Virksomhedsgrundlag / konsulentydelser Intern Udvikling og Personale - tillæg til HR-strategi revideret april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsgrundlag / konsulentydelser Intern Udvikling og Personale - tillæg til HR-strategi revideret april 2013"

Transkript

1 Virksomhedsgrundlag / konsulentydelser Intern Udvikling og Personale - tillæg til HR-strategi revideret april 2013 Vi skaber udvikling, der sikrer forbedringer og effektivisering i organisationen samt understøtter kompetenceudvikling for hele organisationen Indholdsfortegnelse: 1. Grundlag for Intern Udvikling og Personale Organisering af Intern Udvikling og Personale Mål og funktioner i Intern Udvikling og Personale a Personale- og lønadministration b Jura og ansættelsesforhold c Kvalitet i opgaveløsningen d Særligt om frister e HR-forhold, arbejdsmiljø, personalepolitikker m.v Konsulentydelser fra Intern Udvikling og Personale... 6 Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 1 af 10

2 1. Grundlag for Intern Udvikling og Personale. Ringkøbing-Skjern Kommune har ca indbyggere og ca medarbejdere i landets geografisk største kommune. Administrativt er vi organiseret ud fra direktionsmodellen med 4 direktører og 3 stabsområder samt 6 fagområder, der er organiseret i ca. 140 aftaleenheder. Intern Udvikling og Personale (IUP) er et af de 3 stabsområder, der udfører opgaver for direktionen og fungerer som konsulenter for hele organisationen. Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder ud fra en aftalestyret og decentraliseret organisation, hvor ansvaret for de personalepolitiske og økonomiske dispositioner ligger decentralt hos den daglige ledelse ud fra overordnede fastsatte rammer, aftaler og politikker. Intern Udvikling og Personale arbejder HR-strategisk på koncern-niveau, med organisations-, ledelses- og medarbejderudvikling samt servicerer organisationen indenfor HR-udvikling samt personale- og lønadministration. IUP s virksomhed har afsæt i Plakaten, hvor Ringkøbing-Skjern Kommunes mission, vision, værdi- og ledelsesgrundlag fremgår med 3 bærende styringsprincipper: Værdibaseret ledelse, Den lærende organisation og Dialogbaseret aftalestyring. Ledelsesprofilen på Plakaten er i 2013 udvidet med mercedesmodellen, som konkret beskriver forventninger til lederprofilen. Herudover er nationale love, rammeaftaler og overenskomster samt lokalt fastsatte rammer og direktionens strategiplan afgørende for vores virksomhed og ydelser. IUP s virksomhed udgår fra HR-strategien og de konkrete funktioner beskrives nærmere i dette tillæg Virksomhedsgrundlag / konsulentydelser - Intern Udvikling og Personale. HR-strategien beskriver mål og udviklingstendenser for de kommende år og udspringer af direktionens strategiplan. Dette tillæg til HR-strategien beskriver grundlaget for IUP s virksomhed og de konsulentydelser, der leveres til den samlede organisation. Under konsulentydelserne fremgår også de forhold, hvor organisationen er pligtig til at inddrage IUP, som direktionens stab, for at sikre, at der tages højde for retsmæssige implikationer og hensynet til organisationens samlede virksomhed. Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 2 af 10

3 2. Organisering af Intern Udvikling og Personale. Intern Udvikling og Personale hører til Økonomi- og Erhvervsudvalget som personaleudvalg, og administrativt refereres til direktionen p.t. ved direktør Anette Ørbæk Andersen. Intern Udvikling og Personale Stabschef Karen Marie Johansen Ledelsesteam KMJ / JH Team Jura og Forhandling Personalejura, lønaftaler/lønforhandlinger Koordinering og konsulentfunktioner Ledelse: KMJ Team HR-udvikling Ledelsesakademi, Kompetenceudvikling MED, Personalepolitikker, Arbejdsmiljø Innovation, Projekter og Processer Ledelse: KMJ Team Tværgående Personalepolitiske analyser, økonomi elever, seniorjob, websystemer, sekretariat personaleadm for Adm. Personale Ledelse: JH Personale og lønteam: Team Børn og Unge Team Ældre og Handicap Ledelse: JH 3. Mål og funktioner i Intern Udvikling og Personale Vi yder konsulentbistand til hele organisationen indenfor: Personaleadministration, ansættelser, løn, rollebaseret indgang og sygefravær Juridisk bistand og forhandling vedr. ansættelses- og afskedigelsesforhold Forhandlinger om lokal løndannelse og lokale aftaler samt overenskomster Vejledninger og rådgivning indenfor HR personale og lønforhold Kompetence og ledelsesudvikling Tværgående kurser og temadage Innovation Profilanalyseværktøjer og coaching på lederniveau Uddannelsesmuligheder via ledelsesakademiet MED-organisationen Arbejdsmiljø og trivsel Organisatoriske forandringsprocesser Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 3 af 10

4 3a. Personale- og lønadministration: Intern Udvikling og Personale udfører rådgivning og vejledning af ledere i samtlige spørgsmål, der vedrører personale med udgangspunkt i lovgivningen indenfor personaleområdet samt rammeaftaler og ca. 50 forskellige overenskomster. Derudover producerer vi løn til alle medarbejdere og politikere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Intern Udvikling og Personale administrerer ansættelsesforholdene fra ansættelsestidspunktet og til dettes ophør. Arbejdsopgaverne indebærer administration af udbetaling af løn til medarbejderne samt rådgivning til direktion, chefer og aftaleenheder i forbindelse med: Ansættelse af medarbejdere, udbetaling og forhandling af løn, ændring af ansættelsesforhold og endelig medarbejdernes fratræden enten som uansøgt afskedigelse eller fratræden efter eget ønske. Der er udarbejdet en del vejledninger fra rekrutteringsvejledning til introduktion, omplacerings-, sygefraværssamtale- og afskedigelsesvejledning, den gode lønforhandling mm.. Vejledningerne er tilgængelige på intranettet under personalefanen/personaleweb, og det forventes, at lederne læser vejledningerne, forinden en sagsbehandling påbegyndes, og konsulenterne kontaktes. I lønforhandlinger er Intern Udvikling og Personale altid inddraget i forhåndsaftaler, og ved individuelle lønforhandlinger er det vigtigt at indhente sparring og rådgivning hos Intern Udvikling og Personale i planlægningsfasen og altid forinden en forhandling igangsættes. 3b. Jura og ansættelsesforhold: Som offentlig arbejdsgiver er vi underlagt dels kollektive overenskomster, som KL indgår med de respektive forhandlingsforbund og dels de særlige regler, der fremgår af forvaltnings- og offentlighedslov: Notatpligt, aktindsigt, partshøring, tavshedspligt m.v. Endelig er der almindelig gældende lov, der vedrører arbejdsmarkedet og som i stadig større grad er en implementering af EU-direktiver. Da arbejdsgiverrollen således er bundet op på en masse regler og aftaler, er det personalekonsulenternes fornemste opgave at yde rådgivning og vejledning, således at alle beslutninger i personaleforhold lever op til gældende regler alternativet er, at man som arbejdsgiver vil kunne påføres store og stadigt stigende erstatningskrav for manglende opfyldelse af regelsættene. De faglige organisationer er meget opmærksomme på, at kommunerne opfylder alle regler til punkt og prikke. Mangler der nogle formaliteter, slår organisationerne hårdt ned, og det bliver økonomiseret i de efterfølgende forhandlinger med påstand om erstatning. Da der er retspraksis for, at forvaltningsretlige mangler, eller brud på overenskomsterne eller andre fejl i ansættelses-/ afskedigelsessager, udløser økonomisk kompensation for den medarbejder, det er gået ud over, er der over tid udviklet en praksis, der betyder, at de kommunale arbejdsgivere betaler, inden en personalesag går videre i retssystemet, og inden der falder dom. Det har kostet mange kommuner endog mange penge, men den vej er ikke farbar i Ringkøbing-Skjern Kommune, da tilgangen til behandling af medarbejderne både i medgang og modgang er båret af holdningen, at vi anerkender og overholder aftaler og regler samt bedriver ordentlig personaleadministration. Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 4 af 10

5 3c. Kvalitet i opgaveløsningen: Udgangspunktet for administration af personaleforhold er således, at den til enhver tid lever op til de gældende regler, og at administrationen er tilrettelagt smidigt og effektivt, således at både medarbejder og leder oplever en seriøs og gennemskuelig administration. Dette forudsætter imidlertid et tæt og velkørende samarbejde mellem lederen og Intern Udvikling og Personale samt arbejdsgange, der er tilrettelagt effektivt og overskueligt for både ledere og konsulenterne i IUP. Det er lederne i organisationen, der har kompetencerne til at træffe de nødvendige beslutninger i personaleforhold. Det er vigtigt, at lederne konsulterer Intern Udvikling og Personale, og i personalemæssige sanktioner og i afskedigelsessager er det en pligt at høre konsulenterne forinden, der sættes en afskedigelsesproces i gang. Intern Udvikling og Personales fornemste opgave er at kvalitetssikre beslutningsgrundlagene, således at beslutningerne sker lovmedholdeligt. Da det er dyrt både at ansætte og afskedige personale, er det samtidig vigtigt at rekrutteringsprocessen i enhver ansættelse udføres så grundigt og kompetent som muligt, og der indhentes altid referencer forinden ansættelse. Lederansættelser er også særdeles vigtige, hvorfor det ved lederansættelser af ledere der er omfattet af ledelsesakademiet er pligtig at inddrage Intern Udvikling og Personale til gennemførelse af profilanalyse, som et af elementerne i kvalificering af rekrutteringsprocessen. Der henvises til rekrutteringsvejledningen på intranettet, der beskriver faserne i en rekruttering. 3d. Særligt om frister: Selve lønproduktionen sker én gang månedligt både for faste månedslønnede og timelønnede. Dette indebærer, at hvis der er ændringer til medarbejdernes ansættelsesforhold, skal ændringen være indberettet i lønsystemet INDEN den tidsfrist, som KMD har sat i forhold til den respektive lønproduktion. Lederne har selv adgang til at indberette en del i rollebaseret indgang. Hvis ændringer skal indberettes fra Intern Udvikling og Personale er fristen for indsendelse til IUP, den 10. i måneden. Det er vigtigt, at materialet er rettidigt indsendt for at sikre en effektiv administration og en mindre fejlrisiko, samt en professionel servicering af nye medarbejdere såvel som medarbejdere, der skal foretages ændringer på. 3e. HR-forhold, arbejdsmiljø, personalepolitikker m.v. Udviklingsteamet arbejder særligt ud fra det formål at sikre organisations-, leder- og medarbejderudvikling samt sikring af arbejdsmiljøloven og en velfungerende MED-organisation med personalepolitikker og forandringsprocesser, der medvirker til at fastholde den attraktive arbejdsplads og det gode arbejdsliv. Målet er, at lederne klædes på til at udføre kompetent ledelse i en stor organisation og får den nødvendige lederuddannelse samt får konsulentbistand til sikring af gode udviklingsprocesser i deres del af organisationen samt bistand til styring af arbejdsmiljø og personalepolitiske forhold. Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 5 af 10

6 Arbejdsmiljøloven sætter en særlig ramme for at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, blandt andet gennem grundig oplæring og instruktion samt pligtig gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV). De samme vilkår sætter den lokale MED-aftale og rammeaftaler, der er indgået mellem KL og KTO med lederuddannelse, trivselsundersøgelse, personalepolitikker og arbejdet i MEDorganisationen mm. Som arbejdsgiver vil man kunne påføres store og stadigt stigende erstatningskrav i forbindelse med arbejdsskadesager, som vi vil tabe, hvis der kan påvises manglende opfyldelse af arbejdsmiljølovens regler. Derfor skal alle ledere og arbejdsmiljøpræsentanter gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og den aftalte MED-uddannelse, så vi sikrer et kompetent arbejde i MED-organisationen, hvor såvel arbejdsmiljø som personalepolitikker er forankret. De lederuddannelser, der er tilgængelige i Ringkøbing-Skjern Kommunes ledelsesakademi, gennemføres for en stor dels vedkommende i et partnerskab kaldet UniQ, som vi er tilsluttet sammen med 6 øvrige midt- og vestjyske kommuner samt uddannelsesinstitutionerne VIA og HIH/Århus Universitet. Desuden er der en del lokale tiltag i ledelsesakademiet til sikring af ledelseskompetencerne. HR-udviklings- og uddannelsesmæssige aktiviteter med kurser og temadage mm., der udbydes fra Intern Udvikling og Personale, vil altid udspringe fra det koncernstrategiske formål, at vi understøtter værdierne og de bærende styringsprincipper der fremgår af Plakaten. Uddannelser og kurser samt øvrige tiltag indenfor HR-området med velfærdsordninger og personalepolitikker mm. er tilgængelige på internettet og på intranettet og holdes ajour med de øvrige tiltag der igangsættes og gennemføres fra Intern Udvikling og Personale. 4. Konsulentydelser fra Intern Udvikling og Personale På de følgende sider beskrives nærmere, hvilke ydelser Intern Udvikling og Personale leverer til organisationen fra personaleteams, det tværgående team samt team jura og forhandling og udviklingsteamet. Ydelsernes omfang aftales i dialog mellem fagområdet og IUP. IUP SKAL inddrages ved ansættelser af ledere i ledelsesakademiet, personalesanktioner, afskedigelser og indgåelse af forhåndsaftaler. Personale- og løn: Løn- pensions- og ferieadministration Indberetninger Afregninger Kontroller Refusioner og tilskud Frivillige ordninger Styring af korrekt lønmæssig indplacering, pensionsindbetalinger og ferieberegninger. Månedlige indberetninger af tillæg, særydelser, ferie og fravær mm. som ikke foretages decentralt i rollebaseret indgang Sikring af lønmodtageres stamoplysninger Afregninger og udbetaling af løn Forsendelse og arkivering af lønmateriale Afregning til de relevante myndigheder som f.eks. A-skat/Eindkomst, pension, feriepenge, ATP m.v. Interne kvalitets- og dokumentationskontrolafstemninger Indberetning og udkontering af refusioner og tilskud som Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 6 af 10

7 f.eks. barsels- og sygedagpenge som har direkte sammenhæng med medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold. Hjemtagelse og udkontering af refusion på fleksjobbere Lønadministration for løntilskudsordninger Koordinering af pligtige jobs i seniorjobordning. Lønadministration af personlige hjælpere samt plejeforanstaltninger for Børn og Unge. Løntræk ift kantineordninger Indeholdelse af løn og anden direkte administration af ordninger, som kommunen har tilvalgt ud over den basale lønadministration. Rollebaseret indgang og kontrol af decentral lønadministration. Konsulentydelser Personaleadministration Rådgivning og vejledning Ansættelser og afskedigelser Styring af puljer og mellemregningskonti Konsulentbistand til decentrale ledere i anvendelse af rollebaseret indgang til styring af lønøkonomi og lønindberetninger. Desuden udvikling af mulighederne for datastyring på personaleforhold. Rådgivning og vejledning samt kontroller ift de vedtagne revisionsbestemmelser med planlagte konsulentbesøg i aftaleenhederne. Vejledninger ift. rammeaftaler indgået mellem KL og KTO Konsulentydelser overfor personaleansvarlige og medarbejdere vedrørende medarbejdernes vilkår. Vejledning og fortolkning af ansættelsesvilkår m.v. over for de kommunale virksomheder og den øvrige administration. Rådgivning, vejledning og sagsbehandling i forbindelse med henvendelser fra ledere og medarbejdere om løn- og overenskomstmæssige spørgsmål samt deltagelse i møder til afklaringer og opkvalificering af decentrale ledere. Konsulentbistand til ledere om afklaring af muligheder i lønindplaceringer efter overenskomster og rådgivning samt evt. deltagelse i forhandlinger om løn. Indberetninger af ansættelser og afskedigelser med korrekt lønmæssig indplacering og fratrædelsesadministration samt sikring af kontakt til den faglige organisation i såvel ansættelser som afskedigelser. Afstemninger af mellemregningskonti herunder: Nettoløn, a conto løn, feriepenge, pension, A-skat/AM-bidrag, dagpenge, fleksjobbere, tillidsrepræsentanter og VEU/SVU mm. Styring af centrale puljer vedr. personaleforhold Jura og Forhandling: Juridisk bistand Sparring, rådgivning og vejledning til ledere i organisationen ved svære personalesager. I personalemæssige sanktioner og afskedigelsessager har lederne en forpligtelse til at inddrage og høre Intern Udvikling og Personale om procesforløbet og den juridiske holdbarhed i den påtænkte Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 7 af 10

8 afgørelse, og der ydes bistand og deltagelse til lederne i processen, f.eks. med udfærdigelse af breve. Rundbordssamtaler Forhandling og rådgivning Forhåndsaftaler m.v. Vejledninger og fortolkninger i aftaler og overenskomster Undervisning i ansættelsesret og personaleadministration I personalesager, hvor sygdomsforløb trækker ud, og der kan være tvivl om den pgl. kan klare tilbagevenden i jobbet, kan der ydes bistand til rundbordssamtale med deltagelse af repræsentanter fra den faglige organisation og lederen af stedet samt evt. andre relevante personer, som f.eks. sagsbehandler fra Jobcentret, egen læge m.v. Medvirke ved forhandling og rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår. Ved større løn- og rammeforhandlinger i et fagområde eller ved særlige forhandlinger i aftaleenheder medvirkes ved forhandling og rådgivning, og der kan indhentes bistand til planlægning og gennemførelse af forhandlinger. Ved tvist i lokale forhandlinger i aftaleenheder, går sagen videre til lokal forhandling på niveau 2, hvor IUP og personaleorg. medvirker. Eventuelt videre til niveau 3 i KL med IUP som part. Forhåndsaftaler er meget bindende for en organisation, og Intern Udvikling og Personale skal altid medvirke i indgåelse af forhåndsaftaler i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vejledninger til lederne i personaleforhold fra rekruttering til forhandlinger og afskedigelser udarbejdes og justeres samt gøres tilgængelig på personaleweb på intranettet. I introduktionsforløb for nye ledere undervises i ansættelsesret og ansættelsesvilkår samt i relevante vejledninger i rekruttering, personaleadministration og afskedigelser Udvikling: Rekruttering af ledere Ved rekruttering af ledere i ledelsesakademiet og andre særlige nøglepersoner efter konkret vurdering, gennemføres profilanalyse (Neo-Pi-r) i rekrutteringsprocessen som konsulentbistand til ansættelsesudvalget. Tilbud om opfølgende 3-parts samtale mellem leder, chef og konsulent i relation til profilen Konsulentbistand til ansættelser og introduktion af ledere Introduktion Der afholdes 2 årlige velkomstforløb á ½ dag, for alle nye ledere og medarbejdere med deltagelse af borgmester, direktion, HR og Kommunikation mm. til introduktion af Ringkøbing- Skjern Kommune. Der afholdes ét årligt lederintroduktionsforløb á 3 dage om centrale ledelsesforhold, hvor IUP planlægger forløbet og underviser i en del af de planlagte timer. Ledelsesakademi Ledere i ledelsesakademiet (niveau 1, 2 og 3 samt nogle niveau 4) er omfattet af Ringkøbing-Skjern Kommunes ledelsesakademi, Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 8 af 10

9 som indeholder: Coachingbistand 2 årlige lederkonferencer Lederudvikling via UniQ Partnerskab med talent, diplom, master, masterclass m.v. og interne kurser med ledelse som omdrejningspunkt og fokus på strategisk ledelse Koncept til mentorordning Opsamling af LUS forløb i organisationen med indmeldinger om behov for lederkurser i ledelsesakademiet eller andet Økonomistyring Lederevaluering Proceskonsulentbistand Hvert 3. år gennemføres 360 graders lederevaluering af ledere tilhørende ledelsesakademiet Ledere kan rekvirere procesbistand til værdi-, kultur-, og forandringsprocesser. Desuden til procesbistand til dannelse af lederteam og udbygning af kompetencer i lederteamet. Programforløb udformes i samarbejde med lederen, og lederen deltager i forløbet og sikrer opfølgning på den igangsatte proces. Interne kurser og medarbejderudvikling IUP er ikke et kursuskontor. De kurser der arrangeres centralt fra, har udgangspunkt i Plakaten og Den lærende organisation, værdibaseret ledelse og dialogbaseret aftale. Vi afholder lokale kurser i MED-uddannelser og Arbejdsmiljøuddannelser samt aktuelle centralt fastsatte projekter Kursusadministration og økonomistyring MED-organisation Arrangementer for MED-udvalgene til udvikling og opkvalificering af MED-organisationen og den attraktive arbejdsplads med det godt arbejdsmiljø. Styring af MED-organisationens struktur Grundlag i MED-aftale Årsforløb for punkter til behandling i MED-organisationen Sekretær for HovedMED dagsordener og referater Sagsbehandling for HovedMED Formidling og undersøgelser i organisationen om sager i relation til HovedMED Arbejdsmiljø og trivsel Trivselsundersøgelser hver 3. år. APV hver 3. år Årlig arbejdsmiljørapport Sygefraværsstatistikker som opmærksomhedsdata til nedbringelse af sygefraværet Supplerende arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper Opfølgende arbejdsmiljøuddannelse for nye medlemmer af arbejdsmiljøgrupper, som har taget arbejdsmiljøuddannelse. Aftale med Falck-healthcare om akut krisebistand Aftale med professionel arbejdsmiljørådgiver (AM-gruppen) Vedligeholdelse af arbejdsmiljøportalen på intranettet med Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 9 af 10

10 viden, links og informationer om igangværende arbejde Facilitering af coachnetværk, hvor interne coaches formidles på intranettet til organisationens brug. Personalepolitikker Forestå udarbejdelse og implementering af kommunens overordnede personalepolitikker. Udvikle og formidle de generelle politikker. Tilgængelig på hjemmeside og intranet. MUS, LUS og GRUS koncepter Lovpligtig ligestillingsredegørelse hvert 2. år der sendes til indenrigsministeriet. Måltal i Økonomiudvalget ift. ansatte med anden etnisk baggrund end dansk. HR-Projekter Aktuelle projektarbejder afledt af direktionens strategiplan Innovationsstrategi og fremme af videndeling til udbygning af DLO. Herunder implementering af nye ideer og nye veje med I-toppen, stafetten, kompetenceudvikling og innovationskonsulenter samt måling af den innovative kapacitet Fremme af trivsel og nedbringelse af sygefravær i koordination med relevante fagområder. Rekruttering og fastholdelsesstrategi samt talentudvikling. Velfærdsordninger Velfærdsgoder i form af massagestole, fysioterapi og kiropraktik med information på hjemmesiden og økonomistyring. Information Udbygning af personaleinformation på hjemmeside og intranettet samt information om vejledning og ydelser fra IUP. Elev- og praktik uddannelsesforløb Koordinering og økonomistyring af kontorelever i forhold til uddannelsesplaner med ansættelse af 3 elever pr. år. Møder med oplæringsansvarlige og koordinering af uddannelses- og praktikforløb indenfor aktuelle uddannelsesforløb. Kontakt med uddannelsesinstitutioner/skoler Styring af elevpolitikken og professionalisering af oplæringsansvarlige i en uddannelseskommune. Udarbejdelse af informationsmateriale til elever og oplæringsansvarlige samt information på nettet til potentielle ansøgere der også er tilgængelig på uddannelsesstederne Praktiksted for studerende/adm. bachelorer Alle vejledninger fra Intern Udvikling og Personale er tilgængelige på intranettet - dels under fanen Personale - herunder personaleweb samt fanen MED/Arbejdsmiljø, og dels under stabe Intern Udvikling og Personale. Desuden kan vi altid kontaktes via telefon eller mail. På intranettet kan ses hvem vi er, og hvilke funktioner de enkelte teams og medarbejdere har. Intern Udvikling og Personale 12. april 2013 Karen Marie Johansen, Stabschef Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 10 af 10

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

R A P P O R T. HR-strategi. Koncern HR Intern Udvikling og Personale April 2015

R A P P O R T. HR-strategi. Koncern HR Intern Udvikling og Personale April 2015 R A P P O R T HR-strategi Koncern HR Intern Udvikling og Personale April 2015 Udarbejdet i forlængelse af direktionens strategiplan for 2015-2018 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Direktionens

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Disposition - personaleområdet

Disposition - personaleområdet Disposition - personaleområdet Kort om HR-afdelingen m.m. Kommunen som arbejdsgiver reguleringen Kompetencefordeling Byråd, Økonomiudvalg og administration Personalepolitikken MED-organisationen (arbejdsmiljø)

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

UDKAST. Spilleregler for decentral ledelse og central styring. Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune

UDKAST. Spilleregler for decentral ledelse og central styring. Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Spilleregler for decentral ledelse og central styring UDKAST Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2014 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Dialogbaseret aftalestyring...

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence...

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence... MED-aftale Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Lokale aftalemuligheder... 4 4 Form og struktur... 5 5 Kompetence... 10 6 Medindflydelse og medbestemmelse... 11 7 Information

Læs mere

MED-aftale. Januar 2013

MED-aftale. Januar 2013 D i r e k tionssekretariatet MED-aftale Januar 2013 1. Forord... 2 2. Aftalens juridiske grundlag... 3 3. Aftalens område... 3 4. Form og struktur... 3 4.1 Repræsentation og valg... 4 4.2 Hovedudvalgets

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere personalepolitik 1. Indledning 5 2. Samarbejde og udvikling 6 2.1 Sådan samarbejder og udvikler vi os 7 2.2 At være ansat i Hørsholm Kommune 7 2.3 MED-strukturen 7 2.4 Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012 1 Forord Første udgave af Favrskov Kommunes personalepolitiske redegørelse blev til i 2011. Her blev der gjort status på de første fem års MED- og arbejdsmiljøindsats. Nu foreligger anden udgave af Favrskov

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere