Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006"

Transkript

1 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 Lisa Bøge Christensen, lektor, ph.d. Ulla Krustrup, adjunkt, ph.d, MPH Steen Overgaard Larsen, leder af Tandlægevagten, Frederiksborg Amt Center for Sundhed og Samfund, Tlf.: Odontologisk Institut, Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse, KU, SVF Fax: Øster Farimagsgade 5, Postboks 2099, 1014 København K

2 Rapport fra Tandlægevagten 2 Bestyrelsen for Tandlægevagten i Frederiksborg Amt har i samarbejde med personalet ved amtets tandlægevagtordning ønsket at etablere en undersøgelse af tilfredsheden blandt patienter der benytter Tandlægevagtens tilbud. Derudover har man ønsket at undersøge tilfredsheden med og holdningen til den aktuelle tandlægevagtordning blandt offentligt ansatte tandlæger samt privat praktiserende tandlæger i Frederiksborg Amt. Konklusion af undersøgelsen Resultaterne for gruppen af patienter der har besøgt Tandlægevagten viser en lige fordeling af børn og voksne samt en lige kønsfordeling. Der var færrest deltagere blandt unge voksne og ældre patienter. Der var meget få udlændinge blandt brugerne. Mere end halvdelen af patienterne havde kendskab til Tandlægevagten, og ca. en femtedel havde tidligere henvendt sig i Tandlægevagten. Alle var tilfredse med at kunne opnå tandlægehjælp uden for de almindelige åbningstider. Svarpersonerne hører overvejende til de regelmæssige brugere af det gængse tandplejesystem, og de rapporterede et højt mundhygiejneniveau. Der var blandt de voksne brugere ikke udelt tilfredshed med egen orale sundhedstilstand, ligesom en del havde oplevet orale problemer inden for det seneste år. Der blev generelt udtrykt høj grad af tilfredshed med tandlægevagtordningen og det tilbud om behandling, som Tandlægevagten yder. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt amtets tandlæger viste et ikke overraskende højt kendskab til Tandlægevagten. Derudover var mere end to tredjedele af tandlægerne meget tilfredse eller tilfredse med både tandlægevagtordningen og den faglige tilbagemelding. Den endelige konklusion på undersøgelsen er, at den gruppe af patienter, der benytter sig af tilbuddet om tandbehandling i Tandlægevagten, er personer der i øvrigt går regelmæssigt til tandlægen, og som derudover også udviser egenomsorg i relation til den daglige mundhygiejne. Alt i alt er tilfredsheden med Tandlægevagten meget høj blandt brugerne i Tandlægevagten i Frederiksborg Amt, gældende for såvel patienter som tandlæger.

3 Rapport fra Tandlægevagten 3 Tandlægeskolen, Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse, Københavns Universitet har varetaget undersøgelsen. Undersøgelsen er baseret dels på selvrapporterede informationer indhentet ved hjælp af spørgeskema og dels på en klinisk tandundersøgelse, foretaget i forbindelse med patienternes besøg på Tandlægevagtens tandklinik i anledning af nødbehandling. Spørgeskemaer vedrørende børn og unge under 16 år er udfyldt af et af barnets forældre. Som udgangspunkt blev der fremsendt spørgeskema til de personer, der udelukkende henvendte sig til Tandlægevagten for en telefonisk konsultation. I perioden 7. april juni 2006 drejede det sig om i alt 241 personer. På grund af for lav svarprocent af de fremsendte spørgeskemaer er der ikke udført analyser på disse personer. For tandlægerne gjaldt det, at alle tandlæger i Frederiksborg Amt modtog et postbesørget spørgeskema. Desuden er Lægevagten i Frederiksborg Amt samt Afdeling for Tand, Mund og Kæbe kirurgi samt Skadestuen på Hillerød Sygehus blevet interviewet telefonisk. Informationer indhentet fra patienterne påbegyndtes den 4. april 2006 og afsluttedes den 15. juli 2006 (svarprocent på mere end 90 ). Spørgeskemaundersøgelsen blandt de offentligt ansatte og privat praktiserende tandlæger påbegyndtes den 15. september 2006 og afsluttedes den 1. december 2006 (svarprocent på 90 ). I nedenstående punkter er opsummeret de vigtigste fund fra undersøgelsen blandt brugere med besøg i Tandlægevagten samt fra de offentligt ansatte og privatpraktiserende tandlæger. a) I alt 296 børn under 16 år og 314 voksne (16 år og derover) indgik i undersøgelsen. Der var flest voksne personer i gruppen af årige og færrest blandt de unge (16-24 år) og blandt personer på 65 år og derover (Tabel 1). b) Den langt overvejende del af de aktuelle brugere havde dansk statsborgerskab (98 børn og 96 voksne). De resterende fordelte sig på 9 vestlige lande og 4 ikke-vestlige lande (Tabel 2). c) Blandt både børn og voksne var smerter/tandpine langt den hyppigste årsag til henvendelse i Tandlægevagten. Næsten en tredjedel af både voksne og børn henvendte sig på grund af en knækket tand eller plombe eller på grund af en tabt plombe. Blandt

4 Rapport fra Tandlægevagten 4 børnene havde 17 et problem i forbindelse med tandreguleringsbehandling (Tabel 3). d) Mellem en fjerdedel og en femtedel af alle brugere havde benyttet tandlægevagtordningen på et tidligere tidspunkt. Mere en halvdelen af brugerne kendte til Tandlægevagten i forvejen (Tabel 4). For de voksne brugere var den hyppigst angivne metode til at finde frem til Tandlægevagtens telefonnummer i telefonbogen, men også internettet anvendtes. En del fik også oplysningen via skadestue eller lægevagt. For gruppen af børn var det hyppigst gennem informationer fra egen tandlæge man fandt frem til Tandlægevagtens telefonnummer (Tabel 5). e) Den altovervejende del af brugerne i undersøgelsen havde modtaget regelmæssigt tandeftersyn inden for det seneste år; børnene lidt hyppigere end de voksne. Der er således i det store hele tale om regelmæssige brugere af det almindelige tandplejesystem (Tabel 6). f) Ca. halvdelen af de voksne brugere vurderede deres egne tænder som gode/virkelig gode, mens ca. en tiendedel opfattede deres tænder- og tandkøds sundhedstilstand som direkte dårlig. (Tabel 7). g) Op mod en tredjedel af de voksne brugere angav at have oplevet tandpine eller banken i tænderne inden for det seneste år, mens dette kun var gældende for hvert tiende barn. Desuden havde hver fjerde voksne bruger oplevet smerter ved indtagelse af varmt eller koldt (Tabel 8). h) Ni ud af ti undersøgelsespersoner angav at børste tænder to eller flere gange daglig, og 60 af de voksne bruger tandstikkere. En tredjedel af de voksne og en fjerdel af børnene bruger tandtråd (Tabel 9). i) Vedr. egenbetalingen så var to ud af tre meget tilfredse eller tilfredse, mens en fjerdedel rapporterede utilfredshed eller megen utilfredshed. Med hensyn til prisen på behandlingen i Tandlægevagten, som der var oplyst om på forhånd, var 89 meget tilfredse eller tilfredse med de oplysninger, (Tabel 10).

5 Rapport fra Tandlægevagten 5 j) Langt de fleste (mere end 90 ) gav udtryk for at være meget tilfredse eller tilfredse med muligheden for såvel at opnå tandlægehjælp uden for de almindelige åbningstider som med muligheden for at komme i kontakt med personalet i Tandlægevagten (Tabel 11-12). k) Der var overvejende tilfredshed med afstanden til Tandlægevagtens tandklinik i Hillerød. Dog var 8 af de voksne brugere utilfredse eller meget utilfredse med afstanden. Med hensyn til ventetiden i venteværelset var kun 5 voksne og 4 børn utilfredse eller meget utilfredse (Tabel 13-14). l) Næsten alle brugere var meget tilfredse eller tilfredse med personalets hjælpsomhed og tandlægens væremåde (Tabel 15-16). m) Med hensyn til informationsniveauet fra tandlægens side vedrørende det aktuelle problem, selve behandlingen og det fortsatte behandlingsforløb, så var tendensen den samme: Alle angav at de var meget tilfredse eller tilfredse (Tabel 17-19). n) Stort set alle brugere udtrykte tilfredshed med behandlingens kvalitet (Tabel 20). o) Tilnærmelsesvist alle tandlæger angav at kende til tandlægevagtordningen. Ca. 90 tilkendegav at de henviser til Tandlægevagten udenfor egen åbningstid. p) Mere end to tredjedele af tandlægerne tilkendegav at være meget tilfredse eller tilfredse med tandlægevagtordningen og med den faglige tilbagemelding de modtager (Tabel 21). q) Resumé af svar på åbne spørgsmål til tandlægerne følger nedenstående i fem punkter med tilhørende kommentarer fra Tandlægevagtens bestyrelse. 1. Enkelte ønsker fast åbningstid på klinikken i lighed med Københavns tandlægevagt i stedet for som nu, hvor der kun er åbent efter telefonisk aftale. Kommentar: Det vil med det nuværende patientflow ikke være økonomisk muligt med fast vagt og åbningstid.

6 Rapport fra Tandlægevagten 6 2. Problematisk at vagten ikke har åbent i dagtimerne i skolernes småferier. Kommentar: Iht. Samarbejdsaftale om Tandlægevagten har vagten kun åbent i dagtimerne på hverdage i skolernes sommerferie. Bestyrelsen for tandlægevagten vil tage det med i overvejelserne når vagtberedskab på tandlægeområdet i Region Hovedstaden skal drøftes. 3. Vagtordningen er for dyr for patienterne: Kommentar: Tandlægevagten benytter honorar og vagttillæg iht. den gældende sygesikringsoverenskomst og overenskomst på e og Ungdomstandpleje området. 4. Der bliver lagt for megen vægt på det økonomiske ved den telefoniske kontakt til tandlægevagten. Kommentar: Da behandling i tandlægevagten, i modsætning til lægevagten ikke er gratis, er det vigtigt og relevant at patienterne får oplysning om ca. pris forud for behandlingen. 5. Det er svært at komme igennem på telefonen til tandlægevagten: Kommentar: Telefontiden er hverdage til 19.00, lørdag søn og helligdage 9-11 og 18-19, hvor vagthavende tandlæge er ved telefonen. Uden for dette tidsrum vejledes patienterne vha. informationssystem på telefonsvarer, herunder at der ved akut behov for hjælp (store tandskader og efterblødning efter tandudtrækning og operation) så kan vagthavende tandlæge kontaktes via lægevagten. Da det kun er muligt med en enkelt indgående linie på den mobile vagttelefon vil der forekomme perioder, hvor telefonen er optaget. r) Lægevagten i Frederiksborg Amt udtrykker en generel tilfredshed med Tandlægevagten på vegne af deres patienter. Der menes dog at døgnåbning af Tandlægevagten ville være ønskeligt. Lægevagten tilkendegiver, at det er let at komme i kontakt med Tandlægevagten for både læger og patienter. Alt i alt er der tilfredshed med samarbejdet mellem Lægevagten og Tandlægevagten.

7 Rapport fra Tandlægevagten 7 s) Afdeling for Tand, Mund og Kæbe kirurgi på Hillerød Sygehus karakteriserer samarbejdet med Tandlægevagten som meget tilfredsstillende. Der gives udtryk for at det faglige niveau i Tandlægevagten er fuldt ud tilstrækkeligt, og at Tandlægevagten løser de opgaver de er sat til at løse. Alt i alt er der stor tilfredshed med samarbejdet mellem Afdeling for Tand, Mund og Kæbe kirurgi på Hillerød Sygehus og Tandlægevagten. t) Skadestuen på Hillerød Sygehus udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet med Tandlægevagten. Skadestuen henviser patienter til Tandlægevagten og Skadestuens medarbejdere er fuldt ud tilfredse med hvordan systemet fungerer. Alt i alt udtrykker Skadestuen at samarbejdet med Tandlægevagten fungerer upåklageligt.

8 Rapport fra Tandlægevagten 8 Tabel 1. Antal undersøgelsespersoner fordelt på køn og aldersgruppe. Drenge/mænd Piger/kvinder I alt 0-7 år år år år år år Total Tabel 2. Antal undersøgelsespersoner med forskelligt statsborgerskab. Dansk Amerikansk 1 Brasiliansk* 1 Engelsk 1 Græsk 1 Hollandsk 2 Irakisk* 1 Italiensk 1 Norsk 3 Svensk 3 Thailandsk* 1 Ungarsk 1 Tysk 2 Tyrkiet* 2 1 Total

9 Rapport fra Tandlægevagten 9 Tabel 3. Procentvis andel af undersøgelsespersoner, der oplyste forskellige årsager til henvendelse til Tandlægevagten. Flere svar var mulige. Smerter/tandpine Hævelse i munden 14 9 Tandbyld 5 7 Hævelse på hals/ansigt 8 4 Knækket tand/plombe eller tabt plombe Tabt krone eller bro 6 0 Proteseproblemer 1 - Ortodontiske problemer 4 17 Blødning efter ekstraktion 2 0 Afvist af egen tandlæge 1 2 Tabel 4. Procentvis andel af undersøgelsespersoner med kendskab til Tandlægevagten, og som tidligere har benyttet sig af tandlægevagtordningen. Kendskab til Tandlægevagtordningen Tidligere henvendelse i Tandlægevagten 18 23

10 Rapport fra Tandlægevagten 10 Tabel 5. Antal undersøgelsespersoner (absolutte tal) som oplyste, ad hvilke kanaler de fandt frem til Tandlægevagtens telefonnummer. Internettet Telefonbogen Egen tandlæge 9 34 Lokal avis 1 1 Familie/venner 7 4 Lægevagt/skadestue Andre kanaler Tabel 6. Procentvis antal af undersøgelsespersoner, der har besøgt tandlæge inden for de sidste 2 år for at få regelmæssige eftersyn, samt hvornår seneste eftersyn var foretaget. Seneste tandlægebesøg < 1 år siden år 9 4 > 2 år 5 1 Aldrig 3 3

11 Rapport fra Tandlægevagten 11 Tabel 7. Svarpersonerne procentvis fordelt efter egen vurdering af det orale helbred. Tænder Tandkød Tænder Tandkød Virkelig godt/godt Nogenlunde Dårligt Ved ikke Total Tabel 8. Antal undersøgelsespersoner der angiver forskellige symptomer/problemer fra tænder/mundhule inden for det seneste år. Tandkødet bløder ofte ved tandbørstning Det gør ondt i tænderne ved indtagelse af noget varmt eller koldt Kan ikke tygge hårde fødeemner som for eksempel hårdt brød eller æbler 11 3 Har haft tandpine eller banken i tænderne Det gør ondt ved indtagelse af noget sødt 10 4

12 Rapport fra Tandlægevagten 12 Tabel 9. Procentvis antal undersøgelsespersoner med positive tandhygiejnevaner. Børster tænder 2 gange dagligt eller mere Bruger tandstikker Bruger tandtråd Bruger mundskyllemiddel 15 6 Tabel 10. Svarpersonerne procentvis fordelt efter holdning til egenbetaling og oplysning om prisen inden behandlingen*. Egenbetaling Oplysning om prisen Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 16 1 Meget utilfreds 8 2 Ved ikke 9 8 * Det bemærkes at børn der er omfattet af den kommunale tandpleje får fuld refusion af egenbetalingen og indgår derfor ikke i denne tabel.

13 Rapport fra Tandlægevagten 13 Tabel 11. Svarpersonerne procentvis fordelt efter holdning til muligheden for at opnå tandlægehjælp uden for de almindelige åbningstider. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 2 1 Meget utilfreds 1 1 Ved ikke 2 1 Tabel 12. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med mulighed for at komme i kontakt med personalet i Tandlægevagten. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 6 3 Meget utilfreds 2 2 Ved ikke 2 1

14 Rapport fra Tandlægevagten 14 Tabel 13. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med afstand til Tandlæge vagtens klinik i Hillerød. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 6 7 Meget utilfreds 2 1 Ved ikke 3 1 Tabel 14. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med ventetiden i venteværelset. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 4 3 Meget utilfreds 1 1 Ved ikke 2 2

15 Rapport fra Tandlægevagten 15 Tabel 15. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med personalets hjælpsomhed. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 0 0 Meget utilfreds 0 0 Ved ikke 0 1 Tabel 16. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med tandlægens væremåde. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 0 1 Meget utilfreds 0 0 Ved ikke 1 1

16 Rapport fra Tandlægevagten 16 Tabel 17. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med oplysningen om det aktuelle tandproblem. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 0 0 Meget utilfreds 0 0 Ved ikke 3 3 Tabel 18. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med informationen om behandlingen i Tandlægevagten. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 0 0 Meget utilfreds 0 0 Ved ikke 5 2

17 Rapport fra Tandlægevagten 17 Tabel 19. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med tandlægens oplysning om det videre forløb. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 0 0 Meget utilfreds 0 0 Ved ikke 6 3 Tabel 20. Svarpersonerne procentvis fordelt efter tilfredshed med behandlingens kvalitet. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 1 0 Meget utilfreds 0 1 Ved ikke 5 3

18 Rapport fra Tandlægevagten 18 Tabel 21. Procentvis fordeling () af offentligt ansatte og privatpraktiserende tandlægers mening om tandlægevagtordningen, faglig tilbagemelding og information til patienterne. Mening om Mening om faglig tandlægevagtordningen tilbagemelding Meget til freds eller tilfreds Utilfreds eller meget utilfreds Ved ikke

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Patienttilfredsundersøgelse November 2009

Patienttilfredsundersøgelse November 2009 Patienttilfredsundersøgelse November 2009 November 2009 Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Data... 6 Resultater... 6 Køns- og aldersfordeling... 7 Hvordan finder patienterne frem til klinikken... 7 Klinikkens

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet

Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet Resultater fra Tandundersøgelsen ved KRAM-undersøgelsen Birthe Cortsen RAPPORT 2012.02 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

KVALITATIV EVALUERING

KVALITATIV EVALUERING O D O N T O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T KVALITATIV EVALUERING AF UDVIKLINGSPROJEKTET TANDPLEJE FOR SOCIALT UDSATTE Januar 2015 KVALITATIV EVALUERING AF UDVIKLINGSPROJEKTET

Læs mere

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 8. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Sagsnr: 2011-26846 Dok.nr: 2012-39943 Projektbeskrivelse Frivilligt drevet

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indledning... 2. Tendenser... 4. Livsmod generelt... 4. At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5. Pjecen... 7. Kønsaspekt... 9

Indledning... 2. Tendenser... 4. Livsmod generelt... 4. At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5. Pjecen... 7. Kønsaspekt... 9 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tendenser... 4 Livsmod generelt... 4 At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5 Pjecen... 7 Kønsaspekt... 9 Fremtidigt samarbejde... 10 Forslag... 10 Bilag 1... 12 Bilag

Læs mere

Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING

Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING 2014 Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer JULI 2014 DANSK PSYKOLOG FORENING Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer, juli 2014 I forbindelse

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET Notat om svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole Casper Due Nielsen og Tobias Marling 08-04-2011 Indhold Indledning... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner

KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Hvorfor en kampagne? 3 Hvad er formålet? 3 Hvad får I ud af at

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere