Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens"

Transkript

1 Arealbehov - Fagnotat, februar 2012 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

2 Udgivet: Reversionsdato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar september 2011 Rikke Ramsgaard Hald, Atkins Grontmij JV Anders Høgdal Larsen, Atkins Grontmij JV Lars-Kristian Sode, Atkins Grontmij JV Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens ISBN Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø

3 Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projektet Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens. Det er udarbejdet i sommeren 2011 af rådgivningsfirmaet Atkins Grontmij Vamdrup Vojens JV som en del af Banedanmark Anlægsudviklings projekt. Fagnotatet omfatter de fagspecifikke forhold, som projektet hidtil har arbejdet med. Det udgør sammen med en række øvrige fagnotater det samlede, tekniske grundlag for projektet, og det er samtidig udgangspunkt for indholdet i projektets miljøredegørelse. René Juul Clausen, Projektleder

4 Arealbehov Indhold Side 1 Indledning 5 2 Ikke-teknisk resumé 6 3 Lovgrundlag 8 4 Metode for undersøgelserne 9 5 Byggelinjer 10 6 Forlodsovertagelser 11 7 Permanente ekspropriationer Vamdrup Farris, st. 38,200 44, Farris - Sommersted, st. 44,00 52, Sommersted - Vojens, st. 52,00 58, Midlertidige ekspropriationer Vamdrup Farris, st. 38,20 44, Farris - Sommersted, st. 44,00 52, Sommersted - Vojens, st. 52,00 58, Servitutter Øvrige forhold Alternativet Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Servitutundersøgelse Byggelinjer Uoverensstemmelse med faktiske forhold i marken og matrikelkortet Referencer Bilag 33

5 1 Indledning Nærværende fagnotat beskriver arealbehovet som opstår i forbindelse med en kapacitetsudvidelse mellem Vamdrup og Vojens. Projektet er et ældre projekt som har været skrinlagt i en længere periode. Allerede i 1942 blev der vedtaget en lov omkring ekspropriation af arealer til en udvidelse af strækningen, hvorfor der i dag mange steder allerede er erhvervet areal nok til udvidelsen, mens der flere andre steder kun er et minimalt arealbehov. I 1993 er der vedtaget en anlægslov for strækningen mellem Vamdrup og Padborg. Der forventes fremsat en ny anlægslov som vil dække anlæggelsen af et ekstra spor mellem Vamdrup og Vojens. Kapacitetsudvidelsen mellem Vamdrup og Vojens er aldrig blevet realiseret, dog er samtlige overkørsler på strækningen blevet nedlagt, eksisterende spor blev elektrificeret og der blev foretaget støjreducerende tiltag med hjemmel i anlægsloven fra Der foreligger desuden et gammelt fagnotat fra 1993 vedr. arealbehov på projektet, men eftersom omgivelserne, linjeføringen og lovgivninger mm. har ændret sig, er et opdateret fagnotat nødvendigt. Moderniseringen omfatter anlæg af et nyt spor på strækningen mellem Vamdrup og Vojens. Der er i marts 2011foretaget en besigtigelse af berørte arealer langs strækningen. Notatet er udarbejdet i perioden juni-september 2011 og indgår som baggrundsmateriale for den endelige miljøredegørelse. Projektet har været i offentlig høring i maj-juni For strækningen er der udarbejdet 11 arealplaner, som viser omfanget af ekspropriationerne samt servitutbælter i forhold til el-driftsservitutterne. Alle arealplaner er udarbejdet i måleforholdet 1:2.000 med ortofoto (2010) og matrikelkort som tegningsgrundlag. Arealbehov 5

6 2 Ikke-teknisk resumé Ved udbygning af strækningen Vamdrup Vojens er der på det meste af strækningen behov for permanent areal til etablering af et ekstra spor. Det samlede arealbehov for permanente ekspropriationer er ca. 6,36ha. Noget af arealbehovet kan dækkes med Banedanmarks egne arealer. Banedanmarks egene arealer er dog ikke tilstrækkelige til at dække hele arealbehovet, og det er derfor nødvendigt at ekspropriere fra naboejendommene. Naboejendommene er landbrugsejendomme, ejendomme med private helårsboliger, ejendomme til erhverv samt kommunale og statslige arealer.. Langt den største del af arealerne, der eksproprieres, er landbrugsarealer. Kun et enkelt fredskovspligtigt areal berøres, og det er en minimal berøring. Der skal herudover eksproprieres arealer til midlertidige arbejdsveje og arbejdspladser. Langs arealet, der permanent eksproprieres, etableres en arbejdsvej med en bredde på ca. 6 meter på det meste af strækningen. Arbejdsvejen etableres på den side af banen, hvor det nye spor anlægges. Arbejdsvejen anvendes i forbindelse med transport af jord, sand og grus og broelementer. Det forventes, at arbejdsvejen vil være i brug i hele anlægsperioden. Et mindre antal broer skal i forbindelse med projektet renoveres, derfor er mange af arbejdspladsarealerne placeret i nærheden af de eksisterende broer. Placeringen ved broerne er desuden praktisk i forbindelse med adgang fra arbejdspladsen til offentlig vej, ligesom det vil lette leveringen af materialer m.m. Det samlede arealbehov for midlertidige ekspropriationer er ca. 17,20ha. Generelt anlægges arbejdsveje og arbejdspladserne på landbrugsarealer. Efter anlægsperioden retableres arealerne så vidt muligt til deres oprindelige formål og stand og leveres tilbage til ejeren. Der ydes erstatning til ejeren for de arealer, der midlertidigt eksproprieres. På 18 ejendomme berøres bygninger. Her af bliver 17 ejendomme totaleksproprieret, mens det på én ejendom kun er nogle af bygningerne, der eksproprieres. Arealbehov i m 2 (permanente ekspropriationer ) Kolding Kommune Kommunalt/ statsligt ejet Landbrug, skov og gartneri Erhver v Bolig I alt Vejen Kommune Haderslev Kommune I alt Tabel 1: Oversigt over arealbehov. Ejendomme, som totaleksproprieres Kommunalt/ statsligt ejet Landbrug, skov og Erhverv Bolig I alt Arealbehov 6

7 gartneri Kolding Kommune * 7* Vejen Kommune Haderslev Kommune Tabel 2: Ejendomme som totaleksproprieres. Der totaleksproprieres 18 ejendomme, hvor af der er bygninger på de 17 ejendomme. En enkelt ejendom i Haderslev Kommune er ubebygget. I Kolding Kommune eksproprieres der vibrationsbelastede bygninger på en ejendom, mens restejendommen med yderligere bygninger bevares. Ejendommen er ikke talt med i ovenstående opgørelse. Arealbehov 7

8 3 Lovgrundlag Lov nr af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedr. fast ejendom. Arealbehov 8

9 4 Metode for undersøgelserne De indledende undersøgelser til brug for vurdering af arealindgreb har omfattet en gennemgang af projektgrundlaget sammenholdt med matrikelkort og ortofoto. Der er foretaget en besigtigelse i marken, hvor de berørte arealer er vurderet og sammenholdt med foreløbige arealplaner og ortofotos. Besigtigelsen er et vigtigt redskab, idet bygninger og andre genstande på ortofotos kan være gemt under beplantning ligesom højdeforhold m.m. kun kan vurderes i marken. Arealbehovet til permanente ekspropriationer er primært fastlagt på baggrund af den endelige linjeføring, fremtidige skråningspartier og grøfteanlæg, som er sammenholdt med matrikelkortet og informationer om ejerforhold. Derudover er arealbehovet også påvirket af anlæg af f.eks. forsinkelsesbassiner og andre anlæg. Arealbehovet til midlertidige ekspropriationer består generelt af arbejdsveje langs den projekterede løsning samt arbejdspladsarealer og midlertidige adgangsveje. Med ortofotos som baggrund og med udgangspunkt i besigtigelsen, diverse ejendomsoplysninger og den projekterede løsning er der udarbejdet arealplaner, som viser behovet for midlertidige og permanente ekspropriationer. Planerne indeholder desuden informationer om den nye linjeføring, det eksisterende spor, bygninger der berøres, skel ifølge matrikelkortet og el-driftsservitutternes geografiske udstrækning. Arealbehov 9

10 5 Byggelinjer Der pålægges ikke nye byggelinjer i anledning af nærværende projekt. Arealbehov 10

11 6 Forlodsovertagelser Der er ingen forlods overtagelser på nuværende tidspunkt. Arealbehov 11

12 7 Permanente ekspropriationer Projektets umiddelbare permanente arealbehov vil være begrænset set i forhold til projekts omfang, idet der i henhold til lov nr. 212 af 16. maj 1942 om bemyndigelse til ekspropriation til anlæg af 2. spor på strækningen Lunderskov-Tinglev allerede er eksproprieret areal til anlæg af 2. spor. Arealbehovet har dog af forskellige årsager ændret sig siden og projektet kan ikke gennemføres uden permanente ekspropriationer. Sporafstanden er en af de afgørende faktorer for hvorfor arealbehovet er vokset. I det nuværende projekt planlægges en sporafstand på 4,3m som dog kan variere ved passage af broer og blødbundsområder, hvilket er noget mere end man planlagde i forbindelse med ekspropriationen i Samtidig er kravene til banens underbygning, skråningsanlæg og afvanding blevet mere pladskrævende end i det gamle projekt. Stationsområdet omkring Vamdrup er undtaget fra arealbehovet, idet der her er tilstrækkeligt areal til det nye baneanlæg indenfor de nuværende baneskel. I Vojens er det dog nødvendigt at ekspropriere en arealstribe fra et kommunalt ejet areal, der henligger som et grønt område. Placeringen af det nye spor varierer strækningen igennem og skifter altså mellem at ligge til højre og til venstre for det eksisterende spor. Derfor varierer arealbehovet naturligt tilsvarende fra at være på højre side til at være på venstre side. Totalekspropriation Der foretages totalekspropriation, d.v.s af hele ejendomme, få steder. Der hvor en ejendom totaleksproprieres vil det være specifikt anført at der er tale om totalekspropriation. Flytning af bygninger vurderes ikke at være aktuelt. Bygningerne der berøres er gamle murstensbygninger, som vil være vanskelige at flytte. Desuden er flere af dem nedrivningsværdige. Et par enkelte skure kan evt. flyttes, se nærmere her om i afsnittene nedenfor. Kurveudretninger og sidetrækning af sporet Der foretages sidetrækning af det eksisterende spor flere steder. Fordelen ved sidetrækningerne i forhold til de arealer der eksproprieres er, at der generelt skabes bedre plads til det nye spor indenfor de nuværende grænser. Afvanding Afvanding af den eksisterende enkeltsporede bane sker til de tilgrænsende og krydsende grøfter og vandløb i banens opland. Der anlægges forsinkelsesbassiner for at begrænse afstrømningen til vandløb og specielt rørledninger. Bassinerne vil så vidt muligt blive anlagt direkte op til baneanlægget og indpasset i den omgivende natur. Arealbehov 12

13 Adgangsveje Der eksproprieres permanent areal til adgangsveje som udlægges i forbindelse med etablering af relæhytter placeret i følgende kilometreringer: st. 40,04, st. 42,56, st. 44,43, st. 47,40, st. 50,62, st. 52,37, st. 55,08 og st. 57,62. Vejene udlægges i en bredde af 5m. Det kan samtidig blive aktuelt at give Banedanmark færdselsret ad eksisterende private veje eller private fællesveje, som har forbindelse med banen eller de nye permanente adgangsveje. Vibrationsbelastning Der er i forbindelse med fagnotatet Støj, vibrationer og magnetfelter foretaget en beregning af det kommende vibrationsniveau langs strækningen. Undersøgelserne viser at flere bygninger, som er beliggende i banens nærhed vil udsættes for en øget vibrationsbelastning i forbindelse med ændringerne i togdriften, som udbygningen af jernbanen forårsager. De berørte ejendomme totaleksproprieres og er nærmere beskrevet i de kommende afsnit. Beskrivelse af arealer der eksproprieres permanent som følge af projektet I de kommende 3 afsnit følger nærmere beskrivelse af arealerne der eksproprieres permanent. Beboelsesejendomme og erhvervsejendomme benævnes med matr.nr. samt adresse. Landbrugsejendomme benævnes generelt kun ved det pågældende matr.nr. der berøres. 7.1 Vamdrup Farris, st. 39,00 44,00 Ved st. 39,15 føres kommunevejen Østergade under jernbanen, matr.nr. 7000d Ø. Vamdrup By, Vamdrup). Det kan være nødvendigt at ekspropriere nogle mindre arealer her til etablering af skråningsanlæg. Ejendommen matr.nr. 15b Ø. Vamdrup By, Vamdrup (Østergade 5A og 5B), st. 39,14 i banens venstre side, bliver delvist belastet af vibrationer ved ombygning af jernbanen, se fagnotatet Støj, vibrationer og magnetfelter. Ejendommen er en beboelses- og erhvervsejendom. Den øgede vibrationsbelastning begrænser sig til bygningerne langs Østergade, mens bygningerne beliggende nordligere på matr.nr. 15b ikke belastes ud over grænseværdierne. Derfor eksproprieres bygningerne med adressen 5A og 5B. Ved st. 39,15 i banens venstre side vil vibrationsbelastningen for beboelses- og erhvervsejendommen matr.nr. 16ab (Østergade 8, 6580 Vamdrup) stige og ejendommen totaleksproprieres, se fagnotatet Støj, vibrationer og magnetfelter. Ejendommen indeholder lejligheder, som anvendes til både bolig og erhverv. I banens venstre side, st. 39,20, bliver beboelses- og erhvervsejendommen, matr.nr. 16g Ø. Vamdrup By, Vamdrup (Kinovej 2) vibrationsbelastet og ejendommen totaleksproprieres alene på den baggrund, se fagnotatet Støj, vibrationer og magnetfelter. I st. 39,30 afgiver ejendommen matr.nr. 16ae Ø. Vamdrup By, Vamdrup (Søndergade 19B, 6580 Vamdrup) et ca. 70m langt bælte i en bredde op til ca. 2 m. Arealet der eksproprieres ligger helt op til en større bygning som er beliggende på ejendommen og kommer ved bygningens nordøstlige hjørne i konflikt med denne. Ejendommen ejes af Kolding Kommune og anvendes til familiecenter. For at mindske arealindgrebet på ejendommen etableres der en støttevæg ud for bygningen. Dermed berøres bygningen ikke af arealindgrebet. El-driftsservituttens 10m-byggelinje er i konflikt med en smal Arealbehov 13

14 stribe af bygningen. Der er en forholdsvis stor højdeforskel mellem jernbanen og bygningen, idet denne ligger væsentlig lavere end jernbanen. Bygningen eksproprieres derfor ikke. I banens venstre side, st. 39,26-39,40 eksproprieres der en arealstribe fra matr.nr. 16at Ø. Vamdrup By, Vamdrup (Stadionvej Vamdrup). Arealet ejes af Kolding Kommune og anvendes til boldbaner. Arealindgrebet omfatter en del af det vestlige anlæg på ejendommen, derfor vil der enten blive etableret støttevæg eller ændret på udformningen af kontrabanketten hvormed indgreb, som permanent vil forhindre brugen af boldbanerne undgås. I banens venstre side, st. 39,40-39,50 eksproprieres der en arealstribe fra matr.nr. 4cu Bastrup By, Vamdrup. Arealerne er en del af en landbrugsejendom. Arealet der eksproprieres er delvist beplantet. Der etableres 2 relæhytter langs jernbanen i st. 40,04. Som adgangsvej for disse etableres der vejadgang via Ballegårdsvej (matr.nr. 4ii Bastrup By, Vamdrup). Det nordlige hjørne af matr.nr. 8c Bastrup By, Vamdrup (Ballegårdsvej 13) eksproprieres permanent for at skabe forbindelse mellem Ballegårdsvej og adgangsvejen langs banen. Der eksproprieres samtidig areal til adgangsvejens fortsættelse over matr. nr. 4ih Bastrup By, Vamdrup, som er ejet af Kolding Kommune. Ved st. 40,05 i banens venstre side ligger matr.nr. 81 Bastrup By, Vamdrup (Ballegårdsvej 15, 6580 Vamdrup), som er en beboelsesejendom. Bygningen berøres af både arealindgrebet og el-driftsservitutten, og samtidig øges vibrationsbelastningen på ejendommen, se fagnotatet Støj, vibrationer og magnetfelter. Det vurderes at ejendommen ikke vil kunne udnyttes tilstrækkeligt efter projektets gennemførelse, og derfor totaleksproprieres ejendommen og bygningerne nedrives. Restarealet vil evt. kunne overføres til naboejendommen matr.nr. 4cu Bastrup By, Vamdrup. Kommunevejen Ballegårdsvej føres over banen i st. 40,17. Der eksproprieres i venstre side to små trekantede arealer fra matr.nr. 7000r Bastrup By, Vamdrup. Fra st. 40,17 til 40,22 eksproprieres der i venstre side en stribe areal fra matr.nr. 8bc Bastrup By, Vamdrup. Bredden på arealet der eksproprieres varierer fra 1-4 m. Arealet er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. I st. 40,35 eksproprieres der et mindre trekantet areal i venstre side fra matr.nr. 17b Bastrup By, Vamdrup. Arealet er en del af en landbrugsejendom og er beplantet. I st. 40,76-41,35 eksproprieres der i højre side en arealstribe varierende fra 2-5 m bredde fra matr.nr. 42a Bastrup By, Vamdrup. Arealet er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Matr.nr. 82 Bastrup By, Vamdrup (Soelsvej 4, 6580 Vamdrup) og matr. nr. 5d Bastrup By, Vamdrup (Soelsvej 2, 6580 Vamdrup) er begge beliggende på banens højre side i st. 41,1 ca. De berøres begge, idet der fra matr.nr. 5d, der har status som selvstændig beboelsesejendom, eksproprieres et areal langs banen i en bredde af ca. 2m. Arealet som eksproprieres her fra er beplantet. Matr.nr. 82(Soelsvej 4), der har status som selvstændig beboelsesejendom, berøres ved at der eksproprieres en stribe areal med en bredde varierende fra 1,5-6 m. Hovedbygningen på ejendommen berøres af arealindgrebet samt eldriftservitutten og samtidig bliver ejendommen udsat for en øget vibrationsbelastning, se fagnotatet Støj, vibrationer og magnetfelter. Ejendommen vil ikke kunne udnyttes tilstrækkeligt efter projektets gennemførelse, og derfor totaleksproprieres ejendommen og bygningerne nedrives. Restarealet vil evt. kunne overføres til naboejendommen matr.nr. 5d (Soelsvej 2). Arealbehov 14

15 I st. 41,375 føres landevejen, Koldingvej over jernbanen. Her eksproprieres et ca. 2m bredt areal fra matr. nr. 7000m Bastrup By, Vamdrup i banens højre side. Fra st. 41,4 til st. 41,68 eksproprieres der i højre side en arealstribe på op til 3m bredde fra matr.nr. 19c Bastrup By, Vamdrup, som er en del af en landbrugsejendom. Arealerne dyrkes landbrugsmæssigt. Fra st. 41,55 til st. 41,76 eksproprieres der i venstre side en arealstribe, som er op til 2m bred fra matr.nr. 5n Bastrup By, Vamdrup. Matr.nr. 5n Bastrup By, Vamdrup er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. I st. 41,76 til 41,80 eksproprieres der i banens venstre side en stribe areal, varierende fra 1-2 m, fra matr.nr. 5q Bastrup By, Vamdrup (Bastrup Skovvej 7, 6580 Vamdrup), som er en privat beboelsesejendom. Arealet, der eksproprieres, er beplantet og udgør en del af ejendommens have. I st. 41,80-41,86 i banens venstre side ligger en beboelsesejendom, matr.nr. 84 Bastrup By, Vamdrup (Bastrup Skovvej 5, 6580 Vamdrup). Ejendommen udgør et areal på 865 m 2 og består af en beboelsesbygning samt en garage/udhusbygning. Beboelsesbygningen berøres af arealindgrebet. Ejendommen vil desuden blive udsat for en øget vibrationsbelastning, se fagnotatet Støj, vibrationer og magnetfelter. Ejendommen vurderes ikke at kunne udnyttes tilstrækkeligt, p.g.a. arealindgrebet, pålæg af eldriftsservitutten samt vibrationsbelastningerne, og derfor totaleksproprieres ejendommen. Bygningerne nedrives og restarealet kan evt. overføres til naboejendommen matr.nr. 5q (Bastrup Skovvej 7, 6580 Vamdrup). I banens højre side, st. 41,8 eksproprieres der en 1-2 m bred arealstribe fra beboelsesejendommen, matr.nr. 5e Bastrup By, Vamdrup (Bastrup Skovvej 3, 6580 Vamdrup). Arealet er ifølge matrikelkortet udlagt til vej og anvendes til opmagasinering og parkering af ejeren af naboejendommen, matr. nr. 66c Bastrup By, Vamdrup (Bastrup Skovvej 10, 6580 Vamdrup). Arealindgrebet har ingen indflydelse på adgangsforholdene for de tilgrænsende ejendomme, idet den ender blindt ved Bastrup Skovvej 10. Der er opført et skur og en gammel container som kommer i konflikt med arealindgrebet, hvorfor skuret m.m. enten må flyttes eller eksproprieres og nedrives. Fra den private beboelsesejendom, matr.nr. 66c Bastrup By, Vamdrup (Bastrup Skovvej 10, 6580 Vamdrup) eksproprieres der en arealstribe på 1 m. Ejendommen udgør et areal på 1730m 2 før arealindgrebet. Arealindgrebet kommer i konflikt med en skurbygning som er sammenbygget med beboelsesbygningen. El-driftservituttens 10m linje går desuden gennem beboelsesbygningen og samtidig udsættes ejendommen for en øget vibrationsbelastning, se fagnotatet Støj, vibrationer og magnetfelter. Ejendommen totaleksproprieres p.g.a. arealindgrebet, pålæg af el-driftsservitutten samt vibrationsbelastningerne. Fra st. 42,30 til st. 42,41 i banens vestre side eksproprieres der 2 arealstriber varierende fra 1-2 m bredde fra matr.nr. 6e Bastrup By, Vamdrup, som er en del af en landbrugsejendom. Arealerne som eksproprieres er en del af et beplantningsbælte mod jernbanen. Matr.nr. 49b Bastrup By, Vamdrup, som er en del af en landbrugsejendom afgiver 2 ca. ca. 1m bredde arealstriber i st. 42,40-42,60 i banens venstre side. Arealerne dyrkes landbrugsmæssigt. Arealbehov 15

16 Der opføres en relæhytte i st. 42,56 i banens venstre side, og som adgangsvej til denne eksproprieres der areal til en vejforbindelse fra relæhytten til offentlig vej. Den ny vej anlægges i den sydlige del af landbrugsejendommen matr.nr. 49b Bastrup By, Vamdrup. 7.2 Farris - Sommersted, st. 44,00 52,00 I st. 43,85 i banens vestre side ligger beboelsesejendommen matr.nr. 290 Jels Ejerlav, Jels (Farrisvej 24, 6630 Rødding). Ved ombygning af jernbanen bliver ejendommen udsat for en øget vibrationsbelastning, og ejendommen totaleksproprieres alene p.g.a. vibrationsbelastningen, se fagnotatet Støj, vibrationer og magnetfelter. Matr.nr Jels Ejerlav, Jels, som er en del af en landbrugsejendom afgiver en op til 6 m bred arealstribe til jernbanen, st. 44,15-44,45 i banens venstre side. Arealet dyrkes landbrugsmæssigt. Ejendommen afgiver endvidere areal til en permanent adgangsvej, som etableres for at skabe vejadgang fra offentlig vej til 2 relæhytter, der opføres i st. 44,32. I st. 44,47 krydser Blå Å banen. Dæmningen gøres bredere for at stabilisere eksisterende dæmningen og derfor eksproprieres der areal på begge side af jernbanen. I banens venstre side eksproprieres der en op til 7 m bred arealstribe fra matr.nr Jels Ejerlev, Jels. Arealet er en del af en landbrugsejendom. Arealet er bevokset. I banens højre side eksproprieres der et op til 5 m bredt areal fra matr.nr Jels Ejerlav, Jels samt fra matr.nr. 157 Lerte, Sommersted. Begge arealer er beplantede og dele af landbrugsejendomme. Ved st. 44,80 i banens venstre side eksproprieres der to arealstriber varierende fra 1-2m i bredden fra matr.nr. 154 Lerte, Sommersted, som dyrkes landbrugsmæssigt og er en del af en landbrugsejendom. Fra st. 45,00-45,87 eksproprieres der i banens venstre side flere små arealstriber fra matr.nr. 104 Lerte, Sommersted for at give plads til det nye spor. Arealerne varierer i bredden op til ca. 3m. Arealerne dyrkes landbrugsmæssigt og er en del af en landbrugsejendom. Fra matr.nr. 82 Lerte, Sommersted, som er en del af en landbrugsejendom eksproprieres der et op til 5m bredt areal ved st. 46,18 i banens venstre side. Arealet er beplantet. Fra matr.nr. 126 Lerte, Sommersted, som er en del af en landbrugsejendom eksproprieres der et op til 2 m bredt areal ved st. 46,30 i banens venstre side. Arealet dyrkes landbrugsmæssigt. Fra st. 46,30 til st. 46,36 i banens venstre side eksproprieres der en arealstribe på ca. 2m fra matr.nr. 206 Lerte, Sommersted. Arealet er en del af en landbrugsejendom, og udgør en del af et beplantet areal mod banen. I st. 46,42 til st. 47,00 i banens venstre side eksproprieres der fra matr.nr. 274 Ørsted, Øksenvad flere usammenhængende arealstriber som er 1-3m bredde. Matr.nr. 274 er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Matr.nr. 149 Lerte, Sommersted, som er en del af en landbrugsejendom afgiver en arealstribe fra st. 47,00-47,22 i banens venstre side. Bredden af arealet er varierende fra 1-3m i bredden, og dyrkes landbrugsmæssigt. Arealbehov 16

17 Fra st. 47,22 til st. 47,45 er der på banens vestre side på matr.nr. 216 Lerte, Sommersted etableret et sneværnsbælte tilhørende DSB. Der inddrages en arealstribe af en bredde på op til 3 m. Arealet er beplantet. I st. 47,44 etableres en relæhytte. Der eksproprieres areal til adgangsvej for denne over matr.nr. 197 Lerte, Sommersted så den får forbindelse til kommunevejen Kærgårdvej. Adgangsvejen anlægges langs skellet mod matr.nr. 204 Lerte, Sommersted. Der eksproprieres i st. 47,50 til st. 47,60 i banens venstre side en arealstribe på 1-2 m fra matr.nr. 204 Lerte, Sommersted, som er en del af en landbrugsejendom. Arealet dyrkes landbrugsmæssigt. I st. 47,60 i banens venstre side eksproprieres der et areal til brug for etablering af et forsinkelsesbassin. Arealet eksproprieres fra landbrugsejendommen matr.nr. 76 Lerte, Sommersted. Der eksproprieres fra samme ejendom ligeledes areal til adgangsvej for bassinet. Adgangsvejen anlægges langs skellet mod matr.nr. 204 Lerte, Sommersted til den får forbindelse til kommunevejen Kærgårdvej. Fra st. 47,60 til st. 48,05 i banens venstre side eksproprieres der flere usammenhængende arealer langs jernbanen på matr.nr. 76 Lerte, Sommersted. Arealet er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. I st. 48,20 til st. 48,30 i banens venstre side etableres der på banes areal et forsinkelsesbassin. Der eksproprieres fra matr.nr. 7 Lerte, Sommersted areal til adgangsvej for bassinet. Adgangsvejen anlægges langs skellet mod jernbanen til skellet mod landevejen Sommerstedvej. Her føres den langs skellet mod Sommerstedvej og Kærgårdvej til den får forbindelse til kommunevejen Kærgårdvej. Ved st. 49,80 i banens venstre side bliver beboelsesejendommen matr.nr. 32 Lerte, Sommersted (Sønderbyvej 3, 6500 Vojens) i forbindelse med projektets gennemførelse udsat for en øget vibrationsbelastning, se fagnotatet Støj, vibrationer og magnetfelter, og derfor totaleksproprieres ejendommen. I st. 49,77 i banens venstre side eksproprieres der en 0,5m bred arealstribe fra matr.nr. 234 Lerte, Sommersted. Arealet er et nedlagt vejareal, som ejes af Haderslev Kommune. Fra st. 49,78 til st. 50,60 i banens venstre side eksproprieres der en arealstribe af variabel bredde, 1-3 m, fra matr.nr. 192 Lerte, Sommersted. Arealet er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Fra kommunevejen Sillerupvej ved st. 49,78 i banens højre side eksproprieres der en permanent adgangsvej, som føres langs skellet mod banen på landbrugsarealerne med matr.nr. 18 (Sillerupvej 3, 6560 Sommersted) og matr.nr. 1 Lerte, Sommersted. Adgangsvejen skaber forbindelse mellem kommunevejen og 2 relæhytter der etableres i st. 50,51. Landevejen Amtsbanevejen føres over jernbanen i st. 52,16. Der eksproprieres et mindre areal fra matr.nr. 7000o Sommersted Ejerlav, Sommersted til brug for anlæg af skråninger. Arealbehov 17

18 7.3 Sommersted - Vojens, st. 52,00 58,60 Ved st. 51,96 i banens højre side ligger beboelsesejendommen matr.nr. 181 Sommersted Ejerlav, Sommersted (Parkvej 3, 6560 Sommersted). Ved ombygning af jernbanen udsættes ejendommen for en øget vibrationsbelastning, og ejendommen totaleksproprieres derfor alene p.g.a. vibrationsbelastningen, se fagnotatet Støj, vibrationer og magnetfelter. I banens højre side, st. 52,10 er beboelsesejendommen matr.nr. 103 Sommersted Ejerlav, Sommersted (Parkvej 11, 6560 Sommersted) beliggende. Ved udbygning af jernbanen udsættes ejendommen for en øget vibrationsbelastning, og ejendommen må derfor totaleksproprieres alene på den baggrund, se fagnotatet Støj, vibrationer og magnetfelter. Fra st. 52,20 til st. 52,34 i banens højre side eksproprieres der fra matr.nr. 131 Sommersted Ejerlav, Sommersted en arealstribe på ca. 1m. Arealet er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Fra st. 52,34-52,92 i banens højre side eksproprieres der fra matr.nr. 391 en ca. 1m bred arealstribe. Arealet er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. I st. 52,37 etableres der en relæhytte på Banedanmarks areal. For at skaffe vejadgang til offentlig vej eksproprieres der fra matr.nr. 391Sommersted Ejerlav, Sommersted et areal, som skaber vejforbindelse fra banenog langs skellet mellem matr.nr. 131og matr.nr. 391 idb. Vejen følger skellet mellem matr.nr. 391 og matr.nr. 131 for at få forbindelse med landevejen Tovskovvej. Arealet, som eksproprieres til den permanente vej, er landbrugsareal. Ved st. 53,00 i banens højre side bliver beboelsesejendommen matr.nr. 119 Sommersted Ejerlav, Sommersted (Tovskovvej 6, 6560 Sommersted) i forbindelse med projektets gennemførelse udsat for en øget vibrationsbelastning, og derfor totaleksproprieres ejendommen, se fagnotatet Støj, vibrationer og magnetfelter. St 53,06-53,30 i banens højre side eksproprieres der fra matr.nr. 622 Jegerup Ejerlav, Jegerup et areal langs banen i en bredde der varier fra 1-2m. Arealet er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Beboelsesejendommen matr.nr. 251 Jegerup Ejerlav, Jegerup (Tovskovvej 2, 6560 Sommersted) er privatejet. Bygningen på ejendommen er beliggende tæt på bane og kommer i konflikt med både arealindgrebet og el-driftsservitutten. Endvidere udsættes ejendommen for en øget vibrationsbelastning, se fagnotatet Støj, vibrationer og magnetfelter. Eftersom ejendommen blot udgør et areal på 872 m 2 vurderes det, at ejendommen efter arealindgreb m.v. ikke vil kunne udnyttes tilstrækkeligt, og ejendommen må derfor totaleksproprieres og bygningen nedrives. Det tilbageværende areal vil evt. kunne overføres til en af naboejendommene. Der eksproprieres et mindre areal af matr.nr. 651 Jegerup Ejerlav, Jegerup. Arealet er ejet af Haderslev Kommune og udlagt som en privat fællesvej. Langs st. 53,35-53,65 i banens højre side er matr.nr. 138 Jegerup Ejerlav, Jegerup beliggende. Arealet er fredskovsnoteret og en del af en landbrugsejendom. Der er plantet små nåletræer på arealet. Der eksproprieres en arealstribe på ca. 0,5m langs banen. I st. 53,60 i banens venstre side eksproprieres der en stribe areal på 0.5m fra matr.nr Arealet er en del af en landbrugsejendom og udgør en del af beplantningen mod banen. Arealbehov 18

19 I st. 53,65 føres kommunevejen Kestrup under jernbanen. Der kan være behov for at ekspropriere en mindre del af kommunevejen, matr.nr. 7000m Jegerup Ejerlav, Jegerup. Ved st. 53,67 i banens venstre side eksproprieres en 0,5m bred arealstribe fra matr.nr. 487 Jegerup Ejerlav, Jegerup. Arealet er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Fra st. 53,70 til st. 54,13 i banens højre side eksproprieres der en arealstribe på op til 3m i bredden fra matr.nr. 579 Jegerup Ejerlav, Jegerup. Arealet er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. I st. 53,85 i banens højre side eksproprieres der et areal til brug for etablering af et forsinkelsesbassin. Arealet eksproprieres fra landbrugsejendommen matr.nr. 579 Jegerup Ejerlav, Jegerup. Der eksproprieres fra samme ejendom ligeledes areal til adgangsvej for bassinet. Adgangsvejen anlægges langs skellet mod jernbanen til skellet mod kommunevejen Kestrupvej. Her føres den langs skellet mod Kestrupvej til den får forbindelse til Kestrupvej. Ved st. 54,13-54,20 i banens højre side eksproprieres der fra matr.nr. 14 Jegerup Ejerlav, Jegerup (Sønderløkke 5, 6560 Sommersted) en smal stribe areal på ca. 0,5m bredde langs banen. Ejendommen har status som en beboelsesejendom og er i privat eje. Arealet der eksproprieres er beplantet. På ejendommen matr.nr. 341 Jegerup Ejerlav, Jegerup (Sønderløkke 9, 6560 Sommersted) ligger der et gammelt ledvogterhus. Ejendommen udgør et areal på 521 m 2. Der skal eksproprieres en 2m bred arealstribe langs banen og samtidig udsættes ejendommen for en øget vibrationsbelastning, se fagnotatet Støj, vibrationer og magnetfelter. Desuden bliver bygningen på ejendommen omfattet af eldriftservitutten. Ejendommen skal derfor totaleksproprieres og bygningen nedrives. Eventuelle restarealer fra ejendommen vil evt. kunne overføres til den tilgrænsende ejendom matr.nr. 585 Jegerup Ejerlav, Jegerup. Der etableres en relæhytte i st. 55,08 i banens højre side. For at skaffe en adgangsvej mellem denne og kommunevejen Sønderløkke eksproprieres der areal fra matr.nr. 575 og matr.nr. 604 Jegerup Ejerlav, Jegerup til etablering af en ny vejadgang. Den nye adgangsvej skal forløbe langs skellet mod jernbanen. Ved skellet mellem matr.nr. 575 og 604 føres vejen uden om et mindre vådområde. Arealerne, som eksproprieres til den permanente vej, er alle landbrugsarealer. I st. 54,51 i banens højre side eksproprieres der en ca. 3m bred arealstribe fra Kommunevejen Sønderløkke, matr.nr. 7000n Jegerup Ejerlav, Jegerup. Fra st. 54,85 til st. 55,45 i banens højre side eksproprieres der en 10-11m bred arealstribe til dæmningens udvidelse. Arealet eksproprieres fra landbrugsejendommene matr.nr. 575 Jegerup Ejerlav, Jegerup samt fra matr.nr. 604 ibd. Arealerne er dels beplantet langs banen og dels dyrket landbrugsmæssigt. Fra st. 54,90 til st. 55,45 i banens venstre side eksproprieres der en ca. 4m bred arealstribe til dæmningens udvidelse. Arealet eksproprieres fra landbrugsejendommene matr.nr. 615, 640 og 551Jegerup Ejerlav, Jegerup. Arealerne er dels beplantet langs banen og dels dyrket landbrugsmæssigt. Kommunevejen Overbæksvej føres under banen omkring st. 55,67. Der kan blive behov for at der eksproprieres nogle mindre arealer tilhørende kommunevejen, matr.nr. 7000p Jegerup Ejerlav, Jegerup. Arealbehov 19

20 Ved st. 55,80 i banens højre side eksproprieres der en 0,5m bred arealstribe fra matr.nr. 57 Jegerup Ejerlav, Jegerup. Ejendommen er en privatejet beboelsesejendom. Arealet der eksproprieres er en del af et afskærmende beplantningsbælte mod jernbanen. Ved st. 55,90 i banens højre side bliver beboelsesejendommene matr.nr. 478 Jegerup Ejerlav, Jegerup (Kærager 1, 6500 Vojens) og matr.nr. 475 (Kærager 2, 6500 Vojens) i forbindelse med projektets gennemførelse udsat for en øget vibrationsbelastning, og derfor totaleksproprieres ejendommene, se fagnotatet Støj, vibrationer og magnetfelter. Kommunevejen Bygaden føres under jernbanen i st. 56,03. Fra Bygaden er der via en trappe forbindelse til vendepladsen for enden af kommunevejen Østerager (beliggende på banes højre side). Der eksproprieres en ca. 3m bred stribe areal fra vendepladsen mod banen i banens højre side. I st. 56,05 i banens højre side udsættes beboelsesejendommen matr.nr. 222 Jegerup Ejerlav, Jegerup (Østerager 12, 6500 Vojens) for en øget vibrationsbelastning, se fagnotatet Støj, vibrationer og magnetfelter. Ejendommen totaleksproprieres alene på den baggrund. I st. 56,20 i banens højre eksproprieres der en 0,5m bred arealstribe fra matr.nr. 514 Jegerup Ejerlav, Jegerup (Gammel Stadsvej5B, 6500 Vojens). Ejendommen er en erhvervsejendom og er ejet af BS Ejendomme Aps. Den har status som lager. Arealet der eksproprieres er en del af et beplantningsbælte som er etableret mellem ejendommen og jernbanen. I st. 56,25 i banens højre eksproprieres der en 0,5m bred arealstribe fra matr.nr. 516 Jegerup Ejerlav, Jegerup (Gammel Stadsvej5D, 6500 Vojens). Ejendommen er privatejet og har status som erhvervsejendom. Arealet der eksproprieres er en del af et beplantningsbælte som er etableret mellem ejendommen og jernbanen. Fra st. 56,30 til st. 56,62 i banens højre side eksproprieres der en arealstribe varierende fra 0,5m til 2m bredde fra matr.nr. 237 Jegerup Ejerlav, Jegerup (Gammel Stadsvej 7, 6500 Vojens), som er en del af en landbrugsejendom. Fra st. 56,30-56,55 er arealet dyrket landbrugsmæssigt, og en del af det der eksproprieres er afskærmende beplantning mod banen. Fra st. 56,55-56,62 grænser arealet, der eksproprieres, op til ejendommens indkørsel, og der eksproprieres således både beplantning mod banen samt en mindre del af den ene side af indkørslen. I st. 56,62 i banens højre side eksproprieres der en arealstribe fra kommunevejen Gammel Stadsvej, matr.nr. 7000q Jegerup Ejerlav, Jegerup. På sydsiden af Gammel Stadsvej ligger en ubebygget beboelsesejendom med matr.nr. 325 Jegerup Ejerlav, Jegerup (Gammel Stadsvej 2, 6500 Vojens) i st. 56,65 i banens højre side. Ejendommen udgør et areal på 436m 2 Der skal eksproprieres en arealstribe på 3m fra ejendommen, men eftersom ejendommen efter arealindgrebet vil være reduceret til en størrelse som umuliggør en tilstrækkelig udnyttelse, må ejendommen totaleksproprieres. Restarealet vil evt. kunne overføres til naboejendommen matr.nr. 634, Jegerup By, Jegerup. Fra st. 56,65 til st. 57,40 i banens højre side eksproprieres der en arealstribe med en bredde af 1-3 m fra matr.nr. 634 og matr.nr. 177 Jegerup Ejerlav, Jegerup. Arealerne er en del af samme landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Kommunevejen Adelvej grænser op til jernbanen i st. 57,40. Der eksproprieres et mindre areal fra matr.nr. 7000r Jegerup Ejerlav, Jegerup i banens højre side. Arealbehov 20

21 Fra st. 57,40 til 57,73 i banens højre side, eksproprieres der en arealstribe med en bredde på 0,5-2 m fra matr.nr. 624 Jegerup Ejerlav, Jegerup. Arealet er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Der etableres to relæhytter i st. 57,62. Som permanent vejadgang til disse eksproprieres der areal langs jernbanen på matr.nr. 624 Jegerup Ejerlav, Jegerup således, at der opnås forbindelse til kommunevejen Adelvej. Det samlede arealindgreb på matr.nr. 624 ibd. bliver dermed op til 7m bredt. I st. 57,75 i banens højre side eksproprieres der et areal til jernbanens udvidelse samt et areal til brug for etablering af et forsinkelsesbassin. Arealet eksproprieres fra landbrugsejendommen matr.nr Vojens Ejerlav, Vojens. Der eksproprieres fra samme ejendom ligeledes areal til adgangsvej for bassinet. Adgangsvejen anlægges langs skellet mod jernbanen til skellet mod matr.nr. 624 Jegerup Ejerlav. Her fortsætter den på matr.nr. 624 til får den forbindelse til adgangsvejen, som etableres mellem relæhytterne og kommunevejen Adelvej. Fra st. 57,80 til 57,86 i banens højre side eksproprieres der en arealstribe med en bredde på 1-2 m fra matr.nr Vojens Ejerlav, Vojens. Arealet tilhører Haderslev kommune og er udlejet til en kolonihaveforening. Arealet der eksproprieres er beplantet og virker afskærmende mod banen. Beplantningsbæltet er bredt og arealindgrebet vil ikke forringe afskærmningseffekten. Arealbehov 21

22 8 Midlertidige ekspropriationer De midlertidige ekspropriationer omfatter arbejdsveje, arbejdspladser og arealer til midlertidig jorddeponering. Der udlægges en arbejdsvej langs banen på hele strækningen som udvides. Arbejdsvejen lægges i den side hvor de nye spor anlægges og skifter dermed fra højre til venstre side alt efter på hvilken side det nye spor er projekteret. For at mindske arealbehovet placeres arbejdsvejene så tæt på banen som muligt. Arbejdsvejene forventes at blive brugt i hele anlægsperioden og skal primært anvendes i forbindelse med transport af jord som graves af hvor det nye spor skal anlægges, sand, grus og broelementer. Arbejdsvejene udlægges generelt i en bredde af 6m. Enkelte steder kan de forekomme en smule smallere og andre steder en smule bredere. Arbejdspladser og arealer til jorddeponering er søgt placeret med jævne mellemrum langs strækningen i tilknytning til det eksisterende vejnet. Der er på nuværende tidspunkt ikke skelnet mellem arealer der skal anvendes til arbejdsplads og arealer der skal anvendes til jorddeponering. Arealerne ligger typisk på m 2. I de kommende 3 afsnit følger nærmere beskrivelse af arealerne der midlertidigt eksproprieres. Beboelsesejendomme og erhvervsejendomme benævnes med matr.nr. samt adresse. Landbrugsejendomme benævnes generelt kun ved det pågældende matr.nr. der berøres. 8.1 Vamdrup Farris, st. 38,20 44,00 Nord for stationsbygningerne omkring st. 38,600 etableres der en arbejdsplads som dels ligger på matr.nr. 61a Ø. Vamdrup By, Vamdrup, der er en del af Banedanmarks areal, dels på matr.nr. 61d Ø, Vamdrup By, Vamdrup, som ejes af DSB. Der eksproprieres midlertidige arealer til arbejdsvej på matr.nr. 4ih Bastrup By, Vamdrup ved st. 39,90 i banens højre side. Arealet er ejet af Kolding Kommune. Arbejdsvejen får forbindelse til Ballegårdsvej i km 40,05. Ved Ballegårdsvej eksproprieres der midlertidigt et areal, som skal anvendes til arbejdsplads/midlertidigt jorddepot fra matr.nr. 8bc Bastrup By, Vamdrup. Arealet er beliggende i banens venstre side ved st. 40,20. Arealet er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Fra arbejdsarealet eksproprieres der midlertidigt areal til en arbejdsvej der løber mod syd på matr.nr. 17e og 69b Bastrup By, Vamdrup og rundt omkring matr.nr. 17b idb. Arbejdsvejen slutter i st. 40,65. Arealerne som den anlægges på er alle landbrugsarealer, som dyrkes landbrugsmæssigt. Fra st. 40,65 til st. 41,03 eksproprieres der midlertidigt areal til arbejdsvej på banens højre side fra matr.nr. 42a Bastrup By, Vamdrup. Arbejdsvejen føres uden om en større gruppe træer beliggende langs banen ved st. 40,90. Ved st. 41,03 føres arbejdsvejen rundt om beboelsesejendommene matr.nr. 82 og 5d Bastrup By, Vamdrup (Soelsvej 2 og 4, 6580 Vamdrup), og fortsætter på matr.nr. 42a til landevejen Koldingvej. Her føres arbejdsvejen langs beplantningen op mod landevejen på matr.nr. 42a til den får forbindelse med Bastrup Skovvej. Arealbehov 22

23 Ved st. 41,4 i banens højre side eksproprieres der midlertidigt et areal til arbejdsplads/midlertidigt jorddepot på matr.nr. 19c Bastrup By, Vamdrup. Der er ved placeringen af arealet taget hensyn til beplantning i st Fra arealet føres der en arbejdsvej mod den syd for beliggende beboelsesejendom matr.nr. 5e Bastrup By, Vamdrup (Bastrup Skovvej 3, 6580 Vamdrup). Arbejdsvejen føres derefter rundt om matr.nr. 15c Bastrup By, Vamdrup (Bastrup Skovvej 6, 6580 Vamdrup) til den får forbindelse med kommunevejen Bastrup Skovvej. Arealet til arbejdsvejen eksproprieres midlertidigt fra matr.nr. 19c Bastrup By, Vamdrup. Ved overføringen af Bastrup Skovvej over jernbanen eksproprieres et midlertidigt areal til arbejdsvej dels fra matr.nr. 7000q Bastrup By, Vamdrup som er Bastrup Skovvej og dels fra matr.nr. 15a og matr.nr.15e Bastrup By, Vamdrup som begge er dele af landbrugsejendomme. Arbejdsvejen stopper på matr.nr. 15e omkring st. 42,30 i banens højres side. Ved st. 42,40 i banens venstre side eksproprieres der midlertidigt areal til arbejdsvej på matr.nr. 49b Bastrup By, Vamdrup. Der eksproprieres dels areal til arbejdsvejens forbindelse til Kraghedevej og dels til arbejdsvejen langs banen. Arealerne er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Omkring st. 42,70 i banens venstre side eksproprieres der midlertidigt areal til arbejdsvej fra landbrugsejendommen matr.nr. 49a Bastrup By, Vamdrup. Arbejdsvejen slutter i st. 43,00. I Farris, ved st. 43,90, eksproprieres der midlertidigt areal til arbejdsplads/ midlertidigt jorddepot på matr.nr Jels Ejerlav, Jels som er en del af en landbrugsejendom. Arealet henligger som et grønt område. Også matr.nr. 7000i og 1462 Jels Ejerlav, Jels (Kommunevejen Farrisvej) afgiver midlertidigt areal til arbejdsarealet. 8.2 Farris - Sommersted, st. 44,00 52,00 Fra Farrisvej, matr.nr Jels Ejerlav, Jels, etableres der adgang til arbejdsvejen der føres over matr.nr Jels Ejerlav, Jels, som er en del af en landbrugsejendom. I den sydlige del af matr.nr føres arbejdsvejen uden om et større skovbevokset areal. Arbejdsvejen krydser Blå Å og føres videre på landbrugsejendommen matr.nr. 145 Lerte, Sommersted. Her eksproprieres midlertidigt til vejens fortsættelse langs trægrænsen mod syd. Arbejdsvejen føres udenom sneværnsbæltet ved st. 44,60 i banens venstre side og forløber langs jernbanen til overføringen af kommunevejen Juhls vej. Arbejdsvejen føres langs skellet mellem matr.nr. 7000c (Juhlsvej) og matr.nr. 145 Lerte, Sommersted til den får forbindelse til Juhls vej. På sydsiden af Juhls vej eksproprieres der midlertidigt til arbejdsvej på landbrugsejendommen matr.nr. 104 Lerte, Sommersted. På samme ejendom, i hjørnet mellem overføringen af Juhls vej og jernbanen, eksproprieres der midlertidigt et areal til arbejdsplads/midlertidigt jorddepot. Fra arbejdspladsen føres arbejdsvejen omkring sneværnsbæltet ved st. 45,20 i banens venstre side og uden om et mindre vådområde ved st. 45,45. Arbejdsvejen fortsætter langs jernbanen og krydser skellet til landbrugsejendommen matr.nr. 206 Lerte, Sommersted. Arbejdsvejen fortsætter i banens venstre side og der eksproprieres midlertidigt areal til denne på matr.nr. 206 Lerte, Sommersted. Arealbehov 23

24 Ved st. 46,35 i banens venstre side føres arbejdsvejen uden om en gruppe træer og krydser skellet mod landbrugsejendommen matr.nr.274 Ørsted, Øksenvad hvor fra der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsvejens fortsættelse. Arbejdsvejen forløber langs banens venstre side på matr. nr. 274 Ørsted, Øksenvad til st. 47,00. Det meste af arealet der eksproprieres her er dyrket, mens den sydlige del af matr. nr.274 ligger udyrket hen og er delvist beplantet. Der eksproprieres ligeledes et mindre areal til arbejdsplads/midlertidigt jorddepot. Ved st. 47,00 i banens venstre side krydser arbejdsvejen skellet mod matr.nr. 149 Lerte, Sommersted og der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsvejens videreførelse. Ved st. 47,20 føres arbejdsvejen uden om et sneværnsbælte og ved st. 47,30 krydser arbejdsvejen skellet mod matr.nr. 197 Lerte, Sommersted, som også er en del af en landbrugsejendom. Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsvej på matr.nr. 197, 204,76, 228 og 7 Lerte, Sommersted. Arealerne, der eksproprieres, er alle dele af landbrugsejendomme og dyrkes landbrugsmæssigt. Ved st. 48,00 i banens venstre side føres arbejdsvejen uden om et sneværnsbælte og fortsætter langs dette til overføringen af landevejen Sommerstedvej. Her følger arbejdsvejen skellet mellem matr.nr. 7000b (Sommerstedvej) og matr.nr. 7 Lerte, Sommersted til den får forbindelse til Sommerstedvej. Ved st. 48,50 i banens venstre side eksproprieres der midlertidigt areal til arbejdsplads/midlertidigt jorddepot i hjørnet mod jernbanen ved overføringen af Sommerstedvej. Arealet eksproprieres fra landbrugsejendommen matr.nr. 175 Lerte, Sommersted. Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsvej på matr.nr. 175 langs beplantningen mod jernbanen. Arealet er dyrket landbrugsmæssigt. Ved st. 49,30 i banens venstre side eksproprieres der midlertidigt areal til arbejdsvej på matr.nr. 68 Lerte, Sommersted. Arbejdsvejen følger beplantningen langs banen. Ved st. 49,50 drejer arbejdsvejen væk fra jernbanen og følger trægrænsen til den ender ud i et areal som eksproprieres til arbejdsplads/jordeponering. Herfra er der forbindelse til kommunevejen Vodskovvej. Fra kommunevejen Sønderbyvej eksproprieres der midlertidigt areal til arbejdsvejen som her fra føres ned mod banen i st. 49,80. Der erhverves areal fra det nedlagte vejareal, matr.nr. 234 Lerte By, Sommersted samt fra matr.nr. 192 Lerte By, Sommersted, som er en del af en landbrugsejendom. Areal dyrkes landbrugsmæssigt. Arbejdsvejen føres uden om sneværnsbæltet i st. 50,00-50,30 i banens venstre side til den krydser skellet mod matr.nr. 11 Lerte By, Sommersted. Matr.nr. 11 er en del af en landbrugsejendom og henligger som eng/udyrket areal. Arbejdsvejen stopper i st. 50, Sommersted - Vojens, st. 52,00 58,60 Ved st. 52,00 i banens højre side eksproprieres der midlertidigt areal til arbejdsvej på matr.nr. 381 Sommersted Ejerlav, Sommersted. Arbejdsvejen skaber her forbindelse til jernbanen fra kommunevejen Parkvej. Arealet er ubebygget men udgør sammen med matr.nr. 74 (Storegade 111, 6560 Sommersted), som er beliggende på modsatte side af Parkvej, en samlet fast ejendom til beboelse. Beboelsesejendommen, matr.nr. 103 Sommersted Ejerlav, Sommersted (Parkvej 11, 6560 Sommersted) får også midlertidigt eksproprieret et areal langs jernbanen til arbejdsvej. Arealbehov 24

25 Her fra er det muligt at få forbindelse til matr.nr. 49 Sommersted Ejerlav, Sommersted, som er ejet af Banedanmark. Matr.nr. 49 har endvidere forbindelse til Parkvej. Fra landevejen Sommerstedvej, matr.nr. 7000o Sommersted Ejerlav, Sommersted og videre over matr.nr. 131 og 391 ibd. eksproprieres der midlertidigt areal til arbejdsvej langs jernbanen i højre side. Arealerne er alle dele af landbrugsejendomme og dyrkes landbrugsmæssigt. Ved st. 52,90 drejer arbejdsvejen væk fra banen og følger beplantningen langs skellet mod matr.nr. 119 Sommersted Ejerlav, Sommersted til den får forbindelse med landevejen Tovskovvej. Syd for matr.nr. 119 Sommersted Ejerlav, Sommersted (Tovskovvej 6, 6560 Sommersted) eksproprieres der midlertidigt areal fra landbrugsejendommen matr.nr. 622 Jegerup Ejerlav, Jegerup. Arbejdsvejen har forbindelse til Tovskovvej og føres langs skellet mod matr.nr. 119 Sommersted Ejerlav, Sommersted til jernbanen. Arbejdsvejen stopper i st. 53,25 i banens venstre side. Arealet der eksproprieres dyrkes landbrugsmæssigt. Ved st. 53,30 eksproprieres der midlertidigt areal til arbejdsvej fra matr.nr. 138 Jegerup Ejerlav, Jegerup. Arbejdsvejen føres over et fredskovspligtigt areal, som er beplantet med små nåletræer, til skellet mod jernbanen og fortsætter langs denne, til den krydser kommunevejen Kestrupvej. Ved underføringen af Kestrupvej, banen st. 53,70 venstre side, eksproprieres der midlertidigt et areal til arbejdsplads/midlertidigt jorddepot på landbrugsejendommen matr.nr. 487 Jegerup Ejerlav, Jegerup. Arealet dyrkes landbrugsmæssigt. Ved st. 53,65 i banes højre side eksproprieres der midlertidigt areal til arbejdsvej på landbrugsejendommen matr.nr. 579 Jegerup Ejerlav, Jegerup. Arealet dyrkes landbrugsmæssigt. Arbejdsvejen føres langs jernbanen over beboelsesejendommen matr.nr. 14 (Sønderløkke 5, 6560 Sommersted) og landbrugsejendommen matr.nr. 572 Jegerup Ejerlav, Jegerup. Sidstnævnte dyrkes landbrugsmæssigt. Her føres arbejdsvejen langs beplantningen ved kommunevejen Sønderløkke til den får forbindelse til den vestlige del af Sønderløkke. Ved st. 54,40 i banens højre side eksproprieres der midlertidigt areal til arbejdsvej langs jernbanen på matr.nr. 585 Jegerup Ejerlav, Jegerup. Arealet er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Ved st. 54,50 i banens højre side fører en privat fællesvej ned til et gammel ledvogterhus. Fra den private fællesvej føres arbejdsvejen over fra landbrugsejendommen matr.nr. 575 og matr.nr. 604 Jegerup Ejerlav, Jegerup. Arealerne dyrkes landbrugsmæssigt. Arbejdsvejen føres langs jernbanen og krydser skellet mod landbrugsejendommen matr.nr. 604 Jegerup Ejerlav, Jegerup. Her føres den langs jernbanen til st. 55,30 hvor den munder ud i et areal, som eksproprieres midlertidigt til arbejdsplads/midlertidigt jorddepot. Arealet eksproprieres fra matr.nr. 604 Jegerup Ejerlav, Jegerup. Arealet afgrænses mod syd af kommunevejen Overbæksvej. Fra Overbæksvej føres arbejdsvejen over beboelsesejendommen matr.nr. 57 Jegerup Ejerlav, Jegerup (Overbæksvej 22, 6500 Vojens). Arealet mod banen er her delvist beplantet og dyrket. Arbejdsvejen stopper i st. 55,86 i banens højre side. Syd for Jegerup eksproprieres der i banens højre side et midlertidigt areal til arbejdsvej på erhvervsejendommen matr.nr. 516 Jegerup Ejerlav, Jegerup (Gammel Stadsvej 5D, 6500 Arealbehov 25

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 94 Offentligt Miljøredegørelse

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 94 Offentligt Miljøredegørelse Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 94 Offentligt Miljøredegørelse Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 2 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Forord Øget mobilitet i samfundet og

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 2 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. - Fagnotat, maj Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Anlægsbeskrivelse. - Fagnotat, maj Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Anlægsbeskrivelse - Fagnotat, maj 2011 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens ISBN: 978-87-7126-008-3 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-82-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Høringsudgave Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale jernbane-

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 2 Disposition for Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler Arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Arealbehov Nybygningsløsningen 29. august 2008 København-Ringsted projektet 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Ny Ellebjerg Station og Avedøre.

Læs mere

Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 4. juli 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. Det er

Læs mere

Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup Vojens) Orienteringsmøde for entreprenører 29. maj 2013

Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup Vojens) Orienteringsmøde for entreprenører 29. maj 2013 Orienteringsmøde for entreprenører 29. maj 2013 Dagsorden 13:00 14:00 Del 1 Formål, projekt og omfang 14:00 14:15 Spørgsmål 14:15 14:45 Pause 14:45 15:45 Del 2 Udbud og tidsplan 15:45 16:00 Spørgsmål 2

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Arealforhold. - Fagnotat, februar 2013. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Arealforhold. - Fagnotat, februar 2013. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Arealforhold - Fagnotat, februar 2013 Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2013 Birgitte Sandgaard Christensen,

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511-2014 Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511 Dato: September 2014 Oplag: 50 Tryk: Vejdirektoratet Grundkort: Copyright Geodatastyrelsen

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger Indtast CVR-nummeret på den virksomhed, som du ansøger på vegne af. Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbaneanlæg mellem Ringsted og Holeby 31. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT BANEBRANCHENS KONFERENCE 2011 OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT LED I FEMERN FORBINDELSEN JERNBANELANDANLÆG NORD, RINGSTED - OREHOVED DIREKTØR TONNI CHRISTIANSEN RAMBØLL BANE AFDELINGSLEDER HELLE MATHIASSEN

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Orehoved-Holeby Miljøredegørelse, hæfte 3 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 78. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning og ekspropriation den

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

Vi har den 2. juni 2016 modtaget dine bemærkninger til vores udkast til afgørelse af 24. maj 2016.

Vi har den 2. juni 2016 modtaget dine bemærkninger til vores udkast til afgørelse af 24. maj 2016. Dato 10. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04841-20 Side 1/5 Ekspropriation af del af matr. nr. 4ek og 4cd Kregme By, Kregme, anlæg af sti

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme BOV KOMMUNE Lokalplan 1/48 Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme 1980 TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV KOMMUNE *"" SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 400/76 BOV KOMMUNE

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station Ringbanen Oktober 2004 Ny Ellebjerg Station Forplads A : Før og efter. Parkeringspladsen er privat og ikke til offentlig parkering Forplads A : før Ny Ellebjerg Station Banedanmark bygger Ny Ellebjerg

Læs mere

Brande Omfartsvej Udbygning til motorvej. VVM-redegørelse Arealanvendelsesanalyse

Brande Omfartsvej Udbygning til motorvej. VVM-redegørelse Arealanvendelsesanalyse Brande Omfartsvej Udbygning til motorvej VVM-redegørelse Arealanvendelsesanalyse Rapport 345 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER VARDE - NØRRE NEBEL (Besigtigelsesforretningen den 29. september 2014) 3. hæfte

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Randers Kommune Borgermøde i Assentoft Hallerne, 10. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.)

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.) LOKALPLAN NR. 22-213 FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.) INDHOLDS FORTE G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2. Område- og zonestatus side 1 AFSNIT 3. Områdets anvendelse side

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Åstedsforretning. Ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Vildbjergvej og Ejsingkærvej.

Åstedsforretning. Ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Vildbjergvej og Ejsingkærvej. Herning kommune Åstedsforretning Ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Vildbjergvej og Ejsingkærvej. Udskrift af protokollen fra åstedsforretningen 3. og 4. april 2013 Geopartner Landinspektørgården

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Areal = m². Areal = 977 m². Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune. Juni 2011

Areal = m². Areal = 977 m². Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune. Juni 2011 Udkast til Redegørelse for r 101 82 Uoverensstemmelser imellem udlagt sommerhusområde, og gældende ejendomsskel i marken. Uudnyttede arealer af sommerhusområde, som har uhensigtsmæssig afgræning burde

Læs mere

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 28 km mellem Lyngby og Ishøj og er planlagt til at åbne i 2023/2024. Den vil køre på tværs

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Du oplyser, at ejendommen Nørre Snedevej 94 på grund af en fejl ikke fik vejret til Nørre Snedevej, dengang vejen i 1970 blev ombygget.

Du oplyser, at ejendommen Nørre Snedevej 94 på grund af en fejl ikke fik vejret til Nørre Snedevej, dengang vejen i 1970 blev ombygget. Dato 28. april 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/00733-15 Side 1/10 Vejdirektoratets endelige afgørelse vedrørende din klage over Hedensted Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER VARDE - NØRRE NEBEL (Besigtigelsesforretningen den 26. og 27. marts 2014) 2. hæfte

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Ringsted-Femern Banen 8. Marts 2016 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved projektdirektør Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved projektleder

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne Etablering af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg 1. hæfte Besigtigelsesforretningen den 3.-4.

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Favrskov Kommune Borgermøde i Hadsten Hallen, 2. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Vestvolden og Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Vestvolden og Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 8. maj 2008 3 Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen på strækningerne Ny Ellebjerg Station-. Det er udarbejdet i efteråret

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

LOKALPLAN 14.21. Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF 43979797

LOKALPLAN 14.21. Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF 43979797 LOKALPLAN 14.21 Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003 Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Dette projekt omhandler nedlæggelse af en jernbanebro, udskiftning af en anden jernbanebro samt etablering af erstatningsvej langs jernbanen mellem

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Udbygning af NordVestBanen. Danske projekter 11. maj 2011

Udbygning af NordVestBanen. Danske projekter 11. maj 2011 Udbygning af NordVestBanen Danske projekter 11. maj 2011 Martin Lose, Banedanmark Indhold Anlæg & Fornyelse Baggrund Succeskriterier Fysikken Økonomi Tidsplan Hovedudfordringer Anlæg & Fornyelse Områdechef

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen Ekspropriation på banen Thisted Hjørring Aalborg Frederikshavn Før byggeriet af nye jernbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer.

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 06. marts 2015 Sekretariatet Yderligere forøget behov for midlertidige

Læs mere

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Støj, vibrationer og magnetfelter - Fagnotat, maj 2011 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens ISBN 978-87-7126-010-6 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere