Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013"

Transkript

1 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil jeg starte helt forfra med tallene. Lad os et øjeblik lege, at de eneste tal, vi kender, er tallene 1, 2, 3 og så videre. Vi kalder normalt disse tal for de naturlige tal og betegner dem N. Hvad kan man gøre med de naturlige tal? Man kan lægge dem sammen. Hvis a og b begge er naturlige tal, så er a + b altid et naturligt tal. Vi kan også gange tal med hinanden, for ab er også altid et naturligt tal. Nogen gange kan vi også trække fra. Hvis a = 5 og b = 3, så har vi jo a b = 2, og det er et naturligt tal. Vi kan dog ikke bytte rundt på a og b, for b a er ikke et naturligt tal. Med andre ord: Ligningen x + a = b, (1) hvor a og b er naturlige tal, har kun en løsning i de naturlige tal, hvis b > a. Det er upraktisk. Vi kunne godt tænke os, at sådan en ligning altid har en løsning. Vi må derfor udvide vores talbegreb til at indeholde løsningerne til ligning (1) ovenfor. Det er klart nok, at det er tallene 0, 1, 2 og så videre, der mangler. Hvis vi tilføjer dem, så får vi de hele tal, som vi normalt angiver med et Z. I Z kan vi stadig gange og lægge sammen, og alle de regneregler, der var gyldge i N er uændrede. I Z kan vi ydermere altid trække fra, og ligningen (1) har altid en løsning i Z. Det stopper dog ikke her, for selvom vi i Z både kan lægge sammen, gange og trække fra, som vi har lyst til, så kan vi jo ikke altid dividere. Hvis a = 6 og b = 2, så er a b et helt tal, men b a er ikke. Hvis a og b er hele tal, så kan vi altså ikke være sikre på, at ligningen ax = b (2) har en løsning i de hele tal. Det er ganske simpelt umuligt at løse ligningen 6x = 2 inden for de hele tal. Det er igen ikke særligt praktisk, så vi vil endnu en gang udvide vores talbegreb, så vi kan få alle løsninger til (2) med. Det betyder, at vi må tage alle brøkerne med. Når vi gør dette, får vi de rationale tal, der normalt betegnes Q. Her har ligning (2) altid en løsning, når a 0. Vi har endnu en gang svunget vores matematiske tryllestav og gjort det umulige muligt. Bemærk, at der ikke er noget tab. De hele tal er en del af de rationale, og de samme regneregler gælder. Også de rationale tal har dog sine begrænsninger. De forklares lettest geometrisk. De rationale tal er nemlig ikke så gode at måle med. Tag for eksempel et kvadrat med Side 1 af 8

2 sidelængden 1. Her kan vi sagtens måle siderne, og vi kan måle omkredsen til 4, men hvad med diagonalen? Den er 2, og det er ikke et rationalt tal. Vi kan altså ikke måle diagonalen med de rationale tal. Vi kunne også se på en cirkel med diameteren 1. Her er omkredsen π, og π er heller ikke et rationalt tal. Det er altså klart, at de rationale tal ikke slår til i geometrien, når vi ikke engang kan måle på simple figurer som kvadrater og cirkler. Løsningen på problemet er de reelle tal, som vi normalt betegner R. Det er alle de uendelige decimaltal. Disse tal fylder tallinjen helt ud, og vi kan måle diagonalen i kvadratet og omkredsen af cirklen til henholdsvis 2 = 1, og π = 3, Specielt indeholder R også alle de rationale tal, og alle de samme regneregler gælder. Vi er dog ikke helt færdige endnu. Selvom de reelle tal er en enorm udvidelse af de rationale tal, så er det stadigvæk let at finde på ligninger, som vi ikke kan løse. Se bare på ligningen x 2 = a. Den har kun en løsning i de reelle tal, når a 0. Vi kan jo ikke tage tage kvadratrødder af negative tal. Vi må endnu en gang til at tilføje nye tal til vores talsystem. Her vil mange nok protestere. Det giver jo slet ikke nogen mening at tage kvadratrødder af negative tal. Et tal som 1 har slet ingen praktisk betydning! Men det jo heller ikke oplagt for ham, der lever af at tælle køer, at der skulle være nogen mening i de rationale tal. Ham, der måler ud til fundamentet til et hus, har jo heller ikke noget at bruge de negative tal til. Kvadratrødder af negative tal er ikke mere mærkelige end tallene 3, 1 4 eller π, og for en matematiker er de bestemt ikke mindre nyttige. Vores mål er altså at udvide vores talsystem, så alle de negative tal også får en kvadratrod. Denne udvidelse kalder vi for de komplekse tal. Vores udvidelse sker ved, at vi i første omgang blot indfører et enkelt nyt tal i, der har den egenskab, at i 2 = 1. Tallet i er altså en kvadratrod af 1. Det er nok til at give en kvadratrod til de andre tal. Hvis D er et positivt tal, så får vi nemlig, at så i D er en kvadratrod af D. 2 De komplekse tals legeme (i D) 2 = i 2 D = D, Vi vil definere de komplekse tal på følgende måde: Definition 1: Lad i være den imaginære enhed, der opfylder i 2 = 1. Da er de komplekse tal alle tal x på formen x = a + bi, hvor a og b er reelle tal. Tallet a kaldes realdelen af x, og b kaldes imaginærdelen af x, og de betegnes henholdsvist Re(x) og Im(x). Mængden af komplekse tal vil vi betegne med C. Vi vil stadig gerne have, at alle de sædvanlige regneregler skal gælde, så det er oplagt blot at regne med de komplekse tal, som vi regner med paranteser. Dette fører naturligt til følgende definition af summen, differensen og produktet af to komplekse tal: Side 2 af 8

3 Definition 2: Lad x = a + bi og y = c + di være komplekse tal. Vi definerer da x ± y = a ± c + (b ± d)i samt xy = ac bd + (ad + bc)i. Det er ikke oplagt, hvordan divison mellem to komplekse tal skal defineres. Vi skal omskrive brøken a + bi c + di til et tal på samme form som i definition 1. Tricket er at indføre kompleks konjugering, som også kan være nyttig i mange andre sammenhænge. Definition 3: Lad x = a + bi være et komplekst tal. Vi definerer da den konjugerede til x på denne måde: x = a bi. Vi kan nu omskrive brøken ved at forlænge den med nævnerens konjugerede: a + bi (a + bi)(c di) ac + bd + (bc ad)i = = c + di (c + di)(c di) c 2 + d 2. Vi fastlægger altså division af komplekse tal på denne måde: Definition 4: Lad x = a + bi og y = c + di være komplekse tal. Vi definerer da x y ac + bd bc ad = c d2 c 2 + d 2 i. Eksempel 5: Lad x = 1 + i og y = 3 + 2i. Så har vi (regn selv efter!), at x + y = 4 + 3i, xy = 1 + 5i og x y = i. Vi kan opfatte de reelle tal R som en delmængde af C, for hvis a er et reelt tal, så kan vi skrive det som det komplekse tal a + 0i, og af vores definitioner ovenfor kan vi se, at sådanne tal vil opføre sig præcist som reelle tal. Af den næste sætning følger samtidig, at de komplekse tal generelt opfylder nøjagtigt de samme regneregler som de reelle tal. Der er altså stadigvæk ikke gået noget tabt i vores udvidelse af talbegrebet. Sætning 6: Der gælder følgende regneregler for alle komplekse tal: (C1) x + y = y + x for alle x og y i C. (C2) xy = yx for alle x og y i C. (C3) x + (y + z) = (x + y) + z for alle x, y og z i C. (C4) x(yz) = (xy)z for alle x, y og z i C. (C5) x(y + z) = xy + xz for alle x, y og z i C. (C6) Der findes et tal 0 i C, så x + 0 = x for alle x i C. (C7) Der findes et tal 1 i C, så x 1 = x for alle x in C. (C8) For alle tal x i C findes x i C, så x + ( x) = 0. Side 3 af 8

4 (C9) For alle tal x i C, der er forskellige fra 0, findes 1 x i C, så x 1 x = 1. Bevis: Beviset overlades til læseren, og bygger udelukkende på definitionerne ovenfor samt de tilsvarende regneregler for reelle tal. Når regnereglerne fra sætning 6 gælder, så siger man, at C er et legeme. Eksempel 7: Andengradsligningen x 2 10x + 29 = 0 har diskriminanten 16. Der er altså ikke nogen reelle løsninger til ligningen. Vi kan dog bruge den sædvanlige formel og regne videre med de komplekse, og her får vi x = 10 ± 16 2 = 10 ± 4i 2 = 5 ± 2i. Ligningen har altså de komplekse rødder 5 + 2i og 5 2i. Et hurtigt tjek giver også (5 + 2i) 2 10(5 + 2i) + 29 = i 50 20i + 29 = 0. 3 Komplekse tal og geometri Et komplekst tal x = a+bi kan indtegnes i et koordinatsystem som vektoren ( a b) startende i (0, 0). Figur 1: Det komplekse tal a + ib repræsenteret som en vektor i planen. Bemærk, at de komplekse tal adderes på samme måde som vektorer, så den geometriske konstruktion er også den samme. Længden af vektoren kaldes det komplekse tals modulus, og betegnes x. Vi har altså for x = a + bi, at x = a 2 + b 2. Ethvert komplekst tal kan skrives på polær form som x = x (cos(θ) + i sin(θ)), hvor θ er vinklen fra førsteaksen til x som vist på figur 1. Denne vinkel kaldes også argumentet til x, og vi skriver tit arg(x) for denne vinkel. Vi vil måle denne vinkel i radianer. Side 4 af 8

5 Figur 2: Addition af vektorer. Ved hjælp af additionsformlerne for sinus og cosinus kan man vise følgende resultat om komplekse tal på polær form: Sætning 8: Lad x = x (cos(θ) + i sin(θ)) og y = y (cos(φ) + i sin(φ)) være komplekse tal på polær form, så er xy = x y (cos(θ + φ)i sin(θ + φ)). Det vil sige, at xy = x y og arg(xy) = arg(x) + arg(y). Sætning 8 betyder, at kompleks multiplikation svarer til rotation i planen. På figur 3 er vist et eksempel. Figur 3: Multiplikation af komplekse tal. 4 Anvendelse: Lineære differentialligninger af anden orden Hvad kan vi så bruge det hele til? Hvad hjælper det, at vi kan finde en løsning til alle andengradsligninger, hvis løsningerne ikke er reelle tal? Her skal vi se, hvordan viden om en kompleks rod i et andegradspolynomium kan hjælpe os med at finde en løsning til en bestemt differentialligning. Vi skal se på differentialligninger på formen ay + by + cy = 0, (3) hvor a, b og c er reelle konstanter. Sådanne ligninger optræder blandt andet i forbindelse med studier af en fjeders bevægelser. Side 5 af 8

6 Lad os første se på det tilfælde, hvor polynomiet f(x) = ax 2 + bx + c har en reel rod r. Da er funktionen y(t) = e rt en løsning til (3). Vi har nemlig ay + by + cy = ar 2 e rt + bre rt + ce rt = e rt (ar 2 + br + c) = 0. Hvis nu f(x) ikke har en reel rod, så kan vi i stedet finde en kompleks rod ρ = α + βi. Miraklet er nu, at så er funktionen y(t) = e αt cos(βt) en løsning til (3). Her er udregningerne imidlertid en smule mere komplicerede end i det første tilfælde. Vi vil derfor udelade nogle mellemregninger, så det hele bliver mere overskueligt. Vi har y (t) = e αt (α cos(βt) β sin(βt)) og y (t) = e αt ((α 2 β 2 ) cos(βt) 2αβ sin(βt)). Vi får nu, at ay + by + cy = e αt (a((α 2 β 2 ) cos(βt) 2αβ sin(βt)) + b(α cos(βt) β sin(βt)) + c cos(βt)) = e αt (a Re((α + βi) 2 (cos(βt) + i sin(βt))) + b Re((α + βi)(cos(βt) + i sin(βt))) + c Re(cos(βt) + i sin(βt))) = e αt Re(aρ 2 (cos(βt) + i sin(βt)) + bρ(cos(βt) + i sin(βt)) + c(cos(βt) + i sin(βt))) = e αt (Re((cos(βt) + i sin(βt))(aρ 2 + bρ + c))) = 0. Det viser altså, at y(t) = e αt cos(βt) er en løsning. Eksempel 9: Udregningerne ovenfor er ikke lette at følge, men med et konkret taleksempel er det lettere. Vi vil se på differentialligningen y 10y + 29y = 0. Fra eksempel 7 ved vi, at f(x) = x 2 10x + 29 har roden 5 + 2i. Det betyder, at y(t) = e 5t cos(2t) er en løsning til differentialligningen. Lad os tjekke det. Vi har y (t) = e 5t (5 cos(2t) 2 sin(2t)) og y (t) = e 5t (21 cos(2t) 20 sin(2t)). Vi får dermed, at y 10y + 29y = e 5t (21 cos(2t) 20 sin(2t) 50 cos(2t) + 20 sin(2t) + 29 cos(2t)) = 0 Funktionen y(t) = e 5t cos(2t) er altså en løsning. Side 6 af 8

7 Det bemærkelsesværdige er, at selvom der ikke indgår nogen komplekse tal i (3), så er de komplekse tal et vigtigt redskab i forsøget på at finde en løsning, hvor der heller ikke indgår nogen komplekse tal. I anvendelser er det i høj grad den rolle, de komplekse tal spiller. Som et spøgelse glider de komplekse tal ind i beregningerne, men i resultatet er de på mystisk vis forduftet. 5 Opgaver Opgave 1: Lad x = 3 + 2i, og lad y = 5 + i. a) Beregn x 2 + y 2. b) Beregn 3x 2y. c) Beregn xȳ og xy. d) Beregn x. e) Beregn 1 y og x y. Opgave 2: Løs ligningerne a) 2x 2 8x + 26 = 0. b) x 2 2x + 2 = 0. c) 4x 2 4x + 10 = 0. Opgave 3: Lad x være et komplekst tal. Vis, at x x = x 2. Opgave 4: Lad x og y være komplekse tal. Vis, at x + y = x + ȳ og xy = xȳ. Opgave 5: Lad x = 1 + i og y = i. a) Indtegn x og y i et koordinatsystem, og omskriv dem til polær form. b) Udregn xy, og indtegn det i et koordinatsystem. c) Omskriv xy til polær form, og tjek, at sætning 8 er opfyldt. Opgave 6: Der gælder følgende additionsformler for sinus og cosinus: Brug dette til at vise sætning 8. cos(θ + φ) = cos(θ) cos(φ) sin(θ) sin(φ), sin(θ + φ) = sin(θ) cos(φ) + cos(θ) sin(φ). Opgave 7: a) Indtegn z = i i et koordinatsystem, og bestem z og arg(z). b) Løs ligningen x 2 = i. c) Løs ligningen x 2 + x 1 3i. Opgave 8: Find alle løsninger til x 3 = 8. (Se eventuelt, om du kan tegne dig frem til et svar.) Side 7 af 8

8 Opgave 9: Lad P (x) = a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0 være et polynomium af grad n. Antag, at alle koefficienterne er reelle. Vis, at hvis z er en rod i P (x), så er z det også. Opgave 10: Lad A, B, C og D være hjørner i en firkant. Tegn kvadrater på hver side af firkanten som vist på figur 4. Forbind midtpunkterne af modsatliggende kvadrater med linjer a og b. Brug komplekse tal, og vis, at a og b har samme længde og er ortogonale. Figur 4: Illustration til opgave 10. Opgave 11: Find en løsning til differentialligningen y 6y + 13 = 0. Side 8 af 8

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Den harmoniske svingning

Den harmoniske svingning Den harmoniske svingning Teori og en anvendelse Preben Møller Henriksen Version. Noterne forudsætter kendskab til sinus og cosinus som funktioner af alle reelle tal, dvs. radiantal. I figuren nedenunder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem...2 Lidt om, hvorledes computeren anvender det binære talsystem...5 Lyst til at lege med de binære tal?...7 Addition:...7

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

Differentialligninger af første orden

Differentialligninger af første orden Differentialligninger af første orden Preben Alsholm Februar 2006 Basale begreber. Eksistens og entydighed. En differentialligning af første orden er en ligning, der sammenknytter differentialkvotienten

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Lektion 13 Homogene lineære differentialligningssystemer

Lektion 13 Homogene lineære differentialligningssystemer Lektion 13 Lineære differentialligningssystemer Homogene lineære differentialligningssystemer med konstante koefficienter Inhomogene systemer To-kammer modeller Lotka Volterra (ikke lineært) 1 To-kammer

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen

Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen Artikel 17 Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen Reduceres koefficienterne i et normeret heltalspolynomium modulo et primtal, opstår et nyt polynomium over restklasseringen. Både

Læs mere