Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne"

Transkript

1 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men alligevel har nogle af kommunens skoler klasser med op til 28 elever. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker sikre, at klassekvotienten i Frederikssund kommune ikke kan overstige 22 elever, så alle elever sikres et godt og udbytterigt skoleforløb? 2. Emne: Skolemad / -kantine Fakta: Vi ved, at mange elever møder i skolen uden at have fået et ordentligt og nærende morgenmåltid, og vi ved, at mange elever ikke har madpakke med i skole, så de får den nødvendige energi til at kunne stå skoledagen igennem med fuld koncentration og fuldt udbytte af undervisningen. Mange forældre derimod tilbydes sunde og nærende måltider med tilskud på deres arbejdsplads, ud fra en forståelse hos arbejdsgiverne om, at sund kost øger præstationsevnen. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker sætte penge af til udbygning af kantiner på alle skoler og til drift af lødige skolekantiner med et tilbud om et sundt, nærende måltid samt frugtordning til små priser? 3. Emne: Tilbud til de ikke boglige elever Fakta: Vi ved, at folkeskoleloven gælder for alle elever og at folkeskolen skal kunne tilbyde alle elever et relevant undervisningstilbud, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og særlige situation. Vi ved også, at mange ikke boglige elever ikke profiterer af den almindelige undervisning i klassen, men har behov for alternative tilbud i eller udenfor skolen i form af særligt tilrettelagte undervisningstilbud, specialpædagogisk bistand, arbejdspraktik, værkstedskole mm. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker medvirke til, at der findes det rette tilbud til hver enkelt, uanset om dette kan rummes i den enkelte folkeskole eller skal være et alternativt tilbud udover den normale skoles rammer? 4. Emne: Lejrskoler Fakta: Vi ved, at undervisningen får et gevaldigt fagligt løft, når undervisningen i klasselokalet suppleres af ekskursioner og lejrskoler, hvor eleverne direkte møder naturen, mennesker i andre landsdele eller lande, andre kulturer. Vi ved også, at det sociale liv i klassen forbedres, når eleverne på den måde får fælles oplevelser og samvær med indhold. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker garantere, at der er penge til mindst 2 lejrskoleophold i skoleforløbet?

2 5. Emne: Rummelighed og skolen for alle Fakta: Vi ved, at der i hver klasse i gennemsnit er 1 2 elever, som kræver uforholdsmæssig megen af lærerens opmærksomhed, som ikke kan indrette sig efter fællesskabets normer, som ikke er undervisningsparate og dermed påvirker det samlede undervisningsmiljø så meget at kvaliteten af undervisningen påvirkes negativt for hele klassen. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker sørge for, at der i skolen er relevante tilbud til alle elever både i og udenfor klassen? Vil du være med til at sikre undervisningsmiljøet for alle? 6. Emne: Bærbare computere som arbejdsredskab til alle lærere Fakta: Vi ved, at informations- og kommunikationsteknologi bruges på alle niveauer i vort samfund og er en væsentligt del af vore børns hverdag. Flere og flere undervisningsmaterialer vil blive IKT-baserede, mange informationer vil kun være tilgængelige via IKT. Skolens interne og eksterne kommunikation er hurtigt på vej til at blive via IKT. Computeren er blevet et uundværligt arbejdsredskab for danske skolelærer. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker arbejde for, at skolerne stiller en bærbar computer til rådighed for hver enkelt lærer. 7. Emne: Vejledende timetal og gerne flere Fakta: Vi ved, at skolens faglige mål bygger på det af ministeriet fastsatte vejledende timetal for fagene i folkeskolen. Undersøgelser viser, at 60 procent af landets skoler i skoleåret 2009/10 på grund af kommunale besparelser planlægger med et mindre timetal, hvilket udhuler folkeskolens faglige niveau. Viden er Danmarks vigtigste resurse, så vi har ikke råd til at slække på kravene. Vi ved også, at det ofte er de kreativ/musiske aktiviteter, der på grund af tidsmangel presses ud på grund af skolens dagligdag og dermed gør skolen mere teoretisk og boglig til skade form elevernes personlige alsidige udvikling. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker sikre, at elever i Frederikssund kommune ikke får færre timer i skolen end ministeriets vejledende timetal angiver? 8. Emne: Mere idræt på skemaet Fakta: Vi ved, at alt for mange af vore børn og unge dyrker for lidt idræt og får for lidt motion, hvilket dels truer deres helbred her og nu og på lang sigt, men også forringer deres koncentrations- og indlæringsevne. Vi ved fra undersøgelser, at daglige idrætsaktiviteter kan øge elevernes udbytte af undervisningen. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker sikre resurser til skolen, så idrætsundervisningen kan styrkes til gavn og glæde for alle børn?

3 9. Emne: Holdtimer, deletimer, tolærerordninger Fakta: Vi ved, at en ganske almindelig dansk folkeskoleklase indeholder elever med vidt forskellig tilgang til læring, på meget forskellige udviklingstrin, med meget forskellig sproglig baggrund og med meget forskellige læringsstile. Vi ved, at folkeskolelovens krav om undervisningsdifferentiering og krav om at tage udgangspunkt i det enkelte barn kan være en næste umulig opgave at løfte som ene lærer med ansvar for en meget stor elevgruppe. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker sikre skolerne i Frederikssund tilstrækkelig med lærerresurser til at holddannelse, deletimer og tolærerordning bliver hverdag i skolen og ikke undtagelsen? 10. Emne: Flere AKT timer til arbejdet med elever med problemadfærd Fakta: Vi ved, at mange elever ikke er besiddelse af de basale sociale færdigheder med hensyn til adfærd, kontakt og trivsel, som der kræves for at kunne tage del i skolens fællesskab og for at få et acceptabelt udbytte af undervisningen. Vi ved, at det kræver en særlig målrettet indsats og tid at hjælpe og støtte disse elever, at bringe dem ind i fællesskabet til glæde for dem selv, men også klassen og kammeraterne. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker sikre, at der er de nødvendige lærerresurser, tid og uddannelse til rådighed på skolerne, så skolerne kan leve op til de mål og anbefalinger kommunen har for dette arbejde? 11. Emne: Bygningsvedligeholdelse Fakta: Vi ved, at en skoles bygninger og faciliteter er udsat for et ekstraordinært stort slid på grund af mange børns daglige virke på skolen. Vi ved, at elevernes undervisningsmiljø og lærernes arbejdsmiljø påvirkes i nedadgående retning i tilfælde af en dårlig vedligeholdelsesstandard. Vi ved også, at hærværk, graffiti mm. kan holdes nede, hvis bygningerne vedvarende holdes i en pæn og god orden. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker sørge for tilstrækkelige resurser til en vedvarende og tilstrækkelig bygningsvedligeholdelse? 12. Emne: Et godt indeklima og et godt undervisningsmiljø Fakta: Vi ved fra undersøgelser, at et godt og sundt indeklima på skolerne har indflydelse på elevernes udbytte af undervisningen. Dårlig luftkvalitet, dårlig udluftning og utilstrækkelig rengøring påvirker elevernes evne til at koncentrere sig og forringer deres indlæring. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker sørge for, at der afsættes de nødvendige midler til en undersøgelse af skolernes indeklima og til iværksættelse af de nødvendige forbedringer?

4 13. Emne: Nye faglige mål.nye undervisningsmaterialer Fakta: Vi ved, at d. 1. august 2009 træder de nye reviderede Fælles Mål for skolens undervisning i kraft. Det vil betyde ændringer i undervisningens indhold i stort set alle fag, hvilket igen vil betyde, at en del skolebøger vil blive utidssvarende og mangelfulde i forhold til fagenes nye mål. Da skolebogen stadig spiller en væsentlig rolle i formidlingen af stoffet og undervisningen, vil det betyde, et pres på skolebogskontiene med henblik på at få skiftet bogbestanden ud, så den lever op til bestemmelserne. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker sikre, at skolerne tilføres tilstrækkelige økonomiske midler til indkøb af nye og tidssvarende materialer i forbindelse med ændringerne? 14. Emne: Relevante specialtilbud for de elever, der har særlige behov Fakta: Vi ved, at flere elever har behov for specialundervisning, bl.a. på grund af de skærpede faglige krav i folkeskolen, flere elever med koncentrations og adfærdsproblemer og mindre tid til fordybelse og praktisk-musiske aktiviteter. Disse elever har behov for en særlig tilrettelagt undervisning sammen med en specialuddannet lærer, som kan tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov og læringsstil. Folkeskoleloven giver disse elever et retskrav på en særlig tilrettelagt undervisning, men hverdagen i skolen med de pressede skolebudgetter gør, at mange elever ikke får den undervisning, de har behov for. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker sikre, at alle elever i Frederikssunds folkeskoler sikres netop den specialundervisning, de har behov for i et tilstrækkeligt omfang, så ingen elever tabes? 15. Emne: Smartboards til alle klasseværelser Fakta: Vi ved, at Smartsboards i alle klasseværelser i løbet af få år vil være et must i den moderne folkeskole, idet flere og flere undervisningsmaterialer vil blive baseret på interaktive undervisningsprogrammer. Lærerens og elevernes brug af disse materialer forudsætter, at der er let adgang til en Smartboard i hvert eneste undervisnings lokale. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker afsætte tilstrækkelig midler til folkeskolen, så alle undervisningslokaler kan forsynes med Smartboards inden udgangen af 2011? 16. Emne: Mere efter- og videreuddannelse til lærerne Fakta : Vi ved fra undersøgelser, at lærerens faglige og pædagogiske kompetencer er af afgørende betydning for kvaliteten af undervisningen. Ud over en god og alsidig læreruddannelse kræver det adgang til fortsat efter- og videreuddannelse for lærerstaben. Samfundet og dermed folkeskolens undervisning er i en konstant bevægelse og forandring, senest i form af nye faglige mål for undervisningen. Det kræver en konstant ajourføring af lærernes faglige og pædagogiske kompetencer. Skolen er en vidensinstitution og der bør som minimum afsættes 4 % af det samlede budget til efter- og videreuddannelse. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker sikre, at der øremærkes midler i de kommende budgetter til lærernes efter- og videreuddannelse?

5 17. Emne: Fastholdelse af en kompetent lærerstab Fakta: Vi ved fra undersøgelser, at lærerens faglige og pædagogiske kompetencer er af afgørende betydning for kvaliteten af undervisningen. Næsten en tredjedel af lærerne ansat i folkeskolen i Frederikssund er over 55 år og vil derfor forlade deres job indenfor de næste 10 år. Vi ved også, at flere forlader jobbet allerede som 60-årige og at de fleste har forladt jobbet før deres fyldte 63 år, hvis ikke de tilbydes særlig attraktive vilkår at fortsætte på. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker med virke til at fastholde disse erfarne og meget kompetente lærere med gode seniorordninger, fleksible ansættelsesvilkår mm.? 18. Emne: Rekruttering af uddannede lærere Fakta: Vi ved fra undersøgelser, at kommunerne i Nordsjælland har svært ved at rekruttere uddannede lærere til lærerjobbene i folkeskolen. I Frederikssund er ca. hver 8. lærer ikke uddannet folkeskolelærer og ca. 4 ud af 10 af de nyansatte lærere til skoleåret 08-09, havde ikke en læreruddannelse. Folkeskolen kan om få år stå med et meget alvorligt kvalitetsproblem. I konkurrencen om at tiltrække den mest kvalificerede arbejdskraft er en attraktiv løn og personalepolitik samt et velfungerende skolevæsen med samlet politisk opbakning og de bedste faciliteter et godt argument. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker sikre, at folkeskolens kvalitet ikke udhules og at der sættes alt ind på at rekruttere og fastholde læreruddannede lærere i skolen? 19. Emne: Elevplaner Fakta: Vi ved, folkeskolen bruger uforholdsmæssig meget tid på dokumentation og unødig bureaukrati. Kravet om elevplaner til alle elever i alle fag er et godt eksempel. Elevplaner er et godt redskab og kan medvirke til en mere målrettet indsats og en bedre kommunikation med forældrene om enkelt elevers skolegang. Men at sætte alle lærere til at lave elevplaner for alle elever i alle fag er spild af tid. Spørgsmål: Hvordan vil du som politiker medvirke til, at bureaukratiet i folkeskolen mindskes, så lærerne selv ud fra deres professionelle vurdere og beslutte brugen af elevplaner? Danmarks Lærerforening, Kreds 37

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9 Skolestruktur 2012 Beslutningsproces for ny skolestruktur i Ringsted Kommune Politikere, ansatte og borgere har gennem et par år drøftet mulighederne for en ændret organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn, Unge og Familier Juni 2011 Acadre 11/3239-1 - Indholdsfortegnelse STYREGRUPPENS ANBEFALINGER...

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere