Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen."

Transkript

1 Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor Jonna Christensen for Revisornævnet. Revisortilsynet har oplyst, at Jonna Christensen har været godkendt som registreret revisor fra den 7. september 1992 og siden den 26. marts 2014 har været tilknyttet revisionsvirksomheden A, registreret anpartsselskab, cvr.nr. xx xx xx xx. Klagen: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkter: a) Indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen ved afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten for 2012 for B ApS, idet der ikke er taget forbehold for manglende afskrivninger på bygninger. b) Indklagede har overtrådt god revisorskik i forbindelse med revision af alle tre gennemgåede revisionssager. Planlægningen er mangelfuld og dokumentationen for revision af væsentlige og risikofyldte områder har været mangelfuld. Sagsfremstilling: Revisortilsynet udtog i 2013 A, registreret revisionsanpartsselskab, CVR-nr. xx xx xx xx. Det fremgår blandt andet af kontrollantens erklæring af 8. maj 2014 vedrørende kontrollen, at der til revisionsvirksomheden var knyttet 1 kontorsted og 1 godkendt revisor. Revisionsvirksomheden afgiver ikke erklæringer med sikkerhed for kunder, der er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3. Indberetningen indeholder følgende forbehold og konklusion: Følgende fremgår endvidere af kvalitetskontrollantens erklæring: Forbehold... Ved gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver har vi konstateret, der ikke i nogen af sagerne er foretaget planlægning af opgaven, herunder kendskab til virksomheden, 1

2 ligesom der ikke er del-konklusion og afsluttende konklusion. Jeg har i 2 tilfælde konstateret at der ikke er dokumenteret revision af omsætningen, ligesom der i 1 tilfælde ikke er dokumenteret revisionshandlinger for nedskrivnings test af ejendomme, i et tilfælde er der ikke indhentet engagement forespørgsel eller foretaget alternative revisionshandlinger for at reducerer revisionsrisikoen. Konklusion... Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at det udførte arbejde på erklæringsopgaverne ikke lever op til kravene i lovgivning, standarder eller god skik. Revisortilsynet har til brug for sin sagsbehandling fået fremsendt kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, herunder vedrørende de i alt udtagne 4 enkeltsager til kontrol. Vedrørende selskabet B ApS (revision): Indklagede har den 1. juni 2013 afgivet revisorerklæring uden forbehold og uden supplerende oplysninger på årsrapporten for B ApS for regnskabsåret Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at årets resultat var på kr. ( kr.), at langfristede gældsforpligtelser (prioritetsgæld) var på kr. ( kr.), at kortfristede gældsforpligtelser var på kr. ( kr.), at egenkapital udgjorde kr. ( kr.), og at balancesummen var på kr. ( kr.). Det fremgår af note 2 i årsrapporten følgende: Grunde og bygninger Anskaffelsessum primo Anskaffelsessum i alt Grunde og bygninger i alt " Det fremgår af note 4 i årsrapporten følgende: Prioritetsgæld Bank F, [vej][x] Bank F, [vej][x] Bank F, [vej][x] Bank F, [vej][x] , [vej][x] Afdrag 1. år Prioritetsgæld i alt " Det fremgår blandt andet af erklæringen følgende: Selskabets hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået af investeringer i fast ejendom m.v. og enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Det fremgår blandt andet af anvendt regnskabspraksis følgende: Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. 2

3 [ ] Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris. Der afskrives ikke på ejendomme. Det fremgår af det fra indklagedes arbejdspapirer vedlagte, at planlægning af revisionsopgaven består af 6 overordnede dokumenter, herunder 1) checkliste: overordnet risikoanalyse, 2) revisionsinstruks: løbende revisionshandlinger mv., 3) revisionsinstruks: statusrevision, 4) habilitetsvurdering, 5) checkliste: før start, før afslutning og før godkendelse og 6) bogføringsinstruks. Der er ikke ud over "v" skriftlige kommentarer eller henvisninger i materialet. Det fremgår blandt andet af "Revisionsinstruks: Statusrevision" vedrørende dette selskab, at indklagede ved angivelse af "v" har udført følgende handlinger: " Materielle anlægsaktiver 2.1. Regnskabsmæssige handlinger Tag kopi af væsentlige til- og afgange, herunder kopi af slutsedler og skøder mv Beregn afskrivninger, ajourfør anlægskartotek og undersøg om forbedringsudgifter er behandlet korrekt Revisionshandlinger Foretag stikprøvevis fysisk kontrol Vurder, at værdiansættelse er forsvarlig Opstilling af regnskab Anfør kriterierne for udgiftsførsel af småaktiver samt behandling af tab eller fortjeneste ved salg eller udrangering under "anvendt regnskabspraksis" Udarbejd anlægsnote " Det fremgår af sidste side i "Revisionsinstruks: Statusrevision", at udførelse er godkendt den 1. juni 2013 af "JC". Der er ikke af kvalitetskontrollanten fremlagt en af indklagede udarbejdet dagsværdiberegning vedrørende selskabets ejendomme, og det fremgår af kvalitetskontrollantens oplysning, at der alene foreligger den offentlige ejendomsvurdering til brug for værdiansættelsen. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a: Gennemgang af en konkret revisionsopgave fremgår under kontrollantens konklusion på gennemgangen af accept og fortsættelse af revisionsopgaven (Punkt A): Ingen bemærkninger Kontrollanten har som konklusion på gennemgang af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) skrevet. Der er ingen dokumenteret kendskab til virksomheden. Kvalitetskontrollanten har svaret nej til spørgsmål 5a-e) vedrørende forståelse af kunden, vurdering af risici ved fejlinformation, vurdering af risici ved besvigelser, vurdering af risici ved forhold, der kræver særlige revisionsmæssige overvejelser samt væsentlighedsniveau i forhold til fejlinformation mv. Kvalitetskontrollanten har til spørgsmål 6 vedrørende gennemlæsning af planlægningen og til spørgsmål 7 vedrørende sammenhæng mellem beskrivelse af planlægning og arbejdshandlinger bemærket, at "Der er ingen." 3

4 Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) skrevet, at Det er ikke dokumenteret værdiansættelse af ejendomme, manglende de konklutioner. Kvalitetskontrollanten har til spørgsmål 2 om udførelse af revisionshandlinger, der er fastlagt i revisionsplan, svaret "Nej" og som bemærkning skrevet, at der mangler dokumentation for ejendommens værdi. Kvalitetskontrollanten har svaret "Nej" til spørgsmålene 5) om at sikre sig fornødne test til sikring af revisionsbevis, 18) om delkonklusioner for væsentlige risikofyldte områder og 19) om delkonklusioner i nødvendigt omfang i øvrigt. Kontrollanten har som konklusion på revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven (Punkt D) skrevet. Der mangler hovedkonklution. Kvalitetskontrollanten har svaret "Nej" til spørgsmålene 1) om der foreligger afsluttende notat indeholdende alle væsentlige konklusioner, 2) om der er sammenhæng mellem planlægning, udførelse og konklusioner, 3) om afsluttende konklusion giver overblik over revisionen, 4) om faglig konsultation, 7) om foretagelse af vurdering af forefundne mangler og fejl og 8) om opsummering vedrørende eventuelle ikke korrigerede fejl. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af det afgivne revisionsprotokollat(punkt E) skrevet: Ingen bemærkninger. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af de afgivne revisionspåtegninger (Punkt F) skrevet. Ingen bemærkninger. Indklagede har den 15. november 2013 underskrevet på checkliste 4a uden bemærkninger. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B samt at der er ikke ubetydelige fejl og mangler. Som kort beskrivelse af sagen er anført: Sagen vedrører et årsregnskab for en virksomhed som investerer i faste ejendomme, hvor revisors planlægning mangler, Lige som revisor heller ikke har medtaget del og afsluttende konklusion. Endelig mangler revisionsbevis for værdiansættelse af ejendomme. Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende den udførte revision/gennemgang, er følgende: Revisor har ikke dokumenteret at der er foretaget planlægning af opgaven, herunder kendskab til virksomheden før igangsættelse af opgaven. Revisor har ikke dokumenteret sine revisionshandlinger i forbindelse med værdiansættelse af ejendomme, eneste dokumentation er den offentlige vurdering, som er kr laverer end den bogførte værdi, ligesom revisor ikke har udarbejdet delkonklusioner for nogen områder af regnskabet. Revisor har ikke udarbejdet en afsluttende hovedkonklusion. Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, herunder overtrædelse af den relevante begrebsramme (f.eks. årsregnskabsloven) er følgende: Da værdien af ejendomme ikke er revideret, skulle der være taget forbehold for værdiansættelse af disse." Konklusionen er: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at planlægning og udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirer og erklæring, som gør os i stand til at vurdere, hvorvidt revisors erklæring på årsrapporten er korrekt. Vedrørende selskabet C ApS (revision): Indklagede har den 23. november 2012 afgivet revisorerklæring uden forbehold og uden supplerende oplysninger på årsrapporten for C ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 til 30. juni Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var på kr. ( kr.), de kortfristede gældsforpligtelser var på kr. ( kr.), egenkapital udgjorde kr. ( kr.) samt, at balancesummen var kr. ( kr.). 4

5 Det fremgår af det fra indklagedes arbejdspapirer, at planlægning af revisionsopgaven består af 6 overordnede dokumenter, 1) checkliste: overordnet risikoanalyse, 2) revisionsinstruks: løbende revisionshandlinger mv., 3) revisionsinstruks: statusrevision 4) habilitetsvurdering, 5) checkliste: før start, før afslutning og før godkendelse og 6) bogføringsinstruks. Der er ikke ud over "v" skriftlige kommentarer eller henvisninger i dette materiale, der er medsendt til Revisornævnet. Det fremgår blandt andet af "Revisionsinstruks: Statusrevision" vedrørende dette selskab, at indklagede ved angivelse af "v" har udført følgende handlinger som beskrevet ovenfor vedrørende selskabet B ApS. Det fremgår af sidste side i "Revisionsinstruks: Statusrevision", at udførelse er godkendt den 26. november 2012 af "JC". Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a: Gennemgang af en konkret revisionsopgave fremgår under kontrollantens konklusion på gennemgangen af accept og fortsættelse af revisionsopgaven (Punkt A): Ingen bemærkninger. Kontrollanten har som konklusion på gennemgang af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) skrevet. Der er ingen dokumenteret kendskab til virksomheden. Kvalitetskontrollanten har svaret nej til spørgsmål 5a-e) vedrørende forståelse af kunden, vurdering af risici ved fejlinformation, vurdering af risici ved besvigelser, vurdering af risici ved forhold, der kræver særlige revisionsmæssige overvejelser samt væsentlighedsniveau i forhold til fejlinformation mv. Kvalitetskontrollanten har til spørgsmål 6 vedrørende gennemlæsning af planlægningen og til spørgsmål 7 vedrørende sammenhæng mellem beskrivelse af planlægning og arbejdshandlinger bemærket, at "Der er ingen." Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) skrevet, at Revision af omsætning er ikke dokumenteret, manglende delkonklutioner. Kvalitetskontrollanten har til spørgsmål 14) svaret "Nej" og som bemærkning skrevet, at revisor bogfører for kunden, men det er ikke dokumenteret at omsætningstrimler er kontrolleret. Kvalitetskontrollanten har svaret "Nej" til spørgsmålene 18) om delkonklusioner for væsentlige risikofyldte områder og 19) om delkonklusioner i nødvendigt omfang i øvrigt. Kontrollanten har som konklusion på revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven (Punkt D) skrevet. Der mangler hovedkonklution. Kvalitetskontrollanten har svaret "Nej" til spørgsmålene 1) om der foreligger afsluttende notat indeholdende alle væsentlige konklusioner, 2) om der er sammenhæng mellem planlægning, udførelse og konklusioner, 3) om afsluttende konklusion giver overblik over revisionen, 4) om faglig konsultation, 7) om foretagelse af vurdering af forefundne mangler og fejl og 8) om opsummering vedrørende eventuelle ikke korrigerede fejl. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af det afgivne revisionsprotokollat(punkt E) skrevet: Ingen bemærkninger. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af de afgivne revisionspåtegninger (Punkt F) skrevet. Ingen bemærkninger. Indklagede har den 15. november 2013 underskrevet på checkliste 4a uden bemærkninger. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B samt, at der er konstateret ikke ubetydelige fejl og mangler. Som kort beskrivelse af sagen er anført: Sagen vedrører et årsregnskab for en detail forretning inden for [Branche], hvor revisors planlægningen mangler, Lige som revisor heller ikke har medtaget del og afsluttende konklusion. 5

6 Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende den udførte revision/gennemgang, er følgende: "Revisor har ikke dokumenteret at der er foretaget planlægning af opgaven, herunder kendskab til virksomheden før igangsættelse af opgaven. Revisor har ikke dokumenteret sine revisionshandlinger i forbindelse med omsætningen, ligesom revisor ikke har udarbejdet delkonklusioner for nogen områder af regnskabet. Revisor har ikke udarbejdet en afsluttende hovedkonklusion. Konklusionen er: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at planlægning og udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirer og erklæring, som gør os i stand til at vurdere, hvorvidt revisors erklæring på årsrapporten er korrekt. Vedrørende selskab D ApS (revision): Indklagede har den 27. maj 2013 afgivet revisorpåtegning uden forbehold, men med supplerende oplysning om going concern, på årsrapporten for D ApS for regnskabsåret 7. oktober 2011 til 31. december Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at årets resultat efter skat var på kr., at de kortfristede gældsforpligtelser var på kr., at egenkapitalen udgjorde kr., samt at balancesummen var på kr. Det fremgår af det fra indklagedes arbejdspapirer, at planlægning af revisionsopgaven består af 6 overordnede dokumenter, 1) checkliste: overordnet risikoanalyse (ikke vedlagt), 2) revisionsinstruks: løbende revisionshandlinger mv., 3) revisionsinstruks: statusrevision 4) habilitetsvurdering, 5) checkliste: før start, før afslutning og før godkendelse og 6) bogføringsinstruks. Der er ikke ud over "v" skriftlige kommentarer eller henvisninger i dette materiale, der er medsendt til Revisornævnet. Det fremgår blandt andet af "Revisionsinstruks: Statusrevision" vedrørende dette selskab, at indklagede ved angivelse af "v" har udført følgende handlinger som beskrevet ovenfor vedrørende selskabet B ApS. Det fremgår af sidste side i "Revisionsinstruks: Statusrevision", at udførelse er godkendt den 27. maj 2013 af "JC". Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a: Gennemgang af en konkret revisionsopgave fremgår under kontrollantens konklusion på gennemgangen af accept og fortsættelse af revisionsopgaven (Punkt A): Ingen bemærkninger. Kontrollanten har som konklusion på gennemgang af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) skrevet. Der er ingen dokumenteret kendskab til virksomheden. Kvalitetskontrollanten har svaret nej til spørgsmål 5a-e) vedrørende forståelse af kunden, vurdering af risici ved fejlinformation, vurdering af risici ved besvigelser, vurdering af risici ved forhold, der kræver særlige revisionsmæssige overvejelser samt væsentlighedsniveau i forhold til fejlinformation mv. Kvalitetskontrollanten har til spørgsmål 6 vedrørende gennemlæsning af planlægningen og til spørgsmål 7 vedrørende sammenhæng mellem beskrivelse af planlægning og arbejdshandlinger bemærket, at "Der er ingen." Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) skrevet, at Der er ikke dokumenteret revision af omsætning, manglende engagement forspørgsel, manglende delkonklutioner. Kvalitetskontrollanten har svaret "Nej" til spørgsmål 5) om at sikre sig fornødne test til sikring af revisionsbevis, til spørgsmål 9) om i planlægning at have overvejet eksterne bekræftelser samt som bemærkning at have anført, at der mangler engagementsforespørgsel, til spørgsmål 10) om dokumentation for, at regnskab er i overensstemmelse eller afstemt med 6

7 bogføring og til spørgsmål 14), hvor der som bemærkning er anført, at der er ingen revisionshandlinger vedrørende omsætning. Kvalitetskontrollanten har videre svaret "Nej" til spørgsmålene 18) om delkonklusioner for væsentlige risikofyldte områder og 19) om delkonklusioner i nødvendigt omfang i øvrigt. Kontrollanten har som konklusion på revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven (Punkt D) skrevet. Der mangler hovedkonklution. Kvalitetskontrollanten har svaret "Nej" til spørgsmålene 1) om der foreligger afsluttende notat indeholdende alle væsentlige konklusioner, 2) om der er sammenhæng mellem planlægning, udførelse og konklusioner, 3) om afsluttende konklusion giver overblik over revisionen, 4) om faglig konsultation, 7) om foretagelse af vurdering af forefundne mangler og fejl og 8) om opsummering vedrørende eventuelle ikke korrigerede fejl. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af det afgivne revisionsprotokollat(punkt E) skrevet: Ingen bemærkninger. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af de afgivne revisionspåtegninger (Punkt F) skrevet. Ingen bemærkninger. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern (Punkt G) skrevet: Ingen bemærkninger. Det fremgår ikke af det medsendte bilagsmateriale, hvorvidt indklagede har underskrevet på bilag 4a. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B samt, at der er konstateret ikke ubetydelige fejl og mangler. Som kort beskrivelse af sagen er anført: Sagen vedrører et årsregnskab for en [Branche], hvor revisors planlægningen mangler, Lige som revisor heller ikke har medtaget del og afsluttende konklusion. Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende den udførte revision/gennemgang, er følgende: Revisor har ikke dokumenteret at der er foretaget planlægning af opgaven, herunder kendskab til virksomheden før igangsættelse af opgaven. Revisor har ikke dokumenteret sine revisionshandlinger i forbindelse med omsætningen, ligesom revisor ikke har modtaget engagement forespørgsel, samt udarbejdet delkonklusioner for nogen områder af regnskabet. Revisor har ikke udarbejdet en afsluttende hovedkonklusion. Konklusionen er: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at planlægning og udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirer og erklæring, som gør os i stand til at vurdere, hvorvidt revisors erklæring på årsrapporten er korrekt. Ved skrivelse af 7. november 2014 foretog Revisortilsynet høring af indklagede - og revisionsvirksomheden - i anledning af kvalitetskontrollen, herunder at tilsynet havde til hensigt at indbringe indklagede personligt for Revisornævnet. I en skrivelse af 16. december 2014 svarede indklagede således vedrørende de konkrete klager, der er indbragt for Revisornævnet: Det var min klare opfattelse, at vi anvendte et kvalitetsstyringssystem, der trods nogle mangler, kunne anvendes, men at det skulle være så at sige ubrugeligt, var ikke min opfattelse. 7

8 Dette er jeg så blevet klar over efter kvalitetskontrollen sidste år, i det jeg kan forstå, at det der ikke er dokumenteret er ikke udført, hvor vi efterfølgende har ændret på vores procedurer mv. Den eneste bemærkning jeg har, er til enkeltsagskontrollen af B ApS, idet jeg må konstatere, at jeg desværre ikke har været opmærksom på, at selskabets beholdning af ejendomme (3. stk.) der hører under investeringsejendomme, ikke i anvendt regnskabspraksis er benævnt som investeringsejendomme der er optaget til dagsværdi beregnet ud fra en normal afkastbaseret model, hvilket ud fra et gennemsnitsafkast viser en højere værdi end den bogførte værdi. I øvrigt kan jeg bemærke, at forskellen mellem den bogførte værdi og den offentlige værdi er mindre end det anførte. Revisortilsynet traf herefter, ved skrivelse af 30. januar 2015 afgørelse om indbringelse af indklagede personligt for nævnet. Parternes bemærkninger: Klager, Revisortilsynet, har vedrørende klagepunkt a gjort gældende, at der er tale om en væsentlig fejl i årsregnskabet, idet værdien af grunde og bygninger udgør ca. 95 % af balancesummen, og af denne grund er en forkert anvendt regnskabspraksis for virksomhedens væsentligste aktiv, væsentligt for en regnskabsbruger. Der foreligger ikke oplysning om anskaffelsestidspunkt eller eventuel scrapværdi for grunde og bygninger, og man kan derfor ikke vurdere størrelsen af de manglende akkumulerede afskrivninger. Med henvisning til indklagedes oplysning om, at selskabets ejendomme reelt er investeringsejendomme optaget til dagsværdi, men at dette ved en fejl ikke fremgår af regnskabet, har klager anført, at ejendomme, der anses som investeringsaktiver, typisk bliver indregnet til dagsværdi enten i henhold til årsregnskabslovens 38, såfremt der er tale om virksomhedens hovedaktivitet, eller til dagsværdi efter årsregnskabslovens 41. Ejendomme, der indregnes til dagsværdi i henhold til årsregnskabslovens 41, skal ligeledes afskrives efter årsregnskabslovens 43. Ved anvendelse af årsregnskabslovens 38 om investeringsaktiver skal den tilhørende gæld ligeledes indregnes til dagsværdi. Af årsregnskabets note 2 vedrørende grunde og bygninger fremgår alene oplysninger om anskaffelsessum primo og anskaffelsessum i alt, som er lig med den bogførte værdi. Anvendt regnskabspraksis vedrørende prioritetsgæld fremgår ikke af årsregnskabet, og de beløb, som fremgår af årsregnskabets note 4 vedrørende prioritetsgæld, svarer til restgæld i henhold til årsopgørelser fra kreditinstitutter. Den faktisk foretagne regnskabsmæssige behandling af ejendomme, som den fremgår af årsregnskabet, opfylder således ikke betingelserne, hverken for indregning til dagsværdi med afskrivninger i henhold til årsregnskabslovens 41 eller for indregning som investeringsaktiver i henhold til årsregnskabslovens 38. Der er således ikke sammenhæng mellem revisors begrundelse for, at de pågældende ejendomme ikke skal afskrives, og den måde ejendommene og relaterede regnskabsposter faktisk er behandlet i årsregnskabet. Konklusionen der derfor, at der skulle afskrives på de pågældende ejendomme. Indklagede har - ved at undlade at afgive forbehold for manglende afskrivning - overtrådt erklæringsbekendtgørelsen 6, stk. 1, og dermed tilsidesat god revisorskik. 8

9 Klager, Revisortilsynet, har vedrørende klagepunkt b anført, at der er mangler i planlægningen for så vidt angår samtlige tre revisionssager. Risikovurderinger på revisionsmålsniveau er mangelfulde, ligesom der ikke er fastlagt væsentlighedsniveau, hvilket har medført, at det ikke er dokumenteret, at de foreliggende revisionsinstrukser på tilstrækkelig vis afdækker relevante revisionsmål, som kan henføres til de konkrete regnskabsposter tilpasset de enkelte virksomheder. Klager har videre for så vist angår dokumentation anført, at det er konstateret, at der i to af sagerne ikke foreligger dokumentation vedrørende revision af omsætningen, at der i ét tilfælde ikke foreligger dokumentation vedrørende værdiansættelse af grunde og bygninger, som udgør over 95 % af den samlede balancesum, og at der i ét tilfælde ikke er indhentet engagementsforespørgsel som planlagt eller foretaget alternative handlinger. Det er endvidere konstateret, at der i samtlige tre sager ikke er udarbejdet delkonklusioner på nogen områder, ligesom indklagede ikke har udarbejdet en afsluttende konklusion på de tre sager. Regnskabsposten omsætning er et væsentligt område som følge af risiko for besvigelser, og grunde og bygninger i det aktuelle selskab udgør over 95 % af den samlede balancesum. Derfor er den manglende dokumentation for værdiansættelsen af disse aktiver en væsentlig mangel. Klager har videre gjort gældende, at en revisionsdokumentation skal indeholde en konklusion på udførte revisionshandlinger. Klager har i den forbindelse henvist til, at den overbevisning, en revisor opnår ved samtidig at udføre regnskabsmæssig assistance for en revisionsklient, kun kan anvendes som revisionsbevis, når overbevisningen er indarbejdet i revisionsdokumentationen. På denne baggrund har indklagede overtrådt revisorlovens 23, stk. 1, samt god revisorskik, idet der i tre ud af tre gennemgåede revisionssager har været mangelfuld planlægning og mangelfuld dokumentationen for væsentlige og risikofyldte områder, jf. hertil ISA 200 afsnit 3 og 15, 230 afsnit 5 og 8, 240 afsnit 47, 300 afsnit 7 og 9, 315 afsnit 5, 330 afsnit 28c og 500 afsnit 6. Indklagede har til støtte for klagepunkt a anført, at hun med henvisning til ledelsesberetningen, hvor der gengives, at selskabets formål er investeringer i fast ejendom og enhver i forbindelse bestående virksomhed, har foretaget en værdiansættelse af selskabets ejendomme ud fra dagsværdiberegningen. Denne dagsværdiberegning viser, at ejendommenes værdiansættelse, ud fra en afkastberegning på 6 %, ligger i en størrelsesorden på mellem og kr. Denne dagsværdigeberegning ligger 10 til 15 % over den bogførte værdi, hvilket har medført, at indklagede har vurderet, at den bogførte værdiansættelse har givet et retvisende billede af selskabets aktiver. På daværende tidspunkt var det tilstrækkeligt at gøre opmærksom på, at der ikke afskrives på ejendomme i anvendt regnskabspraksis. Indklagede har vedrørende klagepunkt b oplyst, at der i forbindelse med igangsættelse af enhver revisionsopgave udfyldes seks tjeklister. I tjekliste vedrørende habilitetsvurdering påser indklagede under punkterne 6 og 7, om kunden er troværdig og pålidelig, og at indklagede som revisor ikke kan komme i miskredit som følge af andre forhold ved kunden, herunder hvidvaskningsloven og eventuelle besvigelser. Tjeklisten før start, før afslutning og før godkendelse bruges i forbindelse med planlægningen af en revisionsopgave. I tjeklisten vedrørende overordnet risikoanalyse dokumenteres de risikofyldte områder, som medtages under revisionen, og herunder tages stilling til besvigelser hos kunden (hvidvaskningsloven). På tjeklister: løbende revisionshandlinger, bogføringsinstruks og statusrevision dokumenteres ved afmærkninger hvilke områder, der er blevet gennemgået under 9

10 revisionen. De seks tjeklister er som minimum udfyldt i forbindelse med revisionen af de enkeltsager, der blev gennemgået under kvalitetskontrollantens besøg i Indklagede har gjort gældende, at hun på daværende tidspunkt havde den fornødne dokumentation for planlægning og konklusioner ved revisionsopgaverne. Under hensyn til, at kravene til dokumentationen vedrørende erklæringsopgaver med sikkerhed er skærpet væsentligt, vil indklagede fremover være særligt opmærksom. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Klagepunkt a Revisornævnet lægger på baggrund af de fremlagte dokumenter, herunder kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer, i sagen til grund, at værdien af grunde og bygninger i årsregnskabet for 2012 for selskabet B ApS udgør ca. 95 % af balancesummen og dermed er en væsentlig post i årsregnskabet. Revisornævnet har videre ud fra de dokumenterede oplysninger fundet det bevist, at der er anvendt en forkert regnskabspraksis for virksomhedens væsentligste aktiv bestående af grunde og bygninger. Nævnet har herved lagt til grund, at den faktisk foretagne regnskabsmæssige behandling af ejendomme, som den fremgår af årsregnskabet, ikke opfylder betingelserne for hverken indregning til dagsværdi med afskrivninger i henhold til årsregnskabslovens 41 eller for indregning som investeringsaktiver i henhold til årsregnskabslovens 38. Baggrunden herfor er, at af årsregnskabets note 2 vedrørende grunde og bygninger fremgår alene oplysninger om anskaffelsessum primo og anskaffelsessum i alt, som er lig med den bogførte værdi, anvendt regnskabspraksis vedrørende prioritetsgæld fremgår ikke af årsregnskabet, men de beløb, som fremgår af årsregnskabets note 4 vedrørende prioritetsgæld, svarer til restgæld i henhold til årsopgørelser fra kreditinstitutter. Revisornævnet finder det endvidere på baggrund af de fremlagte dokumenter bevist, at der ikke er foretaget afskrivning på ejendommene, jf. årsregnskabslovens 43. Indklagede burde have taget forbehold for manglende afskrivning på bygninger, og ved at undlade at afgive forbehold for den manglende afskrivning har indklagede overtrådt erklæringsbekendtgørelsen 6, stk. 1, og dermed tilsidesat god revisorskik. Klagepunkt b Revisornævnet lægger på baggrund af de fremlagte dokumenter, herunder kvalitetskontrollantens erklæringer og arbejdspapirer, i sagerne vedrørende indklagedes revision af årsrapporter for selskaberne B ApS (2012), C ApS (2011/12) og D ApS (2012) for så vidt angår planlægningen til grund som bevist, at indklagedes revisionsmålsniveau i de tre konkrete sager har været mangelfulde, ligesom der ikke var fastlagt konkrete væsentlighedsniveauer, samt at disse mangler har medført, at det ikke er dokumenteret, at de af indklagede anvendte revisionsinstrukser på tilstrækkelig vis afdækkede relevante revisionsmål, som kunne henføres til konkrete regnskabsposter tilpasset de enkelte virksomheder. Revisornævnet lægger på baggrund af de fremlagte dokumenter videre til grund som bevist for så vidt angår indklagedes dokumentation for udførte revisionshandlinger, at der i sagerne C ApS (2011/12) og D ApS (2012) ikke er skriftlig dokumentation i indklagedes arbejdspapirer for konkrete handlinger omfattende revision af omsætningen, der for selskabernes vedkommende er en væsentlig regnskabspost, at der i sagen B ApS (2012) ikke er skriftlig dokumentation for 10

11 konkrete revisionshandlinger omfattende værdiansættelse af grunde og bygninger, som udgør over 95 % af den samlede balancesum og dermed er en væsentlig regnskabspost, og at der ikke er indhentet engagements-forespørgsel som planlagt eller foretaget alternative revisionshandlinger i øvrigt. Revisornævnet finder det endvidere på det ovenfor anførte grundlag bevist, at der i de tre sager ikke er udarbejdet delkonklusioner på nogen områder, ligesom indklagede ikke har udarbejdet en afsluttende konklusion. Indklagede har på denne baggrund overtrådt revisorlovens 23, stk. 1, og dermed tilsidesat god revisorskik. For overtrædelse af revisorlovens 16, stk. 1, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. Thi bestemmes: Indklagede, registreret revisor Jonna Christensen, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Marianne Madsen 11

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 30/2013 Revisortilsynet mod Registeret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS og sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Aimé Perret-Gentil afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 11. august

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg.

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg. Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 29. august 2014 i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012 Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx og sag nr. 15/2012 Revisortilsynet mod registreret revisor G afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 15.

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 47/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Per Gundorph Johansen.

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 47/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Per Gundorph Johansen. Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 47/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Per Gundorph Johansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. maj 2015 som berigtiget ved brev af 11.

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

K e n d e l s e: Den 27. april 2016 blev der i. sag nr. 80/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Vagn Bech.

K e n d e l s e: Den 27. april 2016 blev der i. sag nr. 80/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Vagn Bech. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 80/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Vagn Bech afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. september 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K E N D E L S E: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 110/2015 Revisortilsynet mod tidligere registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. december 2015 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

kendelse: Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 97/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 97/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 97/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 14. december 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret Revisionsvirksomhed cvr.nr K E N D E L S E:

Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret Revisionsvirksomhed cvr.nr K E N D E L S E: Den 17. november 2014 blev der i sag nr. 135/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre og sag nr. 136/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

Den 30. november 2016 blev der i. sag nr. 025/2016. Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod. registreret revisor A. afsagt sålydende.

Den 30. november 2016 blev der i. sag nr. 025/2016. Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Den 30. november 2016 blev der i sag nr. 025/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 29. januar 2016 har Erhvervsstyrelsen (tidl.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B. Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 12. oktober 2011 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 106/2014 og 107/2014 Revisortilsynet mod A v/ B Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor B

kendelse: Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 106/2014 og 107/2014 Revisortilsynet mod A v/ B Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor B Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 106/2014 og 107/2014 Revisortilsynet mod A v/ B og Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 7. november 2014 i medfør

Læs mere

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger:

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 091/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 5. april 2016 har Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen)

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden (Revision 1) ApS, CVR nr. xx xx xx x1 og 2) Registreret revisor (R) afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse

Læs mere

kendelse: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 077/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Palle Badsted afsagt sålydende

kendelse: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 077/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Palle Badsted afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 077/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Palle Badsted afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 9. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

kendelse: Den 29. april 2015 blev der i sag nr. 113/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende

kendelse: Den 29. april 2015 blev der i sag nr. 113/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende Den 29. april 2015 blev der i sag nr. 113/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 16. december 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol.

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol. Den 16. august 2017 blev der i sag nr. 65/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 2. marts 2016 har Revisortilsynet, nu

Læs mere

K e n d e l s e: Tilsynet har for så vidt angår revisionsvirksomheden rejst følgende klagepunkter:

K e n d e l s e: Tilsynet har for så vidt angår revisionsvirksomheden rejst følgende klagepunkter: Den 22. maj 2017 blev der i sag nr. 32/2016 Revisortilsynet mod A ApS og sag nr. 33/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser

Læs mere

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 46/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. februar 2016 har Revisortilsynet (nu

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling:

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling: Den 27. Januar 2010 blev der i sag nr. 19/2009-R A mod Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor C personligt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. marts 2009

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Steen Even Holdt.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Steen Even Holdt. Den 17. september 2014 blev der i sag nr. 151/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Steen Even Holdt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 12. oktober 2016 blev der i sag nr. 028/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 1. februar 2016 har Revisortilsynet i

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr. 77/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr. 77/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 21. november 2016 blev der i sag nr. 77/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved brev af 10. marts 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

kendelse: Den 3. oktober 2016 blev der i sag nr. 8/2016 Erhvervsstyrelsen, tidligere Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 3. oktober 2016 blev der i sag nr. 8/2016 Erhvervsstyrelsen, tidligere Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 3. oktober 2016 blev der i sag nr. 8/2016 Erhvervsstyrelsen, tidligere Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved brev af 7. januar 2016 har Erhvervsstyrelsen, tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere