Udvikling af teamkoordinatorsamarbejdet. mellem undervisnings- og SFO-del og mellem de enkelte årgange. Fortsættes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af teamkoordinatorsamarbejdet. mellem undervisnings- og SFO-del og mellem de enkelte årgange. Fortsættes."

Transkript

1 1 Skolens indsatsområder for skoleåret kan ses nedenfor i skemaet. Med udgangspunkt i tiltag og evaluering fra sidste skoleår, har vi forsøgt at lave en sammenhængende opstilling af, hvordan vi fortsat arbejder og tænker indsatsområderne ind i vores skoleliv - herunder hvilke mål vi ønsker og håber at have nået ved afslutningen af dette skoleår. Rie, Lars og Bodil Område: Tiltag 06/07 Evaluering af tiltag 06/07 TEAMSAMARBEJDE samt status juni 07 Efter evaluering i juni 08 fortsætter arbejdet med teamsamarbejde som en naturlig del af skolens udvikling og anses i øvrigt som implementeret i skolens hverdag. Evalueres på teammøder forår 08 Teamkoordinatorordning Fastholdelse af teamkoordinatorer Der har været udskiftning af 4 koordinatorer. Dog oplevelse af forankring af teamkoordinatorrollen. Udvikling af teamkoordinatorsamarbejdet i indskolingsafdelingen mellem undervisnings- og SFO-del og mellem de enkelte årgange. Der laves fælles årsplan, så formiddag og eftermiddag hænger naturligt sammen. Dagsordner, indsatsområder mv. er udarbejdet i fællesskab. Årsplaner Årsplan (aktivitetsplan) til forældre sendes ud inden 1. forældremøde. Årsplaner udsendt inden forældremødet. Evalueres i SB. Fortsættes. Åbne uger 4 5 åbne uger og min. 2 båndforløb. Min. 2 af forløbene også på tværs af årgangen/afdelingen. Større fleksibilitet i undervisning og brug af undervisningsformer. Flere skemaopbrud tilrettelagt af det enkelte team. Tilrettelagt efter elever og indhold af undervisning. Vidensdeling omkring forskellige skemamodeller på teamkoordinatormøder Større fleksibilitet. Samarbejdsaftaler Teamkoordinatorerne arbejder med en opkvalificering af teamsamarbejdsaftaler Alle team har udarbejdet en samarbejdsaftale. Vidensdeling om indhold af denne på teamkoordinatormøde. Fortsættes. Årshjul Teamkoordinatorerne udarbejder i fællesskab et årshjul over teamets Samarbejdsaftaler revurderes hvert år i aug. og afleveres sammen med årsplanen. Fortsættes

2 2 Område: Tiltag 06/07 Evaluering af tiltag 06/07 TEAMSAMARBEJDE samt status juni 07 arbejde. Alle team anvender årshjul. Teamudvikling Udviklingsdelen har fundet et naturligt leje i samarbejdet. Herunder intern teamudvikling ved brug af forskellige kompetencemodeller. Målet ikke nået. Teamets udviklingsarbejde er styrket og fylder min. 20 % af teamsamarbejdstiden. Teamet afleverer en plan for udviklingsarbejdet til ledelsen i sept. mdr. Udviklingsdelen fylder mere i teamreferater. Tid til udvikling er sat ind i teamets årshjul. Teammøder Alle team har teammøder á 2 timer lagt ind i skemaet. Møderne placeres om muligt i ydertimer. Antal timer til teammøder fastholdes. Gennemført, fortsættes. Fortsættes. Store team Store team i indskolingen gør erfaringer med organisering for at styrke samarbejdet. Disse erfaringer medbringes og diskuteres/videregives på teamkoordinatormøde Gennem bedre organisering af de enkelte møder er problemet minimeret, men ikke løst. Planlagt fravær Udlægning af planlagt fravær fortsættes, men med større opmærksomhed på, at timerne reelt kan bruges af de lærere, der får timerne lagt ind i deres arbejdstid. Vigtigt at lave skema over fravær i så god tid, at undervisningen kan tilrettelægges efter det aktuelle antal lærere, der er Planlagt fravær bryder ikke dagligdagens rytme. Større tilfredshed med ordningen. Oplevelse af egen indflydelse og mulighed for planlægning Udviklingen fortsættes

3 3 Område: Tiltag 06/07 Evaluering af tiltag 06/07 TEAMSAMARBEJDE samt status juni 07 til stede. Planlagt fravær lægges også ud i SFO Mere kvalitativ dækning. Fortsættes. Ledelse og team Antal møder med team samt form fastholdes. Deruver er der teamudviklingssamtaler. At alle teamets medlemmer føler sig set/hørt/forstået. Teamudviklingssamtaler afholdt. Fortsættes hvert 2. år. Anerkendende tilgang til hinanden både i hverdagen og til møder fortsættes. Afdelingsmøder Afdelingsmøder består kun af 2 læ.repr. og 1 pæd. fra hvert team. Gruppen er beslutningsdygtig på afd. niveau. Der træffes fælles beslutninger og aftaler på afdelingsniveau. Accept af disse. Fortsættes. Elev- og forældreintra Brug af intranet udvides med først elevintra, så forældreintra. 4 årgange bruger elevintra. Elevintra afprøves af et par team og disse erfaringer videregives til andre team. Fælles diskussion af rammer/faldgruber i brug af forældreintra før dette sættes i gang. Målet ikke nået. 3 årgange har startet elevindtra. Forældreintra startes først. SFO + 3 årgange har startet forældreintra forår 07. Retningslinier/etiske regler for brug af forældreintra er på plads. Overbygningsårgange bruger elevintra. Erfaringer fra mellemtrinet videregives. Alle klasser har igangsat forældreintra, min. på mailniveau. Stigende brug af elevintra. Vidensdeling om elevintra. DANNELSE samt status juni 07 Efter evaluering i juni 08 fortsætter arbejdet med dannelse som en naturlig del af skolens udvikling og anses i øvrigt som

4 4 DANNELSE samt status juni 07 implementeret i skolens hverdag. Sprog, opførsel mv. Fokus på PLI: Omgangstone mv. samt udvikling af: Bedre oprydningskultur. Bedre spisekultur Bedre opførsel v. arrangementer fælles med andre. At overholde aftaler og tider. Større ansvarlighed mht. lektielæsning. Bevidst arbejde med områderne. Fælles holdning hos personalet nået, men behov for fortsat fokus på områderne. Opfølgning ikke god nok. Ikke nået. Tilbagevendende opfølgning, så det bliver implementeret i dagligdagen. Fortsat fokus på dette og forældrenes ansvar. Sker bl.a. gennem elevplaner. Værdigrundlag Værdigrundlag formuleret til videre arbejde/godkendelse i skolebestyrelsen. Skolens eget værdigrundlag er formuleret og udsendt. Elevdag om værdier afholdt. Årlig elevdag afholdes fremover. Værdigrundlag tænkt med i vores daglige arbejde. Samværsaftaler Revurdering af samværsaftaler. Målet ikke nået. Der arbejdes videre. Nye samværsaftaler skal være formuleret med konsekvenskatalog. Anerkendende tilgang Opfølgning/status omkring anerkendende kommunikation med bistand fra konsulentfirmaet DISPUK. Alle team oplever, at anerkendelse anvendes i praksis. Intern evaluering i samarbejde med DISPUK ikke nået. At elever og forældre oplever anerkendelse i hverdagen Konflikthåndtering i en anerkendende tilgang bruges i klasserne. Der snakkes muligheder frem for begrænsninger. Eleverne føler sig set, hørt og forstået. Undervisningsmiljøunder søgelsen viser brugen af den anerkendende tilgang. RUMMELIGHED samt status juni 07 Uddannelse Uddannet yderligere 1 3 AKT-lærere uddannet. Flere lærere får korterevarende Kurser bevilges. Hurtig aktion Fortsat stor udnyttelse af

5 5 RUMMELIGHED samt status juni 07 lærer som AKT-lærer AKT-lærerne bliver (adfærd-kontakt-trivsel) brugt. Tiden slår dårligt til. Mange opgaver med klasser, enkelt elever. kurser i arbejdet med udadrettede børn. 1 pæd. og 1 lærer på AKTkursus. AKT-lærere/pæd. 1 lærer på specialpædagogisk grunduddannelse. 1 lærer på første del af læsevejlederuddannelsen. Gennemført. Gennemført. Yderligere uddannelse af specialundervisningslærere: 1 på specialpædagogisk grundkursus 1 på anden del af læsevejlederuddannelsen. 1 på første del af læsevejlederuddannelsen. Kurser bevilget. 2 lærere med specialpædagogisk grundkursus uddannet. 1 læsevejleder uddannet. 1 lærer med 1. del af læsevejlederuddannelsen. Specialcenterorganisering Ny organisering af specialcenter er indført. Godt at samle AKT, 2- sprogs- og specialopgaver. Fordeling af opgaver ok. Mødeform/-indhold udvikles fortsat. Fortsat implementering af ny Specialundervisningslov med udgangspunkt i nærhedsprincippet. Centeret holder kurser for øvrige lærere. Specialundervisning uden for klassen lægges så vidt muligt efter skoletid. Undervisning af børn med særlige behov tilrettelægges i tæt samarbejde med teamet og foregår i klassen, på hold. Ny procedure for læseundervisning: læsekursus og læseprøver fra årg. Sammenhæng i læseundervisningen. Opdager de svage læsere tidligere. Mere holddeling på årgangene. Større fleksibilitet, større brug af andre undervisningsformer. Supervision Mere fokus på supervision/relationsarbejde af teamet i arbejdet med udadrettede børn. Ikke kørt ind som en fast procedure endnu. Supervision af teams omkring videreudvikling af deres indsats i arbejdet med vore støttekrævende børn bruges jævnligt. AKT fungerer som supervisor/konsulenter for teamene. Alle henvendelser om AKT-bistand følger den beskrevne procedure. 60 % af AKT-arbejdet foregår som konsulentbistand til teamene. Kompenserende hjælpemidler Arbejdet med vejledning og opkvalificering af vore lærere i brug af computeren som kompenserende hjælpemiddel fortsættes. Kursus for specialkoordinatorer gennemført. Arbejdet fortsættes. Flere læse- og skriftsprogssvage elever bruger computeren som kompenserende hjælpemiddel. Disse elever har fået computere stillet til rådighed i klassen. Arbejdet fortsættes. Fortsættes. Flere lærere føler sig sikre i brug af de kompenserende hjælpemidler. Kompenserende hjælpemidler benyttes på alle relevante årgange. Computere til alle relevante elever.

6 6 RUMMELIGHED samt status juni 07 Lektiecafe Udvidelse af lektiecafe. Skole: fire dage fra 5.time, 2 lærere. SFO: lektiecafe alle 3 årgange. Bedre organisering af hensyn til de ældste og de 2-sprogede. Lektiecafe søges af børn med særlige behov og 2- sprogede børn. Tilbagemeldinger fra lærerne i lektiecafeen skal bedres, evt. via intranet. Fortsættelse af lektiecafe. Bedre koordinering af samarbejdet mellem lærere-lektiecafe-hjem. Lektiecafe prioriteres højt. Evt. inddragelse af ældre elever i arbejdet i lektiecafeen. Cafeen er velbesøgt. Lektiecafeens målgruppe benytter cafeen. Valgfag Valgfag i ekstra-dansk. Valgfaget søges. Valgfaget fortsættes. Valgfaget søges. Ressourcetimer og holddeling På plandage være opmærksom på fordeling af ressourcetimer. (teamansvar) Gerne: Mange timer hos én lærer. Ikke faste delehold, men fleksibilitet i forhold til aktuelt indhold. Én ressourcelærer støtter i samme fag/klasse. Større fleksibilitet, men stadig et udviklingsfelt! Fungerer ikke optimalt på alle årgange. Men større bevidsthed om nødvendigheden af at samle timerne hos færre lærere. Ressourcelæreren/-pædagogen har samme forpligtelse til forberedelse som faglæreren. Ressourcelæreren skal være aktiv og forberedt på sin opgave. Fordelingen og brugen er gennemskuelig for alle. Alle timerne forbruges efter planen. Brug af holddeling på alle årgange. Brug af holddeling fungerer bedre og ses mere. Fortsættes og udvikles således at det kommer alle elever til gode både dygtige elever og elever med særlige behov. Læringsstile Alle årgange har forløb med læringsstile. Elever bevidste om egen læringsstil. Kun enkelte årgange arbejder bevidst med læringsstile. Fokus på at elever lærer på forskellig måde, men ikke mange forløb med direkte brug af læringsstils-materialer. At holddeling med brug af læringsstile breder sig, at der bliver mindre fælles klasseundervisning. Fagudvalgene diskuterer læringsstile brug af anderledes undervisningsformer indenfor deres fag. I årsplanerne er det synliggjort, at der arbejdes med elevernes forskellige læringsstile. Læringsstils-materialer er inddateret på Materialerne udlånes gennem skolebiblioteket. Flere materialer på skolebiblioteket, så de kan

7 7 RUMMELIGHED samt status juni 07 skolebiblioteket. anvendes af andre. Alle fællesrum i indskolingsafd. indrettes med inventar, der understøtter de mange intelligenser. Brug af MI er en naturlig indgangsvinkel også i SFO i arbejdet med indsatsområderne Gemmenført. På vej implementeret på 2. årg. Implementeres også på 0. og 1. årg. Der udarbejdes MI-profiler på SFO_børn. Optimering af helhedssyn på barnet. Trivsel Flere udvalg nedsat til at arbejde med adfærd, trivsel, værdigrundlag, undervisningsmiljø. Dette i samarbejde med elevråd og SI. Udvalgene samarbejder og har omfordelt arbejdsopgaverne. Antimobbepolitik og handleplan formuleret. Arrangement forår 07 med fokus på værdigrundlag/ undervisningsmiljø gennemført. Undervisningsmiljøundersøgelse laves efterår 07 uge 39. Fokus på elevrådsarbejde. Evt. omstrukturering. Elevrådet laver arrangementer eller andre tiltag til gavn for trivsel og undervisningsmiljø. Der arbejdes med resultatet af undersøgelsen på alle niveauer. Større bevidsthed om elevansvar omkring trivsel. Oplevelse af elevmedbestemmelse. Trivselspolitik lavet og undervisningsmiljøunder søgelse gennemført. Nødvendige tiltag taget. Fælles indsats for at højne elevansvar i forhold til oprydning og hensyntagen til skolens ting. Hele personalet på skolen tager ansvar. Det virker, men kræver fortsat stor opmærksomhed. Indsatsområdet fortsættes. Mindre slid. Mindre brug af vedligeholdelsesmidler. Kunst- og æstetik Nedsættelse af kunst- og æstetikudvalg bestående af lærere, pæd. og elevrådselever. Ideer fremlagt på pæd.råd. Der arbejdes videre. Elever ikke inddraget endnu. Udsmykning af skolen går i gang, når ombygning af sidste fløj er færdig. Mere kunst på skolens vægge. Tværsektuelt samarbejde/over gange Øget skriftlighed i overlevering fra børnehave til skole. Skriftlighed mere accepteret. Nuværende tiltag fortsættes. Alle børnehaver laver en skriftlig overlevering til skolen. Besøgsdage, praktikudveksling, evalueringsmøder mv.fortsættes og Skriftlig overlevering fra alle børnehaver. Fortsat fokus på udvikling af området.

8 8 RUMMELIGHED samt status juni 07 Område Tiltag 06/07 Evaluering af tiltag06/07 INTEGRATION samt status juni 07 Uddannelse Uddannelse af en tosprogskoordinator. To-sprogskoordinator færdiguddannet. udvikles. Efter evaluering i juni 08 fortsætter arbejdet med integration som en naturlig del af skolens udvikling, men anses i øvrigt som implementeret i skolens hverdag. Integration af forældre og børn med andet sprog Forsøg på at få alle 2- sprogede børn i klasse til at gå i SFO Flere 2-sprogede børn deltager i kommunens fritidstilbud og fritidsaktiviter Målet nået. Ikke nået. Indsatsen fortsætter. Indsatsen fortsætter. Lærere spørger interesseret til deres fritid/interesser. Uge 13: Interkulturel kompetence Eleverne udviser større tolerance overfor hinanden. Flere venskaber på tværs. Indsatsen fastholdes i det daglige. Global/interkulturel kompetence skal tænkes ind i undervisningsforløb jfr. formål for uge 13 2-sprogsforældre deltager i alle skolearrangementer. Dette er ikke nået. Flere kommer g til klassearrangementer og tolk bliver anvendt mere. Indsatsen fortsætter. Forældrerådsansvar Inddragelse af danske forældre i integrationsarbejdet ude i den enkelte klasse. Danske kontaktforældre udpeget i alle klasser. Ordningen fortsætter. Fortsat: På 1. forældremøde i aug. sættes navn på de forældre, der vil tage sig særligt af 2-sprogede forældre ved diverse

9 9 Område Tiltag 06/07 Evaluering af tiltag06/07 INTEGRATION samt status juni 07 arrangementer. Skolebestyrelsesansvar Et skolebestyrelsesmedlem står med særlig kontakt til 2- sprogsforældre. 2-sprogsforældre oplever sig set. Kontaktperson deltager i forældremøde i aug. Skolebestyrelse indgår tydeligere på forældremøde i aug. Samarbejde med forældre og børn med andet sprog Strategiplan iværksat: 1) Pjecen udleveres. 1) 2.sprogsforældre kender mere til skolens dagligdag. 1) Pjecen bruges fortsat. Evt. laves der en CD som supplement til pjecen. 2) Forældremøde med 2-sprogsforældre aug ) Mødet afholdt. 2/3 deltagelse af 2.sprogsforældre. 2) 2 forældremøder afholdt, 100% opbakning. Møderne er ønsket af forældrene. 2) Forældremøder med 2- sprogede forældre fortsættes. 3) Tæt kontakt ca en gang om mdr. med forældre til 2-sprogede. 3) Forbedret opførsel/arbejdsindsats fra 2.sprogede elever. 3) Fortsættes. Undervisning i dansk som 2.sprog. 4) Der er elevplaner på alle 2-sprogede elever, der får sprogstøtteundervisning 5) Undervisningen af 2- sprogede foregår på hold i den aktuelle afdeling 4) Elevplaner lavet. 5) Undervisningen er primært organiseret i hold. 4) elevplaner for 2-spogede sendt med elevplaner ud til forældrene. 5) fleksibilitet i hold- og enkeltelevsundervisning afh. af elever og deres behov. 4) Nye 2-sprogsbørn screenes, øvrige sprogvurderes. 5) holdundervisning prioriteres fortsat giver flere lektioner til eleverne. 4) Screeninger/ vurderinger forbedrer indsatsen i undervisningen af 2- sprogede. Lektiecafe 6) Udvidelse af lektiecafe. Skole: hver dag efter 5..time, 2 lærere 1 naturfaglig og 1sproglig. SFO: lektiecafe alle 3 årgange. 6) 2-sprogsbørn skal efter aftale med forældrene gå i lektiecafe. Målet ikke nået. Særlig lektiebog fungerer som bindeled mellem den enkelte 6) Efter ønske fra forældre skal alle 2-sprogsbørn gå i lektiecafen min. en gang om ugen. Opfølgning på dette fra lærere og lektiecafe. 6) Tiltaget fortsættes både i skole og SFO. Samme niveau.

10 10 Område Tiltag 06/07 Evaluering af tiltag06/07 INTEGRATION samt status juni 07 lærer, lektiecafen og hjemmet. Område: Tiltag 06/07 Evaluering af tiltag 06/07 NATURFAG samt status juni 07 Uddannelse Natlysuddannelse (N/T Udannelse gennemført. uddannelse) fortsat. Fokus på f/k, bio, geo Skolen har bedre faglig ved ansættelser. dækning. Efter evaluering i juni 08 fortsætter arbejdet med naturfag som en naturlig del af skolens udvikling, og er i øvrigt implementeret i skolens hverdag. Efteruddannelse i bio/geo. Gennemført. Fagudvalg Videndeling forsættes. Opprioritering af fagudvalget Målet nået. God vidensdeling i fagudvalg fortsættes. Fortsættes. Naturfagsundervisning Fælles naturfaglig emneuge. Udvalg nedsættes Flere naturfagsprojekter i overbygning/ på mellemtrin. Ugen gennemført med stor succes. Flere tværfaglige naturfagsprojekter. Dog stadig et udviklingsområde. Fælles naturfaglig uge i uge 41 Fortsat fokus på naturfagsprojekter, herunder Case Melved (tværfagligt materiale i naturfag) Fælles naturfaglig uge hvert år. Fortsat fokus. TAFAT TAFAT-program på både 5. og 6. årg. Evaluering på 5. og 6. årg. gennemført. TAFAT-program årg. fortsættes. Koordinering af indkøb. TAFAT fortsættes Bio, geo, fy Hvert fag selvstændige prøver Bio og geo lægges som ½-års fag i skemaet. Prøver til jul og til sommer. Skemalæggerne forsøger at tilgodese dette. Pilotprojekt Tillæg til Pilotarbejde om Grønnegård. Arbejdsgruppe nedsættes. Intern aftale om at tillæg Skitseforslag foreligger. Afventer økonomiske muligheder. Læseplanstillæg lavet. Projekt med tids- og handleplan. Tillægget implementeres. Projekt sættes i gang. Underbygger ønsket om flere tværfaglige

11 læseplan 11 til læseplan N/T er bindende for skolens N/T-lærere fra aug. 07 naturfagsprojekter. Udeliv i SFO Der etableres en mooncarbane. Samarbejde med indskoling i naturfaglige forløb, bedre koordinering af årsplaner. Etableret. Mål delvis nået. Indsatsen fortsætter. Fortsættes og indtænkes i årsplanen. Evalueres på afdelingsmøde i indskolingen.. Et sundere liv Alle børn laver bålmad en gang ugentligt. Fast struktur på eftermiddagsmåltidet. Skriftlig forældreevaluering lavet. 97% ønsker mardning fortsat. Ordningen fortsætter. EVALUERING samt status juni 07 Evaluering Def. af evaluering Mål nået. forankret. Elevmappe som bærende På meget forskellig vis i ide i evalueringskassen. de enkelte team. Konsekvent brug af elevmappe, også som refleksionsredskab. Vidensdeling omkring elevmapper mellem team. Elevmappen bruges som både refleksionsog evalueringsredskab. Elevmappe Hvert fagteam formulerer hvad der inden for deres fag er vigtigt/værdifuldt at samle i en evalueringsmappe. Formuleret i alle fagteam. Samlet af evalueringsudvalg. Evaluerings-fagmapper med eksemplariske eksempler samlet på biblioteket. Udvalg/bibliotek udfarende mhp at samle ind fra fag-udvalg. Oplysninger om min. indhold af elevmappe fag for fag tilgængelig på bibliotek. Elevplan Udvalgsarbejde: Udarbejdelse af 3 samtalebøger. Der tages højde for regeringens udspil mhp. bestemte krav om elevplaner. Måske bliver det en elevplansbog i stedet. Udvalget har i stedet lavet første skabelon for Rønbækskolens elevplan. Teamfokus på elevplaner. Pæd. aften med fokus på vidensdeling om arbejdet med elevplaner i teamene. Elevplaner udviklet/evalueret.

12 12 EVALUERING samt status juni 07 Årsplan At der i årsplaner er synlige Mål og evaluering mål til hvert indgår naturligt i undervisningsforløb. planlægning af ethvert forløb. Ses i årsplan eller informationsbreve. Der kvalitetsudvikles med fokus på elevernes selvrefleksion, selvbestemmelse og medbestemmelse Pæd.aften med fokus på vidensdeling om hvordan mål og evaluering kan indgå i årsplanlægning. Årsplaner og informationsbreve indeholder naturligt mål og evaluering af forløb. Virksomhedsplan SMTTE-model bruges ved udarbejdelse af skolens virksomhedsplan. Denne er lagt ud på hjemmesiden og sendt ud i skolens informationshæfte. Virksomhedsplan ændres så den bliver en naturlig uddybning af skolens kvalitetsrapport. Virksomhedsplan og kvalitetsrapport hænger naturligt sammen. Kvalitetsrapport Krav fra UVM om kvalitetsrapport. Der aftales, hvilke nøgletal de enkelte årgange skal levere. Der arbejdes videre med at finde måder at kumentere vores evalueringer på. Kvalitetrapport som overordnet evaluering af skolens samlede arbejde.

13 13 IT-KOMPETENCER samt status juni 07 Opsætning af computere Ombygningen har skabt IT-struktur i større antal i problemer med fællesrum/bibliotek. kablingen. Nettet har Revideret IT-struktur på derfor ikke fungeret i skolen efter ombygning. alle fløje. Kablingen 10 pc-er pr årgang. fungerer nu. Optimeret brug af Målet med 10 pc-er pr multimedierummet. årgang er ikke nået. 12 bærbare computere 24 bærbare maskiner indkøbt. indkøbt. Målet nået. Trådløst netværk Software Opkoblingen på trådløst netværk fungerer. Relevante programmer er til stede på computerne og benyttes! Målet nået. Målet nået. Indkøb af flere PC-ere. Målet nedjusteres til 6 pc-ere. årgang. Flere computere på biblioteket. Flere bærbare computere indkøbes, således at de kan lånes ud som klassesæt. Trådløst net udbygges. Indsats fortsættes. Programmer indkøbes ud fra ønsker fra fagudvalg og årgange IT-bøger/materialer indkøbt på bibliotek. Synlige PC-områder på alle årgange. Trådløst net fungerer. 6 aktive pc-ere pr. årgang. Net etableret. Samling af kompetencer Opkvalificering af samarbejde mellem bibliotek, IT- og AVafdeling Bibliotekar indgår i arbejdet med AV og IT. Pæd. IT-vejleder Pædagogisk IT-vejledning en del af bibliotekets arbejde. 3. årgang Alle børn på 3. årg. har kendskab til elementære programmer og færdigheder. Spørgeundersøgelse med elever og forældre ikke gennemført. Pga. manglende kabling har 3. årg. ikke kunnet gennemføre planlagte tiltag. Junior pc-kørekort tages på 3. årgang. Teamet har - med vejledning fra bibliotekar - ansvar for, at eleverne på 3. årgang tager pckørekort. 3. årgang har taget pckørekort. Elevmail/ Elevintra Alle skolens elever har deres egen mailadresse. Alle elever har egen mailadresse. Mail anvendes som led i undervisningen.

14 14 IT-KOMPETENCER samt status juni 07 Elevintra anvendes i overbygning og på mellemtrin. Elevintra implementeret Forældreintra Debat om forældreintra. Plan for implementering af forældreintra lavet. Alle klasser bruger forældreintra. Forældreintra implementeret. Uddannelse/ Vidensdeling 2 lærere på mat. ITkursus. Viden/erfaringer viderebringes til matematikfagudvalg. Børnehaveklasse-lærerne på Pædagogisk IT kursus. Gennemført IT generelt bedre integreret i matematik Gennemført. Bibliotekar uddannes i Junior pckørekort. Bibliotek holder spotkursus for lærerne i brug af pc-kørekort. IT anvendes som en naturlig del af undervisningen på alle årgange. SFO SFO: IT integreres mere. Computeren anvendes i dagligdagen. Børn lærer at arbejde med billede- og tekstformidling. Gennemført. IT-teknologi anvendes i hverdagen. Smartboard Skolens første smartboard samt storskærm etableres som faststående i udvalgt lokale. Skolens første smartboard indkøbes. Smartboard bruges af lærerne. Fysik ønsker smartboard. Styrket prioritering af skolens ITindsats. IT laver en plan for indkøb. 4 årlige statusmøder mellem IT og ledelsen. Evalueres på statusmøde.

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Indsatsområde: Skolesammenlægning år 2 Den planlagte omorganisering af skolen, så 0.-4. klasse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf. 9636 5500 E-mailadresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax 9831 9477 klarupskole@aalborg.dk www.klarupskole.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13

Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13 2013 Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune 2 Indhold Indhold... 2 Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen(kort tekst)...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere