Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 af 7 Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Sprog Dato for offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? Dansk 14 okt :29 Denne vejledning er en vejviser for dig, der har startet din egen virksomhed eller er på vej til det. I vejledningen kan du læse om, hvornår SKAT betragter dig som selvstændigt erhvervsdrivende med en erhvervsmæssig virksomhed. Vejledningen er opdateret med et skema, der hjælper med at afklare, om du er selvstændigt erhvervsdrivende. Vejledningen findes kun på SKATs hjemmeside Find ud af om du er selvstændigt erhvervsdrivende? - Skema Find ud af om du er selvstændigt erhvervsdrivende? Her er en vejviser for dig, der har startet din egen virksomhed eller er på vej til det. I vejledningen kan du læse om, hvornår SKAT betragter dig som selvstændigt erhvervsdrivende med en erhvervsmæssig virksomhed. SKAT skelner mellem: Lønmodtagere Honorarmodtagere Ikke-erhvervsmæssige virksomheder Erhvervsmæssige virksomheder. Det er vigtigt, at du finder ud af, hvilken gruppe du tilhører. Det har nemlig betydning for, hvad du skal betale i skat, om du er momspligtig, og om du kan trække virksomhedsunderskud fra. Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Du er normalt selvstændigt erhvervsdrivende, når virksomheden drives for egen regning og risiko med det formål at opnå et overskud. Følgende forhold kan indgå i vurderingen:

2 Side 2 af 7 Du tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre Du ejer de maskiner og redskaber, der benyttes ved arbejdet Du udfører arbejdet fra egne lokaler Du afholder selv udgifterne i forbindelse med arbejdets udførelse Du er frit stillet med hensyn til at antage medhjælp. Når virksomheden drives for egen regning og risiko, risikerer du at tabe penge. Du risikerer at tabe penge, hvis din virksomhed har risiko for at få flere udgifter end indtægter. Vi betragter det ikke som en risiko for at tabe penge, at du arbejder mange timer i virksomheden uden at få betaling for det. Vi betragter det heller ikke som en risiko for at tabe penge, at du har udgifter til fx transport til arbejde, arbejdstøj eller frokost i arbejdstiden. Der er to former for selvstændig virksomhed: Erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig. Se side 7 Hvis du ikke er selvstændigt erhvervsdrivende, er du enten lønmodtager eller honorarmodtager. Har du flere aktiviteter, vurderer vi hver enkelt aktivitet for sig. Det betyder, at du sagtens kan være fx lønmodtager og honorarmodtager eller selvstændig på samme tid. Er du lønmodtager? Du er lønmodtager, når du er ansat hos den, du arbejder for. Du er ansat, når følgende betingelser er opfyldt: Du har en arbejdsgiver, som bestemmer, hvordan og hvornår du skal udføre arbejdet. Din arbejdsgiver betaler som hovedregel de udgifter, der er forbundet med arbejdet. Du har en aftale om, at du løbende arbejder for din arbejdsgiver. Du har aftalt med din arbejdsgiver, at du får en fast løn for hver time, uge eller måned, du arbejder - uanset om arbejdsopgaverne er færdige. Eller du har aftalt, hvor meget du skal have udbetalt i bonus og akkord. Du har ikke en reel risiko for at tabe penge ved arbejdet. Du er lønmodtager ifølge ferieloven, funktionærloven og andre arbejdsmarkedslove. Hvis du er freelancer eller konsulent Som freelancer eller konsulent har du ofte meget frie arbejdsforhold, fx fleksible arbejdstider og hjemmearbejdsplads. Som regel har du ingen risiko for at tabe penge. Er du ansat, betragter vi dig som lønmodtager. Er du ikke ansat og modtager du honorar, betragter vi dig som honorarmodtager. Hvis en virksomhed udlægger opgaver til dig (outsourcing) Hvis en virksomhed udlægger opgaver som fx telefonpasning, bogholderi og ITopgaver, er der tale om outsourcing. Hvis du starter egen virksomhed, og din tidligere arbejdsgiver outsourcer dine hidtidige opgaver til dig, betragter vi dig muligvis stadig som lønmodtager. Vores vurdering afhænger bl.a. af: om dit samarbejde med din tidligere arbejdsgiver har ændret sig om du selv fortsætter med at løse opgaven om du risikerer at tabe penge om du har flere arbejdsgivere/kunder. Freelanceren Sofie er lønmodtager Sofie er freelancekonsulent i et indretningsfirma, der rådgiver private om indretning og renovering af boliger. Firmaet kontakter Sofie hver 14. dag og fortæller hende, hvilke kunder hun skal besøge og hvornår. Indretningsfirmaet har aftalt prisen med kunden, og derfor ved Sofie, hvor lang tid hun har til opgaven. Sofie får så mange opgaver fra indretningsfirmaet, at det er hendes eneste kunde. Sofies konsulentfirma har et stort overskud, da den eneste udgift er driften af en bil. Rent praktisk har hun aftalt med indretningsfirmaet, at hun sender dem en faktura hver 14. dag, hvor hendes honorar er specificeret i timeforbrug og kørselsudgifter plus moms. Sofie er lønmodtager. Hun har ingen økonomisk risiko, da det er indretningsfirmaet, der får betaling af kunden og har ansvaret for opgaven. Firmaet bestemmer, hvilke kunder hun skal besøge, og hvor lang tid der er til opgaven. Sofie udfører kun opgaver for indretningsfirmaet, og hun bliver betalt som en ansat med timebetaling og kørselsgodtgørelse.

3 Side 3 af 7 Er du honorarmodtager? Du er honorarmodtager, når disse betingelser er opfyldt: Du risikerer ikke at tabe penge på dit arbejde. Du er ikke ansat hos den, der betaler dig. Du får honorar for dit arbejde. Honoraret Honoraret er typisk aftalt på forhånd med et fast beløb for hver opgave eller time, og det dækker alle dine udgifter i forbindelse med arbejdet. Du kan være honorarmodtager samtidig med, at du er hovedbeskæftiget som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Eksempler på honorarmodtagere Freelanceren og konsulenten Musikeren, der spiller ved forskellige arrangementer Den selvstændigt erhvervsdrivende, der har en bibeskæftigelse som foredragsholder Lønmodtageren, der en gang imellem har indtægter ved salg af artikler til forskellige fagblade Pensionisten, som supplerer sin folkepension ved at skrive lejlighedssange Skuespilleren eller forfatteren, som i perioder læser op forskellige steder Proceskonsulenten, der har en enkeltstående opgave med at afvikle et weekendseminar for en frivillig organisation. Arkitekten Henrik er honorarmodtager Henrik er ansat som arkitekt og har i sin fritid et momsregistreret firma, hvor han udfører enkeltstående syns- og skønsopgaver. Henrik har vurderet udlejningsværdien af en af statens boliger og skriver en faktura med moms og kilometergodtgørelse efter statens takster. Det er aftalt, at der ikke kan gøres erstatningsansvar gældende. Det er den enkelte aktivitet, SKAT bedømmer. Da Henrik ikke risikerer at tabe penge på vurderingsopgaven, er han ikke selvstændigt erhvervsdrivende. Han er honorarmodtager, da han selv tilrettelægger arbejdet og ikke er ansat hos sin kunde. Er din virksomhed erhvervsmæssig? Når vi vurderer, om din virksomhed er erhvervsmæssig eller ikke erhvervsmæsssig, betragter vi virksomheden fra et skattemæssigt synspunkt. Om virksomheden er erhvervsmæssig eller ej, er jo afgørende for, hvad du skal betale i skat. Vi anser din virksomhed for at være erhvervsmæssig, når du driver den for at tjene penge og samtidig har risiko for at få flere udgifter end indtægter. Din virksomhed skal være tilrettelagt og drevet, så du kan forvente at få et overskud. Overskuddet skal være så stort, at der er plads til afskrivninger (fradrag for slid og ælde på bygninger, maskiner, inventar osv.), løn til dig og forrentning af den kapital, du har investeret. Hvis du driver flere virksomheder, vurderer vi hver virksomhed for sig. Ved vurdering af om der er tale om én virksomhed eller flere, ser vi på, om den ene kan drives uden den anden. Vi anser din virksomhed for at være ikke-erhvervsmæssig, når den kun har et beskedent omfang, eller du ikke driver din virksomhed sædvanligt og forsvarligt. Det er uden betydning, at formålet med din virksomhed er at tjene penge. Vi anser din virksomhed for at være en hobbyvirksomhed, hvis dit primære formål med virksomheden ikke er at tjene penge men at dyrke din fritidsinteresse for maleri, ridesport eller noget helt tredje. Hvis din virksomhed er anset for en ikke-erhvervsmæssig virksomhed eller for en hobbyvirksomhed, skal du stadig bogføre dit regnskab og hvert år opgøre resultatet. Hvis der er overskud, skal det selvangives i rubrik 20 (felt 250) anden personlig indkomst. For at være erhvervsmæssig skal din virksomhed skal opfylde to betingelser: Du skal drive virksomheden intenst og seriøst. Virksomheden skal give overskud eller have udsigt til at gøre det. Er de to betingelser ikke opfyldt, anser vi din virksomhed for at være ikke-erhvervsmæssig eller hobbyvirksomhed. Driver du virksomheden intenst og seriøst? Når vi vurderer, om du driver virksomheden intenst og seriøst, ser vi bl.a. på følgende:

4 Side 4 af 7 Er virksomheden drevet sædvanligt og forsvarligt? At du driver virksomheden forsvarligt vil fx sige, at du har købt varer hjem, at dine åbningstider er annonceret, og at du har foretaget nødvendige investeringer, som du forventer, at dine indtægter dækker. Har du eller dine medarbejdere faglige forudsætninger for at kunne drive virksomheden? Hvis din virksomhed har underskud, har den så en naturlig sammenhæng med andre af dine virksomheder? Hvis du fx har underskud ved at sy og fremvise haute couture kjoler i din ene virksomhed, har du fradrag for det, hvis du gør det for at markedsføre dit navn i branchen og udbrede kendskabet til dit designertøj, som du sælger i din anden virksomhed. Har du drevet din virksomhed regelmæssigt gennem en længere periode, og har den et vist omfang? Virksomhedens omfang bedømmer vi både ud fra størrelsen af omsætningen og produktionen. Giver virksomheden overskud, eller har den udsigt til at gøre det? Når vi tager stilling til, om din virksomhed giver overskud eller har udsigt til at gøre det, ser vi bl.a. på følgende: Giver virksomheden overskud? Vi ser på udviklingen i din virksomheds overskud, og om overskuddet er så stort, at der er plads til afskrivninger, forrentning og løn til dig. Selvom to virksomheder har samme overskud, vurderer vi dem ikke nødvendigvis ens. Hvis den ene virksomhed har få afskrivninger, og der kun bliver lagt få arbejdstimer i den, så er kravet til overskuddet ikke så stort. Det kan fx være en internetbutik, der sælger gode årgangsvine. Dén virksomhed behøver ikke have nær så stort et overskud som den traditionelle vinbutik, der må leje lokaler og holde åbent otte timer om dagen seks dage om ugen. Har virksomheden udsigt til at give overskud? Det er ikke usædvanligt, at en virksomhed i starten giver underskud. Det kan hænge sammen med, at det tager tid at få opbygget en kundekreds. Det er ikke sådan, at virksomheden skal give overskud efter et bestemt tidsrum. Hvor hurtigt virksomheden kan give overskud afhænger af, hvilken type virksomhed det er. Vi forventer fx, at en kiosk hurtigere giver overskud end en specialbutik. Har du lavet markedsundersøgelser og lagt realistiske budgetter? Vi vurderer, at dine budgetter er realistiske, når dine forventninger til indtægter og udgifter er baseret på markedsundersøgelser og branchekendskab. Hvis budgetterne ikke holder, skal du kunne forklare hvorfor. Det kan blive nødvendigt, at du driver virksomheden på en anden måde, for at der stadig er udsigt til, at den giver overskud. Er der særlige årsager til, at du ikke nåede det resultat, du forventede? Det kan fx være, at der er kommet en vandskade på lageret, og at du derfor har haft uforudsete udgifter eller tab. Vi kan som udgangspunkt ikke tage hensyn til personlige årsager, som fx at du ikke har kunnet låne penge, eller at du har haft sygdom i familien. Hvis din virksomhed er erhvervsmæssig, og den giver underskud, kan du trække underskuddet fra i anden indkomst i samme år. Hvis underskuddet er større end din øvrige indkomst, trækkes resten automatisk fra i indkomst hos ægtefælle eller i efterfølgende år. Hvis din virksomhed er ikke-erhvervsmæssig eller hobbyvirksomhed, kan du ikke modregne et underskud i anden indkomst samme år. Du kan heller ikke modregne i overskud fra virksomheden i efterfølgende år. Karen producerer og sælger smykker, men hendes virksomhed er ikkeerhvervsmæssig Karen har gennem længere tid forarbejdet og solgt smykker fra sit hjem. Salget går godt, og materialerne fylder meget, så Karen lejer lokaler ude i byen og starter en butik med produktion og salg af smykkerne. Karen har stadig sit fuldtidsarbejde ved siden af og har derfor kun mulighed for at holde åbent kl fire gange om ugen. Selv om Karen annoncerer i lokalavisen én gang om måneden og deltager på lokale markeder, kan indtægterne ikke dække udgifterne. Karens virksomhed er ikke-erhvervsmæssig. Karen har en økonomisk risiko, men hun driver ikke butikken særlig intenst. Det er ikke nok at have åbent fire gange om ugen i nogle få timer for at få en omsætning, der kan dække udgifterne. Der er heller ikke udsigt til, at virksomheden vil kunne give overskud. Bo er maler og driver erhvervsmæssig virksomhed Bo åbner sit eget malerfirma efter at have været ude af branchen i en del år. Han får hurtigt

5 Side 5 af 7 momsregistreret sig og købt varebil, pensler og andet udstyr. Han kommer også med i en totalentreprise og ansætter en svend og en lærling. Der er masser at lave, og Bo tjener godt. I farten har Bo ikke nået at lave budgetter. Bo driver erhvervsmæssig virksomhed. Virksomheden giver overskud, og Bo risikerer at tabe penge, fordi han har investeret i en varebil og ansat personale. SKAT ser bort fra, at der mangler budgetter, fordi virksomheden giver overskud, og fordi risikoen ved at ansætte personale vægter højt. Louise sælger børnetøj på internettet, men hendes virksomhed er ikkeerhvervsmæssig Louise har en hjemmeside, der ser meget professionel ud, hvorfra hun sælger børnetøj. Hun sælger også børnetøj fra flere auktionshjemmesider. Udvalget er begrænset. Kunderne kan betale med dankort, og levering af varer sker med posten eller fragtmand. Louise har fuldtidsarbejde ved siden af. Nogle år har der været overskud, men for det meste har virksomheden givet underskud. Louise driver en ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Driften er ikke intens nok, fordi Louises tidsforbrug og udvalg er begrænset, og der er ikke udsigt til at virksomheden løbende vil kunne give overskud. Særlige betingelser for landbrug For at en landbrugsvirksomhed er erhvervsmæssig, skal følgende betingelser være opfyldt: Virksomheden skal være drevet teknisk-landbrugsfagligt forsvarligt Begrebet teknisk-landbrugsfagligt forsvarligt kan kun bruges inden for landbrugssektoren. Efter denne særlige målestok skal man vurdere, om driften er sædvanlig og forsvarlig i forhold til andre ejendomme, der drives på samme måde (dvs. med samme intensitet og samme faglige dygtighed). Virksomheden skal sigte mod at nå et rimeligt driftsresultat Et driftsresultat på omkring nul og derover er et rimeligt resultat for en landbrugsvirksomhed. Når man vurderer virksomhedens muligheder for at give overskud eller nul, skal man se på resultatet efter de driftsmæssige afskrivninger. Virksomhedens omsætning må ikke være af ganske underordnet omfang Omsætningen skal derfor have en vis størrelse. Landbrugspligten har ingen betydning for, om et landbrug er erhvervsmæssigt drevet eller ej. Peter har et deltidslandbrug Peter har et mindre landbrug med et areal på 7 ha. Peter har et kvægbrug med kødkvægsproduktion. Peter har fuldtidsarbejde ved siden af, men har taget en jordbrugseksamen. Virksomheden giver et beskedent overskud. SKATS vurdering Peter driver erhvervsmæssig virksomhed. Ud fra en teknisk-landbrugsfagligt vurdering, kan driften betegnes som sædvanlig og forsvarlig, og der tilsigtes at opnå et overskud. Martin har et deltidslandbrug Martin har et mindre landbrug med et areal på 11 ha. Martin er opvokset på gården, og dens beliggenhed har stor betydning for Martin og hans familie. Martin driver planteavl og har en svineproduktion. Martin har deltidsarbejde ved siden af. Virksomheden drives med underskud. SKATS vurdering Martin driver ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Selvom landbruget drives teknisklandbrugsfagligt sædvanligt og forsvarligt, er der ikke udsigt til at driften kan give overskud. Hvornår er din virksomhed momspligtig?

6 Side 6 af 7 Når vi vurderer, om din virksomhed er momspligtig, ser vi på om din virksomhed er en selvstændig økonomisk virksomhed. Denne vurdering er nemlig forskellig fra den skattemæssige vurdering, dvs. om din virksomhed er erhvervsmæssig. Din virksomhed er en selvstændig økonomisk virksomhed, når følgende betingelser er opfyldt: Du er ikke ansat som lønmodtager. Du driver økonomisk virksomhed som fx producent, handlende eller tjenesteyder. Det har ingen betydning, hvad formålet med virksomheden er, om du driver den intenst og seriøst, eller om den giver overskud. Når din virksomhed er en selvstændig økonomisk virksomhed, er den som udgangspunkt momspligtig. Du skal dog være opmærksom på, at nogle former for virksomhed er momsfri. Det gælder fx forfatter-, foredrags- og komponistvirksomhed. Du skal momsregistreres, hvis din selvstændige økonomiske virksomhed har en omsætning på mere end kr. inden for et år. Er din omsætning under kr., kan du vælge at blive frivilligt momsregistreret. Du momsregistrerer dig elekronisk på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hjemmeside virk.dk. Det kræver, at du har en digital signatur eller NemID. I figuren nederst på siden kan du se, om dit arbejde er selvstændig økonomisk virksomhed, hvis vi ligestiller det med den skattemæssige vurdering af din virksomhed. Hobbyvirksomhed er dog som udgangspunkt ikke selvstændig økonomisk virksomhed og er dermed ikke momspligtig. Det kan dog ikke udelukkes, at hobbyvirksomhed anses for selvstændig økonomisk virksomhed. Det afhænger fx af omfanget af virksomheden. Hvis du vil vide mere Hvis du vil vide mere: Du kan læse mere i vejledningen Selvstændig erhvervsdrivende - også i skattemæssig forstand? Den finder du på skat.dk/virksomhed - Vejledninger.

7 Side 7 af 7 Iværksætter Tænker du på at starte en virksomhed, kan du finde en lang række nyttige oplysninger på vores iværksætterside på skat.dk/ivaerksætter. Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Bindende svar Hvis du er i tvivl om, hvilken kategori dit arbejde tilhører, kan du bede SKAT om et bindende svar. Læs mere i vejledningerne Bindende svar for borgere og Bindende svar for virksomheder, som du finder på skat.dk/virksomhed - Vejledninger eller skat.dk/borger - Vejledninger og satser - Vejledninger. Kontakt SKAT Du er velkommen til at ringe til SKAT på telefon eller sende os en ved at logge på TastSelv - klik herefter på Send /kontakt.

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

- start som selvstændig konsulent

- start som selvstændig konsulent Konsulent - start som selvstændig konsulent Danmark skal overleve på at være et videnssamfund, siger de økonomiske spåmænd. Der handles da også med viden som aldrig før. Viden er faktisk en af de vigtigste

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere