kundekontakt, kontrakt- og leverandørstyring, administration af servicekontrakter, planlægning af vagtturnus etc. Enheden Rengøring skal ud over lederen og de udførende teams bestå af 4 nye medarbejdere med kompetencer indenfor opmåling, planlægning, optimering, leverandørstyring, indkøb og personaleadministration for hele rengøringsområdet. Administration & Økonomi og Rådhusservice vil udover lederen og det udførende team bestå af 5 medarbejdere, hvoraf 1 kommer fra Teknisk Service under Miljø og Teknik, mens de 4 er nye medarbejder med kompetencer indenfor økonomistyring, kontraktstyring, planlægning, kontakt til udlejere og lejere m.v. Betegnelsen nye medarbejdere dækker over både de nye medarbejdere i ejendomscenteret der skal flyttes internt fra forvaltningerne til ejendomscenteret, medarbejdere fra den udførende organisation med administrative opgaver samt nye rekrutteringer af medarbejdere til varetagelse af de nye og opprioriterede opgaver som ejendomscenteret skal varetage. Administration og økonomi Hovedopgaverne for administration og økonomi vil som udgangspunkt være: Vedligehold af administrative data på området Budget, regnskab, økonomistyring Husleje- og boligadministration (herunder ældre og plejeboliger) Ind- og udlejning i kommunale bygninger Styring af eksterne lejemål Administration af de kommunale bygninger og de samlede arealer. Et væsentligt værktøj for at sikre den bedste mulige bygnings- og lokaleanvendelse i et Ejendomscenter er, at der afsættes de nødvendige ressourcer til oprettelse af bygningsadministrationen. En bygningsadministration, der bygger på bygningsmæssige nøgletal og analyser af de nødvendige arealer, så de altid rummer de rigtige tilbud til brugerne. En administration skal også omfatte dialog med nuværende som kommende brugere af de kommunale bygninger og lokaler. 4/11

5 Bygningsadministrationen vil være tæt forbundet med aktiviteterne i de respektive fagområder og løbende være i dialog om på den ene side at sikre den bedst mulige udvikling af fysiske rammer og på den anden side sikre den bedst mulige udnyttelse af de nuværende rammer. Fremadrettet foreslås desuden at vedtage følgende principper for at kunne styre lokaleanvendelsen: Anmeldelse af alle former for lokalebehov sker til Ejendomscenteret Anmeldelse af planlagte fraflytninger og evt. tomme lokaler sker til Ejendomscenteret Ejendomscenteret anviser løsning på lokalebehovet, som drøftes med brugeren Indgåelse af eksterne lejemål styres af Ejendomscenteret Tomme lokaler er Ejendomscenterets ansvar. Bestræbelserne på at udskifte dyrere eksterne lejemål med bedre udnyttelse af egne lokaler bliver sat i system af Ejendomscenteret. Energi Her samles ansvaret for styring og optimering af hele energiområdet for alle de kommunale ejendomme. Der forventes fortsat at kunne opnås en økonomisk gevinst ved mere målrettet styring og gennemførelse af de allerede planlagte foranstaltninger. De administrative medarbejdere vil blive støttet af og skal samarbejde med det udførende Team Installationer og Styring. Anlæg og projektering Anlæg og Projektering har ansvaret for, at byggeprojekterne gennemføres inden for den aftalte anlægsbevilling, tid og kvalitet det vil sige: Sikring af sammenhæng mellem krav og behov i forhold til den afsatte økonomi og tid Gennemførelse af rådgiverudbud, herunder evt. afholdelse af licitationer og konkurrence Sikre myndighedsgodkendelser, interessentinddragelse og løbende afrapportering Udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud og licitation Indgåelse af aftaler med og styring af rådgivere og entreprenører Aflevering af byggeriet til kunden og brugerne Afslutning af anlægsopgaver, herunder anlægsregnskab. Bygningsdrift og vedligehold Funktionen er en videreførelse og udbygning af det arbejde, der allerede foregår i Bygning i M&T. Der er i dag meget akut vedligehold, og det er målet for funktionen at etablere en langsigtet planlægning baseret på flerårige vedligeholdelsesplaner, planlægning af forebyggende vedligehold, eventuelt udbud og styring af større udvendige og indvendige vedligeholdelsesprojekter samt overordnet styring af bygningsdriften. Medarbejderne her får som i dag en tæt brugerkontakt og et tæt samarbejde med de fire geografiske team. 5/11

6 Ejendomsservice Denne funktion er ny som fælles funktion og består overordnet af styring, koordinering og udførelse af: Daglig drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger udvendig og indvendig samt tekniske anlæg. Iværksættelse af mindre akutte vedligeholdelsesarbejder samt udbedring af skader på bygninger Planlægning og opfølgning på vedligeholdelsesopgaver i tæt samarbejde med Drift og vedligehold Renholdelse og mindre vedligeholdelsesopgaver på udenoms arealer Energistyring og vejledning vedr. energiforbrug og energibesparelser Tilsyn og vedligehold af tekniske installationer. I det omfang, der er ressourcer til det, skal funktionen selv varetage udførende opgaver; men det forventes, at samlede udbud af de opgaver, der allerede i dag købes eksternt, bliver en vigtig aktivitet. Ejendomsservice vil altså skulle varetage en række af de beskrevne opgaver, hvor ansvaret i dag er placeret hos institutionerne. Det forventes at opgaveløsningen vil blive standardiseret efterhånden som Ejendomscentret får overblik over områderne. Vagt Der etableres et administrativt team der skal forestå vagt og sikringsopgaverne. Rengøring Denne funktion er ny som fælles funktion og består overordnet af styring, koordinering og udførelse af rengøringsopgaverne i Kommunens bygninger. Det forventes at opgaveløsningen vil blive standardiseret efterhånden som Ejendomscentret får overblik over områderne. Rådhusservice Rådhusservice består af opgaver med kantinedrift, budservice, trykkeri, arkiv samt øvrige forefaldende opgaver på rådhuset Den udførende organisering Som vist i hovedrapporten skelnes mellem den administrative organisation og den udførende organisation, som beskrives herunder. Ejendomsservicelederen bliver omdrejningspunktet for koordinering og styring. Den udførende organisations medarbejdere løser de konkrete praktiske opgaver og have deres daglige gang i de områder de tilhører. Det foreslås at organiseringen i marken kommer til at bestå af følgende serviceområder: Område Nord Område Vest Område City Område Syd Område Installationer og styring Område Vagt 6/11

7 Område Ejendomsservice Der er således 4 geografiske områder og 3 specialist områder, som arbejder på tværs af de geografiske områder. Hvert af de 4 geografiske områder består af servicemedarbejdere, som er placeret på de største institutioner i området, men servicerer alle institutioner - på tværs af forvaltninger- beliggende i det geografiske område. Forslaget skal analyseres videre, og det kan eksempelvis overvejes, om der skal være flere teams indenfor de forskellige geografiske områder. Rambøll har p.t. ikke beskrevet den præcise snitflade mellem de geografiske teams og antallet af institutioner tilknyttet hvert team. Der er nedsat en arbejdsgruppe under projektgruppen til at afdække de lokale behov og udarbejde forslag hertil. Det er Rambølls vurdering, at Randers Kommune kan bemande den udførende organisation, herunder finde områdeledere og teamkoordinatorer, blandt de medarbejdere, der er på området i dag. Opbygningen af mark-organisationen under Ejendomsservice og Vagt kan vises således: Service leder Område Vagt Område Nord Område Installation og styring Team Vest Område Rengøring og service Område City Område Syd Servicelederens opgave vil være at planlægge og koordinere arbejdet i de syv områder samt at være overordnet kontaktperson for lederne på de respektive institutioner, skoler, plejecenter osv. Hver institution i team-området vil få en fast kontakt person i det pågældende team og den daglige kontakt vil være på team-niveau. Teamlederen vil være daglig ansvarlig for opgaveløsning og bruger-service og have sin daglige gang på institutionerne i teamets område. Hvert team skal have et godt kendskab til bygninger og installationer i området. De tre specialteam vil i størst muligt omfang bestå af teknisk faglærte medarbejdere. 7/11

8 Team Installation og styring vil få ansvaret for alle de kommunale bygninger i forhold til: Drift, vedligeholdelse og styring af alle tekniske installationer (ventilation/el/vand/varme/ CTS) Varetage arbejdet med lovbestemte godkendelser (eksempelvis elevatorer, brandmæssige foranstaltninger) Indgå og styre serviceaftaler med eksterne leverandører på de tekniske specialområder. Team Vagt og Sikring får ansvaret får koordinering og styring af de eksisterende vagtopgaver samt styring af alarm-aftaler, tilkald, nødreparationer, åbning og lukning etc. Der findes allerede i dag medarbejdere flere steder i organisationen, som har vagtopgaver som deres hovedopgave. Disse vil som udgangspunkt kunne udgøre start bemandingen i teamet. Aftalestyringen med eksterne vagtselskaber bliver ligeledes en del af Ejendomscentrets opgaver. Opbygningen af mark-organisationen under Rengøring vil blive organiseret som en parallel organisering til de geografiske områder og teams under Ejendomsservice og Vagt og kan vises således: Service leder Område Nord Område Vest Område City Område Syd 8/11

9 1.3 Medarbejderressourcer Udførende medarbejdere Diskussionen om et selvstændigt ejendomscenter har især drejet sig om de ulemper, det giver for institutionerne ikke at have råderet over egne servicemedarbejdere og den støtte til løsning af kerneopgaverne, som servicemedarbejderne leverer i dag. Rambøll har for at belyse omfanget af den tid, der anvendes på kerneopgaverne og de øvrige hovedopgaver, udsendt spørgeskema til servicelederne på de to store områder; skoler og ældrecentre. Ca. 60 % svarede og flere gav undervejs udtryk for vanskeligheder ved at foretage et generelt skøn. Der skal derfor understreges, at tallene kun er en indikation af en skønnet fordeling af tidsforbruget og ikke baseret på en egentlig kortlægning af tidsforbruget. Serviceledernes skøn over anvendt nettotid årligt på hovedopgaver i procent Hovedopgave Skolerne Ældrecentre Bygningsopgaver, inkl. tekniske installationer Opgaver vedr. rengøring, snerydning og grønne arealer Deltagelse i løsning af institutionens kerneopgaver Vagt, kontrol og overvågningsopgaver 5 5 Biler og transportopgaver 5 12 Opgaver for Lejerbo m.fl. 35 Øvrig tid, interne møder, uddannelse m.v. 7 3 Ved de gennemførte workshops blev kommenteret, at det angivne tidsforbrug til deltagelse i løsning af kerneopgaverne var for lavt i det præsenterede undersøgelsesresultat. Det anbefales herudfra også at tage stilling til, hvordan opgaverne for Lejerbo styres og tilrettelægges bedst muligt i et ændret set up. Opgaverne for Lejerbo er for en stor dels vedkommende indvendig vedligeholdelse af beboernes lejligheder. Analysen viser med forbehold for validiteten af data, at ca. 80 % af servicemedarbejdernes tid på skolerne bruges på opgaver indenfor bygnings- og arealområdet; mens et tilsvarende tal for ældrecentre er omkring 50 % af tiden, der bruges på den kommunale del af bygningerne m.v. Udgangspunktet for en fortsat drøftelse af hvor mange medarbejdere, der skal indgå i et ejendomscenter og hvor mange medarbejdere, der skal blive på institutionerne til andre opgaver, kan være dette udkast til fordelingsnøgle; 80 % af servicemedarbejderne på skolerne og 50 % af medarbejderne fra ældreområdet flyttes til ejendomscenteret. Lejerbo opgavernes placering vil med denne fordeling fortsat være på institutionerne. På de øvrige områder (daginstitutioner, sociale institutioner, kultur) foreslås at foretage en konkret vurdering med udgangspunkt i de enkelte institutioners behov og konkrete byg- 9/11

10 ningsopgaver. Der er institutioner med en enkelt deltids servicemedarbejder med så sammensatte opgaver, at det vil kræve en konkret vurdering. Rambøll har fået oplyst, at der på daginstitutionsområdet er fastlagt en bestemt fordeling af rationen mellem pædagogisk uddannet og øvrigt personale. Desuden er Rambøll gjort opmærksom på, at institutionerne indenfor det gældende bevillingssystem kan vælge at erstatte medarbejdere, der eventuelt flyttes over i et ejendomscenter. Ud af de i alt ca. 500 medarbejdere, fordelt på ca. 200 indenfor teknisk service og ca. 300 rengøringsmedarbejdere, er ca. 175 ansat på særlige ordninger med løntilskud. Ved design af organisationen skal der tages hensyn til, at det stadigt skal være muligt at skabe gode rammer for de ansatte i særlige ordninger. Det er Rambølls vurdering, at der minimum skal være tekniske servicemedarbejdere med institutionskendskab i et nyt Ejendomscenter for at kunne dække opgaveområdet og kompetencebehovene. Hertil kommer medarbejderne fra det nuværende Rådhus service og 3 vagter fra skole/fritidsområdet. Randers Kommune har selv forestået analysen af rengøringsområdet og medarbejdernes involvering i andre opgaver. Det er Rambølls vurdering på baggrund af interviewrunden, at især på de sociale institutioner indgår dele af rengøringsmedarbejderne også i løsning af kerneopgaverne Administrative medarbejdere Det er vigtigt, at den administrative del af ejendomscentret startes med en bemanding, der kan løfte opgaverne og yde en god service overfor brugerne. De administrative ressourcer i ejendomscentret kommer fra: Hele Bygninger i M&T Hele Rådhusservice Delvist Klima & Energi sektionen i M&T Ressourcer fra Sekretariat i M&T Viden og ressourcer fra Driftsafdelingen De ressourcer fagforvaltningerne i dag bruger på bygninger og arealer Delvist de nye områdeledere fra den udførende organisation til administrative tilsyns- og planlægningsopgaver Ejendomscentret skal løse opgaver, som er nye, overtage eksisterende opgaver og løse opgaver, som ikke prioriteres tilstrækkeligt højt i det nuværende set up. Der skal arbejdes videre med at finde den rette bemanding. Det er Rambølls vurdering, at der er behov for at flytte ressourcer internt fra forvaltningerne til ejendomscentret, fordi der flyttes opgaver og tilføres nye opgaver. Også her kan der anvendes en fordelingsnøgle (f.eks. m 2 antal) for at bestemme, hvor bidragene skal komme fra. Den endelige bemanding vil afhænge af hvilke opgaver, der flyttes 10/11

11 til ejendomscentret og Rambølls bud på bemandingen ved en fuld implementering af model Ejendomsservice fremgår af afsnit 1.2.1, hvor betegnelsen nye medarbejdere dækker over de nye medarbejdere i ejendomscenteret der skal flyttes internt fra forvaltningerne til ejendomscenteret. Det er Rambølls foreløbige vurdering, ud fra en vurdering af opgaverne og andre kommuners erfaringer, at der vil, foruden en chef og fire ledere, være behov for minimum 25 administrative medarbejdere i et nyt ejendomscenter. Som vist foran kommer nogle af disse fra M&T; mens andre vil være en samling af de ressourcer der i dag bruges på området i forvaltningerne. De nye opgaver og de opgaver der opprioriteres fremadrettet i ejendomscentret kan formentlig ikke umiddelbart dækkes af de eksisterende ressourcer i de nuværende forvaltninger; men må løses ved en ressourcetilførsel, der sikrer at opgaverne faktisk bliver løst. Det skønnes at de nye og opprioriterede opgaver (fremgår af 1.2 og beskrevet i analyserapport), udover at skulle være i konstant fokus på ledelsesniveau, kræver 4-5 administrative medarbejdere ud af de ca. 13 medarbejdere, der foreløbig er beregnet at skulle tilføres udover M&Ts egne medarbejdere. En af de nye driftsopgaver er styring og administration af rengøringsområdet; men eksempelvis bedre styring af eksterne lejemål vil også kræve nye administrative ressourcer. Ressourcerne til løsning af de nye og opprioriterede opgaver er indeholdt i den foretagne vurdering af potentialet. På nogle områder er de berørte opgaver spredt på mange ledere og medarbejdere og det vil derfor ikke være muligt at identificere konkrete medarbejdere der kan flyttes. I andre kommuner er derfor valgt en fordelingsnøgle baseret på at det administrative ressourcebehov tilføres fra forvaltningerne som lønkroner sat i forhold til det antal kvm. der er på området. Det anbefales også at bruge denne fordelingsnøgle i dette tilfælde. Der vil således i praksis være tale om flytning af en forholdsmæssig andel af lønbudgettet og ikke konkrete medarbejdere. 11/11

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

1. Model C en tilpasset model... 1. 1.1 Tilpasninger i forhold til høringssvar mv... 1. 1.2 Overførsel af økonomi og budgetter...

1. Model C en tilpasset model... 1. 1.1 Tilpasninger i forhold til høringssvar mv... 1. 1.2 Overførsel af økonomi og budgetter... Notat Vedrørende: Model C Beskrivelse og organisationsdiagram Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Martin Toft/Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service Punkt 4. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres om og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Bygherreforeningen den 1. okt Kommunernes ejendomme udfordres

Bygherreforeningen den 1. okt Kommunernes ejendomme udfordres Bygherreforeningen den 1. okt. 2013 Kommunernes ejendomme udfordres Fire modeller Fire kommuner Der er oplagte fordele i at samle ejendomsdriften i en professionel organisation. Jeg tror egentlig ikke,

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

Byggesymposie 2013 Ålborg, Middelfart og København. Udviklingen inden for ejendomsområdet i kommunerne

Byggesymposie 2013 Ålborg, Middelfart og København. Udviklingen inden for ejendomsområdet i kommunerne Byggesymposie 2013 Ålborg, Middelfart og København Udviklingen inden for ejendomsområdet i kommunerne Temaer: - KTC spørgeskema - Udfordringer på ejendomsområdet Staten fokus på ejendomsområdet Vedligeholdelse

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008

Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008 Bilag 5 Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008 Baggrund I december 2003 traf BR beslutning om at etablere en ejendomsenhed. Frem til enhedens start den 1. januar 2006

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces

Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Lektor og vicecenterleder Susanne Balslev Nielsen CFM s 2. nordiske konference 29-30 august 2016 I gennemsnit ejer

Læs mere

Ejendomscenter PROJEKTBESKRIVELSE OPLÆG

Ejendomscenter PROJEKTBESKRIVELSE OPLÆG Ejendomscenter PROJEKTBESKRIVELSE OPLÆG Ejendomscenter Projektbeskrivelse Baggrund: I administrationens aftale med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i 2014, under Internt samarbejde på tværs

Læs mere

ARBEJDSPAKKEN Drifts- & Serviceaftale mellem samlet ejendomsområde og institutioner Møde nr. 1 den Indholdsfortegnelse

ARBEJDSPAKKEN Drifts- & Serviceaftale mellem samlet ejendomsområde og institutioner Møde nr. 1 den Indholdsfortegnelse ARBEJDSPAKKEN Drifts- & Serviceaftale mellem samlet ejendomsområde og institutioner Møde nr. 1 den 24-03-2014 Indholdsfortegnelse 1. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 10-8-2013 2. PRÆSENTATION AF DET OVERORDNEDE

Læs mere

Høringsnotat fælles ejendomsdrift

Høringsnotat fælles ejendomsdrift 19-05-2015 Kit Kristine Meyer Direkte: 7257 7338 Mail: kit@jammerbugt.dk Sagsnr.: 82.00.00-G00-4-12 Høringsnotat fælles ejendomsdrift I forbindelse med høring vedrørende fælles ejendomsdrift i Jammerbugt

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme Ejendomsdrift Journalnr.: Dato: 18.10.016 Skrevet af: JEWI Funktionsbeskrivelse for souschef i Ejendomsdrift Stillingsbetegnelse: Souschef. Ansættelsessted:

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed, Svendborg Kommune, A.P. Møllersvej 37, stue-etagen, 5700 Svendborg

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Ejendomsstrategi Varde Kommune

Ejendomsstrategi Varde Kommune Ejendomsstrategi Varde Kommune 2017-2022 1 Varde gamle Rådhus 2 Indholdsfortegnelse Fra mange m² til smarte m² Grunddata let anvendelige og valide grunddata Arealoptimering Smartere ud nyttelse af kvadratmeter

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Projektgruppen finder det væsentligt at påpege, at digitaliseringen af bygningsdriften bygger på en flerstrenget strategi, som indebærer

Projektgruppen finder det væsentligt at påpege, at digitaliseringen af bygningsdriften bygger på en flerstrenget strategi, som indebærer Notat Projekt Kunde Fremtidig organisering af bygningsdriften på Aarhus Universitet Aarhus Universitet Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Danmark Emne Fra Til Visioner for digitalisering

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Benchmark Greve HTK Facility Management

Benchmark Greve HTK Facility Management Benchmark Greve HTK Facility Management 2012 Hvad har vi undersøgt? Teknisk service Organisering Opgavefelt Økonomi Drift og vedligeholdelse af ejendomme Opgaveportefølje Organisering Pris per kvadratmeter

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Vedligehold i Bygningsstyrelsen 1 Introduktion Med den statslige huslejeordning (SEA-reformen af november 2015) afsættes der fra 2017 en ny pulje

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

København november Job- og personprofil FAGCHEF, VICEVÆRTSOMRÅDET KFF, EJENDOMSDRIFT & SERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE

København november Job- og personprofil FAGCHEF, VICEVÆRTSOMRÅDET KFF, EJENDOMSDRIFT & SERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE København november 2017 Job- og personprofil FAGCHEF, VICEVÆRTSOMRÅDET KFF, EJENDOMSDRIFT & SERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE Indledning Ejendomsdrift & Service (E&S) søger en ny fagchef, der vil være med til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme Arealdrift Journalnr.: Dato: 18.10.2016 Skrevet af: LARCH Funktionsbeskrivelse for Teamchef i Arealdrift Stillingsbetegnelse: Teamchef. Ansættelsessted:

Læs mere

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter).

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter). KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Intelligente m 2 12-01-2012 Sagsnr. 2011-185553 Dokumentnr. 2012-36513 Københavns Kommunes Porteføljestrategi 2012 Københavns

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Næstved Kommune. Udbudsstrategi

Næstved Kommune. Udbudsstrategi Næstved Kommune Udbudsstrategi 2012-2013 Side 1 af 5 1. Sådan gennemføres udbud af kommunale driftsopgaver Udbudsstrategien angiver de indsatsområder, hvor Næstved Kommune påtænker at udbyde driftsopgaver

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Plejehjemspedeller. Tekniske servicemedarbejdere og -ledere på plejehjem, dagcentre mv.

Plejehjemspedeller. Tekniske servicemedarbejdere og -ledere på plejehjem, dagcentre mv. F O A F A G O G A R B E J D E Plejehjemspedeller Tekniske servicemedarbejdere og -ledere på plejehjem, dagcentre mv. kulturbærer vicevært chauffør flyttemand hjælpemiddelansvarlig tur-arrangør it-specialist

Læs mere

NOTAT: Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med bemærkninger

NOTAT: Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med bemærkninger Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 276223 Brevid. 2451467 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med bemærkninger 24. november 2016 Proces

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

En innovativ vej til effektiv drift

En innovativ vej til effektiv drift En innovativ vej til effektiv drift Boligkontoret Danmark Ida Ravnholdt Poulsen Maj 2015 Introduktion Ida Ravnholdt Poulsen Ansat i Sekretariatet i Boligkontoret Danmark Projektleder på projektet En innovativ

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Grontmij. Informationsmøde, De selvejende institutioner. Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015

Grontmij. Informationsmøde, De selvejende institutioner. Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015 Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Informationsmøde, De selvejende institutioner 1 Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015 Musikhuskvarteret - Aalborg Gødstrup Hospital

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

Dynamiske ejendomme i en dynamisk kommune

Dynamiske ejendomme i en dynamisk kommune Ejendomsstrategi Dynamiske ejendomme i en dynamisk kommune I Silkeborg Kommune vil vi give vores ejendomme større værdi for fællesskabet. Vi ønsker, at Silkeborg Kommunes bygninger skal bruges mere og

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER

EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER NOVEMBER 2015 EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER FORLØB MÅLRETTET DET DØGNBEMANDEDE ÆLDREOMRÅDE EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

Udbud af entrepriser i Københavns Ejendomme

Udbud af entrepriser i Københavns Ejendomme Udbud af entrepriser i Københavns Ejendomme Oplæg v. Dansk Byggeris temamøde, 25. maj 2010 i Ballerup v. Projektchef Kasper Jacoby Kilde ØKF 1 Formålet med Københavns Ejendomme Tværgående / Overblik Fokus

Læs mere

En innovativ vej til effektiv drift

En innovativ vej til effektiv drift En innovativ vej til effektiv drift Boligkontoret Danmark Ida Ravnholdt Poulsen Maj 2015 Introduktion Ida Ravnholdt Poulsen Ansat i Sekretariatet i Boligkontoret Danmark Projektleder på projektet En innovativ

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Udkast til 12.03.2008

Udkast til 12.03.2008 Udkast til 12.03.2008 AFTALE MELLEM Børne & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard

Læs mere

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 5.1 Decentral organisering: sammenhæng, nærhed og indflydelse Et centralt aspekt

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger

Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger J.nr.: 88.04.28.G00 Sagsnr.: 15/2253 BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 12-01- 2016 Ad. 1 Ændringsforslag fra Asger Larsen

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift i offentligt og privat regi

Optimeret ejendomsdrift i offentligt og privat regi Optimeret ejendomsdrift i offentligt og privat regi Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Hensigtsmæssig planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere

Læs mere

Bilag 1. Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur

Bilag 1. Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 1 Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur Ledelsesstrukturen i den nye klubmodel er baseret på følgende forudsætninger:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Revideret Forslag til ejendomsstrategi

Revideret Forslag til ejendomsstrategi Revideret Forslag til ejendomsstrategi Bruger Økonomi Bygning 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Baggrund og udfordringer... 4 Vision... 6 Mission... 6 Mål... 6 Hvor skal vi hen?...

Læs mere

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Rev. Dato Beskrivelse Udarbejdet af Godkendt af 8 29.11.11 Pkt. 4.1 Ændret vedr. Intern Kontrakt LTY PEF 9 01.05.12 Pkt. 2 Indsat link til

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

Vi ved, hvad Vi vil Teknik- og servicesektoren

Vi ved, hvad Vi vil Teknik- og servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Plejehjemspedeller Tekniske servicemedarbejdere og -ledere på plejehjem, dagcentre mv. V VI VED HVAD I L I V kulturbærer vicevært chauffør flyttemand hjælpemiddelansvarlig

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Handicaprådet Indledning

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Handicaprådet Indledning Notat Vedrørende: Serviceniveauer - udbud af personbefordring 2017 Sagsnavn: Udbud af personbefordring 2017 Sagsnummer: 00.01.00-G01-86-16 Skrevet af: Birgitte Wendelboe Stobberup E-mail: bws@randers.dk

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen Årsrapport 2009 for Side 1 af 7 1. Sammendrag De fleste resultakrav er indfriet. Et enkelt er udsat, men arbejdet fortsætter i 2010. Sammenlægningen af på en matrikel har været et stort tema både før og

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 8. marts 2010 TID TIL STRATEGISK TÆNKNING OG HANDLING - efter høringsrunden Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 19. februar 2010 sluttede høringsperioden vedr. vores

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Driftsoptimering. Når forsyningsselskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når forsyningsselskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når forsyningsselskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Driftsoptimering Når forsyningsselskaber tilrettelægger

Læs mere