Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige"

Transkript

1 NOTAT Projekt Analyse af Ejendomsdriften Kunde Randers Kommune Dato 31. juli 2014 Til Randers Kommune Fra Rambøll 1. Principper for fremtidig organisering af ejendomsdriften Rambøll foreslår at etablere et Ejendomscenter i Randers Kommune. Herunder beskrives et muligt idégrundlag efterfulgt af forslag til organisation og opgaver for både den administrative organisation og den udførende organisering. 1.1 Idégrundlaget Udkast til mission for Ejendomscentret: Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F Udkast til vision for Ejendomscentret: Skabe en professional ejendomsforvaltning med en mere effektiv og sammenhængende indsats for arbejdet med kommunens bygninger, hvor kunderne og dermed kerneopgaverne altid er i centrum, og hvor der er stærke faglige miljøer og løbende kompetenceudvikling af medarbejdere, således at bygningsvaretagelsen altid er i de bedste hænder. 1.2 Organisation og opgaver Det foreslås, at følgende eksisterende og nye forvaltningsfunktioner indgår i Ejendomscentret og styres fra Ejendomscentret: Investeringsforvaltning (eje/leje, køb/salg, nedrivning, ombygning, nyanlæg) Finansiel administrativ forvaltning (budget, kontrakter, ind/udlejning, aftalestyring med leverandører) 1/11 Rambøll Management Consulting A/S CVR NR

2 Areal forvaltning (optimering af m 2, lokaleudnyttelse, omflytninger, udfordre behov for lokaler) Driftsforvaltning bygninger og arealer (drift og vedligehold af bygninger udvendig og indvendig, tekniske installationer, vedligehold af udenoms arealer, energistyring) Serviceforvaltning (rengøring, vægterordning, kantinedrift m.v.) Forvaltning af særlige udviklingsbehov og behov for innovative løsninger, der understøtter kerneopgaverne i samarbejde med brugerne Ejendomscenteret, som har ejerskabet til de kommunalt ejede bygninger, er således budgetansvarlig for de områder, der samles og flyttes til Ejendomscentret indenfor rammerne af de konteringsregler der er gennemgået i bilag 1. Ejendomscenteret varetager ejerrollen for alle de kommunale ejendomme og har ansvar for optimering af bygningsporteføljen efter retningslinjer udstukket af det politiske udvalg og byrådet på basis af høring af fagudvalgene. Ejendomscenteret modtager ønsker om lokalebehov og skal i samarbejde med forvaltningerne og brugerne søge at tilgodese lokalebehovene på en måde, som samtidig er optimal for kommunens håndtering af bygningsporteføljen. Målene for den nye organisation i de første år efter etableringen bliver især at: Få et godt overblik over området og fokusere på effektiv planlægning og styring Sikre en altid effektiv udnyttelse af de kvadratmeter kommunen har til rådighed Minimere tomme lokaler og eksterne lejemål mest muligt Skabe en ensartet gennemsigtig prioritering og en effektiv drift af bygninger og teknisk service Sikre samarbejdspartnere og brugere en god og hurtig service Opnå den bedst mulige samlede udnyttelse af vedligeholdelsesressourcerne Sikre, at de kommunale ejendomme fremstår vedligeholdte Optimere de fælles driftsopgaver, der flyttes til Ejendomscentret 2/11

3 1.2.1 Den administrative organisering Til at varetage disse opgaver foreslås Ejendomscentret organiseret som vist her. Der bliver 5 administrative enheder og en ejendomsservice enhed med ansvaret for 7 udførende områder i marken. De syv områder i marken, som beskrives senere er følgende: Område Nord Område Vest Område City Område Syd Område Installationer og styring Område Vagt og sikring Område Service Der vil være fem ledere i Ejendomscenteret; en ejendomschef samt en leder for hver af de fire underliggende sektioner. Chefstillingen skal besættes med en chef med kompetencer indenfor ledelse og styring af praktisk udførende organisationer. To af lederstillingerne overføres fra sektioner i Miljø og Teknik, hvor den fulde opgaveportefølje overføres til ejendomscenteret. De resterende tre lederstillinger er nye stillinger (1 vakant), som skal besættes af ledere med kompetencer indenfor henholdsvis økonomi/administrativ styring, specialist i rengøringsstyring samt en velkvalificeret personaleleder med erfaring fra en udførende organisation med mange ansatte. 3/11

4 Enheden indeholdende Bygningsdrift og vedligehold, Anlæg og Projektering samt Energi vil bestå af yderligere 15 medarbejdere, hvoraf 9 vil komme fra det nuværende Bygninger, 3 fra Klima og Energi samt 3 nye til varetagelse af nye opgaver i den udvidede opgaveporte følje. De tre tilførte medarbejdere skal især have kompetencer indenfor bygningsdrift og vedligehold, herunder viden om fastlæggelse af bygningernes vedligeholdelsestand og langsigtet vedligeholdelsesplanlægning. Enheden bestående af Ejendomsservice & Vagt består udover lederen af et antal udførende teams af 2 nye administrative medarbejdere med kompetencer indenfor administration og styring, bruger/kundekontakt, kontrakt- og leverandørstyring, administration af servicekontrakter, planlægning af vagtturnus etc. Enheden Rengøring skal ud over lederen og de udførende teams bestå af 4 nye medarbejdere med kompetencer indenfor opmåling, planlægning, optimering, leverandørstyring, indkøb og personaleadministration for hele rengøringsområdet. Administration & Økonomi og Rådhusservice vil udover lederen og det udførende team bestå af 5 medarbejdere, hvoraf 1 kommer fra Teknisk Service under Miljø og Teknik, mens de 4 er nye medarbejder med kompetencer indenfor økonomistyring, kontraktstyring, planlægning, kontakt til udlejere og lejere m.v. Betegnelsen nye medarbejdere dækker over både de nye medarbejdere i ejendomscenteret der skal flyttes internt fra forvaltningerne til ejendomscenteret, medarbejdere fra den udførende organisation med administrative opgaver samt nye rekrutteringer af medarbejdere til varetagelse af de nye og opprioriterede opgaver som ejendomscenteret skal varetage. Administration og økonomi Hovedopgaverne for administration og økonomi vil som udgangspunkt være: Vedligehold af administrative data på området Budget, regnskab, økonomistyring Husleje- og boligadministration (herunder ældre og plejeboliger) Ind- og udlejning i kommunale bygninger Styring af eksterne lejemål Administration af de kommunale bygninger og de samlede arealer. Et væsentligt værktøj for at sikre den bedste mulige bygnings- og lokaleanvendelse i et Ejendomscenter er, at der afsættes de nødvendige ressourcer til oprettelse af bygningsadministrationen. En bygningsadministration, der bygger på bygningsmæssige nøgletal og analyser af de nødvendige arealer, så de altid rummer de rigtige tilbud til brugerne. En administration skal også omfatte dialog med nuværende som kommende brugere af de kommunale bygninger og lokaler. 4/11

5 Bygningsadministrationen vil være tæt forbundet med aktiviteterne i de respektive fagområder og løbende være i dialog om på den ene side at sikre den bedst mulige udvikling af fysiske rammer og på den anden side sikre den bedst mulige udnyttelse af de nuværende rammer. Fremadrettet foreslås desuden at vedtage følgende principper for at kunne styre lokaleanvendelsen: Anmeldelse af alle former for lokalebehov sker til Ejendomscenteret Anmeldelse af planlagte fraflytninger og evt. tomme lokaler sker til Ejendomscenteret Ejendomscenteret anviser løsning på lokalebehovet, som drøftes med brugeren Indgåelse af eksterne lejemål styres af Ejendomscenteret Tomme lokaler er Ejendomscenterets ansvar. Bestræbelserne på at udskifte dyrere eksterne lejemål med bedre udnyttelse af egne lokaler bliver sat i system af Ejendomscenteret. Energi Her samles ansvaret for styring og optimering af hele energiområdet for alle de kommunale ejendomme. Der forventes fortsat at kunne opnås en økonomisk gevinst ved mere målrettet styring og gennemførelse af de allerede planlagte foranstaltninger. De administrative medarbejdere vil blive støttet af og skal samarbejde med det udførende Team Installationer og Styring. Anlæg og projektering Anlæg og Projektering har ansvaret for, at byggeprojekterne gennemføres inden for den aftalte anlægsbevilling, tid og kvalitet det vil sige: Sikring af sammenhæng mellem krav og behov i forhold til den afsatte økonomi og tid Gennemførelse af rådgiverudbud, herunder evt. afholdelse af licitationer og konkurrence Sikre myndighedsgodkendelser, interessentinddragelse og løbende afrapportering Udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud og licitation Indgåelse af aftaler med og styring af rådgivere og entreprenører Aflevering af byggeriet til kunden og brugerne Afslutning af anlægsopgaver, herunder anlægsregnskab. Bygningsdrift og vedligehold Funktionen er en videreførelse og udbygning af det arbejde, der allerede foregår i Bygning i M&T. Der er i dag meget akut vedligehold, og det er målet for funktionen at etablere en langsigtet planlægning baseret på flerårige vedligeholdelsesplaner, planlægning af forebyggende vedligehold, eventuelt udbud og styring af større udvendige og indvendige vedligeholdelsesprojekter samt overordnet styring af bygningsdriften. Medarbejderne her får som i dag en tæt brugerkontakt og et tæt samarbejde med de fire geografiske team. 5/11

6 Ejendomsservice Denne funktion er ny som fælles funktion og består overordnet af styring, koordinering og udførelse af: Daglig drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger udvendig og indvendig samt tekniske anlæg. Iværksættelse af mindre akutte vedligeholdelsesarbejder samt udbedring af skader på bygninger Planlægning og opfølgning på vedligeholdelsesopgaver i tæt samarbejde med Drift og vedligehold Renholdelse og mindre vedligeholdelsesopgaver på udenoms arealer Energistyring og vejledning vedr. energiforbrug og energibesparelser Tilsyn og vedligehold af tekniske installationer. I det omfang, der er ressourcer til det, skal funktionen selv varetage udførende opgaver; men det forventes, at samlede udbud af de opgaver, der allerede i dag købes eksternt, bliver en vigtig aktivitet. Ejendomsservice vil altså skulle varetage en række af de beskrevne opgaver, hvor ansvaret i dag er placeret hos institutionerne. Det forventes at opgaveløsningen vil blive standardiseret efterhånden som Ejendomscentret får overblik over områderne. Vagt Der etableres et administrativt team der skal forestå vagt og sikringsopgaverne. Rengøring Denne funktion er ny som fælles funktion og består overordnet af styring, koordinering og udførelse af rengøringsopgaverne i Kommunens bygninger. Det forventes at opgaveløsningen vil blive standardiseret efterhånden som Ejendomscentret får overblik over områderne. Rådhusservice Rådhusservice består af opgaver med kantinedrift, budservice, trykkeri, arkiv samt øvrige forefaldende opgaver på rådhuset Den udførende organisering Som vist i hovedrapporten skelnes mellem den administrative organisation og den udførende organisation, som beskrives herunder. Ejendomsservicelederen bliver omdrejningspunktet for koordinering og styring. Den udførende organisations medarbejdere løser de konkrete praktiske opgaver og have deres daglige gang i de områder de tilhører. Det foreslås at organiseringen i marken kommer til at bestå af følgende serviceområder: Område Nord Område Vest Område City Område Syd Område Installationer og styring Område Vagt 6/11

7 Område Ejendomsservice Der er således 4 geografiske områder og 3 specialist områder, som arbejder på tværs af de geografiske områder. Hvert af de 4 geografiske områder består af servicemedarbejdere, som er placeret på de største institutioner i området, men servicerer alle institutioner - på tværs af forvaltninger- beliggende i det geografiske område. Forslaget skal analyseres videre, og det kan eksempelvis overvejes, om der skal være flere teams indenfor de forskellige geografiske områder. Rambøll har p.t. ikke beskrevet den præcise snitflade mellem de geografiske teams og antallet af institutioner tilknyttet hvert team. Der er nedsat en arbejdsgruppe under projektgruppen til at afdække de lokale behov og udarbejde forslag hertil. Det er Rambølls vurdering, at Randers Kommune kan bemande den udførende organisation, herunder finde områdeledere og teamkoordinatorer, blandt de medarbejdere, der er på området i dag. Opbygningen af mark-organisationen under Ejendomsservice og Vagt kan vises således: Service leder Område Vagt Område Nord Område Installation og styring Team Vest Område Rengøring og service Område City Område Syd Servicelederens opgave vil være at planlægge og koordinere arbejdet i de syv områder samt at være overordnet kontaktperson for lederne på de respektive institutioner, skoler, plejecenter osv. Hver institution i team-området vil få en fast kontakt person i det pågældende team og den daglige kontakt vil være på team-niveau. Teamlederen vil være daglig ansvarlig for opgaveløsning og bruger-service og have sin daglige gang på institutionerne i teamets område. Hvert team skal have et godt kendskab til bygninger og installationer i området. De tre specialteam vil i størst muligt omfang bestå af teknisk faglærte medarbejdere. 7/11

8 Team Installation og styring vil få ansvaret for alle de kommunale bygninger i forhold til: Drift, vedligeholdelse og styring af alle tekniske installationer (ventilation/el/vand/varme/ CTS) Varetage arbejdet med lovbestemte godkendelser (eksempelvis elevatorer, brandmæssige foranstaltninger) Indgå og styre serviceaftaler med eksterne leverandører på de tekniske specialområder. Team Vagt og Sikring får ansvaret får koordinering og styring af de eksisterende vagtopgaver samt styring af alarm-aftaler, tilkald, nødreparationer, åbning og lukning etc. Der findes allerede i dag medarbejdere flere steder i organisationen, som har vagtopgaver som deres hovedopgave. Disse vil som udgangspunkt kunne udgøre start bemandingen i teamet. Aftalestyringen med eksterne vagtselskaber bliver ligeledes en del af Ejendomscentrets opgaver. Opbygningen af mark-organisationen under Rengøring vil blive organiseret som en parallel organisering til de geografiske områder og teams under Ejendomsservice og Vagt og kan vises således: Service leder Område Nord Område Vest Område City Område Syd 8/11

9 1.3 Medarbejderressourcer Udførende medarbejdere Diskussionen om et selvstændigt ejendomscenter har især drejet sig om de ulemper, det giver for institutionerne ikke at have råderet over egne servicemedarbejdere og den støtte til løsning af kerneopgaverne, som servicemedarbejderne leverer i dag. Rambøll har for at belyse omfanget af den tid, der anvendes på kerneopgaverne og de øvrige hovedopgaver, udsendt spørgeskema til servicelederne på de to store områder; skoler og ældrecentre. Ca. 60 % svarede og flere gav undervejs udtryk for vanskeligheder ved at foretage et generelt skøn. Der skal derfor understreges, at tallene kun er en indikation af en skønnet fordeling af tidsforbruget og ikke baseret på en egentlig kortlægning af tidsforbruget. Serviceledernes skøn over anvendt nettotid årligt på hovedopgaver i procent Hovedopgave Skolerne Ældrecentre Bygningsopgaver, inkl. tekniske installationer Opgaver vedr. rengøring, snerydning og grønne arealer Deltagelse i løsning af institutionens kerneopgaver Vagt, kontrol og overvågningsopgaver 5 5 Biler og transportopgaver 5 12 Opgaver for Lejerbo m.fl. 35 Øvrig tid, interne møder, uddannelse m.v. 7 3 Ved de gennemførte workshops blev kommenteret, at det angivne tidsforbrug til deltagelse i løsning af kerneopgaverne var for lavt i det præsenterede undersøgelsesresultat. Det anbefales herudfra også at tage stilling til, hvordan opgaverne for Lejerbo styres og tilrettelægges bedst muligt i et ændret set up. Opgaverne for Lejerbo er for en stor dels vedkommende indvendig vedligeholdelse af beboernes lejligheder. Analysen viser med forbehold for validiteten af data, at ca. 80 % af servicemedarbejdernes tid på skolerne bruges på opgaver indenfor bygnings- og arealområdet; mens et tilsvarende tal for ældrecentre er omkring 50 % af tiden, der bruges på den kommunale del af bygningerne m.v. Udgangspunktet for en fortsat drøftelse af hvor mange medarbejdere, der skal indgå i et ejendomscenter og hvor mange medarbejdere, der skal blive på institutionerne til andre opgaver, kan være dette udkast til fordelingsnøgle; 80 % af servicemedarbejderne på skolerne og 50 % af medarbejderne fra ældreområdet flyttes til ejendomscenteret. Lejerbo opgavernes placering vil med denne fordeling fortsat være på institutionerne. På de øvrige områder (daginstitutioner, sociale institutioner, kultur) foreslås at foretage en konkret vurdering med udgangspunkt i de enkelte institutioners behov og konkrete byg- 9/11

10 ningsopgaver. Der er institutioner med en enkelt deltids servicemedarbejder med så sammensatte opgaver, at det vil kræve en konkret vurdering. Rambøll har fået oplyst, at der på daginstitutionsområdet er fastlagt en bestemt fordeling af rationen mellem pædagogisk uddannet og øvrigt personale. Desuden er Rambøll gjort opmærksom på, at institutionerne indenfor det gældende bevillingssystem kan vælge at erstatte medarbejdere, der eventuelt flyttes over i et ejendomscenter. Ud af de i alt ca. 500 medarbejdere, fordelt på ca. 200 indenfor teknisk service og ca. 300 rengøringsmedarbejdere, er ca. 175 ansat på særlige ordninger med løntilskud. Ved design af organisationen skal der tages hensyn til, at det stadigt skal være muligt at skabe gode rammer for de ansatte i særlige ordninger. Det er Rambølls vurdering, at der minimum skal være tekniske servicemedarbejdere med institutionskendskab i et nyt Ejendomscenter for at kunne dække opgaveområdet og kompetencebehovene. Hertil kommer medarbejderne fra det nuværende Rådhus service og 3 vagter fra skole/fritidsområdet. Randers Kommune har selv forestået analysen af rengøringsområdet og medarbejdernes involvering i andre opgaver. Det er Rambølls vurdering på baggrund af interviewrunden, at især på de sociale institutioner indgår dele af rengøringsmedarbejderne også i løsning af kerneopgaverne Administrative medarbejdere Det er vigtigt, at den administrative del af ejendomscentret startes med en bemanding, der kan løfte opgaverne og yde en god service overfor brugerne. De administrative ressourcer i ejendomscentret kommer fra: Hele Bygninger i M&T Hele Rådhusservice Delvist Klima & Energi sektionen i M&T Ressourcer fra Sekretariat i M&T Viden og ressourcer fra Driftsafdelingen De ressourcer fagforvaltningerne i dag bruger på bygninger og arealer Delvist de nye områdeledere fra den udførende organisation til administrative tilsyns- og planlægningsopgaver Ejendomscentret skal løse opgaver, som er nye, overtage eksisterende opgaver og løse opgaver, som ikke prioriteres tilstrækkeligt højt i det nuværende set up. Der skal arbejdes videre med at finde den rette bemanding. Det er Rambølls vurdering, at der er behov for at flytte ressourcer internt fra forvaltningerne til ejendomscentret, fordi der flyttes opgaver og tilføres nye opgaver. Også her kan der anvendes en fordelingsnøgle (f.eks. m 2 antal) for at bestemme, hvor bidragene skal komme fra. Den endelige bemanding vil afhænge af hvilke opgaver, der flyttes 10/11

11 til ejendomscentret og Rambølls bud på bemandingen ved en fuld implementering af model Ejendomsservice fremgår af afsnit 1.2.1, hvor betegnelsen nye medarbejdere dækker over de nye medarbejdere i ejendomscenteret der skal flyttes internt fra forvaltningerne til ejendomscenteret. Det er Rambølls foreløbige vurdering, ud fra en vurdering af opgaverne og andre kommuners erfaringer, at der vil, foruden en chef og fire ledere, være behov for minimum 25 administrative medarbejdere i et nyt ejendomscenter. Som vist foran kommer nogle af disse fra M&T; mens andre vil være en samling af de ressourcer der i dag bruges på området i forvaltningerne. De nye opgaver og de opgaver der opprioriteres fremadrettet i ejendomscentret kan formentlig ikke umiddelbart dækkes af de eksisterende ressourcer i de nuværende forvaltninger; men må løses ved en ressourcetilførsel, der sikrer at opgaverne faktisk bliver løst. Det skønnes at de nye og opprioriterede opgaver (fremgår af 1.2 og beskrevet i analyserapport), udover at skulle være i konstant fokus på ledelsesniveau, kræver 4-5 administrative medarbejdere ud af de ca. 13 medarbejdere, der foreløbig er beregnet at skulle tilføres udover M&Ts egne medarbejdere. En af de nye driftsopgaver er styring og administration af rengøringsområdet; men eksempelvis bedre styring af eksterne lejemål vil også kræve nye administrative ressourcer. Ressourcerne til løsning af de nye og opprioriterede opgaver er indeholdt i den foretagne vurdering af potentialet. På nogle områder er de berørte opgaver spredt på mange ledere og medarbejdere og det vil derfor ikke være muligt at identificere konkrete medarbejdere der kan flyttes. I andre kommuner er derfor valgt en fordelingsnøgle baseret på at det administrative ressourcebehov tilføres fra forvaltningerne som lønkroner sat i forhold til det antal kvm. der er på området. Det anbefales også at bruge denne fordelingsnøgle i dette tilfælde. Der vil således i praksis være tale om flytning af en forholdsmæssig andel af lønbudgettet og ikke konkrete medarbejdere. 11/11

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

En innovativ vej til effektiv drift

En innovativ vej til effektiv drift En innovativ vej til effektiv drift Boligkontoret Danmark Ida Ravnholdt Poulsen Maj 2015 Introduktion Ida Ravnholdt Poulsen Ansat i Sekretariatet i Boligkontoret Danmark Projektleder på projektet En innovativ

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Grontmij. Informationsmøde, De selvejende institutioner. Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015

Grontmij. Informationsmøde, De selvejende institutioner. Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015 Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Informationsmøde, De selvejende institutioner 1 Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015 Musikhuskvarteret - Aalborg Gødstrup Hospital

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme Job- og personprofil Centerchef Center for Arealer og Ejendomme April 2013 Side 1 af 8 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk Kommune har ca. 52.000 indbyggere

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Planlægning og styring af bygningsdrift og -vedligehold

Planlægning og styring af bygningsdrift og -vedligehold Planlægning og styring af bygningsdrift og -vedligehold Lidt historik SKI koordinerede i 2011, på vegne af en række skoler, udbud på byggesyn og vedligeholdelsesplaner. Flere end 20 skoler indgik samme

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 73 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, Byggeloven, Lov om begrænsning

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger

Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger Om samarbejdet med botilbuddene Denne kontrakt er et tillæg til Aftale mellem Administrator

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune December, 2014 Job- og personprofil vedrørende stillingen som Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune Den hidtidige chef for Ejendomme har fået nyt job i en anden kommune. Vi søger derfor en ny chef til et

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Analyse af kommunal ejendomsdrift

Analyse af kommunal ejendomsdrift Analyse af kommunal ejendomsdrift Spørgeskemaundersøgelse gennemført af KTCs faggruppe for kommunal ejendomsdrift Efterår 2012 Formand Morten Hallgreen, faggruppen Kommunal ejendomsdrift 1 1. Hvordan var/er

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Gymnasiefællesskabet i Roskilde

Gymnasiefællesskabet i Roskilde Gymnasiefællesskabet i Roskilde Samarbejdsmodel Vi har samarbejder på personaleadministration, jura, It, løn, Bogholderiområdet og Bygningsområdet. 2007 6 Selvstændige Gymnasier 2013-15 Gymnasier Lokal

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Program 09.30: Velkomst og introduktion til projektets resultater

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH Etablering af erstatningslokaler til fritidshjemmet Højvang,

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme

Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme Spørgsmål og svar til Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme Spørgsmål 1. Vedr. udbudsmaterialets punkt 4.1.2.6: Kan det forudsættes, at Gladsaxe Kommune som

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Anlæg og Regnskab Bilag 4 Ejendomsservice Hvert seniorcenter samt botilbuddene Cathrinegården, Kellersvej 6 og Nybrogård varetager under institutionsledelsens

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere