Om lige og krumme kvadrater; BM 15285

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om lige og krumme kvadrater; BM 15285"

Transkript

1 Om lige og krumme kvadrater; BM af Lis Brack-Bernsen Kære Marinus. Hjertelig tillykke med de I << MU (= 1,20 år). Du kender sikkert det babylonske sexagesimal system, og det er det passende for dette bidrag. 1 Det skal handle om en gammel babylonsk matematisk tekst, der stammer fra en lertavle, BM 15285, som befinder sig i British museum. Eleanor Robson har behandlet den indgående i sin bog Mesopotamian Mathematics, BC (Clarendon Press, Oxford 1999), og hun har været så venlig at overlade mig sine fine og præcise tegninger af teksten sammen med følgende hilsen til dig: Happy birthday Marinus! With my very best wishes, Eleanor BM forsiden 1. Det Babylonske sexagesimalsystem er et positions talsystem med basis 60. Vi kan finde reminiscens deraf i vor tidsmåling: 1 time = 60 minutter og 1 minut = 60 sekunder. Vi gengiver kileskrifttal ved hjælp af vore arabiske tal: 12; 22,8 betyder x x 60-2 mens vores tal 365 bliver skrevet som 6, 5 = 6x AIGIS Supplementum III Marinus 80 1

2 Her ser du en masse opgaver, der alle har ét tilfælles: der er tegnet et kvadrat som er inddelt i mindre dele og teksten til hver af disse opgaver begynder med at fastslå, at siden af det store kvadrat har længden 1 UŠ og nu skal man finde arealet af delene. Spørgsmålet er hvordan eleverne mon kunne finde arealerne dengang opgaverne blev stillet altså i oldbabylonsk tid (~1800 år før Kristi fødsel)? BM bagsiden Ovenstående tegninger og teksterne til opgaverne, som jeg gengiver nedenfor i Eleanor Robsons oversættelse stammer fra Appendix 2: BM 15285, side i Mesopotamian Mathematics, BC. Her findes henvisning til andre publikationer, der har behandlet denne tekst hver eneste gang ved benyttelse af formler for arealer af geometriske figurer. Jeg vil nu betragte og behandle opgaverne på en helt anden måde; men føst gengive nogle af opgaverne. AIGIS Supplementum III Marinus 80 2

3 Eleanor Robson præsenterer de geometriske figurer og dermed opgaverne i overensstemmelse med tekstens kolonner. Jeg har overtaget hendes nummerering af opgaverne og gengiver nedenfor kun den engelske oversættelse, men ikke hendes translitteration af kileskriften til akkadisk: Kolonne I (i) [The side of the square is 1 UŠ. I made a border each side and I drew a second square. What is its area?] (ii) The side of the square is 1 UŠ. I made a border each side and I drew a second square. Inside the square I drew a circle. (iii) The side of the square is 1 UŠ. I made a border each side and I drew a second square. Inside the square I drew a circle. What is its area? (iv) The side of the square is 1 UŠ. Inside it I drew a square and a circle: The circle that I drew touched the square. AIGIS Supplementum III Marinus 80 3

4 Fra Kolonne II gengiver jeg nedenfor et par af opgaverne: (v) [The side of the square is 1 UŠ.] < I drew> a second [square. Inside the second square I drew ] 4 triangles and 1 circle. Bemærk at de ligesidede trekanter, der tales om her har krumme, konkave grundlinier. (vi) [ The side of the square is 1 UŠ. <I drew> a second square. Inside the second square I drew 4 squares and 1 circle.] (vii) The side of the square is 1 UŠ Inside it I drew a second square. The squares that I drew touched the outer square. What is its areas? Udvalgte opgaver fra Kolonne III (x) The side of the square is 1 UŠ. Inside it I drew 8 triangles. What are their [areas]? (xii) The side of the square is 1 UŠ. Inside it [I drew] 16 triangles. What are their areas AIGIS Supplementum III Marinus 80 4

5 Fra Kolonne VI gengiver jeg kun 2 opgaver: (xxiii) The side of the square is 1 UŠ. Inside it are 4 squares, 4 rectangles and 4 triangles. (xxiv) The side of the square is 1 UŠ. Inside it I drew 16 squares. Senest her, ved betragtning af denne figur må man da komme på en ret nærliggende løsning: Det store kvadrat K er i opgave (xxiv) delt i 16 lige store dele. Andre kvadrater er ligeledes delt i lige store dele. Det er tilfældet for kvadratet i opgave (x), det er delt i 8 ligestore dele, og for opgave (xii) der deler kvadratet i 16 kongruente trekanter. Kender man figuren (xxiv) kan man i tankerne tilføje hjælpelinier til figur (i) og derved straks erkende at det lille kvadratet i midten er lig ¼ af det store kvadrat. Det samme kan man umiddelbart se af figur (xxiii). I hver eneste opgave hvor det store kvadrat er delt ved rette linier kan man (eventuelt ved hjælp af et par ekstra delelinier) hurtigt overse, hvor mange 16-dele de forskellige delfigurer er sammensat af. Det vil sige, at man meget let kan finde arealerne af delene: blot ved at tælle delene og dividere det store areal med antallet af delene. I opgave (xxiii) skal man for eksempel blot bemærke at rektanglerne er dobbelt så store som trekanterne og de små kvadrater. I Mesopotamien målte man som regel horisontale afstande in enheder af NINDA = ca. 6 meter. En UŠ er lig med 60 NINDA, hvilket ifølge Neugebauers konvention bliver gengivet som 1, 0 NINDA. Vort kvadrat, K, har sidelængden 1, 0 NINDA ( = 60 NINDA ~ 360 meter) og et areal på 1, 0, 0 SAR ( = 1,0,0 NINDA² ~ m²). ⅟₁₆ heraf er 3,45 SAR (=225 SAR). Vi har hermed fundet løsnigen til opgave (xii) og (xxiv). AIGIS Supplementum III Marinus 80 5

6 Jeg formoder at længden 1 UŠ er valgt således at division med 8, 16 og andre potenser af 2 er lette at udføre (se også appendix). Vi kan umiddelbart blot ved at betragte figurene finde størrelsen af de arealer, der bliver spurgt om i opgave (i), (vii), (xxiv) og (x): Kvadratet i figur (i) er lig ¼ af K = 15, 0 SAR. Det indre kvadrat i figur (vii) er lig ½ K = 30, 0; og hvert at de små kvadrater i (xxiv) er lig med ⅟₁₆ K = 3,45. I figur (x) er K delt i 8 lige store trekanter, således at hver af dem er lig med ⅛ K = 7,30. Bemærk, at man ikke behøver at vide, at arealet af en trekant er lig grundlinien l gange ½ h for at løse opgaverne. Arealet af alle geometriske delfigurer, der er fremkommet ved deling af K ved rette linier kan findes ved at betragte figuren og derefter dividere K med den passende potens af 2. Vi går nu over til at betragte opgaverne på bagsiden af BM Spørgsmålet er nu hvordan kan man finde arealerne i de tilfælder hvor cirkelbuer deler kvadratet K i mindre dele. (xxxvi) Af opgave (xxxvi) er det kun figuren; men ikke teksten der er bevaret. I analogi til de øvrige opgaver kan vi formode, at man også her skulle finde arealerne - af cirklerne, og måske også af trekanterne med delvis krumme sider. Den konkave firkant i midten af K blev kaldt et apsamikkum. Babylonerne kendte konstanter og formler for at beregne denne figur samt andre delfigurer med krummer sider (Se Eleanor Robson 3. Geometrical Coefficients S ). Kan disse opgaver mon også løses umiddelbart og ved betragtning af figurene, som de ovenstående opgaver? Det vil jeg argumentere for. Betragter vi nu opgave (xl), der har 5 konkave kvadrater, som er kaldt apsamikkum i andre tekster. AIGIS Supplementum III Marinus 80 6

7 (xl) The side of the square is 1 UŠ. <Inside it are< 4 triangles, 16 barges, 5 concave squares. I denne gengivelse af figuren ser man ikke de hjælpelinier, der er ret tydelige i Eleanor Robsons tegning af teksten. Jens Høyrup har argumenteret overbevisende for at der blev benyttet geometriske skitser til at vise eleverne hvordan de kunne udføre forskellige beregninger. (Se hans Algebra på lertavler 1998). Disse skitser var grove og ikke helt præcise; men de gengav ideen og løsningsvejen fint. Jeg er overbevist om at han har ret, og at de synlige delelinier på tavlen BM også er vigtige. Derfor gengiver jeg figuren til opgave (xl) på ny, idet jeg tilføjer de synlige delelinier til figuren. (xl) De indtegnede hjælpelinier gør det tydeligere, at hvert apsamikkum er sammensat af 4 kongruente trekanter med krum grundlinie. Nogle sådan blev der spurgt om i opgave (v), så nu vil jeg betragte dem noget nærmere, og tillader mig at opfinde endnu en opgave. Man kan gennemføre alle argumenterne på denne figur, men det er overskueligere på min hjælpefigur (ø): AIGIS Supplementum III Marinus 80 7

8 (ø) Siden af kvadratet er 1 UŠ. Indeni er der et konkavt kvadrat (apsamikkum), 4 små skibe og 4 trekanter med konkav grundlinie. Hvor store er deres arealer? (øø) Jeg tilføjer nogle hjælpelinier dog udelukkende sådanne, som man kan finde indtegnet i figurene på vor tavle BM og påstår, at min figur nu er inddelt i 16 lige store dele. Ud fra denne antagelse er det meget nemt at løse opgaven og finde arealet af enhver delfigur: Hver af de konkave trekanter har arealet = ⅟₁₆ af K, og de er lige så store som hvert af de 8 cirkelafsnit over de skrå korder. Cirkelafsnittene taget parvis giver os 4 linseformede flader med areal lig ⅛ K. Sådanne linseformede figurer er i andre matematiske kileskrifter kaldt lille skib. Det konkave kvadrat, apsammikkum, har arealet ¼ K; mens cirklens areal er lig med 12 x ⅟₁₆ K = ¾ K. Arealet af en cirkel, der er indskrevet i et kvadrat, er efter denne min påstand lig med ¾ af det omsluttende kvadrat. Med denne viden kan vi umiddelbart også løse opgaverne (ii), (iii), (iv) og (v) blot ved i tankerne at tilføje nogle hjælpelinier eller ved at have denne figur (øø) i tankerne. At en cirkelflade er lig med ¾ af dens omskrevne kvadrat svarer til at vores π blev regnet som 3 af de gamle babylonere. Værdien 3 for π kan findes mere eller mindre indirekte i mange matematiske kileskrifttekster. Koefficienten for en cirkel er 0;05. Det betyder at enhedscirklen med omkreds 1 har arealet 0;05, og det medfører, at arealet af en cirkel med omkreds O blev udregnet som O 2 x 0;05 = O 2 /12. En anden koefficient angiver diameteren i enhedscirklen til at være 0;20 altså lig ⅓ af omkredsen. Eleanor Robson (1999. S ) viser i afsnittet The concave square and related figures hvordan arealerne af alle de omtalte delfigurer (konkav trekant, lille skib, apsamikkum) kan udregnes ved hjælp af geome- AIGIS Supplementum III Marinus 80 8

9 triske koefficienter, der blev ført i lange lister. Bortset fra at Robson fejlagtigt 2 gik ud fra et kvadrat med siden 1, stemmer de resultater hun kom frem til helt overens med hvad vi kan aflæse direkte af vor opfundne figur (øø). Det samme kan også aflæses af de figurer, der er tegnet på BM 15285: Et lille skib er dobbelt så stor som en konkav trekant; og det konkave kvadrat er dobbelt så stort som et lille skib, og halvt så stort som det stiplede kvadratet der står på spidsen. Cirklen er 6 gange så stor som et lille skib og lig ¾ af det omskrevne kvadrat. Jeg vil hermed ikke påstå, at de babylonske geometriske koefficienter er afledt af vor figure i forbindelse med min påstand (selv om det er muligt), men blot henvise til, at det er indbydende og let at aflæse meget mere af (babylonske) figurer, end vi hidtil har gjort. Det er nærliggende at gøre det, og jeg overbevist om at teksten BM af babylonerne selv også blev brugt til af aflæse størrelsene af de indtegnede arealer. Jeg mener også at have gode argumenter herfor: Lad os for eksempel betragte opgave (xxv), som er reproduceret nedenfor: (xxv) The is 1 UŠ. the width. Hvis man betragter denne opgave alene, kan man hverken forstå eller rekonstruere den og da slet ikke finde arealet af den indtegnede figur. Mere indsigt giver det, hvis vi kombinerer opgaven med opgave (xxxi), så det vil vi gøre: (xxxi) The side of the square is 1 UŠ. Inside it are 2 semi-circles, 2 triangles, 1 Cone?, 1 rectangle and 4 squares. 2. Fejlen er elimineret i Robsons (2008) The long Career of a Favorite Figure Festschrift Slotsky, s: , hvor Robson gengiver tekster, der regner med apsammikum under anvendelse af de relevante koefficienter. AIGIS Supplementum III Marinus 80 9

10 I figur (xxxi) har jeg, med stiplede linier, indtegnet de to hjælpelinier, der tydeligt kan erkendes på Eleanor Robsons tegning (der blev gengivet i begyndelsen af denne artikel). Betrager vi denne figur med kyndige øjne, ser vi omgående, at halvkredsen er lig med ¾ af det omskrevne rektangel og at det lille indre kvadrat, k, er delt i trekanter, hvis arealer vi kan aflæse af figuren: k er delt i 2 retvinklede trekanter, der hver er lig ¼ k samt en ligesidet trekant, der er lig ½ k. Vi ved også at k = ¼ K og at rektanglet er lig ½ k, og hermed kan alle arealer let udregnes. Lad os blot udregne arealet af delfiguren Cone?, der ser ud som en kugle is i et gammeldage kræmmerhus, og som også er tegnet i figur (xxv): Den ligesidede trekant er lig ½ k = ½ x ¼ K = 7,30 SAR, og iskuglen = 1 semi-circle = ⅓ x ½ k = 2,30 SAR. Kære Marinus, Du har selv i din instruktive COLOURED QUADRANGLES henvist til hvor vigtige og hjælpsomme matematiske figurer kan være. Derfor håber jeg, at Du har haft lidt fornøjelse af at betragte mine babylonske figurer. (Marinus) Jeg har nu rammet en af figurene ind i festligt rødt. Dette røde kvadrat har siden 16, så nu er din opgave at finde (eller udregne) Din alder. Den er lig summen af de 5 apsamikkum, der er indtegnet i dit røde Kvadrat. Hjertelig tillykke med den runde fødselsdag. Med de bedste ønsker for endnu mange sunde, glade og aktive år sender jeg mine kærligste hilsener, Lis Brack-Bernsen. AIGIS Supplementum III Marinus 80 10

11 Litteratur: Jens Høyrup, Algebra på lertavler, Jysk Centraltrykkeri, Eleanor Robson, Mesopotamian Mathematics, BC, Clarendon Press, Oxford The long Career of a Favorite Figure i From the Banks of the Euphrates, studies in honor of Alice Louise Slotsky, Ed. Micah Ross Eisenbrauns, 2008 Appendix: Nedenfor gengiver jeg Jens Høyrups argumentation for at kvadratet K, der bliver omtalt i opgaverne på BM 15285, har siden 1 UŠ = 1,0 NINDA. Indtil da havde alle forskere læst teksten anderledes og regnet med en sidelængde på 1. Jeg takker Jens for denne henvisning. Argumentationen stammer fra side 157 i Oelsners festskrift: Assyriologica of Semitica: Festschrift für Joachim Oelsner anlässlich seines 65. Geburtstages am 18. Februar 1997 von Joachim Marzahn, Hans Neumann und Andreas Fuchs (Januar 2001) BM is less easily categorized. The text is a catalogue of problems about the inscription of geometrical figures in a square. Problems start 1 uš mi-it-a-ar-tum (at times written 1 uš íb.si8). Normally uš is read uš, length, and translated 1 (ist) die Länge. Ein Quadrat [MKT I, 138], Un carré: le flanc est 1 [TMB, 53], or The length of the square is 1 [Robson 1995: 248]. The reference to the length of a square is used in the Tell Harmal Compendium (group 7B) and TMS V+VI (group 8B), perhaps also in TMS VIII (group 8A); if the interpretation is correct the expression hence suggests the northern orbit. But it hardly is. Robson's translation does not fit the nominative of mitartum;[ 3 ] Neugebauer and Thureau-Dangin instead read mitartum/ íb.si8 as an indication of the object, which is then in a most unusual second position (which 3. If we try instead (no obvious choice!) to read mithartum as a Gt-verbal adjective (and the whose expression thus as a stative variant of the imtahhar-construction), the singular feminine form of mithartum does not fit an interpretation of uš neither as a singular (whence masculine), nor as a feminine (whence plural). AIGIS Supplementum III Marinus 80 11

12 Thureau-Dangin corrects in his translation).[ 4 ] A reading of uš as the unit 60 nindan, and the whole phrase as 1 uš [= 1` nindan] is the equalside seems a more likely alternative. This reading, however, has no implications as to the origin of the tablet.) 4. In YBC , it is true, the object (the ki.lá) was sometimes told after the wage to be paid. But the dimensions of the object still follow its presentation. AIGIS Supplementum III Marinus 80 12

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen)

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29 Bjørn Grøn Fra græsk geometri til moderne algebra (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) INDHOLD Oprindelsen... 2 Påvirkninger

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

Workshop i Grafer og Geometri

Workshop i Grafer og Geometri Workshop i Grafer og Geometri Indholdsfortegnelse: 1. Øvelser i plangeometri side 1 Elementære geometriopgaver (C) side 1 Vejledende eksamensopgaver (B/A) side 4 Eksempler på projektopgaver i plangeometri

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse Matematik på VUC Modul 3c geometri Indholdsfortegnelse Længdemål...1 Omkreds og areal af rektangler og kvadrater...3 Omkreds og areal af andre figurer...7 Arbejdstegninger og sammensatte figurer...11 Symmetrier

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere