Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk"

Transkript

1 Årsrapport 28

2 2/29 Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 23 København S Telefon Fax Årsrapporten udgives kun i elektronisk form og kan gratis downloades fra

3 3/29 1. BERETNING PRÆSENTATION AF FORBRUGERSTYRELSEN Styringsgrundlag ÅRETS FAGLIGE RESULTATER ÅRETS ØKONOMISKE RESULTATER FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR Faglige mål Økonomi MÅLRAPPORTERING OPGAVER OG RESSOURCER FORBRUGEROMBUDSMANDEN UDDYBENDE ANALYSER OG VURDERINGER REDEGØRELSE FOR RESERVATION REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCEN EGENKAPITALFORKLARING OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSORDNING HEN OVER ÅRET OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT BEVILLINGSREGNSKABET ( ) PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Noter til resultatopgørelsen Noter til balancen SKEMATISK OVERSIGT OVER MÅLOPFYLDELSE FOR RESULTATMÅL/RESULTATKRAV INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED OPGAVER OG RESSOURCER Over- og merarbejde Forbrugerstyrelsens elforbrug Forbrugerstyrelsens varmeforbrug Forbrugerstyrelsens vandforbrug Klare mål for brugerrettede opgaver... 29

4 4/29 1. Beretning Forbrugerstyrelsen redegør i denne årsrapport for de opnåede økonomiske og faglige resultater i perioden januar til december 28. Årsrapporten tager afsæt i de resultater, som er blevet aftalt i Resultatkontrakt 28 1 mellem Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Forbrugerstyrelsen. Resultatkontrakten dækker de væsentligste strategiske eksternt rettede aktiviteter og ydelser, som Forbrugerstyrelsen har varetaget i afrapporteringsperioden. Afrapporteringen sker i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulæreskrivelse herom. 1.1 Præsentation af Forbrugerstyrelsen Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet. De øvrige styrelser er Danmarks Statistik, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrencestyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Forbrugerstyrelsen har til opgave at implementere regeringens forbrugerpolitik. Det indbefatter, at: Sikre et højt beskyttelsesniveau i forhold til grundlæggende juridiske rettigheder og sikkerhed Understøtte den enkeltes frihed til at vælge varer og ydelser på det private og offentlige marked Bygge bro mellem virksomheder og forbrugere Styringsgrundlag Økonomi- og Erhvervsministeriets mission og vision 2 sætter rammerne for valg af idegrundlag. Forbrugerstyrelsen har valgt at slå mission og vision sammen til ét idegrundlag. Idégrundlaget lyder: - Forbrugerstyrelsens idégrundlag - Forbrugerstyrelsen arbejder for at sikre, at forbrugerforholdene i Danmark er blandt de bedste i Europa. Det skal samtidig gøre det lettere at være forbruger og skabe vækst og velfærd. I praksis betyder det, at styrelsen dels skal være omdrejningspunkt for udviklingen af ny forbrugerpolitik og dels være en førende aktør i europæisk sammenhæng inden for forbrugerinformation og forbrugerbeskyttelse. Til at understøtte virkeliggørelsen af idégrundlaget tager styrelsen udgangspunkt i et værdigrundlag 3 og en række strategiske målsætninger. Værdigrundlaget er den måde, styrelsen lægger vægt på at udføre sit arbejde, mens de strategiske målsætninger afspejler hvilke konkrete indsatsområder, som Forbrugerstyrelsen vil fokusere på for at sikre, at idégrundlaget i sidste ende kan realiseres. De strategiske målsætninger er knyttet op på hovedopgaverne, som er defineret i Finansloven: Forbrugerbeskyttelse, forbrugerinformation og forbrugerpolitik. 1.2 Årets faglige resultater I dette afsnit opsummeres Forbrugerstyrelsens faglige resultater. De faglige resultater tager afsæt i de i finansloven opstillede hovedformål for Forbrugerstyrelsen. Der indgår endvidere to koncernfælles mål med tre underliggende resultatkrav, som er udmeldt af Økonomi- og Erhvervsministeriet. De 2 resultatkrav udgør samlet Forbrugerstyrelsens Resultatkontrakt Økonomi og Erhvervsministeriet mission er at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden, mens visionen omhandler at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark. 3 Forbrugerstyrelsens værdigrundlag: 1) Vores resultater skal gøre en forskel, 2) Vi udviser mod og handlekraft, 3) Vi lytter til alle og tænker på tværs, 4) Vi har fokus på kvalitet, og 5) Vi skaber sammen en god arbejdsplads.

5 5/29 Da to af resultatkravene ikke har kunnet opgøres på grund af manglende eksterne tilbagemeldinger, vil den efterfølgende opgørelse tage udgangspunkt i de 18 resultatkrav, som har kunnet opgøres. Tabel 1. Oversigt over årets faglige resultater 28 Omkostninger Produkt/ydelse mio. kr. Andel opfyldte resultatkrav Forbrugerinformation 7,5 5/8 Forbrugerbeskyttelse 27,2 3/3 Forbrugerpolitik 9,2 4/4 Koncernfælles mål, herunder lovprogram og administrative lettelser * 2/3 Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner 29,9 - I alt 73,8 14/18 * I opgørelsen indgår ikke omkostninger i relation til de Koncernfælles mål. Dette skyldes, at omkostningerne forbundet hermed er registreret under de overordnede hovedområder i finansloven. Som det fremgår af tabel 1, har Forbrugerstyrelsen i 28 opfyldt 14 resultatkrav, mens fire resultatkrav ikke er blevet opfyldt. 14 opfyldte resultatkrav ud af 18 svarer til en opfyldelsesgrad på 78 pct. Resultatet afspejler en mindre tilbagegang i forhold til resultatet for 27. Resultatet for 28 vurderes generelt tilfredsstillende. Forbrugerstyrelsen har med en stor indsats inden for det strategisk vigtige forbrugerbeskyttelsesområde bidraget til at opfylde styrelsens målsætning om at levere hurtigt, effektiv og tilfredsstillende sagsbehandling for både forbrugere og erhvervsdrivende, der får en sag behandlet i Forbrugerklagenævnet (se i øvrigt afsnit 2.3 Uddybende analyser og vurderinger). Derudover har styrelsen opfyldt samtlige resultatkrav inden for hovedområdet Forbrugerpolitik. Forbrugerstyrelsens forbrugerpolitik har i 28 været udgjort af markedsovervågnings- og testvirksomhed samt den årlige Forbrugerredegørelse. Tilsammen udgør disse en central del af Forbrugerstyrelsens vidensbaserede indsats og bidrager til at skabe bedre forbrugerforhold ved at sætte styrelsen i stand til at prioritere bedre og sætte ind, hvor forbrugerne oplever de største problemer. Der har i Resultatkontrakt 28 været fire resultatkrav, som styrelsen ikke har opfyldt. Dels har de tekniske fejl i Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond oversteget bagatelgrænsen i forhold til de retningsliner, der er opstillet i retningslinjerne i notat om Juridisk Sekretariats lovtekniske gennemgang af 1. juni 26, dels har styrelsen ikke rettidigt fået udarbejdet en kravspecifikation i forbindelse med udviklingen af den næste generation af den offentlige forbrugerportal forbrug.dk. Derudover opnåede forbrug.dk ikke det maksimale antal netkroner 4 i Bedst på nettet, ligesom målet vedrørende udsendelse af nyhedsbreve om forbrugerinnovation ikke har kunnet opfyldes, da Forbrugerstyrelsen pga. af ændringer i udsendelsesmetode ikke kan opgøre målet. 1.3 Årets økonomiske resultater Forholdet mellem styrelsens indtægter og omkostninger ses af figur 1. Det fremgår heraf, at styrelsen primært finansieres af nettoudgiftsbevillingen og kun i begrænset omfang af indtægter. Indtægterne er faldet i de seneste år, hvilket alt overvejende kan henføres til, at styrelsen kun i begrænset omfang sælger trykte publikationer og er overgået til gratis webbaseret forbrugerinformation. 4 Netkroner er et udtryk for kvaliteten af offentlige hjemmesider. Der bliver målt på følgende parametre: Navigation, webformidling, digital selvbetjening, åbenhed, nytteværdi, teknisk tilgængelighed for handicappede brugere og Webformidling. Der kan makismalt opnås 5 netkroner.

6 6/29 Figur 1. Indtægter og omkostninger Mio. kr Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger løn Figur 2 viser sammensætningen af styrelsens balance. På aktivsiden udgør omsætningsaktiver den største del på knap 19 mio. kr. Heraf udgør de likvide beholdninger 15,5 mio. kr. og anlægsaktiverne 7,8 mio. kr., hvoraf de materielle anlægsaktiver udgør 1,5 mio. kr. (afspejlende et fald på,3 mio kr. i forhold til 27), mens immaterielle anlægsaktiver udgør 4,9 mio. kr. (afspejlede et fald på,9 mio. kr. i forhold til 27). De sidste ca. 1,4 mio. kr. dækker finansielle anlægsaktiver (styrelsens startkapital). Passivsiden dækker, udover en egenkapital på 8,1 mio. kr. ultimo 28, især over styrelsens kortfristede gældsposter på 11,2 mio. kr. (gæld til leverandører m.m., skyldige feriepenge og reserveret bevilling), langfristet gæld for 6,7 mio. kr. og hensættelser på,6 mio. kr. Figur 2. Balancens sammensætning Mio. kr Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Omsætningsaktiver Kortfristet gæld Finansielle anlægsaktiver Langfristet gæld Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Immaterielle anlægsaktiver Egenkapital Passiver Sammensætningen af styrelsens egenkapital fremgår af figur 3. Stigningen i egenkapital fra 27 til 28 skyldes alene årets resultat på,3 mio. kr. Figur 3. Egenkapitalens sammensætning 1 8 Mio. kr Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital

7 7/29 Figur 4 illustrerer udnyttelsesgraden af styrelsens låneramme. Styrelsens bygge- og IT-kredit udgør,2 mio. kr. som følge af, at udviklingsprojektet Online-assistenten er under gennemførelse. Den langfristede gæld er faldet fra 27 til 28 med,5 mio. kr. Udnyttelsesgraden er i 28 på 81 pct. Som følge af de begrænsede investeringsmuligheder har styrelsen særligt fokus på investeringsbudgettet. Figur 4. Låneramme og SKB-gæld 2 15 Mio. kr Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Styrelsen oppebærer indtægter i form af klagegebyrer fra forbrugere, der indbringer en sag for Forbrugerklagenævnet, og gebyrer fra erhvervsdrivende i de sager, hvor forbrugeren får helt eller delvist medhold. Herudover oppebærer styrelsen gebyrer fra virksomheder under tilsyn efter betalingsmiddelloven. Disse indtægter opføres på hovedkonto og tilfalder statskassen. Økonomi- og Erhvervsministeriet støtter Dansk Varefakta Nævn med et årligt tilskud. Tilskuddet administreres af Forbrugerstyrelsen. Tabel 2. Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter Art Bevillingstyper Hovedkonti Bevilling Regnskab Forskellige indtægter Driftsbevilling Udgifter,5 under Forbru- gerstyrelsen Indtægter 5,2 1,6 Tilskud til Dansk Varefakta Nævn Anden bevilling Udgifter,7,7 Indtægter Udgiften på,5 mio. kr. under modsvarer udgifterne til tab på debitorer. I opgørelsen af indtægterne på 1,6 mio. kr. indgår en modregning for en indtægt på kr. som vedrører Konkurrencestyrelsens andel af gebyrindtægterne ved administration af betalingsmiddelloven i 27. Denne indtægt er overført til Konkurrencestyrelsen primo Forventninger til det kommende år Det er Forbrugerstyrelsens ambition at bidrage til, at forbrugerforholdene i Danmark hører til de allerbedste i Europa. Det skal samtidig gøre det lettere at være forbruger og skabe vækst og velfærd. For at opnå dette, har Forbrugerstyrelsen for 29 opstillet en række resultatmål og krav. Disse er udtryk for, hvilke områder Forbrugerstyrelsen har valgt at prioritere for at opnå idegrundlaget.

8 8/ Faglige mål Nedenfor listes de overordnede mål, som indgår i Forbrugerstyrelsens Resultatkontrakt 29. Forbrugerinformation Forbedret gennemsigtighed i klagesagsbehandling - Track and Trace Forbrugerbeskyttelse Sagsbehandling i Forbrugerklagenævnet kvalitet og effektivitet Forbrugerpolitik Forbrugerpolitisk handlingsplan Web 2. Aktuel og relevant forbrugerinformation via brugerinddragelse Sagsbehandling i Forbruger Europa kvalitet og effektivitet Markedsovervågning Forbrugerredegørelse, analyser og test Mere effektivt klagenævnssystem og mulig ny rejsegarantiordning Evaluering af Markedsføringsloven Koncernfælles mål Administrative lettelser Virk.dk Ud af målene er udvalgt tre mål som har en særlig strategisk betydning for Forbrugerstyrelsen indsats i 29. Disse er: Forbrugerpolitisk handlingsplan Sagsbehandling i Forbrugerklagenævnet kvalitet og effektivitet Mere effektivt klagenævnssystem og mulig ny rejsegarantiordning Økonomi Manglende mulighed for finansiering via opsparingsmidler i 28 har været en særlig udfordring med henblik på at opretholde det aktivitetsniveau, der i de senere år kun har været muligt som følge af styrelsens anvendelse af opsparede midler. De økonomiske rammer for 29 stiller også store krav til prioriteringen. For at opretholde et tilfredsstillende aktivitetsniveau vil en del af styrelsens aktiviteter skulle finansieres ved brug af opsparede midler fra tidligere år. 2. Målrapportering I Forbrugerstyrelsen Resultatkontrakt 28 indgår i alt 2 resultatkrav. To af disse resultatkrav har ikke kunnet opgøres på grund manglende eksterne tilbagemeldinger. I bilagene til årsrapporten afrapporteres samtlige 2 resultatkrav i tabelform. 2.1 Opgaver og ressourcer I den efterfølgende tabel 3 sammenfattes økonomien for Forbrugerstyrelsens produkter. Af tabellen fremgår andelen af opfyldte resultatkrav. Tabellen fokuserer på økonomien i relation til opdelingen på de ydelseskategorier, der er blevet produceret i 28. Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelser Indtægtsført Øvrige bevilling indtægter Produkt/ydelse (Mio. kr.) Omkostninger Andel af årets overskud Andel opfyldte resultatkrav Forbrugerinformation 11,1,2 7,5 3,8 5/8 Forbrugerbeskyttelse 29,9,1 27,2 3,4 3/3 Forbrugerpolitik 13,1,6 9,2 4,5 4/4 Koncernfælles mål, herunder lovprogram og administrative lettelser /3 Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner 18,8,3 29,9-11,4 - I alt 72,9 1,2 73,8,3 14/18 Det er ikke muligt direkte at sammenholde det budgetterede forbrug og det realiserede forbrug, idet der er anvendt forskellige fordelingsnøgler. Forbrugerstyrelsen er ved at redefinere sin fordelings-

9 9/29 nøgle med henblik på at sikre en nøgle, der mere præcist kan fordele omkostningerne efter de forskellige formål. Styrelsen har i 28 anvendt betydelige ressourcer på området Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner til implementering af nyt ESDH, ligesom der er anvendt ressourcer på opbygning af nyt afrapporteringssystem (business intelligence). 2.2 Forbrugerombudsmanden Forbrugerombudsmandens arbejde er ikke knyttet op på Forbrugerstyrelsens resultatkontrakt og afrapporteres af den grund ikke i tabel 3 i kolonnen vedrørende andel opfyldte resultatkrav. Da Forbrugerstyrelsen imidlertid stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forbrugerombudsmanden, gennemgås i det efterfølgende nogle af Forbrugerombudsmandens vigtigste indsatsområder i Forbrugerombudsmandens indsatsområder i 28 Forbrugerombudsmanden bidrager til en forbedret forbrugerbeskyttelse bl.a. gennem forebyggende foranstaltninger, herunder information til de erhvervsdrivende om reglerne, og gennem håndhævelse af regler, fx ved at føre retssager. Forbrugerombudsmandens indsatsområder Forbrugerombudsmanden har i løbet af året deltaget i en lovforberedende arbejdsgruppe under Finanstilsynet vedrørende gennemførelse af direktivet 27/64/EF om betalingstjenester i det indre marked. Det er hensigten, at loven om betalingstjenester skal træde i kraft 1. november 29. Samtidig ophæves lov om betalingsmidler. Forbrugerombudsmanden skal føre tilsyn med de forbrugerbeskyttende regler i den nye lov. Forbrugerombudsmanden har i 28 færdigforhandlet og udstedt en revision af teleretningslinjerne. Endvidere har Forbrugerombudsmanden udstedt en vejledning om den nye gebyrregel i markedsføringsloven samt en vejledning om den nye bestemmelse om købsopfordringer i markedsføringsloven. Herudover har Forbrugerombudsmanden påbegyndt forhandlinger om retningslinjer for adresseløse forsendelser (nej-tak-ordninger), retningslinjer om markedsføring af SMS-lån, retningslinjer om brug af miljømæssige udsagn i markedsføringen af biler samt en revision af prismarkedsføringsvejledningen. Som opfølgning på sin oplysningskampagne i 27 vedrørende overholdelse af reglerne om ÅOP 5 har Forbrugerombudsmanden iværksat en konsulentundersøgelse, der ved anvendelse af mystery shopping på stikprøvebasis skal afdække, i hvilket omfang virksomhederne efterlever reglerne. I nordisk regi har Forbrugerombudsmanden igangværende forhandlinger om en revision af forbrugerombudsmændenes nordiske standpunkt til e-handel og en revision af den nordiske vejledning om brug af etiske og miljømæssige påstande i markedsføringen. I regi af CPC 6 har Forbrugerombudsmanden deltaget i en fælleseuropæisk sweep 7 af danske og udenlandske hjemmesider, der tilbyder indholdstakserede tjenester til mobiltelefoni. Kommissionen har på initiativ af Forbrugerombudsmanden iværksat en række workshops om lovvalgsregler, offent- 5 Årlige omkostninger i pct. 6 Consumer Protection Cooperation-netværket 7 En sweep er en undersøgelse, der har til formål at afdække problemer med lovgivningen på et afgrænset område og skabe opmærksomhed om problemerne.

10 1/29 liggørelse af navne på erhvervsdrivende i forbindelse med fælles sweeps samt sagsflow og svarfrister på anmodning om håndhævelse i henhold til håndhævelsesforordningen. Forbrugerombudsmanden i regi af ICPEN 8 gennemført en sweep af danske hjemmesider vedrørende overholdelse af teleretningslinjernes krav til indholdet af forbehold ved markedsføring af bredbåndshastighed og oplysning om mindstepris. Om sager generelt Forbrugerombudsmanden modtog i 28 ca. 2.7 sager, hvilket er en beskeden stigning i forhold til 27, hvor antallet af indkomne sager udgjorde ca. 2.5 sager. Endelig er der i 28 faldet to større bøder på hhv. 2. kr. og 4. kr. i sager om vildledende prismarkedsføring. Sagerne udspringer af Forbrugerombudsmandens stikprøvekontrol af tilbudskataloger i efteråret 24 og er de sidste i rækken af sager, der blev taget op. 2.3 Uddybende analyser og vurderinger I dette afsnit uddybes ikke-opfyldte resultatkrav. Derudover gennemgås de resultatkrav, der ikke har kunnet opgøres. Afsnittet afsluttes med en gennemgang af opfyldte resultatkrav, som har været særligt vigtige for Forbrugerstyrelsen i kontraktperioden. Følgende resultatkrav uddybes som følge af manglende opfyldelse: Delmål 2.1 Udarbejdelse af kravspecifikation Delmål 2.3 En tilsigtet afledt effekt af udarbejdelse af kravspecifikationen er, at forbrug.dk i 28 skal opnå 5 netkroner i Bedst på nettet Delmål 3.1 Antallet af virksomheder, som tilmelder sig mailinglisten til nyhedsbrevet, skal udvise en relativ stigning fra primo 28 til ultimo 28, afspejlende antallet af udsendelser til nye virksomheder i de to perioder Delmål 9.2 I ingen lovforslag er der tekniske fejl, der overstiger bagatelgrænsen. Vurderet af departementets juridiske sekretariat Desuden uddybes det resultatmål, som styrelsen ikke har kunnet opgøre resultatet af. Dette er: Mål 5 Forbruger Europa Derudover er følgende to resultatmål med 5 underliggende resultatkrav udvalgt til uddybende bemærkninger: Mål 1 Udvikling af intelligent chatrobot Mål 6 Sagsbehandling i Forbrugerklagenævnet Ikke realiserede resultatkrav Delmål 2.1 Udarbejdelse af kravspecifikation Forbrugerstyrelsen er i gang med at udvikle den næste generation af den offentlige forbrugerportal forbrug.dk, og styrelsen har haft et resultatkrav om udarbejdelse af en teknisk kravspecifikation. Resultatkravet er ikke opfyldt inden for tidsfristen. Tidsoverskridelsen skyldes, at Forbrugerstyrelsen har fejlvurderet den tid, der skulle afsættes til valg af leverandør på design og informationsarkitektur. Derudover har en fratrædelse betydet forsinkelse. 8 The International Consumer Protection and Enforcement Network

11 11/29 Med henblik på at begrænse den tidsoverskridelse, som er resultatet af tab af medarbejderkompetence og efterfølgende tidsforbrug til rekruttering og introduktion af ny medarbejder i funktionen, har Forbrugerstyrelsen allokeret en intern webmedarbejder til jobbet som koordinator. Denne prioritering har begrænset tidsoverskridelsen. Med henblik på at sikre at projekter ikke forsinkes på grund af unødig afgang af medarbejdere har styrelsen løbende fokus på at gøre Forbrugerstyrelsen til en endnu bedre og attraktiv arbejdsplads. Derudover har styrelsen fokus på, at potentielle tidsoverskridelser i projekter kan minimeres ved at udarbejde veldokumenterede risiko-analyser. Forbrugerstyrelsen reviderede tidsfrist for resultatkravet er 1. kvartal 29. Delmål 2.3 En tilsigtet afledt effekt af udarbejdelse af kravspecifikationen er, at forbrug.dk i 28 skal opnå 5 netkroner i Bedst på nettet Det er Forbrugerstyrelsens ambition, at den offentlige forbrugerportal forbrug.dk skal være af meget høj kvalitet. En måde at vurdere kvaliteten af forbrug.dk er igennem benchmark med andre offentlige hjemmesider. Forbrugerstyrelsen har i 28 benchmarket sig med andre offentlige hjemmesider om at blive Bedst på Nettet. 9 Bedst på Nettet måler kvaliteten af offentlige hjemmesider på følgende parametre: Navigation, webformidling, digital selvbetjening, åbenhed, nytteværdi, teknisk tilgængelighed for handicappede brugere og Webformidling. Forbrugerstyrelsen opnåede ikke resultatkravet om at få fem netkroner i kvalitetsvurderingen Bedst på Nettet i 28. Forbrug.dk fik samlet set 147 point ud af 2 mulige i kvalitetsvurderingen, svarende til fire netkroner. For at sikre kvaliteten af forbrug.dk har Forbrugerstyrelsen gennemgået tilbagemeldingerne fra Bedst på nettet og har på det grundlag udpeget hvilke centrale forbedringsområder, der kan iværksættes fremadrettet. Der er tale om følgende områder: Webformidling, digital selvbetjening, åbenhed og nytteværdi, teknisk tilgængelighed for handicappede brugere og korrekte netpublikationer efter statens retningslinjer. Delmål 3.1 Antallet af virksomheder, som tilmelder sig mailinglisten til nyhedsbrevet, skal udvise en relativ stigning fra primo 28 til ultimo 28, afspejlende antallet af udsendelser til nye virksomheder i de to perioder Det har ikke været muligt at opgøre, om målet er opfyldt i 28 på grund af metodiske forhold. Den valgte metode til spredning af kampagnematerialer til nye erhvervsdrivende var oprindeligt udsendelse af s til nye virksomheder, som stod opført med adresse i CVR. Øvrige nye virksomheder modtog en adresseret tryksag. Da det blev klart, at denne udsendelsesmetode ikke fungerede efter hensigten i de første udsendelser, blev udsendelsesmetoden ændret til primært at foregå via medierne. Denne formidlingskanal har imidlertid haft den konsekvens, at det ikke har været muligt at identificere, hvor mange nye virksomheder Forbrugerstyrelsen når ud til, og dermed heller ikke om der faktisk har fundet en relativ stigning sted i antallet af efterfølgende tilmeldinger til nyhedsbrevet. Delmål 9.2 I ingen lovforslag er der tekniske fejl, der overstiger bagatelgrænsen. Vurderet af departementets juridiske sekretariat 9 Det er Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, der står bag Bedst på Nettet (www.bedstpaanettet.dk/).

12 12/29 Som en del af de koncernfælles mål har Forbrugerstyrelsen forpligtet sig på, at opfylde resultatkravet om, at der ikke forekommer tekniske fejl i lovforslag. Dette mål er ikke blevet opfyldt. Juridisk Sekretariat har foretaget en lovteknisk gennemgang af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond efter retningslinjerne i notat om Juridisk Sekretariats lovtekniske gennemgang af 1. juni 26. Juridisk sekretariatet har på den baggrund vurderet, at antallet af tekniske fejl, der overstiger bagatelgrænsen, udgør én fejl. For at lignende fejl ikke vil forekomme i fremtidige lovforslag, har styrelsen udpeget en lovteknisk koordinator, som vil sikre, at lovforslag følger retningslinjerne i notat om Juridisk Sekretariats lovtekniske gennemgang af 1. juni Resultatmål som ikke har kunnet opgøres I Forbrugerstyrelsens Resultatkontrakt 28 indgår to resultatkrav, som ikke har været mulige at opgøre. Resultatkravene gennemgås i det efterfølgende. Mål 5 Forbruger Europa Det er en af Forbrugerstyrelsens EU-mærkesager, at der skal være effektive klagemuligheder i alle lande. Forbruger Europa 1 har i Resultatkontrakt 28 bidraget med et resultatmål, hvorigennem udenlandske forbrugere skal opleve, at der er effektive klagemuligheder i Danmark. I relation til målet er der formuleret følgende effektmål: Delmål 5.1 Danmark skal være i top 5 blandt Forbruger Europa centrene i forhold til antal modtagne klager fra udenlandske forbrugere, der kan overføres til eksisterende klagenævn Delmål 5.2 Danmark skal være i den bedste halvdel for så vidt angår sager (afsluttede) i 28 fra udenlandske forbrugere forstået som løst til forbrugerens fordel eller overført til eksisterende klagenævn Forbrugerstyrelsen kan i forbindelse med opgørelsen til brug for årsrapporten ikke afgøre, hvorvidt effektmålene er opfyldt. For så vidt angår opfyldelsen af delmålene, har Forbrugerstyrelsen haft brug for data fra Kommissionen. Styrelsen har anmodet Kommissionen om statistikudtræk til brug for dokumentation af effektmålene, men trods gentagende rykkere har styrelsen ikke modtaget de efterspurgte informationer. Kommissionen har i mail til Forbrugerstyrelsens direktør af 22. januar 29 meddelt, at Kommissionen af forskellige omstændigheder ikke har kunnet levere de efterspurgte data i 28. Det fremgår, at Kommissionen forventer at kunne levere de efterspurgte data i anden halvdel af 29. På grund af den sene tilbagemelding fra Kommissionen, har Forbrugerstyrelsen ikke haft mulighed for at genforhandle målet med departementet Strategisk vigtige resultatmål for Forbrugerstyrelsen Mål 1. Udvikling af intelligent chatrobot Som led i styrelsens målsætning om at sikre, at det skal være lettere at være forbruger, har Forbruger Europa og Forbrugerstyrelsen i 28 haft fokus på at indføre ny brugerrettet teknologi. Teknologien har dels haft til hensigt at gøre det lettere for forbrugerne at tilvejebringe relevante informationer på de tidspunkter, hvor forbrugerne efterspørger informationen, og dels at kunne identificere, hvad der 1 Forbruger Europa er det danske center i et europæisk netværk af forbrugercentre, der hjælper forbrugerne ved køb over grænserne i EU. Netværket består af et forbrugercenter i hvert EU-land samt Norge og Island. Forbruger Europa er organisatorisk en uafhængig enhed, idet enheden er et samarbejde mellem Forbrugerstyrelsen og EU Kommissionen. Forbruger Europa er finansieret af EU-Kommissionen og Forbrugerstyrelsen.

13 13/29 rører sig af problemer/spørgsmål hos forbrugerne, for derigennem at kunne prioritere den fremadrettede (brugerdrevne) information. Delmål 1.1 Markedsføring og lancering af 1. version af chatrobot Chatrobotten EMMA 11 blev lanceret i en betaversion i 1. halvdel af september. Betaversionen blev pilottestet af Forbrugerstyrelsens ansatte med henblik på at sikre, at der var overensstemmelse mellem de svar/resultater, som var lagt ind i systemet, og de mulige spørgsmål, som brugerne kunne tænkes at stille. Efter den interne piltottest og efterfølgende tilretninger blev chatrobotten lanceret i den endelige version ultimo september 28. I forbindelse med lanceringen blev chatrobotten markedsført igennem udsendelse af nyhedsbrev til medierne, samt på Forbruger Europas egen hjemmeside. Delmål 1.2 Chatrobotten skal kunne besvare mindst 1 af de typisk stillede spørgsmål til Forbruger Europa Igennem den nye onlinerådgiver tilbydes forbrugerne en høj service og rådgivning 24 timer i døgnet omkring en lang række typiske spørgsmål om handel over grænserne. Onlinerådgiveren giver fx svar på spørgsmål om flyrejser, mistet bagage, leveringsomkostninger og fortrydelsesret. Ved udgangen af 28 kunne rådgiveren besvare ca. 14 af de typisk stillede spørgsmål. Dette svarer til, at EMMA kunne besvare 4 pct. flere typiske stillede spørgsmål end aftalt i resultatkontrakten. Forbruger Europa følger løbende op på de spørgsmål, der stilles til chatrobotten, herunder ikke mindst de spørgsmål som EMMA ikke har kunnet besvare. Den viden, som indsamles fra forbrugerne bliver således et vigtigt instrument i bestræbelsen på løbende at opdatere chatrobotten i overensstemmelse med brugernes behov. Delmål 1.3 Ultimo 28 skal brugerne helt eller delvist have svar på mindst 25 pct. af de generelle forbrugerspørgsmål (defineret som værende ikke individafhængig), der stilles inden for de dækkede områder Forbruger Europa har fået udarbejdet en test af dialogerne på onlinerådgiveren i perioden primo oktober til ultimo december 28. Der er i perioden i alt afgivet ca. 9 svar. Testen viser, at brugerne har fået helt eller delvist svar på 36 spørgsmål, svarende til 4 pct. af alle henvendelser. Målet er dermed indfriet. Et større antal af de øvrige svar er generelle standardsvar, som typisk guider brugeren videre til et andet sted på hjemmesiden, hvor der kan læses mere om det pågældende emne. Mål 6 Sagsbehandling i Forbrugerklagenævnet Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for det statslige forbrugerklageområde. Forbrugerklagenævnet er en uafhængig klageinstans, som årligt behandler knap 3. klager fra forbrugere over varer eller tjenesteydelser fra erhvervsdrivende. Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener klagenævnet. For at mindske generne for begge parter er det styrelsens målsætning at levere hurtig og effektiv sagsbehandling, hvor både forbruger og erhvervsdrivende er tilfredse med den service, som de får. Delmål 6.1 Plan for reduktion af liggetiden/optimering af sagsflow udvikles og implementeres Der har i 28 været iværksat en række initiativer med henblik på, at reducere sagernes liggetid og optimere sagsflow. Indsatsen har været tydeligst omkring de organisatoriske og styringsmæssige forhold. Det har bl.a. resulteret i, at teamstrukturen nu er integreret i sekretariatet, samt at proces- og 11

14 14/29 målstyringskulturen er forankret hos medarbejderne og understøttes af nyudviklede styringsredskaber og principper for sagsbehandlingen. Delmål 6.2 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Forbrugerklagenævnet reduceres til maksimalt syv måneder pr. sag Forbrugerstyrelsen har med en stor indsats i 28 fortsat den positive udvikling inden for klagenævnsområdet, som blev igangsat i 27. Mens den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 27 var knap 1 år, er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid reduceret til seks måneder og 21 dage ved udgangen af 28. En næsten halvering af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har bidraget til at opfylde målsætningen om at levere hurtigt, effektiv og tilfredsstillende sagsbehandling for både forbrugere og erhvervsdrivende, der får en sag behandlet i Forbrugerklagenævnet. Delmål 6.3 Ved udgangen af 28 udgør antallet af sager over 12 måneder maksimalt 5 Med et balanceret fokus på både gennemsnitlig sagsbehandlingstid og antal gamle sager, har Forbrugerstyrelsen sikret, at et snævert fokus på det ene reduktion af sagsbehandlingstiden ikke sker på bekostning af en tilvækst i antallet af gamle sager. Da antallet af gamle sager var på sit højeste i april 26 udgjorde disse næsten 1. sager. Med en fokuseret indsats er disse sager imidlertid nedbragt betydeligt, således er antallet af sager med en sagsbehandlingstid på mere end 36 dage er nedbragt til 36 ved udgangen af Redegørelse for reservation Som det fremgår af nedenstående tabel, er der i 28 forbrugt 1,3 mio. kr. af de reservationer, der var foretaget ultimo 27 på i alt 1,9 mio. kr. Den resterende reservation på,6 mio. kr. vedrører Forbrugerstyrelsens forbrugerportal forbrug.dk. Reservationen dækker over udskudte/forsinkede aktiviteter og videreføres til 29. Der er endvidere foretaget tre nye reservationer ultimo 28 på tilsammen 1,5 mio. kr. Reservationerne vedrører: 1) før-/nu priser (Forbrugerombudsmanden), 2) EPOS (implementering af HR-værktøj) og 3) Forbedrede klageveje. De tidligere års reservationer er forbrugt i overensstemmelse med deres formål, hvoraf den væsentligste del udgør,8 mio. kr. til Forbrugerstyrelsens ESDH-projekt. For så vidt angår reservation til Forbedrede klageveje på 1, mio. kr. hidrører midlerne fra aktstykke nr. 161 af 2. juni 28 om etablering af ny IT-løsning til at sikre forbedrede klageveje. De reserverede midler omfatter bistand til konsulenthjælp m.v. Styrelsen er som led i et HR-projekt inden for ØEM ved at implementere et HR-system EPOS. Implementering er igangsat i 28 og forventes færdiggjort primo 29. Reservationen på,1 mio. kr. omfatter konsulentbistand til implementering. I 28 blev der planlagt en undersøgelse af før/nu-priser i Forbrugerombudsmandens regi. Projektet blev ikke realiseret, da forhandlinger om de nye retningslinjer ikke kunne afsluttes. Undersøgelsen forventes udført i 29. Alle opgaver, hvortil der er foretaget reservationer ultimo 28, forventes afviklet i 29. Tabel 4. Reservation, hovedkonto

15 15/29 Opgave (Mio. kr.) Reserveret år Reservation primo Nettoforbrug i år Reservation i år Reservation ultimo Forventet slut Ny forbrug.dk 27,8,2 ESDH-projekt 27,8,8 Forbrugerombudsmandens Analyse 27,1,1 Ombygning 27,2,2 Før/nu priser 28,4,6 29,4 29 EPOS Forbedrede klageveje 28 28,1 1,,1 1, Total 1,9 1,3 1,5 2,1 3. Regnskab Forbrugerstyrelsens regnskab er omkostningsbaseret og er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, Økonomisk Administrativ Vejledning samt øvrige regler på området, herunder Vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 18. december Anvendt regnskabspraksis Ved aflæggelse af regnskab for 28 er der anvendt samme regnskabsprincipper som i Forbrugerstyrelsens årsrapport for 27 dvs., at der tages udgangspunkt i de seneste regnskabsprincipper og de nærmere retningslinier i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt de i afsnittet om anvendt regnskabspraksis i åbningsbalancen beskrevne retningslinier. Regnskabsaflæggelsen omfatter de hovedkonti, som styrelsen har haft det budget- og regnskabsmæssige ansvar for i 28. Til brug for udarbejdelsen af det finansielle regnskab for 28 har styrelsen anvendt følgende datakilder: Navision, SLS og styrelsens tidsregistreringssystem M-tid. 3.2 Resultatopgørelse Regnskabet vedrører alle aktiviteter under hovedkonto , herunder indtægtsdækket virksomhed. Forbrugerstyrelsens omkostningsbaserede resultat i 28 udviser et overskud på knap,3 mio. kr. inkl. indtægtsdækket virksomhed, jf. nedenfor tabel 5 Resultatopgørelse. Forbrugerstyrelsens ordinære bevilling udgjorde på FL 8 7,5 mio. kr. På TB 8 er der sket en række reguleringer, der netto betyder en merbevilling på 2,6 mio. kr., heraf 2, mio. kr. fra aktstykke nr. 161 af 2. juni 28 om etablering af ny IT-løsning til at sikre forbedrede klageveje. Den indtægtsførte bevilling udgør herefter 73,1 mio. kr. Det samlede resultat vurderes som tilfredsstillende. Tabel 5. Resultatopgørelse Det bemærkes, at sumtallene fremhævet i de grå rækker er opgjort på baggrund af decimaltal for ører (de faktiske tal), mens de tal, der fremgår før/over sumtallene, er afrundede tal. Hvis de enkelte poster lægges sammen, kan der derfor forekomme en mindre variation ift. sumresultaterne.

16 Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere års bevilling Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Øvrige driftsindtægter Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændringer i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Andre forbrugsomkostninger Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger Note 1 Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Afskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat /29 Der er udarbejdet en note til resultatopgørelsen, som følger i bilaget Tabel 6. Resultatdisponering Omflytninger, disponeringsområder Bortfald Resultat til videreførsel Forbrugerstyrelsens overskud i 28 forøger styrelsens overførte overskud fra tidligere år til 6,6 mio. kr. 3.3 Balancen Forbrugerstyrelsens balance viser styrelsens aktiver og forpligtelser pr. 31.december 28, jf. tabel 7. Der er udarbejdet 3 noter til balancen som følger i bilaget.

17 17/29 Tabel 7. Balancen Note Aktiver (mio. kr.) Note Passiver (mio. kr.) Anlægsaktiver Egenkapital 2 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 5,75 4,49 Startkapital 1,41 1,41 Erhvervede koncessioner, patenter m.v.,2,1 Reserveret egenkapital,11,11 Udviklingsprojekter under opførelse,,37 Overført overskud 6,29 6,56 Immaterielle anlægsaktiver i alt 5,77 4,87 3 Materielle anlægsaktiver Egenkapital i alt 7,81 8,8 Grunde, arealer og bygninger,37,29 4 Hensættelser 2,3,58 Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Langfristede gældsposter Inventar og IT-udstyr 1,37 1,19 Prioritetsgæld Igangværende arbejder for egen regning FF4 langfrister gæld 6,91 6,41 Materielle anlægsaktiver i alt 1,74 1,48 FF6 Bygge- og IT-kredit,,24 Finansielle anlægsaktiver Statsgæld Statsforskrivning 1,41 1,41 Langfristet gæld i alt 6,91 6,65 Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt 1,41 1,41 Anlægsaktiver i alt 8,92 7,76 Kortfristede gældsposter Omsætningsaktiver Leverandører af varer og tjenesteydelser 7,3 1,86 Varebeholdninger 1,9 1,51 Anden kortfristet gæld 5,2 2,12 Tilgodehavender 2,33 1,62 Skyldige feriepenge 5,2 5,12 Værdipapirer,11,11 Igangværende arbejder for fremmed regning,1 Likvide beholdninger Reserveret bevilling 1,93 2,11 FF5 Uforrentet konto 1,75 1,43 Kortfristet gæld i alt 19,64 11,21 FF7 Finansieringskonto 11,42 4,89 Andre likvider 1,23,2 Gæld i alt 28,85 18,44 Likvide beholdninger i alt 23,4 15,52 Passiver i alt 36,66 26,52 Omsætningsaktiver i alt 27,74 18,76 Aktiver i alt 36,66 26,52 Differencen mellem summen af immaterielle og materielle aktiver (6,4 mio. kr.) og den langfristede gæld på 6,7 mio. kr. skyldes periodisering, idet der ultimo 28 dels er aktiveret for,1 mio. kr. som først er bogført på FF6 primo 29 og afskrivningerne for 4. kvartal 28 først er bogført på FF4 primo Egenkapitalforklaring Forbrugerstyrelsens egenkapital udgør ultimo 28 8,1 mio. kr., hvoraf 6,6 mio. kr. er overført overskud fra tidligere år.

18 18/29 Tabel 8. Egenkapitalforklaring, mio. kr. Egenkapital primo 28 7,8 Startkapital primo 28 1,4 Ændring i startkapital Startkapital ultimo 1,4 Opskrivninger primo Ændring i opskrivninger Opskrivninger Reserveret egenkapital primo,1 Ændring i reserveret egenkapital Reserveret egenkapital ultimo,1 Overført overskud primo 6,3 Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse Regulering af det overførte overskud Overført fra årets resultat,3 Bortfald overskud ultimo Overført overskud ultimo 6,6 Egenkapital ultimo 28 8,1 Ændringen i styrelsens egenkapital skyldes udelukkende regulering som følge af årets overskud. 3.5 Opfølgning på likviditetsordning hen over året Forbrugerstyrelsen har ikke på noget tidspunkt i løbet af året overskredet disponeringsreglerne for styrelsens likviditets- og finansieringskonti. 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Som det fremgår af tabel 9, havde styrelsen ultimo 27 ingen akkumuleret opsparing. Regnskabet for 28 viser et mindreforbrug på,2 mio. kr. I lønforbruget på 47 mio. kr. indgår en udgift på,4 mio. kr., der ikke er omfattet af lønsumsloftet. De,4 mio. kr. dækker over kr. vedrørende indtægtsdækket virksomhed, 113. kr. vedrørende en national ekspert i EU og kr. til rådighedsløn (fratrædelsesordning). Herudover er der hensat,4 mio. kr. som reservation til projektet Forbedrede klageveje. Tabel 9. Inddækning af merforbrug År Akk. opsparing ult Lønsumsloft - 45,2 47,2 Lønforbrug - 48,9 47, Difference 3,7-3,7,2 3.7 Bevillingsregnskabet ( ) Bevillingsregnskabet indeholder Forbrugerstyrelsens indtægter og udgifter på hovedkontoniveau. Tabel 1. Bevillingsregnskab Regnskab Budget Regnskab Difference Budget (Mio. kr.) Nettoudgiftsbevilling 69,5 7,5 73,1 2,6 75, Nettoforbrug af reservation 1,5 -,2 -,2 1,7 Indtægter 2,3 1,7 1,3 -,4,5 Udgifter -78,2-72,2-73,9-1,7-77,2 Årets resultat -4,9,3,3

19 19/29 Forbrugerstyrelsens omkostningsbaserede resultat for 28 viser et samlet overskud på,3 mio. kr. De samlede udgifter ekskl. forbrug af reserveret bevilling på -,2 mio. kr. udgør 74,1 mio. kr., mens indtægterne udgør 1,3 mio. kr., hvilket giver et samlet forbrug (netto) på 72,8 mio. kr. Styrelsens nettoudgiftsbevilling på FL 8 er på 73,1 mio. kr. efter korrektion på TB 8 på 2,6 mio. kr. Samlet et overskud på,3 mio. kr., jf. resultatopgørelsen.

20 2/29 4. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Forbrugerstyrelsen (CVR-nummer ) er ansvarlig for: Forbrugerstyrelsen, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 28. Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillinger og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af den institution, der er omfattet af rapporten.

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1. Beretning I årsrapporten redegøres for de økonomiske og faglige resultater, som Forbrugerstyrelsen har opnået i perioden januar til december 2009. Årsrapporten afdækker primært de resultater, som er

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapport 2007 2/31 Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapporten udgives kun i elektronisk form og kan gratis downloades fra www.forbrug.dk

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Forbrugerstyrelsens årsrapport 2006

Forbrugerstyrelsens årsrapport 2006 Forbrugerstyrelsens årsrapport 2006 April 2007 Forbrugerstyrelsen Årsrapporten udgives kun i elektronisk form og kan gratis downloades fra www.forbrug.dk Indholdsfortegnelse 1. BERETNING... 3 1.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 December 2008 2/23 1. Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet. De øvrige styrelser er Danmarks Statistik,

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Årsrapport 2006 for Militærnægteradministrationen

Årsrapport 2006 for Militærnægteradministrationen Årsrapport 2006 for Militærnægteradministrationen 1. Beretning 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen Militærnægteradministrationen er en myndighed under Forsvarsministeriet. Myndigheden står

Læs mere