Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet Eures og Work in Denmark 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering 1.1. Jobnet Eures og Work in Denmark 4 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation Opkvalificeringsjob Voksenlærling InnoBooster Fagpilot Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Vejledning om voksen- og efteruddannelse (VEU) Virksomhedspraktik 3.1. Virksomhedspraktik for ledige Virksomhedspraktik for personer med særlige behov Virksomhedspraktik for sygemeldte Ansættelse med løntilskud 4.1. Job med løntilskud i private virksomheder Job med løntilskud i offentlige virksomheder Kommunalt seniorjob Nedsat arbejdsevne 5.1. Delvis syge- eller raskmelding aftale. Medarbejdere med langvarig eller kronisk lidelse Mentorstøtte Handicap og arbejdsliv Fleksjob Skånejob. Løntilskud til førtidspensionister Samarbejdsaftaler 6.1. Partnerskabsaftaler Sociale virksomhedsaftaler Virksomhedscentre Arbejdsfordeling Varsling Kommunikation med det offentlige Gode hjemmesider Kontakt Organisationsdiagram 32

2

3 1. Rekruttering 1.1. Jobnet Jobnet er landets største jobportal med over to millioner besøgende hver måned. På Jobnet kan virksomheder med aktivt CVR-nummer gøre brug af en række servicetilbud. Virksomheder kan gratis oprette sig som brugere og udsøge cv er på Jobnet til ordinære stillinger. Tusindvis af jobsøgende har indlagt deres cv med detaljerede oplysninger om deres kvalifikationer. Virksomheder vil hurtigt kunne finde mulige kandidater til det ledige job. Virksomheder kan gratis indrykke jobannoncer på Jobnet og herigennem få synliggjort aktuelle ledige jobs. Jobannoncer skal godkendes af Arbejdsmarkedsstyrelsen og er normalt tilgængelige samme dag, hvis de indrykkes om formiddagen, og ellers dagen efter. Jobcentrets Virksomhedsservice tilbyder personlig hjælp til såvel udsøgning af cv er som oprettelse af jobannoncer. Virksomheder har også mulighed for at oprette en søgeprofil, hvor der kan opstilles ønsker til f.eks. kompetencer og ansættelsesvilkår. Herefter vil virksomheden modtage en mail, når der oprettes nye matchende cv er. 3

4 1. Rekruttering 1.2. Eures og Work in Denmark Virksomheder har mulighed for at rekruttere arbejdskraft i udlandet gennem rekrutteringsnetværket Eures, der hører under Europakommisionen. Det kan f.eks. være aktuelt i forbindelse med afhjælpning af flaskehalse. Hvis virksomheden har brug for rådgivning om international rekruttering, henvises til Work in Denmark-centrene, der kan informere om love og regler. 4

5 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation Formålet med jobrotation er at give såvel private som offentlige virksomheder mulighed for at opkvalificere nuværende medarbejdere, mens ledige ansættes som vikarer i uddannelsesperioden. Herved opretholdes produktionen og servicen, mens opkvalificeringen pågår. Jobrotation er et fleksibelt redskab, der kan tilpasses virksomhedens behov. Alle medarbejdergrupper kan deltage i jobrotation, og jobrotation kan også anvendes, hvis der er medarbejdere fraværende på grund af orlov. Det er et krav, at den ansatte, der skal i uddannelse, allerede har været ansat hos samme arbejdsgiver i minimum tre måneder. En ansat i virksomhedspraktik eller med løntilskud, eller anden støttet beskæftigelse samt elev-, lærlinge- eller tilsvarende uddannelsesansættelse anses i denne forbindelse ikke for ordinær ansættelse. Økonomi Rotationsydelsen udbetales for det antal timer, hvor medarbejderen er på uddannelse og erstattes med en vikar. Beløbet kan f.eks. anvendes til at dække lønudgifter til rotationsvikaren, udgifter til efteruddannelse eller øgede lønudgifter til deltidsansatte, der opnormeres. Jobcenter Frederikshavn tjekker, at den beskæftigede og den ledige, som deltager i jobrotationsordningen, opfylder kriterierne for at indgå i et jobrotationsprojekt. Jobcentret kan hjælpe med at finde egnede rotationsvikarer og sørge for eventuel supplerende uddannelse af dem, inden de starter som rotationsvikarer. Jobcenter Frederikshavn tilbyder uddannelsesrådgivning i forhold til at finde en løsning på medarbejdernes behov for efteruddannelse. Jobcenter Frederikshavn kan informere om relevante kursus- og efteruddannelsesmuligheder og kan etablere kontakt til uddannelsesinstitutionerne. Jobcenter Frederikshavn tilbyder endvidere at koordinere samarbejdet mellem de involverede parter og kan også vejlede om økonomiske forhold. Blanketter AB522. Anmodning om jobrotation/anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse. AB522B. Bilag til ansøgning om jobrotation, flere deltagere. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. 5

6 2. Opkvalificering 2.2. Opkvalificeringsjob Opkvalificeringsjob giver virksomheden mulighed for at ansætte ledige i ordinære stillinger og samtidig få tilskud til opkvalificering. På den måde kan ledige, der ikke matcher jobkravene i første omgang, få nye kompetencer og blive klar til de konkrete arbejdsopgaver. Blanketter AF92. Ansøgning om bevilling af tilskud til opkvalificering ved ansættelse. Blanket og tilhørende vejledning findes på dk under Blanketter. Det udvider både ansøgerfeltet og gør rekrutteringen mere fleksibel. Der gives tilskud til alle former for opkvalificering, så længe opkvalificeringen ligger ud over normal opkvalificering i virksomheden. Der kan f.eks. gives tilskud til oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, som er særlige for den pågældende virksomhed. Det er en betingelse, at virksomheden ikke modtager løntilskud eller andre supplerende ydelser i forbindelse med ansættelsen. Vær opmærksom på, at den ledige skal opfylde visse kriterier for at kunne komme i betragtning til et opkvalificeringsjob. 6

7 2. Opkvalificering 2.3. Voksenlærling Med voksenlærlingeordningen kan virksomheden på fleksible og økonomisk fordelagtige vilkår få uddannet arbejdskraften. Brug ordningen til at uddanne nye medarbejdere eller til at opkvalificere allerede ansatte. Betingelser Virksomheden kan få tilskud til en voksenlærling indenfor alle fagområder, hvis den person, som virksomheden ønsker at tage i voksenlære, er ledig. Personen skal have været ledig i minimum to måneder, hvis personen ikke har en uddannelse i forvejen, eller hvis personen har en forældet uddannelse. Hvis personen har en uddannelse i forvejen, skal personen have været ledig i minimum 12 måneder. Hvis den person, som virksomheden ønsker at tage i voksenlære, allerede er i arbejde, må personen ikke have en uddannelse i forvejen. Desuden skal uddannelsen optræde på en liste udgivet af Beskæftigelsesregionen, for at virksomheden kan få tilskud. Virksomheden skal godkendes som praktiksted samt have udarbejdet en uddannelsesaftale, der skal godkendes af erhvervsskolen. Voksenlærlingen skal være fyldt 25 år. Voksenlærlingen må ikke have en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med erhvervsuddannelse eller overstiger erhvervsuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste fem år, eller medmindre voksenlærlingen har været ledig i seks måneder for ledige under 30 år og ni måneder for ledige over 30 år. Økonomi I praktikperioden skal virksomheden betale en løn, der mindst svarer til mindstelønnen for en ufaglært arbejder inden for det pågældende område. Virksomheden får herefter refunderet en del at timelønnen i praktikperioderne. Tilskuddet til virksomheden udgør 40 kr. pr. time i hele den aftalte uddannelsesperiode, hvis der indgås en uddannelsesaftale med en ledig. Hvis uddannelsesaftalen indgås med en beskæftiget udgør tilskuddet 30 kr. i timen, og det gives kun i de to første år af den aftalte uddannelsesperiode. I skoleperioderne kan virksomheden søge tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Blanketter AB501. Ansøgning om tilskud til voksenlærling. AB505. Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. AB501 indsendes til Jobcentrets Virksomhedsservice sammen med en kopi af den indgåede (evt. godkendte) aftale. Dette skal ske senest en måned efter uddannelsesaftalen er indgået. AB505 indsendes til Jobcenter Frederikshavn. Tilskudsperioden er to år fra uddannelsens startdato. 7

8 2. Opkvalificering 2.4. InnoBooster Virksomheder har mulighed for at få tilskud til ansættelse af en højtuddannet medarbejder gennem InnoBoosterprogrammet, som udbydes af InnovationsFonden. I forbindelse med oprettelse af InnoBooster nedlægges Videnpilotordningen som selvstændig ordning. InnoBooster er ét samlet fleksibelt innovationstilbud til mindre virksomheder, der sætter fokus på udviklingsstrategi. Med et tilskud fra InnoBooster investerer Innovations- Fonden i virksomhedens gode ideer og hjælper med at gøre dem til virkelighed. Ideen er at kombinere gode ideer med tilførsel af ny viden. Målet er at skabe vækst og udvikling til gavn for både virksomheden og samfundet. Investeringen skal føre til nye muligheder enten via nye produkter, serviceydelser eller arbejdsprocesser, eller ved nye metoder til salg, marketing eller organisering af virksomheden. Det centrale er, at virksomheden er parat til at investere i udvikling, men mangler viden eller teknologi for at kunne komme videre. Virksomheden udarbejder en InnovationsPlan, som bruges til at søge om økonomisk hjælp til en individuel videnpakke. I videnpakken kan indgå tilskud til: Personer, der kommer direkte ind i virksomheden: - Højtuddannede, som ansættes på normale vilkår i virksomheden i op til 12 måneder. Det er et krav, at virksomheden kun har ganske få eller ingen højtuddannede ansat i forvejen. - En forsker fra en dansk eller udenlandsk videninstitution, som placeres i virksomheden. Der kan gives tilskud til en videnpakke på mellem og kroner, og virksomheden skal selv skyde et tilsvarende beløb ind i forløbet. Noget af egenfinansieringen kan være i form af arbejdsløn til egne medarbejdere, og noget skal være i form af kontant betaling for den viden, der fås. Et innovationsforløb skal vare mellem 6 og 12 måneder, og det tilpasses inden for denne periode til virksomhedens behov. Når InnovationsFonden vurderer virksomhedens InnovationsPlan, ses der på, om den indeholder nyskabende elementer. Det behøver ikke være noget nyt, der aldrig er set før, men kan være nyt for branchen eller på anden vis nyskabende. Det er også vigtigt, at det udviklingsforløb, som virksomheden vil gennemføre, hænger sammen med den øvrige forretning, og at der er en forventning om en forretningsmæssig gevinst. Desuden er det positivt, hvis innovationsplanen har et internationalt aspekt, er tværfagligt orienteret eller hvis der inddrages studerende på en sådan måde, at enten studerende eller uddannelsesinstitutioner opnår en gevinst. Samarbejde med en videninstitution, som virksomheden ikke tidligere har samarbejdet med, og som kan give virksomheden ny viden, der ikke umiddelbart kan købes på det private marked. Andet Den manglende brik, som er nødvendig for virksomhedens innovationsforløb. Det er vigtigt, at denne viden hænger sammen med de andre dele af videnpakken. 8

9 2. Opkvalificering 2.5. Fagpilot Fagpiloter er et tilbud til små og mellemstore private virksomheder om at ansætte en erhvervsuddannet medarbejder - en fagpilot - med tilskud. Formålet med ansættelsen skal være nyskabende udvikling for virksomheden, og der skal være tale om et konkret projekt, der er baseret på en klar, innovativ idé. Fagpiloten skal udføre et projekt for virksomheden i minimum 6 måneder og højst 12 måneder. Projektet kan tage udgangspunkt i udvikling af virksomhedens produkter, indførelse af ny teknologi, opdyrkning af nye markeder eller ny viden om design, forretningsforståelse eller lignende. Det kan f.eks. være et forløb, hvor en ung håndværker anvender ny viden i form af eksempelvis nye materialer eller teknologi. Der gives ikke tilskud til driftsopgaver, basal effektivisering eller andre opgaver, som udføres efter på forhånd definerede procedurer, som f.eks. certificering. Betingelser Følgende virksomheder kan få en fagpilot: Private virksomheder med mindst to og højst 100 fuldtidsansatte (ekskl. ejere) på ansøgningstidspunktet. Krav til fagpiloten: Fagpiloten skal være under 30 år ved ansættelsestidspunktet. Fagpiloten skal mindst have gennemført én EUD-uddannelse, og uddannelsen skal være afsluttet på ansættelsestidspunktet. Fagpiloten må inden for de seneste 2 år ikke have arbejdet i virksomheden mod løn, honorar eller andre former for godtgørelser. Fagpiloten må inden for de seneste 2 år højst have arbejdet 8 uger i virksomheden uden løn, honorar eller andre former for godtgørelser i forbindelse med arbejdet. Fagpiloten må ikke tidligere have været ansat som fagpilot i virksomheden. Økonomi Der kan søges om op til kr. i tilskud om måneden til lønnen i op til 12 måneder, dog højest halvdelen af fagpilotens løn. Tilskud bortfalder, hvis ansættelsen varer mindre end 13 uger. Virksomheden må ikke modtage andet offentligt tilskud til fagpilotens løn. Virksomheden må ikke have - eller de sidste 2 år have haft - en ansat med en EUD-uddannelse svarende til fagpilotens. Virksomheden skal have haft mindst 1 million kr. i omsætning de seneste 12 måneder. Virksomheden må ikke være under konkurs, i betalingsstandsning eller have forfalden gæld til det offentlige. 9

10 2. Opkvalificering 2.6. Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Med en GVU kan en ufaglært medarbejder i en virksomhed få en erhvervsuddannelse på kortere tid end normalt. Uddannelsen er oftest uden praktik, fordi medarbejderen får merit for sin hidtidige erhvervserfaring. Uddannelsen resulterer i et uddannelsesbevis, som er helt det samme, som hvis medarbejderen havde gennemført en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår. Målgruppen for GVU er medarbejdere, som er ufaglærte, men har praktisk erfaring faglærte med en forældet uddannelse faglærte med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godskrives i Danmark. Hvis en virksomhed har en medarbejder ansat, der opfylder ovenstående krav, er det muligt at uddanne personen som en del af et jobrotationsforløb. Det er ellers ikke muligt at kombinere en erhvervsuddannelse med jobrotation. Virksomheden modtager jobrotationsydelse for de timer, hvor medarbejderen er på uddannelse. Beløbet kan anvendes til at dække lønudgifter til en rotationsvikar, udgifter til skoleophold eller øgede lønudgifter til deltidsansatte, der opnormeres. Betingelser Medarbejderen skal være fyldt 25 år og have mindst to års relevant erhvervserfaring. Medarbejderen skal desuden have skolekundskaber, der svarer til 9. klasse i relevante fag. Uddannelsen kan gennemføres i det tempo, som passer virksomheden, dog maksimalt 6 år. GVU består af kurser og enkeltfag, der kan foregå på handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, landbrugsskoler og social- og sundhedsskoler. Virksomheden betaler et mindre deltagergebyr for kurserne. GVU starter med en individuel kompetencevurdering, som laves sammen med en vejleder på den skole, der udbyder uddannelsen. Her afklares det hvilke kurser og enkeltfag, som den individuelle GVU-plan skal indeholde. Det lokale VEU-center kan henvise til den rigtige skole. Jobcentrets Virksomhedsservice er behjælpelig med den del, der vedrører jobrotation. 10

11 2. Opkvalificering 2.7. Vejledning om voksen- og efteruddannelse (VEU) VEU-centrene tilbyder virksomheder rådgivning og vejledning omkring efteruddannelse af nuværende medarbejdere. VEU står for voksen- og efteruddannelse, og VEU-centrene er et formelt samarbejde mellem de skoler, der udbyder voksenuddannelse og efteruddannelse. Der er 13 centre fordelt over hele landet. En virksomhed kan bruge det lokale VEU-center som sparringspartner, når der er behov for at uddanne medarbejdere og ledelse op mod virksomhedens mål. Hvis en virksomhed er under omstilling, og der er brug for nye kompetencer, kan VEU-centret hjælpe med tilpassede løsninger på individ- og virksomhedsniveau. VEU-centret tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov. Virksomheder kan aftale et besøg med en konsulent fra VEU-centret. Konsulenten har overblik over de almene- og erhvervsrettede efteruddannelser, f.eks. AMU-kurser og kurser på VUC. Det betyder, at der vejledes i den rigtige retning uanset branche. Opkvalificering af medarbejdere kan tilrettelægges på mange måder. Et forløb kan sammensættes af elementer fra flere skoler, så det på alle måder matcher virksomhedens behov. Den rådgivning og vejledning, virksomheden modtager via VEU-centret, er gratis og uforpligtende. Der er mulighed for at få lavet individuelle uddannelsesplaner for medarbejdere og ledelse. Økonomi Virksomheder kan få tilskud til kompetenceudvikling af medarbejderne. Tilskud fra kompetencefonde, VEUgodtgørelse og jobrotation er nogle af de økonomiske støttevilkår, der findes. 11

12 3. Virksomhedspraktik 3.1. Virksomhedspraktik for ledige Virksomheder har gennem virksomhedspraktik mulighed for at afprøve en ledigs kvalifikationer med henblik på evt. efterfølgende ansættelse. Alle ledige har mulighed for at komme i virksomhedspraktik. Praktikperioden kan vare op til fire uger. For personer, der modtager dagpenge på dimittendsats, og som ikke har været i arbejde efter endt uddannelse, kan varigheden være op til 8 uger. Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer pr. uge. Betingelser En ledig kan ikke komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor vedkommende senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentlige tilskud. Blanketter AB131. Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik. Blanket og tilhørende vejledning findes på dk under Blanketter. Kontakt Når virksomheden og den ledige har fundet hinanden, kontaktes Jobcenter Frederikshavn for udarbejdelse og godkendelse af blanketter samt jobplan. Hvis en virksomhed ønsker at få en ledig i virksomhedspraktik, men ikke selv har fundet personen, kontaktes Jobcentrets Virksomhedsservice. Antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre en person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid en, og herudover en person for hver ti ordinært ansatte. Forud for praktikperioden skal praktikken være drøftet mellem virksomheden og de ansatte. Økonomi Virksomhedspraktik er uden lønudgift for virksomheden. Skader på den ledige eller tingsskader begået af den ledige skal som udgangspunkt anmeldes til virksomhedens forsikring. Hvis skaden ikke er dækket af anden forsikring, kan kravet rejses mod kommunen, som vil vurdere skaden efter erstatningsansvarslovens regler. 12

13 3. Virksomhedspraktik 3.2. Virksomhedspraktik for personer med særlige behov Virksomheder har mulighed for at få personer med særlige behov i virksomhedspraktik. Det kan f.eks. være personer omfattet af Integrationsloven, kontanthjælpsmodtagere med udfordringer udover ledigheden eller personer, der er berettiget til fleksjob. Praktikperioden varer typisk 4-13 uger og kan i nogle tilfælde forlænges op til 26 uger. Arbejdstiden fastsættes individuelt. Jobcenter Frederikshavn kan yde tilskud til hjælpemidler, herunder til køb af arbejdsredskaber, samt til frikøb og opkvalificering af en mentor. Betingelser En person kan ikke komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor vedkommende senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentlige tilskud. Antallet af ansatte i virksomhedspraktik og med løntilskud må maksimalt udgøre en person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid en, og herudover en person for hver ti ordinært ansatte. Økonomi Virksomhedspraktik er uden lønudgift for virksomheden. Skader på den ledige eller tingsskader begået af den ledige skal som udgangspunkt anmeldes til virksomhedens forsikring. Hvis skaden ikke er dækket af anden forsikring, kan kravet rejses mod kommunen, som vil vurdere skaden efter erstatningsansvarslovens regler. Blanketter AB131. Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. Kontakt Det er ofte en virksomhedskonsulent fra Jobcenter Frederikshavn, der tager kontakt til virksomheden for at høre, om virksomheden kan tilbyde en praktikplads til en bestemt person. Hvis en virksomhed ønsker at få en person med særlige behov i virksomhedspraktik, men ikke selv har fundet personen, kontaktes Jobcentrets Virksomhedsservice. Forud for praktikperioden skal praktikken være drøftet mellem virksomheden og de ansatte. 13

14 3. Virksomhedspraktik 3.3. Virksomhedspraktik for sygemeldte Virksomhedspraktikkens formål er som udgangspunkt at hjælpe den sygemeldte med henblik på fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet evt. med optrapning i antallet af timer. Virksomhedspraktikken kan også være med til at belyse de ressourcer, den sygemeldte fortsat har, men også de udfordringer, den sygemeldte har, grundet den helbredsmæssige situation. Det kan også være en af virksomhedens egne medarbejdere eller en ledig sygemeldt person, der kommer i virksomhedspraktik i virksomheden. Betingelser Antallet af ansatte i virksomhedspraktik og med løntilskud må maksimalt udgøre en person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid en, og herudover en person for hver ti ordinært ansatte. Forud for praktikperioden skal praktikken være drøftet mellem virksomheden og de ansatte. Jobcenter Frederikshavn og virksomheden aftaler arbejdsopgaverne og rammerne for praktikken. En virksomhedskonsulent følger jævnligt op på virksomhedspraktikken med henblik på at afklare den sygemeldte persons arbejdsevne. Økonomi Hvis der er tale om en af virksomhedens egne medarbejdere gælder overenskomstens regler for eventuel aflønning mv. under sygdom. Formålet er typisk at fastholde medarbejderen i virksomheden. Hvis der er tale om en ledig sygemeldt, der skal afprøves i virksomheden, skal virksomheden ikke udbetale løn under praktikken. Skader på den ledige eller tingsskader begået af den ledige skal som udgangspunkt anmeldes til virksomhedens forsikring. Hvis skaden ikke er dækket af anden forsikring, kan kravet rejses mod kommunen, som vil vurdere skaden efter erstatningsansvarslovens regler. Blanketter AB131. Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik. AB101. Tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. 14

15 4. Ansættelse med løntilskud 4.1. Job med løntilskud i private virksomheder Virksomheder har mulighed for at ansætte en medarbejder med løntilskud og herigennem få opfyldt behovet for arbejdskraft. Ved ansættelse med løntilskud ansættes medarbejderen på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, og virksomheden får efterfølgende et tilskud pr. time til medarbejderens løn. Betingelser Den ledige skal have været ledig i seks måneder forud for ansættelsen. En ledig kan ikke ansættes i job med løntilskud i den virksomhed, hvor vedkommende senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentlige tilskud. En ledig kan ikke ansættes i job med løntilskud hos ægtefælle, registrerede partner eller samlever. Blanketter AB201. Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud. AB250. Anmodning om udbetaling af løntilskud fast timesats. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. Kontakt Har virksomheden og den ledige har fundet hinanden, kontaktes Jobcenter Frederikshavn for godkendelse og udarbejdelse af blanketter samt jobplan. Har en virksomhed en ledig stilling, som ønskes besat med en medarbejder med løntilskud, kontaktes Jobcentrets Virksomhedsservice. Jobcentrets Virksomhedsservice kan hjælpe med at opslå stillingen på Jobnet. Ansættelse med løntilskud kan maksimalt gives i seks måneder. Opsigelse af den ansatte med løntilskud sker efter gældende overenskomstmæssige opsigelsesvarsel. Der skal være tale om merbeskæftigelse i virksomheden. Der må ikke være etableret eller aftalt arbejdsfordeling, og der gives ikke tilskud til kriseramte virksomheder. Antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre en person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid en, og herudover en person for hver ti ordinært ansatte. Forud for ansættelsen med løntilskud skal ansættelsen være drøftet mellem virksomheden og de ansatte. 15

16 4. Ansættelse med løntilskud 4.2. Job med løntilskud i offentlige virksomheder Formålet med et job med løntilskud er at give den ledige en ny mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Løntilskudsjobbet kan medvirke til at genoptræne og opkvalificere den ledige, samtidig med at arbejdspladsen får udfyldt en reel arbejdsfunktion. Løntilskudsjobbet kan efter aftale med Jobcenter Frederikshavn kombineres med uddannelse. Blanketter AB201. Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud. Blanket og tilhørende vejledning findes på dk under Blanketter. Betingelser Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere. Forud for ansættelsen med løntilskud skal ansættelsen være drøftet mellem virksomheden og de ansatte. Løn- og arbejdsvilkår skal følge de overenskomstmæssige vilkår på området. Den ledige kan højest få en løn, der svarer til pågældendes individuelle ydelse. Som minimum skal lønnen dog mindst udgøre 82 % af højeste dagpengesats. Det gælder både for dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere. Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan maksimalt gives i fire måneder for forsikrede ledige og seks måneder for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. En ledig kan ikke ansættes i job med løntilskud i den virksomhed, hvor vedkommende senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentlige tilskud. Antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre en person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid en, og herudover en person for hver ti ordinært ansatte. 16

17 4. Ansættelse med løntilskud 4.3. Kommunalt seniorjob Kommunen har pligt til at ansætte en person, der har bopæl i kommunen, i seniorjob, hvis pågældende er medlem af en a-kasse og dagpengeperioden udløber mindre end 5 år før efterlønsalderen. Ansættelse i seniorjob kan kun finde sted i kommunen, og ansættelsen kan etableres indenfor hele kommunens ansættelsesområde. Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med ansøgeren og bl.a. under hensyn til vedkommendes kvalifikationer og interesser. Betingelser Ansættelse i seniorjob sker i samspil med a-kassen. Ansættelsen skal ske senest to måneder efter den dag, hvor personer har anmodet om et seniorjob, dog tidligst ved udløb af dagpengeperioden. Kommunen skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede medlemmer af en a-kasse. Deltidsforsikrede ansættes tilsvarende på deltid. Ansættelsen i seniorjob sker på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Kommunen modtager et årligt tilskud fra staten pr. helårsstilling i et seniorjob. Tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ved ansættelser, der varer mindre end et år og ved ansættelse på mindre end fuld tid. 17

18 5. Nedsat arbejdsevne 5.1. Delvis syge- eller raskmelding Virksomheder har forskellige muligheder for at fastholde medarbejdere, der på grund af helbredet kun kan arbejde delvist. Det kan være medarbejdere, der efter en sygeperiode er parate til gradvist at genoptage arbejdet. Virksomheden modtager refusion for de timer, hvor medarbejderen ikke er til stede. Ordningen kan f.eks. bruges til medarbejdere, der på trods af sygemelding kan arbejde på nedsat tid. Delvis raskmelding bruges til medarbejdere, som efter en længere sygeperiode er klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at begynde på nedsat tid for gradvist at optrappe til normal tid. Delvis syge- eller raskmelding er en gensidig aftale mellem virksomheden, medarbejderen og Jobcenter Frederikshavn. Betingelser Refusion kan kun ydes i en midlertidig periode. Fraværet skal være mindst fire timer ugentligt. Der kan ske en løbende udvidelse af timeantallet indtil raskmelding finder sted. Ved 33 timers arbejde pr. uge bortfalder de supplerende sygedagpenge. Der ydes refusion af sygedagpenge for fraværstimer ved sygdom udover arbejdsgiverperioden. Refusionen nedsættes i takt med, at arbejdstiden udvides. Er lønnen ophørt inden genoptagelsen af arbejdet, udbetales løn til medarbejderen for det antal timer, arbejdet er genoptaget og sygedagpenge i det resterende timetal. Anmeldelse om sygdom indgives til Jobcenter Frederikshavn inden fire uger, jf. de til enhver tid gældende frister. Lovkrav i henhold til Sygedagpengeloven skal være opfyldt 18

19 5. Nedsat arbejdsevne aftale. Medarbejdere med langvarig eller kronisk lidelse Virksomheder har mulighed for at indgå en 56-aftale, hvis en medarbejder rammes af en langvarig eller kronisk lidelse, hvor der er forhøjet risiko for mindst 10 fraværsdage indenfor et år. Fordelen er, at virksomheden modtager sygedagpengerefusion fra første sygedag. En 56-aftale kan ikke anvendes til systematisk nedsættelse af arbejdstiden. Betingelser En 56-aftale skal aftales med medarbejderen, og der skal foreligge lægelig dokumentation, som indhentes af kommunen. Aftalen gælder i op til to år. Aftalen kan fornyes, hvis medarbejderen har haft fravær i mindst 10 dage indenfor det seneste år på grund af den lidelse, som aftalen omhandler. 19

20 5. Nedsat arbejdsevne 5.3. Mentorstøtte Der kan ydes mentorstøtte, hvis det er afgørende for, at en person kan opnå ordinær ansættelse eller deltage i et beskæftigelsesrettet forløb. Mentorordningen understøtter, at den enkelte får fodfæste på arbejdsmarkedet og kommer tættere på et ordinært job eller et fleksjob. En mentor er en medarbejder eller en ekstern konsulent, som har til opgave at indføre den nye medarbejder i arbejdsopgaverne. Økonomi Virksomheden kan få dækket de faktiske lønomkostninger, hvis en medarbejder frikøbes til at fungere som mentor. Mentoren må ikke udføre sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor. Endvidere kan virksomheden få dækket omkostningerne til eventuel uddannelse af mentoren. Der gives højst mentorstøtte i seks måneder med mulighed for forlængelse. Mentoren kan også have til opgave at varetage en beskæftigelsesfremmende aktivitet i tilknytning til ansættelsen eller forløbet. Det kunne f.eks. være støtte til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller støtte til at kunne deltage i aktiviteter på arbejdspladsen. Jobcenter Frederikshavn og virksomheden aftaler omfanget af ordningen med hensyn til f.eks. timeantal og refusion på baggrund af en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos den person, der skal have tilknyttet mentoren. Blanketter AB401. Ansøgning om bevilling af tilskud til mentorfunktion. AB405. Anmodning om udbetaling af tilskud til mentorfunktion. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. Derudover skal der udarbejdes en individuel aftale mellem borger og Jobcenter Frederikshavn vedrørende mentorstøtten. 20

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere