Udvikling af teamkoordinatorsamarbejdet. mellem undervisnings- og SFO-del og mellem de enkelte årgange. Fortsættes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af teamkoordinatorsamarbejdet. mellem undervisnings- og SFO-del og mellem de enkelte årgange. Fortsættes."

Transkript

1 1 Skolens indsatsområder for skoleåret kan ses nedenfor i skemaet. Med udgangspunkt i tiltag og evaluering fra sidste skoleår, har vi forsøgt at lave en sammenhængende opstilling af, hvordan vi fortsat arbejder og tænker indsatsområderne ind i vores skoleliv - herunder hvilke mål vi ønsker og håber at have nået ved afslutningen af dette skoleår. Rie, Lars og Bodil Område: Tiltag 06/07 Evaluering af tiltag 06/07 TEAMSAMARBEJDE samt status juni 07 Efter evaluering i juni 08 fortsætter arbejdet med teamsamarbejde som en naturlig del af skolens udvikling og anses i øvrigt som implementeret i skolens hverdag. Evalueres på teammøder forår 08 Teamkoordinatorordning Fastholdelse af teamkoordinatorer Der har været udskiftning af 4 koordinatorer. Dog oplevelse af forankring af teamkoordinatorrollen. Udvikling af teamkoordinatorsamarbejdet i indskolingsafdelingen mellem undervisnings- og SFO-del og mellem de enkelte årgange. Der laves fælles årsplan, så formiddag og eftermiddag hænger naturligt sammen. Dagsordner, indsatsområder mv. er udarbejdet i fællesskab. Årsplaner Årsplan (aktivitetsplan) til forældre sendes ud inden 1. forældremøde. Årsplaner udsendt inden forældremødet. Evalueres i SB. Fortsættes. Åbne uger 4 5 åbne uger og min. 2 båndforløb. Min. 2 af forløbene også på tværs af årgangen/afdelingen. Større fleksibilitet i undervisning og brug af undervisningsformer. Flere skemaopbrud tilrettelagt af det enkelte team. Tilrettelagt efter elever og indhold af undervisning. Vidensdeling omkring forskellige skemamodeller på teamkoordinatormøder Større fleksibilitet. Samarbejdsaftaler Teamkoordinatorerne arbejder med en opkvalificering af teamsamarbejdsaftaler Alle team har udarbejdet en samarbejdsaftale. Vidensdeling om indhold af denne på teamkoordinatormøde. Fortsættes. Årshjul Teamkoordinatorerne udarbejder i fællesskab et årshjul over teamets Samarbejdsaftaler revurderes hvert år i aug. og afleveres sammen med årsplanen. Fortsættes

2 2 Område: Tiltag 06/07 Evaluering af tiltag 06/07 TEAMSAMARBEJDE samt status juni 07 arbejde. Alle team anvender årshjul. Teamudvikling Udviklingsdelen har fundet et naturligt leje i samarbejdet. Herunder intern teamudvikling ved brug af forskellige kompetencemodeller. Målet ikke nået. Teamets udviklingsarbejde er styrket og fylder min. 20 % af teamsamarbejdstiden. Teamet afleverer en plan for udviklingsarbejdet til ledelsen i sept. mdr. Udviklingsdelen fylder mere i teamreferater. Tid til udvikling er sat ind i teamets årshjul. Teammøder Alle team har teammøder á 2 timer lagt ind i skemaet. Møderne placeres om muligt i ydertimer. Antal timer til teammøder fastholdes. Gennemført, fortsættes. Fortsættes. Store team Store team i indskolingen gør erfaringer med organisering for at styrke samarbejdet. Disse erfaringer medbringes og diskuteres/videregives på teamkoordinatormøde Gennem bedre organisering af de enkelte møder er problemet minimeret, men ikke løst. Planlagt fravær Udlægning af planlagt fravær fortsættes, men med større opmærksomhed på, at timerne reelt kan bruges af de lærere, der får timerne lagt ind i deres arbejdstid. Vigtigt at lave skema over fravær i så god tid, at undervisningen kan tilrettelægges efter det aktuelle antal lærere, der er Planlagt fravær bryder ikke dagligdagens rytme. Større tilfredshed med ordningen. Oplevelse af egen indflydelse og mulighed for planlægning Udviklingen fortsættes

3 3 Område: Tiltag 06/07 Evaluering af tiltag 06/07 TEAMSAMARBEJDE samt status juni 07 til stede. Planlagt fravær lægges også ud i SFO Mere kvalitativ dækning. Fortsættes. Ledelse og team Antal møder med team samt form fastholdes. Deruver er der teamudviklingssamtaler. At alle teamets medlemmer føler sig set/hørt/forstået. Teamudviklingssamtaler afholdt. Fortsættes hvert 2. år. Anerkendende tilgang til hinanden både i hverdagen og til møder fortsættes. Afdelingsmøder Afdelingsmøder består kun af 2 læ.repr. og 1 pæd. fra hvert team. Gruppen er beslutningsdygtig på afd. niveau. Der træffes fælles beslutninger og aftaler på afdelingsniveau. Accept af disse. Fortsættes. Elev- og forældreintra Brug af intranet udvides med først elevintra, så forældreintra. 4 årgange bruger elevintra. Elevintra afprøves af et par team og disse erfaringer videregives til andre team. Fælles diskussion af rammer/faldgruber i brug af forældreintra før dette sættes i gang. Målet ikke nået. 3 årgange har startet elevindtra. Forældreintra startes først. SFO + 3 årgange har startet forældreintra forår 07. Retningslinier/etiske regler for brug af forældreintra er på plads. Overbygningsårgange bruger elevintra. Erfaringer fra mellemtrinet videregives. Alle klasser har igangsat forældreintra, min. på mailniveau. Stigende brug af elevintra. Vidensdeling om elevintra. DANNELSE samt status juni 07 Efter evaluering i juni 08 fortsætter arbejdet med dannelse som en naturlig del af skolens udvikling og anses i øvrigt som

4 4 DANNELSE samt status juni 07 implementeret i skolens hverdag. Sprog, opførsel mv. Fokus på PLI: Omgangstone mv. samt udvikling af: Bedre oprydningskultur. Bedre spisekultur Bedre opførsel v. arrangementer fælles med andre. At overholde aftaler og tider. Større ansvarlighed mht. lektielæsning. Bevidst arbejde med områderne. Fælles holdning hos personalet nået, men behov for fortsat fokus på områderne. Opfølgning ikke god nok. Ikke nået. Tilbagevendende opfølgning, så det bliver implementeret i dagligdagen. Fortsat fokus på dette og forældrenes ansvar. Sker bl.a. gennem elevplaner. Værdigrundlag Værdigrundlag formuleret til videre arbejde/godkendelse i skolebestyrelsen. Skolens eget værdigrundlag er formuleret og udsendt. Elevdag om værdier afholdt. Årlig elevdag afholdes fremover. Værdigrundlag tænkt med i vores daglige arbejde. Samværsaftaler Revurdering af samværsaftaler. Målet ikke nået. Der arbejdes videre. Nye samværsaftaler skal være formuleret med konsekvenskatalog. Anerkendende tilgang Opfølgning/status omkring anerkendende kommunikation med bistand fra konsulentfirmaet DISPUK. Alle team oplever, at anerkendelse anvendes i praksis. Intern evaluering i samarbejde med DISPUK ikke nået. At elever og forældre oplever anerkendelse i hverdagen Konflikthåndtering i en anerkendende tilgang bruges i klasserne. Der snakkes muligheder frem for begrænsninger. Eleverne føler sig set, hørt og forstået. Undervisningsmiljøunder søgelsen viser brugen af den anerkendende tilgang. RUMMELIGHED samt status juni 07 Uddannelse Uddannet yderligere 1 3 AKT-lærere uddannet. Flere lærere får korterevarende Kurser bevilges. Hurtig aktion Fortsat stor udnyttelse af

5 5 RUMMELIGHED samt status juni 07 lærer som AKT-lærer AKT-lærerne bliver (adfærd-kontakt-trivsel) brugt. Tiden slår dårligt til. Mange opgaver med klasser, enkelt elever. kurser i arbejdet med udadrettede børn. 1 pæd. og 1 lærer på AKTkursus. AKT-lærere/pæd. 1 lærer på specialpædagogisk grunduddannelse. 1 lærer på første del af læsevejlederuddannelsen. Gennemført. Gennemført. Yderligere uddannelse af specialundervisningslærere: 1 på specialpædagogisk grundkursus 1 på anden del af læsevejlederuddannelsen. 1 på første del af læsevejlederuddannelsen. Kurser bevilget. 2 lærere med specialpædagogisk grundkursus uddannet. 1 læsevejleder uddannet. 1 lærer med 1. del af læsevejlederuddannelsen. Specialcenterorganisering Ny organisering af specialcenter er indført. Godt at samle AKT, 2- sprogs- og specialopgaver. Fordeling af opgaver ok. Mødeform/-indhold udvikles fortsat. Fortsat implementering af ny Specialundervisningslov med udgangspunkt i nærhedsprincippet. Centeret holder kurser for øvrige lærere. Specialundervisning uden for klassen lægges så vidt muligt efter skoletid. Undervisning af børn med særlige behov tilrettelægges i tæt samarbejde med teamet og foregår i klassen, på hold. Ny procedure for læseundervisning: læsekursus og læseprøver fra årg. Sammenhæng i læseundervisningen. Opdager de svage læsere tidligere. Mere holddeling på årgangene. Større fleksibilitet, større brug af andre undervisningsformer. Supervision Mere fokus på supervision/relationsarbejde af teamet i arbejdet med udadrettede børn. Ikke kørt ind som en fast procedure endnu. Supervision af teams omkring videreudvikling af deres indsats i arbejdet med vore støttekrævende børn bruges jævnligt. AKT fungerer som supervisor/konsulenter for teamene. Alle henvendelser om AKT-bistand følger den beskrevne procedure. 60 % af AKT-arbejdet foregår som konsulentbistand til teamene. Kompenserende hjælpemidler Arbejdet med vejledning og opkvalificering af vore lærere i brug af computeren som kompenserende hjælpemiddel fortsættes. Kursus for specialkoordinatorer gennemført. Arbejdet fortsættes. Flere læse- og skriftsprogssvage elever bruger computeren som kompenserende hjælpemiddel. Disse elever har fået computere stillet til rådighed i klassen. Arbejdet fortsættes. Fortsættes. Flere lærere føler sig sikre i brug af de kompenserende hjælpemidler. Kompenserende hjælpemidler benyttes på alle relevante årgange. Computere til alle relevante elever.

6 6 RUMMELIGHED samt status juni 07 Lektiecafe Udvidelse af lektiecafe. Skole: fire dage fra 5.time, 2 lærere. SFO: lektiecafe alle 3 årgange. Bedre organisering af hensyn til de ældste og de 2-sprogede. Lektiecafe søges af børn med særlige behov og 2- sprogede børn. Tilbagemeldinger fra lærerne i lektiecafeen skal bedres, evt. via intranet. Fortsættelse af lektiecafe. Bedre koordinering af samarbejdet mellem lærere-lektiecafe-hjem. Lektiecafe prioriteres højt. Evt. inddragelse af ældre elever i arbejdet i lektiecafeen. Cafeen er velbesøgt. Lektiecafeens målgruppe benytter cafeen. Valgfag Valgfag i ekstra-dansk. Valgfaget søges. Valgfaget fortsættes. Valgfaget søges. Ressourcetimer og holddeling På plandage være opmærksom på fordeling af ressourcetimer. (teamansvar) Gerne: Mange timer hos én lærer. Ikke faste delehold, men fleksibilitet i forhold til aktuelt indhold. Én ressourcelærer støtter i samme fag/klasse. Større fleksibilitet, men stadig et udviklingsfelt! Fungerer ikke optimalt på alle årgange. Men større bevidsthed om nødvendigheden af at samle timerne hos færre lærere. Ressourcelæreren/-pædagogen har samme forpligtelse til forberedelse som faglæreren. Ressourcelæreren skal være aktiv og forberedt på sin opgave. Fordelingen og brugen er gennemskuelig for alle. Alle timerne forbruges efter planen. Brug af holddeling på alle årgange. Brug af holddeling fungerer bedre og ses mere. Fortsættes og udvikles således at det kommer alle elever til gode både dygtige elever og elever med særlige behov. Læringsstile Alle årgange har forløb med læringsstile. Elever bevidste om egen læringsstil. Kun enkelte årgange arbejder bevidst med læringsstile. Fokus på at elever lærer på forskellig måde, men ikke mange forløb med direkte brug af læringsstils-materialer. At holddeling med brug af læringsstile breder sig, at der bliver mindre fælles klasseundervisning. Fagudvalgene diskuterer læringsstile brug af anderledes undervisningsformer indenfor deres fag. I årsplanerne er det synliggjort, at der arbejdes med elevernes forskellige læringsstile. Læringsstils-materialer er inddateret på Materialerne udlånes gennem skolebiblioteket. Flere materialer på skolebiblioteket, så de kan

7 7 RUMMELIGHED samt status juni 07 skolebiblioteket. anvendes af andre. Alle fællesrum i indskolingsafd. indrettes med inventar, der understøtter de mange intelligenser. Brug af MI er en naturlig indgangsvinkel også i SFO i arbejdet med indsatsområderne Gemmenført. På vej implementeret på 2. årg. Implementeres også på 0. og 1. årg. Der udarbejdes MI-profiler på SFO_børn. Optimering af helhedssyn på barnet. Trivsel Flere udvalg nedsat til at arbejde med adfærd, trivsel, værdigrundlag, undervisningsmiljø. Dette i samarbejde med elevråd og SI. Udvalgene samarbejder og har omfordelt arbejdsopgaverne. Antimobbepolitik og handleplan formuleret. Arrangement forår 07 med fokus på værdigrundlag/ undervisningsmiljø gennemført. Undervisningsmiljøundersøgelse laves efterår 07 uge 39. Fokus på elevrådsarbejde. Evt. omstrukturering. Elevrådet laver arrangementer eller andre tiltag til gavn for trivsel og undervisningsmiljø. Der arbejdes med resultatet af undersøgelsen på alle niveauer. Større bevidsthed om elevansvar omkring trivsel. Oplevelse af elevmedbestemmelse. Trivselspolitik lavet og undervisningsmiljøunder søgelse gennemført. Nødvendige tiltag taget. Fælles indsats for at højne elevansvar i forhold til oprydning og hensyntagen til skolens ting. Hele personalet på skolen tager ansvar. Det virker, men kræver fortsat stor opmærksomhed. Indsatsområdet fortsættes. Mindre slid. Mindre brug af vedligeholdelsesmidler. Kunst- og æstetik Nedsættelse af kunst- og æstetikudvalg bestående af lærere, pæd. og elevrådselever. Ideer fremlagt på pæd.råd. Der arbejdes videre. Elever ikke inddraget endnu. Udsmykning af skolen går i gang, når ombygning af sidste fløj er færdig. Mere kunst på skolens vægge. Tværsektuelt samarbejde/over gange Øget skriftlighed i overlevering fra børnehave til skole. Skriftlighed mere accepteret. Nuværende tiltag fortsættes. Alle børnehaver laver en skriftlig overlevering til skolen. Besøgsdage, praktikudveksling, evalueringsmøder mv.fortsættes og Skriftlig overlevering fra alle børnehaver. Fortsat fokus på udvikling af området.

8 8 RUMMELIGHED samt status juni 07 Område Tiltag 06/07 Evaluering af tiltag06/07 INTEGRATION samt status juni 07 Uddannelse Uddannelse af en tosprogskoordinator. To-sprogskoordinator færdiguddannet. udvikles. Efter evaluering i juni 08 fortsætter arbejdet med integration som en naturlig del af skolens udvikling, men anses i øvrigt som implementeret i skolens hverdag. Integration af forældre og børn med andet sprog Forsøg på at få alle 2- sprogede børn i klasse til at gå i SFO Flere 2-sprogede børn deltager i kommunens fritidstilbud og fritidsaktiviter Målet nået. Ikke nået. Indsatsen fortsætter. Indsatsen fortsætter. Lærere spørger interesseret til deres fritid/interesser. Uge 13: Interkulturel kompetence Eleverne udviser større tolerance overfor hinanden. Flere venskaber på tværs. Indsatsen fastholdes i det daglige. Global/interkulturel kompetence skal tænkes ind i undervisningsforløb jfr. formål for uge 13 2-sprogsforældre deltager i alle skolearrangementer. Dette er ikke nået. Flere kommer g til klassearrangementer og tolk bliver anvendt mere. Indsatsen fortsætter. Forældrerådsansvar Inddragelse af danske forældre i integrationsarbejdet ude i den enkelte klasse. Danske kontaktforældre udpeget i alle klasser. Ordningen fortsætter. Fortsat: På 1. forældremøde i aug. sættes navn på de forældre, der vil tage sig særligt af 2-sprogede forældre ved diverse

9 9 Område Tiltag 06/07 Evaluering af tiltag06/07 INTEGRATION samt status juni 07 arrangementer. Skolebestyrelsesansvar Et skolebestyrelsesmedlem står med særlig kontakt til 2- sprogsforældre. 2-sprogsforældre oplever sig set. Kontaktperson deltager i forældremøde i aug. Skolebestyrelse indgår tydeligere på forældremøde i aug. Samarbejde med forældre og børn med andet sprog Strategiplan iværksat: 1) Pjecen udleveres. 1) 2.sprogsforældre kender mere til skolens dagligdag. 1) Pjecen bruges fortsat. Evt. laves der en CD som supplement til pjecen. 2) Forældremøde med 2-sprogsforældre aug ) Mødet afholdt. 2/3 deltagelse af 2.sprogsforældre. 2) 2 forældremøder afholdt, 100% opbakning. Møderne er ønsket af forældrene. 2) Forældremøder med 2- sprogede forældre fortsættes. 3) Tæt kontakt ca en gang om mdr. med forældre til 2-sprogede. 3) Forbedret opførsel/arbejdsindsats fra 2.sprogede elever. 3) Fortsættes. Undervisning i dansk som 2.sprog. 4) Der er elevplaner på alle 2-sprogede elever, der får sprogstøtteundervisning 5) Undervisningen af 2- sprogede foregår på hold i den aktuelle afdeling 4) Elevplaner lavet. 5) Undervisningen er primært organiseret i hold. 4) elevplaner for 2-spogede sendt med elevplaner ud til forældrene. 5) fleksibilitet i hold- og enkeltelevsundervisning afh. af elever og deres behov. 4) Nye 2-sprogsbørn screenes, øvrige sprogvurderes. 5) holdundervisning prioriteres fortsat giver flere lektioner til eleverne. 4) Screeninger/ vurderinger forbedrer indsatsen i undervisningen af 2- sprogede. Lektiecafe 6) Udvidelse af lektiecafe. Skole: hver dag efter 5..time, 2 lærere 1 naturfaglig og 1sproglig. SFO: lektiecafe alle 3 årgange. 6) 2-sprogsbørn skal efter aftale med forældrene gå i lektiecafe. Målet ikke nået. Særlig lektiebog fungerer som bindeled mellem den enkelte 6) Efter ønske fra forældre skal alle 2-sprogsbørn gå i lektiecafen min. en gang om ugen. Opfølgning på dette fra lærere og lektiecafe. 6) Tiltaget fortsættes både i skole og SFO. Samme niveau.

10 10 Område Tiltag 06/07 Evaluering af tiltag06/07 INTEGRATION samt status juni 07 lærer, lektiecafen og hjemmet. Område: Tiltag 06/07 Evaluering af tiltag 06/07 NATURFAG samt status juni 07 Uddannelse Natlysuddannelse (N/T Udannelse gennemført. uddannelse) fortsat. Fokus på f/k, bio, geo Skolen har bedre faglig ved ansættelser. dækning. Efter evaluering i juni 08 fortsætter arbejdet med naturfag som en naturlig del af skolens udvikling, og er i øvrigt implementeret i skolens hverdag. Efteruddannelse i bio/geo. Gennemført. Fagudvalg Videndeling forsættes. Opprioritering af fagudvalget Målet nået. God vidensdeling i fagudvalg fortsættes. Fortsættes. Naturfagsundervisning Fælles naturfaglig emneuge. Udvalg nedsættes Flere naturfagsprojekter i overbygning/ på mellemtrin. Ugen gennemført med stor succes. Flere tværfaglige naturfagsprojekter. Dog stadig et udviklingsområde. Fælles naturfaglig uge i uge 41 Fortsat fokus på naturfagsprojekter, herunder Case Melved (tværfagligt materiale i naturfag) Fælles naturfaglig uge hvert år. Fortsat fokus. TAFAT TAFAT-program på både 5. og 6. årg. Evaluering på 5. og 6. årg. gennemført. TAFAT-program årg. fortsættes. Koordinering af indkøb. TAFAT fortsættes Bio, geo, fy Hvert fag selvstændige prøver Bio og geo lægges som ½-års fag i skemaet. Prøver til jul og til sommer. Skemalæggerne forsøger at tilgodese dette. Pilotprojekt Tillæg til Pilotarbejde om Grønnegård. Arbejdsgruppe nedsættes. Intern aftale om at tillæg Skitseforslag foreligger. Afventer økonomiske muligheder. Læseplanstillæg lavet. Projekt med tids- og handleplan. Tillægget implementeres. Projekt sættes i gang. Underbygger ønsket om flere tværfaglige

11 læseplan 11 til læseplan N/T er bindende for skolens N/T-lærere fra aug. 07 naturfagsprojekter. Udeliv i SFO Der etableres en mooncarbane. Samarbejde med indskoling i naturfaglige forløb, bedre koordinering af årsplaner. Etableret. Mål delvis nået. Indsatsen fortsætter. Fortsættes og indtænkes i årsplanen. Evalueres på afdelingsmøde i indskolingen.. Et sundere liv Alle børn laver bålmad en gang ugentligt. Fast struktur på eftermiddagsmåltidet. Skriftlig forældreevaluering lavet. 97% ønsker mardning fortsat. Ordningen fortsætter. EVALUERING samt status juni 07 Evaluering Def. af evaluering Mål nået. forankret. Elevmappe som bærende På meget forskellig vis i ide i evalueringskassen. de enkelte team. Konsekvent brug af elevmappe, også som refleksionsredskab. Vidensdeling omkring elevmapper mellem team. Elevmappen bruges som både refleksionsog evalueringsredskab. Elevmappe Hvert fagteam formulerer hvad der inden for deres fag er vigtigt/værdifuldt at samle i en evalueringsmappe. Formuleret i alle fagteam. Samlet af evalueringsudvalg. Evaluerings-fagmapper med eksemplariske eksempler samlet på biblioteket. Udvalg/bibliotek udfarende mhp at samle ind fra fag-udvalg. Oplysninger om min. indhold af elevmappe fag for fag tilgængelig på bibliotek. Elevplan Udvalgsarbejde: Udarbejdelse af 3 samtalebøger. Der tages højde for regeringens udspil mhp. bestemte krav om elevplaner. Måske bliver det en elevplansbog i stedet. Udvalget har i stedet lavet første skabelon for Rønbækskolens elevplan. Teamfokus på elevplaner. Pæd. aften med fokus på vidensdeling om arbejdet med elevplaner i teamene. Elevplaner udviklet/evalueret.

12 12 EVALUERING samt status juni 07 Årsplan At der i årsplaner er synlige Mål og evaluering mål til hvert indgår naturligt i undervisningsforløb. planlægning af ethvert forløb. Ses i årsplan eller informationsbreve. Der kvalitetsudvikles med fokus på elevernes selvrefleksion, selvbestemmelse og medbestemmelse Pæd.aften med fokus på vidensdeling om hvordan mål og evaluering kan indgå i årsplanlægning. Årsplaner og informationsbreve indeholder naturligt mål og evaluering af forløb. Virksomhedsplan SMTTE-model bruges ved udarbejdelse af skolens virksomhedsplan. Denne er lagt ud på hjemmesiden og sendt ud i skolens informationshæfte. Virksomhedsplan ændres så den bliver en naturlig uddybning af skolens kvalitetsrapport. Virksomhedsplan og kvalitetsrapport hænger naturligt sammen. Kvalitetsrapport Krav fra UVM om kvalitetsrapport. Der aftales, hvilke nøgletal de enkelte årgange skal levere. Der arbejdes videre med at finde måder at kumentere vores evalueringer på. Kvalitetrapport som overordnet evaluering af skolens samlede arbejde.

13 13 IT-KOMPETENCER samt status juni 07 Opsætning af computere Ombygningen har skabt IT-struktur i større antal i problemer med fællesrum/bibliotek. kablingen. Nettet har Revideret IT-struktur på derfor ikke fungeret i skolen efter ombygning. alle fløje. Kablingen 10 pc-er pr årgang. fungerer nu. Optimeret brug af Målet med 10 pc-er pr multimedierummet. årgang er ikke nået. 12 bærbare computere 24 bærbare maskiner indkøbt. indkøbt. Målet nået. Trådløst netværk Software Opkoblingen på trådløst netværk fungerer. Relevante programmer er til stede på computerne og benyttes! Målet nået. Målet nået. Indkøb af flere PC-ere. Målet nedjusteres til 6 pc-ere. årgang. Flere computere på biblioteket. Flere bærbare computere indkøbes, således at de kan lånes ud som klassesæt. Trådløst net udbygges. Indsats fortsættes. Programmer indkøbes ud fra ønsker fra fagudvalg og årgange IT-bøger/materialer indkøbt på bibliotek. Synlige PC-områder på alle årgange. Trådløst net fungerer. 6 aktive pc-ere pr. årgang. Net etableret. Samling af kompetencer Opkvalificering af samarbejde mellem bibliotek, IT- og AVafdeling Bibliotekar indgår i arbejdet med AV og IT. Pæd. IT-vejleder Pædagogisk IT-vejledning en del af bibliotekets arbejde. 3. årgang Alle børn på 3. årg. har kendskab til elementære programmer og færdigheder. Spørgeundersøgelse med elever og forældre ikke gennemført. Pga. manglende kabling har 3. årg. ikke kunnet gennemføre planlagte tiltag. Junior pc-kørekort tages på 3. årgang. Teamet har - med vejledning fra bibliotekar - ansvar for, at eleverne på 3. årgang tager pckørekort. 3. årgang har taget pckørekort. Elevmail/ Elevintra Alle skolens elever har deres egen mailadresse. Alle elever har egen mailadresse. Mail anvendes som led i undervisningen.

14 14 IT-KOMPETENCER samt status juni 07 Elevintra anvendes i overbygning og på mellemtrin. Elevintra implementeret Forældreintra Debat om forældreintra. Plan for implementering af forældreintra lavet. Alle klasser bruger forældreintra. Forældreintra implementeret. Uddannelse/ Vidensdeling 2 lærere på mat. ITkursus. Viden/erfaringer viderebringes til matematikfagudvalg. Børnehaveklasse-lærerne på Pædagogisk IT kursus. Gennemført IT generelt bedre integreret i matematik Gennemført. Bibliotekar uddannes i Junior pckørekort. Bibliotek holder spotkursus for lærerne i brug af pc-kørekort. IT anvendes som en naturlig del af undervisningen på alle årgange. SFO SFO: IT integreres mere. Computeren anvendes i dagligdagen. Børn lærer at arbejde med billede- og tekstformidling. Gennemført. IT-teknologi anvendes i hverdagen. Smartboard Skolens første smartboard samt storskærm etableres som faststående i udvalgt lokale. Skolens første smartboard indkøbes. Smartboard bruges af lærerne. Fysik ønsker smartboard. Styrket prioritering af skolens ITindsats. IT laver en plan for indkøb. 4 årlige statusmøder mellem IT og ledelsen. Evalueres på statusmøde.

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet se side 4 Fagteam se side 5 Evalueringskultur se side 7 Kommunikation se side 6 Læseindsats se side 8

Skole-hjemsamarbejdet se side 4 Fagteam se side 5 Evalueringskultur se side 7 Kommunikation se side 6 Læseindsats se side 8 Udviklingsplan Indhold Værdigrundlag... 2 Vision... 2 Læringssyn... 2 Status på væsentlige områder... 2 Centrale og lokale indsatsområder... 2 Udfordringer for alle... 3 Kompetenceudvikling... 3 Organisationsudvikling...

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SSC er meget systematisk omkring

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder

Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder Indskoling (0-2 klasse) Tidligere år Fortsat et team om indskoling (2 lærere) Bevægelse hver morgen 15 min varetaget af idrætslærer.

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Samarbejdskultur & Økonomi

Samarbejdskultur & Økonomi Mål: Samarbejdskultur & Det skal ske igennem en skole som sikrer et professionelt læringsmiljø båret af et funktionelt teamsamarbejde, høj faglighed, stærk evalueringskultur samt et godt skole-hjem samarbejde.

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013. Fjelsted Harndrup Skole

Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013. Fjelsted Harndrup Skole Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013 Fjelsted Harndrup Skole Pædagogiske processer Kvalitetsrapport 2009-2011 Fra udviklingsplan 09-11 Helhed og sammenhæng Sundhed med omtanke, inklusion,

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Mønsted Skole & Den samdrevne institution i Sparkær. Sammen er vi et hak bedre! -håndbog for selvstyrende teamarbejde på Mønsted/Sparkær skole

Mønsted Skole & Den samdrevne institution i Sparkær. Sammen er vi et hak bedre! -håndbog for selvstyrende teamarbejde på Mønsted/Sparkær skole -håndbog for selvstyrende teamarbejde på Mønsted/Sparkær skole Sammen er vi et hak bedre! Mønsted Skole & Den samdrevne institution i Sparkær Version 2.1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse/Vision...

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13

Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13 2013 Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune 2 Indhold Indhold... 2 Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen(kort tekst)...

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Rønbækskolen. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (1. december 2010)

Rønbækskolen. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (1. december 2010) Rønbækskolen Kvalitetsrapport for 2009/2010 (1. december 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Søndervangskolens virksomhedsplan 2011/2012

Søndervangskolens virksomhedsplan 2011/2012 Søndervangskolens virksomhedsplan 2011/2012 Indsatsområder på Søndervangskolen Fed skrift markerer obligatoriske tiltag i børnepolitikken kursiv = Sø s egne Børnepolitikken Indsatsområder 11/12 Faglighed

Læs mere

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206)

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART OG ALDERSBLANDEDE GRUPPER START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) 1 Indledning Udvidet skoledag med rullende skolestart har været på Christinelystskolens dagsorden gennem længere

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Vi ønsker en skole, der tilbyder gode, tidssvarende og velholdte fysiske rammer.

Vi ønsker en skole, der tilbyder gode, tidssvarende og velholdte fysiske rammer. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STRIB SKOLE skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil: Vision for Strib Skole Strib Skole ønsker at være

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Principper for den løbende evaluering

Principper for den løbende evaluering Principper for den løbende evaluering Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen, og skal omfatte den personlige-, den sociale- og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

BAKKESKOLEN. et læringscenter

BAKKESKOLEN. et læringscenter BAKKESKOLEN et læringscenter Kolding kommunes vision for læringscentrene: Læringscentertanken er en vision om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejlederfunktioner skaber nye forudsætninger

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Årsrapport 2009 for Storebjergskolen

Årsrapport 2009 for Storebjergskolen Årsrapport 2009 for Side 1 af 11 1. Sammendrag Vi synes, vi har en velfungerende skole med stor fokus på trivsel, kvalitet og engagement (elevernes faglige standpunkt er godt, sygefraværet faldende, trivslen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET

KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET September 2014 SKEMATISK OVERSIGT OVER INKLUSIONSCENTRET PÅ KIRKESKOLEN SPECIALCENTER Supplerende undervisning: Specialundervisningsfunktion Faglig støtte i klasser Screeninger

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud:

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud: EMNE: SKOLE / INSTITUTION: MØDEDATO: DELTAGERE: FRAVÆRENDE: ORDSTYRER: KOPI TIL: UDARBEJDET AF: REFERAT Skolebestyrelsesmøde Søndersøskolen 12. oktober 2010, kl. 19.00 på afd. Søndersø Anja Kiskov Møller,

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere