Praksis blandt formidlingsaktører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksis blandt formidlingsaktører"

Transkript

1 Praksis blandt formidlingsaktører AFs rolle i forbindelse med etablering af aktivering med løntilskud Kvalitativ baggrundsrapport Juli 2006 Arbejdsliv

2 Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: Fax: ISBN: \\fildmwta\dmw_docs\ \837652_rapport3-af-praksis.doc 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og anbefalinger Service over for ledige borger Virksomhedsservice Barrierer og muligheder på virksomhedsniveau Opfølgning og forventningsafstemning Formål og metode Baggrund Formål Metode Den kvalitative undersøgelsesmetode Service over for den ledige borger - og matchningsmetoder Indledning Viden om løntilskudsordning gennem informationsmøder Borgeren skal selv finde privat løntilskudsjob Begrænset indsats fra AF i den først del af ledighedsperioden Forskellig brug af private og offentlige job med løntilskud Resume Virksomhedsservice - og formidlingsindsats Virksomheders viden om løntilskud Forskellige rationaler hos AF og virksomhed Begrænset videndeling fører til ensartede løntilskud CV-bank og Jobnet mindsker besættelse af løntilskudspladser Den gode relation skaber løntilskudsjob Resume Barrierer og muligheder på virksomhedsniveau for brug af job med løntilskud Papir-bureaukrati som en barriere Ledelse og medarbejdere som modspillere Modstand fra a-kasse Muligheder for løntilskudsjob Resume Opfølgning og forventningsafstemning Begrænset hjælp til forventningsafstemning Opfølgning som forebyggelse - en sjældenhed Resume

4 1. Sammenfatning og anbefalinger Denne rapport sætter fokus på praksis blandt formidlingsaktører og opstiller på baggrund af interview m.v. i AF-regioner forslag til aktiviteter, der kan fremme effekten af løntilskudsjob. Rapporten tager afsæt i en arbejdshypotese, der sigter på at afdække om der er forklaringer i den måde, praksis udfoldes, og de praksisformer, der benyttes af AF, som gør, at redskabet bliver mindre effektfuldt. Resultaterne fra rapporten gengives i kortere form i det nedenstående, hvor de praksisformer og øvrige forhold, der kan med- eller især modvirke til en mere udbytterig anvendelse af løntilskudsredskabet, er fremhævet og beskrevet. I forlængelse af dette er der i det nedenstående opridset opmærksomhedspunkter, som formidlingsaktører kan anvende til inspiration for den fremtidige indsats med henblik på at fremme brugen og effekten af redskabet aktivering med løntilskud. I forhold til brugen af tidlig aktivering med privat løntilskud indebærer lovgivningen, at ledige borgere i første ledighedsperiode ud fra en individuel vurdering skal være i risiko for langtidsledighed, for at være berettigede til et privat løntilskudsjob. Alle ledige borgere i første ledighedsperiode er derfor ikke målgruppe for brugen af redskabet og kan derfor ikke tilbydes eller benytte sig af muligheden for aktivering med løntilskud. I forhold til målgruppen for redskabet peger analysen dog på, at der er mulighed for at styrke etablering og brug af aktivering med løntilskud. 1.1 Service over for ledige borger I Kapitel 3 er fokus rettet mod hvilken service, AF tilbyder ledige borgere med henblik på at sikre brugen af redskabet aktivering med løntilskud. Der er set nærmere på hvilken praksis, der udfoldes, og de metoder, der benyttes, samt hvilke følger, der er af disse metoder og praksisformer. Set i forhold til den indsats, AF yder over for ledige borgere, peges der i kapitlet på, at indsatsen kunne styrkes. Især i forhold til mindre ressourcestærke ledige eller ledige med risiko for langtidsledighed kan AFs nuværende praksis medvirke til at mindske brugen af redskabet (aktivering med løntilskud). Informationsmøder kan bruges mere målrettet I en del regioner orienterer AF den ledige borger om redskabet (aktivering med løntilskud) ved et fælles informationsmøde med deltagelse af en større gruppe af ledige borgere. Ofte vælger formidlingsaktørerne at indkalde ledige med samme ledighedslængde til informationsmøde, frem for at indkalde ledige med samme faglige baggrund eller andre fællestræk. Denne praksis mindsker imidlertid mulighederne for at målrette informationen til problematikker, der knytter sig tættere til andre fællestræk ved borgerne. Den information, der gives på informationsmøderne, har da også typisk en generel karakter; eksempelvis informeres der om regler og formalier mv. i forhold til aktivering med løntilskud. 4

5 Det er derimod meget sjældent, at informationsmøderne bruges mere målrettet og aktivt til at klæde deltagerne på til en mere fokuseret jobsøgning. Der gives eksempelvis ikke information om, inden for hvilke job- og brancheområder redskabet giver effekt, hvem der kan drage fordel af redskabet, hvor der er åbne /ikke besatte aktiveringsmuligheder (med løntilskud) - og dermed hvor det kunne være relevant at rette søgeadfærden hen. En generel information om redskabet på informationsmøder kan derfor føre til, at det kun er nogle ledige, der reelt får gavn af informationen - typisk de ressourcestærke ledige - og dermed kun en del af de ledige, der kan bruge informationen målrettet i deres søgning efter aktiveringsmuligheder med løntilskud. Eksempelvis vil ledige borgere med en god fornemmelse for udviklingen på arbejdsmarkedet (herunder viden om hvor der er jobåbninger, hvilke krav der stilles osv.) i mindre grad have brug for mere målrettede oplysninger - de vil selv kunne finde og etablere løntilskudsjob, mens borgere, der ikke har så tæt en kontakt og føling med arbejdsmarkedet, i højere grad kan have vanskeligere ved at bruge de generelle oplysninger til målrettet søgning efter løntilskudsjob. En generel information om redskabet på informationsmøder kan på den led føre til, at det kun er nogle ledige, der reelt får gavn af informationen - og dermed kun en del af de ledige, der kan bruge informationen i deres søgning efter aktiveringsmuligheder med løntilskud. Den praksis, der udfoldes, fører med andre ord til, at der - trods intentionen om det modsatte - faktisk sker en selektion af, hvem redskabet kan anvendes af. Det bliver ikke et redskab for alle. Det kan derfor anbefales, at informationsmøderne i højere grad bruges mere målrettet og aktivt til at klæde deltagerne på til en mere fokuseret søgning efter aktivering med løntilskud; eksempelvis ved at give informationer om, hvor og i hvilke situationer redskabet er effektfuldt. Der er i undersøgelsen set eksempler på, at anden aktør har haft gode erfaringer med en mere målrettet indsats Det bør ligeledes overvejes, om målgruppen for informationsmøderne i højere grad skal differentieres, så der tages højde for, at behovene for målrettet information kan være forskellige. Især i forhold til mindre ressourcestærke ledige eller ledige med risiko for langtidsledighed anbefales det, at der ydes en mere differentieret indsats, der tager højde for, at de kan have behov for en anden form for hjælp og vejledning for at blive klædt på til aktivt at bruge redskabet. Fælles for den praksis, der udfoldes, er dernæst, at job med løntilskud i private virksomheder overvejende besættes ved en aktiv indsats fra den lediges side. Den ledige borger opfordres til selv at være opsøgende over for virksomheder for at etablere et job med løntilskud. Nogle AF regioner har ligefrem erfaring for, at det virker bedre, hvis den ledige borger frem for AF er opsøgende over for virksomheder. Den ledige borger skal således i større eller mindre grad selv udvise initiativ for at benytte muligheden for løntilskudsjob - især i den første del af ledighedsperioden og i forhold til løntilskudsjob i private virksomheder. 5

6 I forhold til selv at være virksomhedsopsøgende er det imidlertid spørgsmålet, om borgeren klædes tilstrækkeligt på til dette; dvs. om orientering om regler mv. på et informationsmøde, samt mulighed for at kunne tilbyde et løntilskud ved ansættelse er tilstrækkeligt til at opnå den fulde effekt af redskabet. Dette er især en problematik, der kan rejses i forhold til mindre ressourcestærke ledige, som netop er en central målgruppe for brugen af redskabet. Det kan derfor diskuteres, om den nuværende praksis fører til, at det primært er ressourcestærke ledige, der profiterer af redskabet - ledige, der måske selv alternativt ville have mulighed for at finde ordinært arbejde. Det anbefales derfor, at AF yder en særlig indsats målrettet mindre ressourcestærke ledige, så den klæden på, der tilbydes, ikke overvejende består af information om regler mv. for brugen af redskabet og muligheden for at sælge sig selv med et løntilskud - men i højere grad består af mere målrettet vejleding i forhold til den enkeltes behov og situation. Indsatsen kunne også bestå i mere anvendelses- og praksisorienterede jobsøgningskurser mv. Det anbefales ligeledes, at der sættes fokus på de forhold og praksisformer hos AF (og virksomheder), der fører til, at det har bedre effekt, at den ledige selv er opsøgende over for virksomheder, end hvis AF fungerer som matchmaker. Det anbefales i forlængelse heraf, at der regionalt arbejdes med at udvikle metoder og praksisformer, der fremmer, at AF kan opnå en tilsvarende effekt, som hvis den ledige selv var opsøgende. Det anbefales dernæst, at AFs indsats i højere grad målrettes og anvendes over for de grupper af ledige borgere, der kan have vanskeligere ved selv at finde og etablere et job med løntilskud - at AF i højere grad understøtter denne proces. CV-bank og Jobnet mindsker brugen af aktivering med løntilskud I flere regioner er det forholdsvist begrænset, hvilken indsats AF yder i forhold til at visitere ledige borgere til aktivering med løntilskud i den første del af deres ledighedsperiode. Det er i høj grad overladt til den enkelte borger selv at finde en (privat) løntilskudsplads. En af årsagerne til AFs mindre aktive rolle i forbindelse med visitering til løntilskudsjob skal søges i en begrænset videndeling om den ledige borger og jobåbninger mellem sagsbehandler og virksomhedskonsulenter, samt at videndelingen i høj grad er baseret på elektroniske søge-/hjælperedskaber som Jobnet og CV-bank. Eksempelvis kan der ikke søges på ledighedslængde i CV-bank, hvilket ellers i mange AF-regioner benyttes som grundlag for at bevillige løntilskud. Mulige aktiveringsmuligheder (jobåbninger) med løntilskud er ligeledes mindre søgbare for ledige borgere i Jobnet. De elektroniske redskaber, der på nuværende tidspunkt benyttes, er således mindre effektive i forhold dels til at hjælpe den ledige med at udsøge potentielle muligheder for aktivering med løntilskud og dels til, at AF kan udføre en mere aktiv indsats med henblik på at udsøge ledige, der kunne besætte et løntilskudsjob. Konsekvenserne af dette kan være, at der ikke besættes så mange løntilskudsjob, som der er mulighed for. 6

7 Det kan derfor anbefales, at der arbejdes med at styrke de elektroniske søge-/hjælperedskaber som Jobnet og CV-bank, så de udgør en reel støtte i jobsøgnings- og formidlingsindsatsen; eksempelvis ved at muliggøre, at ledige kan udsøges på baggrund af ledighedslængde. Et andet alternativt kunne også være, at brugen af Jobnet og CVbank suppleres med andre hjælpemidler eller understøttes af andre metoder. Øget brug af privat løntilskudsjob til svagere ledige AFs medvirken til etablering af aktivering med løntilskud i henholdsvis offentlige og private virksomheder har også betydning. AF medvirker i større omfang til at etablere løntilskudsjob i offentlige end i private virksomheder. Sammenholdes dette med, at der er størst effekt af et løntilskudsjob, hvis det gennemføres i en privat virksomhed sammenlignet med en offentlig, bør det overvejes at ændre på denne praksis. Muligheden for offentligt løntilskudsjob benyttes dernæst ofte af AF langt henne i ledighedsforløbet, og bruges ofte som en form for pres over for ledige borgere, der ikke selv har fundet arbejde i løbet af det første år. Effekten af redskabet er imidlertid størst for den gruppe af ledige, der har en kortere ledighedsperiode bag sig. Det anbefales derfor, at der gøres en mere aktiv indsats for at bringe redskabet i spil på et tidligt tidspunkt målrettet de ledige, der ikke selv har fundet job og/eller som kan være i risiko for at ende i langtidsledighed - en indsats, der kunne være særligt rettet mod etablering af løntilskudspladser i private virksomheder. Det anbefales dernæst, at AF i højere grad arbejder for at anvende offentlige løntilskudsjob mere aktivt som springbræt til ordinær beskæftigelse - enten i samme virksomhed eller anden virksomhed. Eksempelvis har enkelte regioner gode erfaringer med at opfordre til, at de offentlige arbejdspladser bruger deres netværk til at fremme efterfølgende beskæftigelse for personer, der har været i aktivering med løntilskud. Alternativt bør det overvejes, om der kan benyttes andre metoder i relation til at sikre større brug af private løntilskudspladser i forhold til ledige, der kan være i risiko for at blive langtidsledige. Eksempelvis har nogle AF-regioner gode erfaringer med at benytte omvendt formidling i forhold til længerevarende ledige - ledige som ellers ofte ville have vanskeligt ved selv at finde beskæftigelse, og hvor tilbud om en offentlig løntilskudsplads kunne være den mere traditionelle løsning. 1.2 Virksomhedsservice I Kapitel 4 sættes der fokus på den virksomhedsservice, som AF tilbyder i relation til aktivering med løntilskud. Mere systematisk og målrettet virksomhedsindsats Information om redskabet (aktivering med løntilskud) til virksomheder sker typisk gennem virksomhedsopsøgende aktiviteter fra AFs side. Erfaringerne fra mere målrettede 7

8 kampagner til virksomheder vedrørende muligheden for aktivering med løntilskud tyder dog på, at denne indsats kunne styrkes. Erfaringerne fra kampagnerne er, at dels har det ført til, at der blev oprettet mange løntilskudsjob, og dels blev det modtaget positivt af virksomhederne, der var interesserede i at høre om mulighederne. Det, at kampagnerne har ført til, at der oprettes flere løntilskudspladser, kunne tyde på, at den indsats, der hidtil er gennemført, kunne styrkes eller målrettes i højere grad end det er sket tidligere. Det kan i forlængelse af erfaringerne fra kampagner anbefales, at der arbejdes mere systematisk med den virksomhedsopsøgende indsats; eksempelvis ved at der målrettet sættes fokus på et bestemt segment af virksomheder eller målgrupper i den virksomhedsopsøgende indsats. En sådan mere systematisk indsats kan med fordel målrettes efter, hvor redskabet giver effekt. Det kan dernæst anbefales at benytte nogle af metoderne fra kampagner i den mere almindelige praksis - eksempelvis at benytte phonervirksomheder til at etablere aftaler med virksomheder. AF har fokus på kvalifikationer, virksomhederne på kemi Set i relation til den virksomhedsopsøgende indsats er det ikke alene centralt, at virksomheder har viden om løntilskudsordningen. Det er også af betydning, hvordan AF som organisation responderer i de tilfælde, hvor virksomheder er interesserede i at oprette løntilskudsjob. Her spiller den interne videndeling hos AF mellem sagsbehandler og virksomhedskonsulent en rolle. Denne videndeling er ofte begrænset og er baseret på elektroniske redskaber - men det er ikke alt, der formidles elektronisk. Det bevirker, at den viden, som virksomhedskonsulenterne indhenter ved besøg på virksomhederne, ikke bringes i spil og udnyttes fuldt ud af øvrige AF-medarbejdere. Den begrænsede videndeling fører også til, at sagsbehandleren ved udsøgningen af relevante personer til løntilskudsjob (aktivering med løntilskud) overvejende baserer deres søgen på kvalifikationsoplysninger om den ledige - og ikke på matchning i forhold til andre aspekter, der kan have betydning for, om vedkommende ville passe ind på den enkelte virksomhed. En følge af den begrænsede videndeling mellem AF-medarbejdere bliver derfor, at ledige borgere ofte visiteres på baggrund af de kvalifikationer, der er oplyst i CV-banken. Dette kan være kritisk, når det medtænkes, at virksomheder ofte i højere grad vægter bløde /sociale kompetencer, der kan have betydning for, hvordan den ledige passer ind og samspiller med virksomhedens øvrige ansatte - frem for kvalifikationer alene. I mange tilfælde afhænger et succesfuldt aktiveringsforløb blandt andet af, at den ledige har en personlighed, der går i spænd med virksomhedens øvrige ansatte og virksomhedskulturen i øvrigt. 8

9 Der er således forskellige rationaler i spil fra AFs og virksomhedens side; mens virksomheden vægter kemi højt, har AF fokus på kvalifikationer hos den ledige. De forskellige rationaler har betydning i forhold til at skabe et godt match mellem, hvad virksomheden efterspørger og hvilke ledige, der visiteres til virksomheden. Er det ikke de samme rationaler, der er i fokus, vil det føre til et dårligere match - og som følge heraf mindre effekt af aktivering med løntilskud. Det kan derfor anbefales, at der anvendes eller udvikles metoder, der kan styrke den videndeling, der finder sted regionalt mellem sagsbehandler og virksomhedskonsulent, så oplysninger om henholdsvis virksomhed og ledig udnyttes i højere grad. Det kunne eksempelvis opnås gennem en anden form for organisering eller ved brug af andre former for dialogfora (interne møder, virtuelle videndelingsfora mv.) eller dialogredskaber. Eksempelvis kunne der anvendes profilskemaer, der tilsigter en mere fyldestgørende beskrivelse af virksomheder. Skemaet kunne eventuelt udfyldes i samarbejde mellem virksomhedskonsulent og virksomhed. Skemaet kunne blandt andet indeholde oplysninger om og en forholden sig til normer og arbejdsværdier i virksomhederne, samt hvad der forventes af den ledige, og hvad virksomheden til gengæld vil bidrage med. Skemaet kan således også anvendes som et afklarende værktøj inden en aktivering bliver aftalt. Det kan dernæst anbefales, at der i højere grad benyttes eller udvikles matchningsredskaber, der tager højde for, at der er forskellige rationaler i spil hos henholdsvis AF og virksomhed. Der er ved interview med andre aktører set eksempler på, at en del af denne problematik kan imødekommes ved at benytte matchningsredskaber, der i højere grad tager højde for mere bløde kompetencer hos den ledige. Der benyttes eksempelvis interne, elektroniske systemer, hvor der blandt andet arbejdes med personlighedsprofiler. Alternativt kan det anbefales, at virksomhedskonsulenten, der opdyrker løntilskudsjobbet, har et kendskab til de kandidater, som matches med virksomheden, der beror på mere end oplysninger fra et CV. Med andre ord er det vigtigt, at formidleren (AF) kender kunden såvel som varen - jobbet såvel som jobsøgeren. Den forholdsvist begrænsede videndeling mellem sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter hos AF har ikke kun betydning for matchningen mellem ledig og virksomhed, men får også en afsmittende virkning på, hvilket løntilskud, der tildeles. Manglende kendskab til den ledige borger reducerer i den sammenhæng virksomhedskonsulenternes forhandlingsposition i forhold til virksomhederne og fører ofte til, at der ikke sker en tæt vurdering af den enkelte ledige og dennes kvalifikationer i forhold til løntilskuddets størrelse. Der ydes i stedet ensartede tilskud. Styrkelse af CV-bank og brug af Jobnet Et andet kritisk element i AFs virksomhedsservice er, at brugen af CV-bank og Jobnet og den begrænsede interne videndeling kan føre til, at det kan tage lang tid for AF at besætte et ledigt løntilskudsjob. Det er f.eks. ikke er muligt at udsøge ledige fra CVbanken på baggrund af deres ledighedslængde, hvilket ellers i mange AF-regioner anvendes som et kriterium for tildeling af løntilskud. AF-medarbejderens holdning til aktivering med løntilskud kan også have betydning for, hvor lang tid der går, før ledige løntilskudsjob besættes. 9

10 Den lange ventetid kan føre til, at løntilskudsjobbet ikke realiseres. Det kan også påvirke praksis blandt virksomhedskonsulenter, der bliver mindre udfarende, hvis de ved, at de ikke kan levere varen til virksomhederne. Disse aspekter får betydning for, hvor mange aktiveringsmuligheder (med løntilskud), der opsøges og etableres. For at løntilskudsjob kan få en effekt, skal jobbet i første omgang oprettes og etableres. Det er derfor vigtigt, at de barrierer, der måtte være herfor, elimineres eller mindskes. Det anbefales derfor, at der sættes fokus på at nedbringe de barrierer, der er for at gennemføre en styrket, intern videndeling mellem sagsbehandler og virksomhedskonsulenter, herunder blandt andet at de elektroniske søge- og hjælperedskaber som CV-bank og Jobnet indeholder relevante oplysninger. En anden problematik, der nævnes i forbindelse med besættelse af aktiveringsmuligheder (med løntilskud), er, at der kan være usikkerhed om, hvorvidt opslag om løntilskudsjob på Jobnet opdateres i takt med, at de besættes. Det betyder, at hverken AF eller andre aktører har det fulde overblik over, hvilke og hvor mange løntilskudspladser, der er til rådighed. Dette kan også have betydning for hvor aktiv en indsats, der ydes for at besætte aktiveringsmuligheder med løntilskud. For at fremme brugen af redskabet - aktivering med løntilskud - kan det anbefales, at der arbejdes med procedurer, der sikrer systematik omkring opdatering af oplysninger i Jobnet. Der er i dag øget fokus på, at virksomheder og ledige i højere grad selv skal kunne finde hinanden via de elektroniske hjælpemidler som CV-bank og Jobnet. Dette kan føre til, at AF får en mindre virksomhedskontakt. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, hvordan AF som formidler kan bevare kontakten og viden om regionale virksomheder, når brugen af elektroniske hjælperedskaber som CV-bank og Jobnet intensiveres - og dermed hvad det bliver for en service, AF som følge heraf har mulighed for at tilbyde. Set i dette perspektiv kan det overvejes, om der er behov for at finde andre metoder til at indhente viden om potentielle jobåbninger og jobdynamikker blandt regionale virksomheder, da denne viden er central for formidlingsindsatsen. Den gode relation skaber ikke løntilskudsjob for alle Slutteligt sættes der fokus på, at en vigtig ingrediens for at fremme løntilskudsjob er, at der er en god relation til regionale virksomheder. Den gode relation skabes gennem en tæt kontakt og gennem opfølgning og hurtig reaktion på henvendelser fra virksomheder. Dette aktualiserer den virksomhedsservice, som AF tilbyder. Det har også betydning, at det første jobtræningsforløb på en virksomhed forløber godt. Et godt forløb gør det nemmere efterfølgende at etablere flere løntilskudsforløb. Tilliden og den gode relation mellem virksomhed og AF-medarbejder tager således tid at opbygge og forudsætter ofte gode oplevelser. En del af skabelsen af den gode relation til virksomheden er da også meget personafhængig. Konsekvensen af et udpræget tillidsfuldt forhold kan dog være, at AF- 10

11 medarbejderne vil være forsigtige med, hvilke ledige de sender ud til en virksomhed, da dette kan have betydning for deres troværdighed over for virksomheden. Der kan som følge heraf ske en vis form for selektion af hvilke ledige, der tilbydes løntilskudsjob på virksomheder. Den praksis, der udføres af AF, har således betydning for udbredelsen af redskabet og hvilke ledige, der kommer til at nyde godt af redskabet. Det pointeres i den forbindelse, at det har betydning for adfærden blandt virksomhedskonsulenter, om deres indsats måles og vurderes på baggrund af, hvor mange pladser med løntilskud de opretter - eller hvilke ledige de besætter pladserne med. Som det er i dag, er fokus hovedsageligt rettet mod oprettelse af pladser. Det kan derfor anbefales, at opmærksomheden i højere grad rettes mod at sikre, at redskabet også anvendes, så det kommer mindre ressourcestærke eller mindre arbejdsmarkedsparate ledige borgere til gode - og at der måske tages højde for dette i vurderingen af den enkelte virksomhedskonsulents indsats. 1.3 Barrierer og muligheder på virksomhedsniveau I Kapitel 5 er der set nærmere på nogle af de barrierer, AF-medarbejdere påpeger, at der kan være, når de forsøger at etablere løntilskudsjob, og hvordan disse kan imødekommes, samt hvor der er gode erfaringer med at etablere løntilskudsjob. Papir-bureaukratiet opleves af flere AF-medarbejdere som en barriere i forhold til virksomheders brug af løntilskudsjob. Hyppigt imødekommes dette dog ved, at AFmedarbejdere søger at udfylde størstedelen af de lovpligtige papirer, så virksomhederne overvejende kun skal sætte en underskrift. Ledelse og medarbejdere i virksomheden kan også være mindre åbne over for at bruge redskabet. I forhold til de faste medarbejdere har nogle AF-medarbejdere erfaring for, at opbakningen fra faste medarbejdere kan øges, hvis de faste medarbejdere oplever, at der også er fokus på fastholdelse af de nuværende medarbejdere og forebyggelse af de problemer, der kan ramme dem. I de tilfælde åbner det op for en større forståelse og lyst til at være med til at engagere sig i at hjælpe andre ind på arbejdsmarkedet. Oplysning og information til øvrige medarbejdere kan også være en vej frem for at fremme etablering og effekt af redskabet. Brugen af løntilskud virker ifølge AF-medarbejderne især godt i små og mellemstore virksomheder i vækst. Små (især nystartede) virksomheder kan have svært ved at overskue, hvor mange fuldtidsansatte medarbejdere virksomheden kan bære økonomisk. Her er løntilskuddet et godt redskab. Efter en periode med en person ansat med løntilskud kan det vise sig, at virksomheden ikke kan undvære personen. Eksempelvis kan en ansættelse med tilskud føre til, at der genereres nye arbejdsopgaver; arbejdsopgaverne udvides i takt med, at virksomheden lærer personen at kende, og hvad vedkommende kan magte rent arbejdsmæssigt, så personen på sigt medvirker til at udvikle og øge sine egne arbejdsopgaver hen mod en ordinær ansættelse. På den led har den ansatte skabt jobbet og behovet for en ordinær ansættelse. Det er desuden ofte i små og mellemstore virk- 11

12 somheder, at der er vækstpotentiale - og dermed potentielle, kommende jobåbninger for forsøgsvise ansættelser. Flertallet af AF-medarbejdere ser aktivering med løntilskud som et godt redskab. Udover ordinær beskæftigelse kan redskabet føre til, at borgeren får skabt sig et netværk, der kan bruges til at finde beskæftigelse på andre virksomheder. En sideeffekt af redskabet kan også være, at borgeren får opøvet kompetencer, der kan fremme mulighederne for beskæftigelse på arbejdsmarkedet, eksempelvis opnår større viden om et fag og jobområde, får større viden om arbejdsrutiner og får større selvtillid mv. 1.4 Opfølgning og forventningsafstemning I Kapitel 6 er der set nærmere på den rolle, som AF spiller, når løntilskudsjob etableres og bliver en realitet på virksomheden. Opmærksomheden har her været rettet mod i hvilket omfang AF medvirker til at understøtte forløbet på virksomheden, så effekten af forløbet bliver størst mulig. Såvel forventningsafstemning som opfølgning kan være redskaber, der kan medvirke til at forebygge ophør af forløb og til at sikre overgang til ordinær beskæftigelse, så flere opnår en positiv effekt af at benytte redskabet aktivering med løntilskud. Især i forhold til ledige med risiko for langtidsledighed kan en aktiv opfølgning anbefales. AF benytter imidlertid kun i mindre omfang disse muligheder. Forebyggende forventningsafklaring AF medvirker kun i meget begrænset omfang til at sikre, at ledig og virksomhed får afstemt, hvad formålet er med forløbet med løntilskud - og hvad henholdsvis virksomhed og den ledige skal have ud af forløbet. Selv om aktivering med løntilskud ofte har det overordnede formål at fremme ordinær beskæftigelse i forlængelse af tilskudsperioden, kan der også være andre formål, der kan være væsentlige for den lediges udbytte af forløbet. Forløbet kan eksempelvis også sigte mod opøvelse af bestemte kompetencer og færdigheder mv. Det er vigtigt, at disse formål italesættes og afstemmes mellem ledig og virksomhed, så forløbet tilrettelægges efter det og styrker den lediges beskæftigelsespotentiale. Interview med virksomheder tyder på, at der kan være behov for at understøtte denne proces, da denne italesættelse og afstemning af formål ellers sjældent, eller kun i begrænset omfang, finder sted. I værste fald kan den manglende forventningsafstemning mellem parterne bevirke, at forløbet på virksomheden ikke styrker den aktiveredes beskæftigelsespotentiale eller at forløbet må ophøre, fordi forventningerne fra en af parterne ikke indfries. For at fremme, at forløb med løntilskud ikke ophører (og at effekten af forløbet dermed bliver mindre) og at forløbet får et indhold, der medvirker til at styrke den aktiveredes beskæftigelsespotentiale, kan det derfor anbefales, at AF i højere grad medvirker til at sikre forventningsafstemning mellem ledig og virksomhed. 12

13 Opfølgning som forebyggende indsats Flertallet af AF-regionerne fortæller, at de formelt følger op hver 3. måned i perioden med løntilskud. Men det er sjældent, at opfølgning bruges som et aktivt redskab til at forebygge, at forløb ophører eller til at sikre, at den aktiveredes beskæftigelsespotentiale styrkes gennem forløbet. Når den ledige er startet i et forløb på en virksomhed, er AFs praksis ofte præget af, at intet nyt er godt nyt ; AF gør ikke noget særligt for at sikre sig, at forløbet udvikler sig hensigtsmæssigt og reagerer først, hvis de får en henvendelse fra virksomhed eller ledig om problemer. Problemet ved denne praksis kan være, at AF først hører om problemer i et forløb, når det er for sent - dvs. på et tidspunkt, hvor det kan være vanskeligt at gøre noget aktivt for at hindrer, at forløbet afbrydes. For at fremme effekten af aktivering med løntilskud kan det derfor anbefales, at AF mere aktivt tidligt i forløbet bruger opfølgning som et redskab til at forebygge afbrydelse af forløb og/eller til at sikre, at den aktiveredes beskæftigelsespotentiale styrkes gennem forløbet.. Det ville give AF mulighed for at rette op på forløb, der er kørt skævt - eller tilvejebringe aktiviteter, der kan sikre og understøtte den lediges kandidatur til et job efter løntilskudsperioden. En tidlig opfølgning ville desuden give AF værdifulde informationer om, hvad der fungerer godt og mindre godt i indkøringen. Opfølgning og dialog mindsker ophør af forløb Enkelte regioner har dog erfaring med, at virksomheder henvender sig på et tidligere tidspunkt - inden forløbet afbrydes. Virksomhedskonsulenterne oplever, at de problemer, der er, mest drejer sig om mindre irritationsmomenter og afklaringsspørgsmål. Det er også oplevelsen, at nogle virksomhedsledere (eller ledende medarbejdere) kan have svært ved at tage den direkte snak med den aktiverede, hvis der opstår problemer eller udvikles irritationsmomenter - og at de ofte har nemmere ved at fortælle det til AFmedarbejderen. Dette forhold gælder også for de aktiverede i forhold til arbejdsgiveren. Det kan dreje sig om, at arbejdsgiveren måske synes, at den aktiverede ikke bestiller nok, eller på den rigtige måde - og kan være i tvivl om, hvordan dette kommunikeres til den aktiverede på en hensigtsmæssig måde. Virksomheden kan i sådanne og lignende situationer have brug for hjælp til den svære samtale med den ledige. Denne problematik nævnes ofte i forhold til ledige borgere, der kan have svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet og som derfor kan være i risiko for at blive langtidsledige. At virksomheder kan have brug for vejledning og hjælp til samtalen med den ledige borger, kan hænge sammen med, at der hos nogle virksomheder kan være begrænset erfaring med personaleledelse. For at sikre, at mindre problemer ikke udvikler sig og fører til ophør af forløb eller til at forløbet ikke efterfølgende fører til ordinær beskæftigelse, kan det anbefales, at AF bistår med råd og vejledning over for virksomheder. Det kan i det perspektiv anbefales, at AF medvirker til at gøre virksomhederne mere selvhjulpne og bedre i stand til selv at tackle problemer ved at yde bistand i forhold til personaleledelse, dialog, samarbejde og konflikthåndtering; det vil sige, at AF i højere grad ruster virksomheder til at tage hånd om et aktiveringsforløb med løntilskud. 13

Effektiv visitering - hvem, hvor og hvornår?

Effektiv visitering - hvem, hvor og hvornår? Effektiv visitering - hvem, hvor og hvornår? - Kvantitativ baggrundsrapport Juli 2006 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologiskdk

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Halvering af dagpengeperioden

Halvering af dagpengeperioden Halvering af dagpengeperioden og akutpakken Erfaringer i jobcentre og a-kasser 13:12 Klara Nilsson Helle Holt 13:12 HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN OG AKUTPAKKEN ERFARINGER I JOBCENTRE OG A-KASSER KLARA

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder LÆRINGSKATALOG Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udsøgning af ledige i Jobnet.dk 5 2.1 Udsøgning af ledige i Jobnet.dk... 5 3. Det gode CV 7 3.1. Et

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Sindslidende og arbejdsmarkedet

Sindslidende og arbejdsmarkedet Sindslidende og arbejdsmarkedet Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk Sindslidende og arbejdsmarkedet Redigeret af

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Joballiancen - Fra jobstrategi til job

Joballiancen - Fra jobstrategi til job Joballiancen - Fra jobstrategi til job De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Joballiancen Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Joballiancen - Fra jobstrategi til job Rapporten er

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder PROJEKTRAPPORT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oversigt over de vigtige læringstemaer... 4 Workshops i 16 jobcentre om matchning... 6 Organisering af

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING - inden for beskæftigelsesområdet SEPTEMBER 2011 UDARBEJDET FOR: Forord og introduktion til håndbogen Denne håndbog i virkningsevaluering inden for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere