Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver i øget arbejdsudbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud"

Transkript

1 Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver i øget arbejdsudbud AF DIREKTØR CHRISTIAN T. INGEMANN, MBA, CAND. JUR. OG CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. RESUME Regeringens forslag til skattereform blev offentliggjort 29. maj. I denne udgave af Perspektiv fremlægges dels Dansk Erhvervs overordnede skattepolitiske sigtelinjer og dels vores forslag til skattereform, samt beregninger af arbejdsudbudseffekter mv. af vores reformforslag, udført af de uafhængige økonomer i DREAM-gruppen i. Dansk Erhvervs forslag til en skattereform er fuldt finansieret og hæver iflg. DREAMberegningerne arbejdsudbuddet med fuldtidspersoner i 2020 ii. I figur 1 nedenfor optræder delelementerne i Dansk Erhvervs råskitse til skattereform og deres respektive bidrag til de beregnede arbejdsudbudseffekter i Herudover bidrager reformen med 0,5 pct. af BNP - svarende til ca. 9,3 mia. kr. årligt - til den langsigtede finanspolitiske holdbarhed. Dansk Erhvervs skattereform giver iflg. beregninger på DREAM-modellen en arbejdsudbudseffekt på i 2020 og et årligt bidrag til den finanspolitiske holdbarhed på 0,5 pct. af BNP Figur 1 Arbejdsudbudseffekter i 2020 ved Dansk Erhvervs skattereform Delelementer Arbejdsudbudseffekt* (1.000 fuldtidspersoner) Fjernelse af forvridende danske særskatter 1,81 Forhøjelse af beskæftigelsesfradrag 4,77 Forhøjelse af topskattegrænse 5,22 Lettelse af topskattesats 4,64 Sænkelse af selskabsskattesats 0,78 Initiativer til at tiltrække udenlandske investeringer 0,00 Regulering af overførselsindkomster med prisudvikling 12,23 Brugerbetaling -0,11 Øget pensionsafkastbeskatning -0,27 Øget ejendomsværdibeskatning -3,44 Afvikling af særlige begunstigelser -0,01 Mere effektiv skatteligning -0,03 Andelsboliger gøres skattepligtige -0,03 Håndhævelse af udenlandske internetvirksomheders momspligt -0,43 Effekten af det samlede forløb 25,13 Lettelserne i topskatten bidrager med ca årsværk i 2020 Ca. halvdelen af reformens arbejdsudbudseffekt stammer fra regulering af overførselsindkomster med prisudvikling fremfor lønudvikling i tre år Kilde: Dansk Erhverv og DREAM-gruppen * DREAM benytter standardantagelse om en arbejdsudbudselasticitet på 0,1 Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 # 16

2 DANSK ERHVERVS SKATTEREFORM 2012 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2012 # 16 JUNI 2012 Med en årlig langsigtet holdbarhedseffekt på 0,5 pct. af BNP sikrer skattereformen, at DREAM s såkaldte grundforløb bevæger sig fra uholdbart til holdbart. I relation til effekterne i figur 1 er det vigtigt at slå fast, at DREAM-beregningerne er en fin rettesnor - men ingen facitliste. Bl.a. når det gælder selskabsskat, er det Dansk Erhvervs vurdering, at DREAM undervurderer de positive effekter, hvorfor selskabsskatteændringer fremstår relativt dyre i DREAM-modellen. Bl.a. har det ikke været muligt at modellere nogen effekt fra forøgede udenlandske investeringer. Dette er også årsagen til, at posten initiativer til at tiltrække udenlandske investeringer ganske urealistisk ikke giver nogen effekt i DREAM-setup et overhovedet. DREAM-modellen undervurderer de positive effekter af lavere selskabsskat Endvidere oplyser DREAM, at modellen p.t. overvurderer de negative formue-effekter af ændringen i ejendomsværdiskat og på det punkt er under rekonstruktion. På baggrund af disse to forhold, er det Dansk Erhvervs vurdering, at der er tale om et klart underkantsskøn for den samlede arbejdsudbudseffekt i figur 1. Dansk Erhverv har i foråret 2012 fastlagt flg. pejlemærker som nogle af de vigtigste forud for skattereformen: Skattereformen skal først og fremmest stimulere den økonomiske vækst Skat flyttes fra aktiv erhvervsvirksomhed til passiv anvendelse af midler Det skal ikke være en ren skatteomlægning, dvs. offentlige besparelser skal indgå, hvorved det samlede skattetryk reduceres Ambitionsniveau: Skattelettelser for mindst 30 mia. kr. og positiv arbejdsudbudseffekt på mindst årsværk (inkl. dynamiske effekter) Skat på arbejde sænkes over hele indkomstskalaen Smertegrænsen er nået for punktafgifter på grænsehandelsfølsomme varer og tjenester Lavere selskabsskattesats bør også indgå i skattereformen Reformen skal sikre større enkelhed, retssikkerhed og færre administrative byrder Nyt princip om, at afgifter vurderes ud fra forhold mellem provenu og byrder Det er den samlede mosaik i skattereformforslag, der skal bedømmes, dvs. hvis der er positivt indhold på lettelsessiden, kan man acceptere enkelte finansieringsbidrag, som man ellers isoleret set normalt ville være modstander af. Skattereformen skal også sikre større enkelhed, retssikkerhed og færre administrative byrder ERFARINGER FRA SENESTE SKATTEREFORM MV. Seneste skattereform i 2009 sænkede skatten på arbejde for ca. 29 mia. kr. Det var særdeles positivt. Men finansieringssiden gav anledning til store problemer, fordi man valgte en række hver for sig små håndtag med lav provenueffekt og høj negativ symbolværdi (som f.eks. multimedieskat, iværksætterskat, fedtafgift, udligningsskat mv.) Det viste sig at være en uheldig kombination. Finansieringen af reformen var uheldig: Mange små håndtag med store irritationsmomenter Som udgangspunkt er regeringens ambitionsniveau for skattereform 2012 noget lavere end skattereformen fra Det ses ved, at regeringsgrundlaget opererer med, at skattereformen skal bidrage med ca. 3 mia. kr. til den langsigtede finanspolitiske hold- DANSK ERHVERV 2

3 DANSK ERHVERVS SKATTEREFORM 2012 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2012 # 16 JUNI 2012 barhed og et arbejdsudbudsmål på ca personer ud af de i alt , som det strukturelle arbejdsudbud dengang manglede at blive hævet med frem mod Denne ambition hævedes en smule med 2020-planen, hvor det er den strukturelle private beskæftigelse, der skal hæves med mindst personer, og hvor det samlede reformbehov også er øget til en arbejdsudbudseffekt på nu fuldtidspersoner, bl.a. pga. finansloven for 2012, der trækker i den forkerte retning i forhold til det langsigtede arbejdsudbud. Det endelige forslag til skattereform, som blev fremlagt 29. maj, endte imidlertid med at indeholde en samlet arbejdsudbudseffekt på personer i 2020 og 3,6 mia. kr. i langsigtet finanspolitisk holdbarhed. Til sammenligning bidrog 2009-skattereformen på papiret med personer i strukturelt arbejdsudbud og 5,5 mia. kr. i langsigtet finanspolitisk holdbarhed. Skattereformen i 2009 bidrog med i arbejdsudbud og 5,5 mia. kr. i langsigtet holdbarhed LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE Det er vigtigt, at skatten på arbejde sænkes over hele indkomstskalaen, dvs. det er oplagt at ændre på både topskattegrænse, topskattesats og beskæftigelsesfradrag. Andre væsentlige målsætninger vedr. skat på arbejde: Det skal altid kunne betale sig at arbejde Ingen bør betale mere end 50 pct. i skat af sidst tjente krone Skattereformen skal understøtte vækst og øge arbejdsudbuddet. Dette fokus tilsiger særlig opmærksomhed på lettelser i topskatten, hvor man får størst effekt på arbejdsudbud, på tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft og på nedbringelse af sort arbejde. Størst arbejdsudbudseffekt i toppen af skatteskalaen Konkret i Dansk Erhvervs forslag til skattereform, opnås der en arbejdsudbudseffekt via topskattelettelser på ud af de i alt årsværk i forøget arbejdsudbud. Når det også er vigtigt at hæve beskæftigelsesfradraget, skyldes det især, at det er i bunden af indkomstskalaen, der er højest sammensat marginalskat. En del af den problemstilling kan adresseres i forbindelse med skattereformen. Dansk Erhverv mener dog også, at en del af løsningen af den problemstilling bør findes ved sænkning af visse overførselsindkomster. SMERTEGRÆNSEN NÅET FOR AFGIFTER PÅ GRÆNSEHANDELSVARER Som vigtig præmis forud for forhandlingerne om skattereform, bør det pointeres, at det hverken er på selskabsskat eller personskat, at Danmark p.t. skiller sig mest negativt ud i forhold til nabolandene, men inden for de indirekte skatter (dvs. moms, punktafgifter og grønne afgifter), se figur 2 nedenfor iii. Det er netop de indirekte skatter, der belaster grænsehandelsfølsomme varer og tjenester mest. Her er smertegrænsen for længst nået. DANSK ERHVERV 3

4 DANSK ERHVERVS SKATTEREFORM 2012 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2012 # 16 JUNI 2012 Figur 2 Afgifter på varer og tjenester i procent af BNP, udvalgte OECD-lande % 15,3% 14% 12% 10% 8% 13,5% 12,0% 11,7% 10,7% 10,7% Markant højere forbrugsbeskatning i Danmark end i nabolandene 6% 4% 2% 0% Kilde: OECD-database VÆK MED FORVRIDENDE SÆRSKATTER OG SÆNK SELSKABSSKATTEN Dansk Erhverv ønsker at fastholde fokus på lavere selskabsskattesats. Selskabsskat er en skat på afkast af kapital og dermed på investeringer og skabelse af arbejdspladser. Selskabsskatten er også en væsentlig parameter for udenlandske virksomheders beslutning om etablering af virksomhed i Danmark. En sænkning af selskabsskatten fra det nuværende udgangspunkt på 25 pct. har iflg. Skatteministeriet (2010) en høj selvfinansieringsgrad på 67 pct. Brug for et rent snit: Væk med en række forvridende danske særskatter og diskriminerende ordninger Men der er mange andre hjørner af skattesystemet, der har stor betydning for rammevilkårene omkring at drive erhvervsvirksomhed. Figur 3 Fjernelse af forvridende danske særskatter i Dansk Erhvervs skattereform Estimeret Danske særskatter provenu (mia. kr.) Fjernelse fedtafgiften -1,4 Fjernelse af iværksætterskatten -0,5 Fjernelse af skat på fri telefon -0,1 Kommende sukkerafgift droppes -1,0 Genindførelse af omkostningsdækning i skattesager -0,1 Kommende reklameafgift droppes -0,4 Fuld momsafløftning, overnatning & restauration -0,8 Kommende kørselsafgift på lastbiler droppes -1,5 Pulje til at lempe punktafgifter på grænsehandelsfølsomme varer -0,7 Pulje til at lempe energiafgifter i sektorneutral retning -0,5 Samlede forbedringer -7,0 Oprydning for 7 mia. kr. Kilde: Dansk Erhvervs egne beregninger, Forårspakke 2.0 samt Finansministeriet og Skatteministeriet DANSK ERHVERV 4

5 DANSK ERHVERVS SKATTEREFORM 2012 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2012 # 16 JUNI 2012 Elementerne i figur 3 er et helt centralt element i Dansk Erhvervs skattereform. Samlet set fjerner vi en række forvridende danske særskatter for ca. 7 mia. kr. (så vidt muligt opgjort i 2012-niveau). Finansieringselementet fremgår af figur 4 nedenfor. I forbindelse med skattereformen er det derudover oplagt at tilstræbe: Større enkelhed og forståelighed i skattesystemet. Lettelse af administrative byrder. Besparelser i SKAT s administration må ikke blot erstattes af tilsvarende/nye byrder, hvor omkostningen overvæltes på erhvervslivet. Generel oprydning i punktafgifter, hvor de enkelte afgifter vurderes ud fra forholdet mellem de tilknyttede administrative byrder og det provenu, de indbringer. Mere fokus på retssikkerhed for borgere og virksomheder. Målrettede vækstfremmende initiativer rettet mod forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter, som gør Danmark attraktiv i konkurrence med andre europæiske lande, der allerede har lempet skatteregler, for at tiltrække sådanne aktiviteter. Introduktion af princip, så administrative byrder står i rimeligt forhold til provenu for hver enkelt punktafgift FINANSIERING UDEN FOR SKATTESYSTEMET Dansk Erhverv foreslår, at en væsentlig del af finansieringen findes uden for selve skattesystemet, hvorved skattetrykket samtidig - alt andet lige - vil falde. Her kan peges på besparelser i den offentlige sektor inkl. transfereringer til husholdningerne, hvor man eksempelvis kan skaffe finansiering ved at lade satsreguleringen af overførselsindkomster følge prisudviklingen i stedet for lønudviklingen. Der kan også hentes finansiering fra et område som SU til hjemmeboende (de såkaldte cafépenge) og ved at omlægge SU på den 2-årige kandidatoverbygning til SU-lån og ved at reformere de offentlige ydelser, der er rent aldersbetingede. Øget brugerbetaling bør også indgå som mulig finansieringskilde. Her har Dansk Erhverv tidligere peget på en socialt afbalanceret brugerbetaling ved lægebesøg (dvs. med hensyn til indtægts-/formueforhold som ved friplads i daginstitutioner, samt friholdelse af børn og kronisk syge). Plads til lidt mere brugerbetaling end i dag FINANSIERING INDEN FOR SKATTESYSTEMET Mulige finansieringselementer inden for skattesystemet kan være: Pensionsafkastbeskatningen Urimelige særbegunstigelser/erhvervsstøtte Andelsboligområdet Ejendomsværdiskat indekseres fra 2016 og frem (jf. forslag fra DØR, OECD og Nationalbanken m.fl.) Præmissen for skattereformen i 2012 er, at alle samfundsgrupper skal bidrage til løsningen af de langsigtede økonomiske udfordringer. Derfor er det naturligt også at fremtidssikre ejendomsbeskatningen fra 2016 og frem, forudsat provenuet går til at sænke andre skatter og afgifter. Ingen hellige køer: Det nytter ikke på forhånd at frede boligbeskatningen DANSK ERHVERV 5

6 DANSK ERHVERVS SKATTEREFORM 2012 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2012 # 16 JUNI 2012 Samfundsøkonomisk er det fornuftigt at flytte skat fra aktiv erhvervsmæssig anvendelse (arbejde og kapital) til ikke-mobile faktorer som fast ejendom. En afskaffelse af det nominelle stop for ejendomsværdibeskatningen vil tilmed lægge en dæmper på udsvingene i priserne på boligmarkedet både i opadgående og nedadgående retning - og derigennem bidrage til øget makroøkonomisk og finansiel stabilitet. TOPSKATTEN SKAL LEVE OP TIL SIT NAVN Som konsekvens af skattereformen i 2009, blev antal topskattebetalere sænket fra personer i 2009 til i 2010, men siden da er antal topskatteydere igen kravlet opad til i 2011 og ca i Hvis ikke der sker ændringer, skønner Dansk Erhverv ca topskattebetalere i Uden skattereform: topskatteydere i 2013 Dansk Erhverv mener, at topskatten bør leve op til sit navn og derfor bør det på sigt sikres, at det aldrig er mere end de ca højestlønnede, der skal betale topskat. Udover at hæve topskattegrænsen for ca. 5 mia. kr., foreslår Dansk Erhverv, at topskattegrænsen indekseres, så det fremadrettet kan sikres, at antal topskattebetalere ikke overstiger niveauet fra 2012-reformen. På bundlinjen indebærer hævet topskattegrænse med kr. i årlig indkomst iflg. Dansk Erhvervs skøn, at der her og nu kan løftes mere end lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ud af topskattepligten, hvorved denne gruppe skatteborgere opnår en markant nedsættelse af den øverste marginalskat på 15 pct.-point. Hævet topskattegrænse med kr. INGEN SKAL BETALE MERE END 50 PCT. AF SIDST TJENTE KRONE Den øverste marginalskat er på 56,5 pct. I råskitsen til skattereform beskrevet nedenfor foreslås det at bruge ca. 5 mia. kr. til at sænke topskattesatsen for. Det kan sænke den øverste marginalskat med 6,75 pct.-enheder, selv hvis der kun regnes med såkaldt mekanisk effekt, dvs. med tilbageløb, men uden adfærdsændringer overhovedet. På bundlinjen sikrer denne øvelse lige præcis Dansk Erhvervs mangeårige målsætning om, at ingen behøver at betale mere end 50 pct. i skat af sidst tjente krone, idet den øverste marginalskat i 2013 lander på 49,75 pct. Denne lettelse vil komme alle de resterende ca topskatteydere til gavn. For 5 mia. kr. kan øverste marginalskat sænkes til knapt 50 pct. RÅSKITSE TIL KONKRET DANSK ERHVERV SKATTEREFORM I figur 4 nedenfor er der givet et konkret eksempel på, hvordan en skattereform, der letter skatten med godt 34 mia. kr., kan se ud. Reformen er underfinansieret i begyndelsen, men ender med at være fuldt finansieret, idet der i 2020 er finansieringsbidrag ligeledes for i alt godt 34 mia. kr. Dansk Erhvervs skattereform indeholder tilstrækkeligt med finansieringselementer til, at den ikke er alt for afhængig af, at der kan skaffes politisk opbakning til samtlige de i råskitsen optrædende finansieringsbidrag. DANSK ERHVERV 6

7 DANSK ERHVERVS SKATTEREFORM 2012 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2012 # 16 JUNI 2012 Figur 4 Mekaniske provenueffekter for 2020, jf. DREAM-modelberegning Skattelettelser Mia. kr. Fjernelse af forvridende danske særskatter, jf. figur 3 ovenfor 7,6 Forhøjelse af beskæftigelsesfradrag med 3 pct.-point & grænse øges 6,3 Forhøjelse af topskattegrænse med kr. 5,2 Topskattesats sænkes fra 15,0 til 8,25 pct. 5,0 Sænkelse af selskabsskattesats fra 25,0 til 20,0 pct. 9,1 Initiativer til at tiltrække udenlandske investeringer iv 1,0 Skattelettelser samlet 34,2 Finansiering Mia. kr. Satsregulerede overførsler reguleres med prisudvikling 2017 => ,8 Brugerbetaling (eksempelvis ved lægebesøg samt på uddannelsesområdet) 6,2 Pensionsafkastbeskatning øges gradvist fra 15,3 til 17,0 pct. v frem mod ,4 Nominalprincip i ejendomsværdiskat ophæves (indeksering på 0,6 pct. af ejendomsværdi fra 2016) Særbegunstigelser/skatteudgifter afvikles 3,0 Andelsboliger gøres skattepligtige 2,0* Mere effektiv skatteligning/minimering af skattegab 2,0* Håndhævelse af udenlandske internetvirksomheders danske momspligt 1,0* Finansiering, samlet 34,2 *Provenuskøn behæftet med betydelig usikkerhed 6,8 Anm.: Tallene er opgjort i 2013-niveauer og i 2013-priser inkl. tilbageløb og ekskl. adfærdsændringer. Skattelettelserne træder som beregningsmæssigt udgangspunkt i kraft i Ejendomsværdiskatten indekseres med virkning fra Satsregulering efter prisudviklingen fremfor lønudviklingen træder i kraft i 2017 og gælder frem til Øvrig finansiering indfases gradvist i perioden Kilde: Dansk Erhverv og DREAM-gruppen DANSK ERHVERV 7

8 DANSK ERHVERVS SKATTEREFORM 2012 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2012 # 16 JUNI 2012 OM DENNE UDGAVE Dansk Erhvervs skattereform 2012 er 16. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet den 1. juni. OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund, online KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til cheføkonom Bo Sandberg på eller tlf REDAKTION Analysechef Geert Laier Christensen (ansvarshavende redaktør), cand. scient. pol., chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon., cheføkonom Bo Sandberg, cand. polit., pressekonsulent Lisa Sandager, cand. merc., journalist. NOTER i DREAM = Danish Rational Economic Agents Model. DREAM-gruppen er en uafhængig institution, der har som hovedformål at foretage langsigtede strukturanalyser af den danske økonomi. Da DREAM-modellen er en langsigtet strukturmodel, bør tolkningen af modellens resultater fokusere på de langsigtede udviklinger. Læs evt. mere på ii Inklusive effekter af tilbageløb og adfærdsændringer. iii Se også Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 # 15 om international skattesammenligning. iv Kunne eksempelvis være i form af skattefradrag for forsknings-, og udviklings- og innovationsaktivitet (R & D Credits), Innovation Box eller lignende regimer kendt fra Holland, Storbritannien samt en række asiatiske lande. v Der er beregningsteknisk taget udgangspunkt i hævet PAL-skattesats, men provenuet kan evt. alternativt hentes via ændrede fradragsregler for administrationsomkostninger mv., hvorved selve skattesatsen ikke behøver stige så meget. De samlede administrationsomkostninger i livsforsikrings- og pensionsbranchen udgør årligt over 5 mia. kr. Med en skønnet gennemsnitlig fradragssats på knap 40 pct. vil det give et provenu på ca. 2 mia. kr. såfremt denne fradragsret fjernes. I dag subsidierer staten administrationsomkostningerne til pensioner. Det reducerer alt andet lige - pensionsinstitutternes økonomiske incitament til at holde administrationsomkostningerne nede. Evt. fjernelse af denne fradragsret bør i givet fald også omfatte pengeinstitutters pensionsprodukter og udenlandske pensionsinstitutter, der modtager dansk opsparing samt forsikringsmæglernes aktiviteter, som pensionskunderne betaler. DANSK ERHVERV 8

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN,

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år AF CHEFØKONOM

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Sådan kan det danske skattetryk sænkes til svensk niveau på 7 år

Sådan kan det danske skattetryk sænkes til svensk niveau på 7 år Sådan kan det danske skattetryk sænkes til svensk niveau på 7 år AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT., MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER BREINBJERG, STUD POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Afgifter på varer og tjenester i procent af BNP, udvalgte OECD-lande 2010. Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 # 15

Afgifter på varer og tjenester i procent af BNP, udvalgte OECD-lande 2010. Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 # 15 Forbrugsbeskatningen er markant højere i Danmark end i nabolandene AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, STUD. POLIT. RESUME Ifølge regeringsgrundlag

Læs mere

Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor

Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den offentlige

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Beregning af en skattereform 1

Beregning af en skattereform 1 Beregning af en skattereform 1 4. juli 2012 Indledning Dette notat beskriver, hvorledes DREAM-modellen vurderer, at en skattereform, som er foreslået af Dansk Erhverv (DE), vil påvirke dansk økonomi. Skattereformen

Læs mere

Analyse 6. februar 2012

Analyse 6. februar 2012 6. februar 2012 De konkrete målsætninger for skattereformen kræver reelt en markant nedsættelse af topskatten I Kraka sidder vi og tænker lidt over skattereformen. Den første udfordring man støder på er

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Time-out øger holdbarheden

Time-out øger holdbarheden F Time-out øger holdbarheden AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME De offentlige finanser er under pres. Regeringen har fremlagt

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet Kommunale vindere i uddannelseskapløbet AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME På landsplan er befolkningens gennemsnitlige

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Væsentlig mere end en milliard

Væsentlig mere end en milliard Væsentlig mere end en milliard Indledning Dette program beskriver en radikal omlægning af det danske skattesystem, der i langt højere grad tilgodeser arbejde, mens boliger og miljø beskattes yderligere.

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Befolkningen efterlyser reformer

Befolkningen efterlyser reformer Befolkningen efterlyser reformer AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN CAND. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er behov for reformer af dansk økonomi pga. offentligt

Læs mere

Mens vi venter på Skattekommissionen. Bo Sandberg, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv

Mens vi venter på Skattekommissionen. Bo Sandberg, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv JANUAR 2009 BAG OM NYHEDERNE Mens vi venter på Skattekommissionen Bo Sandberg, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv Den skattepolitiske debat har været ganske fastlåst i snart et årti. Men efterhånden som

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

Skattereform og analyser i Skatteministeriet. Otto Brøns-Petersen

Skattereform og analyser i Skatteministeriet. Otto Brøns-Petersen Skattereform og analyser i Skatteministeriet Otto Brøns-Petersen Skattereform Provenuvurderinger og analysers formål og krav generelt Central del af det politiske beslutningsgrundlag Bidrager til at indkredse,

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Forskerskatteordningen øger arbejdsudbud, produktivitet og skatteindtægter

Forskerskatteordningen øger arbejdsudbud, produktivitet og skatteindtægter Forskerskatteordningen øger arbejdsudbud, produktivitet og skatteindtægter AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. RESUME Dansk økonomi

Læs mere

Danskerne vil have flere højtuddannede udlændinge til landet men skatten holder dem væk

Danskerne vil have flere højtuddannede udlændinge til landet men skatten holder dem væk Danskerne vil have flere højtuddannede udlændinge til landet men skatten holder dem væk AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Hvis Danmark skal klare sig i den globale økonomi,

Læs mere

Iværksætterskatten stadig et selvmål

Iværksætterskatten stadig et selvmål Iværksætterskatten stadig et selvmål AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Skattereformen fra 2009 blev bl.a. finansieret

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Det rigtige uddannelsesvalg

Det rigtige uddannelsesvalg Det rigtige uddannelsesvalg AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Det vigtigste formål med uddannelse er at give unge mennesker

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år

It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON RESUME Anvendelse af it i et samfund som det danske er en vigtig faktor for vækst og produktivitet.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er generelt både økonomiske samt kvalitets-

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Vækst og velstand 2020

Vækst og velstand 2020 Vækst og velstand 2020 AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, PH.D., SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG CHEFANALYTIKER MIRA NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Vækst skaber velstand men Danmark

Læs mere

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Analyse 19. november 2015 Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Regeringens målsætning er, at flere skal i arbejde og at færre skal være på offentlig forsørgelse.

Læs mere

Lavere selskabsskat er en god forretning

Lavere selskabsskat er en god forretning Lavere selskabsskat er en god forretning AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MATTHIAS BORRITZ MILFELDT. RESUME Provenuet fra selskabsskatten er særdeles konjunkturafhængigt

Læs mere

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Diskussionen om behovet og mulighederne for yderligere arbejdsmarkedsreformer fylder fortsat i debatten. Den tidligere regering

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Danmarks Statistik offentliggjorde i slutningen af november tal for lønudviklingen på tværs af

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 7. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Resumé: Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 Mænd får i gennemsnit knap 2.000 kr. mere i gevinst

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

Akademiet for talentfulde unge

Akademiet for talentfulde unge Akademiet for talentfulde unge Cand. Scient. Stud, detrullende UNIVERSITET HVEM ER JEG?, 26 år Startede på Matematik-Økonomi på Aarhus Universitet i 2010 Vil undervise jer i Hvem skal betale for din uddannelse?

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 vil der i 2010 blive givet store skattelettelser til de rigeste og højest uddannede i Danmark. Ser man skattelettelsen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Bedre opgørelse af den offentlige service Danmarks Statistik offentliggjorde medio november reviderede

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser som følge af de skattepakker, regeringen har gennemført i perioden fra 2001-2010.

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat:

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat: notat: SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT 13-05-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen SU-reform:

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY OG SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR RESUMÉ Kommuner beholder

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed, skattelettelser og det såkaldte råderum 1

Finanspolitisk holdbarhed, skattelettelser og det såkaldte råderum 1 Finanspolitisk holdbarhed, skattelettelser og det såkaldte råderum 1 15. august 2016 Indledning Dette notat beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af at anvende det såkaldte råderum til skattelettelser.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug VERSION: d. 3.9. David Tønners og Jesper Linaa Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug Dette notat dokumenterer beregningerne af at lempe indkomstskatterne og finansiere

Læs mere

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeffekt og løser ikke pensionsudfordringen 29-09-2016 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52), Jørgen Sloth Bjerre Hansen og Carl-Christian Heiberg Dette notat

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL 27. februar 2009 Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL I det følgende er fordelingseffekterne af regeringens skatteudspil beregnet. Udover den finansiering, der direkte påhviler husholdningerne,

Læs mere

FORSKELLIGE SKATTEINSTRUMENTERS PÅVIRKNING AF ARBEJDSUDBUD OG VELSTAND

FORSKELLIGE SKATTEINSTRUMENTERS PÅVIRKNING AF ARBEJDSUDBUD OG VELSTAND Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 3 79 19. december 011 FORSKELLIGE SKATTEINSTRUMENTERS PÅVIRKNING AF ARBEJDSUDBUD OG VELSTAND Skatteministeriet har i et svar til Folketinget regnet på,

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

Millioner at spare ved at reducere sygefraværet

Millioner at spare ved at reducere sygefraværet Millioner at spare ved at reducere sygefraværet i kommunerne AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME Sygefraværet i

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

Arbejdsudbud og indkomstskat

Arbejdsudbud og indkomstskat Arbejdsudbud og indkomstskat Bo Sandemann Rasmussen Professor, PhD Institut for Økonomi Aarhus Universitet Outline Baggrund Arbejdsudbud og indkomstskat Deltagelsesbeslutningen Timebeslutningen Provenueffekter

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND POLIT RESUMÉ Den offentlige sektor fik i tiden inden og i starten af finanskrisen lov til at vokse sig meget

Læs mere

Hele landet er med i opsvinget

Hele landet er med i opsvinget Hele landet er med i opsvinget AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Det økonomiske opsving har fået godt fat i dansk økonomi og er over de seneste år blevet bredt ud på tværs af landet. I opsvingets

Læs mere

Topskatten gør Danmark fattigere

Topskatten gør Danmark fattigere DI Den 16. oktober 2013 BEDI/JCB Topskatten gør Danmark fattigere Uden topskat ville velstandsniveauet i Danmark vokse med knap 16 mia. kr.; men det koster kun statskassen godt 7 mia. kr. at afskaffe topskatten,

Læs mere

Topskat straffer vækstiværksætteri

Topskat straffer vækstiværksætteri Topskat straffer vækstiværksætteri AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT RESUMÉ Vækstiværksættere er vigtige for vækst og jobskabelse. De starter virksomheder, der vokser hurtigt og skaber flere nye arbejdspladser

Læs mere

(mia kr.) (mia kr.) Personskat Topskattepakke: Sænke topskat med

(mia kr.) (mia kr.) Personskat Topskattepakke: Sænke topskat med Bilag 4b.2 DREAM gennemregning af Dansk Erhvervs skatte- og afgiftspolitik Effekt Mekanisk provenutab Provenutab efter tilbageløb og adfærd Beskæftigelseseffekt* BNP-effekt Forslag (1.000 personer) Personskat

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE . august af Jonas Schytz Juul direkte tlf. Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE Regeringens skatteforslag giver skattelettelser til de rigeste på næsten. kr., mens de fattigste ti procent får

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

413 milliarder i investeringsunderskud

413 milliarder i investeringsunderskud 413 milliarder i investeringsunderskud AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Det er vigtigt for Danmark at tiltrække investeringer fra udlandet, da det tilfører tiltrængt kapital, fastholder og

Læs mere

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 4. november 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 38 (L 201) af 25.

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

VK-regeringen og dansk økonomi

VK-regeringen og dansk økonomi VK-regeringen og dansk økonomi AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Den 27. november i år har Venstre og Konservative dannet regering

Læs mere