Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver i øget arbejdsudbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud"

Transkript

1 Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver i øget arbejdsudbud AF DIREKTØR CHRISTIAN T. INGEMANN, MBA, CAND. JUR. OG CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. RESUME Regeringens forslag til skattereform blev offentliggjort 29. maj. I denne udgave af Perspektiv fremlægges dels Dansk Erhvervs overordnede skattepolitiske sigtelinjer og dels vores forslag til skattereform, samt beregninger af arbejdsudbudseffekter mv. af vores reformforslag, udført af de uafhængige økonomer i DREAM-gruppen i. Dansk Erhvervs forslag til en skattereform er fuldt finansieret og hæver iflg. DREAMberegningerne arbejdsudbuddet med fuldtidspersoner i 2020 ii. I figur 1 nedenfor optræder delelementerne i Dansk Erhvervs råskitse til skattereform og deres respektive bidrag til de beregnede arbejdsudbudseffekter i Herudover bidrager reformen med 0,5 pct. af BNP - svarende til ca. 9,3 mia. kr. årligt - til den langsigtede finanspolitiske holdbarhed. Dansk Erhvervs skattereform giver iflg. beregninger på DREAM-modellen en arbejdsudbudseffekt på i 2020 og et årligt bidrag til den finanspolitiske holdbarhed på 0,5 pct. af BNP Figur 1 Arbejdsudbudseffekter i 2020 ved Dansk Erhvervs skattereform Delelementer Arbejdsudbudseffekt* (1.000 fuldtidspersoner) Fjernelse af forvridende danske særskatter 1,81 Forhøjelse af beskæftigelsesfradrag 4,77 Forhøjelse af topskattegrænse 5,22 Lettelse af topskattesats 4,64 Sænkelse af selskabsskattesats 0,78 Initiativer til at tiltrække udenlandske investeringer 0,00 Regulering af overførselsindkomster med prisudvikling 12,23 Brugerbetaling -0,11 Øget pensionsafkastbeskatning -0,27 Øget ejendomsværdibeskatning -3,44 Afvikling af særlige begunstigelser -0,01 Mere effektiv skatteligning -0,03 Andelsboliger gøres skattepligtige -0,03 Håndhævelse af udenlandske internetvirksomheders momspligt -0,43 Effekten af det samlede forløb 25,13 Lettelserne i topskatten bidrager med ca årsværk i 2020 Ca. halvdelen af reformens arbejdsudbudseffekt stammer fra regulering af overførselsindkomster med prisudvikling fremfor lønudvikling i tre år Kilde: Dansk Erhverv og DREAM-gruppen * DREAM benytter standardantagelse om en arbejdsudbudselasticitet på 0,1 Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 # 16

2 DANSK ERHVERVS SKATTEREFORM 2012 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2012 # 16 JUNI 2012 Med en årlig langsigtet holdbarhedseffekt på 0,5 pct. af BNP sikrer skattereformen, at DREAM s såkaldte grundforløb bevæger sig fra uholdbart til holdbart. I relation til effekterne i figur 1 er det vigtigt at slå fast, at DREAM-beregningerne er en fin rettesnor - men ingen facitliste. Bl.a. når det gælder selskabsskat, er det Dansk Erhvervs vurdering, at DREAM undervurderer de positive effekter, hvorfor selskabsskatteændringer fremstår relativt dyre i DREAM-modellen. Bl.a. har det ikke været muligt at modellere nogen effekt fra forøgede udenlandske investeringer. Dette er også årsagen til, at posten initiativer til at tiltrække udenlandske investeringer ganske urealistisk ikke giver nogen effekt i DREAM-setup et overhovedet. DREAM-modellen undervurderer de positive effekter af lavere selskabsskat Endvidere oplyser DREAM, at modellen p.t. overvurderer de negative formue-effekter af ændringen i ejendomsværdiskat og på det punkt er under rekonstruktion. På baggrund af disse to forhold, er det Dansk Erhvervs vurdering, at der er tale om et klart underkantsskøn for den samlede arbejdsudbudseffekt i figur 1. Dansk Erhverv har i foråret 2012 fastlagt flg. pejlemærker som nogle af de vigtigste forud for skattereformen: Skattereformen skal først og fremmest stimulere den økonomiske vækst Skat flyttes fra aktiv erhvervsvirksomhed til passiv anvendelse af midler Det skal ikke være en ren skatteomlægning, dvs. offentlige besparelser skal indgå, hvorved det samlede skattetryk reduceres Ambitionsniveau: Skattelettelser for mindst 30 mia. kr. og positiv arbejdsudbudseffekt på mindst årsværk (inkl. dynamiske effekter) Skat på arbejde sænkes over hele indkomstskalaen Smertegrænsen er nået for punktafgifter på grænsehandelsfølsomme varer og tjenester Lavere selskabsskattesats bør også indgå i skattereformen Reformen skal sikre større enkelhed, retssikkerhed og færre administrative byrder Nyt princip om, at afgifter vurderes ud fra forhold mellem provenu og byrder Det er den samlede mosaik i skattereformforslag, der skal bedømmes, dvs. hvis der er positivt indhold på lettelsessiden, kan man acceptere enkelte finansieringsbidrag, som man ellers isoleret set normalt ville være modstander af. Skattereformen skal også sikre større enkelhed, retssikkerhed og færre administrative byrder ERFARINGER FRA SENESTE SKATTEREFORM MV. Seneste skattereform i 2009 sænkede skatten på arbejde for ca. 29 mia. kr. Det var særdeles positivt. Men finansieringssiden gav anledning til store problemer, fordi man valgte en række hver for sig små håndtag med lav provenueffekt og høj negativ symbolværdi (som f.eks. multimedieskat, iværksætterskat, fedtafgift, udligningsskat mv.) Det viste sig at være en uheldig kombination. Finansieringen af reformen var uheldig: Mange små håndtag med store irritationsmomenter Som udgangspunkt er regeringens ambitionsniveau for skattereform 2012 noget lavere end skattereformen fra Det ses ved, at regeringsgrundlaget opererer med, at skattereformen skal bidrage med ca. 3 mia. kr. til den langsigtede finanspolitiske hold- DANSK ERHVERV 2

3 DANSK ERHVERVS SKATTEREFORM 2012 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2012 # 16 JUNI 2012 barhed og et arbejdsudbudsmål på ca personer ud af de i alt , som det strukturelle arbejdsudbud dengang manglede at blive hævet med frem mod Denne ambition hævedes en smule med 2020-planen, hvor det er den strukturelle private beskæftigelse, der skal hæves med mindst personer, og hvor det samlede reformbehov også er øget til en arbejdsudbudseffekt på nu fuldtidspersoner, bl.a. pga. finansloven for 2012, der trækker i den forkerte retning i forhold til det langsigtede arbejdsudbud. Det endelige forslag til skattereform, som blev fremlagt 29. maj, endte imidlertid med at indeholde en samlet arbejdsudbudseffekt på personer i 2020 og 3,6 mia. kr. i langsigtet finanspolitisk holdbarhed. Til sammenligning bidrog 2009-skattereformen på papiret med personer i strukturelt arbejdsudbud og 5,5 mia. kr. i langsigtet finanspolitisk holdbarhed. Skattereformen i 2009 bidrog med i arbejdsudbud og 5,5 mia. kr. i langsigtet holdbarhed LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE Det er vigtigt, at skatten på arbejde sænkes over hele indkomstskalaen, dvs. det er oplagt at ændre på både topskattegrænse, topskattesats og beskæftigelsesfradrag. Andre væsentlige målsætninger vedr. skat på arbejde: Det skal altid kunne betale sig at arbejde Ingen bør betale mere end 50 pct. i skat af sidst tjente krone Skattereformen skal understøtte vækst og øge arbejdsudbuddet. Dette fokus tilsiger særlig opmærksomhed på lettelser i topskatten, hvor man får størst effekt på arbejdsudbud, på tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft og på nedbringelse af sort arbejde. Størst arbejdsudbudseffekt i toppen af skatteskalaen Konkret i Dansk Erhvervs forslag til skattereform, opnås der en arbejdsudbudseffekt via topskattelettelser på ud af de i alt årsværk i forøget arbejdsudbud. Når det også er vigtigt at hæve beskæftigelsesfradraget, skyldes det især, at det er i bunden af indkomstskalaen, der er højest sammensat marginalskat. En del af den problemstilling kan adresseres i forbindelse med skattereformen. Dansk Erhverv mener dog også, at en del af løsningen af den problemstilling bør findes ved sænkning af visse overførselsindkomster. SMERTEGRÆNSEN NÅET FOR AFGIFTER PÅ GRÆNSEHANDELSVARER Som vigtig præmis forud for forhandlingerne om skattereform, bør det pointeres, at det hverken er på selskabsskat eller personskat, at Danmark p.t. skiller sig mest negativt ud i forhold til nabolandene, men inden for de indirekte skatter (dvs. moms, punktafgifter og grønne afgifter), se figur 2 nedenfor iii. Det er netop de indirekte skatter, der belaster grænsehandelsfølsomme varer og tjenester mest. Her er smertegrænsen for længst nået. DANSK ERHVERV 3

4 DANSK ERHVERVS SKATTEREFORM 2012 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2012 # 16 JUNI 2012 Figur 2 Afgifter på varer og tjenester i procent af BNP, udvalgte OECD-lande % 15,3% 14% 12% 10% 8% 13,5% 12,0% 11,7% 10,7% 10,7% Markant højere forbrugsbeskatning i Danmark end i nabolandene 6% 4% 2% 0% Kilde: OECD-database VÆK MED FORVRIDENDE SÆRSKATTER OG SÆNK SELSKABSSKATTEN Dansk Erhverv ønsker at fastholde fokus på lavere selskabsskattesats. Selskabsskat er en skat på afkast af kapital og dermed på investeringer og skabelse af arbejdspladser. Selskabsskatten er også en væsentlig parameter for udenlandske virksomheders beslutning om etablering af virksomhed i Danmark. En sænkning af selskabsskatten fra det nuværende udgangspunkt på 25 pct. har iflg. Skatteministeriet (2010) en høj selvfinansieringsgrad på 67 pct. Brug for et rent snit: Væk med en række forvridende danske særskatter og diskriminerende ordninger Men der er mange andre hjørner af skattesystemet, der har stor betydning for rammevilkårene omkring at drive erhvervsvirksomhed. Figur 3 Fjernelse af forvridende danske særskatter i Dansk Erhvervs skattereform Estimeret Danske særskatter provenu (mia. kr.) Fjernelse fedtafgiften -1,4 Fjernelse af iværksætterskatten -0,5 Fjernelse af skat på fri telefon -0,1 Kommende sukkerafgift droppes -1,0 Genindførelse af omkostningsdækning i skattesager -0,1 Kommende reklameafgift droppes -0,4 Fuld momsafløftning, overnatning & restauration -0,8 Kommende kørselsafgift på lastbiler droppes -1,5 Pulje til at lempe punktafgifter på grænsehandelsfølsomme varer -0,7 Pulje til at lempe energiafgifter i sektorneutral retning -0,5 Samlede forbedringer -7,0 Oprydning for 7 mia. kr. Kilde: Dansk Erhvervs egne beregninger, Forårspakke 2.0 samt Finansministeriet og Skatteministeriet DANSK ERHVERV 4

5 DANSK ERHVERVS SKATTEREFORM 2012 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2012 # 16 JUNI 2012 Elementerne i figur 3 er et helt centralt element i Dansk Erhvervs skattereform. Samlet set fjerner vi en række forvridende danske særskatter for ca. 7 mia. kr. (så vidt muligt opgjort i 2012-niveau). Finansieringselementet fremgår af figur 4 nedenfor. I forbindelse med skattereformen er det derudover oplagt at tilstræbe: Større enkelhed og forståelighed i skattesystemet. Lettelse af administrative byrder. Besparelser i SKAT s administration må ikke blot erstattes af tilsvarende/nye byrder, hvor omkostningen overvæltes på erhvervslivet. Generel oprydning i punktafgifter, hvor de enkelte afgifter vurderes ud fra forholdet mellem de tilknyttede administrative byrder og det provenu, de indbringer. Mere fokus på retssikkerhed for borgere og virksomheder. Målrettede vækstfremmende initiativer rettet mod forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter, som gør Danmark attraktiv i konkurrence med andre europæiske lande, der allerede har lempet skatteregler, for at tiltrække sådanne aktiviteter. Introduktion af princip, så administrative byrder står i rimeligt forhold til provenu for hver enkelt punktafgift FINANSIERING UDEN FOR SKATTESYSTEMET Dansk Erhverv foreslår, at en væsentlig del af finansieringen findes uden for selve skattesystemet, hvorved skattetrykket samtidig - alt andet lige - vil falde. Her kan peges på besparelser i den offentlige sektor inkl. transfereringer til husholdningerne, hvor man eksempelvis kan skaffe finansiering ved at lade satsreguleringen af overførselsindkomster følge prisudviklingen i stedet for lønudviklingen. Der kan også hentes finansiering fra et område som SU til hjemmeboende (de såkaldte cafépenge) og ved at omlægge SU på den 2-årige kandidatoverbygning til SU-lån og ved at reformere de offentlige ydelser, der er rent aldersbetingede. Øget brugerbetaling bør også indgå som mulig finansieringskilde. Her har Dansk Erhverv tidligere peget på en socialt afbalanceret brugerbetaling ved lægebesøg (dvs. med hensyn til indtægts-/formueforhold som ved friplads i daginstitutioner, samt friholdelse af børn og kronisk syge). Plads til lidt mere brugerbetaling end i dag FINANSIERING INDEN FOR SKATTESYSTEMET Mulige finansieringselementer inden for skattesystemet kan være: Pensionsafkastbeskatningen Urimelige særbegunstigelser/erhvervsstøtte Andelsboligområdet Ejendomsværdiskat indekseres fra 2016 og frem (jf. forslag fra DØR, OECD og Nationalbanken m.fl.) Præmissen for skattereformen i 2012 er, at alle samfundsgrupper skal bidrage til løsningen af de langsigtede økonomiske udfordringer. Derfor er det naturligt også at fremtidssikre ejendomsbeskatningen fra 2016 og frem, forudsat provenuet går til at sænke andre skatter og afgifter. Ingen hellige køer: Det nytter ikke på forhånd at frede boligbeskatningen DANSK ERHVERV 5

6 DANSK ERHVERVS SKATTEREFORM 2012 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2012 # 16 JUNI 2012 Samfundsøkonomisk er det fornuftigt at flytte skat fra aktiv erhvervsmæssig anvendelse (arbejde og kapital) til ikke-mobile faktorer som fast ejendom. En afskaffelse af det nominelle stop for ejendomsværdibeskatningen vil tilmed lægge en dæmper på udsvingene i priserne på boligmarkedet både i opadgående og nedadgående retning - og derigennem bidrage til øget makroøkonomisk og finansiel stabilitet. TOPSKATTEN SKAL LEVE OP TIL SIT NAVN Som konsekvens af skattereformen i 2009, blev antal topskattebetalere sænket fra personer i 2009 til i 2010, men siden da er antal topskatteydere igen kravlet opad til i 2011 og ca i Hvis ikke der sker ændringer, skønner Dansk Erhverv ca topskattebetalere i Uden skattereform: topskatteydere i 2013 Dansk Erhverv mener, at topskatten bør leve op til sit navn og derfor bør det på sigt sikres, at det aldrig er mere end de ca højestlønnede, der skal betale topskat. Udover at hæve topskattegrænsen for ca. 5 mia. kr., foreslår Dansk Erhverv, at topskattegrænsen indekseres, så det fremadrettet kan sikres, at antal topskattebetalere ikke overstiger niveauet fra 2012-reformen. På bundlinjen indebærer hævet topskattegrænse med kr. i årlig indkomst iflg. Dansk Erhvervs skøn, at der her og nu kan løftes mere end lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ud af topskattepligten, hvorved denne gruppe skatteborgere opnår en markant nedsættelse af den øverste marginalskat på 15 pct.-point. Hævet topskattegrænse med kr. INGEN SKAL BETALE MERE END 50 PCT. AF SIDST TJENTE KRONE Den øverste marginalskat er på 56,5 pct. I råskitsen til skattereform beskrevet nedenfor foreslås det at bruge ca. 5 mia. kr. til at sænke topskattesatsen for. Det kan sænke den øverste marginalskat med 6,75 pct.-enheder, selv hvis der kun regnes med såkaldt mekanisk effekt, dvs. med tilbageløb, men uden adfærdsændringer overhovedet. På bundlinjen sikrer denne øvelse lige præcis Dansk Erhvervs mangeårige målsætning om, at ingen behøver at betale mere end 50 pct. i skat af sidst tjente krone, idet den øverste marginalskat i 2013 lander på 49,75 pct. Denne lettelse vil komme alle de resterende ca topskatteydere til gavn. For 5 mia. kr. kan øverste marginalskat sænkes til knapt 50 pct. RÅSKITSE TIL KONKRET DANSK ERHVERV SKATTEREFORM I figur 4 nedenfor er der givet et konkret eksempel på, hvordan en skattereform, der letter skatten med godt 34 mia. kr., kan se ud. Reformen er underfinansieret i begyndelsen, men ender med at være fuldt finansieret, idet der i 2020 er finansieringsbidrag ligeledes for i alt godt 34 mia. kr. Dansk Erhvervs skattereform indeholder tilstrækkeligt med finansieringselementer til, at den ikke er alt for afhængig af, at der kan skaffes politisk opbakning til samtlige de i råskitsen optrædende finansieringsbidrag. DANSK ERHVERV 6

7 DANSK ERHVERVS SKATTEREFORM 2012 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2012 # 16 JUNI 2012 Figur 4 Mekaniske provenueffekter for 2020, jf. DREAM-modelberegning Skattelettelser Mia. kr. Fjernelse af forvridende danske særskatter, jf. figur 3 ovenfor 7,6 Forhøjelse af beskæftigelsesfradrag med 3 pct.-point & grænse øges 6,3 Forhøjelse af topskattegrænse med kr. 5,2 Topskattesats sænkes fra 15,0 til 8,25 pct. 5,0 Sænkelse af selskabsskattesats fra 25,0 til 20,0 pct. 9,1 Initiativer til at tiltrække udenlandske investeringer iv 1,0 Skattelettelser samlet 34,2 Finansiering Mia. kr. Satsregulerede overførsler reguleres med prisudvikling 2017 => ,8 Brugerbetaling (eksempelvis ved lægebesøg samt på uddannelsesområdet) 6,2 Pensionsafkastbeskatning øges gradvist fra 15,3 til 17,0 pct. v frem mod ,4 Nominalprincip i ejendomsværdiskat ophæves (indeksering på 0,6 pct. af ejendomsværdi fra 2016) Særbegunstigelser/skatteudgifter afvikles 3,0 Andelsboliger gøres skattepligtige 2,0* Mere effektiv skatteligning/minimering af skattegab 2,0* Håndhævelse af udenlandske internetvirksomheders danske momspligt 1,0* Finansiering, samlet 34,2 *Provenuskøn behæftet med betydelig usikkerhed 6,8 Anm.: Tallene er opgjort i 2013-niveauer og i 2013-priser inkl. tilbageløb og ekskl. adfærdsændringer. Skattelettelserne træder som beregningsmæssigt udgangspunkt i kraft i Ejendomsværdiskatten indekseres med virkning fra Satsregulering efter prisudviklingen fremfor lønudviklingen træder i kraft i 2017 og gælder frem til Øvrig finansiering indfases gradvist i perioden Kilde: Dansk Erhverv og DREAM-gruppen DANSK ERHVERV 7

8 DANSK ERHVERVS SKATTEREFORM 2012 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2012 # 16 JUNI 2012 OM DENNE UDGAVE Dansk Erhvervs skattereform 2012 er 16. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet den 1. juni. OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund, online KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til cheføkonom Bo Sandberg på eller tlf REDAKTION Analysechef Geert Laier Christensen (ansvarshavende redaktør), cand. scient. pol., chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon., cheføkonom Bo Sandberg, cand. polit., pressekonsulent Lisa Sandager, cand. merc., journalist. NOTER i DREAM = Danish Rational Economic Agents Model. DREAM-gruppen er en uafhængig institution, der har som hovedformål at foretage langsigtede strukturanalyser af den danske økonomi. Da DREAM-modellen er en langsigtet strukturmodel, bør tolkningen af modellens resultater fokusere på de langsigtede udviklinger. Læs evt. mere på ii Inklusive effekter af tilbageløb og adfærdsændringer. iii Se også Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 # 15 om international skattesammenligning. iv Kunne eksempelvis være i form af skattefradrag for forsknings-, og udviklings- og innovationsaktivitet (R & D Credits), Innovation Box eller lignende regimer kendt fra Holland, Storbritannien samt en række asiatiske lande. v Der er beregningsteknisk taget udgangspunkt i hævet PAL-skattesats, men provenuet kan evt. alternativt hentes via ændrede fradragsregler for administrationsomkostninger mv., hvorved selve skattesatsen ikke behøver stige så meget. De samlede administrationsomkostninger i livsforsikrings- og pensionsbranchen udgør årligt over 5 mia. kr. Med en skønnet gennemsnitlig fradragssats på knap 40 pct. vil det give et provenu på ca. 2 mia. kr. såfremt denne fradragsret fjernes. I dag subsidierer staten administrationsomkostningerne til pensioner. Det reducerer alt andet lige - pensionsinstitutternes økonomiske incitament til at holde administrationsomkostningerne nede. Evt. fjernelse af denne fradragsret bør i givet fald også omfatte pengeinstitutters pensionsprodukter og udenlandske pensionsinstitutter, der modtager dansk opsparing samt forsikringsmæglernes aktiviteter, som pensionskunderne betaler. DANSK ERHVERV 8

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Beregning af en skattereform 1

Beregning af en skattereform 1 Beregning af en skattereform 1 4. juli 2012 Indledning Dette notat beskriver, hvorledes DREAM-modellen vurderer, at en skattereform, som er foreslået af Dansk Erhverv (DE), vil påvirke dansk økonomi. Skattereformen

Læs mere

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Den offentlige

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 22. april 2009 Til Folketingets - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 Kandidatmappe Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 1 Indholdsfortegnelse Overblik over indtægter og udgifter 3 Overblik over DREAM-analyse 10 Overblik over familietypeberegninger

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEKRETARIATSCHEF TOR- BEN E. HOFFMAN ROSENSTOCK, CAND.JUR RESUME Der er et kolossalt potentiale for energibesparelser

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere