4. udbud af buskørsel Sommer 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. udbud af buskørsel Sommer 2010"

Transkript

1 4. udbud af buskørsel Sommer 2010 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen August 2009

2 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen, som en sammenlægning af Sydbus, Ribe Amts Trafikselskab og ca. 60% af Vejle Amts Trafikselskab. Sydtrafik har til formål, at udføre offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel i den jyske del af Region Syddanmark. I alt køres i køreplanåret 2009/2010 ca køreplantimer og trafikselskabet har i budget 2009 en omsætning på ca. 677 mio. kr. Den konkrete trafikudøvelse tilvejebringes på grundlag af vognmandskontrakter. Det er en del af disse kontrakter, der hermed udbydes. Det samlede udbudsmateriale, som udgør Sydtrafiks 4. udbud, består af 4 dele: DEL I: Udbudsbetingelser med bilagene A-E DEL II: A-kontrakt med bilagene 1-16 DEL III: Beskrivelse af de enkelte pakker DEL IV: Supplerende materiale til information De enkelte pakker i del III indeholder en detaljeret beskrivelse, der omfatter: Generelle oplysninger om pakken Kortmateriale Kontraktgrundlag Periodeoplysninger Vognløb Personaleoplysninger Køreplaner Ver Udbudsbetingelser - side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL I - Udbudsbetingelser Indledning Indholdsfortegnelse udbudsbetingelser og kontrakt Oversigtskort over den udbuddets geografi Tidsplan Pakkeoversigt Udbudsbetingelser 1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2. Den udbudte kørsel 3. Hvem kan byde? 4. Tilbuddets form 5. Prisniveau 6. Tidsfrister og tidsplan 7. Henvendelser 8. Køreplanændringer 9. Virksomhedsoverdragelsesloven 10. Overtagelse af de hidtil anvendte busser 11. Krav til busser 12. Overtagelse af busser ved kontraktens udløb 13. Kontraktløbetid 14. Redegørelse for tilbudsgivers organisation og ressourcer 15. Underleverandører 16. X bus 17. Rutebilstationer og garageanlæg 18. Forbehold 19. Alternative tilbud 20. Sikkerhedsstillelse 21. Aktindsigt - offentliggørelse 22. Kriterier for udvælgelse af tilbudsgivere 23. Kriterier for valg af tilbud og tildeling af kontrakt 24. Kontraktindgåelse 25. Oversigt over bilag ved tilbudsgivningen Bilag til udbudsbetingelser Bilag A1 Bilag A2 Bilag B Bilag C1 Bilag C2 Bilag D Bilag E Ansøgning om tilladelse fra Færdselsstyrelsen Dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Gældserklæring Tilbudsblanket A-kontrakt - tilbud på enkeltpakke Tilbudsblanket A-kontrakt - kombinationstilbud Redegørelse for tilbudsgivers organisation og ressourcer Garantierklæring Ver Udbudsbetingelser - side 3

4 DEL II A-kontrakt 1. Generelt 2. Køreplanlægning m.v. 3. Kørselsomfang 4. Kørslens udførelse, kundebetjening 5. Kvalitetsstyring 6. Takst, kontrol, tælling 7. Reklamer 8. Kørselsmateriellet 9. Betalingsmodellen 10. Afregning m.v. 11. Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse 12. Bonus og modregninger i betalinger 13. Voldgift Bilag til A-kontrakt Bilag 1 Regulering for pris- og lønudvikling Bilag 2 Opgørelse og regulering af køreplantid Bilag 3 Forskrifter vedrørende busser, indretning og udstyr Bilag 3AB1 It udsstyr i buserne Bilag 3 C Busdesign Bilag 4 Oversigt over kørselsmateriellet Bilag 5 Busoplysningsskema Bilag 6 Skema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 kørselsindberetning m.m. Bilag 7 Kvalitetsstyring Bilag 8 Stoppestedstavler Bilag 9 Busovertagelse Bilag 10 Afgivelse af oplysninger om personaleforhold Oplysningsskema om personale Bilag 11 Tilbudsblanketter Bilag 12 Dubleringsaftale Bilag 13 Kravspecifikation til partikelfiltre Bilag 14 Uniformsreglement Bilag 15 Miljødokumentation Bilag 16 Viceværtsforpligtelse på rutebilstationer DEL III Pakkebeskrivelser Pakke 462 Vejle bybusser Pakke 471A Fredericia bybusser - dieselbusser Pakke 471B Fredericia bybusser - gasbusser Kortmateriale, kontraktgrundlag, periodeoplysninger, vognløb, personaleoplysninger og køreplaner er identiske for pakke 471A og 471B. DEL IV Supplerende materiale til information Bilag I Vejle Byråd Bilag II Vejle Teknisk Udvalg Bilag III Fredericia Byråd Eksportfiler fra Trapeze Ver Udbudsbetingelser - side 4

5 Udbuddets geografi Vejle bybusser pakke 462 Stor størrelse forefindes i pakkebeskrivelsen. Fredericia bybusser pakke 471 Stor størrelse forefindes i pakkebeskrivelsen. Ver Udbudsbetingelser - side 5

6 Tidsplan for 4. udbud af buskørsel August Annoncering i EU-tidende Onsdag d. 19/8 Offentliggørelse af udbudsmateriale Fredag d. 2/10 Fredag d. 9/10 Frist for skriftlige spørgsmål Frist for besvarelser Onsdag d. 21/10 Tilbudsfrist kl Åbning af tilbud kl Torsdag d. 10/12 Søndag d. 27/ Valg af vognmænd Ikrafttræden Ver Udbudsbetingelser - side 6

7 Pakkeoversigt, 4. udbud Pakke nr. Start-dato Antal kplt/år Antal busser Max. alder, år Betaling for chaufførfaciliteter, kr./år Pakkecentrum Miljøkrav (røggasemission) 461 Vejle jun x 65 8 Bybus for Vejle Minimum Bybusstandard bybusser 2 (option på 2010 (+ 2 år v. chaufførfaciliteter Busterminal EURO 5 NORM 3 forlængelse option) på skal overholdes med 1+1 år) 3 x 100 Led-bybus Vejle Trafikcenter. Øvrige faciliteter Ledbus vælger vognmanden selv. 471A *) 471B *) Pakke navn Fredericia bybusser, diesel Fredericia bybusser, gas Primære rutenumre Kontrakt løbetid, år Antal siddeog ståpladser, minimum jun x Bybus Fredericia Minimum 2 (option på 2010 Banegård EURO 3 NORM 3 forlængelse suppleret med 4 med PARTIKELFILTER år) skal overholdes Minimum 2 (option på (+ 2 år v. EURO 5 NORM 3 forlængelse option) skal overholdes med 1+1 år) Sum Bustype Bemærkninger Bybusstandard, dieselbusser Bybusstandard, gasbusser *) Vognløb og køreplaner er identiske for de 2 pakker. Forskellen ligger i bustypen (drivmiddel), kontraktperiode og stationeringssted. Ver Udbudsbetingelser - side 7

8 Udbudsbetingelser 4. udbud 1. OMFANG OG ANVENDELSE AF UDBUDSMATERIALET Det samlede grundlag for afgivelse af tilbud er beskrevet i indledningen. Udbudsbetingelserne anvendes kun i forbindelse med tilbudsgivning og efterfølgende indgåelse af kontrakt(er) og indeholder primært vejledninger og krav til tilbudsgiveren for afgivelse af tilbud. Kontrakten om buskørsel fastlægger de krav, der vil være gældende for kørslens udførelse, og angiver, hvordan forholdet mellem Sydtrafik og vognmanden reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen skal udføres på grundlag af de givne kontrakter, og der accepteres kun alternative kontraktformuleringer, hvor det er angivet i udbudsvilkårene. Sydtrafik ønsker på sigt at give vognmændene et økonomisk incitament til at få flere passagerer i busserne. Tilbudsgiver skal derfor være indstillet på i kontraktperioden aktivt at medvirke til udformning af en forsøgsordning om kørsel efter en incitamentsaftale og efterfølgende indgåelse af et kontrakttillæg. Ruter eller pakker, der i givet fald skal indgå i en sådan forsøgsordning, udpeges af Sydtrafik. 2. DEN UDBUDTE KØRSEL Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF. Oversigt over den udbudte kørsel findes forrest i dette bind. Kørslen er inddelt i udbudsenheder, herefter kaldet pakker. Kørslen i de enkelte pakker er nærmere beskrevet i særlige bilag. Bilagene indeholder for hver pakke bl.a. oplysninger om kontrakttype, kontraktlængde, krav til busser, køreplaner, vognløbsplaner og en beregning af kørselsomfanget samt oplysninger om personaleforhold. 3. HVEM KAN BYDE? Aftale om buskørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller en anden juridisk person. Tilbudsgiveren skal opfylde buslovens kvalifikationskrav. Der skal derfor enten foreligge en tilladelse efter buslovens 1, stk. 1 ("grundtilladelse") og tilladelse for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn fra Færdselsstyrelsen. Dokumentation for, at de nødvendige tilladelser foreligger eller kan udstedes, vedlægges tilbuddet. Dokumentationen indhentes hos Færdselsstyrelsen ved at indsende det i bilag A viste skema A1. Færdselsstyrelsen fremsender herefter, hvis tilladelse foreligger eller kan udstedes, et udfyldt skema A2, der vedlægges tilbuddet. Skema A1 kan downloades fra trafikselskabets hjemmeside. Ver Udbudsbetingelser - side 8

9 Dokumentation fra Færdselsstyrelsen skal indhentes af alle tilbudsgivere. Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Færdselsstyrelsen. Det vil blive accepteret, at dokumentationen indsendes, efter at tilbuddet er indsendt, hvis der er rimelige begrundelser herfor. Begrundelsen skal angives ved fremsendelsen af tilbuddet. Dokumentationen skal være Sydtrafik i hænde senest den 2. november I henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", nr af skal tilbudsgiver endvidere - afgive en tro og love erklæring, som skal vedlægges tilbuddet. Erklæringen afgives på det i bilag B Gældserklæring viste skema, der også kan downloades fra trafikselskabets hjemmeside. Sydtrafik kan anmode om supplerende oplysninger til dokumentation af tilbudsgiverens økonomiske og faglige baggrund. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 4. TILBUDDETS FORM Tilbuddet afgives på tilbudsblanketten, der er vedhæftet som bilag C 1 og C 2. Tilbudsblanketterne kan downloades fra trafikselskabets hjemmeside, Tilbuddet skal afleveres i en særlig tilbudskuvert, der rekvireres særskilt hos trafikselskabet. Hvis standardkuverten ikke er rummelig nok, klæbes kuvertens forside på det materiale, der afleveres. Hver kuvert må kun indeholde ét tilbud. Kuverter rekvireres hos Sydtrafik. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner, inkl. eventuel moms og afgifter. Der kan afgives tilbud på en enkelt pakke eller på kombinationer af pakker efter tilbudsgivers eget valg. Ved tilbud på enkeltpakker skal der udfyldes en tilbudsblanket (bilag C 1) for hver pakke. Ved tilbud på en kombination af pakker, skal der udfyldes en tilbudsblanket for kombinationen (bilag C 2). Ved kombinationstilbud skal der også gives tilbud på de enkelte pakker, der indgår i kombinationen og tilbudsnumrene på enkelttilbuddene skal anføres på kombinationstilbuddet. På blanketten til kombinationstilbud (bilag C 2) anføres ikke priser, men alene en procentuel prisreduktion i forhold til de tilbud, der er givet på enkeltpakkerne. Der kan ikke afgives tilbud på pakker, som forudsætter, at andre pakker vindes. Der kan ikke afgives tilbud på en del af en pakke. Tilbud må ikke være afhængig af andre budgiveres bud. På tilbudsblanketten til enkeltpakker (bilag C 1) angives såvel den samlede tilbudspris, som en specifikation af tilbudsprisen. Den samlede tilbudspris angives som betalingen pr. år og betalingen pr. køreplantime i gennemsnit. Såvel felterne med den samlede tilbudspris som felterne med de specificerede priser skal udfyldes. Hvis der er uoverensstemmelse mellem den samlede tilbudspris og de specificerede priser, vil den samlede tilbudspris blive lagt til grund for tilbuddet. Der vil blive set bort fra tilbud, der er baseret på et afvigende antal busser eller køreplantimer i forhold til oversigten inkl. eventuelle fremsendte rettelser. Ver Udbudsbetingelser - side 9

10 I tilbuddet angives de specificerede priser som betalingen pr. køreplantime til dækning af chaufføromkostninger, betalingen pr. køreplantime til dækning af øvrige variable omkostninger og betalingen pr. busmåned pr. driftsbus (reservebusser ikke medregnet) til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i A- kontraktens 19, og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. 5. PRISNIVEAU Tilbuddet angives i prisniveauet for september Der reguleres for udviklingen fra tilbudsgivningen til kontraktstart ved kontraktens ikrafttræden, og herefter i kontraktperioden 2 gange årligt, jf. 21 i A-kontrakten. Reguleringen sker efter et sammenvejet indeks, jf. kontraktens bilag TIDSFRISTER OG TIDSPLAN Tilbud skal være Sydtrafik i hænde senest onsdag den 21. oktober 2009, kl dansk tid på følgende adresse: Sydtrafik Banegårdspladsen Vejen Tilbud, der afleveres personligt, skal afleveres i omstillingen, lokale 414 på 3. sal. Åbning af tilbuddene vil finde sted samme dag fra kl på Hotel Skibelund Krat Skibelund Krat 4 Askov 6600 Vejen Der vil være offentlig adgang. Ved åbningen vil følgende blive oplyst: Hvem der byder, hvilke pakker tilbuddet omfatter, pris pr. år og gennemsnitlig køreplantimepris. Beslutning om, hvilke tilbud, der skal vælges til kontraktindgåelse, træffes på møde i Sydtrafiks bestyrelse d. 10. december Kørslen påbegyndes ved driftsdøgnets start den 27. juni Tilbuddet skal vedstås indtil den 1. maj HENVENDELSER Alle henvendelser vedr. udbuddet skal rettes til én af følgende personer hos Sydtrafik: Økonom Jørgen Fischer eller afdelingsleder Jørgen Præst på Sydtrafiks adresse, telefon eller pr. på Ver Udbudsbetingelser - side 10

11 Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet / forståelsen af udbudsmaterialet eller vedr. proceduremæssige spørgsmål skal stilles skriftligt til Sydtrafik. Henvendelser med henblik på verifikation af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk. Spørgsmål og svar offentliggøres på trafikselskabets hjemmeside og gælder derefter som en del af udbudsmaterialet. Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål hos Sydtrafik er fredag den 2. oktober Sydtrafik offentliggør svar herpå senest den 9. oktober Advisering om ændringer i udbudsmaterialet På Sydtrafiks hjemmeside, er det muligt frem til 9. oktober 2009 at registrere -adresse og løbende blive informeret om ændringer. 8. KØREPLANÆNDRINGER Tilbuddet baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet inkl. eventuelle senere offentliggjorte ændringer. Ændringer i forhold hertil i de endelige køreplaner vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Eventuelle større ændringer af køreplanerne, der er afklaret, inden tilbud skal afgives, offentliggøres på trafikselskabets hjemmeside og gælder derefter som en del af udbudsmaterialet. Ændringer til køreplanerne i udbudsmaterialet vil ikke blive offentliggjort senere end den 9. oktober Køreplanerne i udbudsmaterialet inkl. eventuelle senere offentliggjorte ændringer vil også være udgangspunktet for beregningen af ændringer i kørselsomfanget i henhold til 4 i kontrakten. Det er ikke en betingelse, at tilbuddet baseres på de vognløb, der er angivet i udbudsmaterialet. Det krydses af på tilbudsblanketten, hvad forudsætningen har været. 9. VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSESLOVEN Det forudsættes, at samtlige de pakker, der udbydes, er omfattet af lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-overførelsesdirektiv (77/187 EØF). Den tilbudsgiver, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede tidligere vognmand, der i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1. Tilbudsgiver er i øvrigt i enhver henseende ansvarlig for retsvirkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven og overholdelse heraf. De nødvendige oplysninger vedr. det personale, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakke i pakkebeskrivelserne. Oplysningerne er afgivet af nuværende kontrakthavere. Sydtrafik er uden ansvar herfor. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysninger om personaleforhold m.v. som fremgår af de enkelte pakker og de supplerende oplysninger. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal tilbudsgiver godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning. Der vil herefter bli- Ver Udbudsbetingelser - side 11

12 ve foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 10. OVERTAGELSE AF DE HIDTIL ANVENDTE BUSSER Der er ingen forpligtelse til at overtage hidtil anvendte busser. 11. KRAV TIL BUSSER De driftsbusser, der indsættes ved kontraktstart eller i kontraktperioden, skal opfylde de krav til bustype, busstørrelse, alder og emissioner m.v., der er angivet på forsiderne til de enkelte pakker samt i bilag 3. Tilbudsgiver skal vedlægge tilbuddet en kopi af motorens typegodkendelsescertifikat som dokumentation for, hvilken miljøstandard (EURO III, EURO IV, EURO V osv.) busserne lever op til. Af dette skal fremgå, hvilke værdier motorerne er testet til for de regulerede emissionstyper (PM, NOx, HC og CO), inkl. evt. emissionsreducerende udstyr. Se også bilag OVERTAGELSE AF BUSSER VED KONTRAKTENS UDLØB Kontrakten er udformet, så der ikke ved udløb af kontrakten er pligt for Sydtrafik til at overtage vognmandens busser. 13. KONTRAKTLØBETID Kørslen påbegyndes ved driftsdøgnets start den 27. juni Kontraktløbetiden for de enkelte pakker er angivet i pakkebeskrivelserne. Der skal bydes på den i pakkerne angivne kontraktløbetid. 14. REDEGØRELSE FOR ORGANISATION OG RESSOURCER Tilbuddet skal vedlægges en redegørelse for "organisation og ressourcer", hvori tilbudsgiveren nærmere beskriver, hvordan driftsledelsen vil blive varetaget, og hvordan tilbuddet opfylder kvalitetskravene i udbudsmaterialet. Kravene til indholdet af redegørelsen fremgår af bilag D. Det er centralt, at redegørelsen for organisation og ressourcer er velunderbygget og dokumenterer vognmandens evne til at udføre de i udbudsvilkårene beskrevne opgaver. Redegørelsen for "organisation og ressourcer" er forpligtende for tilbudsgiveren og vil indgå som bilag til kontrakten. I henhold til arbejdsmiljølovgivningen skal udbyder oplyse om forhold, der ved arbejdstilrettelæggelsen har betydning for at sikre et godt arbejdsmiljø. Derfor skal opmærksomheden specielt henledes på, at passage af bump og chikaner kan give store fysiske påvirkninger, hvis de passeres med for høj hastighed. Redegørelsen skal derfor indeholde en beskrivelse af, hvordan chaufføren gøres opmærksom på disse forhold. Ver Udbudsbetingelser - side 12

13 I de køreplaner, der fremgår af udbudsmaterialet, er taget hensyn til vejforhold, herunder bump og chikaner samt trafikforhold. På tilsvarende vis bliver det i forbindelse med den løbende revision af køreplanerne vurderet, om der skal ske justeringer af køretider på grund af ændrede vej- og trafikforhold. Udbyder opfordrer tilbudsgivere til at gennemkøre de ruter, der er omfattet af udbuddet for at få et opdateret overblik over vejforholdene. 15. UNDERLEVERANDØRER På tilbudsblanketten skal tilbudsgiveren oplyse om eventuelle underleverandører og omfanget af disses kørsel. Underleverandører skal opfylde buslovens kvalifikationskrav, og tilladelse efter busloven skal dokumenteres på samme måde, som for vognmænd, der selv udfører kørslen. Tilbudsgiveren er eneansvarlig over for Sydtrafik, dvs. har også det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underleverandører. Antagelse af underleverandør, udskiftningen af underleverandører eller væsentlige ændringer i omfanget af en underleverandørs kørsel i kontraktperioden skal godkendes af Sydtrafik, jf. A-kontraktens 1, stk X BUS Der indgår ikke X busser i dette udbud. 17. RUTEBILSTATIONER OG GARAGEANLÆG Ansvaret for at indgå aftaler om drift af rutebilstationer, påhviler Sydtrafik. Vognmanden skal betale for chaufførfaciliteter på rutebilstationerne. Beløbene, der modregnes i den månedlige afregning, fremgår af pakkeforsiden. Pakke 462, Vejle Bybusser, indeholder en viceværtsforpligtelse for så vidt angår chaufførfaciliteterne på Vejle Trafikcenter. Dette fremgår af pakkeforsiden. Omfanget er beskrevet i bilag 16. Vognløb og stationeringer i udbudsmaterialet er vejledende, idet det står vognmanden frit at anvende andre vognløb og stationeringer. I den forbindelse sørger vognmanden selv for tilvejebringelse af garageanlæg, opstillingspladser og personalefaciliteter. For pakke 471B er der dog pligt til at leje anlæg til gasbusser hos Fredericia Kommune. 18. FORBEHOLD Tilbud må ikke indeholde forbehold. Eventuelle forbehold fra tilbudsgivers side over for udbudsmaterialet skal fremføres skriftligt og afklares senest ved fristen for fremsendelse af spørgsmål den 2. oktober 2009, således at der ikke indgår forbehold i det afgivne tilbud. Ver Udbudsbetingelser - side 13

14 19. ALTERNATIVE TILBUD Der kan ikke afgives alternative tilbud. 20. SIKKERHEDSSTILLELSE Som sikkerhed for vognmandens opfyldelse af kontrakten kræves en anfordringsgaranti på kr. pr. driftsbus. Garantien skal stilles gennem anerkendt pengeinstitut / kautionsforsikringsselskab, og skal foreligge, inden Sydtrafik kan godkende kontrakten. Garantien skal indestå indtil seks måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. I bilag E er der en standardformulering af garantistillelsen. Sydtrafik kan kræve dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder lovgivningens krav til kapitalgrundlag. 21. AKTINDSIGT - OFFENTLIGGØRELSE Sydtrafik kan videregive oplysninger, såfremt dette er påkrævet i henhold til lovgivningen eller en afgørelse er truffet herom af en domstol eller offentlig myndighed, herunder fx den danske stat, konkurrencemyndighederne eller EU-kommissionen. Efter udløbet af tilbudsfristen vil Sydtrafik dels ved åbningen og dels på forespørgsel oplyse, hvem der har indgivet tilbud, hvilke pakker tilbuddene omfatter, antal driftsbusser, og tilbudspriser. Dette svarer til oplysningerne på tilbudsblanketten. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke kræves indskrænkninger i det nævnte oplysningsomfang. 22. KRITERIER FOR UDVÆLGELSE AF TILBUDSGIVERE For udbuddet som helhed vil der kun blive vurderet tilbud fra tilbudsgivere, der opfylder udbudsmaterialets konditioner med vedlæggelse af krævede bilag og korrekt udformede tilbud. For hver enkelt pakke eller kombination vil tilbudsgiveren blive vurderet ud fra - Opfyldelse af udbudsbetingelsernes konditioner - Tilbudsgivers organisation, økonomiske forhold m.v. jf. bilag D, punkt 1 For hver pakke og kombination vil der blive set bort fra urealistiske bud eller bud fra vognmænd, som ikke skønnes at kunne udføre opgaven. Ver Udbudsbetingelser - side 14

15 23. KRITERIER FOR VALG AF TILBUD OG TILDELING AF KONTRAKT Der vil blive tildelt kørsel for pakke 462 og enten pakke 471A eller 471B. Kriteriet for valg af tilbud og tildeling af kontrakt vil være det økonomisk mest fordelagtige. Pakke 462 Vejle bybusser Den tilbudte pris på pakke 462 indgår i vurderingen med en korrigeret pris på % af tilbudt pris afhængig af opfyldelse af Euro V norm eller EEV. Såfremt busserne opfylder forskellige normer, korrigeres ud fra laveste normopfyldelse. Korrigeret pris ift. tilbud pris for pakke 462 Euro III norm Euro IV norm EuroV norm EEV 98 % 97 % Pakke 471A Fredericia bybusser - diesel Den tilbudte pris på pakke 471A indgår i vurderingen med en korrigeret pris på % af tilbudt pris afhængig af opfyldelse af euro-norm/eev. Såfremt busserne opfylder forskellige normer, korrigeres ud fra laveste normopfyldelse. Korrigeret pris ift. tilbud pris for pakke 471A Euro III norm Euro IV norm EuroV norm EEV 100 % 99 % 98 % 97 % Pakke 471B Fredericia bybusser - gas Den tilbudte pris på pakke 471B indgår i vurderingen med en korrigeret pris på % af tilbudt pris afhængig af opfyldelse af Euro V norm eller EEV samt et fradrag på kr. Såfremt busserne opfylder forskellige normer, korrigeres ud fra laveste normopfyldelse. Korrigeret pris ift. tilbud pris for pakke 471B Euro III norm Euro IV norm EuroV norm EEV 98 % 97 % kr kr. Den korrigerede pris beregnes således: Korrigeret pris = Tilbudt pris * X % kr. hvor X er enten 98 eller 97 afhængig af normopfyldelse og kr. svarer til betalingsvilligheden for gasbusser. Valg af tilbud Herefter vælges blandt de konditionsmæssige tilbud den kombination af tilbud, der for trafikselskabet som helhed er den økonomisk mest fordelagtige (den laveste korrigerede pris). Ver Udbudsbetingelser - side 15

16 24. KONTRAKTINDGÅELSE Hvis tilbud på begge pakker vælges fra samme tilbudsgiver, kan Sydtrafik vælge at indgå én eller to kontrakter om den pågældende kørsel. Hvis to tilbud samles i en kontrakt fastsættes betalingssatserne i 19 i A-kontrakten som en sammenvejning af tilbudspriserne for de enkelte tilbud. Satserne i 19, stk. 2 og 3 sammenvejes på grundlag af timetallet for den kørsel, der indgår, mens satsen i 19 stk. 4 sammenvejes efter antal driftsbusser. Udfyldt kontrakt vil blive fremsendt af Sydtrafik. Kontrakten udfærdiges i 2 eksemplarer, der begge underskrives, og således at et eksemplar opbevares af Sydtrafik og et eksemplar af vognmanden. Det eller de tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag. 25. OVERSIGT OVER BILAG VED TILBUDSGIVNINGEN Bilag A2 Bilag B Bilag C 1 Bilag C 2 Bilag D Dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Gældserklæring Tilbudsblanket A-kontrakt tilbud på enkelt pakke Tilbudsblanket A-kontrakt - kombinationstilbud Redegørelse for tilbudsgivers organisation Ver Udbudsbetingelser - side 16

17 Bilag A1 ANSØGNING OM TILLADELSE FRA FÆRDSELSSTYRELSEN Udfyldes af vognmanden (kun i ét eksemplar ikke for hver pakke) Vognmandens navn: og adresse: Der afgives tilbud til Sydtrafik Sæt X Tilbudsgiver har allerede tilladelse(r) til erhvervsmæssig personbefordring EP nr.: Gyldig indtil: Ansvarlig leder: Antal tilladelse: Herudover søges der om yderligere tilladelser Til Færdselsstyrelsens behandling af ansøgningen vedlægger tilbudsgiver: Skatteregnskab og kopi af årsopgørelse fra skattevæsenet, eller Sikkerhedsstillelse, eller Revisorerklæring Sæt X Tilbudsgiver har ikke tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring Der søges om godkendelse af som ansvarlig leder Der søges om tilladelser Tilbudsgiver vedlægger en udfyldt ansøgningsblanket til Færdselsstyrelsen Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen returnerer et skema med oplysninger om det godkendte antal tilladelser. Skemaet vedlægges tilbudsblanketten. Tilbudsgivers underskrift Det ovenstående skema indsendes til Færdselsstyrelsen Ver Udbudsbetingelser - side 17

18 Bilag A2 DOKUMENTATION FOR TILLADELSE FRA FÆRDSELSSTYRELSEN Vognmanden: Ansvarlig leder: Opfylder i forbindelse med udbuddet i Sydtrafik betingelserne for at være godkendt som indehaver af: tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring Godkendelsen gælder indtil år Kravene til økonomi er opfyldt ved Antal tilladelser ( ) Skatteregnskab ( ) Sikkerhedsstillelse ( ) Revisorerklæring Bemærkninger: Færdselsstyrelsens underskrift og stempel Skemaet returneres til tilbudsgiver, som vedlægger det tilbudsblanketten. Ver Udbudsbetingelser - side 18

19 Bilag B GÆLDSERKLÆRING TRO- OG LOVEERKLÆRING på ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love af skal en ordregiver, der udbyder tjenesteydelser, kræve, at enhver tilbudsgiver samtidigt med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Tilbudsgiver: erklærer herved på tro og love ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Dato: Underskrift I TILFÆLDE AF FORFALDEN GÆLD TIL DET OFFENTLIGE Gælden udgør: DKK. Tilbudsgiver: erklærer herved på tro og love kun at have ovenstående beløb som forfalden gæld til det offentlige. Dato Underskrift Ver Udbudsbetingelser - side 19

20 Bilag C 1 Tilbud på enkelt pakke TILBUDSBLANKET A-kontrakt Der udfyldes en blanket for hvert tilbud TILBUD NR.: TILBUDSGIVER Navn: Adresse: Telefon: Kontaktperson: Ansvarlig leder: Kopi af dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen vedlægges TILBUDDETS OMFANG Tilbuddet omfatter pakke: A 471B (sæt kun ét X) 8 år 2 år 8 år (gas) I tilbuddet indgår: køreplantimer/køreplanår driftsbusser TILBUDSPRIS Tilbuddet angives i prisniveau for september 2009 (1) Betaling til dækning af chauf.omk 19.2 kr./køreplantime (2) Betaling øvrige variable omk kr./køreplantime (3) Betaling busafhængig omk kr./busmåned (4) Samlet gennemsnitlig timepris kr./køreplantime (5) Samlet pris pr. år for hele tilbuddet kr./år Ver Udbudsbetingelser - side 20

21 TILBUDSBLANKET A-kontrakt side 2 BUSOPLYSNINGER I tilbuddet indgår (antal som anført på side 1): Tilbudsgiver råder tillige over (antal): driftsbusser reservebusser og ekstrabusser Stationering for reserve- og ekstrabusser: VOGNLØB Er tilbuddet baseret på udbuddets vognløb: JA NEJ Hvis NEJ vedlægges en beskrivelse af vognløb med samme detaljeringsgrad som i udbudsmaterialet UNDERLEVERANDØR Påregnes anvendt underleverandør: JA NEJ Hvis JA: Andel % af køreplantimer Navne på eventuel(le) underleverandør(er): EVT. BEMÆRKNINGER Undertegnede er indforstået med, at kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af A- kontrakten om buskørsel samt af udbudsmaterialet med bilag i øvrigt. Tilbuddet er bindende indtil den 1. maj Tilbuddet skal være Sydtrafik i hænde senest den 21. oktober 2009 kl (underskrift) Redegørelse for organisation og ressourcer vedlægges Medsendte bilag i øvrigt: Ver Udbudsbetingelser - side 21

22 Bilag C 2 - Kombinationstilbud TILBUDSBLANKET A-kontrakt KOMBINATION AF TILBUD NR.: og (anført øverst på bilag C 1) Kombinationstilbuddet er baseret på ovenstående tilbudsnumre. PRISREDUKTION Herunder anføres prisreduktion for kombinationstilbuddet i procent i forhold til de angivne priser i tilbuddene på enkelt pakker. Tilbuddet angives i prisniveau for september 2009 Betaling til dækning af chauf.omk 19.2 Betaling øvrige variable omk Betaling busafhængig omk Reduktion-% EVT. BEMÆRKNINGER (underskrift) Ver Udbudsbetingelser - side 22

23 Bilag D REDEGØRELSE FOR TILBUDSGIVERENS ORGANISATION OG RES- SOURCER. Redegørelsen for organisation og ressourcer skal være velunderbygget og kunne dokumentere vognmandens evne til at udføre de i udbudsvilkårene beskrevne opgaver. Redegørelsen skal indeholde konkrete oplysninger om nedenstående emner og forventet ressourceforbrug hertil, hvor det er relevant. Den skitserede disposition skal følges. 1 Beskrivelse af tilbudsgiverens organisation. 1.1 Beskrivelse af virksomhedsform og ejerforhold. Hvis kørslen skal udføres af et datterselskab eller en enhed under den samlede virksomhed, beskrives kompetencefordelingen mellem "moderselskab" og den udførende enhed. Der skal vedlægges kopi af seneste reviderede regnskab. 1.2 Den udførende enheds nuværende organisation beskrives. Evt. organisationsplan vedlægges. 1.3 Det beskrives, hvordan driftsledelsen konkret vil blive organiseret, hvis tilbudsgiver får den kørsel, der er afgivet tilbud på, herunder i hvilket omfang der vil blive etableret lokal driftsledelse, hvor den forventes placeret, og hvilken kompetence den vil blive udstyret med. 1.4 Beskrivelse af vognmandens evt. særlige ressourcer vedrørende kvalitetsstyring, miljøstyring og kommunikation/information, herunder beskrivelse af, om der er afsat særlige personalemæssige ressourcer til disse opgaver. Desuden ønskes en beskrivelse af, om der er udarbejdet særligt materiale til chauffører i forbindelse med ovennævnte, såsom kvalitetshåndbøger, personaleblade eller lignende. 1.5 Beskrivelse af hvorledes medarbejderne holdes orienteret om forhold i virksomheden, som er af betydning for den enkelte medarbejder. 2 Driftsledelse og driftsovervågning 2.1 Beskrivelse af hvordan driftsovervågningen vil blive varetaget såvel inden for normal kontortid som uden for. Der ønskes specielt en beskrivelse af, hvordan chaufførfremmøde uden for normal kontortid overvåges. Det ønskes endvidere angivet, hvordan kravet i kontrakten om, at Sydtrafik skal kunne komme i kontakt med vognmanden eller en repræsentant for denne i hele driftsdøgnet, vil blive opfyldt. 2.2 Beskrivelse af beredskabet i tilfælde af sygdom hos chauffører eller andet personale. 2.3 Beskrivelse af hvordan kommunikationen mellem driftsledelse og busser vil foregå både i og uden for kontortiden. 2.4 Telefonbetjeningstider og kontoråbningstider for kundehenvendelser. 2.5 Oplysning om afstand fra placering af driftsledelse til pakkecentrum. Ver Udbudsbetingelser - side 23

24 3 Kvalitetsstyring 3.1 Beskrivelse af hvordan kvaliteten vil blive sikret i forbindelse med udførelse af kørslen, herunder om der er opbygget egentlige kvalitetssystemer eller afsat særlige ressourcer til opgaven. 3.2 Beskrivelse af opnåede resultater i kvalitetsmålinger hos andre trafikselskaber. 3.3 Beskrivelse af, hvordan det vil blive sikret, at medarbejderne yder god kundeservice. 3.4 Beskrivelse af sikring af kørslens udførelse, herunder forebyggelse af arbejdsnedlæggelser m.m. 4 Miljøforhold. 4.1 Beskrivelse af virksomhedens miljøpolitik, herunder særlige miljøforanstaltninger. Det oplyses om virksomheden er miljøcertificeret. 4.2 Oplysning om hvorvidt vognmanden udarbejder grønne regnskaber i bekræftende fald skal seneste grønne regnskab vedlægges. 4.3 Oplysning om hvorvidt der anvendes miljømærkede rengøringsmidler på vaskeanlæg, samt om der vil blive etableret vaskeanlæg med brug af genbrugsvand. 4.4 Udgået. 4.5 Kontrolforanstaltninger i forhold til anvendelse af rengøringsmidler og kemikalier 4.6 Oplysning om hvorvidt chauffører deltager i kurser i miljørigtig kørsel og i givet fald i hvilket omfang. 5 Arbejdsmiljø 5.1 Oplysninger om arbejdsmiljøforhold, herunder om virksomheden er certificeret i henhold til arbejdsmiljølovgivningen samt hvilken klassificering virksomheden har opnået i forbindelse med arbejdstilsynets tilsyn. Relevant korrespondance med Arbejdstilsynet vedlægges. 5.2 Redegørelse for vognmandens planer for at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, både chauffører, værkstedspersonale m.fl. Redegørelsen kan indeholde oplysninger om virksomhedens forebyggelsespolitik, sundhedspolitik, integrationspolitik, informationspolitik m.m. 5.3 Beskrivelse af virksomhedens forebyggelse i forbindelse med vold og trusler samt beskrivelse af kriseberedskab i forbindelse med voldsepisoder. 6 Busmateriellet. 6.1 Oplysning om forventede garageringsteder og hvilke faciliteter der forventes etableret de pågældende steder. 6.2 Oplysning om busudskiftningsprogram (skema udarbejdes). 6.3 Tilbudt gennemsnitlige busalder. 6.4 Tilbudt andel af busser, der overholder EURO 5-norm 6.5 Kopi af motorernes typegodkendelsescertifikater 6.6 Oplysning om antal reservebusser. 6.7 Beskrivelse af beredskab ved nedbrud af bus, herunder oplysning om gennemsnitlig afstand fra stationering af nedbrudsreserve til pakkecentrum Ver Udbudsbetingelser - side 24

25 6.8 Oplysning om værkstedsforhold, herunder om i hvilket omfang reparationer vil blive udført på eget værksted samt placering af dette værksted. 6.9 Oplysning om vedligeholdelses- og rengøringsprogram for busparken. 7 Uddannelse 7.1 Beskrivelse af virksomhedens grunduddannelse for nyansatte chauffører omfang og indhold. 7.2 Beskrivelse af virksomhedens efteruddannelse for chauffører omfang og indhold. Herunder belyses virksomhedens politik i forhold til indgåelse af uddannelsesaftaler med henblik på uddannelse af faglærte chauffører. 7.3 Beskrivelse af uddannelsesmæssig indsats for driftsledelse og administrative medarbejdere omfang og indhold 8 Andre oplysninger Andet som vognmanden finder relevant for Sydtrafiks vurdering af selskabets organisation. Ver Udbudsbetingelser - side 25

26 Bilag E GARANTIERKLÆRING Garanti Kontonummer: Garantidebitor: (Vognmand) Garantikreditor: Sydtrafik Banegårdspladsen Vejen Arbejde: Kontraktdato: Udførelse af kontraktkørsel i perioden XXXX På foranledning af garantidebitor holder (bank) til rådighed for Sydtrafik et beløb af DKK... Skriver:... der skal tjene til sikkerhed for Sydtrafik i tilfælde af, at vognmanden i kontraktperioden misligholder sine forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Sydtrafik måtte have i anledning af aftaleforholdet. Sikkerhedsstillelsen ophører 6 måneder efter kontraktens udløb, medmindre Sydtrafik forinden skriftligt og samtidigt meddeler vognmanden og garanten, at der vil blive rejst krav mod sikkerhedsstillelsen. I så fald ophører sikkerhedsstillelsen, når misligholdelsen er afhjulpet. Garantien skal på anfordring fra Sydtrafik frigives til Sydtrafik, uden at Sydtrafik har dokumenteret sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller en voldgiftskendelse. Udbetaling af garantien sker til Sydtrafik på anfordring senest 5 arbejdsdage, efter en skriftlig anmodning er modtaget. Sydtrafik kan uden indvirkning på garantiforpligtelsen give vognmanden udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af vognmandens forpligtelser. Garantien er gyldig med maskinstempling eller 2 underskrifter jf. ovenstående. Ved garantiens bortfald skal denne garantierklæring returneres til (bank). Underskrift:... Bank:... Ver Udbudsbetingelser - side 26

8. udbud af buskørsel Sommer 2014

8. udbud af buskørsel Sommer 2014 8. udbud af buskørsel Sommer 2014 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2013 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

6. udbud af buskørsel Sommer 2012

6. udbud af buskørsel Sommer 2012 6. udbud af buskørsel Sommer 2012 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2011 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

2. udbud af buskørsel Sommer 2009

2. udbud af buskørsel Sommer 2009 2. udbud af buskørsel Sommer 2009 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2008 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

1. udbud af buskørsel Sommer 2008

1. udbud af buskørsel Sommer 2008 1. udbud af buskørsel Sommer 2008 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen September 2007 Udbudsbetingelser, side 1 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

10. udbud af buskørsel

10. udbud af buskørsel 10. udbud af buskørsel Udbudsbetingelser Udbud af kontrakter om kørsel i Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Vejen Kommune samt Regionalkørsel Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2016 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel NT s 21.0 udbud, Udbudsvilkår for B- og T-kontrakt Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel Indhold 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2 2 Den udbudte kørsel 2 3 Hvem kan byde? 2 4 Tidsfrister og

Læs mere

Buskørsel i Herning Kommune

Buskørsel i Herning Kommune 7. udbud Buskørsel i Herning Kommune Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

9. udbud af buskørsel

9. udbud af buskørsel 9. udbud af buskørsel EU-Udbud nr. 2015/S 245-446077 Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om lokal- og bybuskørsel i Sønderborg Kommune Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Marts 2016 Udbudsbetingelser

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser Forord Dette materiale vedrører genudbuddet af Midttrafiks 19. udbud Pendlerruten Silkeborg Århus Nord. Beklageligvis

Læs mere

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter Juni 2014 UDBU DSBETING ELSER midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsvilkår... 7 Væsentlige

Læs mere

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012 27. udbud Struer Kommune Tilbudsåbning januar 2012 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår A- og B-kontrakt 8 1. Udbudsmaterialet 9 2. Retsgrundlaget 9 3. Hvem kan byde

Læs mere

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune 6. august 2009 3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1.

Læs mere

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter.

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter. 6. Udbud Spørgsmål og svar - Spørgsmål 1-3 offentliggjort d. 07.11.2011 - Spørgsmål 4-16 offentliggjort d. 21.11.2011 - Spørgsmål 17-28 offentliggjort d. 30.11.2011 Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvilket kilometertal

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 K E N D E L S E A/S Jens Jensen og Sønner (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Nordjyllands

Læs mere

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Udbud efter forhandling December 2015-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 PRÆKVALIFIKATION... 3 Offentliggørelse af prækvalifikationsmateriale... 3 Udbyder... 3

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

26. udbud. Rute 53 Viborg-Herning, Udbudsbetingelser

26. udbud. Rute 53 Viborg-Herning, Udbudsbetingelser 26. udbud Rute 53 Viborg-Herning, 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår 7 Væsentlige ændringer i udbudsbetingelserne og særlige forhold i dette

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 13. december 2011 De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Bilag D for B-kontrakter

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser Udbud - kørsel med affaldscontainere Udbudsbetingelser Dato: 20. oktober 2014 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: EP, MEL Version: 2 Godkendt af: MEL side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 Der mangler svar på nogle af spørgsmålene. Disse vil blive besvaret senere dog senest d. 30.11.2012. Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

11. udbud. Ikast-Brande Udbudsbetingelser

11. udbud. Ikast-Brande Udbudsbetingelser 11. udbud Ikast-Brande 2009 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 6 Krav til busser mv. 8 Oversigt over vigtige datoer 9 Udbudsvilkår A-kontrakt 10 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 3. juli 1998 K E N D E L S E Nybus A/S, Skørringe Turistbusser A/S, Funchs Turisttrafik ved Erik Funch, Kruse Rute og Turistbiler

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

22. udbud. Silkeborg Kommune Udbudsbetingelser

22. udbud. Silkeborg Kommune Udbudsbetingelser 22. udbud Silkeborg Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 0. Fordord 10 1. Udbudsmaterialet 10 2. Retsgrundlaget 10 3. Hvem

Læs mere

Syddjurs Kommune 2009

Syddjurs Kommune 2009 12. udbud Syddjurs Kommune 2009 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 4 Krav til busser mv. 6 Oversigt over vigtige datoer 7 Udbudsvilkår B-kontrakt 8 Forord 9 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 8 Side 1 af 3 Udbud af regional buskørsel Sagsbehandler:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B 5. udbud Holstebro lokale busruter Udbudsbetingelser Bind B UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR B - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Udbudsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Udbudsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Side Oversigt over den udbudte kørsel, samt krav til busser med videre 4 Oversigt over vigtige datoer 5 Udbudsvilkår A-kontrakt

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE midttrafik.dk J.nr. 1-23-4-216-1-12 MIDTTRAFIKS 36. UDBUD HOLSTEBRO BYBUSSER Juni 2013 UBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere