Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006"

Transkript

1 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 Lisa Bøge Christensen, lektor, ph.d. Ulla Krustrup, adjunkt, ph.d, MPH Steen Overgaard Larsen, leder af Tandlægevagten, Frederiksborg Amt Center for Sundhed og Samfund, Tlf.: Odontologisk Institut, Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse, KU, SVF Fax: Øster Farimagsgade 5, Postboks 2099, 1014 København K

2 Rapport fra Tandlægevagten 2 Bestyrelsen for Tandlægevagten i Frederiksborg Amt har i samarbejde med personalet ved amtets tandlægevagtordning ønsket at etablere en undersøgelse af tilfredsheden blandt patienter der benytter Tandlægevagtens tilbud. Derudover har man ønsket at undersøge tilfredsheden med og holdningen til den aktuelle tandlægevagtordning blandt offentligt ansatte tandlæger samt privat praktiserende tandlæger i Frederiksborg Amt. Konklusion af undersøgelsen Resultaterne for gruppen af patienter der har besøgt Tandlægevagten viser en lige fordeling af børn og voksne samt en lige kønsfordeling. Der var færrest deltagere blandt unge voksne og ældre patienter. Der var meget få udlændinge blandt brugerne. Mere end halvdelen af patienterne havde kendskab til Tandlægevagten, og ca. en femtedel havde tidligere henvendt sig i Tandlægevagten. Alle var tilfredse med at kunne opnå tandlægehjælp uden for de almindelige åbningstider. Svarpersonerne hører overvejende til de regelmæssige brugere af det gængse tandplejesystem, og de rapporterede et højt mundhygiejneniveau. Der var blandt de voksne brugere ikke udelt tilfredshed med egen orale sundhedstilstand, ligesom en del havde oplevet orale problemer inden for det seneste år. Der blev generelt udtrykt høj grad af tilfredshed med tandlægevagtordningen og det tilbud om behandling, som Tandlægevagten yder. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt amtets tandlæger viste et ikke overraskende højt kendskab til Tandlægevagten. Derudover var mere end to tredjedele af tandlægerne meget tilfredse eller tilfredse med både tandlægevagtordningen og den faglige tilbagemelding. Den endelige konklusion på undersøgelsen er, at den gruppe af patienter, der benytter sig af tilbuddet om tandbehandling i Tandlægevagten, er personer der i øvrigt går regelmæssigt til tandlægen, og som derudover også udviser egenomsorg i relation til den daglige mundhygiejne. Alt i alt er tilfredsheden med Tandlægevagten meget høj blandt brugerne i Tandlægevagten i Frederiksborg Amt, gældende for såvel patienter som tandlæger.

3 Rapport fra Tandlægevagten 3 Tandlægeskolen, Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse, Københavns Universitet har varetaget undersøgelsen. Undersøgelsen er baseret dels på selvrapporterede informationer indhentet ved hjælp af spørgeskema og dels på en klinisk tandundersøgelse, foretaget i forbindelse med patienternes besøg på Tandlægevagtens tandklinik i anledning af nødbehandling. Spørgeskemaer vedrørende børn og unge under 16 år er udfyldt af et af barnets forældre. Som udgangspunkt blev der fremsendt spørgeskema til de personer, der udelukkende henvendte sig til Tandlægevagten for en telefonisk konsultation. I perioden 7. april juni 2006 drejede det sig om i alt 241 personer. På grund af for lav svarprocent af de fremsendte spørgeskemaer er der ikke udført analyser på disse personer. For tandlægerne gjaldt det, at alle tandlæger i Frederiksborg Amt modtog et postbesørget spørgeskema. Desuden er Lægevagten i Frederiksborg Amt samt Afdeling for Tand, Mund og Kæbe kirurgi samt Skadestuen på Hillerød Sygehus blevet interviewet telefonisk. Informationer indhentet fra patienterne påbegyndtes den 4. april 2006 og afsluttedes den 15. juli 2006 (svarprocent på mere end 90 ). Spørgeskemaundersøgelsen blandt de offentligt ansatte og privat praktiserende tandlæger påbegyndtes den 15. september 2006 og afsluttedes den 1. december 2006 (svarprocent på 90 ). I nedenstående punkter er opsummeret de vigtigste fund fra undersøgelsen blandt brugere med besøg i Tandlægevagten samt fra de offentligt ansatte og privatpraktiserende tandlæger. a) I alt 296 børn under 16 år og 314 voksne (16 år og derover) indgik i undersøgelsen. Der var flest voksne personer i gruppen af årige og færrest blandt de unge (16-24 år) og blandt personer på 65 år og derover (Tabel 1). b) Den langt overvejende del af de aktuelle brugere havde dansk statsborgerskab (98 børn og 96 voksne). De resterende fordelte sig på 9 vestlige lande og 4 ikke-vestlige lande (Tabel 2). c) Blandt både børn og voksne var smerter/tandpine langt den hyppigste årsag til henvendelse i Tandlægevagten. Næsten en tredjedel af både voksne og børn henvendte sig på grund af en knækket tand eller plombe eller på grund af en tabt plombe. Blandt

4 Rapport fra Tandlægevagten 4 børnene havde 17 et problem i forbindelse med tandreguleringsbehandling (Tabel 3). d) Mellem en fjerdedel og en femtedel af alle brugere havde benyttet tandlægevagtordningen på et tidligere tidspunkt. Mere en halvdelen af brugerne kendte til Tandlægevagten i forvejen (Tabel 4). For de voksne brugere var den hyppigst angivne metode til at finde frem til Tandlægevagtens telefonnummer i telefonbogen, men også internettet anvendtes. En del fik også oplysningen via skadestue eller lægevagt. For gruppen af børn var det hyppigst gennem informationer fra egen tandlæge man fandt frem til Tandlægevagtens telefonnummer (Tabel 5). e) Den altovervejende del af brugerne i undersøgelsen havde modtaget regelmæssigt tandeftersyn inden for det seneste år; børnene lidt hyppigere end de voksne. Der er således i det store hele tale om regelmæssige brugere af det almindelige tandplejesystem (Tabel 6). f) Ca. halvdelen af de voksne brugere vurderede deres egne tænder som gode/virkelig gode, mens ca. en tiendedel opfattede deres tænder- og tandkøds sundhedstilstand som direkte dårlig. (Tabel 7). g) Op mod en tredjedel af de voksne brugere angav at have oplevet tandpine eller banken i tænderne inden for det seneste år, mens dette kun var gældende for hvert tiende barn. Desuden havde hver fjerde voksne bruger oplevet smerter ved indtagelse af varmt eller koldt (Tabel 8). h) Ni ud af ti undersøgelsespersoner angav at børste tænder to eller flere gange daglig, og 60 af de voksne bruger tandstikkere. En tredjedel af de voksne og en fjerdel af børnene bruger tandtråd (Tabel 9). i) Vedr. egenbetalingen så var to ud af tre meget tilfredse eller tilfredse, mens en fjerdedel rapporterede utilfredshed eller megen utilfredshed. Med hensyn til prisen på behandlingen i Tandlægevagten, som der var oplyst om på forhånd, var 89 meget tilfredse eller tilfredse med de oplysninger, (Tabel 10).

5 Rapport fra Tandlægevagten 5 j) Langt de fleste (mere end 90 ) gav udtryk for at være meget tilfredse eller tilfredse med muligheden for såvel at opnå tandlægehjælp uden for de almindelige åbningstider som med muligheden for at komme i kontakt med personalet i Tandlægevagten (Tabel 11-12). k) Der var overvejende tilfredshed med afstanden til Tandlægevagtens tandklinik i Hillerød. Dog var 8 af de voksne brugere utilfredse eller meget utilfredse med afstanden. Med hensyn til ventetiden i venteværelset var kun 5 voksne og 4 børn utilfredse eller meget utilfredse (Tabel 13-14). l) Næsten alle brugere var meget tilfredse eller tilfredse med personalets hjælpsomhed og tandlægens væremåde (Tabel 15-16). m) Med hensyn til informationsniveauet fra tandlægens side vedrørende det aktuelle problem, selve behandlingen og det fortsatte behandlingsforløb, så var tendensen den samme: Alle angav at de var meget tilfredse eller tilfredse (Tabel 17-19). n) Stort set alle brugere udtrykte tilfredshed med behandlingens kvalitet (Tabel 20). o) Tilnærmelsesvist alle tandlæger angav at kende til tandlægevagtordningen. Ca. 90 tilkendegav at de henviser til Tandlægevagten udenfor egen åbningstid. p) Mere end to tredjedele af tandlægerne tilkendegav at være meget tilfredse eller tilfredse med tandlægevagtordningen og med den faglige tilbagemelding de modtager (Tabel 21). q) Resumé af svar på åbne spørgsmål til tandlægerne følger nedenstående i fem punkter med tilhørende kommentarer fra Tandlægevagtens bestyrelse. 1. Enkelte ønsker fast åbningstid på klinikken i lighed med Københavns tandlægevagt i stedet for som nu, hvor der kun er åbent efter telefonisk aftale. Kommentar: Det vil med det nuværende patientflow ikke være økonomisk muligt med fast vagt og åbningstid.

6 Rapport fra Tandlægevagten 6 2. Problematisk at vagten ikke har åbent i dagtimerne i skolernes småferier. Kommentar: Iht. Samarbejdsaftale om Tandlægevagten har vagten kun åbent i dagtimerne på hverdage i skolernes sommerferie. Bestyrelsen for tandlægevagten vil tage det med i overvejelserne når vagtberedskab på tandlægeområdet i Region Hovedstaden skal drøftes. 3. Vagtordningen er for dyr for patienterne: Kommentar: Tandlægevagten benytter honorar og vagttillæg iht. den gældende sygesikringsoverenskomst og overenskomst på e og Ungdomstandpleje området. 4. Der bliver lagt for megen vægt på det økonomiske ved den telefoniske kontakt til tandlægevagten. Kommentar: Da behandling i tandlægevagten, i modsætning til lægevagten ikke er gratis, er det vigtigt og relevant at patienterne får oplysning om ca. pris forud for behandlingen. 5. Det er svært at komme igennem på telefonen til tandlægevagten: Kommentar: Telefontiden er hverdage til 19.00, lørdag søn og helligdage 9-11 og 18-19, hvor vagthavende tandlæge er ved telefonen. Uden for dette tidsrum vejledes patienterne vha. informationssystem på telefonsvarer, herunder at der ved akut behov for hjælp (store tandskader og efterblødning efter tandudtrækning og operation) så kan vagthavende tandlæge kontaktes via lægevagten. Da det kun er muligt med en enkelt indgående linie på den mobile vagttelefon vil der forekomme perioder, hvor telefonen er optaget. r) Lægevagten i Frederiksborg Amt udtrykker en generel tilfredshed med Tandlægevagten på vegne af deres patienter. Der menes dog at døgnåbning af Tandlægevagten ville være ønskeligt. Lægevagten tilkendegiver, at det er let at komme i kontakt med Tandlægevagten for både læger og patienter. Alt i alt er der tilfredshed med samarbejdet mellem Lægevagten og Tandlægevagten.

7 Rapport fra Tandlægevagten 7 s) Afdeling for Tand, Mund og Kæbe kirurgi på Hillerød Sygehus karakteriserer samarbejdet med Tandlægevagten som meget tilfredsstillende. Der gives udtryk for at det faglige niveau i Tandlægevagten er fuldt ud tilstrækkeligt, og at Tandlægevagten løser de opgaver de er sat til at løse. Alt i alt er der stor tilfredshed med samarbejdet mellem Afdeling for Tand, Mund og Kæbe kirurgi på Hillerød Sygehus og Tandlægevagten. t) Skadestuen på Hillerød Sygehus udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet med Tandlægevagten. Skadestuen henviser patienter til Tandlægevagten og Skadestuens medarbejdere er fuldt ud tilfredse med hvordan systemet fungerer. Alt i alt udtrykker Skadestuen at samarbejdet med Tandlægevagten fungerer upåklageligt.

8 Rapport fra Tandlægevagten 8 Tabel 1. Antal undersøgelsespersoner fordelt på køn og aldersgruppe. Drenge/mænd Piger/kvinder I alt 0-7 år år år år år år Total Tabel 2. Antal undersøgelsespersoner med forskelligt statsborgerskab. Dansk Amerikansk 1 Brasiliansk* 1 Engelsk 1 Græsk 1 Hollandsk 2 Irakisk* 1 Italiensk 1 Norsk 3 Svensk 3 Thailandsk* 1 Ungarsk 1 Tysk 2 Tyrkiet* 2 1 Total

9 Rapport fra Tandlægevagten 9 Tabel 3. Procentvis andel af undersøgelsespersoner, der oplyste forskellige årsager til henvendelse til Tandlægevagten. Flere svar var mulige. Smerter/tandpine Hævelse i munden 14 9 Tandbyld 5 7 Hævelse på hals/ansigt 8 4 Knækket tand/plombe eller tabt plombe Tabt krone eller bro 6 0 Proteseproblemer 1 - Ortodontiske problemer 4 17 Blødning efter ekstraktion 2 0 Afvist af egen tandlæge 1 2 Tabel 4. Procentvis andel af undersøgelsespersoner med kendskab til Tandlægevagten, og som tidligere har benyttet sig af tandlægevagtordningen. Kendskab til Tandlægevagtordningen Tidligere henvendelse i Tandlægevagten 18 23

10 Rapport fra Tandlægevagten 10 Tabel 5. Antal undersøgelsespersoner (absolutte tal) som oplyste, ad hvilke kanaler de fandt frem til Tandlægevagtens telefonnummer. Internettet Telefonbogen Egen tandlæge 9 34 Lokal avis 1 1 Familie/venner 7 4 Lægevagt/skadestue Andre kanaler Tabel 6. Procentvis antal af undersøgelsespersoner, der har besøgt tandlæge inden for de sidste 2 år for at få regelmæssige eftersyn, samt hvornår seneste eftersyn var foretaget. Seneste tandlægebesøg < 1 år siden år 9 4 > 2 år 5 1 Aldrig 3 3

11 Rapport fra Tandlægevagten 11 Tabel 7. Svarpersonerne procentvis fordelt efter egen vurdering af det orale helbred. Tænder Tandkød Tænder Tandkød Virkelig godt/godt Nogenlunde Dårligt Ved ikke Total Tabel 8. Antal undersøgelsespersoner der angiver forskellige symptomer/problemer fra tænder/mundhule inden for det seneste år. Tandkødet bløder ofte ved tandbørstning Det gør ondt i tænderne ved indtagelse af noget varmt eller koldt Kan ikke tygge hårde fødeemner som for eksempel hårdt brød eller æbler 11 3 Har haft tandpine eller banken i tænderne Det gør ondt ved indtagelse af noget sødt 10 4

12 Rapport fra Tandlægevagten 12 Tabel 9. Procentvis antal undersøgelsespersoner med positive tandhygiejnevaner. Børster tænder 2 gange dagligt eller mere Bruger tandstikker Bruger tandtråd Bruger mundskyllemiddel 15 6 Tabel 10. Svarpersonerne procentvis fordelt efter holdning til egenbetaling og oplysning om prisen inden behandlingen*. Egenbetaling Oplysning om prisen Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 16 1 Meget utilfreds 8 2 Ved ikke 9 8 * Det bemærkes at børn der er omfattet af den kommunale tandpleje får fuld refusion af egenbetalingen og indgår derfor ikke i denne tabel.

13 Rapport fra Tandlægevagten 13 Tabel 11. Svarpersonerne procentvis fordelt efter holdning til muligheden for at opnå tandlægehjælp uden for de almindelige åbningstider. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 2 1 Meget utilfreds 1 1 Ved ikke 2 1 Tabel 12. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med mulighed for at komme i kontakt med personalet i Tandlægevagten. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 6 3 Meget utilfreds 2 2 Ved ikke 2 1

14 Rapport fra Tandlægevagten 14 Tabel 13. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med afstand til Tandlæge vagtens klinik i Hillerød. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 6 7 Meget utilfreds 2 1 Ved ikke 3 1 Tabel 14. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med ventetiden i venteværelset. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 4 3 Meget utilfreds 1 1 Ved ikke 2 2

15 Rapport fra Tandlægevagten 15 Tabel 15. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med personalets hjælpsomhed. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 0 0 Meget utilfreds 0 0 Ved ikke 0 1 Tabel 16. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med tandlægens væremåde. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 0 1 Meget utilfreds 0 0 Ved ikke 1 1

16 Rapport fra Tandlægevagten 16 Tabel 17. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med oplysningen om det aktuelle tandproblem. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 0 0 Meget utilfreds 0 0 Ved ikke 3 3 Tabel 18. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med informationen om behandlingen i Tandlægevagten. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 0 0 Meget utilfreds 0 0 Ved ikke 5 2

17 Rapport fra Tandlægevagten 17 Tabel 19. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med tandlægens oplysning om det videre forløb. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 0 0 Meget utilfreds 0 0 Ved ikke 6 3 Tabel 20. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med behandlingens kvalitet. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 1 0 Meget utilfreds 0 1 Ved ikke 5 3

18 Rapport fra Tandlægevagten 18 Tabel 21. Procentvis fordeling () af offentligt ansatte og privatpraktiserende tandlægers mening om tandlægevagtordningen, faglig tilbagemelding og information til patienterne. Mening om Mening om faglig tandlægevagtordningen tilbagemelding Meget til freds eller tilfreds Utilfreds eller meget utilfreds Ved ikke

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PRAXIS - tandlæge Niels Kramp. Hovedstaden

PRAXIS - tandlæge Niels Kramp. Hovedstaden Antal invitationer Antal svar Svar andel,0% Antal anonyme Anonyme andel,% PRAXIS - tandlæge Niels Kramp Hovedstaden Hvordan var den eller de personer, der modtog dig på klinikken? (Sæt gerne mere end ét

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Patienttilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Patienttilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse tilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I REGION HOVEDSTADENS TANDLÆGEVAGT Udarbejdet af

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Roskilde Tandklinik. Sjælland

Roskilde Tandklinik. Sjælland Antal invitationer Antal svar Svar andel,% Antal anonyme 0 Anonyme andel Roskilde Tandklinik Sjælland Behandler Betina Laustsen Behandler A- dintandlæge PTU-0-000 Roskilde Tandklinik Hvordan var den eller

Læs mere

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE Antal svar: 306 Svarprocent: 37% BAGGRUND OG SVARPROCENTER Furesø Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand NR. 32 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået fjernet en tand Efter fjernelse af en tand

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje 27. maj 2016 kl. 1:00 0 kommentarer (Praktiserende Tandlægers Organisation) DEBAT: I jagt på besparelser har politikerne overvurderet danskernes

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 Marekka Staal Jensen Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg August 2016 Indholdsfortegnelse Undersøgelse og metode... 3 Resultater... 4 Respondenterne...

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017

Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017 Center for Børn & Undervisning Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017 Side 1 af 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Analyse...3 2.1. Overordnet tilfredshed...3 2.2. Spørgsmål til forældrene...3

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Tilfredshed med tandlæger

Tilfredshed med tandlæger Grafikrapport Tilfredshed med tandlæger Undersøgelse om tilfredshed med tandlæger. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 1000 interview med et nationalt

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Sammenfatning og konklusioner Efterår 2016 Identificere Prioritere Implementere 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsen 3 Tilfredshed med ydelserne 3 Tilfredshed

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

Oral Health Impact Profile (OHIP) Den oplevede sundhedstilstand i mundhulen og dennes indflydelse på livskvalitet.

Oral Health Impact Profile (OHIP) Den oplevede sundhedstilstand i mundhulen og dennes indflydelse på livskvalitet. Oral Health Impact Profile (OHIP) Den oplevede sundhedstilstand i mundhulen og dennes indflydelse på livskvalitet. Spørgeskema til voksne personer ( 15 år og ældre). Formålet med dette spørgeskema er på

Læs mere

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen.

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen. Skadesanmeldelsen sendes til Handicappedes Gruppeforsikring Rolighedsvej 14B, Postbox 141 3460 Birkerød Skadesanmeldelse - Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt.

Læs mere

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse.... Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN Indledning

Læs mere

Først nogle få spørgsmål om dig

Først nogle få spørgsmål om dig TÆNDER OG TRIVSEL 1 2 Datoen i dag: / / dag måned år Først nogle få spørgsmål om dig 1. Er du dreng eller pige? Dreng Pige 2. Hvornår er du født: / / dag måned år 3. Vil du sige at dine tænders, munds,

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

Tandplejen Aarhus 1915-2015

Tandplejen Aarhus 1915-2015 1. november 1915 åbnede Århus Skoletandklinik i lejede lokaler hos fattigvæsenet i Graven 21 Den nye skoletandklinik bestod af to klinikker, et venteværelse og et værelse til klinikfrøkenen. Kun de 1.700

Læs mere

Hvorfor ringer de ikke?

Hvorfor ringer de ikke? Hvorfor ringer de ikke? November 2015 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Hvorfor ringer de ikke? En spørgeskemaundersøgelse blandt 1029 patienter, der ikke har ringet til Akuttelefonen 1813 før ankomst

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,56 103,04 257,60 SIKRINGSGRUPPE 1 1113 Diagnostisk

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Mundpleje under og efter strålebehandling

Mundpleje under og efter strålebehandling Mundpleje under og efter strålebehandling Ved strålebehandling af hoved- og hals-området opstår der ofte bivirkninger i munden, derfor skal der inden strålebehandlingens start foretages en undersøgelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser.

Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser. Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser. Hvornår har du sidst taget et bid af et sprødt æble? Gør det dig utilpas at tale offentligt, fordi dine proteser ikke passer ordentligt? Giver din protese dig

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger. pris 630 kr./år

LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger. pris 630 kr./år LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger pris 630 kr./år 2013 1 Hvad er en tandforsikring? Tandlægeregningerne fylder ofte godt i budgettet - og kommer som oftest uventet. Men med en tandforsikring

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere