Virksomhedsgrundlag / konsulentydelser Intern Udvikling og Personale - tillæg til HR-strategi revideret april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsgrundlag / konsulentydelser Intern Udvikling og Personale - tillæg til HR-strategi revideret april 2013"

Transkript

1 Virksomhedsgrundlag / konsulentydelser Intern Udvikling og Personale - tillæg til HR-strategi revideret april 2013 Vi skaber udvikling, der sikrer forbedringer og effektivisering i organisationen samt understøtter kompetenceudvikling for hele organisationen Indholdsfortegnelse: 1. Grundlag for Intern Udvikling og Personale Organisering af Intern Udvikling og Personale Mål og funktioner i Intern Udvikling og Personale a Personale- og lønadministration b Jura og ansættelsesforhold c Kvalitet i opgaveløsningen d Særligt om frister e HR-forhold, arbejdsmiljø, personalepolitikker m.v Konsulentydelser fra Intern Udvikling og Personale... 6 Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 1 af 10

2 1. Grundlag for Intern Udvikling og Personale. Ringkøbing-Skjern Kommune har ca indbyggere og ca medarbejdere i landets geografisk største kommune. Administrativt er vi organiseret ud fra direktionsmodellen med 4 direktører og 3 stabsområder samt 6 fagområder, der er organiseret i ca. 140 aftaleenheder. Intern Udvikling og Personale (IUP) er et af de 3 stabsområder, der udfører opgaver for direktionen og fungerer som konsulenter for hele organisationen. Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder ud fra en aftalestyret og decentraliseret organisation, hvor ansvaret for de personalepolitiske og økonomiske dispositioner ligger decentralt hos den daglige ledelse ud fra overordnede fastsatte rammer, aftaler og politikker. Intern Udvikling og Personale arbejder HR-strategisk på koncern-niveau, med organisations-, ledelses- og medarbejderudvikling samt servicerer organisationen indenfor HR-udvikling samt personale- og lønadministration. IUP s virksomhed har afsæt i Plakaten, hvor Ringkøbing-Skjern Kommunes mission, vision, værdi- og ledelsesgrundlag fremgår med 3 bærende styringsprincipper: Værdibaseret ledelse, Den lærende organisation og Dialogbaseret aftalestyring. Ledelsesprofilen på Plakaten er i 2013 udvidet med mercedesmodellen, som konkret beskriver forventninger til lederprofilen. Herudover er nationale love, rammeaftaler og overenskomster samt lokalt fastsatte rammer og direktionens strategiplan afgørende for vores virksomhed og ydelser. IUP s virksomhed udgår fra HR-strategien og de konkrete funktioner beskrives nærmere i dette tillæg Virksomhedsgrundlag / konsulentydelser - Intern Udvikling og Personale. HR-strategien beskriver mål og udviklingstendenser for de kommende år og udspringer af direktionens strategiplan. Dette tillæg til HR-strategien beskriver grundlaget for IUP s virksomhed og de konsulentydelser, der leveres til den samlede organisation. Under konsulentydelserne fremgår også de forhold, hvor organisationen er pligtig til at inddrage IUP, som direktionens stab, for at sikre, at der tages højde for retsmæssige implikationer og hensynet til organisationens samlede virksomhed. Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 2 af 10

3 2. Organisering af Intern Udvikling og Personale. Intern Udvikling og Personale hører til Økonomi- og Erhvervsudvalget som personaleudvalg, og administrativt refereres til direktionen p.t. ved direktør Anette Ørbæk Andersen. Intern Udvikling og Personale Stabschef Karen Marie Johansen Ledelsesteam KMJ / JH Team Jura og Forhandling Personalejura, lønaftaler/lønforhandlinger Koordinering og konsulentfunktioner Ledelse: KMJ Team HR-udvikling Ledelsesakademi, Kompetenceudvikling MED, Personalepolitikker, Arbejdsmiljø Innovation, Projekter og Processer Ledelse: KMJ Team Tværgående Personalepolitiske analyser, økonomi elever, seniorjob, websystemer, sekretariat personaleadm for Adm. Personale Ledelse: JH Personale og lønteam: Team Børn og Unge Team Ældre og Handicap Ledelse: JH 3. Mål og funktioner i Intern Udvikling og Personale Vi yder konsulentbistand til hele organisationen indenfor: Personaleadministration, ansættelser, løn, rollebaseret indgang og sygefravær Juridisk bistand og forhandling vedr. ansættelses- og afskedigelsesforhold Forhandlinger om lokal løndannelse og lokale aftaler samt overenskomster Vejledninger og rådgivning indenfor HR personale og lønforhold Kompetence og ledelsesudvikling Tværgående kurser og temadage Innovation Profilanalyseværktøjer og coaching på lederniveau Uddannelsesmuligheder via ledelsesakademiet MED-organisationen Arbejdsmiljø og trivsel Organisatoriske forandringsprocesser Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 3 af 10

4 3a. Personale- og lønadministration: Intern Udvikling og Personale udfører rådgivning og vejledning af ledere i samtlige spørgsmål, der vedrører personale med udgangspunkt i lovgivningen indenfor personaleområdet samt rammeaftaler og ca. 50 forskellige overenskomster. Derudover producerer vi løn til alle medarbejdere og politikere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Intern Udvikling og Personale administrerer ansættelsesforholdene fra ansættelsestidspunktet og til dettes ophør. Arbejdsopgaverne indebærer administration af udbetaling af løn til medarbejderne samt rådgivning til direktion, chefer og aftaleenheder i forbindelse med: Ansættelse af medarbejdere, udbetaling og forhandling af løn, ændring af ansættelsesforhold og endelig medarbejdernes fratræden enten som uansøgt afskedigelse eller fratræden efter eget ønske. Der er udarbejdet en del vejledninger fra rekrutteringsvejledning til introduktion, omplacerings-, sygefraværssamtale- og afskedigelsesvejledning, den gode lønforhandling mm.. Vejledningerne er tilgængelige på intranettet under personalefanen/personaleweb, og det forventes, at lederne læser vejledningerne, forinden en sagsbehandling påbegyndes, og konsulenterne kontaktes. I lønforhandlinger er Intern Udvikling og Personale altid inddraget i forhåndsaftaler, og ved individuelle lønforhandlinger er det vigtigt at indhente sparring og rådgivning hos Intern Udvikling og Personale i planlægningsfasen og altid forinden en forhandling igangsættes. 3b. Jura og ansættelsesforhold: Som offentlig arbejdsgiver er vi underlagt dels kollektive overenskomster, som KL indgår med de respektive forhandlingsforbund og dels de særlige regler, der fremgår af forvaltnings- og offentlighedslov: Notatpligt, aktindsigt, partshøring, tavshedspligt m.v. Endelig er der almindelig gældende lov, der vedrører arbejdsmarkedet og som i stadig større grad er en implementering af EU-direktiver. Da arbejdsgiverrollen således er bundet op på en masse regler og aftaler, er det personalekonsulenternes fornemste opgave at yde rådgivning og vejledning, således at alle beslutninger i personaleforhold lever op til gældende regler alternativet er, at man som arbejdsgiver vil kunne påføres store og stadigt stigende erstatningskrav for manglende opfyldelse af regelsættene. De faglige organisationer er meget opmærksomme på, at kommunerne opfylder alle regler til punkt og prikke. Mangler der nogle formaliteter, slår organisationerne hårdt ned, og det bliver økonomiseret i de efterfølgende forhandlinger med påstand om erstatning. Da der er retspraksis for, at forvaltningsretlige mangler, eller brud på overenskomsterne eller andre fejl i ansættelses-/ afskedigelsessager, udløser økonomisk kompensation for den medarbejder, det er gået ud over, er der over tid udviklet en praksis, der betyder, at de kommunale arbejdsgivere betaler, inden en personalesag går videre i retssystemet, og inden der falder dom. Det har kostet mange kommuner endog mange penge, men den vej er ikke farbar i Ringkøbing-Skjern Kommune, da tilgangen til behandling af medarbejderne både i medgang og modgang er båret af holdningen, at vi anerkender og overholder aftaler og regler samt bedriver ordentlig personaleadministration. Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 4 af 10

5 3c. Kvalitet i opgaveløsningen: Udgangspunktet for administration af personaleforhold er således, at den til enhver tid lever op til de gældende regler, og at administrationen er tilrettelagt smidigt og effektivt, således at både medarbejder og leder oplever en seriøs og gennemskuelig administration. Dette forudsætter imidlertid et tæt og velkørende samarbejde mellem lederen og Intern Udvikling og Personale samt arbejdsgange, der er tilrettelagt effektivt og overskueligt for både ledere og konsulenterne i IUP. Det er lederne i organisationen, der har kompetencerne til at træffe de nødvendige beslutninger i personaleforhold. Det er vigtigt, at lederne konsulterer Intern Udvikling og Personale, og i personalemæssige sanktioner og i afskedigelsessager er det en pligt at høre konsulenterne forinden, der sættes en afskedigelsesproces i gang. Intern Udvikling og Personales fornemste opgave er at kvalitetssikre beslutningsgrundlagene, således at beslutningerne sker lovmedholdeligt. Da det er dyrt både at ansætte og afskedige personale, er det samtidig vigtigt at rekrutteringsprocessen i enhver ansættelse udføres så grundigt og kompetent som muligt, og der indhentes altid referencer forinden ansættelse. Lederansættelser er også særdeles vigtige, hvorfor det ved lederansættelser af ledere der er omfattet af ledelsesakademiet er pligtig at inddrage Intern Udvikling og Personale til gennemførelse af profilanalyse, som et af elementerne i kvalificering af rekrutteringsprocessen. Der henvises til rekrutteringsvejledningen på intranettet, der beskriver faserne i en rekruttering. 3d. Særligt om frister: Selve lønproduktionen sker én gang månedligt både for faste månedslønnede og timelønnede. Dette indebærer, at hvis der er ændringer til medarbejdernes ansættelsesforhold, skal ændringen være indberettet i lønsystemet INDEN den tidsfrist, som KMD har sat i forhold til den respektive lønproduktion. Lederne har selv adgang til at indberette en del i rollebaseret indgang. Hvis ændringer skal indberettes fra Intern Udvikling og Personale er fristen for indsendelse til IUP, den 10. i måneden. Det er vigtigt, at materialet er rettidigt indsendt for at sikre en effektiv administration og en mindre fejlrisiko, samt en professionel servicering af nye medarbejdere såvel som medarbejdere, der skal foretages ændringer på. 3e. HR-forhold, arbejdsmiljø, personalepolitikker m.v. Udviklingsteamet arbejder særligt ud fra det formål at sikre organisations-, leder- og medarbejderudvikling samt sikring af arbejdsmiljøloven og en velfungerende MED-organisation med personalepolitikker og forandringsprocesser, der medvirker til at fastholde den attraktive arbejdsplads og det gode arbejdsliv. Målet er, at lederne klædes på til at udføre kompetent ledelse i en stor organisation og får den nødvendige lederuddannelse samt får konsulentbistand til sikring af gode udviklingsprocesser i deres del af organisationen samt bistand til styring af arbejdsmiljø og personalepolitiske forhold. Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 5 af 10

6 Arbejdsmiljøloven sætter en særlig ramme for at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, blandt andet gennem grundig oplæring og instruktion samt pligtig gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV). De samme vilkår sætter den lokale MED-aftale og rammeaftaler, der er indgået mellem KL og KTO med lederuddannelse, trivselsundersøgelse, personalepolitikker og arbejdet i MEDorganisationen mm. Som arbejdsgiver vil man kunne påføres store og stadigt stigende erstatningskrav i forbindelse med arbejdsskadesager, som vi vil tabe, hvis der kan påvises manglende opfyldelse af arbejdsmiljølovens regler. Derfor skal alle ledere og arbejdsmiljøpræsentanter gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og den aftalte MED-uddannelse, så vi sikrer et kompetent arbejde i MED-organisationen, hvor såvel arbejdsmiljø som personalepolitikker er forankret. De lederuddannelser, der er tilgængelige i Ringkøbing-Skjern Kommunes ledelsesakademi, gennemføres for en stor dels vedkommende i et partnerskab kaldet UniQ, som vi er tilsluttet sammen med 6 øvrige midt- og vestjyske kommuner samt uddannelsesinstitutionerne VIA og HIH/Århus Universitet. Desuden er der en del lokale tiltag i ledelsesakademiet til sikring af ledelseskompetencerne. HR-udviklings- og uddannelsesmæssige aktiviteter med kurser og temadage mm., der udbydes fra Intern Udvikling og Personale, vil altid udspringe fra det koncernstrategiske formål, at vi understøtter værdierne og de bærende styringsprincipper der fremgår af Plakaten. Uddannelser og kurser samt øvrige tiltag indenfor HR-området med velfærdsordninger og personalepolitikker mm. er tilgængelige på internettet og på intranettet og holdes ajour med de øvrige tiltag der igangsættes og gennemføres fra Intern Udvikling og Personale. 4. Konsulentydelser fra Intern Udvikling og Personale På de følgende sider beskrives nærmere, hvilke ydelser Intern Udvikling og Personale leverer til organisationen fra personaleteams, det tværgående team samt team jura og forhandling og udviklingsteamet. Ydelsernes omfang aftales i dialog mellem fagområdet og IUP. IUP SKAL inddrages ved ansættelser af ledere i ledelsesakademiet, personalesanktioner, afskedigelser og indgåelse af forhåndsaftaler. Personale- og løn: Løn- pensions- og ferieadministration Indberetninger Afregninger Kontroller Refusioner og tilskud Frivillige ordninger Styring af korrekt lønmæssig indplacering, pensionsindbetalinger og ferieberegninger. Månedlige indberetninger af tillæg, særydelser, ferie og fravær mm. som ikke foretages decentralt i rollebaseret indgang Sikring af lønmodtageres stamoplysninger Afregninger og udbetaling af løn Forsendelse og arkivering af lønmateriale Afregning til de relevante myndigheder som f.eks. A-skat/Eindkomst, pension, feriepenge, ATP m.v. Interne kvalitets- og dokumentationskontrolafstemninger Indberetning og udkontering af refusioner og tilskud som Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 6 af 10

7 f.eks. barsels- og sygedagpenge som har direkte sammenhæng med medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold. Hjemtagelse og udkontering af refusion på fleksjobbere Lønadministration for løntilskudsordninger Koordinering af pligtige jobs i seniorjobordning. Lønadministration af personlige hjælpere samt plejeforanstaltninger for Børn og Unge. Løntræk ift kantineordninger Indeholdelse af løn og anden direkte administration af ordninger, som kommunen har tilvalgt ud over den basale lønadministration. Rollebaseret indgang og kontrol af decentral lønadministration. Konsulentydelser Personaleadministration Rådgivning og vejledning Ansættelser og afskedigelser Styring af puljer og mellemregningskonti Konsulentbistand til decentrale ledere i anvendelse af rollebaseret indgang til styring af lønøkonomi og lønindberetninger. Desuden udvikling af mulighederne for datastyring på personaleforhold. Rådgivning og vejledning samt kontroller ift de vedtagne revisionsbestemmelser med planlagte konsulentbesøg i aftaleenhederne. Vejledninger ift. rammeaftaler indgået mellem KL og KTO Konsulentydelser overfor personaleansvarlige og medarbejdere vedrørende medarbejdernes vilkår. Vejledning og fortolkning af ansættelsesvilkår m.v. over for de kommunale virksomheder og den øvrige administration. Rådgivning, vejledning og sagsbehandling i forbindelse med henvendelser fra ledere og medarbejdere om løn- og overenskomstmæssige spørgsmål samt deltagelse i møder til afklaringer og opkvalificering af decentrale ledere. Konsulentbistand til ledere om afklaring af muligheder i lønindplaceringer efter overenskomster og rådgivning samt evt. deltagelse i forhandlinger om løn. Indberetninger af ansættelser og afskedigelser med korrekt lønmæssig indplacering og fratrædelsesadministration samt sikring af kontakt til den faglige organisation i såvel ansættelser som afskedigelser. Afstemninger af mellemregningskonti herunder: Nettoløn, a conto løn, feriepenge, pension, A-skat/AM-bidrag, dagpenge, fleksjobbere, tillidsrepræsentanter og VEU/SVU mm. Styring af centrale puljer vedr. personaleforhold Jura og Forhandling: Juridisk bistand Sparring, rådgivning og vejledning til ledere i organisationen ved svære personalesager. I personalemæssige sanktioner og afskedigelsessager har lederne en forpligtelse til at inddrage og høre Intern Udvikling og Personale om procesforløbet og den juridiske holdbarhed i den påtænkte Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 7 af 10

8 afgørelse, og der ydes bistand og deltagelse til lederne i processen, f.eks. med udfærdigelse af breve. Rundbordssamtaler Forhandling og rådgivning Forhåndsaftaler m.v. Vejledninger og fortolkninger i aftaler og overenskomster Undervisning i ansættelsesret og personaleadministration I personalesager, hvor sygdomsforløb trækker ud, og der kan være tvivl om den pgl. kan klare tilbagevenden i jobbet, kan der ydes bistand til rundbordssamtale med deltagelse af repræsentanter fra den faglige organisation og lederen af stedet samt evt. andre relevante personer, som f.eks. sagsbehandler fra Jobcentret, egen læge m.v. Medvirke ved forhandling og rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår. Ved større løn- og rammeforhandlinger i et fagområde eller ved særlige forhandlinger i aftaleenheder medvirkes ved forhandling og rådgivning, og der kan indhentes bistand til planlægning og gennemførelse af forhandlinger. Ved tvist i lokale forhandlinger i aftaleenheder, går sagen videre til lokal forhandling på niveau 2, hvor IUP og personaleorg. medvirker. Eventuelt videre til niveau 3 i KL med IUP som part. Forhåndsaftaler er meget bindende for en organisation, og Intern Udvikling og Personale skal altid medvirke i indgåelse af forhåndsaftaler i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vejledninger til lederne i personaleforhold fra rekruttering til forhandlinger og afskedigelser udarbejdes og justeres samt gøres tilgængelig på personaleweb på intranettet. I introduktionsforløb for nye ledere undervises i ansættelsesret og ansættelsesvilkår samt i relevante vejledninger i rekruttering, personaleadministration og afskedigelser Udvikling: Rekruttering af ledere Ved rekruttering af ledere i ledelsesakademiet og andre særlige nøglepersoner efter konkret vurdering, gennemføres profilanalyse (Neo-Pi-r) i rekrutteringsprocessen som konsulentbistand til ansættelsesudvalget. Tilbud om opfølgende 3-parts samtale mellem leder, chef og konsulent i relation til profilen Konsulentbistand til ansættelser og introduktion af ledere Introduktion Der afholdes 2 årlige velkomstforløb á ½ dag, for alle nye ledere og medarbejdere med deltagelse af borgmester, direktion, HR og Kommunikation mm. til introduktion af Ringkøbing- Skjern Kommune. Der afholdes ét årligt lederintroduktionsforløb á 3 dage om centrale ledelsesforhold, hvor IUP planlægger forløbet og underviser i en del af de planlagte timer. Ledelsesakademi Ledere i ledelsesakademiet (niveau 1, 2 og 3 samt nogle niveau 4) er omfattet af Ringkøbing-Skjern Kommunes ledelsesakademi, Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 8 af 10

9 som indeholder: Coachingbistand 2 årlige lederkonferencer Lederudvikling via UniQ Partnerskab med talent, diplom, master, masterclass m.v. og interne kurser med ledelse som omdrejningspunkt og fokus på strategisk ledelse Koncept til mentorordning Opsamling af LUS forløb i organisationen med indmeldinger om behov for lederkurser i ledelsesakademiet eller andet Økonomistyring Lederevaluering Proceskonsulentbistand Hvert 3. år gennemføres 360 graders lederevaluering af ledere tilhørende ledelsesakademiet Ledere kan rekvirere procesbistand til værdi-, kultur-, og forandringsprocesser. Desuden til procesbistand til dannelse af lederteam og udbygning af kompetencer i lederteamet. Programforløb udformes i samarbejde med lederen, og lederen deltager i forløbet og sikrer opfølgning på den igangsatte proces. Interne kurser og medarbejderudvikling IUP er ikke et kursuskontor. De kurser der arrangeres centralt fra, har udgangspunkt i Plakaten og Den lærende organisation, værdibaseret ledelse og dialogbaseret aftale. Vi afholder lokale kurser i MED-uddannelser og Arbejdsmiljøuddannelser samt aktuelle centralt fastsatte projekter Kursusadministration og økonomistyring MED-organisation Arrangementer for MED-udvalgene til udvikling og opkvalificering af MED-organisationen og den attraktive arbejdsplads med det godt arbejdsmiljø. Styring af MED-organisationens struktur Grundlag i MED-aftale Årsforløb for punkter til behandling i MED-organisationen Sekretær for HovedMED dagsordener og referater Sagsbehandling for HovedMED Formidling og undersøgelser i organisationen om sager i relation til HovedMED Arbejdsmiljø og trivsel Trivselsundersøgelser hver 3. år. APV hver 3. år Årlig arbejdsmiljørapport Sygefraværsstatistikker som opmærksomhedsdata til nedbringelse af sygefraværet Supplerende arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper Opfølgende arbejdsmiljøuddannelse for nye medlemmer af arbejdsmiljøgrupper, som har taget arbejdsmiljøuddannelse. Aftale med Falck-healthcare om akut krisebistand Aftale med professionel arbejdsmiljørådgiver (AM-gruppen) Vedligeholdelse af arbejdsmiljøportalen på intranettet med Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 9 af 10

10 viden, links og informationer om igangværende arbejde Facilitering af coachnetværk, hvor interne coaches formidles på intranettet til organisationens brug. Personalepolitikker Forestå udarbejdelse og implementering af kommunens overordnede personalepolitikker. Udvikle og formidle de generelle politikker. Tilgængelig på hjemmeside og intranet. MUS, LUS og GRUS koncepter Lovpligtig ligestillingsredegørelse hvert 2. år der sendes til indenrigsministeriet. Måltal i Økonomiudvalget ift. ansatte med anden etnisk baggrund end dansk. HR-Projekter Aktuelle projektarbejder afledt af direktionens strategiplan Innovationsstrategi og fremme af videndeling til udbygning af DLO. Herunder implementering af nye ideer og nye veje med I-toppen, stafetten, kompetenceudvikling og innovationskonsulenter samt måling af den innovative kapacitet Fremme af trivsel og nedbringelse af sygefravær i koordination med relevante fagområder. Rekruttering og fastholdelsesstrategi samt talentudvikling. Velfærdsordninger Velfærdsgoder i form af massagestole, fysioterapi og kiropraktik med information på hjemmesiden og økonomistyring. Information Udbygning af personaleinformation på hjemmeside og intranettet samt information om vejledning og ydelser fra IUP. Elev- og praktik uddannelsesforløb Koordinering og økonomistyring af kontorelever i forhold til uddannelsesplaner med ansættelse af 3 elever pr. år. Møder med oplæringsansvarlige og koordinering af uddannelses- og praktikforløb indenfor aktuelle uddannelsesforløb. Kontakt med uddannelsesinstitutioner/skoler Styring af elevpolitikken og professionalisering af oplæringsansvarlige i en uddannelseskommune. Udarbejdelse af informationsmateriale til elever og oplæringsansvarlige samt information på nettet til potentielle ansøgere der også er tilgængelig på uddannelsesstederne Praktiksted for studerende/adm. bachelorer Alle vejledninger fra Intern Udvikling og Personale er tilgængelige på intranettet - dels under fanen Personale - herunder personaleweb samt fanen MED/Arbejdsmiljø, og dels under stabe Intern Udvikling og Personale. Desuden kan vi altid kontaktes via telefon eller mail. På intranettet kan ses hvem vi er, og hvilke funktioner de enkelte teams og medarbejdere har. Intern Udvikling og Personale 12. april 2013 Karen Marie Johansen, Stabschef Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Side 10 af 10

Personaleafdelingen. Grundlag og fokus 2016-2017. Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for Personaleafdelingen

Personaleafdelingen. Grundlag og fokus 2016-2017. Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for Personaleafdelingen Dato 23.03.16 Dok.nr. 45255-16 Sagsnr. 15-5333 Ref. KIMH Personaleafdelingen Grundlag og fokus 2016-2017 Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for Personaleafdelingen 2. Styrker, udfordringer og organisering

Læs mere

HR-STRATEGI. Intern Udvikling og Personale Koncern HR Februar 2013

HR-STRATEGI. Intern Udvikling og Personale Koncern HR Februar 2013 HR-STRATEGI Koncern HR Februar 2013 Udarbejdet i forlængelse af direktionens reviderede strategiplan for 2013-2014 Februar 2013, side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Direktionens strategikort HR-strategikort

Læs mere

R A P P O R T. HR-strategi. Koncern HR Intern Udvikling og Personale April 2015

R A P P O R T. HR-strategi. Koncern HR Intern Udvikling og Personale April 2015 R A P P O R T HR-strategi Koncern HR Intern Udvikling og Personale April 2015 Udarbejdet i forlængelse af direktionens strategiplan for 2015-2018 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Direktionens

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Job og kompetenceprofil for personalejurist i Center for HR i Odsherred

Job og kompetenceprofil for personalejurist i Center for HR i Odsherred Job og kompetenceprofil for personalejurist i Center for HR i Odsherred BAGGRUND FOR JOBBET Vi har gennem de seneste 2½ år oplevet en stigende efterspørgsel efter personalejuridisk bistand i Center for

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

HR strategi 2014 Udarbejdet efterår 2012

HR strategi 2014 Udarbejdet efterår 2012 HR strategi 2014 Udarbejdet efterår 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND 3 2. HR STRATEGI ANNO 2014 4 3. HR LEVERANCER 5 4. STRATEGISKE HR INDSATSOMRÅDER INDTIL 2014 6 5. BESLUTNINGSPROCES FOR HR

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

HR i et helhedsperspektiv. En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller

HR i et helhedsperspektiv. En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller HR i et helhedsperspektiv En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller Juni 2011 HR i et helhedsperspektiv Kompetent og effektiv HR forudsætter

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008 Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv hhv@teamarbejdsliv.dk Baggrunden for stressaftalen Arbejdsmarkedets parter i EU: Stressaftale 2004 DK kommunale parter:

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forventninger til dig Du er uddannet arbejdsmiljøunderviser og har voksenpædagogisk grunduddannelse

Forventninger til dig Du er uddannet arbejdsmiljøunderviser og har voksenpædagogisk grunduddannelse Til Hvem det måtte vedkomme PUF Vestergade 55, 1. Postboks 619 8000 Århus C. ub@puf.dk 2916 2090 www.puf.dk Den 28. marts 2008 Rekruttering af arbejdsmiljøundervisere til PUF Parternes Uddannelsesfællesskab

Læs mere

AFDELINGSPLAN 2017 HR

AFDELINGSPLAN 2017 HR AFDELINGSPLAN 2017 HR KONCERNSERVICE Afdelingsplanen indeholder en beskrivelse af de strategiske perspektiver og mål for HR, og hvordan HR overordnet vil arbejde med at opfylde disse mål. Derudover indeholder

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Ledelsesinstrumentbræt

Ledelsesinstrumentbræt R A P P O R T Ledelsesinstrumentbræt Udarbejdet af Viden og Strategi og Intern Udvikling og Personale, maj 2013, senest opdateret september 2015 L e d e l s e s i n s t r u m e n t b r æ t S i d e 2 I

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Personalejuridisk chef. Til afdelingen for Personalejura og Arbejdsmiljø Center for Økonomi og Personale. Job- og personprofil

Personalejuridisk chef. Til afdelingen for Personalejura og Arbejdsmiljø Center for Økonomi og Personale. Job- og personprofil Personalejuridisk chef Til afdelingen for Personalejura og Arbejdsmiljø Center for Økonomi og Personale Job- og personprofil Lyngby-Taarbæk Kommune April 2017 Indledning Vores dygtige chef gennem mange

Læs mere

ELEVPOLITIK FOR KONTORELEVER Personalepolitik for Holstebro Kommune

ELEVPOLITIK FOR KONTORELEVER Personalepolitik for Holstebro Kommune ELEVPOLITIK FOR KONTORELEVER Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og udvikling af elever. Uddannelse og relationer. Vi har dråber af kultur i alt INDHOLD

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Center for Intern Service. Virksomhedsplan Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv.

Center for Intern Service. Virksomhedsplan Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv. Center for Intern Service Virksomhedsplan 2016 Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv. Indhold 1. Intern Service organisering, hovedopgaver mv.... 2 1.1 Organisationsdiagram...

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis Enkelthed er godt - Om at gribe en strategisk bold i praksis Kirsten Bundgaard Chef for HR og Arbejdsmiljø (2010) HR chef - etablering af HRorganisation (2007) HR chefkonsulent i KMD A/S fra 1997 2006

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn

Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Disposition - personaleområdet

Disposition - personaleområdet Disposition - personaleområdet Kort om HR-afdelingen m.m. Kommunen som arbejdsgiver reguleringen Kompetencefordeling Byråd, Økonomiudvalg og administration Personalepolitikken MED-organisationen (arbejdsmiljø)

Læs mere

Job- og personprofil. Lønkonsulent til Løn og Personale. i HR-Centret

Job- og personprofil. Lønkonsulent til Løn og Personale. i HR-Centret NOTAT HR-Centret 22-12-2016 Job- og personprofil Lønkonsulent til Løn og Personale i HR-Centret Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LeneFr 307000/16 16/25713 1. Indledning og baggrund En af Høje-Taastrup Kommunes

Læs mere

1. Baggrund På grund af en organisationsændring på stabsområdet, søger Horsens Kommune en ny HR-chef til HR & Løn.

1. Baggrund På grund af en organisationsændring på stabsområdet, søger Horsens Kommune en ny HR-chef til HR & Løn. Direktionens Stabe Staben Kompetenceprofil HR-chef til Horsens Kommune 1. Baggrund På grund af en organisationsændring på stabsområdet, søger Horsens Kommune en ny HR-chef til HR & Løn. En af afdelingens

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Job- og personprofil. Stilling: Arbejdsmiljøkonsulent. Afdeling: HR-Udvikling. Område: Holstebro Kommune. Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Stilling: Arbejdsmiljøkonsulent. Afdeling: HR-Udvikling. Område: Holstebro Kommune. Holstebro Kommune Job- og personprofil Stilling: Arbejdsmiljøkonsulent Afdeling: HR-Udvikling Område: Holstebro Kommune Holstebro Kommune 1 Job- og personprofil på Arbejdsmiljøkonsulent Stilling: Arbejdsmiljøkonsulent.

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Tiltrækning, rekruttering & fastholdelse

Tiltrækning, rekruttering & fastholdelse Tiltrækning, rekruttering & fastholdelse PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Tiltrækning. Rekruttering og fastholdelse Seniorer. Socialt ansvar. Ligestilling Integration. Fratrædelse

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Job- og kompetenceprofil Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Hovedopgave : overordnet ansvarlig for at Center Nord-Vest s og SOF`s strategier og politikker udvikles og

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Børne- og Ungdomsforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Indhold Forord 3 Fire mål med sygefraværspolitikken 4 Målsætninger med sygefraværspolitikken

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

HR puljer Budget 2010 Disponeret

HR puljer Budget 2010 Disponeret Oversigt over HR-puljerne 2010 Senest opdateret: 23.november 2009 HR puljer Budget 2010 Disponeret A Personalepolitiske initiativer 2.500.000 Danske Regioner - partssamarbejde 2.500.000 B Mangfoldighed

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 18. juni 2008 Byrådssalen - Rådhuset i Brønderslev kl. 12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af referat...

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

HR-strategi 2015-2018

HR-strategi 2015-2018 HR-strategi 2015-2018 10 1 HR-strategiens formål HR-strategien skal understøtte, at kommunen kan levere kerneopgaver af høj kvalitet og i overensstemmelse med de politiske målsætninger og gældende rammevilkår.

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Job- og personprofil. Arbejdsmiljøkonsulent. Social, Sundhed, Arbejdsmarked og Personale, Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Arbejdsmiljøkonsulent. Social, Sundhed, Arbejdsmarked og Personale, Holstebro Kommune Job- og personprofil Stilling: Afdeling: Område: Arbejdsmiljøkonsulent HR-Udvikling Social, Sundhed, Arbejdsmarked og Personale, Holstebro Kommune 1 Job- og personprofil på Arbejdsmiljøkonsulent Stilling:

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland

Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland Baggrund og det eksisterende uddannelsestilbud Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet blev revideret i forbindelse med OK

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

6. Forenkling på løn- og personaleområdet

6. Forenkling på løn- og personaleområdet 6. Forenkling på løn- og personaleområdet Kommunerne ligner generelt hinanden meget, når der ses på placering af det styringsmæssige ansvar på løn- og personaleområdet. Institutionerne har ansvaret for

Læs mere