Timesag version 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Timesag version 2013"

Transkript

1 3 Timesag Rapporter 3 Timesag Rapporter... 1 Igangværende arbejder (IGVA) Igangværende arbejder - forespørgsel Igangværende arbejder med faktor Igangværende arbejder aldersopdelt saldoliste Sag Sagskort Subtotalkort udvidet ( flyttet til Gamle Rapporter se afsnit 3.7 ) Subtotalkort ( min ) Posteringer Posteringsliste Posteringsliste med bilag Posteringsliste Excel Bogførte sagskladder Medarbejder Medarbejderkort Produktion Timeoversigt Effektivitet Effektivitet budget Bogførte ugekladder Statistik Overtid/ferie Kørsel Kørsel 60 dages reglen Faktura Stamdata Sagsstamdata Sagsliste Medarbejderliste Priser Priskategorier Budget Sagsbudget poster Sagsbudget Sagsbudget medarbejder Sagsbudget/realiseret pr. art Sagsbudget/realiseret pr. medarbejder med subtotal pr. medarbejder Sagsbudget/realiseret pr sag pr. medarbejder Sagsbudget pr. måned pr. medarbejder Budget pr. måned pr. afdeling Medarbejder_faggruppe/resourcetræk Sag/Resourcetræk Gamle rapporter Copyright Inventio.IT Rapporter side 1 af 35

2 Igangværende arbejder (IGVA) Igangværende arbejder - forespørgsel Forespørgsel på Igangværende arbejder kan defineres med forskelligt indhold og hver af disse layouts kan gemmes og vælges når forespørgslen igangsættes. Det er således muligt at forespørgslen kan være meget koncentreret helt ned til kun en talkolonne eller den kan være meget specificeret med mange kolonner. Hvor mange afhænger af skærmens størrelse/opløsning og når rapporten skal udskrives på papir af printeren. ( er max = A4bred eller kan der udskrives i A3 format/hvilken skriftstørrelse udskrives der i ). Af hensyn til overskuelighed i rapporten anbefales det at begrænse antallet af kolonner, således at der er plads til dem alle i skærmens bredde. Der skal oprettes mindst et layout. I feltet Forslag vælges mellem de oprettede layouts. Under /Tilpasning/Opsætning/Igangværende arbejder - oprettes IGVA definitionerne. Der er 47 felter bruger frit kan vælge imellem. Rækkefølgen, i hvilken felterne kommer på rapporten, er forudbestemt. Ved forespørgsel på igangværende arbejder kan data afgrænses på intervaller, som vist på nedenstående figur. Endvidere vælges mellem visning af igangværende-, afsluttede, spærrede eller alle sager.. Endvidere vælges mellem kun sager, sager + debitorer eller kun debitorer i rapporten. Såfremt feltet Brug QT er sat til Ja, vil en Qt boks fremkomme og derved opnås valgfri afgrænsning på alle felter i Sagskartoteket. Dog skal Periode og Udskriv udfyldes i den første boks. Copyright Inventio.IT Rapporter side 2 af 35

3 Endelse giver mulighed for at søge på den del af sagsnummeret, der står efter et skilletegn ( f.eks. en tankestreg). F.eks. hvis sagsnummeret er kan man søge på 2013 og dermed vil søgning finde alle sager, der ender med * Når afgrænsningsfelterne er udfyldt, beregnes saldi på sagerne ud fra de valgte kriterier og resultatet præsenteret i et skærmbillede. Der vises en linie pr. sag. Øverst i billedet angives periodeintervallet, de igangværende arbejder vises for, samt sagens navn, afdeling og bærer. Nederst vises totaler for hver enkelt kolonne. Se figur herunder. (Side 1 af x i rapporten, der her er vist med valget Sager og debitorer ). Pr. sag kan følgende felter vises. Hvad der vises afhænger af den opsætning, der er valgt til forespørgslen under Timesag/Tilpasning/Opsætning/IGVA. Felt Ansvarlig medarbejder Debitor saldo Sidste fakturadato Forventet nedskrivning IGVA maks. Igangværende primo Timer Beskrivelse Ansvarlig medarbejder fra sagen. Saldo hentet fra debitormodulet vises på totallinjen. Sagen er senest blevet faktureret den xx.xx.xxxx. Forventet nedskrivning fra det tilsvarende felt på Sagskartotekets side 2. Det viste beløb indgår IKKE i beregning af IGVA saldo på sagen. Funktionen er tænkt som en mulghed for at angive hvor meget man forventer at en sag skal nedskrives med før man egentlig gør det. IGVA max. fra debitor Plus. Den højest tilladte IGVA saldo på kunden. Igangværende saldo på fradatoen i dato intervallet.. Antal timer på sagen i det angivne dato interval. Copyright Inventio.IT Rapporter side 3 af 35

4 Honorar Kladde timer Kladde honorar Kostpris Udlæg Omkostning Total omsætning Faktureret Modregnet aconto Sammenlæg faktureret + modr. Aconto Aconto Faktureret i alt Faktureret honorar Aconto udlæg Faktureret udlæg Acontofaktureret underleverandør Faktureret underleverandør Sum af medarbejdernes timer multipliceret med debiterings-satserne eller - med andre ord den salgsmæssige værdi af de timer, der er registreret på den pågældende sag. Timer, der er registreret i ugekladder, men endnu ikke bogført. Honorarværdien af timer registreret i ugekladder, men endnu ikke bogført. Honorarværdien tæller ikke med i IGVA ultimo saldoen, da timerne endnu ikke er bogført. Tilsvarende værdi, som ovenfor, blot er timer multipliceret med kostprisen på posten. Summen af de omkostningsudlæg, der er blevet registreret på sagen udfra værdien i salgsprisen. Summen af de omkostningsudlæg, der er blevet registreret på sagen udfra værdien i kostprisen Sum af Udlæg og Honorar kolonnerne. Summen af slutfaktureringer (fakturering med regulering). Såfremt der har været acontofaktureret på en sag, vil aconto-fakturabeløbet blive tilbageført og tillagt under slutfakturering, idet omsætningen nu er endelig. Viser summen af acontofakturaer, som er modregnet på en slutfaktura. Giver mulighed for at få vist det samlede slutfakturede beløb. Modsat kolonnen Faktureret, som ikke indeholder Modregnet ac beløbet. Summen af de acontofakturerede beløb. Viser summen af Faktureret og Aconto og dermed et udtryk for det i alt faktureret på sagen uanset typen af fakturaerne. Viser faktureret i alt med fradrag af faktureret udlæg og faktureret underrådgiver. Acontofaktureret udlæg. ( sagsposter med type O, med acontoforslagsnummer men uden fakturanummer ) Slutfaktureret udlæg. (Alle sagsposter af type O og med fakturanr.) Fakturaafmærkede sagsposter med acontoforslagsnummer ( på arter med hak til underrådgiver ) og uden fakturanummer. (sagsposter tildeles først fakturanummer, når de slutfaktureres ). Faktureret vedrørende underleverandørørposteringer. ( Alle sagsposter ( med fakturanummer ) på arter med hak til underrådgiver ). Copyright Inventio.IT Rapporter side 4 af 35

5 Regulering/Fremføring Fakturaregulering Igangværende arbejder IGVA Igangværende Ultimo Budget timer Budget Honorar Budget Udlæg Budget kostpris Budget omsætning Rest timer Rest honorar Rest Udlæg Rest total omsæt. Rest i faktureret DB Summen af de på sagen foretaget reguleringer (op-/nedskrivninger). I forbindelse med samlefakturering vises de beløb, der overføres til fakturasagen. ( fra en undersag til hovedsagen ). Nettosaldo på igangværende arbejder for den angivne periode. Ultimo kolonne som viser Ultimosaldo pr. den valgte til-dato. Budgetterede timer. Summen af time budgetposterne på sagen (Antal X salgspris) Summen af udlægs budgetposterne på sagen (Antal X salgspris) Summen af time budgetposterne på sagen (Antal X kostpris) Skal budget honorar & Udlæg summeres Viser budgetteret timer realiseret timer Viser budgetteret honorar realiseret honorar Viser budgetteret udlæg realiseret udlæg Viser forskel mellem budget og realiseret omsæt. Viser forskel mellem Budget (honorar + budget udlæg) faktureret i alt. Viser Faktureret i alt kostpris Copyright Inventio.IT Rapporter side 5 af 35

6 DG Viser DG (Faktureret i alt kostpris)/fakt. I alt X 100 Regulerings % Ekstra Tab Pris Rest faktureret Rest Honorar Forventet rest arbejde Op/nedskrivninger Aktuel faktor Revideret honorar Viser forholdet mellem honorar og regulering. (Regulering/Honorar) X 100 Her bestemmer man hvilken ekstra oplysning, der ønskes vist på en fane for sig. Der kan vælges mellem følgende muligheder: (Ansvarlig, Formål, Sagsgruppe, Ledende rev. og Udførende rev.) Viser prisen på sagen. Viser faktureret i alt sagens pris Viser rest faktureret IGVA Viser rest budget efter til dato. Viser rest honorar forventet rest arbejde Faktor på sagen i sagskartoteket. Realiseret kostpris gange aktuelfaktoren Budget faktor Skal budgetfaktor kolonnen vises. Beregnes som budgetteret honorar budgetteret omkostning divideret med budgetteret kostpris. Udover fanebladet Sag, er der fanebladene Afdeling, Bærer og og Valgfri. Ved klik på fanebladet Afdeling summeres, så der vises en linje pr afdeling. Analogt vis der en linje pr bærer ved klik på faneblader Bærer. På fanebladet Valgfri vises der ligeledes en linje pr. det man nu vælger at der skal vises. Dette gøres ved definition af IGVA-Layoutet under tilpasning. Der kan vælges mellem Ansvarlig, formål, Sagsgruppe, ledende- eller udførende medarbejder. Ved klik i feltet Faktureret i alt vises en fakturaspecifikation for den pågældende sag. Ved klik i feltet Budgetteret honorar vises ressourcebudgettet for den pågældende sag. IGVA forespørgsel - Trykknapper Alle/Igv Funktionen skifter mellem visning af 1) alle sager, 2) kun sager med saldo, 3) kun sager med saldo større end IGVA max, 4) kun sager med beløb. Vær opmærksom på at sumfelterne forneden viser en sum af de sager der vises, hvilket indebærer at man skal anvende indstillingen Alle sager, i afstemningsøjemed Sorter Trykknappen er kun aktiv når Sager er valgt som kriterium. Vælges debitor eller sager + debitor, er trykknappen inaktiv. Sagerne sorteres efter feltet Sag ( venstrestillet ). Standard er listen sorteret efter 1) afdeling, 2) bærer og 3) sagsnummer ( venstrestillet det vil sige efter først den første ch. Dernæst efter anden osv.) Copyright Inventio.IT Rapporter side 6 af 35

7 Udskriv Udskrift af IGVA. Udskriften afspejler den visning og sortering, der er anvendt på skærmen. I nedenstående promptboks er der mulighed for at afgrænse pr. afdeling og bærer. Bestilles sideskift, vil der være sideskift pr. afdeling og pr. bærer. Endvidere kan der vælges at få udskrevet subtotaler og en grandtotal for hele udskriften. På sidste side, hvor grandtotalen vises gentages alle subtotaler Hop til sag Hopper til sagskartoteket for den sag man står på. Alle funktioner fra sagskartoteket er til rådighed. Afslut med F3 returnerer til IGVA Afslut/reguler Ved gennemgang af IGVA listen er der mulighed for at rydde op i sager. Følgende billede fremkommer: Copyright Inventio.IT Rapporter side 7 af 35

8 Status for sagen kan angives til at være Igangværende, Afsluttet, Spærret. Sagens status ændres til det angivne, når sagskladden bogføres. Dette er en meget nem måde at nulstille og afslutte sager på. Der skal angives en medarbejder ( evt. en oprettet reguleringsmedarbejder ) og en reguleringsart ( type = R ) samt det beløb der ønskes reguleret. Default udfyldes beløbsfeltet, således at saldoen på sagen vil blive reguleret til nul, så det er kun hvis man ønsker at regulere sagen med et andet beløb at dette felt skal røres Vis poster Posteringerne på skærm i form af udskriften Subtotalrapport min. Kun åbne poster vises Opret faktura Funktionen giver valget mellem aconto- eller slutfaktura. Herefter er funktionaliteten fuldstændig som under dagligt/fakturakladde. Afslut med F3 returnerer til IGVA Udskriv til Excel Standard fra version fra C Tidligere var menupunktet kun aktivt i forbindelse med tilkøbsmodulet Plus2Excel. Udskriften overføres til Excelark. Totallisten vises på arket Igangværende arbejder summeringer på afdeling, bærer og valgfri vises i separate ark Forventet nedskrivning Funktion til oprettelse/ændring af forventet nedskrivning på sagen. Nedenstående prompt vises og afskrivningsbeløbet angives/overskrives. Beløbet indgår ikke i saldo på sagen, men er en oplysning om at der forventes en nedskrivning på den pågældende sag, uden at man dog vil konstatere den på nuværende tidspunkt. Feltet forventet nedskrivning findes på sagskartotekets side 2. Copyright Inventio.IT Rapporter side 8 af 35

9 3.1.2 Igangværende arbejder med faktor. Denne forespørgsel viser en detaljeret opgørelse af sagens aktuelle faktor pr. en valgfri periode udfra en angivet færdiggørelsesgrad på projektet. Afgrænsningen sker på samme facon som de foregående forespørgsler, dog uden mulighed for QTafgræsning. Billedet der fremkommer efter afgrænsningen: Felter i forespørgslen: Felt Sag Budget Honorar Sagsomk. Beskrivelse Sagens nummer. Sum af timer multipliceret med debiteringssatsen eller - med andre ord den salgsmæssige værdi af de timer, der er budgetteret på den pågældende sag. Summen af de omkostningsudlæg, der er blevet budgetteret på sagen udfra værdien i kostprisen. Kendetegnet ved at udlægsarten har kryds i E under artskartoteket. Se afsnit Arter - Felter. Typen er ej registreret med salgspris, da denne er indeholdt honoraret. I faktorberegningen tages der hensyn til dette. K. pris Summen af kostpris i alt på budgetteret medarbejder poster. Faktor Beregnet værdi udfra budgetterede poster. Beregnes som (Honorar sagsomk.)/kostpris. Udlæg Realiseret KP i alt Kp per. Summen af udlægsposter budgetteret på sagen. Udlægsarter der indeholder både salgspris og kostpris og som dermed ingen indflydelse har på sagens værdi. Sagsposternes kostpris i alt fra sagens start af typen M. Som ovenfor blot afgrænset på periodens tal. Copyright Inventio.IT Rapporter side 9 af 35

10 Sagsomk. Færdig % Udlæg Faktureret De realiserede omkostninger som er indeholdt i honoraret. Færdiggørelsesgrad på sagen. I dette felt kan værdien ændres ved at taste en ny værdi. Som udgangspunkt beregner systemet en værdi udfra de kendte tal. Hvad burde graden være! Såfremt der findes en færdiggørelsesgrad på sagen, tages denne. De realiserede udlægsposter fra sagens start til angivet til dato. Total faktureret på sagen. Incl. reguleringer. Faktor Viser sagens aktuelle faktor. Beregnet udfra (Budgethonorar sagsomk.)/kostpris i alt x færdiggørelsesgraden. Faktoren er et udtryk for sagens aktuelle status (værdi) jf. den sagsansvarlige vurdering af sagens stade (færdiggørelsesgrad). Faser På fanen Faser viser en underopdeling til de enkelte sager. Hvilket felt som er fasen angives under parametrene. Man kan vælge mellem art, subtotal, aktivitet og afsnit. Copyright Inventio.IT Rapporter side 10 af 35

11 Trykknapper til forespørgslen IGVA med faktor Udskriv Foretager udskrift af igangværende arbejder, med samme feltoplysninger som på skærmen incl faseopdelingen samt på sidste side vises totalen for alle afdelinger Færdig % Genberegner sagens totale færdiggørelsesgrad jvf. de på fasen ændrede grader Igangværende arbejder aldersopdelt saldoliste Ny fastdefineret udskrift af Igangværende Arbejder. Udskriften overføres automatisk til Excel. Udskriften rekvireres som vist herunder, ved at angive en Til-dato. Udskriften viser en saldo på til-datoen, de foregående 6 måneders periodebevægelse samt en saldo for poster, der er ældre end 6 måneder. Ud over periodetallene vises pr sag, afdeling, bærer, ansvarlig-, ledende-, og udførende revisor samt debitor for sagen. 3.2 Sag Under Sag findes en stribe rapporter, hvoraf flere kan rekvireres på forskellige niveauer. Rapporternes udseende vil være vidt forskelligt alt efter valgt specifikationsniveau Sagskort Udskrift af sagsposteringer Ved bestilling af udskriften kan udvælgelseskriterierne Afdeling, Bærer, Sag, Subtotal, Art, Medarbejder, Ansvarlig, HonorarType og Periode anvendes. Udskriften kan foretage sideskift pr. sag. Copyright Inventio.IT Rapporter side 11 af 35

12 Udskriften udskriver Igangværende-, Afsluttede-, spærrede- eller afsluttede sager. Derudover er der fire niveauer for visningen nemlig Postering, Art, Subtotal og Medarbejder. Visningen er vidt forskellig alt efter hvilket niveau, brugeren vælger. Endvidere er det muligt at vælge specifikation af fakturaer på den pågældende sag, at fravælge disse og endelig at vælge kun at få disse. Vælges begge dele vises fakturaspecifikationen for sig i den nederste del af udskriften med en sammentælling af faktureret total på sagen. Det er nu muligt at få udskrevet en rapport totalside, såfremt der er valgt udskrivning på niveauerne: Art, Subtotal, Medarbejder. Endvidere er rapporten tilføjet, at man kan vælge om der skal være sideskift mellem de enkelte sager eller ej. Sammentælling foregår nu i to subtotaler en for timer og en for udlæg. Primosaldo kan vises på udskriften. Primosaldoen opdeles i timer og udlæg Subtotalkort udvidet ( flyttet til Gamle Rapporter se afsnit 3.7 ) Udskriften viser poster på den/de angivne sag/sager sorteret og summeret pr. subtotal. Endvidere vises fakturaspecifikation samt en grandtotal på sagen. Ved rekvisition af rapporten kan der vælges mellem alle- eller kun åbne poster. Endvidere kan notatet på sagsposteringerne tilvælges Subtotalkort ( min ). Udskrift, der i princippet er et subtotalkort med færre oplysninger. Udskriften er beregnet til eksternt brug, i fald en kunde ønsker en specifikation af posteringerne på en sag. Fakturateksten kan medtages på udskriften enten hele teksten eller kun den første linje Posteringer Visning af samtlige posteringer på skærm. Med shift + F4 kan der indlægges udvælgelseskriterier. Øverst i billedet kan timer og udlæg summeres via trykknappen Beregn Posteringsliste Denne udskrift udskriver en posteringsliste på sagsposter med mulighed for anvendelse af C5 standard subtotal funktioner. Udskriften kan afgrænses på samtlige felter i sagspost kartoteket. Ny afgræsning tilføjes med F2 og fjernes med Alt+F9. Subtotal kan laves på flere felter ad gangen via sortering og trykknappen Subtotal i udskrift promptboksen. Vælges Ja under udskriv subtotal vil rapporten automatisk danne en subtotal jvf. det valgte niveau og sorteringsfelterne. Udskriften egner sig især til udskrivning af specifikation af poster. F.eks. km arter, der vha. den rette afgrænsning og sortering, kun vil vise de km der er kørt i en given periode på en valgt medarbejder og evt. en subtotal for hver medarbejder. Copyright Inventio.IT Rapporter side 12 af 35

13 3.2.6 Posteringsliste med bilag Udskrift, der er beregnet til specifikt at vise originale finansbilagsnumre. Udlæg der posteres på sager via bogføring af en Plus-finanskladde tildeles et finansbilagsnummer på helt normal vis. Poster, der bogføres i Timesag, overføres til finans og får i den forbindelse et bilagsnummer tildelt af Timesag. Denne rapport viser såvel det originale finansbilagsnummer samt det af timesag tildelte bilagsnummer, således at revisionssporet er til stede Posteringsliste Excel Posteringslisten overført til Excelark Bogførte sagskladder Viser bogførte sagskladder. Den enkelte bogførte kladde kan genudskrives her. 3.3 Medarbejder Under dette menupunkt er samlet en række medarbejderrelaterede rapporter Medarbejderkort Udskrift, der viser posteringer pr. medarbejder på forskellige niveauer post, art, subtotal og sag. Udskriften kan afgrænses på flere felter bl.a. fakturerbare/ej fakturerbare poster. Anvendes post-niveau er der mulighed for at medtage posteringsnotater Produktion Produktions rapporten viser en sum pr medarbejder for timer, kost- og salgspris på dels fakturerbare og dels ej fakturerbare posteringer jf. nedenstående eksempel: Copyright Inventio.IT Rapporter side 13 af 35

14 3.3.3 Timeoversigt Udskriver en oversigt af timer pr. medarbejder fordelt i fakturerbar og ej fakturerbar tid samt i overtid og afspadseringstimer opdelt i 4 perioder. Perioden og År til dato samt tilsvarende periode sidste år samt År til dato sidste år. Der kan frit afgrænses på medarbejder kartotekets felter vha. F2 Tilføj ny feltafgrænsning Effektivitet Medarbejderens effektivitet. Udskriver en oversigt over medarbejderens effektivitet. Der udregnes en % som angiver forskellen mellem normtid for medarbejderen og den realiserede forbrugte tid på eksterne sager. Ej disponibel tid/fravær ( f.eks. ferie og afspadsering ) holdes ude af beregningen. Udskriften kan defineres ud fra en given periode, og der vælges beregnings metode for den samlede effektivitet. Ud for rækken timer i alt bliver der beregnet en samlet effektivitet. Her kan der vælges mellem beregnet og gennemsnit. Gennemsnit bliver udregnet således (med1+med2+med3)/3 = gennemsnit % Beregnet bliver udregnet ligesom de andre nedenstående rækker. Der kan afgrænses på de medarbejdere man ønsker at se statistikken på. Copyright Inventio.IT Rapporter side 14 af 35

15 3.3.5 Effektivitet budget. Analogt med effektivitetsrapporten vises budget for en angivet periode og til sammenligning vises realiserede tal for den tilsvarende periode året før Bogførte ugekladder Viser bogførte ugekladder. Den enkelte bogførte kladde kan genudskrives her. Med trykknappen Annuller er der mulighed for at annullere en bogført ugekladde. Annullering af en bogført ugekladde kan enten ske til en sagskladde eller til en anden ugekladde ( evt. med en anden periode ) Statistik Under dette punkt findes der 3 udskrifter, der hver især udskriver en specifikation af medarbejder timer på hhv. medarbejderen, medarbejdertypen og en totalliste for hele firmaet. Udskrifterne giver mulighed for, at anvende sumgrupper på arterne, således at man i en sumgruppe kan få vist de fakturerbare timer og såfremt der ikke oprettes en sumgruppe til de ufakturerbare timer, vil de blive udskrevet pr. art Timer pr. medarbejder Rapporten viser pr. medarbejder antallet af timer, fordelt på arter, for den angivne periode og år til dato. Arterne summeres på de oprettede statustyper ( f.eks. Fak., fakej., ej disp./fravær og sygdom). Anfordringsbillede og rapport. Copyright Inventio.IT Rapporter side 15 af 35

16 Timer pr. medarbejdertype Rapporten viser pr. medarbejdertype antallet af timer, fordelt på arter, for den angivne periode og år til dato. Men her er der mulighed for at slå arter sammen i op til 10 intervaller ved at angive fra og til art samt sætte hak til Anvend SUM. Der kan kun summeres for medarbejdere, der bruger den samme normtidskalender. Kalenderens navn skal skrives i feltet Anvend Kalender. Copyright Inventio.IT Rapporter side 16 af 35

17 Anfordringsbillede. Rapport Timer total Analogt med den foregående rapport. Rapporten viser firmatotaler. Copyright Inventio.IT Rapporter side 17 af 35

18 Timer pr. medarbejder pr. måned. Anfordringsbilledet til rapporten: Rapporten viser alt efter valg realiserede timer pr. medarbejder pr måned fordelt på sager. Rapporten kan vises pr medarbejder eller faggruppe. Valg/definition af faggruppe foretages under tilpasning/parametre fanebladet Diverse og feltet Faggruppe. Rapporten kan afsluttes med en grandtotal. Copyright Inventio.IT Rapporter side 18 af 35

19 Ej fakturerbar tid Rapport, der viser fordelingen af de ej fakturerbare timer. Anfordringsbilledet ser således ud: Timestatistik (med valgfrie kolonner) Brugerdefineret timestatistik, der præsenteres via overførsel til Excel. I anfordringsbillederne afgrænses på medarbejder- og tidsinterval. Kolonneopsætningen foretages under /tilpasning/artopsætning/statistikområder. Bruger bestemmer selv kolonnedefinitionerne og i artskartoteket sættes kolonneoverskrifterne på arterne. Copyright Inventio.IT Rapporter side 19 af 35

20 DST Fraværsstatistik Udskrift af fraværsstatistik til Danmarks Statistik. I henhold til vejledningengældende for 2013 skal alle virksomheder med over 250 ansatte indberette. Derudover udvælges stikprøvevist et yderligere antal virksomheder til indberetning. Herunder vises anfordringsbilledet til dannelse af rapporten. Herover vises den udskrevne rapport. Indberetning foretages i henhold til vejledningen Overtid/ferie Overtid/ferie akkumuleret. Rapport, der viser ferie og flex posteringer med subtotal pr. medarbejder Overtid/ferie pr. medarbejder I anfordringsbilledet bestemmer bruger hvilke felter, der skal med i rapporten. Copyright Inventio.IT Rapporter side 20 af 35

21 Eksempel på rapporten: Copyright Inventio.IT Rapporter side 21 af 35

22 Timefordeling Timer pr. medarbejder fordelt på Norm+, overtid, flextid mv. ( se nedenstående eksempel). Rapporten kan sorteres efter 1) medarbejder, 2) medarbejdertype (kategori) eller 3) kompetenceområde (bærer). (NB der er ikke oprettet medarbejdertyper i eksemplet.) Kørsel Kørselsgodtgørelse Rapport, der opfylder Skat s krav til kørselsafregning. I første billede angives den periode rapporten ønskes udskrevet for. I andet anfordringsbillede angives det medarbejderinterval rapporten ønskes udskrevet for, hvorefter følgende fremkommer: Hvis udfyldt oplyser rapporten dato, fra- og til-adresse for kørslen, formål samt kørte km. Endvidere kilometer tællerens stand ved start og slut på kørslen. Disse felter er rene indtastningsfelter der ligger ingen regnefunktion omkring disse felter. Bilens registreringsnummer tages fra medarbejderkartoteket, men feltet kan overstyres, hvis medarbejderen ikke kører i den sædvanlige bil. Endelig sammentælles kilometrene og multipliceres med de indlagte satser ( høj og lav samt knæk ved p.t km ). Copyright Inventio.IT Rapporter side 22 af 35

23 Kørsel 60 dages reglen. Udskriften foretager et check af det antal gange medarbejderen har kørt den samme strækning indenfor de seneste 12 måneder, således at 60 dages reglen overholdes. 3.4 Faktura Fakturaoversigten viser samtlige faktureringer. Nederst i skærmbilledet vises fakturatekst og beløb for den faktura linjen står på. Copyright Inventio.IT Rapporter side 23 af 35

24 Trykknapper på fakturaoversigten: Genudskriv En faktura genudskrives således som den blev dannet oprindelig. Masseudskriv Maseudskrivning af fakturaer. Fakturaliste Udskriver en liste over fakturaer ud fra de valgte kriterier og default sorteret og summet pr. sag. Sag/debitor Funktionen virker kun ved kald fra fakturaforslag eller sag og har ingen funktion i dette skærmbillede. Funktioner Annuller/tilbagefør Funktion annullerer en faktura ved at danne en kreditnota og frigive de til fakturaen afmærkede poster, således at sagens status er som før fakturaen blev dannet. Annulleringsdatoen kan med fordel sættes til fakturadatoen. Derved undgås periodeforskydninger på rapporter. Funktioner - Opdater betalingsdato. Funktion, der påsætter betalingsdato ud for de fakturaer, der er betalt og udlignet. Funktioner - Udskriv OIO-faktura. Funktion, der danner en elektronisk faktura i OIO format, der anvendes ved fakturering til offentlige myndigheder. Der dannes en lille fil, der skal sendes videre til en modtager, der fungerer som mellemled mellem en privat leverandør og en offentlig kunde. En elektronisk faktura dannes kun såfremt sagen er udfyldt med EAN nummer mv. på fanebladet supplerende oplysninger. Funktioner - Multi OIO-faktura Dannelse af flere OIO fakturaer i en kørsel. Funktioner Marker som afsendt OIO-faktura Med denne trykknap kan fakturaer, som ikke skal sends som OIO alligevell, markeres som værende afsendt, så de ikke bliver sendt. ( det kunne f.eks. være en faktura, der skal krediteres og derfor ikke skal sendes ). Copyright Inventio.IT Rapporter side 24 af 35

25 3.5 Stamdata Sagsstamdata Udskriver stamdata på sager. Copyright Inventio.IT Rapporter side 25 af 35

26 3.5.2 Sagsliste Udskriver sager med sagsnummer og -navn samt start og slut på sagen. Endvidere medtages den registrerede færdiggørelsesgrad fra sagskartoteket Medarbejderliste Oversigt over medarbejdere med afdeling, ansættelses- og fratrædelsesdato samt telefon. Copyright Inventio.IT Rapporter side 26 af 35

27 3.5.4 Priser Udskrift, der viser oprettede priser på medarbejderne Priskategorier Udskrift af priskategorier med priser pr. prisgruppe. Copyright Inventio.IT Rapporter side 27 af 35

28 3.6 Budget Sagsbudget poster. Udskriver budgetposter i listeformat og med mulighed for anvendelse af subtotal funktionen. Der kan afgrænses på samtlige felter i sagsbudget kartoteket Sagsbudget Udskriver sagsbudget pr sag. Udskriften kan rekvireres på niveauerne: post, subtotal, art og medarbejder. Copyright Inventio.IT Rapporter side 28 af 35

29 3.6.3 Sagsbudget medarbejder. Udskriver sagsbudget pr. medarbejder. Udskriften kan rekvireres pr. post, art, subtotal og sag. Endvidere kan vælges mellem alle-, debiterbare- eller udebiterbare timer. Copyright Inventio.IT Rapporter side 29 af 35

30 3.6.4 Sagsbudget/realiseret pr. art. Sagsbudget sammenholdt med realiserede poster samt afvigelseskolonner. Copyright Inventio.IT Rapporter side 30 af 35

31 3.6.5 Sagsbudget/realiseret pr. medarbejder med subtotal pr. medarbejder. Sagsbudget sammenholdt med realiserede poster samt afvigelseskolonner. Subtotal pr medarbejder på sagen Sagsbudget/realiseret pr sag pr. medarbejder. Sagsbudget og realiseret pr. sag pr. medarbejder med afvigelseskolonner. NB kun poster af typen M ( timer ) medtages. Copyright Inventio.IT Rapporter side 31 af 35

32 Copyright Inventio.IT Rapporter side 32 af 35

33 3.6.7 Sagsbudget pr. måned pr. medarbejder Budgetterede tal pr medarbejder fordelt på måneder. Der kan afgrænses på samtlige felter i medarbejderkartoteket. I prompten angives hvilken periode budgettet skal udskrives for samt subtotal koden, som skal trækkes fra den disponible tid ( medarbejderens normtid ). Som det ses af eksemplet vises normtiden for medarbejderen, hvorfra der er trukket fravær mv. hvilket giver den disponible tid for medarbejderen. Indirekte tid er al anden uproduktiv tid, der ikke er angivet under fravær. Herefter udskrives de sager der er budgetteret på. Til sidst vises ikke disponeret tid, hvilket indikerer den til rådighed værende tid. Er den blevet negativ er der budgetteret med overarbejde Budget pr. måned pr. afdeling. Samme udskrift som den foregående, men blot pr. afdeling Medarbejder_faggruppe/resourcetræk Resourcetræk fordelt pr. medarbejder og eller faggruppe pr. måned eller uge. Kun budgetposter af typen M ( timer ) medtages i rapporten. I anfordringsbillede 1 angives medarbejderinterval øvrige felter fra medarbejderkartoteket kan påsættes som udvælgelseskriterier. Copyright Inventio.IT Rapporter side 33 af 35

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Timesag version 2013

Timesag version 2013 6 Periodisk Under menupunktet / Periodisk finder man de periodiske funktioner/kørsler, der kan/skal køres engang imellem alt efter udnyttelsesgraden i. 6 Periodisk... 1 6.1 Manglende registreringer...

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 7 Tilpasning Timesag er beregnet til at holde styr på igangværende arbejder i timeproducerende virksomheder. Grundelementerne er medarbejdere, sager, arter og timer. Grundelementerne grupperes på forskellig

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 3 Timesag Kartotek 3 Timesag Kartotek... 1 3.1 Sagskartotek - Oprettelse/ændring af sager... 2 3.1.1 Indledning... 2 3.1.2 Søgerutine... 2 3.1.3 Sagsnummer... 3 3.1.4 Felter sagskartotek... 3 3.1.5 Trykknapper

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Opgavestyring. TimePlus version 2013

Opgavestyring. TimePlus version 2013 version 2013 Opgavestyring 1 Opgavestyring... 2 1.1 /tilpasning/opgavestyring/opgavetyper... 2 1.2 /tilpasning/opgavestyring/erklæringstyper... 4 1.3 /tilpasning/parametre... 5 1.4 Debitor/kartotek/debitorPlus

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Team Planner. Fakturering

Team Planner. Fakturering Fakturering Indhold: Faktureringsmuligheder...5.2 Regler for faktureing...5.2 Oprettelse af faktura...5.3 Fakturering af forbrug...5.3 Delfakturering...5.3 Fakturering efter budget...5.4 Kreditnota...5.4

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

WEB Registrering - Manual

WEB Registrering - Manual Opsætning af synkronisering mellem C5 og WebReg Under Tilpasning ligger menukald til den generelle opsætning af synkroniseringen mellem C5 og WebReg Web Normtider: Generelle normtider defineres for de

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Finanskursus. *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af. 2. Udskriftssekvenser. 3. Rapportopbygning. 4. Udskrift af rapporten

Finanskursus. *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af. 2. Udskriftssekvenser. 3. Rapportopbygning. 4. Udskrift af rapporten *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af 2. Udskriftssekvenser 3. Rapportopbygning 4. Udskrift af rapporten Hvad består en rapport af? En finansrapport består af 2 dele: Lodret: Den lodrette del af

Læs mere

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Ukuransberegning. Ukuransberegning Ukuransberegning Varer, hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb (ingen vareposter med typen køb), kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant.

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

EazyProject skærmbilleder indhold

EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere