Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk"

Transkript

1 Årsrapport 28

2 2/29 Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 23 København S Telefon Fax Årsrapporten udgives kun i elektronisk form og kan gratis downloades fra

3 3/29 1. BERETNING PRÆSENTATION AF FORBRUGERSTYRELSEN Styringsgrundlag ÅRETS FAGLIGE RESULTATER ÅRETS ØKONOMISKE RESULTATER FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR Faglige mål Økonomi MÅLRAPPORTERING OPGAVER OG RESSOURCER FORBRUGEROMBUDSMANDEN UDDYBENDE ANALYSER OG VURDERINGER REDEGØRELSE FOR RESERVATION REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCEN EGENKAPITALFORKLARING OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSORDNING HEN OVER ÅRET OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT BEVILLINGSREGNSKABET ( ) PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Noter til resultatopgørelsen Noter til balancen SKEMATISK OVERSIGT OVER MÅLOPFYLDELSE FOR RESULTATMÅL/RESULTATKRAV INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED OPGAVER OG RESSOURCER Over- og merarbejde Forbrugerstyrelsens elforbrug Forbrugerstyrelsens varmeforbrug Forbrugerstyrelsens vandforbrug Klare mål for brugerrettede opgaver... 29

4 4/29 1. Beretning Forbrugerstyrelsen redegør i denne årsrapport for de opnåede økonomiske og faglige resultater i perioden januar til december 28. Årsrapporten tager afsæt i de resultater, som er blevet aftalt i Resultatkontrakt 28 1 mellem Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Forbrugerstyrelsen. Resultatkontrakten dækker de væsentligste strategiske eksternt rettede aktiviteter og ydelser, som Forbrugerstyrelsen har varetaget i afrapporteringsperioden. Afrapporteringen sker i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulæreskrivelse herom. 1.1 Præsentation af Forbrugerstyrelsen Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet. De øvrige styrelser er Danmarks Statistik, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrencestyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Forbrugerstyrelsen har til opgave at implementere regeringens forbrugerpolitik. Det indbefatter, at: Sikre et højt beskyttelsesniveau i forhold til grundlæggende juridiske rettigheder og sikkerhed Understøtte den enkeltes frihed til at vælge varer og ydelser på det private og offentlige marked Bygge bro mellem virksomheder og forbrugere Styringsgrundlag Økonomi- og Erhvervsministeriets mission og vision 2 sætter rammerne for valg af idegrundlag. Forbrugerstyrelsen har valgt at slå mission og vision sammen til ét idegrundlag. Idégrundlaget lyder: - Forbrugerstyrelsens idégrundlag - Forbrugerstyrelsen arbejder for at sikre, at forbrugerforholdene i Danmark er blandt de bedste i Europa. Det skal samtidig gøre det lettere at være forbruger og skabe vækst og velfærd. I praksis betyder det, at styrelsen dels skal være omdrejningspunkt for udviklingen af ny forbrugerpolitik og dels være en førende aktør i europæisk sammenhæng inden for forbrugerinformation og forbrugerbeskyttelse. Til at understøtte virkeliggørelsen af idégrundlaget tager styrelsen udgangspunkt i et værdigrundlag 3 og en række strategiske målsætninger. Værdigrundlaget er den måde, styrelsen lægger vægt på at udføre sit arbejde, mens de strategiske målsætninger afspejler hvilke konkrete indsatsområder, som Forbrugerstyrelsen vil fokusere på for at sikre, at idégrundlaget i sidste ende kan realiseres. De strategiske målsætninger er knyttet op på hovedopgaverne, som er defineret i Finansloven: Forbrugerbeskyttelse, forbrugerinformation og forbrugerpolitik. 1.2 Årets faglige resultater I dette afsnit opsummeres Forbrugerstyrelsens faglige resultater. De faglige resultater tager afsæt i de i finansloven opstillede hovedformål for Forbrugerstyrelsen. Der indgår endvidere to koncernfælles mål med tre underliggende resultatkrav, som er udmeldt af Økonomi- og Erhvervsministeriet. De 2 resultatkrav udgør samlet Forbrugerstyrelsens Resultatkontrakt Økonomi og Erhvervsministeriet mission er at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden, mens visionen omhandler at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark. 3 Forbrugerstyrelsens værdigrundlag: 1) Vores resultater skal gøre en forskel, 2) Vi udviser mod og handlekraft, 3) Vi lytter til alle og tænker på tværs, 4) Vi har fokus på kvalitet, og 5) Vi skaber sammen en god arbejdsplads.

5 5/29 Da to af resultatkravene ikke har kunnet opgøres på grund af manglende eksterne tilbagemeldinger, vil den efterfølgende opgørelse tage udgangspunkt i de 18 resultatkrav, som har kunnet opgøres. Tabel 1. Oversigt over årets faglige resultater 28 Omkostninger Produkt/ydelse mio. kr. Andel opfyldte resultatkrav Forbrugerinformation 7,5 5/8 Forbrugerbeskyttelse 27,2 3/3 Forbrugerpolitik 9,2 4/4 Koncernfælles mål, herunder lovprogram og administrative lettelser * 2/3 Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner 29,9 - I alt 73,8 14/18 * I opgørelsen indgår ikke omkostninger i relation til de Koncernfælles mål. Dette skyldes, at omkostningerne forbundet hermed er registreret under de overordnede hovedområder i finansloven. Som det fremgår af tabel 1, har Forbrugerstyrelsen i 28 opfyldt 14 resultatkrav, mens fire resultatkrav ikke er blevet opfyldt. 14 opfyldte resultatkrav ud af 18 svarer til en opfyldelsesgrad på 78 pct. Resultatet afspejler en mindre tilbagegang i forhold til resultatet for 27. Resultatet for 28 vurderes generelt tilfredsstillende. Forbrugerstyrelsen har med en stor indsats inden for det strategisk vigtige forbrugerbeskyttelsesområde bidraget til at opfylde styrelsens målsætning om at levere hurtigt, effektiv og tilfredsstillende sagsbehandling for både forbrugere og erhvervsdrivende, der får en sag behandlet i Forbrugerklagenævnet (se i øvrigt afsnit 2.3 Uddybende analyser og vurderinger). Derudover har styrelsen opfyldt samtlige resultatkrav inden for hovedområdet Forbrugerpolitik. Forbrugerstyrelsens forbrugerpolitik har i 28 været udgjort af markedsovervågnings- og testvirksomhed samt den årlige Forbrugerredegørelse. Tilsammen udgør disse en central del af Forbrugerstyrelsens vidensbaserede indsats og bidrager til at skabe bedre forbrugerforhold ved at sætte styrelsen i stand til at prioritere bedre og sætte ind, hvor forbrugerne oplever de største problemer. Der har i Resultatkontrakt 28 været fire resultatkrav, som styrelsen ikke har opfyldt. Dels har de tekniske fejl i Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond oversteget bagatelgrænsen i forhold til de retningsliner, der er opstillet i retningslinjerne i notat om Juridisk Sekretariats lovtekniske gennemgang af 1. juni 26, dels har styrelsen ikke rettidigt fået udarbejdet en kravspecifikation i forbindelse med udviklingen af den næste generation af den offentlige forbrugerportal forbrug.dk. Derudover opnåede forbrug.dk ikke det maksimale antal netkroner 4 i Bedst på nettet, ligesom målet vedrørende udsendelse af nyhedsbreve om forbrugerinnovation ikke har kunnet opfyldes, da Forbrugerstyrelsen pga. af ændringer i udsendelsesmetode ikke kan opgøre målet. 1.3 Årets økonomiske resultater Forholdet mellem styrelsens indtægter og omkostninger ses af figur 1. Det fremgår heraf, at styrelsen primært finansieres af nettoudgiftsbevillingen og kun i begrænset omfang af indtægter. Indtægterne er faldet i de seneste år, hvilket alt overvejende kan henføres til, at styrelsen kun i begrænset omfang sælger trykte publikationer og er overgået til gratis webbaseret forbrugerinformation. 4 Netkroner er et udtryk for kvaliteten af offentlige hjemmesider. Der bliver målt på følgende parametre: Navigation, webformidling, digital selvbetjening, åbenhed, nytteværdi, teknisk tilgængelighed for handicappede brugere og Webformidling. Der kan makismalt opnås 5 netkroner.

6 6/29 Figur 1. Indtægter og omkostninger Mio. kr Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger løn Figur 2 viser sammensætningen af styrelsens balance. På aktivsiden udgør omsætningsaktiver den største del på knap 19 mio. kr. Heraf udgør de likvide beholdninger 15,5 mio. kr. og anlægsaktiverne 7,8 mio. kr., hvoraf de materielle anlægsaktiver udgør 1,5 mio. kr. (afspejlende et fald på,3 mio kr. i forhold til 27), mens immaterielle anlægsaktiver udgør 4,9 mio. kr. (afspejlede et fald på,9 mio. kr. i forhold til 27). De sidste ca. 1,4 mio. kr. dækker finansielle anlægsaktiver (styrelsens startkapital). Passivsiden dækker, udover en egenkapital på 8,1 mio. kr. ultimo 28, især over styrelsens kortfristede gældsposter på 11,2 mio. kr. (gæld til leverandører m.m., skyldige feriepenge og reserveret bevilling), langfristet gæld for 6,7 mio. kr. og hensættelser på,6 mio. kr. Figur 2. Balancens sammensætning Mio. kr Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Omsætningsaktiver Kortfristet gæld Finansielle anlægsaktiver Langfristet gæld Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Immaterielle anlægsaktiver Egenkapital Passiver Sammensætningen af styrelsens egenkapital fremgår af figur 3. Stigningen i egenkapital fra 27 til 28 skyldes alene årets resultat på,3 mio. kr. Figur 3. Egenkapitalens sammensætning 1 8 Mio. kr Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital

7 7/29 Figur 4 illustrerer udnyttelsesgraden af styrelsens låneramme. Styrelsens bygge- og IT-kredit udgør,2 mio. kr. som følge af, at udviklingsprojektet Online-assistenten er under gennemførelse. Den langfristede gæld er faldet fra 27 til 28 med,5 mio. kr. Udnyttelsesgraden er i 28 på 81 pct. Som følge af de begrænsede investeringsmuligheder har styrelsen særligt fokus på investeringsbudgettet. Figur 4. Låneramme og SKB-gæld 2 15 Mio. kr Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Styrelsen oppebærer indtægter i form af klagegebyrer fra forbrugere, der indbringer en sag for Forbrugerklagenævnet, og gebyrer fra erhvervsdrivende i de sager, hvor forbrugeren får helt eller delvist medhold. Herudover oppebærer styrelsen gebyrer fra virksomheder under tilsyn efter betalingsmiddelloven. Disse indtægter opføres på hovedkonto og tilfalder statskassen. Økonomi- og Erhvervsministeriet støtter Dansk Varefakta Nævn med et årligt tilskud. Tilskuddet administreres af Forbrugerstyrelsen. Tabel 2. Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter Art Bevillingstyper Hovedkonti Bevilling Regnskab Forskellige indtægter Driftsbevilling Udgifter,5 under Forbru- gerstyrelsen Indtægter 5,2 1,6 Tilskud til Dansk Varefakta Nævn Anden bevilling Udgifter,7,7 Indtægter Udgiften på,5 mio. kr. under modsvarer udgifterne til tab på debitorer. I opgørelsen af indtægterne på 1,6 mio. kr. indgår en modregning for en indtægt på kr. som vedrører Konkurrencestyrelsens andel af gebyrindtægterne ved administration af betalingsmiddelloven i 27. Denne indtægt er overført til Konkurrencestyrelsen primo Forventninger til det kommende år Det er Forbrugerstyrelsens ambition at bidrage til, at forbrugerforholdene i Danmark hører til de allerbedste i Europa. Det skal samtidig gøre det lettere at være forbruger og skabe vækst og velfærd. For at opnå dette, har Forbrugerstyrelsen for 29 opstillet en række resultatmål og krav. Disse er udtryk for, hvilke områder Forbrugerstyrelsen har valgt at prioritere for at opnå idegrundlaget.

8 8/ Faglige mål Nedenfor listes de overordnede mål, som indgår i Forbrugerstyrelsens Resultatkontrakt 29. Forbrugerinformation Forbedret gennemsigtighed i klagesagsbehandling - Track and Trace Forbrugerbeskyttelse Sagsbehandling i Forbrugerklagenævnet kvalitet og effektivitet Forbrugerpolitik Forbrugerpolitisk handlingsplan Web 2. Aktuel og relevant forbrugerinformation via brugerinddragelse Sagsbehandling i Forbruger Europa kvalitet og effektivitet Markedsovervågning Forbrugerredegørelse, analyser og test Mere effektivt klagenævnssystem og mulig ny rejsegarantiordning Evaluering af Markedsføringsloven Koncernfælles mål Administrative lettelser Virk.dk Ud af målene er udvalgt tre mål som har en særlig strategisk betydning for Forbrugerstyrelsen indsats i 29. Disse er: Forbrugerpolitisk handlingsplan Sagsbehandling i Forbrugerklagenævnet kvalitet og effektivitet Mere effektivt klagenævnssystem og mulig ny rejsegarantiordning Økonomi Manglende mulighed for finansiering via opsparingsmidler i 28 har været en særlig udfordring med henblik på at opretholde det aktivitetsniveau, der i de senere år kun har været muligt som følge af styrelsens anvendelse af opsparede midler. De økonomiske rammer for 29 stiller også store krav til prioriteringen. For at opretholde et tilfredsstillende aktivitetsniveau vil en del af styrelsens aktiviteter skulle finansieres ved brug af opsparede midler fra tidligere år. 2. Målrapportering I Forbrugerstyrelsen Resultatkontrakt 28 indgår i alt 2 resultatkrav. To af disse resultatkrav har ikke kunnet opgøres på grund manglende eksterne tilbagemeldinger. I bilagene til årsrapporten afrapporteres samtlige 2 resultatkrav i tabelform. 2.1 Opgaver og ressourcer I den efterfølgende tabel 3 sammenfattes økonomien for Forbrugerstyrelsens produkter. Af tabellen fremgår andelen af opfyldte resultatkrav. Tabellen fokuserer på økonomien i relation til opdelingen på de ydelseskategorier, der er blevet produceret i 28. Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelser Indtægtsført Øvrige bevilling indtægter Produkt/ydelse (Mio. kr.) Omkostninger Andel af årets overskud Andel opfyldte resultatkrav Forbrugerinformation 11,1,2 7,5 3,8 5/8 Forbrugerbeskyttelse 29,9,1 27,2 3,4 3/3 Forbrugerpolitik 13,1,6 9,2 4,5 4/4 Koncernfælles mål, herunder lovprogram og administrative lettelser /3 Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner 18,8,3 29,9-11,4 - I alt 72,9 1,2 73,8,3 14/18 Det er ikke muligt direkte at sammenholde det budgetterede forbrug og det realiserede forbrug, idet der er anvendt forskellige fordelingsnøgler. Forbrugerstyrelsen er ved at redefinere sin fordelings-

9 9/29 nøgle med henblik på at sikre en nøgle, der mere præcist kan fordele omkostningerne efter de forskellige formål. Styrelsen har i 28 anvendt betydelige ressourcer på området Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner til implementering af nyt ESDH, ligesom der er anvendt ressourcer på opbygning af nyt afrapporteringssystem (business intelligence). 2.2 Forbrugerombudsmanden Forbrugerombudsmandens arbejde er ikke knyttet op på Forbrugerstyrelsens resultatkontrakt og afrapporteres af den grund ikke i tabel 3 i kolonnen vedrørende andel opfyldte resultatkrav. Da Forbrugerstyrelsen imidlertid stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forbrugerombudsmanden, gennemgås i det efterfølgende nogle af Forbrugerombudsmandens vigtigste indsatsområder i Forbrugerombudsmandens indsatsområder i 28 Forbrugerombudsmanden bidrager til en forbedret forbrugerbeskyttelse bl.a. gennem forebyggende foranstaltninger, herunder information til de erhvervsdrivende om reglerne, og gennem håndhævelse af regler, fx ved at føre retssager. Forbrugerombudsmandens indsatsområder Forbrugerombudsmanden har i løbet af året deltaget i en lovforberedende arbejdsgruppe under Finanstilsynet vedrørende gennemførelse af direktivet 27/64/EF om betalingstjenester i det indre marked. Det er hensigten, at loven om betalingstjenester skal træde i kraft 1. november 29. Samtidig ophæves lov om betalingsmidler. Forbrugerombudsmanden skal føre tilsyn med de forbrugerbeskyttende regler i den nye lov. Forbrugerombudsmanden har i 28 færdigforhandlet og udstedt en revision af teleretningslinjerne. Endvidere har Forbrugerombudsmanden udstedt en vejledning om den nye gebyrregel i markedsføringsloven samt en vejledning om den nye bestemmelse om købsopfordringer i markedsføringsloven. Herudover har Forbrugerombudsmanden påbegyndt forhandlinger om retningslinjer for adresseløse forsendelser (nej-tak-ordninger), retningslinjer om markedsføring af SMS-lån, retningslinjer om brug af miljømæssige udsagn i markedsføringen af biler samt en revision af prismarkedsføringsvejledningen. Som opfølgning på sin oplysningskampagne i 27 vedrørende overholdelse af reglerne om ÅOP 5 har Forbrugerombudsmanden iværksat en konsulentundersøgelse, der ved anvendelse af mystery shopping på stikprøvebasis skal afdække, i hvilket omfang virksomhederne efterlever reglerne. I nordisk regi har Forbrugerombudsmanden igangværende forhandlinger om en revision af forbrugerombudsmændenes nordiske standpunkt til e-handel og en revision af den nordiske vejledning om brug af etiske og miljømæssige påstande i markedsføringen. I regi af CPC 6 har Forbrugerombudsmanden deltaget i en fælleseuropæisk sweep 7 af danske og udenlandske hjemmesider, der tilbyder indholdstakserede tjenester til mobiltelefoni. Kommissionen har på initiativ af Forbrugerombudsmanden iværksat en række workshops om lovvalgsregler, offent- 5 Årlige omkostninger i pct. 6 Consumer Protection Cooperation-netværket 7 En sweep er en undersøgelse, der har til formål at afdække problemer med lovgivningen på et afgrænset område og skabe opmærksomhed om problemerne.

10 1/29 liggørelse af navne på erhvervsdrivende i forbindelse med fælles sweeps samt sagsflow og svarfrister på anmodning om håndhævelse i henhold til håndhævelsesforordningen. Forbrugerombudsmanden i regi af ICPEN 8 gennemført en sweep af danske hjemmesider vedrørende overholdelse af teleretningslinjernes krav til indholdet af forbehold ved markedsføring af bredbåndshastighed og oplysning om mindstepris. Om sager generelt Forbrugerombudsmanden modtog i 28 ca. 2.7 sager, hvilket er en beskeden stigning i forhold til 27, hvor antallet af indkomne sager udgjorde ca. 2.5 sager. Endelig er der i 28 faldet to større bøder på hhv. 2. kr. og 4. kr. i sager om vildledende prismarkedsføring. Sagerne udspringer af Forbrugerombudsmandens stikprøvekontrol af tilbudskataloger i efteråret 24 og er de sidste i rækken af sager, der blev taget op. 2.3 Uddybende analyser og vurderinger I dette afsnit uddybes ikke-opfyldte resultatkrav. Derudover gennemgås de resultatkrav, der ikke har kunnet opgøres. Afsnittet afsluttes med en gennemgang af opfyldte resultatkrav, som har været særligt vigtige for Forbrugerstyrelsen i kontraktperioden. Følgende resultatkrav uddybes som følge af manglende opfyldelse: Delmål 2.1 Udarbejdelse af kravspecifikation Delmål 2.3 En tilsigtet afledt effekt af udarbejdelse af kravspecifikationen er, at forbrug.dk i 28 skal opnå 5 netkroner i Bedst på nettet Delmål 3.1 Antallet af virksomheder, som tilmelder sig mailinglisten til nyhedsbrevet, skal udvise en relativ stigning fra primo 28 til ultimo 28, afspejlende antallet af udsendelser til nye virksomheder i de to perioder Delmål 9.2 I ingen lovforslag er der tekniske fejl, der overstiger bagatelgrænsen. Vurderet af departementets juridiske sekretariat Desuden uddybes det resultatmål, som styrelsen ikke har kunnet opgøre resultatet af. Dette er: Mål 5 Forbruger Europa Derudover er følgende to resultatmål med 5 underliggende resultatkrav udvalgt til uddybende bemærkninger: Mål 1 Udvikling af intelligent chatrobot Mål 6 Sagsbehandling i Forbrugerklagenævnet Ikke realiserede resultatkrav Delmål 2.1 Udarbejdelse af kravspecifikation Forbrugerstyrelsen er i gang med at udvikle den næste generation af den offentlige forbrugerportal forbrug.dk, og styrelsen har haft et resultatkrav om udarbejdelse af en teknisk kravspecifikation. Resultatkravet er ikke opfyldt inden for tidsfristen. Tidsoverskridelsen skyldes, at Forbrugerstyrelsen har fejlvurderet den tid, der skulle afsættes til valg af leverandør på design og informationsarkitektur. Derudover har en fratrædelse betydet forsinkelse. 8 The International Consumer Protection and Enforcement Network

11 11/29 Med henblik på at begrænse den tidsoverskridelse, som er resultatet af tab af medarbejderkompetence og efterfølgende tidsforbrug til rekruttering og introduktion af ny medarbejder i funktionen, har Forbrugerstyrelsen allokeret en intern webmedarbejder til jobbet som koordinator. Denne prioritering har begrænset tidsoverskridelsen. Med henblik på at sikre at projekter ikke forsinkes på grund af unødig afgang af medarbejdere har styrelsen løbende fokus på at gøre Forbrugerstyrelsen til en endnu bedre og attraktiv arbejdsplads. Derudover har styrelsen fokus på, at potentielle tidsoverskridelser i projekter kan minimeres ved at udarbejde veldokumenterede risiko-analyser. Forbrugerstyrelsen reviderede tidsfrist for resultatkravet er 1. kvartal 29. Delmål 2.3 En tilsigtet afledt effekt af udarbejdelse af kravspecifikationen er, at forbrug.dk i 28 skal opnå 5 netkroner i Bedst på nettet Det er Forbrugerstyrelsens ambition, at den offentlige forbrugerportal forbrug.dk skal være af meget høj kvalitet. En måde at vurdere kvaliteten af forbrug.dk er igennem benchmark med andre offentlige hjemmesider. Forbrugerstyrelsen har i 28 benchmarket sig med andre offentlige hjemmesider om at blive Bedst på Nettet. 9 Bedst på Nettet måler kvaliteten af offentlige hjemmesider på følgende parametre: Navigation, webformidling, digital selvbetjening, åbenhed, nytteværdi, teknisk tilgængelighed for handicappede brugere og Webformidling. Forbrugerstyrelsen opnåede ikke resultatkravet om at få fem netkroner i kvalitetsvurderingen Bedst på Nettet i 28. Forbrug.dk fik samlet set 147 point ud af 2 mulige i kvalitetsvurderingen, svarende til fire netkroner. For at sikre kvaliteten af forbrug.dk har Forbrugerstyrelsen gennemgået tilbagemeldingerne fra Bedst på nettet og har på det grundlag udpeget hvilke centrale forbedringsområder, der kan iværksættes fremadrettet. Der er tale om følgende områder: Webformidling, digital selvbetjening, åbenhed og nytteværdi, teknisk tilgængelighed for handicappede brugere og korrekte netpublikationer efter statens retningslinjer. Delmål 3.1 Antallet af virksomheder, som tilmelder sig mailinglisten til nyhedsbrevet, skal udvise en relativ stigning fra primo 28 til ultimo 28, afspejlende antallet af udsendelser til nye virksomheder i de to perioder Det har ikke været muligt at opgøre, om målet er opfyldt i 28 på grund af metodiske forhold. Den valgte metode til spredning af kampagnematerialer til nye erhvervsdrivende var oprindeligt udsendelse af s til nye virksomheder, som stod opført med adresse i CVR. Øvrige nye virksomheder modtog en adresseret tryksag. Da det blev klart, at denne udsendelsesmetode ikke fungerede efter hensigten i de første udsendelser, blev udsendelsesmetoden ændret til primært at foregå via medierne. Denne formidlingskanal har imidlertid haft den konsekvens, at det ikke har været muligt at identificere, hvor mange nye virksomheder Forbrugerstyrelsen når ud til, og dermed heller ikke om der faktisk har fundet en relativ stigning sted i antallet af efterfølgende tilmeldinger til nyhedsbrevet. Delmål 9.2 I ingen lovforslag er der tekniske fejl, der overstiger bagatelgrænsen. Vurderet af departementets juridiske sekretariat 9 Det er Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, der står bag Bedst på Nettet (www.bedstpaanettet.dk/).

12 12/29 Som en del af de koncernfælles mål har Forbrugerstyrelsen forpligtet sig på, at opfylde resultatkravet om, at der ikke forekommer tekniske fejl i lovforslag. Dette mål er ikke blevet opfyldt. Juridisk Sekretariat har foretaget en lovteknisk gennemgang af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond efter retningslinjerne i notat om Juridisk Sekretariats lovtekniske gennemgang af 1. juni 26. Juridisk sekretariatet har på den baggrund vurderet, at antallet af tekniske fejl, der overstiger bagatelgrænsen, udgør én fejl. For at lignende fejl ikke vil forekomme i fremtidige lovforslag, har styrelsen udpeget en lovteknisk koordinator, som vil sikre, at lovforslag følger retningslinjerne i notat om Juridisk Sekretariats lovtekniske gennemgang af 1. juni Resultatmål som ikke har kunnet opgøres I Forbrugerstyrelsens Resultatkontrakt 28 indgår to resultatkrav, som ikke har været mulige at opgøre. Resultatkravene gennemgås i det efterfølgende. Mål 5 Forbruger Europa Det er en af Forbrugerstyrelsens EU-mærkesager, at der skal være effektive klagemuligheder i alle lande. Forbruger Europa 1 har i Resultatkontrakt 28 bidraget med et resultatmål, hvorigennem udenlandske forbrugere skal opleve, at der er effektive klagemuligheder i Danmark. I relation til målet er der formuleret følgende effektmål: Delmål 5.1 Danmark skal være i top 5 blandt Forbruger Europa centrene i forhold til antal modtagne klager fra udenlandske forbrugere, der kan overføres til eksisterende klagenævn Delmål 5.2 Danmark skal være i den bedste halvdel for så vidt angår sager (afsluttede) i 28 fra udenlandske forbrugere forstået som løst til forbrugerens fordel eller overført til eksisterende klagenævn Forbrugerstyrelsen kan i forbindelse med opgørelsen til brug for årsrapporten ikke afgøre, hvorvidt effektmålene er opfyldt. For så vidt angår opfyldelsen af delmålene, har Forbrugerstyrelsen haft brug for data fra Kommissionen. Styrelsen har anmodet Kommissionen om statistikudtræk til brug for dokumentation af effektmålene, men trods gentagende rykkere har styrelsen ikke modtaget de efterspurgte informationer. Kommissionen har i mail til Forbrugerstyrelsens direktør af 22. januar 29 meddelt, at Kommissionen af forskellige omstændigheder ikke har kunnet levere de efterspurgte data i 28. Det fremgår, at Kommissionen forventer at kunne levere de efterspurgte data i anden halvdel af 29. På grund af den sene tilbagemelding fra Kommissionen, har Forbrugerstyrelsen ikke haft mulighed for at genforhandle målet med departementet Strategisk vigtige resultatmål for Forbrugerstyrelsen Mål 1. Udvikling af intelligent chatrobot Som led i styrelsens målsætning om at sikre, at det skal være lettere at være forbruger, har Forbruger Europa og Forbrugerstyrelsen i 28 haft fokus på at indføre ny brugerrettet teknologi. Teknologien har dels haft til hensigt at gøre det lettere for forbrugerne at tilvejebringe relevante informationer på de tidspunkter, hvor forbrugerne efterspørger informationen, og dels at kunne identificere, hvad der 1 Forbruger Europa er det danske center i et europæisk netværk af forbrugercentre, der hjælper forbrugerne ved køb over grænserne i EU. Netværket består af et forbrugercenter i hvert EU-land samt Norge og Island. Forbruger Europa er organisatorisk en uafhængig enhed, idet enheden er et samarbejde mellem Forbrugerstyrelsen og EU Kommissionen. Forbruger Europa er finansieret af EU-Kommissionen og Forbrugerstyrelsen.

13 13/29 rører sig af problemer/spørgsmål hos forbrugerne, for derigennem at kunne prioritere den fremadrettede (brugerdrevne) information. Delmål 1.1 Markedsføring og lancering af 1. version af chatrobot Chatrobotten EMMA 11 blev lanceret i en betaversion i 1. halvdel af september. Betaversionen blev pilottestet af Forbrugerstyrelsens ansatte med henblik på at sikre, at der var overensstemmelse mellem de svar/resultater, som var lagt ind i systemet, og de mulige spørgsmål, som brugerne kunne tænkes at stille. Efter den interne piltottest og efterfølgende tilretninger blev chatrobotten lanceret i den endelige version ultimo september 28. I forbindelse med lanceringen blev chatrobotten markedsført igennem udsendelse af nyhedsbrev til medierne, samt på Forbruger Europas egen hjemmeside. Delmål 1.2 Chatrobotten skal kunne besvare mindst 1 af de typisk stillede spørgsmål til Forbruger Europa Igennem den nye onlinerådgiver tilbydes forbrugerne en høj service og rådgivning 24 timer i døgnet omkring en lang række typiske spørgsmål om handel over grænserne. Onlinerådgiveren giver fx svar på spørgsmål om flyrejser, mistet bagage, leveringsomkostninger og fortrydelsesret. Ved udgangen af 28 kunne rådgiveren besvare ca. 14 af de typisk stillede spørgsmål. Dette svarer til, at EMMA kunne besvare 4 pct. flere typiske stillede spørgsmål end aftalt i resultatkontrakten. Forbruger Europa følger løbende op på de spørgsmål, der stilles til chatrobotten, herunder ikke mindst de spørgsmål som EMMA ikke har kunnet besvare. Den viden, som indsamles fra forbrugerne bliver således et vigtigt instrument i bestræbelsen på løbende at opdatere chatrobotten i overensstemmelse med brugernes behov. Delmål 1.3 Ultimo 28 skal brugerne helt eller delvist have svar på mindst 25 pct. af de generelle forbrugerspørgsmål (defineret som værende ikke individafhængig), der stilles inden for de dækkede områder Forbruger Europa har fået udarbejdet en test af dialogerne på onlinerådgiveren i perioden primo oktober til ultimo december 28. Der er i perioden i alt afgivet ca. 9 svar. Testen viser, at brugerne har fået helt eller delvist svar på 36 spørgsmål, svarende til 4 pct. af alle henvendelser. Målet er dermed indfriet. Et større antal af de øvrige svar er generelle standardsvar, som typisk guider brugeren videre til et andet sted på hjemmesiden, hvor der kan læses mere om det pågældende emne. Mål 6 Sagsbehandling i Forbrugerklagenævnet Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for det statslige forbrugerklageområde. Forbrugerklagenævnet er en uafhængig klageinstans, som årligt behandler knap 3. klager fra forbrugere over varer eller tjenesteydelser fra erhvervsdrivende. Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener klagenævnet. For at mindske generne for begge parter er det styrelsens målsætning at levere hurtig og effektiv sagsbehandling, hvor både forbruger og erhvervsdrivende er tilfredse med den service, som de får. Delmål 6.1 Plan for reduktion af liggetiden/optimering af sagsflow udvikles og implementeres Der har i 28 været iværksat en række initiativer med henblik på, at reducere sagernes liggetid og optimere sagsflow. Indsatsen har været tydeligst omkring de organisatoriske og styringsmæssige forhold. Det har bl.a. resulteret i, at teamstrukturen nu er integreret i sekretariatet, samt at proces- og 11

14 14/29 målstyringskulturen er forankret hos medarbejderne og understøttes af nyudviklede styringsredskaber og principper for sagsbehandlingen. Delmål 6.2 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Forbrugerklagenævnet reduceres til maksimalt syv måneder pr. sag Forbrugerstyrelsen har med en stor indsats i 28 fortsat den positive udvikling inden for klagenævnsområdet, som blev igangsat i 27. Mens den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 27 var knap 1 år, er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid reduceret til seks måneder og 21 dage ved udgangen af 28. En næsten halvering af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har bidraget til at opfylde målsætningen om at levere hurtigt, effektiv og tilfredsstillende sagsbehandling for både forbrugere og erhvervsdrivende, der får en sag behandlet i Forbrugerklagenævnet. Delmål 6.3 Ved udgangen af 28 udgør antallet af sager over 12 måneder maksimalt 5 Med et balanceret fokus på både gennemsnitlig sagsbehandlingstid og antal gamle sager, har Forbrugerstyrelsen sikret, at et snævert fokus på det ene reduktion af sagsbehandlingstiden ikke sker på bekostning af en tilvækst i antallet af gamle sager. Da antallet af gamle sager var på sit højeste i april 26 udgjorde disse næsten 1. sager. Med en fokuseret indsats er disse sager imidlertid nedbragt betydeligt, således er antallet af sager med en sagsbehandlingstid på mere end 36 dage er nedbragt til 36 ved udgangen af Redegørelse for reservation Som det fremgår af nedenstående tabel, er der i 28 forbrugt 1,3 mio. kr. af de reservationer, der var foretaget ultimo 27 på i alt 1,9 mio. kr. Den resterende reservation på,6 mio. kr. vedrører Forbrugerstyrelsens forbrugerportal forbrug.dk. Reservationen dækker over udskudte/forsinkede aktiviteter og videreføres til 29. Der er endvidere foretaget tre nye reservationer ultimo 28 på tilsammen 1,5 mio. kr. Reservationerne vedrører: 1) før-/nu priser (Forbrugerombudsmanden), 2) EPOS (implementering af HR-værktøj) og 3) Forbedrede klageveje. De tidligere års reservationer er forbrugt i overensstemmelse med deres formål, hvoraf den væsentligste del udgør,8 mio. kr. til Forbrugerstyrelsens ESDH-projekt. For så vidt angår reservation til Forbedrede klageveje på 1, mio. kr. hidrører midlerne fra aktstykke nr. 161 af 2. juni 28 om etablering af ny IT-løsning til at sikre forbedrede klageveje. De reserverede midler omfatter bistand til konsulenthjælp m.v. Styrelsen er som led i et HR-projekt inden for ØEM ved at implementere et HR-system EPOS. Implementering er igangsat i 28 og forventes færdiggjort primo 29. Reservationen på,1 mio. kr. omfatter konsulentbistand til implementering. I 28 blev der planlagt en undersøgelse af før/nu-priser i Forbrugerombudsmandens regi. Projektet blev ikke realiseret, da forhandlinger om de nye retningslinjer ikke kunne afsluttes. Undersøgelsen forventes udført i 29. Alle opgaver, hvortil der er foretaget reservationer ultimo 28, forventes afviklet i 29. Tabel 4. Reservation, hovedkonto

15 15/29 Opgave (Mio. kr.) Reserveret år Reservation primo Nettoforbrug i år Reservation i år Reservation ultimo Forventet slut Ny forbrug.dk 27,8,2 ESDH-projekt 27,8,8 Forbrugerombudsmandens Analyse 27,1,1 Ombygning 27,2,2 Før/nu priser 28,4,6 29,4 29 EPOS Forbedrede klageveje 28 28,1 1,,1 1, Total 1,9 1,3 1,5 2,1 3. Regnskab Forbrugerstyrelsens regnskab er omkostningsbaseret og er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, Økonomisk Administrativ Vejledning samt øvrige regler på området, herunder Vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 18. december Anvendt regnskabspraksis Ved aflæggelse af regnskab for 28 er der anvendt samme regnskabsprincipper som i Forbrugerstyrelsens årsrapport for 27 dvs., at der tages udgangspunkt i de seneste regnskabsprincipper og de nærmere retningslinier i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt de i afsnittet om anvendt regnskabspraksis i åbningsbalancen beskrevne retningslinier. Regnskabsaflæggelsen omfatter de hovedkonti, som styrelsen har haft det budget- og regnskabsmæssige ansvar for i 28. Til brug for udarbejdelsen af det finansielle regnskab for 28 har styrelsen anvendt følgende datakilder: Navision, SLS og styrelsens tidsregistreringssystem M-tid. 3.2 Resultatopgørelse Regnskabet vedrører alle aktiviteter under hovedkonto , herunder indtægtsdækket virksomhed. Forbrugerstyrelsens omkostningsbaserede resultat i 28 udviser et overskud på knap,3 mio. kr. inkl. indtægtsdækket virksomhed, jf. nedenfor tabel 5 Resultatopgørelse. Forbrugerstyrelsens ordinære bevilling udgjorde på FL 8 7,5 mio. kr. På TB 8 er der sket en række reguleringer, der netto betyder en merbevilling på 2,6 mio. kr., heraf 2, mio. kr. fra aktstykke nr. 161 af 2. juni 28 om etablering af ny IT-løsning til at sikre forbedrede klageveje. Den indtægtsførte bevilling udgør herefter 73,1 mio. kr. Det samlede resultat vurderes som tilfredsstillende. Tabel 5. Resultatopgørelse Det bemærkes, at sumtallene fremhævet i de grå rækker er opgjort på baggrund af decimaltal for ører (de faktiske tal), mens de tal, der fremgår før/over sumtallene, er afrundede tal. Hvis de enkelte poster lægges sammen, kan der derfor forekomme en mindre variation ift. sumresultaterne.

16 Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere års bevilling Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Øvrige driftsindtægter Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændringer i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Andre forbrugsomkostninger Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger Note 1 Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Afskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat /29 Der er udarbejdet en note til resultatopgørelsen, som følger i bilaget Tabel 6. Resultatdisponering Omflytninger, disponeringsområder Bortfald Resultat til videreførsel Forbrugerstyrelsens overskud i 28 forøger styrelsens overførte overskud fra tidligere år til 6,6 mio. kr. 3.3 Balancen Forbrugerstyrelsens balance viser styrelsens aktiver og forpligtelser pr. 31.december 28, jf. tabel 7. Der er udarbejdet 3 noter til balancen som følger i bilaget.

17 17/29 Tabel 7. Balancen Note Aktiver (mio. kr.) Note Passiver (mio. kr.) Anlægsaktiver Egenkapital 2 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 5,75 4,49 Startkapital 1,41 1,41 Erhvervede koncessioner, patenter m.v.,2,1 Reserveret egenkapital,11,11 Udviklingsprojekter under opførelse,,37 Overført overskud 6,29 6,56 Immaterielle anlægsaktiver i alt 5,77 4,87 3 Materielle anlægsaktiver Egenkapital i alt 7,81 8,8 Grunde, arealer og bygninger,37,29 4 Hensættelser 2,3,58 Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Langfristede gældsposter Inventar og IT-udstyr 1,37 1,19 Prioritetsgæld Igangværende arbejder for egen regning FF4 langfrister gæld 6,91 6,41 Materielle anlægsaktiver i alt 1,74 1,48 FF6 Bygge- og IT-kredit,,24 Finansielle anlægsaktiver Statsgæld Statsforskrivning 1,41 1,41 Langfristet gæld i alt 6,91 6,65 Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt 1,41 1,41 Anlægsaktiver i alt 8,92 7,76 Kortfristede gældsposter Omsætningsaktiver Leverandører af varer og tjenesteydelser 7,3 1,86 Varebeholdninger 1,9 1,51 Anden kortfristet gæld 5,2 2,12 Tilgodehavender 2,33 1,62 Skyldige feriepenge 5,2 5,12 Værdipapirer,11,11 Igangværende arbejder for fremmed regning,1 Likvide beholdninger Reserveret bevilling 1,93 2,11 FF5 Uforrentet konto 1,75 1,43 Kortfristet gæld i alt 19,64 11,21 FF7 Finansieringskonto 11,42 4,89 Andre likvider 1,23,2 Gæld i alt 28,85 18,44 Likvide beholdninger i alt 23,4 15,52 Passiver i alt 36,66 26,52 Omsætningsaktiver i alt 27,74 18,76 Aktiver i alt 36,66 26,52 Differencen mellem summen af immaterielle og materielle aktiver (6,4 mio. kr.) og den langfristede gæld på 6,7 mio. kr. skyldes periodisering, idet der ultimo 28 dels er aktiveret for,1 mio. kr. som først er bogført på FF6 primo 29 og afskrivningerne for 4. kvartal 28 først er bogført på FF4 primo Egenkapitalforklaring Forbrugerstyrelsens egenkapital udgør ultimo 28 8,1 mio. kr., hvoraf 6,6 mio. kr. er overført overskud fra tidligere år.

18 18/29 Tabel 8. Egenkapitalforklaring, mio. kr. Egenkapital primo 28 7,8 Startkapital primo 28 1,4 Ændring i startkapital Startkapital ultimo 1,4 Opskrivninger primo Ændring i opskrivninger Opskrivninger Reserveret egenkapital primo,1 Ændring i reserveret egenkapital Reserveret egenkapital ultimo,1 Overført overskud primo 6,3 Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse Regulering af det overførte overskud Overført fra årets resultat,3 Bortfald overskud ultimo Overført overskud ultimo 6,6 Egenkapital ultimo 28 8,1 Ændringen i styrelsens egenkapital skyldes udelukkende regulering som følge af årets overskud. 3.5 Opfølgning på likviditetsordning hen over året Forbrugerstyrelsen har ikke på noget tidspunkt i løbet af året overskredet disponeringsreglerne for styrelsens likviditets- og finansieringskonti. 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Som det fremgår af tabel 9, havde styrelsen ultimo 27 ingen akkumuleret opsparing. Regnskabet for 28 viser et mindreforbrug på,2 mio. kr. I lønforbruget på 47 mio. kr. indgår en udgift på,4 mio. kr., der ikke er omfattet af lønsumsloftet. De,4 mio. kr. dækker over kr. vedrørende indtægtsdækket virksomhed, 113. kr. vedrørende en national ekspert i EU og kr. til rådighedsløn (fratrædelsesordning). Herudover er der hensat,4 mio. kr. som reservation til projektet Forbedrede klageveje. Tabel 9. Inddækning af merforbrug År Akk. opsparing ult Lønsumsloft - 45,2 47,2 Lønforbrug - 48,9 47, Difference 3,7-3,7,2 3.7 Bevillingsregnskabet ( ) Bevillingsregnskabet indeholder Forbrugerstyrelsens indtægter og udgifter på hovedkontoniveau. Tabel 1. Bevillingsregnskab Regnskab Budget Regnskab Difference Budget (Mio. kr.) Nettoudgiftsbevilling 69,5 7,5 73,1 2,6 75, Nettoforbrug af reservation 1,5 -,2 -,2 1,7 Indtægter 2,3 1,7 1,3 -,4,5 Udgifter -78,2-72,2-73,9-1,7-77,2 Årets resultat -4,9,3,3

19 19/29 Forbrugerstyrelsens omkostningsbaserede resultat for 28 viser et samlet overskud på,3 mio. kr. De samlede udgifter ekskl. forbrug af reserveret bevilling på -,2 mio. kr. udgør 74,1 mio. kr., mens indtægterne udgør 1,3 mio. kr., hvilket giver et samlet forbrug (netto) på 72,8 mio. kr. Styrelsens nettoudgiftsbevilling på FL 8 er på 73,1 mio. kr. efter korrektion på TB 8 på 2,6 mio. kr. Samlet et overskud på,3 mio. kr., jf. resultatopgørelsen.

20 2/29 4. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Forbrugerstyrelsen (CVR-nummer ) er ansvarlig for: Forbrugerstyrelsen, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 28. Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillinger og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af den institution, der er omfattet af rapporten.

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 December 2008 2/23 1. Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet. De øvrige styrelser er Danmarks Statistik,

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere