DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN Opgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave 1 Den 3. januar 2000 indgik dommer Degn og antikvarboghandler Ask aftale om, at Ask skulle tage Degns førsteudgave af Ibsens bog»vildanden«i kommission, således at Ask inden tre måneder skulle sælge bogen for mindst kr. Da salget viste sig svært at gennemføre, besluttede Ask at rette henvendelse til boghandler, baron Bisfeldt, København, der igennem 25 år løbende havde købt udsøgte, skønlitterære værker i Asks antikvarboghandel i Århus. Mandag den 14. februar 2000 udfærdigede Ask et samme dag dateret brev til Bisfeldt med følgende indhold:»kære Bisfeldt. Hermed tilbyder jeg dig, at du kan købe en velbevaret førsteudgave af Ibsens»Vildanden«for kr. Jeg har bogen i kommission for en kunde, som vil have salget gennemført inden tre dage. Hilsen Ask«. Beløbsangivelsen» kr.«skyldtes en skrivefejl, idet Asks mening havde været at kræve kr. for bogen. Ask begik endnu en fejl, idet han i distraktion forsynede kuverten med en adresse, som Bisfeldt var fraflyttet flere år tidligere, hvilket Ask var blevet underrettet om. Ask postede brevet mandag den 14. februar kl Kort forinden havde Ask i radioen hørt, at alt personale i postvæsenet ville strejke hele det følgende døgn på grund af planlagte besparelser. Som følge af fejladresseringen og poststrejken kom brevet vedrørende»vildanden«først frem til Bisfeldt torsdag den 17. februar. Bisfeldt sendte samme dag et brev til Ask, hvori han meddelte, at han gerne ville købe»vildanden«for kr. Ask modtog dette brev den 18. februar om formiddagen, men foretog sig intet i den anledning. Den 21. februar købte Ask et originalt, aldrig offentliggjort manuskript skrevet af Adam Oehlenschläger, med titlen»jeremiaden«. Dagen efter anbragte Ask manuskriptet i en glasmontre i sin forretning. På montren var anbragt et skilt med følgende ordlyd:»oehlenschlägers manuskript»jeremiaden«til salg. De har mulighed for at erhverve dette unikum ved indlevering af Deres pris i lukket kuvert ved kassen -

2 senest onsdag den 15. marts kl «. Inde i montren stillede Ask et skilt med teksten»mindstepris kr.«. Ask anbragte imidlertid dette skilt så uhensigtsmæssigt, at det straks væltede, således at det kom til at ligge med tekstsiden nedad. Skiltet var herefter usynligt udefra. Ask modtog én enkelt kuvert vedrørende»jeremiaden«. Denne kuvert blev afleveret af konsul Kortzen personligt den 14. marts. Da Ask åbnede kuverten fra Kortzen den 15. marts ved middagstid, konstaterede han, at Kortzen ville give kr. for»jeremiaden«. Ask undrede sig over den lave pris og undersøgte glasmontren. Først herved blev han opmærksom på det væltede skilt. Den 16. marts om formiddagen ringede Kortzen til Ask for at forhøre sig om»jeremiaden«. Ask oplyste om det væltede skilt og meddelte, at Kortzens pris var for lav. Da Kortzen sagde, at han var parat til at betale kr. for»jeremiaden«, afslog Ask med henvisning til, at han samme dags morgen havde modtaget en henvendelse fra en mulig norsk køber. Herimod protesterede Kortzen voldsomt. Den 16. marts kl solgte Ask»Vildanden«og»Jeremiaden«til en velhavende norsk samler for henholdsvis kr. og kr. Den 16. marts kl ringede Kortzen atter til Ask. Da Ask oplyste om salget af»jeremiaden«, krævede Kortzen erstatning af Ask. Kortzen opgjorde sit krav til principalt kr., subsidiært kr. Ask bestred at skylde Kortzen noget som helst. Parterne var enige om, at»jeremiadens«værdi var kr. Den 17. marts ringede Bisfeldt til Ask for at forhøre sig om»vildanden«. Under samtalen kom hele hændelsesforløbet vedrørende»vildanden«for en dag. Bisfeldt krævede herefter, at Ask betalte ham kr. i erstatning. Ask bestred at skylde Bisfeldt noget som helst. Parterne var enige om, at»vildandens«værdi var kr. Der anmodes om en stillingtagen til de rejste erstatningskrav. 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Forholdet mellem Ask og Bisfeldt -»Vildanden«Asks brev med dateringsdatoen den 14. februar har karakter af et tilbud. Tilbudet er behæftet med en skrivefejl, jf. AFTL 32, stk. 1, hvorom Bisfeldt efter alt at dømme er i god tro. Det er oplyst, at der mellem Degn og Ask foreligger et kommissionsforhold, jf. kommissionslovens 4 og Lærebogen s Ask forpligter herefter alene sig selv ved tilbudet og ikke kommittenten, jf. kommissionslovens 56 og Lærebogen s I overensstemmelse hermed retter Bisfeldt da heller ikke noget krav mod Degn. (Kommissionslovens 54 om tredjemands eksstinktion af kommittentens ret er uden betydning, allerede fordi Bisfeldt ikke gør krav på»vildanden«). Det erstatningskrav på kr., som Bisfeldt rejser over for Ask, svarer til forskellen mellem bogens værdi (15.200) og den tilbudte pris ( kr.). Da der er tale om et erstatningskrav i form af positiv opfyldelsesinteresse, må det undersøges, om Ask er aftaleretligt forpligtet over for Bisfeldt. Ask oplyser i sit tilbud af 14. februar, at han har bogen i kommission for en kunde, som vil have salget gennemført inden tre dage. Ask har således fastsat en acceptfrist, jf. aftalelovens 2. Acceptfristen udløber den 17. februar, idet der ses bort fra dateringsdatoen og tælles tre dage frem, jf. Lærebogen s. 57 f. Asks oplysning om, at kommittenten har fastsat acceptfristen, er ukorrekt, men herpå kan Bisfeldt ikke støtte nogen ret, idet Ask i sine salgsbestræbelser er berettiget til at fastsætte de frister, han finder hensigtsmæssige. I det foreliggende tilfælde er det Asks fejladressering og poststrejken, som bevirker, at tilbudet først kommer frem den 17. februar. Spørgsmålet er, om disse forhold har betydning for acceptfristens beregning. Svaret er klart benægtende: En tilbudsgiver, som har benyttet sig af muligheden for at fastsætte en acceptfrist, står frit efter fristens udløb, uanset af hvilken grund accepten ikke er kommet frem, jf. Lærebogen s. 55 f. og s. 60. Bisfeldts accept, som kommer frem den 18. februar, er således for sen. Bisfeldts for sene accept har karakter af et nyt tilbud, jf. AFTL 4, stk. 1. Spørgsmålet er, om Ask har tilsidesat en reklamationspligt, jf. AFTL 4, stk. 2, idet han ikke reagerer over for Bisfeldts svar, førend han bliver kontaktet af Bisfeldt den 17. marts. Da Bisfeldt ikke selv har kunnet gå ud fra, at hans accept var rettidig, er det åbenbart, at Ask ikke er blevet forpligtet ved passivitet, jf. Lærebogen s. 63. Det gør i den forbindelse ingen forskel, at der igennem 25 år har været løbende samhandel mellem Ask og Bisfeldt. Konklusionen er, at Bisfeldt ikke får medhold i det rejste erstatningskrav, idet Ask ikke er aftaleretligt forpligtet. 2. Forholdet mellem Ask og Kortzen -»Jeremiaden«Kortzen opgør sine erstatningskrav til differencen mellem den tilbudte pris ( kr.) og bogens værdi ( kr.) henholdsvis mindsteprisen ( kr.). Da begge krav er opgjort efter reglerne om positiv opfyldelsesinteresse, må det undersøges, om Ask er aftaleretligt forpligtet over for Kortzen. Skiltet på montren må utvivlsomt forstås således, at Ask - for at opnå den højest mulige pris - søger at sælge»jeremiaden«ved en form for auktion. Udbud på auktion er 3

4 som udgangspunkt kun en opfordring til at gøre tilbud, jf. Lærebogen s. 53. Udgangspunktet må klart fastholdes i den foreliggende situation, idet hverken skiltet på montren (med angivelse af en frist for indgivelse af bud) eller skiltet i montren (med angivelse af en mindstepris) indebærer, at»jeremiaden«er sat til absolut bortsalg. Da Ask alene har fremsat en opfordring til at gøre tilbud, har der på intet tidspunkt påhvilet Ask nogen som helst forpligtelse til at sælge til Kortzen. Det er herefter uden betydning, at Kortzen ikke havde mulighed for at kende opfordringens mindstepris, ligesom det er uden betydning, at Kortzen som den eneste bød på»jeremiaden«inden udløbet af den i opfordringen fastsatte frist. Konklusionen er, at Kortzen ikke får medhold i nogen af de rejste erstatningskrav, idet Ask ikke er aftaleretligt forpligtet.»lærebogen«er: Lennart Lynge Andersen, Palle Bo Madsen og Jørgen Nørgaard: Aftaler og mellemmænd, 3. udgave (1997). 4

5 Opgave 2 Benny Bugge, der ejede en benzintankstation, indgik i april 2000 aftale med entreprenør Ejvind Eg om, at denne skulle stå for en udvidelse af servicestationen med en vaskehal. Den 2. maj 2000 kl mødte Eg op hos Bugge med arbejdsmanden Anton Ask og en gravemaskine. For at afskærme byggeområdet fra den almindelige færdsel på servicestationen blev et trådhegn og et skilt med teksten»arbejdsområde. Adgang forbudt«sat op. Forinden Eg kørte bort og dermed overlod arbejdet til Ask opfordrede han Bugge til at»holde godt øje med Ask resten af dagen«. Fra benzintankens butiksvindue fulgte Bugge ivrigt arbejdet, og han noterede omhyggeligt den lange pause, Ask indledte kl Efter pausens ophør satte Ask sig til rette på gravemaskinen og begyndte at grave ud til vaskehallens fundament i umiddelbar forlængelse af den allerede eksisterende bygning. I takt med at jorden blev gravet op, kørte Ask jorden hen i den modsatte ende af pladsen, hvor han læssede jorden af på en ladvogn. Ask, der var optaget af arbejdet, lagde ikke mærke til, at Bugge var gået ind på byggepladsen for at erindre Ask om, at der lå et telefonkabel tæt ved husmuren. Da Bugge pludselig råbte Ask an, trådte Ask i forskrækkelse på gravemaskinens speeder i stedet for på bremsen, hvorved han påkørte husmuren. Huset måtte som følge heraf repareres for kr., hvilket betaltes af Bugges bygningsforsikringsselskab, Himmerland GF, med fradrag af en selvrisiko på kr. Ved påkørslen af huset påførtes gravemaskinen tillige en skade, som det kostede kr. at udbedre. Chokeret over uheldet satte Ask gravemaskinen i bakgear og bakkede gennem en åbning i trådhegnet ud fra byggeområdet og ind på selve servicestationens område. I samme øjeblik kørte den 14-årige Claus Cervin med stor fart ind på servicestationen på en ulovligt tunet knallert, som han kørte på, til trods for at han ikke havde knallertbevis. Claus bremsede hårdt op og drejede skarpt for at undvige gravemaskinen, hvorved han mistede herredømmet over knallerten og væltede. Som følge af styrtet pådrog Claus, der ikke havde styrthjelm på, sig en hjernerystelse og et dybt sår på venstre ben. Da Claus siden 5-års alderen havde lidt af insulinkrævende sukkersyge, udviklede skaden sig 5

6 således, at benet måtte amputeres under knæet som følge af koldbrand. Det varige mén blev på 50 %. Eg havde tegnet lovpligtig ansvarsforsikring for gravemaskinen i forsikringsselskabet Trekroner. Ansvarsforsikringen dækkede ifølge policen»enhver ansvarspådragende skade forvoldt ved benyttelse af gravemaskinen«. For knallerten var der tegnet lovpligtig ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Zürich med en selvrisiko på 500 kr. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? Der skal ikke tages stilling til den beløbsmæssige størrelse af eventuelle personskadekrav. 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på huset Skaden sker ved benyttelse af gravemaskinen som motorkøretøj uden for FL s geografiske anvendelsesområde (byggeplads), jf. FL 1 (Lærebogen s. 187 f.). Eg er altså ikke objektivt ansvarlig for skaden efter FL 104, stk. 1. Ansvarsforsikringen dækker ifølge policen kun, såfremt der er et ansvarsgrundlag (her culpa), jf. FL 102 (Lærebogen s. 186 og 188 f.). Ask handler simpelt uagtsomt i skadessituationen ved at træde på speederen i stedet for på bremsen. Eg hæfter i medfør af reglen i DL for Asks culpøse skadeforvoldelser under udførelsen af arbejdet (Lærebogen s. 157 ff.). (Bugges»tilsyn«indebærer ikke, at han er arbejdsgiver for Ask). Ask er på grund af reglen i EAL 21 afskåret fra at påberåbe sig EAL 19, stk. 3's bestemmelse om bortfald af ansvaret som følge af bygningsforsikringen og ansvarsforsikringen for gravemaskinen (Lærebogen s. 335 og s. 339). Reglen i EAL 23 medfører imidlertid, at der ikke kan rejses noget krav mod Ask (Lærebogen s. 167 ff.). Egs ansvar for den del af skaden, der er dækket af bygningsforsikringen, bortfalder ikke i medfør af reglen i EAL 19, stk. 1, idet situationen er omfattet dels af EAL 19, stk. 2, nr. 2 (Lærebogen s. 333 f.), dels af EAL 21 (Lærebogen s. 335). Himmerland GF s regreskrav på kr. mod Eg/Trekroner, jf. EAL 22, stk. 1, forudsætter, at ansvaret ikke nedsættes/bortfalder som følge af Bugges medvirken (Lærebogen s. 302 og 336). Skiltet har til formål at forhindre tilfældigt forbipasserende i at komme til skade på området, men skal også sikre, at arbejdet kan ske uhindret. Bugge har dog ikke udvist en sådan uagtsomhed, at han selv bør bære en del af skaden en eventuel uagtsomhed er altså ikke relevant i medvirkenssammenhæng (Lærebogen s. 297 ff. (navnlig s. 299)). Himmerland GF har altså fuld regres til Eg/Trekroner. Bugge kan kræve selvrisikoen på kr. erstattet af Eg/Trekroner. Heller ikke dette krav reduceres efter medvirkensbetragtninger, jf. det ovenstående (Lærebogen s. 326). 2. Skaden på gravemaskinen Ask har udvist simpel uagtsomhed, men Ask er ikke ansvarlig for skaden i medfør af EAL 23, stk. 3, jf. stk. 1 (smh. det ovenstående og Lærebogen s. 167 ff.). (Skaden dækkes selvsagt ikke af gravemaskinens ansvarsforsikring, hvorved hverken EAL 19, stk. 3, eller 21 er relevante). 3. Claus Cervins personskade Claus kan rejse krav om godtgørelse for varigt mén, jf. EAL 4 (Lærebogen s. 224 ff.), godtgørelse for svie og smerte, jf. EAL 3 (Lærebogen s. 223 f.), og erhvervsevnetabserstatning, jf. EAL 8 (Lærebogen s. 231) gravemaskinen benyttes som trafikmiddel, og der er tale om et færdselsuheld, jf. FL 101, stk. 1 (se hertil Lærebogen s. 46 og s. 190 f.), inden for FL s geografiske område (servicestationens område), jf. FL 1 (Lærebogen s. 187 ff. og 192). Eg er som ejer og bruger af gravemaskinen objektivt ansvarlig, jf. FL 101, stk. 1, jf. 104, stk. 1. Der påhviler Ask et culpaansvar efter reglen i FL 104, stk. 2 (Lærebogen s. 192 f.). 7

8 Claus har medvirket til skadens indtræden, idet han kører med»stor hastighed«, kører uden styrthjelm og som 14-årig ikke har knallertbevis. Den udviste uagtsomhed har dog ikke en sådan karakter, at der kan antages at være det fornødne grundlag for at nedsætte personskadeerstatningskravet, jf. FL 103, stk. 1, jf. 101, stk. 2 (Lærebogen s. 200 f. og s. 298 m. note 5). Erstatningskravet kan rejses direkte mod Trekroner, jf. FL 108, stk. 1 (Lærebogen s. 202 ff.). Claus s forudbestående lidelse, diabetes, er en»indkapslet«særlig følsomhed. Da amputationen af benet er en kausal og adækvat følge af færdselsuheldet, kan Claus kræve godtgørelse for det fulde varige mén på 50 % (Lærebogen s. 283 og 291).»Lærebogen«er: Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret, 4. udgave (1999). 8

9 Opgave 3 Den 10. april 2000 indgik bagermester Kaj Kold og bilforhandler Svend Stuhr aftale om Kolds køb af»et stk. fabriksny, rød varevogn Toyota Carrier Standard for kr. kontant«. Varevognens normalpris var kr., men Stuhr ydede denne dag sine kunder en rabat på 10 procent i anledning af sit forretningsjubilæum. Da Kold sagde, at han havde akut behov for vognen i sin bagerivirksomhed, gav Stuhr en garanti for levering senest den 14. april. Stuhr oplyste i den forbindelse, at han ville modtage et parti varevogne af den pågældende model og farve en af de nærmeste dage. Den 14. april modtog Kold en telefax fra Stuhr, der meddelte, at han ikke havde modtaget det forventede parti varevogne, og at han gerne ville høre, om Kold stadig var interesseret i handelen. Kold svarede straks pr. telefax, at han krævede levering så hurtigt som muligt, men at han i øvrigt forbeholdt sig sin retsstilling i enhver henseende. Den 25. april om morgenen modtog Kold en telefax fra Stuhr, der meddelte, at han nu havde tre eksemplarer af den ønskede varevogn på lager, således at Kold kunne hente sin bil samme dag kl Samme dags formiddag gjorde Stuhr alle tre varevogne klar til levering. Da han passerede den ene af bilerne med et stykke værktøj i hånden, forårsagede han til sin ærgrelse en cirka 15 centimeter lang, ikke særlig dyb ridse i bilens ene bagskærm. Da Kold samme dag kl indfandt sig på Stuhrs forretningsadresse, foreviste Stuhr de tre varevogne, idet han oplyste, at ingen af bilerne var solgt. Stuhr bad Kold kigge nærmere på bilerne, inden han valgte den, han syntes bedst om. Da Kold havde travlt, pegede han blot på den nærmeste varevogn uden at være opmærksom på, at han havde udpeget den ridsede bil. Stuhr overrakte Kold nøglerne til bilen, og Kold overrakte Stuhr en check lydende på kr. Inden Kold kørte hjem i varevognen, sagde Kold til Stuhr, at han frafaldt»ethvert muligt krav i anledning af handelen«. Da Kold kl kom tilbage til bageriet, opdagede han ridsen. Kold ringede straks til Stuhr og meddelte, at ridsen var»fuldstændig uacceptabel«, og at Stuhr straks måtte levere ham en anden bil. Dette afviste Stuhr bestemt. Stuhr oplyste - i overensstemmelse med sandheden - at ridsen kunne udbedres, således at skaden ville være fuldstændig 9

10 usynlig og uden nogen som helst betydning for bilens værdi og holdbarhed. Stuhr tilbød Kold, at denne kunne få skaden gratis udbedret på Stuhrs værksted i løbet af få dage. Stuhr tilbød også, at Kold i stedet kunne få et afslag i købesummen på kr. til dækning af reparationsudgiften. Kold meddelte hertil blot, at han hævede handelen og krævede kr. i erstatning, svarende til forskellen mellem den aftalte købesum og markedsprisen for en tilsvarende bil. Kold tilføjede, at han ikke ville tilbagelevere varevognen, før Stuhr betalte den krævede erstatning. Stuhr bestred, at Kold kunne hæve, ligesom han bestred ethvert erstatningskrav. Natten mellem den 25. og 26. april blev varevognen udsat for hærværk, mens den holdt parkeret i Kolds aflåste garage. Under hærværket blev samtlige bilens ruder knust med et boldtræ. Gerningsmanden blev aldrig fundet. Den 26. april kl ringede Kold til sit pengeinstitut og bad en medarbejder spærre den check på kr., som Kold dagen forinden havde udstedt til Stuhr. Da Stuhr kl forsøgte at hæve checken, fik han at vide, at beløbet ikke kunne udbetales. Samme dags formiddag ringede Stuhr til Kold og forlangte bilen udleveret, idet Kold ikke havde betalt»kontant«. Da Kold oplyste om hærværksskaden, krævede Stuhr kr. af Kold, hvilket beløb svarede til udgiften til isætning af nye ruder i varevognen. Kold bestred Stuhrs krav og fastholdt i øvrigt sine synspunkter fra den foregående dag. Hvorledes er retsstillingen mellem Stuhr og Kold? 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 Der er tale om handelskøb, jf. KBL 4, der har karakter af genuskøb, jf. KBL 3. Se Lærebogen s. 36 ff. og s. 40 f. 1. Kolds ophævelse Ridsen i den købte varevogn udgør utvivlsomt en mangel: Dels er bilen er solgt som»fabriksny«, dels har Stuhr tilsidesat sin loyale oplysningspligt ved ikke at oplyse om skaden, jf. hertil Lærebogen s. 115 og s. 116 f. Til trods for, at Kold knap ser på bilerne, efter at Stuhr har givet ham ret til at vælge, har Kold ikke tilsidesat sin undersøgelsespligt, jf. KBL 47. En sælger kan således ikke påberåbe sig KBL 47, hvis han har kendskab til, at varen er mangelfuld, og han samtidig ser, at køberen ikke følger en opfordring til at undersøge varen, jf. Lærebogen s (En køber har i øvrigt ikke - uanset sælgerens opfordring - nogen særlig grund til at undersøge en fabriksny bil for ridser). - Kold er heller ikke afskåret fra at påberåbe sig manglen som følge af udtalelsen om at frafalde»ethvert muligt krav i anledning af handelen«. Udtalelsen vedrører efter sammenhængen Kolds eventuelle krav i anledning af forsinkelsen - og må i øvrigt forudsætte, at Stuhr nu har opfyldt korrekt. Under alle omstændigheder er udtalelsen ikke til hinder for, at Kold kan påberåbe sig en mangel, som Stuhr kendte, og som Stuhr vidste, at Kold ikke havde opdaget. Manglen kan ikke anses for væsentlig, jf. KBL 43, stk. 2: Dels er manglen af begrænset økonomisk betydning (4.000 kr.) set i forhold til bilens pris ( kr.). Dels kan manglen udbedres fuldstændigt, således at ridsen bliver usynlig og uden betydning for bilens værdi og holdbarhed. Da der er tale om genuskøb, er manglen ikke desto mindre hævebegrundende, idet Stuhr kendte manglen på et sådant tidspunkt, at han uden urimelig opofrelse kunne have skaffet en mangelfri genstand, jf. KBL 43, stk. 2. Stuhr kunne f.eks. blot have leveret en af de to tilsvarende, mangelfri biler, han havde i sin forretning. Se Lærebogen s Stuhrs tilbud om afhjælpning hindrer ikke Kold i at hæve, idet afhjælpningen ikke kan ske inden udløbet af den tid, da Kold er forpligtet til at afvente levering, jf. KBL 49, stk. 1: Stuhr har givet garanti for levering inden den 14. april, således at der foreligger fikskøb, jf. KBL 21, stk. 2. Stuhr kan herefter ikke afskære Kolds hæveadgang ved den 25. april at tilbyde afhjælpning»i løbet af få dage«. Stuhrs tilbud om et afslag i købesummen forhindrer selvsagt ikke Kold i at udnytte sin hæveadgang. Kolds reklamation er klart rettidig, idet Kold hæver samme dag, som bilen leveres, jf. KBL 52, stk. 2. Den omstændighed, at der er sket hærværk på bilen, afskærer ikke Kold fra at hæve købet, jf. KBL 58 og nærmere nedenfor. Konklusionen er, at Kold er berettiget til at hæve købet. 2. Kolds erstatningskrav på kr. Stuhr er forpligtet til at erstatte Kold det krævede prisdifferencetab på kr., jf. KBL 45, jf. 25: Kold har berettiget hævet købet, og Stuhr har klart handlet ansvarspådragen- 11

12 de ved at udlevere den ridsede bil til Kold. Se Lærebogen s. 108, s. 136 og s Stuhrs krav på udlevering af bilen Kold er ifølge KBL 57 stk. 2, berettiget til at tilbageholde bilen til sikkerhed for erstatningskravet på kr. (Stuhr har hverken betalt Kold dette beløb eller stillet betryggende sikkerhed herfor, jf. KBL 57, stk. 2). Se Lærebogen s Da Kolds ophævelse er berettiget, indebærer hans spærring af checken ingen misligholdelse. Stuhr kan således ikke som følge af Kolds manglende kontante betaling hæve købet i medfør af KBL 28, stk Stuhrs krav på betaling af kr. Kold har opbevaret bilen i en aflåst garage og har således opfyldt sin omsorgspligt, jf. KBL 55 og Lærebogen s. 148 f. Hærværket på bilen er i forholdet mellem parterne en hændelig begivenhed, som Stuhr bærer risikoen for, jf. KBL 58 og Lærebogen s. 71. Kold skal således ikke betale Stuhr de krævede kr. til dækning af hærværksskaden. Konklusionen er, at Kolds ophævelse er berettiget, men at Stuhr kun kan kræve bilen udleveret mod betaling af Kolds erstatningskrav på kr. Stuhr kan ikke rette noget krav mod Kold i anledning af hærværksskaden.»lærebogen«er: Nils Elmelund m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udgave (1996). 12

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave 1 Arne Als ejede to skulpturer. Den ene -»Narcissus«- var sandsynligvis udført af en af Bertel Thorvaldsens elever, men kunne dog være udført af mesteren

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008 Opgave nr. 1 Arne Ask, Ålborg, var indehaver af et specialværksted, der indkøbte og restaurerede gamle Volkswagen-cabriolet er samt alle Volkswagen-modeller af typen Karmann

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Efter den 16. august 2010 at have tilbragt en varm sommerdag ved stranden ud for Bellevue fik den 16-årige Ulf Utzon lyst til at erhverve en vandscooter

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 Arild Asp var indehaver af den store radio-/tv-forretning»radiostationen«i Århus, hvor der var 25 ansatte ekspedienter. Asp var af den opfattelse, at

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at indklagede tilbagebetaler

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000 Opgave 1 Til det årlige loppemarked i Krejlerstorp medbragte Arne Als et større skuffedarium, et maleri og en kommode, som han havde arvet efter en tante, der ofte havde

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet mangler ved telefonens oplader inden for rimelig tid.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001. Hovedområde: BSS /Jura

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001. Hovedområde: BSS /Jura Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 15. august 2014

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere