Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet Eures og Work in Denmark 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering 1.1. Jobnet Eures og Work in Denmark 4 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation Opkvalificeringsjob Voksenlærling InnoBooster Fagpilot Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Vejledning om voksen- og efteruddannelse (VEU) Virksomhedspraktik 3.1. Virksomhedspraktik for ledige Virksomhedspraktik for personer med særlige behov Virksomhedspraktik for sygemeldte Ansættelse med løntilskud 4.1. Job med løntilskud i private virksomheder Job med løntilskud i offentlige virksomheder Kommunalt seniorjob Nedsat arbejdsevne 5.1. Delvis syge- eller raskmelding aftale. Medarbejdere med langvarig eller kronisk lidelse Mentorstøtte Handicap og arbejdsliv Fleksjob Skånejob. Løntilskud til førtidspensionister Samarbejdsaftaler 6.1. Partnerskabsaftaler Sociale virksomhedsaftaler Virksomhedscentre Arbejdsfordeling Varsling Kommunikation med det offentlige Gode hjemmesider Kontakt Organisationsdiagram 32

2

3 1. Rekruttering 1.1. Jobnet Jobnet er landets største jobportal med over to millioner besøgende hver måned. På Jobnet kan virksomheder med aktivt CVR-nummer gøre brug af en række servicetilbud. Virksomheder kan gratis oprette sig som brugere og udsøge cv er på Jobnet til ordinære stillinger. Tusindvis af jobsøgende har indlagt deres cv med detaljerede oplysninger om deres kvalifikationer. Virksomheder vil hurtigt kunne finde mulige kandidater til det ledige job. Virksomheder kan gratis indrykke jobannoncer på Jobnet og herigennem få synliggjort aktuelle ledige jobs. Jobannoncer skal godkendes af Arbejdsmarkedsstyrelsen og er normalt tilgængelige samme dag, hvis de indrykkes om formiddagen, og ellers dagen efter. Jobcentrets Virksomhedsservice tilbyder personlig hjælp til såvel udsøgning af cv er som oprettelse af jobannoncer. Virksomheder har også mulighed for at oprette en søgeprofil, hvor der kan opstilles ønsker til f.eks. kompetencer og ansættelsesvilkår. Herefter vil virksomheden modtage en mail, når der oprettes nye matchende cv er. 3

4 1. Rekruttering 1.2. Eures og Work in Denmark Virksomheder har mulighed for at rekruttere arbejdskraft i udlandet gennem rekrutteringsnetværket Eures, der hører under Europakommisionen. Det kan f.eks. være aktuelt i forbindelse med afhjælpning af flaskehalse. Hvis virksomheden har brug for rådgivning om international rekruttering, henvises til Work in Denmark-centrene, der kan informere om love og regler. 4

5 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation Formålet med jobrotation er at give såvel private som offentlige virksomheder mulighed for at opkvalificere nuværende medarbejdere, mens ledige ansættes som vikarer i uddannelsesperioden. Herved opretholdes produktionen og servicen, mens opkvalificeringen pågår. Jobrotation er et fleksibelt redskab, der kan tilpasses virksomhedens behov. Alle medarbejdergrupper kan deltage i jobrotation, og jobrotation kan også anvendes, hvis der er medarbejdere fraværende på grund af orlov. Det er et krav, at den ansatte, der skal i uddannelse, allerede har været ansat hos samme arbejdsgiver i minimum tre måneder. En ansat i virksomhedspraktik eller med løntilskud, eller anden støttet beskæftigelse samt elev-, lærlinge- eller tilsvarende uddannelsesansættelse anses i denne forbindelse ikke for ordinær ansættelse. Økonomi Rotationsydelsen udbetales for det antal timer, hvor medarbejderen er på uddannelse og erstattes med en vikar. Beløbet kan f.eks. anvendes til at dække lønudgifter til rotationsvikaren, udgifter til efteruddannelse eller øgede lønudgifter til deltidsansatte, der opnormeres. Jobcenter Frederikshavn tjekker, at den beskæftigede og den ledige, som deltager i jobrotationsordningen, opfylder kriterierne for at indgå i et jobrotationsprojekt. Jobcentret kan hjælpe med at finde egnede rotationsvikarer og sørge for eventuel supplerende uddannelse af dem, inden de starter som rotationsvikarer. Jobcenter Frederikshavn tilbyder uddannelsesrådgivning i forhold til at finde en løsning på medarbejdernes behov for efteruddannelse. Jobcenter Frederikshavn kan informere om relevante kursus- og efteruddannelsesmuligheder og kan etablere kontakt til uddannelsesinstitutionerne. Jobcenter Frederikshavn tilbyder endvidere at koordinere samarbejdet mellem de involverede parter og kan også vejlede om økonomiske forhold. Blanketter AB522. Anmodning om jobrotation/anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse. AB522B. Bilag til ansøgning om jobrotation, flere deltagere. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. 5

6 2. Opkvalificering 2.2. Opkvalificeringsjob Opkvalificeringsjob giver virksomheden mulighed for at ansætte ledige i ordinære stillinger og samtidig få tilskud til opkvalificering. På den måde kan ledige, der ikke matcher jobkravene i første omgang, få nye kompetencer og blive klar til de konkrete arbejdsopgaver. Blanketter AF92. Ansøgning om bevilling af tilskud til opkvalificering ved ansættelse. Blanket og tilhørende vejledning findes på dk under Blanketter. Det udvider både ansøgerfeltet og gør rekrutteringen mere fleksibel. Der gives tilskud til alle former for opkvalificering, så længe opkvalificeringen ligger ud over normal opkvalificering i virksomheden. Der kan f.eks. gives tilskud til oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, som er særlige for den pågældende virksomhed. Det er en betingelse, at virksomheden ikke modtager løntilskud eller andre supplerende ydelser i forbindelse med ansættelsen. Vær opmærksom på, at den ledige skal opfylde visse kriterier for at kunne komme i betragtning til et opkvalificeringsjob. 6

7 2. Opkvalificering 2.3. Voksenlærling Med voksenlærlingeordningen kan virksomheden på fleksible og økonomisk fordelagtige vilkår få uddannet arbejdskraften. Brug ordningen til at uddanne nye medarbejdere eller til at opkvalificere allerede ansatte. Betingelser Virksomheden kan få tilskud til en voksenlærling indenfor alle fagområder, hvis den person, som virksomheden ønsker at tage i voksenlære, er ledig. Personen skal have været ledig i minimum to måneder, hvis personen ikke har en uddannelse i forvejen, eller hvis personen har en forældet uddannelse. Hvis personen har en uddannelse i forvejen, skal personen have været ledig i minimum 12 måneder. Hvis den person, som virksomheden ønsker at tage i voksenlære, allerede er i arbejde, må personen ikke have en uddannelse i forvejen. Desuden skal uddannelsen optræde på en liste udgivet af Beskæftigelsesregionen, for at virksomheden kan få tilskud. Virksomheden skal godkendes som praktiksted samt have udarbejdet en uddannelsesaftale, der skal godkendes af erhvervsskolen. Voksenlærlingen skal være fyldt 25 år. Voksenlærlingen må ikke have en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med erhvervsuddannelse eller overstiger erhvervsuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste fem år, eller medmindre voksenlærlingen har været ledig i seks måneder for ledige under 30 år og ni måneder for ledige over 30 år. Økonomi I praktikperioden skal virksomheden betale en løn, der mindst svarer til mindstelønnen for en ufaglært arbejder inden for det pågældende område. Virksomheden får herefter refunderet en del at timelønnen i praktikperioderne. Tilskuddet til virksomheden udgør 40 kr. pr. time i hele den aftalte uddannelsesperiode, hvis der indgås en uddannelsesaftale med en ledig. Hvis uddannelsesaftalen indgås med en beskæftiget udgør tilskuddet 30 kr. i timen, og det gives kun i de to første år af den aftalte uddannelsesperiode. I skoleperioderne kan virksomheden søge tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Blanketter AB501. Ansøgning om tilskud til voksenlærling. AB505. Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. AB501 indsendes til Jobcentrets Virksomhedsservice sammen med en kopi af den indgåede (evt. godkendte) aftale. Dette skal ske senest en måned efter uddannelsesaftalen er indgået. AB505 indsendes til Jobcenter Frederikshavn. Tilskudsperioden er to år fra uddannelsens startdato. 7

8 2. Opkvalificering 2.4. InnoBooster Virksomheder har mulighed for at få tilskud til ansættelse af en højtuddannet medarbejder gennem InnoBoosterprogrammet, som udbydes af InnovationsFonden. I forbindelse med oprettelse af InnoBooster nedlægges Videnpilotordningen som selvstændig ordning. InnoBooster er ét samlet fleksibelt innovationstilbud til mindre virksomheder, der sætter fokus på udviklingsstrategi. Med et tilskud fra InnoBooster investerer Innovations- Fonden i virksomhedens gode ideer og hjælper med at gøre dem til virkelighed. Ideen er at kombinere gode ideer med tilførsel af ny viden. Målet er at skabe vækst og udvikling til gavn for både virksomheden og samfundet. Investeringen skal føre til nye muligheder enten via nye produkter, serviceydelser eller arbejdsprocesser, eller ved nye metoder til salg, marketing eller organisering af virksomheden. Det centrale er, at virksomheden er parat til at investere i udvikling, men mangler viden eller teknologi for at kunne komme videre. Virksomheden udarbejder en InnovationsPlan, som bruges til at søge om økonomisk hjælp til en individuel videnpakke. I videnpakken kan indgå tilskud til: Personer, der kommer direkte ind i virksomheden: - Højtuddannede, som ansættes på normale vilkår i virksomheden i op til 12 måneder. Det er et krav, at virksomheden kun har ganske få eller ingen højtuddannede ansat i forvejen. - En forsker fra en dansk eller udenlandsk videninstitution, som placeres i virksomheden. Der kan gives tilskud til en videnpakke på mellem og kroner, og virksomheden skal selv skyde et tilsvarende beløb ind i forløbet. Noget af egenfinansieringen kan være i form af arbejdsløn til egne medarbejdere, og noget skal være i form af kontant betaling for den viden, der fås. Et innovationsforløb skal vare mellem 6 og 12 måneder, og det tilpasses inden for denne periode til virksomhedens behov. Når InnovationsFonden vurderer virksomhedens InnovationsPlan, ses der på, om den indeholder nyskabende elementer. Det behøver ikke være noget nyt, der aldrig er set før, men kan være nyt for branchen eller på anden vis nyskabende. Det er også vigtigt, at det udviklingsforløb, som virksomheden vil gennemføre, hænger sammen med den øvrige forretning, og at der er en forventning om en forretningsmæssig gevinst. Desuden er det positivt, hvis innovationsplanen har et internationalt aspekt, er tværfagligt orienteret eller hvis der inddrages studerende på en sådan måde, at enten studerende eller uddannelsesinstitutioner opnår en gevinst. Samarbejde med en videninstitution, som virksomheden ikke tidligere har samarbejdet med, og som kan give virksomheden ny viden, der ikke umiddelbart kan købes på det private marked. Andet Den manglende brik, som er nødvendig for virksomhedens innovationsforløb. Det er vigtigt, at denne viden hænger sammen med de andre dele af videnpakken. 8

9 2. Opkvalificering 2.5. Fagpilot Fagpiloter er et tilbud til små og mellemstore private virksomheder om at ansætte en erhvervsuddannet medarbejder - en fagpilot - med tilskud. Formålet med ansættelsen skal være nyskabende udvikling for virksomheden, og der skal være tale om et konkret projekt, der er baseret på en klar, innovativ idé. Fagpiloten skal udføre et projekt for virksomheden i minimum 6 måneder og højst 12 måneder. Projektet kan tage udgangspunkt i udvikling af virksomhedens produkter, indførelse af ny teknologi, opdyrkning af nye markeder eller ny viden om design, forretningsforståelse eller lignende. Det kan f.eks. være et forløb, hvor en ung håndværker anvender ny viden i form af eksempelvis nye materialer eller teknologi. Der gives ikke tilskud til driftsopgaver, basal effektivisering eller andre opgaver, som udføres efter på forhånd definerede procedurer, som f.eks. certificering. Betingelser Følgende virksomheder kan få en fagpilot: Private virksomheder med mindst to og højst 100 fuldtidsansatte (ekskl. ejere) på ansøgningstidspunktet. Krav til fagpiloten: Fagpiloten skal være under 30 år ved ansættelsestidspunktet. Fagpiloten skal mindst have gennemført én EUD-uddannelse, og uddannelsen skal være afsluttet på ansættelsestidspunktet. Fagpiloten må inden for de seneste 2 år ikke have arbejdet i virksomheden mod løn, honorar eller andre former for godtgørelser. Fagpiloten må inden for de seneste 2 år højst have arbejdet 8 uger i virksomheden uden løn, honorar eller andre former for godtgørelser i forbindelse med arbejdet. Fagpiloten må ikke tidligere have været ansat som fagpilot i virksomheden. Økonomi Der kan søges om op til kr. i tilskud om måneden til lønnen i op til 12 måneder, dog højest halvdelen af fagpilotens løn. Tilskud bortfalder, hvis ansættelsen varer mindre end 13 uger. Virksomheden må ikke modtage andet offentligt tilskud til fagpilotens løn. Virksomheden må ikke have - eller de sidste 2 år have haft - en ansat med en EUD-uddannelse svarende til fagpilotens. Virksomheden skal have haft mindst 1 million kr. i omsætning de seneste 12 måneder. Virksomheden må ikke være under konkurs, i betalingsstandsning eller have forfalden gæld til det offentlige. 9

10 2. Opkvalificering 2.6. Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Med en GVU kan en ufaglært medarbejder i en virksomhed få en erhvervsuddannelse på kortere tid end normalt. Uddannelsen er oftest uden praktik, fordi medarbejderen får merit for sin hidtidige erhvervserfaring. Uddannelsen resulterer i et uddannelsesbevis, som er helt det samme, som hvis medarbejderen havde gennemført en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår. Målgruppen for GVU er medarbejdere, som er ufaglærte, men har praktisk erfaring faglærte med en forældet uddannelse faglærte med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godskrives i Danmark. Hvis en virksomhed har en medarbejder ansat, der opfylder ovenstående krav, er det muligt at uddanne personen som en del af et jobrotationsforløb. Det er ellers ikke muligt at kombinere en erhvervsuddannelse med jobrotation. Virksomheden modtager jobrotationsydelse for de timer, hvor medarbejderen er på uddannelse. Beløbet kan anvendes til at dække lønudgifter til en rotationsvikar, udgifter til skoleophold eller øgede lønudgifter til deltidsansatte, der opnormeres. Betingelser Medarbejderen skal være fyldt 25 år og have mindst to års relevant erhvervserfaring. Medarbejderen skal desuden have skolekundskaber, der svarer til 9. klasse i relevante fag. Uddannelsen kan gennemføres i det tempo, som passer virksomheden, dog maksimalt 6 år. GVU består af kurser og enkeltfag, der kan foregå på handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, landbrugsskoler og social- og sundhedsskoler. Virksomheden betaler et mindre deltagergebyr for kurserne. GVU starter med en individuel kompetencevurdering, som laves sammen med en vejleder på den skole, der udbyder uddannelsen. Her afklares det hvilke kurser og enkeltfag, som den individuelle GVU-plan skal indeholde. Det lokale VEU-center kan henvise til den rigtige skole. Jobcentrets Virksomhedsservice er behjælpelig med den del, der vedrører jobrotation. 10

11 2. Opkvalificering 2.7. Vejledning om voksen- og efteruddannelse (VEU) VEU-centrene tilbyder virksomheder rådgivning og vejledning omkring efteruddannelse af nuværende medarbejdere. VEU står for voksen- og efteruddannelse, og VEU-centrene er et formelt samarbejde mellem de skoler, der udbyder voksenuddannelse og efteruddannelse. Der er 13 centre fordelt over hele landet. En virksomhed kan bruge det lokale VEU-center som sparringspartner, når der er behov for at uddanne medarbejdere og ledelse op mod virksomhedens mål. Hvis en virksomhed er under omstilling, og der er brug for nye kompetencer, kan VEU-centret hjælpe med tilpassede løsninger på individ- og virksomhedsniveau. VEU-centret tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov. Virksomheder kan aftale et besøg med en konsulent fra VEU-centret. Konsulenten har overblik over de almene- og erhvervsrettede efteruddannelser, f.eks. AMU-kurser og kurser på VUC. Det betyder, at der vejledes i den rigtige retning uanset branche. Opkvalificering af medarbejdere kan tilrettelægges på mange måder. Et forløb kan sammensættes af elementer fra flere skoler, så det på alle måder matcher virksomhedens behov. Den rådgivning og vejledning, virksomheden modtager via VEU-centret, er gratis og uforpligtende. Der er mulighed for at få lavet individuelle uddannelsesplaner for medarbejdere og ledelse. Økonomi Virksomheder kan få tilskud til kompetenceudvikling af medarbejderne. Tilskud fra kompetencefonde, VEUgodtgørelse og jobrotation er nogle af de økonomiske støttevilkår, der findes. 11

12 3. Virksomhedspraktik 3.1. Virksomhedspraktik for ledige Virksomheder har gennem virksomhedspraktik mulighed for at afprøve en ledigs kvalifikationer med henblik på evt. efterfølgende ansættelse. Alle ledige har mulighed for at komme i virksomhedspraktik. Praktikperioden kan vare op til fire uger. For personer, der modtager dagpenge på dimittendsats, og som ikke har været i arbejde efter endt uddannelse, kan varigheden være op til 8 uger. Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer pr. uge. Betingelser En ledig kan ikke komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor vedkommende senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentlige tilskud. Blanketter AB131. Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik. Blanket og tilhørende vejledning findes på dk under Blanketter. Kontakt Når virksomheden og den ledige har fundet hinanden, kontaktes Jobcenter Frederikshavn for udarbejdelse og godkendelse af blanketter samt jobplan. Hvis en virksomhed ønsker at få en ledig i virksomhedspraktik, men ikke selv har fundet personen, kontaktes Jobcentrets Virksomhedsservice. Antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre en person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid en, og herudover en person for hver ti ordinært ansatte. Forud for praktikperioden skal praktikken være drøftet mellem virksomheden og de ansatte. Økonomi Virksomhedspraktik er uden lønudgift for virksomheden. Skader på den ledige eller tingsskader begået af den ledige skal som udgangspunkt anmeldes til virksomhedens forsikring. Hvis skaden ikke er dækket af anden forsikring, kan kravet rejses mod kommunen, som vil vurdere skaden efter erstatningsansvarslovens regler. 12

13 3. Virksomhedspraktik 3.2. Virksomhedspraktik for personer med særlige behov Virksomheder har mulighed for at få personer med særlige behov i virksomhedspraktik. Det kan f.eks. være personer omfattet af Integrationsloven, kontanthjælpsmodtagere med udfordringer udover ledigheden eller personer, der er berettiget til fleksjob. Praktikperioden varer typisk 4-13 uger og kan i nogle tilfælde forlænges op til 26 uger. Arbejdstiden fastsættes individuelt. Jobcenter Frederikshavn kan yde tilskud til hjælpemidler, herunder til køb af arbejdsredskaber, samt til frikøb og opkvalificering af en mentor. Betingelser En person kan ikke komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor vedkommende senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentlige tilskud. Antallet af ansatte i virksomhedspraktik og med løntilskud må maksimalt udgøre en person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid en, og herudover en person for hver ti ordinært ansatte. Økonomi Virksomhedspraktik er uden lønudgift for virksomheden. Skader på den ledige eller tingsskader begået af den ledige skal som udgangspunkt anmeldes til virksomhedens forsikring. Hvis skaden ikke er dækket af anden forsikring, kan kravet rejses mod kommunen, som vil vurdere skaden efter erstatningsansvarslovens regler. Blanketter AB131. Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. Kontakt Det er ofte en virksomhedskonsulent fra Jobcenter Frederikshavn, der tager kontakt til virksomheden for at høre, om virksomheden kan tilbyde en praktikplads til en bestemt person. Hvis en virksomhed ønsker at få en person med særlige behov i virksomhedspraktik, men ikke selv har fundet personen, kontaktes Jobcentrets Virksomhedsservice. Forud for praktikperioden skal praktikken være drøftet mellem virksomheden og de ansatte. 13

14 3. Virksomhedspraktik 3.3. Virksomhedspraktik for sygemeldte Virksomhedspraktikkens formål er som udgangspunkt at hjælpe den sygemeldte med henblik på fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet evt. med optrapning i antallet af timer. Virksomhedspraktikken kan også være med til at belyse de ressourcer, den sygemeldte fortsat har, men også de udfordringer, den sygemeldte har, grundet den helbredsmæssige situation. Det kan også være en af virksomhedens egne medarbejdere eller en ledig sygemeldt person, der kommer i virksomhedspraktik i virksomheden. Betingelser Antallet af ansatte i virksomhedspraktik og med løntilskud må maksimalt udgøre en person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid en, og herudover en person for hver ti ordinært ansatte. Forud for praktikperioden skal praktikken være drøftet mellem virksomheden og de ansatte. Jobcenter Frederikshavn og virksomheden aftaler arbejdsopgaverne og rammerne for praktikken. En virksomhedskonsulent følger jævnligt op på virksomhedspraktikken med henblik på at afklare den sygemeldte persons arbejdsevne. Økonomi Hvis der er tale om en af virksomhedens egne medarbejdere gælder overenskomstens regler for eventuel aflønning mv. under sygdom. Formålet er typisk at fastholde medarbejderen i virksomheden. Hvis der er tale om en ledig sygemeldt, der skal afprøves i virksomheden, skal virksomheden ikke udbetale løn under praktikken. Skader på den ledige eller tingsskader begået af den ledige skal som udgangspunkt anmeldes til virksomhedens forsikring. Hvis skaden ikke er dækket af anden forsikring, kan kravet rejses mod kommunen, som vil vurdere skaden efter erstatningsansvarslovens regler. Blanketter AB131. Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik. AB101. Tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. 14

15 4. Ansættelse med løntilskud 4.1. Job med løntilskud i private virksomheder Virksomheder har mulighed for at ansætte en medarbejder med løntilskud og herigennem få opfyldt behovet for arbejdskraft. Ved ansættelse med løntilskud ansættes medarbejderen på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, og virksomheden får efterfølgende et tilskud pr. time til medarbejderens løn. Betingelser Den ledige skal have været ledig i seks måneder forud for ansættelsen. En ledig kan ikke ansættes i job med løntilskud i den virksomhed, hvor vedkommende senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentlige tilskud. En ledig kan ikke ansættes i job med løntilskud hos ægtefælle, registrerede partner eller samlever. Blanketter AB201. Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud. AB250. Anmodning om udbetaling af løntilskud fast timesats. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. Kontakt Har virksomheden og den ledige har fundet hinanden, kontaktes Jobcenter Frederikshavn for godkendelse og udarbejdelse af blanketter samt jobplan. Har en virksomhed en ledig stilling, som ønskes besat med en medarbejder med løntilskud, kontaktes Jobcentrets Virksomhedsservice. Jobcentrets Virksomhedsservice kan hjælpe med at opslå stillingen på Jobnet. Ansættelse med løntilskud kan maksimalt gives i seks måneder. Opsigelse af den ansatte med løntilskud sker efter gældende overenskomstmæssige opsigelsesvarsel. Der skal være tale om merbeskæftigelse i virksomheden. Der må ikke være etableret eller aftalt arbejdsfordeling, og der gives ikke tilskud til kriseramte virksomheder. Antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre en person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid en, og herudover en person for hver ti ordinært ansatte. Forud for ansættelsen med løntilskud skal ansættelsen være drøftet mellem virksomheden og de ansatte. 15

16 4. Ansættelse med løntilskud 4.2. Job med løntilskud i offentlige virksomheder Formålet med et job med løntilskud er at give den ledige en ny mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Løntilskudsjobbet kan medvirke til at genoptræne og opkvalificere den ledige, samtidig med at arbejdspladsen får udfyldt en reel arbejdsfunktion. Løntilskudsjobbet kan efter aftale med Jobcenter Frederikshavn kombineres med uddannelse. Blanketter AB201. Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud. Blanket og tilhørende vejledning findes på dk under Blanketter. Betingelser Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere. Forud for ansættelsen med løntilskud skal ansættelsen være drøftet mellem virksomheden og de ansatte. Løn- og arbejdsvilkår skal følge de overenskomstmæssige vilkår på området. Den ledige kan højest få en løn, der svarer til pågældendes individuelle ydelse. Som minimum skal lønnen dog mindst udgøre 82 % af højeste dagpengesats. Det gælder både for dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere. Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan maksimalt gives i fire måneder for forsikrede ledige og seks måneder for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. En ledig kan ikke ansættes i job med løntilskud i den virksomhed, hvor vedkommende senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentlige tilskud. Antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre en person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid en, og herudover en person for hver ti ordinært ansatte. 16

17 4. Ansættelse med løntilskud 4.3. Kommunalt seniorjob Kommunen har pligt til at ansætte en person, der har bopæl i kommunen, i seniorjob, hvis pågældende er medlem af en a-kasse og dagpengeperioden udløber mindre end 5 år før efterlønsalderen. Ansættelse i seniorjob kan kun finde sted i kommunen, og ansættelsen kan etableres indenfor hele kommunens ansættelsesområde. Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med ansøgeren og bl.a. under hensyn til vedkommendes kvalifikationer og interesser. Betingelser Ansættelse i seniorjob sker i samspil med a-kassen. Ansættelsen skal ske senest to måneder efter den dag, hvor personer har anmodet om et seniorjob, dog tidligst ved udløb af dagpengeperioden. Kommunen skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede medlemmer af en a-kasse. Deltidsforsikrede ansættes tilsvarende på deltid. Ansættelsen i seniorjob sker på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Kommunen modtager et årligt tilskud fra staten pr. helårsstilling i et seniorjob. Tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ved ansættelser, der varer mindre end et år og ved ansættelse på mindre end fuld tid. 17

18 5. Nedsat arbejdsevne 5.1. Delvis syge- eller raskmelding Virksomheder har forskellige muligheder for at fastholde medarbejdere, der på grund af helbredet kun kan arbejde delvist. Det kan være medarbejdere, der efter en sygeperiode er parate til gradvist at genoptage arbejdet. Virksomheden modtager refusion for de timer, hvor medarbejderen ikke er til stede. Ordningen kan f.eks. bruges til medarbejdere, der på trods af sygemelding kan arbejde på nedsat tid. Delvis raskmelding bruges til medarbejdere, som efter en længere sygeperiode er klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at begynde på nedsat tid for gradvist at optrappe til normal tid. Delvis syge- eller raskmelding er en gensidig aftale mellem virksomheden, medarbejderen og Jobcenter Frederikshavn. Betingelser Refusion kan kun ydes i en midlertidig periode. Fraværet skal være mindst fire timer ugentligt. Der kan ske en løbende udvidelse af timeantallet indtil raskmelding finder sted. Ved 33 timers arbejde pr. uge bortfalder de supplerende sygedagpenge. Der ydes refusion af sygedagpenge for fraværstimer ved sygdom udover arbejdsgiverperioden. Refusionen nedsættes i takt med, at arbejdstiden udvides. Er lønnen ophørt inden genoptagelsen af arbejdet, udbetales løn til medarbejderen for det antal timer, arbejdet er genoptaget og sygedagpenge i det resterende timetal. Anmeldelse om sygdom indgives til Jobcenter Frederikshavn inden fire uger, jf. de til enhver tid gældende frister. Lovkrav i henhold til Sygedagpengeloven skal være opfyldt 18

19 5. Nedsat arbejdsevne aftale. Medarbejdere med langvarig eller kronisk lidelse Virksomheder har mulighed for at indgå en 56-aftale, hvis en medarbejder rammes af en langvarig eller kronisk lidelse, hvor der er forhøjet risiko for mindst 10 fraværsdage indenfor et år. Fordelen er, at virksomheden modtager sygedagpengerefusion fra første sygedag. En 56-aftale kan ikke anvendes til systematisk nedsættelse af arbejdstiden. Betingelser En 56-aftale skal aftales med medarbejderen, og der skal foreligge lægelig dokumentation, som indhentes af kommunen. Aftalen gælder i op til to år. Aftalen kan fornyes, hvis medarbejderen har haft fravær i mindst 10 dage indenfor det seneste år på grund af den lidelse, som aftalen omhandler. 19

20 5. Nedsat arbejdsevne 5.3. Mentorstøtte Der kan ydes mentorstøtte, hvis det er afgørende for, at en person kan opnå ordinær ansættelse eller deltage i et beskæftigelsesrettet forløb. Mentorordningen understøtter, at den enkelte får fodfæste på arbejdsmarkedet og kommer tættere på et ordinært job eller et fleksjob. En mentor er en medarbejder eller en ekstern konsulent, som har til opgave at indføre den nye medarbejder i arbejdsopgaverne. Økonomi Virksomheden kan få dækket de faktiske lønomkostninger, hvis en medarbejder frikøbes til at fungere som mentor. Mentoren må ikke udføre sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor. Endvidere kan virksomheden få dækket omkostningerne til eventuel uddannelse af mentoren. Der gives højst mentorstøtte i seks måneder med mulighed for forlængelse. Mentoren kan også have til opgave at varetage en beskæftigelsesfremmende aktivitet i tilknytning til ansættelsen eller forløbet. Det kunne f.eks. være støtte til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller støtte til at kunne deltage i aktiviteter på arbejdspladsen. Jobcenter Frederikshavn og virksomheden aftaler omfanget af ordningen med hensyn til f.eks. timeantal og refusion på baggrund af en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos den person, der skal have tilknyttet mentoren. Blanketter AB401. Ansøgning om bevilling af tilskud til mentorfunktion. AB405. Anmodning om udbetaling af tilskud til mentorfunktion. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. Derudover skal der udarbejdes en individuel aftale mellem borger og Jobcenter Frederikshavn vedrørende mentorstøtten. 20

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

T il bud. www.jobnet.dk. v ir ks omhe der

T il bud. www.jobnet.dk. v ir ks omhe der T il bud t il v ir ks omhe de r www.jobnet.dk T il bud t il v ir ks omhe der Tilbud til virksomheder - 2. udgave Indhold - Søg og annoncér efter medarbejdere Jobnet søgning Jobnet annoncering - Udvid dine

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Virksomhedsinformation Indhold Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedspraktik

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere