FORORD...5 NYT I INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder..."

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING FLYTTEUDGIFTER FORSIKRINGER FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FRI BIL FRI BOLIG HELÅR FRI BOLIG SOMMER...20 FRI TELEFON INKL. INTERNET FRIKORT TIL OFFENTLIG BEFORDRING...23 GAVER Lejlighedsgaver...25 JUBILÆUMSGRATIALE...25 KANTINEORDNINGER...26 KONTINGENTER...27 KRITISK SYGDOMSFORSIKRING...27 LYSTBÅD...28

3 PARKERINGSPLADS...29 PC...29 PERSONALEKLUBBER TILSKUD TIL...30 PERSONALELÅN RABATTER...32 RECEPTION FOR MEDARBEJDERE STUDIE- OG FORRETNINGSREJSE SOCIALE ARRANGEMENTER...34 SPONSORBILLETTER...35 SUNDHEDSUDGIFTER ARBEJDSGIVERBETALTE...35 TV- OG RADIOLICENS, KABEL TV/ABONNEMENT M.V TYVERIALARM UDDANNELSE ARBEJDSGIVERBETALT...38 Redaktionen er sluttet den 2. januar 2014.

4 4

5 FORORD Denne pjece er udarbejdet for at belyse de skattemæssige forhold omkring personalegoder i ansættelsesforhold. Reglerne gælder ligeledes for bestyrelsesmedlemmer i selskaber eller foreninger. I princippet kan det lade sig gøre at tilbyde medarbejderne alt som personalegoder mod lønomlægning. Spørgsmålet er blot, hvordan den efterfølgende beskatning af godet er. En pc stillet til rådighed mod lønomlægning er en dårlig ide, da medarbejderne skal beskattes af 50 % af pc ens nyværdi i den periode, hvor medarbejderen har rådighed over pc en dette er typisk 3 år. Dermed vil en nedgang svarende til pc en nyværdi modsvares af en beskatningsgrundlag på 150 % af nyværdien. Personalegoder behandles ikke ens skattemæssigt, og denne pjece skal forsøge at give et overblik, hvordan de enkelte personalegoder skal behandles. Denne pjece retter sig mod arbejdsgivere og deres muligheder for at tilgodese deres medarbejdere. Vi kan henvise til vores pjecer Medlemsgoder om fagforbund/fagforeningers mulighed for udbetaling til deres medlemmer samt Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse om udbetalinger til medarbejdere på rejse. Såfremt det måtte ønskes, kan flere eksemplarer af nærværende pjece samt ovennævnte pjecer bestilles eller downloades via 5

6 NYT I 2014 SKAT har i løbet af 2013 kommet med følgende væsentlige ændringer til personalegoder: Fri bil beregning: Nedsættelse af beskatningsgrundlaget med 25 % sker fra 1. januar 2013 først efter fulde 36 måneder. Ændringen gælder også allerede indregistrerede biler. Se nærmere under punktet Fri bil. Skattepligtige sundhedsordninger: I løbet af 2013 er der kommet afklaring på forskellige problemstillinger ved skattepligtige sundhedsordninger. Se nærmere under punktet Sundhedsudgifter arbejdsgiverbetalte. Fri bolig: Hidtil har Skatterådet fastsat nogle skematiske lejebeløb ud fra beliggenhed og størrelse. Disse skematiske beløb bortfalder fra 1. januar Herefter skal markedslejen anvendes. Se nærmere under punktet Fri bolig helår. Lønomlægning rejse-/befordringsgodtgørelse: Det er ikke længere muligt at indgå eller ændre eksisterende aftaler om lønnedgang mod at få udbetalt skattefri rejse- eller befordringsgodtgørelse. 6

7 INDLEDNING Beskatning af indkomst foretages som udgangspunkt med hjemmel i Statsskattelovens almindelige regler. Skattepligten omfatter ud over løn i penge også tillæg i form af naturalier, såkaldte personalegoder. Personalegoder, der på arbejdspladsen har karakter af almindelig personalepleje, og for den enkelte modtager kun repræsenterer en uvæsentlig økonomisk værdi, beskattes efter praksis ikke. Personalegoder værdiansættes som hovedregel til markedsværdien på overdragelsestidspunktet. Markedsværdien er den værdi, som det må antages at koste modtageren at anskaffe godet i almindelig fri handel. Hvordan markedsværdien opgøres, afhænger af om godet har karakter af et sparet privatforbrug eller karakter af overdragelse til eje eller lån. Når godet bliver overdraget til eje, skal godet medregnes ved skatteansættelsen med et beløb, der svarer til, hvad den ansatte på overdragelsestidspunktet kan købe godet for på det frie marked. Har den ansatte lånt godet, bliver værdien opgjort til, hvad det vil koste at leje godet på det frie marked i låneperioden. Hvis godet har karakter af et sparet privatforbrug, er den skattemæssige værdi det beløb, den ansatte sparer ved ikke selv at afholde udgiften. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, f.eks. forbrug af kost, el, telefon, transport, rejser og lignende, i modsætning til forbrug i erhvervssfæren. Mens værdiansættelsen af aktiver, der overdrages til eje eller lån, foretages med udgangspunkt i adgangen til at råde over aktivet, bliver værdiansættelsen af sparet privatforbrug foretaget med udgangspunkt i det faktiske forbrug. I Ligningslovens 16, stk. 4-6 og stk. 12 er der fastsat særlige skematiske værdiansættelsesregler for fri bil, fri telefon, sommerbolig og lystbåd, så disse goder beskattes ud fra råderetten og uden skelen til den faktiske benyttelse. Gældende for disse personalegoder er derfor, at markedsværdiansættelsen sker efter særlige fastsatte regler. 7

8 BAGATELGRÆNSE Tilbage i 1997 indførtes en bagatelgrænse (2014 = kr ). Denne bagatelgrænse omfatter alene goder, der har en vis sammenhæng med arbejdet. Af eksempler herpå er der i bemærkninger til lovforslaget nævnt følgende: Vaccination af medarbejdere Kaffe, te og frugtordninger Gratis mad og drikkevarer i særlige tilfælde, f.eks. i tilfælde af overarbejde Fri avis, hvis dette kan begrundes i arbejdets karakter og ud fra en konkret vurdering af den enkeltes behov for en avis Privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel, når køretøjet ikke anses for egnet til privat køretøj (f.eks. værkstedsvogn, lastbil, kranvogn) Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter Kreditkortordninger Beklædning, ønsket og betalt af arbejdsgiveren Bagatelgrænsen er ikke at sidestille med et skattefrit bundfradrag, hvorfor værdien af f.eks. ovennævnte goder beskattes fuldt ud, såfremt den samlede værdi overstiger bagatelgrænsen. INDBERETNINGSPLIGT INKL KR.S GRÆNSEN Siden 1. januar 2010 har arbejdsgiveren haft pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. Denne ændring i pligten har ikke ændret på, om et gode er skattepligtigt eller ej. Indberetningspligten består, uanset om godet er givet af arbejdsgiveren eller mod lønomlægning. Personalegoder, der er specifikt undtaget fra indberetningspligten: Bonuspoint på flyrejser og hotelovernatninger m.v. Firmabørnehave og firmavuggestue 8

9 Privat benyttelse af faciliteter på arbejdspladsen Lejlighedsvis privat benyttelse af arbejdsredskaber Privat benyttelse af arbejdsgiverbetalt parkeringsplads i tilknytning til arbejdspladsen Bagatelgrænsegoder (kr ) Administrative bøder Der er indført en indberetningspligt, hvor det som udgangspunkt blive anset for at være en grov overtrædelse af skattelovgivningen, der medfører bødestraf, hvis indberetningspligten ikke overholdes. Reglerne om indberetningspligt omfatter blandt andet manglende indberetning i forhold til lønudbetalinger og personalegoder samt manglende indberetning af B-indkomst ved honorarudbetalinger. Eksempelvis vil en manglende indberetning af et personalegode som udgangspunkt blive anset som værende en overtrædelse, der medfører bødestraf, uanset om den manglende indberetning skyldes en forglemmelse fra den indberetningspligtiges side eller ej. Bødeniveauet fastsættes som udgangspunkt ud fra antallet af medarbejdere i virksomheden (pr. CVR-nummer): 1-4 ansatte: Bøde på kr ansatte: Bøde på kr ansatte: Bøde på kr ansatte: Bøde på kr ansatte: Bøde på kr Ovennævnte er som nævnt udgangspunktet fra SKAT. Vi er ikke bekendt med, om SKAT har anvendt muligheden for bødeafgivelse, men det er vor opfattelse, at SKAT vil anvende den ved gentagne overtrædelser, samt hvis indberetningsreglerne synes bevist overtrådt. 9

10 LØNOMLÆGNING Efter praksis stilles følgende betingelser for, at SKAT godkender en lønomlægning: Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn. Den ændrede vederlagsaftale skal rummes indenfor eventuelle overenskomster. Den aftalte lønnedgang skal løbe over en længere periode, minimum 1 år. Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke konverteres til en naturalieydelse. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med lønnedgangen. Det indebærer, at medarbejderens lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med medarbejderens forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for medarbejderne. Dette betyder, at arbejdsgiveren enten skal være ejer af godet eller være forpligtet i forhold til den eksterne leverandør af godet. Det accepteres også, at der sker en regulering af lønnen tilbage til det niveau, som lønnen var på inden aftalen om lønomlægningen. Skatterådet har accepteret, at virksomhederne kan have 2 ordninger om lønomlægning løbende i 2 forskellige perioder, f.eks. lønomlægning til internet i kalenderår og lønomlægning til øvrige personalegoder i perioden 1. juli 30. juni. Det er ligeledes accepteret, at nyansatte medarbejdere kan indtræde i ordningen med lønomlægning på ansættelsestidspunktet i aftalens løbetid. Reglen om, at ordningen med lønomlægning skulle tilbydes alle medarbejdere, er blevet opblødt. Med flere overenskomster på samme arbejdsplads er det ikke længere et krav, at alle overenskomster giver mulighed for lønomlægning. Det er nu tilstrækkeligt at tilbyde ordningen til de medarbejdere, der har mulighed derfor. 10

11 Skatterådet har afvist en ordning, hvor en nu opsagt medarbejder skulle anvende de seneste 2 måneders (udbetalte) løn til betaling af deltagergebyr på en MBA-uddannelse. Aftalen stred mod betingelsen om, at en allerede erhvervet kontantløn ikke kan konverteres til naturalier. Godkendte ordninger med lønomlægning Skatterådet (og tidligere Ligningsrådet) har gennem tiden bl.a. godkendt følgende lønomlægningsordninger: Fri bil Fri telefon/internet Efteruddannelse og bogudgifter Offentlig befordring/brobizz/færgetransport Sundhedsordninger FLYTTEUDGIFTER Ved forflyttelse under samme arbejdsgiver skal der ikke trækkes AM-bidrag eller A-skat, hvis arbejdsgiveren mod fremlæggelse af dokumentation (udlæg efter regning) godtgør udgifter, som medarbejderen ellers skattemæssigt set ville have haft fradragsret for, dvs.: udgifter til flytning af bohave rejseudgifter for husstanden udgifter til nødvendige installationer udgifter ved huslejetab Dokumentationen skal foreligge i form af eksterne originale bilag. Er de nævnte betingelser for udbetaling af skattefri flyttegodtgørelse opfyldt, skal godtgørelsen ikke indberettes. Udgifter til fast ejendom, herunder renteudgifter, anses ikke som huslejetab og kan derfor ikke godtgøres, uden at der skal trækkes AM-bidrag og A-skat. 11

12 Det samme gælder udgifter til advokat- og mæglersalær i forbindelse med køb og salg af fast ejendom og betaler arbejdsgiveren en eller flere af disse ydelser, skal beløbet indberettes i felt 13 Hvis arbejdsgiveren yder en flyttegodtgørelse, som ikke har sammenhæng med de udgifter, der faktisk afholdes, skal der trækkes AM-bidrag og A- skat af godtgørelsen. En sådan flyttegodtgørelse skal indberettes i felt 13. FORSIKRINGER Betaler arbejdsgiveren efter aftale med medarbejderen præmie til ikkefradragsberettigede forsikringer, som ejes af medarbejderen, og som dækker forsikringsbegivenheder, der indtræffer i medarbejderens fritid, skal der trækkes AM-bidrag og A-skat af forsikringspræmien. Præmien skal indberettes i felt 13. Betaler arbejdsgiveren en præmie til en forsikring, som har til hovedformål at dække den risiko, der er forbundet med at arbejde for arbejdsgiveren, er der selv om forsikringen også dækker risikoen i medarbejderens fritid tale om et personalegode, som arbejdsgiveren ikke skal trække AM-bidrag eller A-skat af. Hvis arbejdsgiveren betaler præmie til en syge- og ulykkesforsikring, der dækker medarbejderen, men ejes af arbejdsgiveren, vil forsikringen typisk også dække medarbejderen i fritiden, men hovedformålet vil være at dække medarbejderen i arbejdstiden. Den økonomiske fordel medarbejderen får ved, at arbejdsgiveren betaler præmien, er et skattepligtigt personalegode, som arbejdsgiveren ikke skal trække AM-bidrag eller A-skat af. Derimod skal medarbejderen anføre den del af præmien, der medgår til dækning af risikoen i fritiden på selvangivelsen. Er præmien ikke opdelt, anses 50 % af præmien for at vedrøre fritiden. Hvis den aftalte forsikringssum er under kr , skal medarbejderen dog ikke medtage præmien på selvangivelsen og præmien skal ikke indberettes. Indbetaler arbejdsgiveren i henhold til en kollektiv overenskomst eller individuel lønaftale præmien direkte til en gruppelivsordning eller en syge- og ulykkesforsikring, der dækker medarbejderen i fritiden, er der 12

13 som udgangspunkt tale om, at en del af lønnen overenskomstmæssigt er konverteret til forsikringspræmie. Arbejdsgiveren skal derfor trække AM-bidrag og A-skat af præmien og præmien skal indberettes i felt 13. Arbejdsgiverne indbetaler i visse tilfælde pensionsbidrag for de medarbejdere, hvori der som en ikke-adskilt del af den ellers fradragsberettigede pensionsordning indgår en ikke fradragsberettiget gruppelivsforsikring eller en syge- og ulykkesforsikring. I disse tilfælde skal arbejdsgiveren ikke trække AM-bidrag eller A-skat af nogen del af indbetalingen. Arbejdsgiveren skal heller ikke indberette indbetalingen. Forsikringsselskabet eller pensionskassen indberetter den ikke-fradragsberettigede del af indbetalingen (gruppelivspræmien) til SKAT. AM-bidraget af såvel pensionsbidraget som gruppelivspræmien indbetales af forsikringsselskabet/pensionskassen. FRATRÆDELSESGODTGØRELSE Ifølge Ligningslovens 7 U skal den del af fratrædelsesgodtgørelsen, som overstiger bundfradraget på kr , beskattes som personlig indkomst. Først derefter skal der indeholdes AM-bidrag og A-skat. Det er en betingelse for beskatningen efter disse lempelige regler, at: modtageren er ansat som medarbejder i den virksomhed, der udbetaler beløbet modtageren ophører fuldstændig med at være ansat i virksomheden, og at godtgørelsen udbetales i tidsmæssig sammenhæng med fratrædelsen - i konkrete tilfælde kan det være muligt at opdele fratrædelsesgodtgørelse over 2 indkomstår. Vi anbefaler, at der søges rådgivning herom i hvert enkelt tilfælde godtgørelsen ikke træder i stedet for løn i perioden fra fratrædelsen og indtil medarbejderens opsigelsesfrist ifølge ansættelseskontrakt eller lovgivningens almindelige regler. Træder godtgørelsen i stedet for løn, anses godtgørelsen for almindelig løn, og der skal derfor trækkes AM-bidrag og A-skat af hele beløbet. 13

14 Hvis modtageren i samme indkomstår fra samme arbejdsgiver får både en fratrædelsesgodtgørelse og et jubilæumsgratiale, må der samlet set kun gives ét bundfradrag ved beregningen af A-skatten. Hvis fratrædelsesgodtgørelse udbetales som en tinggave, skal der trækkes A-skat af den del af gavens værdi, der overstiger kr Der skal derimod ikke trækkes AM-bidrag af værdien. Værdien af en tinggave er virksomhedens købspris inkl. moms. Er der tale om en brugt tinggave, f.eks. en brugt bil, er værdien ikke virksomhedens købspris, men handelsværdien for virksomheden ved fratrædelsen. Indbetales hele den skattepligtige del eller en del af fratrædelsesgodtgørelsen til en pensionsordning, som medarbejderen har fradragsret for, skal der kun trækkes AM-bidrag af den del, der udbetales direkte til medarbejderen, herunder af den skattefri del af beløbet. Fratrædelsesgodtgørelsen skal indberettes i felt 69 som et bruttobeløb, dvs. før fradrag af AM-bidrag. Er der givet tinggaver skal den del af fratrædelsesgodtgørelsen, der er givet som tinggave, indberettes i felt 71 med købsprisen inkl. moms. Indbetales en del af fratrædelsesgodtgørelsen på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, skal denne del indberettes i felt 70. FRI BIL Stiller arbejdsgiveren bil til rådighed for medarbejderen til privat benyttelse, uden at medarbejderen betaler fuldt vederlag herfor, foreligger der et skattepligtigt personalegode. Den skattepligtige værdi for biler opgøres som 25 % af beregningsgrundlaget op til kr og 20 % af resten. Beregningsgrundlaget skal mindst udgøre kr Den skattepligtige værdi skal forhøjes med et miljøtillæg svarende til enten den årlige ejerafgift eller vægtafgift begge med tillæg af 50 % fra 1. januar Rent praktisk fordeles udgiften til enten ejerafgift eller vægtafgiften over årets 12 måneder. 14

15 Der henses ikke til den faktiske private benyttelse af firmabilen ved opgørelse af beskatningsgrundlaget, men udelukkende til om firmabil er/ har været til rådighed for privat kørsel. Rådighedsperiode Er firmabilen kun til rådighed for privat benyttelse en del af året, foretages en forholdsmæssig fordeling af den skattemæssige årsværdi. Denne fordeling sker ved, at medarbejderen beskattes af firmabilens skattemæssige årsværdi fratrukket værdien af det antal hele måneder, firmabilen ikke er til rådighed for privat brug. Eksempel Er firmabil til rådighed i perioderne 1. januar - 3. maj og 20. juni december beskattes medarbejderen af 11/12 af årsværdien, da der kun sker nedsættelse med én måned, idet den mellemliggende bilfri periode er på mere end 30 dage, men mindre end 60 dage. Beregningsgrundlag nye kontra gamle biler Ved værdiansættelsen af nye firmabiler anvendes nyvognsprisen som beregningsgrundlag i 36 måneder fra anskaffelsen. Herefter udgør beskatningsgrundlaget 75 % af den faktiske anskaffelsessum tillagt eventuelle istandsættelsesomkostninger. Anskaffes bilen mere end 36 måneder efter første indregistrering (dato til dato), udgør beskatningsgrundlaget den faktiske anskaffelsessum tillagt eventuelle istandsættelsesomkostninger. Det skal dog bemærkes, at beregningsgrundlaget for såvel de første 36 måneder som efterfølgende måneder ikke kan udgøre mindre end kr pr. år. Værdiberegningen Ved nyvognsprisen forstås den pris, der benyttes ved beregningen af registreringsafgiften inkl. registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt normalt tilbehør og udstyr. Ved normalt tilbehør forstås tilbehør, der forekommer i privatejede biler, herunder navigationsanlæg, men ikke særligt virksomhedstilbehør som f.eks. trækspil. 15

16 Ekstraudstyr, der er undtaget fra registreringsafgiften, indgår ikke i beregningsgrundlaget for værdi af fri bil. Har arbejdsgiveren lejet eller leaset den bil, der stilles til rådighed, fastsættes værdien til den pris, arbejdsgiveren skulle have betalt, hvis bilen var blevet købt på leasingtidspunktet. Bilens værdi sættes dog altid til mindst kr Beskatning Værdien af fri firmabil er skattepligtig A-indkomst, hvorfor arbejdsgiveren løbende skal indeholde AM-bidrag og A-skat af beløbet. Såfremt medarbejderen foretager egenbetaling til arbejdsgiveren for firmabilen, skal denne egenbetaling fratrækkes den skattepligtige værdi. Afholder medarbejderen selv udgifter til benzin i forbindelse med f.eks. afholdelse af ferie, kan disse i visse situationer ligeledes fratrækkes den skattepligtige værdi. Eksempel Medarbejderen kan, når han kommer hjem fra ferie, indsamle alle de afholdte benzinudgifter/-kvitteringer. Arbejdsgiveren refunderer herefter medarbejderen de afholdte udgifter efter bilag. Medarbejderen indbetaler det refunderede beløb til arbejdsgiveren, således at arbejdsgiverens nettoudgift bliver kr. 0. Medarbejderen vil nu kunne få modregnet det betalte beløb i den skattemæssige værdi af den frie bil, hvilket betyder, at medarbejderen i denne måned skal betale mindre i skat. Indberetnings-/selvangivelsespligt Værdien af fri firmabil indberettes i felt 19, som tillige indgår i felt 13. Såfremt medarbejderen, som har fået firmabil stillet til rådighed, ikke samtidig oppebærer lønindkomst, opkræves AM-bidrag og A-skat heraf særskilt hos medarbejderen af SKAT i forbindelse med udsendelse af årsopgørelsen. Fri bil til hovedaktionærer udloddet som udbytte Der skal ikke trækkes AM-bidrag og A-skat af fri bil udloddet som udbytte til hovedaktionærer. Hovedaktionærer får imidlertid beskattet den fri bil som personlig indkomst og skal tillige betale AM-bidrag af værdien. 16

17 SKAT beregner AM-bidrag og A-skat i forbindelse med udsendelsen af årsopgørelsen. Værdien af fri bil udloddet som udbytte til hovedaktionærer skal indberettes i felt 36. Der skal tillige anføres en kodeværdi 61 i felt 68. Værdien fastsættes efter samme regler som for medarbejdere, men der gælder ingen overgangsregler for værdiansættelsen. Betalt brobizz Udgifter til transporten mellem sædvanlig bopæl og arbejde er som udgangspunkt private udgifter, som arbejdsgiveren ikke kan godtgøre skattefrit. Men er passage over enten Storebælts- eller Øresundsbroen påkrævet for at komme fra sædvanlig bopæl til arbejdsstedet, er arbejdsgiverens betaling af brobizz ikke skattepligtig for medarbejderen, såfremt der ikke tages fradrag for passagen som ligningsmæssigt befordringsfradrag. Ved kørsel i egen bil kan der foretages befordringsfradrag for kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejde efter de almindelige regler inkl. for de kilometer, der køres over broen. Ved kørsel i firmabil i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel eller kørsel sædvanlig bopæl -arbejde skal der ikke ske yderligere beskatning. Arbejdsgiverbetalt brobizz, der anvendes til anden privat kørsel end kørsel sædvanlig bopæl -arbejde, er skattepligtig for medarbejderen. Den skattepligtige værdi udgør det beløb, som medarbejderen selv skulle have betalt for kørsel over broen. Selv om medarbejderen har fri bil, skal der alligevel ske beskatning af den sparede udgift, fordi udgiften til brobizz ikke er en del af bilens driftsudgifter og derfor ikke er indeholdt i beskatningen af fri bil. Betalt færgetransport Medarbejderen skal ikke beskattes af arbejdsgiverbetalt færgetransport der udelukkende bruges i forbindelse med kørsel sædvanlig bopæl - arbejde, uanset om kørslen sker i egen bil eller firmabil. Medarbejderen har følgelig ikke fradragsret for udgifterne til færgetransporten. 17

18 En eventuel lønomlægning mod at få betalt færgetransport i forbindelse med kørsel sædvanlig bopæl - arbejde stillet til rådighed anses ikke som egenbetaling, og der vil stadigvæk ikke være fradragsret for færgetransporten. Gulpladebiler lånt af arbejdsgiveren SKAT har åbnet for muligheden for at købe dagsbeviser, der giver ret til at køre privat i en gulpladebil med en totalvægt på op til 4 ton. Dagsbeviserne gælder i et døgn (og ikke 24 timer) og skal købes mindst 1 time før den private kørsel påbegyndes, betales med dankort og dokumentationen (udskrift fra SKAT) skal medbringes i bilen. Endelig kan der ialt ikke købes mere end 20 dagsbeviser pr. bil pr. kalenderår. Prisen på dagsbeviser er: Totalvægt Totalvægt maks kg kg Virksomheden har trukket hele momsbeløb fra med køb/leje kr. 225 kr. 185 Virksomheden har ikke trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje kr. 185 kr. 185 Afholder medarbejderen ikke udgiften til dagsbeviset, vil beløbet være skattepligtig A-indkomst, hvoraf der skal indeholdes AM-bidrag og A-skat. Beløbet indgår således i felt 13 i e-indkomst. Ovennævnte beløb indeholder også arbejdsgiverens udgift til brændstof. FRI BOLIG HELÅR Medarbejdere, der har fri bolig stillet til rådighed af deres arbejdsgiver, beskattes, såfremt der ikke betales leje eller betales en leje, som ligger under den faktiske markedsleje. Medarbejderen beskattes af forskellen mellem den faktiske betalte leje og markedslejen. 18

19 Hvis arbejdsgiveren selv lejer boligen, der stilles til rådighed for den ansatte, anvendes den leje, som arbejdsgiveren betaler, hvis der er tale om et lejeforhold mellem uafhængige parter (reel markedsleje). Hvis arbejdsgiveren ikke selv betaler leje, skal arbejdsgiveren finde markedslejen ved for eksempel at se på lejen i lignende boliger i området. El, vand, varme m.v. Såfremt arbejdsgiveren ud over den fri bolig tillige betaler for udgifter af privat karakter, dvs. udgifter, der normalt afholdes af lejeren, f.eks. el, vand, varme m.v., skal den faktiske betaling herfor ligeledes beskattes hos medarbejderen. Fraflytningspligt Hvis der til helårsboligen, som medarbejderen har fået stillet til rådighed, ikke er knyttet bopælspligt, men fraflytningspligt ved ansættelsens ophør, gives et nedslag på 10 % i markedslejen. Hvis arbejdsgiveren betaler el, varme og lignende, skal dette beskattes hos medarbejderen med den faktiske værdi. Bopæls- og fraflytningspligt Såfremt der til helårsboligen, som medarbejderen har fået stillet til rådighed, er knyttet såvel bopæls- som fraflytningspligt, gives et nedslag på 30 % i markedslejen. Hvis arbejdsgiveren betaler el, varme og lignende, skal dette beskattes hos medarbejderen med den faktiske værdi. Det skattepligtige beløb efter nedslaget på 30 % kan dog højst udgøre et maksimumbeløb svarende til 15 % af medarbejderens pengeløn (sædvanlig pengeløn før AM-bidrag, A-skat og evt. pensionsbidrag). Maksimumbeløbet skal dog mindst beregnes som 15 % af kr Indberetnings-/selvangivelsespligt Skatteværdien af fri helårsbolig til medarbejdere (ikke direktør m.fl.) beskattes som B-indkomst og skal indberettes af arbejdsgiveren i felt 50 Værdi af fri helårsbolig. 19

20 Særregler hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform Ovennævnte regelsæt finder ikke anvendelse for hovedaktionærer og direktører m.v. Såfremt der stilles fri bolig til rådighed for denne persongruppes, bedes den daglige revisor kontaktes for nærmere information. FRI BOLIG SOMMER Sommerbolig dækker over alle boliger, der har karakter af fritidsboliger (f.eks. sommerhus, fjeldhytte, ferielejlighed og lign.). Værdiansættelse i et medarbejderforhold sker som omtalt i indledningen efter skematiske værdiansættelsesregler, således at den skattepligtige værdi opgøres til en procentdel af sommerboligens værdi. Sommerboliger, der er beliggende i Danmark, værdiansættes med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober i året forud for brugsåret. Er sommerboligen derimod beliggende i udlandet, sker værdiansættelsen med udgangspunkt i et skøn over boligens værdi pr. 1. januar i brugsåret. For ugerne udgør den skattepligtige værdi 0,5 % pr. uge af ejendomsværdien. For årets øvrige uger udgør den skattepligtige værdi 0,25 % pr. uge af ejendomsværdien. Er sommerboligen til rådighed mindre end en uge, foretages en forholdsmæssig fordeling op til nærmeste hele antal døgn. Er sommerboligen f.eks. kun til rådighed 6 timer en dag, værdiansættes råderetten, som om boligen har været til rådighed hele døgnet. Betaler medarbejderen i brugsåret arbejdsgiveren for råderetten, nedsættes den skattepligtige værdi af sommerboligen med det betalte beløb. Indberetnings-/selvangivelsespligt Den skattepligtige værdi af sommerbolig stillet til rådighed i Danmark 20

21 eller i udlandet beskattes som B-indkomst og skal indberettes af arbejdsgiveren i felt 51 Værdi af fri sommerbolig. Særregler hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform Hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform skal betale både AM-bidrag og A-skat af værdien af opholdet i en sommerbolig, som selskabet ejer. De pågældende anses som udgangspunkt for at have rådighed over huset hele året, og værdien af råderetten ansættes 16,25 % af ejendommens værdi, fordi beskatningsgrundlaget fastsættes med udgangspunkt i de samme takster, som gælder for almindelige ansatte. Eventuelle egenbetalinger til selskabet fratrækkes den beregnede værdi. Hvis sommerhuset er stillet til rådighed for flere hovedaktionærer, direktører m.fl., skal værdien fordeles ligeligt mellem parterne uanset den indbyrdes brug af huset. FRI TELEFON Beskatning af fri telefon sker med kr årligt. Beskatningen foretages forholdsmæssigt, såfremt medarbejderen kun har haft rådighed over telefonen i en del af året dog min. 1 måned. Ved fri telefon forstås fastnet- eller mobiltelefoner, inkl. oprettelse-, abonnements- og forbrugsudgifter samt anskaffelse af selve telefonen. Arbejdsgiveren kan alene stille fri telefon til rådighed for medarbejderen. Medarbejderens husstand kan benytte den fri telefon, men må ikke være stillet til rådighed for denne. Det er rådigheden over telefonen til privat brug, der udløser beskatning. Telefonen formodes at være til privat brug, hvis medarbejderen tager den med hjem. En arbejdsgiverbetalt fastnettelefon vil altid blive anset for at være til privat brug. 21

22 For at afkræfte denne formodning skal der være indgået en tro og loveerklæring mellem medarbejderen og arbejdsgiveren om, at telefonen er en arbejdstelefon, der kun anvendes erhvervsmæssigt. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med, at aftalen overholdes. Kontrollen kan udføres ved at konstatere, om telefonregningen er større end forventet eller sammenlignet med andre. Tro og love-erklæringen kan hentes på SKAT.dk under arbejdsgivere, personalegoder. Enkeltstående private opkald vil ikke udløse beskatning og dette gælder også i de tilfælde, hvor der er indgået en tro og love-erklæring. Ved vurderingen af om telefonen kun bruges til enkeltstående opkald ses på medarbejderens brug at brugen af telefonen ikke erstatter en privat telefon. Er telefonen stillet til rådighed ved lønomlægning, kan ovenstående formodning ikke afkræftes. Dermed vil der skulle ske beskatning af fri telefon. Fri datakommunikation Fri datakommunikation beskattes ikke, såfremt der er adgang til arbejdsgiverens netværk. Ordet netværk skal forstås i bred forstand medarbejderen skal have adgang til samme programmer og dokumenter som på arbejdspladsen. Det er ikke nok at have adgang til mails, kalender og arbejdsgiverens hjemmeside. Både telefon og datakommunikation Har medarbejderen både telefon og datakommunikation til rådighed, vil rådigheden over fri telefon udløse beskatning på kr uanset om der også er fri datakommunikation stillet til rådighed. Flere af samme gode Der skal en reel arbejdsmæssig begrundelse til, hvis medarbejderen skal have flere af samme goder stillet til rådighed. Ægtefællerabat Der gives en ægtefællerabat på beskatningen af fri telefon med 25 % hos hver ægtefælle, hvis ægtefællerne er samlevende ved årets udgang. Det er dog en betingelse, at ægtefællerne tilsammen har en skattepligtig værdi af fri telefon på minimum kr i året, hvor rabatten ønskes. Rabatten beregnes automatisk af SKAT på årsopgørelsen. 22

23 Indberetning-/selvangivelsespligt Værdien af fri telefon er AM-bidragspligtig og A-skattepligtig og skal løbende indberettes i felt 20. FRIKORT TIL OFFENTLIG BEFORDRING Som ved beskatning af fri firmabil er det adgangen til fri transport og ikke den faktiske benyttelse, der beskattes. Beskatning af transporten mellem sædvanlig bopæl og arbejde finder dog kun sted, såfremt der foretages befordringsfradrag for denne strækning og herefter med et beløb svarende til dette befordringsfradrag. I den forbindelse gøres opmærksom på, at såfremt en medarbejder med frikort til offentlig transport hellere vil transporteres på anden måde f.eks. bil, finder beskatning af frikortet alligevel sted, såfremt der foretages befordringsfradrag. I dette tilfælde er det derfor nødvendigt at fraskrive sig adgangen til frikortet ved at aflevere dette retur til arbejdsgiveren for at undgå beskatning. Hvis de offentlige transportmidler på strækningen ikke kører på det pågældende tidspunkt, fordi medarbejderens transport mellem sædvanlig bopæl - arbejde sker inden første eller sidste afgang, kan medarbejderen tage befordringsfradrag uden af skulle beskattes af værdien af fri befordring for denne strækning. Der foreligger ikke krav til arbejdsgiveren om at kontrollere medarbejderens anvendelse af f.eks. det arbejdsgiverbetalte månedskort, men kortet må kun dække strækningen mellem sædvanlig bopæl og arbejde. Anvender medarbejderen også kortet i fritiden, er det medarbejderen, som selv vil skulle selvangive værdien af den private anvendelse. Indberetningspligt Arbejdsgiveren skal indberette med et kryds i felt 63 Frikort til offentlig befordring. 23

24 GAVER Beskatningen og indberetningspligten af gaver afhænger af værdien af gaven samt om den udbetales som kontanter eller som tinggave. I 2011 blev indført en bagatelgrænse for gaver fra arbejdsgiver til medarbejderne. Dermed kan en arbejdsgiver give sine medarbejdere gaver op til kr samlet i løbet af kalenderåret uden at skulle indberette gaverne. Julegaver fra arbejdsgiveren medregnes i kr.s grænsen julegaver til maksimalt kr. 800 bliver dog ikke skattepligtige. Eksempel: Arbejdsgiveren giver en julegave på kr I årets løb har medarbejderen fået smågaver til en samlet værdi på kr. 500 medarbejderen bliver skattepligtig af smågaverne til kr Arbejdsgiveren giver en julegave på kr I årets løb har medarbejderen fået smågaver til en samlet værdi på kr. 300 medarbejderen bliver skattepligtig af hele beløbet på kr Det er ikke et krav, at personalegoderne er til brug for arbejdet. Goderne må dog ikke kunne konverteres til kontanter (f.eks. et gavekort) kr.s grænsen gælder for medarbejderen uanset antallet af arbejdsgivere. Gaver i form af kontanter er altid skattepligtige uanset beløbets størrelse. Flere gaver til en samlet værdi over bagatelgrænsen, hvoraf ingen har en styk-værdi over kr , er selvangivelsespligtig for medarbejderen. Arbejdsgiveren skal kun indberette mindre personalegoder, hvis værdien af det enkelte gode overstiger kr. Der skal ikke foretages indberetning, selv om værdien samlet set overstiger kr. årligt. Det vil med andre ord sige, at arbejdsgiveren kun skal holde øje med, om enkeltgaver har en værdi over kr. og så indberette. Såfremt der skal indberettes, så skal indberetning ske som B-indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag i felt 55 24

25 LEJLIGHEDSGAVER Efter almindelig praksis beskattes lejlighedsgaver ikke. Lejlighedsgaver er almindelige gaver, der markerer en privat mærkedag eksempelvis i forbindelse med fødselsdag, barnedåb, konfirmation, bryllup, uddannelse og lignende. En forudsætning for skattefriheden er dog, at lejlighedsgaven ikke overstiger, hvad der almindeligvis anses for passende. SKAT har ikke fastsat nogen beløbsgrænse for passende, men Skatterådet har i enkelte tilfælde afgjort, at lejlighedsgaver til en værdi af julegavebeløbet var skattefrie. (TfS ) Lejlighedsgaver i form af kontanter eller gavekort er skattepligtige uanset beløbet. GEVINSTER VED LOTTERIER Gevinster vundet ved et lotteri eller lodtrækning hos en arbejdsgiver vil være skattepligtig indkomst for medarbejderen. Lotterier, der alene udbydes til en begrænset kreds, vil aldrig kunne omfattes af Lov om spil. JUBILÆUMSGRATIALE Ifølge Ligningslovens 7 U skal den del af jubilæumsgratialet, som overstiger bundfradraget på kr , beskattes som personlig indkomst. Først derefter skal der indeholdes AM-bidrag og A-skat. For at kunne anvende den lempeligere beskatning af gratialet skal følgende betingelser være opfyldt: Der skal være tale om et ansættelsesforhold. Gratialet kan kun udbetales i forbindelse med medarbejderens jubilæum ved minimum 25 års ansættelse og herefter ved 35 års, 40 års, 45 års, 50 års eller 60 års ansættelse. 25

26 Gratiale kan udbetales i forbindelse med virksomhedens jubilæum. Herved skal forstås, at virksomheden har bestået i 25 år eller et antal år, der er deleligt med 25. Gratialets størrelse skal være det samme til alle fuldtidsmedarbejdere. Ydes der i forbindelse med et jubilæum en tinggave, behandles denne skattemæssigt som nævnt under fratrædelsesgodtgørelse. Jubilæumsgratialet skal indberettes i felt 69 som et bruttobeløb, dvs. før fradrag af AM-bidrag. Er der givet tinggaver, skal den del af jubilæumsgratialet, der er givet som tinggave, indberettes i felt 71 med købsprisen inkl. moms. Indbetales en del af jubilæumsgratialet på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, skal denne del indberettes i felt 70. KANTINEORDNINGER Medarbejdere, som får hel eller delvis gratis frokost i arbejdsgiverens kantine, er principielt skattepligtige af værdien heraf med et beløb svarende til besparelsen i privatforbruget. SKAT har fastsat en grænse på kr. 15 pr. dag for et standardmåltid uden drikkevarer og kr. 20 pr. dag inkl. drikkevarer. Hvis medarbejdernes betaling er under denne minimumspris, så er arbejdsgiveren indberetningspligtig af markedsværdien (kostprisen) af måltidet. Ydes fri kost kun i begrænset omfang og i særlige tilfælde, f.eks. i tilfælde af overarbejde, omfattes dette gode af bagatelgrænsen (2014 = kr ). For køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker, sygehuspersonale, medhjælpere ved landbrug og hushjælp har Skatterådet fastsat takster for fri kost, hvorfor der for disse grupper ikke skal henses til det faktisk sparede privatforbrug. Indberetnings-/selvangivelsespligt Arbejdsgiveren har ikke indberetningspligt, hvorfor medarbejderen skal selvangive værdien som B-indkomst, såfremt besparelsen skønnes at være væsentlig. Værdi af fri kantine skal indberettes i felt 55 med angivelse af værdi. 26

27 KONTINGENTER Hvis virksomheden betaler medarbejderens kontingenter til f.eks. fagforeninger og interesseforeninger, skal virksomheden beregne AM-bidrag og A-skat af kontingentet. Kontingenter, som arbejdsgiveren betaler for medarbejderen, skal indberettes i felt 13. Hvis virksomheden tegner et kollektivt firmakontingent til en forening, hvis aktiviteter medarbejderen frit kan deltage i, skal der ikke trækkes AMbidrag eller A-skat af kontingentet. Værdien skal heller ikke indberettes. KRITISK SYGDOMSFORSIKRING Det er muligt at forsikre sig i tilfælde af nærmere definerede kritiske sygdomme. Forsikringen giver ret til at få udbetalt en aftalt sum, der kan anvendes efter eget ønske. Af kritiske sygdomme kan bl.a. nævnes kræft, blodprop i hjertet, større organtransplantationer samt nyresvigt. Den konkrete dækning fremgår af forsikringspolicen. Forsikring ved kritisk sygdom kan både tegnes af arbejdsgiveren og af den forsikrede selv. Betaler arbejdsgiveren præmien, beskattes den forsikrede af præmien på samme måde som en lønindtægt, og arbejdsgiveren har fradrag for præmien. Efter vores opfattelse skal indberetningen ske løbende ligesom præmie til gruppelivsforsikringer. Betaler den forsikrede selv præmien, er der ingen fradragsret for den betalte præmie. Den udbetalte forsikringssum er skatte- og afgiftsfri. 27

28 LYSTBÅD Lystbåd dækker over alle både, der kan anvendes i fritidsøjemed. Værdiansættelse i et medarbejderforhold sker som omtalt i indledningen efter skematiske værdiansættelsesregler, så den skattepligtige værdi opgøres til en procentdel af bådens værdi. Den skattepligtige værdi af lystbåden opgøres med udgangspunkt i bådens anskaffelsessum inkl. moms og levering. Den skattepligtige værdi udgør 2 % pr. uge af ovenstående værdi. Betaler medarbejderen i brugsåret arbejdsgiveren for råderetten, nedsættes den skattepligtige værdi af lystbåden med det betalte beløb. Indberetnings-/selvangivelsespligt Skatteværdien af fri lystbåd til medarbejdere beskattes som B-indkomst og skal indberettes af arbejdsgiveren i felt 52 Værdi af fri lystbåd. Særregler hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform Hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, som har rådighed over en lystbåd, som selskabet ejer, skal betale både AM-bidrag og A-skat af værdien af råderetten. De pågældende anses som udgangspunkt for at have rådighed over båden hele året, og værdien af råderetten ansættes til 2 % pr. uge af bådens anskaffelsessum inkl. moms og levering. Eventuelle egenbetalinger til selskabet fratrækkes den beregnede værdi. Hvis båden er stillet til rådighed for flere hovedaktionærer, direktører m.fl., skal værdien fordeles ligeligt mellem parterne uanset den indbyrdes brug af båden. 28

29 PARKERINGSPLADS Parkeringsplads, som stilles til rådighed af arbejdsgiveren, er fritaget for beskatning, uanset om parkeringspladsen er på arbejdsgiverens ejendom, eller om udgiften til parkeringsplads betales af arbejdsgiveren ved f.eks. refusion af parkometerafgift. Skattefriheden af godet bevirker, at dette ikke indgår i bagatelgrænsen. Stiller arbejdsgiveren et parkeringskort til rådighed for sine medarbejdere under hensyn til arbejdets udførelse, vil medarbejderen ikke skulle beskattes heraf. Arbejdsgiveren skal ikke indberette til skattemyndighederne, at han har stillet parkeringskort til rådighed for sine medarbejdere til brug for arbejdet. Værdien af en eventuel privat benyttelse af parkeringskortet skal medarbejderen selv medtage på selvangivelsen, såfremt der er tale om et væsentligt beløb. PC ER Privat brug af en pc med sædvanligt tilbehør stillet til rådighed til brug for arbejdet, beskattes ikke. Ved sædvanligt tilbehør forstås almindeligt forekommende tilbehør, såsom skærm og printer af almindelig størrelse og standard. En tablet f.eks. ipad bliver af SKAT betragtet som en pc og ikke en telefon. Modsat betragtes en iphone som en telefon og ikke en pc. Stiller arbejdsgiveren tilbehør til pc en til privat rådighed uden selve pc en, vil tilbehøret ikke blive omfattet af skattefriheden. Der vil i stedet skulle ske beskatning svarende til markedslejen. Det samme gælder, hvis pc inkl. tilbehør stilles til rådighed uden arbejdsmæssig begrundelse. 29

30 Flere af samme gode Der skal en reel arbejdsmæssig begrundelse til, hvis medarbejderen skal have flere af samme goder stillet til rådighed. PC ved lønomlægning Hvis medarbejderen kompenserer arbejdsgiveren i form af lønomlægning, vil medarbejderen skulle medregne et beløb svarende til 50 % af pc ens nypris til den skattepligtige indkomst i de år, hvor pc en er til rådighed typisk i 3 år. Dette svarer til værnsreglen fra før multimediebeskatningen. Overgangsregel for allerede indgåede aftaler Aftaler om lønomlægning vedrørende pc med tilbehør omfattes af reglerne om beskatning af fri telefon, hvis følgende krav er opfyldt: 1. aftalen om lønomlægning skal være indgået inden 31. december 2011, 2. pc med tilbehør skal være leveret til medarbejderen senest 29. februar 2012, og 3. pc med tilbehør ville have været omfattet af den hidtidige multimediebeskatning, hvis leveringen var sket inden 31. december 2011 Hvis alle disse krav er opfyldt, så sker beskatningen efter reglerne om fri telefon med kr årligt. PERSONALEKLUBBER TILSKUD TIL Som udgangspunkt er medarbejderne skattepligtige af arbejdsgiverens betaling af aktiviteterne i personaleklubben. Dette gælder dog ikke, hvis 1. tilskuddet fra arbejdsgiveren er uden væsentlig værdi og aktiviteten stilles til rådighed på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje, eller 2. tilskuddet ikke reelt er stillet til rådighed af arbejdsgiveren. 30

31 Det er ikke muligt at sætte et fast beløb for uden væsentlig værdi, men SKAT har tidligere afgjort, at grænsen går ved kr for en sundhedsundersøgelse. Endvidere anses arbejdsgiverens tilskud normalt ikke for at være af væsentlig værdi, hvis medarbejderen betaler et tilsvarende beløb i kontingent. Dog må arbejdsgiverens betaling ikke være af væsentlig værdi. SKAT har i styresignal fra juni 2011 oplyst, at et tilskud fra arbejdsgiveren på kr årligt efter deres opfattelse er af væsentlig værdi, også selv om medarbejderen betaler et tilsvarende kontingent. Godet anses ikke reelt for stillet til rådighed af arbejdsgiveren, hvis denne ikke har nogen indflydelse på, hvorledes tilskuddet bliver anvendt. Modsat hvis arbejdsgiveren har bestemmende indflydelse i personaleklubben. Arbejdsgiveren har indberetningspligt af de ydede skattepligtige tilskud, medmindre tilskuddet anses for at være af uvæsentlig værdi. Særligt omkring udlodninger fra kunstforeninger Som udgangspunkt er udlodninger fra kunstforeninger skattepligtig indkomst ud fra den subjektive værdi for modtageren. Modtageren kan fratrække årets kontingent i denne subjektive skattepligtige værdi. Modtageren har selvangivelsespligt, da kunstforeningen typisk ikke vil være skattepligtig efter Fondsbeskatningsloven og dermed ikke indberetningspligtig. PERSONALELÅN Et personalelån kan ydes såvel rentefrit som mod betaling af en på gældsstiftelsestidspunktet fastsat rente. Såfremt lånet forrentes med en rente, der er lavere end renten på almindelige markedsvilkår eller slet ikke forrentes, beskattes medarbejderen af den opnåede rentefordel. 31

32 Udgangspunktet for beskatningen er værdien af forskellen mellem den betalte rente og referencerenten efter lov om finansiel virksomhed. Referencerenten har i hele 2013 været fastsat til 0 %, hvilket også var gældende 1. januar Den aktuelle referencerente kan findes på følgende link: Rente-til-beregning-af-reserver.aspx Hvis den betalte rente er lavere end referencerenten, men svarer til de almindelige markedsvilkår eller modsvarer arbejdsgiverens omkostninger, sker der ikke beskatning. For medarbejdere i finanssektoren skal der kun ske beskatning, hvis lånet er ydet til en lavere rente, end hvad der svarer til arbejdsgiverens omkostninger (kostprisen for de penge, der udlånes) i forbindelse med lånet. Ved eventuel eftergivelse af et personalelån skal det eftergivne beløb tillægges den indkomst, som arbejdsgiveren skal trække AM-bidrag og A-skat af. Indberetnings-/selvangivelsespligt Såfremt rentefordelen på personalelånet er skattepligtigt, skal arbejdsgiveren indberette dette med et kryds i felt 55 Værdi af andre personalegoder. Medarbejderen skal selv selvangive rentefordelen som B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. RABATTER Der skal ikke beregnes AM-bidrag eller A-skat af rabatter, som en arbejdsgiver yder til medarbejderne, ligesom rabatten ikke skal indberettes. Rabatten vil dog være skattepligtig for medarbejderen, hvis den overstiger arbejdsgiverens avance og skal selvangives af medarbejderen. Skatten af rabatten opkræves i forbindelse med udsendelsen af årsopgørelsen. Betaler arbejdsgiveren et gebyr til en anden virksomhed for at administrere en rabatkortordning for medarbejderne, er der tale om et skattepligtigt gode for den enkelte medarbejder. Arbejdsgiveren skal indeholde AMbidrag og A-skat af administrationsgebyret samt indberette dette i felt

33 RECEPTION FOR MEDARBEJDERE Indledningsvis kan vi oplyse, at udgifter afholdt til medarbejderreceptioner kun i ganske få og ekstreme tilfælde beskattes hos medarbejderen. Dette skyldes bestemmelsen om, at såfremt receptionen ud over at markere en privat mærkedag tillige har en konkret forretningsmæssig begrundelse for arbejdsgiveren, vil receptionen i de fleste tilfælde være skattefri for medarbejderen. Af hensyn, der skal tages med ved vurderingen om skattepligt eller ikke, kan vi ud over den forretningsmæssige begrundelse bl.a. nævne følgende: Indbydelsens indhold og form Receptionen åben for offentligheden Er der efter traktementets omfang, pris og servering alene tale om mindre servering Antallet af familie og venner i forhold til personer med tilknytning til arbejdsgiverens aktiviteter STUDIE- OG FORRETNINGSREJSE Ved foretagelse af forretningsrejser og studierejser m.v. opstår spørgsmålet om, hvorvidt medarbejdere og hovedaktionærer m.v. skal beskattes heraf. Som udgangspunkt gælder, at medarbejdere og hovedaktionærer m.v., der foretager en rejse på vegne af arbejdsgiveren/virksomheden og betalt af arbejdsgiveren/virksomheden, ikke er skattepligtige heraf, såfremt der er tale om egentlig forretningsrejse. Skattefriheden gør sig ligeledes gældende for studierejser af generel karakter, hvis formål primært tilgodeser arbejdsgiverens/virksomhedens interesser. Har studierejsen derimod karakter af hel eller delvis ferie, fordi denne indeholder et turistmæssigt islæt, beskattes rejsedeltageren af den private del af rejsen. 33

34 Skattemyndighederne har dog ændret holdning, således at selv om et kursus afholdes på et almindeligt turiststed i udlandet, kan kursets indhold sagtens være fagligt begrundet. Efter praksis anvendes begrebet et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt ved vurdering af, om beskatning af privat del skal finde sted. Værdiansættelse af den skattepligtige private andel For medarbejdere sker værdiansættelsen og beskatningen med udgangspunkt i godets (den private del) markedsværdi jfr. Ligningslovens 16, stk. 3. Den skattepligtige værdi er at betragte som B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Arbejdsgiveren har ikke indberetningspligt, men medarbejderen har selvangivelsespligt. Kombinationsrejser Hvor en forretningsrejse kombineres med ferie, f.eks. en forretningsrejse til Rom efterfulgt af ferie samme sted, skal der ske beskatning af ferierejsens værdi efter samme regelsæt som nævnt ovenfor vedrørende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer m.v. For medarbejdere gælder dog, at en forlængelse af forretningsrejsen med ferie er omfattet af den skattefri bundgrænse for personalegoder (2014 = kr ), såfremt forlængelsen ikke medfører en merudgift for arbejdsgiveren. SOCIALE ARRANGEMENTER Firmafester for arbejdsgiverens medarbejdere, hvor arbejdsgiveren afholder alle udgifter, er ikke skattepligtige for deltagerne. 34

35 SPONSORBILLETTER Medarbejdere, der modtager fribilletter til sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, skal ikke beskattes, hvis fribilletterne er modtaget fra arbejdsgiveren. Fribilletten kan også være sæson- eller årskort. Det er dog en betingelse for skattefriheden, at arbejdsgiveren er sponsor og at sponsoratet ikke er indgået for at opnå fribilletterne, men for den reklameværdi det måtte have. Ved koncernforhold er det vigtigt, at alle selskaber deltager i sponsoraftalen, så alle selskaber kan betragtes som arbejdsgiver. Skattefriheden gælder uanset det årlige antal fribilletter samt evt. medfølgende mad og drikke som led i arrangementet. Betaler arbejdsgiver for transporten til arrangementet eller er der eventuelt inkluderet transport- eller rejseudgifter i fribilletten, er medarbejderen skattepligtig af værdien af transporten. SUNDHEDSUDGIFTER ARBEJDSGIVERBETALTE Skattemæssige aspekter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter er under nogle nærmere omstændigheder skattefrie for medarbejderne. Hvis arbejdsgiveren har valgt at tegne en sundhedsforsikring, er præmien for denne forsikring skattepligtig indkomst for medarbejderen. Dette gælder uanset, om betalingen sker som et led i en generel ordning eller hvis arbejdsgiveren vælger kun at betale for enkelte medarbejdere. Det er alene præmien, der er skattepligtig indkomst for medarbejderne og ikke de behandlinger, der dækkes af forsikringen. Flere udbydere af sundhedsforsikringer har foretaget en opdeling af præmien i en arbejdsrelateret del og en privat del samt udstedt forsikringspolice 35

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Personalegoder. redmark.dk

Personalegoder. redmark.dk Personalegoder redmark.dk Forord Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en betydelig del af virksomhedens rekrutteringsog

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Personalegoder Personalegoder.indd 1 11/01/

Personalegoder Personalegoder.indd 1 11/01/ Personalegoder 2013 Indhold FORORD...5 NYT I 2013...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 Nye administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING...9 FLYTTEUDGIFTER... 11

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD 2011 INDHOLD FORORD...1 NYT I 2011...2 INDLEDNING...3 BAGATELGRÆNSE...4 INDBERETNINGSPLIGT...4 KONTANTLØNNEDGANG...5 FLYTTEUDGIFTER...6 FORSIKRINGER...7 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...8 FRI BIL...9 FRI BOLIG

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 Indhold Beskatning af personalegoder... 3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T:

København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: Personalegoder 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden,

Læs mere

MEDLEMSGODER 2014 MEDLEMSGODER 2014

MEDLEMSGODER 2014 MEDLEMSGODER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 INDLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE BØDER... 6 BEHANDLING FOR MISBRUG... 6 BEGRAVELSESHJÆLP... 7 ERSTATNINGER... 7 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE... 8 FRI BIL... 8 FRI BOLIG SOMMER...

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

PERSONALEGODERAPPORTEN

PERSONALEGODERAPPORTEN PERSONALEGODERAPPORTEN Juni 2010 Copyright 2010 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

MEDLEMSGODER MedleMsgoder Medlemsgoder.indd 1 11/01/

MEDLEMSGODER MedleMsgoder Medlemsgoder.indd 1 11/01/ MEDLEMSGODER 2013 1 INDHOLD Forord... 4 INdledNINg... 5 NYe AdMINIsTrATIVe BØder... 6 BeHANdlINg For MIsBrUg... 6 BegrAVelsesHJÆlP... 7 erstatninger... 7 FrATrÆdelsesgodTgØrelse/-gAVer... 8 FrI BIl...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2010

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2010 Personalegoder 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...2 BAGATELGRÆNSE...3 KONTANTLØNNEDGANG...3 FLYTTEUDGIFTER...5 FORSIKRINGER...5 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...6 FRI BIL...7 FRI BOLIG - HELÅR...10

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Beskatning af fri el-bil

Beskatning af fri el-bil - 1 Beskatning af fri el-bil Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har i en afgørelse offentliggjort den 8. juni 2015 taget stilling til beskatningen af lønmodtagere, der får stillet

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T:

København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: Medlemsgoder 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP

2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP 2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP 1 2 3 4 5 6 INTRO SÅDAN BRUGER DU SKATTEHÅNDBOGEN Af chefredaktør SØREN VERUP mange danskere regner med, at Skat har fuldstændig styr

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder Revisions- og rådgivningsvirksomhederne BDO ScanRevision og BDO Kommunernes Revision har kontorer i 29 byer i Danmark. Vi beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, hvoraf over 110 er statsautoriserede revisorer.

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Personalegoder og fleksible lønpakker

Personalegoder og fleksible lønpakker Personalegoder og fleksible lønpakker Næstved Kommune den 16. juni 2009 Advokat Torben Mølgaard Hededal Temaer Arbejdsgivers oplysnings- og indeholdelsesforpligtelser Generelt om beskatning af personale-

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 Januar 2016 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for firmabiler i 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil Ajour firmabil Juni 2007 *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 Redaktion Søren Bech (ansv.) Katja W. Brandt Knut Sigurd Hansen Joan

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

medarbejderobligationer

medarbejderobligationer medarbejderobligationer Vil du fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere? giv dem et attraktivt personalegode med medarbejderobligationer. Spar dine medarbejdere for skat. alle virksomheder kan være

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord I mange virksomheder indgår personalegoder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Indhold Afsnit 1 Forord 4 Afsnit 2 Generelt om personalegoder 5 2.1 Den skattemæssige behandling

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere