Delegationsplan for Helsingør Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delegationsplan for Helsingør Kommune"

Transkript

1 Delegasplan fo Helsingø Kommune Fomålet med at udabejde delegasplanen fo Helsingø Kommune e at skabe klahed ove hvo i oganisaen, de tæffes beslutning i fohold til opgave og sage, de ifølge lovgivningen e henlagt kommunalbestyelsen elle opgave, de vaetages med hjemmel i kommunalfuldmagten. Delegasplanen give en ovesigt ove hvem, de ha kompetencen til henholdsvis at indstille og til at tæffe beslutning. Kommunalbestyelsens opgave femgå af styelsesloven og af en lang ække ande love. Hetil komme fx beslutninge, de hvile på kommunalfuldmagtseglene. Det må anses fo at væe uhensigtsmæssigt og sandsynligvis også paktisk umuligt fo kommunalbestyelsen som sådan at vaetage alle de beskevne opgave. Delega Ved delega fostås det fohold, at den kompetente til at tæffe beslutning ovelade udøvelse af kompetencen til en anden elle ande. Udvalg elle administaen kan lovligt vaetage dele af kommunalbestyelsens opgave og tæffe beslutninge, såfemt ansvaet fo opgaven e delegeet, elle dette beo på en sædvane. Det e dog en betingelse, at de ikke e et egentligt fobud mod at delegee opgaven. Som udgangspunkt e fi adgang til delega inden fo kommunestyet. Det fohold, at kommunalbestyelsen e angivet som det kompetente ogan i lovgivningen, indebæe således ikke, at kommunalbestyelsen e afskået fa at ovelade udøvelsen af kompetencen til et kommunalt elle til kommunens administa, medminde andet e fastsat elle foudsat i lovgivningen. Efte styelseslovens 17 vaetage ene den umiddelbae fovaltning af kommunens anliggende. Fodelingen fastsættes næmee i styelsesvedtægten. Dette indebæe en vis begænsning i yådets adgang til at tæffe geneelle beslutninge om enes kompetence. Det vil således stide mod den i loven fastlagte abejdsdeling, hvis yådet taf beslutning om, at alle sage, de kom til behandling i et stående, skulle foelægges yådet til afgøelse. På samme måde vil yådet væe afskået fa at tæffe bestemmelse om delega af kompetence til fovaltningen af så vidtgående kaakte, at vedkommendes opgave blive meget væsentligt educeet. yådet ha defo alene mulighed fo i minde omfang konket at tæffe bestemmelse om ets kompetence. Nå kommunalbestyelsen i den kommunale styelseslov e angivet som det kompetente ogan indebæe dette imidletid et delegasfobud. Dette skal ses i sammenhæng med, at eglene i styelsesloven - til foskel fa anden lovgivning, de beskive kommunalbestyelsens kompetence - vedøe indetningen af det kommunale styelsessystem, heunde fastlæggelsen af de indbydes kompetencefohold mellem de kommunalpolitiske ogane.

2 Uanset at det ikke e fastsat elle foudsat i den pågældende lovgivning, kan det i visse tilfælde følge af en sags beskaffenhed, at behandlingen af sagen skal ske i kommunalbestyelsen i et møde og således ikke kan ovelades til et elle til kommunens administa. Det kan bl.a. væe tilfældet fo så vidt angå sage, de vedøe den samlede kommunalbestyelse som kollegium, og sage af politisk indhold, hvo de skal tæffes sæligt vidtækkende beslutninge. aggunden hefo e bl.a., at sådanne sage ha en betydelig almen inteesse, og at det defo e af væsentlig betydning, at disse sage behandles offentligt. Det foudsættes således, at administaen fa sag til sag vudee, om sagen ha et sådant politisk indhold, at sagen bø foelægges fo det politiske niveau. En beslutning om at delegee en kompetence kan altid tækkes tilbage elle ændes af den delegeende. Ved delega af en opgave miste den delegeende ikke kompetencen til selv at tæffe beslutning om opgaven. Endelig bevae et byådsmedlem til enhve tid etten til at begæe en sag behandlet i yådet. Den de modtage delega kan videedelegee denne til et undeliggende niveau. En boge kan ikke kæve, at afgøelsen af en sag, hvo kompetencen e delegeet, tæffes på et højee niveau. Delegasplanen vise som udgangspunkt alene de bestemmelse, hvo kompetencen til at tæffe afgøelse ikke e blevet delegeet til administaen. Modsætningsvis femgå det defo af delegasplanen, at bestemmelse, de ikke e nævnt e delegeet til administaen. Vedligeholdelse af delegasplanen Som det femgå af ovenstående, e den nuvæende placeing af kompetence til at tæffe beslutning i en given sag ikke ufoandelig. Hetil komme, at Folketing og ministe løbende lave ændinge i love og bekendtgøelse. Fo at sike, at delegasplanen fotsat kan opfylde sit fomål, e det afgøende, at delegasplanen opdatees med sådanne ændinge. Dieken udpege defo en enhed (pt. Politisk Sevice) med ansva fo at vedligeholde og ajouføe delegasplanen og foelægge ændinge til politisk beslutning. Spoglige ændinge kan uden videe foetages af ledeen af Politisk Sevice. Alle enhede i Helsingø Kommune ha et ansva fo at gøe opmæksom på fohold, som ikke længee e koekte.

3 yåd og Økonomi = beslutte, I = indstille, O = oientee Lov/hjemmel Emne yåd Administa Cente emækninge 1. Almene emne 1.1 Helsingø Kommune s gafiske pofil I I EPO 1.2 Anvendelse af sociale medie I I EPO 1.3 Venskabsbyelae I I EPO 1.4 Akivloven ID 1.5 efolkningspognose I KI 1.6 oligeguleingsloven Pivat ejede bolige stilles til ådighed 63a I I ID 1.7 Huslejenævn, fomand 36, I I EPO Indstilling af fomand stk Huslejenævn, medlemme 36, I I EPO Udpegning af medlemme stk Socialt sagkyndigt medlem 36, I I EPO og UF stk. 5 Pesondataloven 2. eedskab 2.1 eedskabsloven Optagelse af nye kommune 10, I I Tillige et 60 selskab. stk Ændinge af aftale I I 2.3 Åsegnskab I I 2.4 eedskabskommissionens 9, stk. I I sammensætning eedskabsplan 25 I I 3. yfonyelse 3.1 Lov om byfonyelse og udvikling af bye 3.2 dog ikke Udpegning af omåde og beslutning om 2, 3 I I omådefonyelse og yfonyelsespogam 5 I 3.4 Støtte til bygningsfonyelse af pivate 8 I I udlejningsbolige 3.5 Støtte til bygningsfonyelse af eje- og 21 I I andelsbolige 3.6 Nedsættelse af 30 I I bygningsfobedings 3.7 Støtte til bygningsfonyelse af 36 I I

4 yåd Administa Cente emækninge ehvevslokale 3.8 Støtte til ombygning af pivat ehvev til 38 I I udlejningsbolige 3.9 Støtte til istandsættelse af 38a I I fosamlingshuse m.v Støtte til nedivning af pivate 38c I I ehvevsbygninge 3.11 Opkøb af nedslidte ejendomme 38d I I 3.12 Tilvejebingelse af fælles fiaeale 39 I I 3.13 Indfasningsstøtte til nedsættelse af 50f I I lejefohøjelse 3.14 Femskaffelse af bolige til kommunal 64 I I anvisning 3.15 oligkommission 81 I I oligkommissionen ovetage yådets ansva fo kondemneing af sundheds- og bandfalige bolige og opholdsum 4. ogesevice 4.1 CPR-loven ID 4.2 Lov om inddivelse af ID gæld til det offentlige 4.3 Lov om gebye og Rykkegeby 2, I I ID moaente stk Moaente 3 I I ID 4.5 ekendtgøelse om pas ID 5. Ehvev 5.1 Ehvevs- og Vækstpolitik I I EPO 5.2 Anvendelse af midle fa Ehvevs- og I EPO Vækstpuljen 5.3 Aftalegundlag m.v. fo I I EPO Ivæksættehuset 5.4 Aftalegundlag m.v. fo usiness & Event I I EPO Elsinoe 6. Fast ejendom, siking og fosiking 6.1 Køb og salg af fast ejendom I I ØE 6.2 Oienteing om ejendomme til salg O O ØE 2 gange åligt 6.3 Kommunal styelseslov Leje og leasing af fast ejendom, som udgø en sælig fopligtigelse fo kommunen, 41, stk. 2 I I ØE Sidestilles med kommunal anlægsviksomhed. Fx leje af fast ejendom med uopsigelighed fo kommunen i mee end 10

5 yåd Administa Cente emækninge 6.4 Udleje af kommunal ejendom og I I ØE indgåelse af fopagtningsaftale på usædvanlige vilkå 6.5 Hjemfaldspligt I I ØE 6.6 Fokøbset I I ØE 6.7 ugskontakte ØE 6.8 Fastsættelse af etningslinje fo udlejning af aeal til mobilantenne I I ØE 6.9 Salg af minde naboaeal på unde 2000 kvm, de ikke selvstændigt kan udstykkes å. ØE Hvis de gives tillægsbevilling, skal sagen foelægges yådet 6.10 Matikulæe sage ØE Hvis de gives tillægsbevilling, skal sagen foelægges 6.11 Opettelse af solfangeselskabe I I ØE 6.12 Udliciteing af opgave I I ØE 6.13 Risiko og I ØE fosikingspolitik 7. Helsingø Nodhavn 7.1 Havneloven TM 7.2 dog ikke Indgåelse af samabejdsaftale med anden havn 6a, stk. 1, n. 3, 7.3 Valg af bestyelse 9, stk Fastsættelse af bestyelsesvedtægt 9, stk Godkendelse af egnskabe 9, stk Optagelse af lån 9, stk. I I ØE Ansættelse og afskedigelse af havnechef 9, stk. I I Fastsættelse af oveodnede økonomiske 9, stk. I I ØE amme Valg af eviso 9, stk. I I ekendtgøelse om Fastsættelse af individuelt eglement 2 I I standadeglement fo oveholdelse af oden i I Økonomiet e fag fo havnen (bestyelse). I I eslutninge efte 9, stk. 3, kan ikke delegees. I I

6 yåd Administa Cente emækninge danske lystbådehavne og minde fiskeihavne 7.11 eslutninge i henhold til eglement 7.12 ekendtgøelse om siking af havnefacilitete 7.13 ekendtgøelse om siking af havne 8. Pesonale, Oganisa samt Plane og Politikke Ansættelse 8.1 Kommunaldiektø - ivæksættelse af poces, nedsættelse af ansættelses og valg af ekutteingsfima 8.2 Kommunaldiektø - beslutning om I ansættelse. 8.3 Diektøe - ivæksættelse af poces, nedsættelse af ansættelses og valg af ekutteingsfima 8.4 Diektøe - beslutning om ansættelse I 8.5 ogeådgive I 8.6 Centechef Diek 8.7 Øvige medabejdee Cente Uansøgt afsked 8.8 Kommunaldiektø I 8.9 Diektøe I 8.10 ogeådgive I 8.11 Centechef Diek 8.12 Øvige medabejdee Cente Disciplinæe foanstaltninge 8.13 Kommunaldiektø I 8.14 Diektøe Kommunaldiektø 8.15 ogeådgive Kommunaldiektø 8.16 Centechef Diek 8.17 Øvige medabejdee Oganisa 8.18 Ændinge MED aftalen skal oveholdes Indgåelse af MEDaftale Diek og EPO 8.20 Oienteing om sygefavæsstatistik O I ØE 8.21 Ligestillingsloven Redegøelse fo ligestilling 5a I I EPO Politikke m.m Vision 2020 I I I EPO

7 yåd Administa Cente emækninge 8.23 Styingsmodel fo Helsingø Kommune I I I EPO 8.24 Voes Vej samlede politikke fo I I EPO Helsingø Kommune 8.25 Medbogeskabspolitik I I 8.26 Handicappolitik I I Handicapådet Stesspolitik EPO 8.28 Sygdomspolitik EPO 8.29 Alkohol- og usmiddelpolitik I EPO 8.30 Sundhedspolitik I I I SO 8.31 Administative intene etningslinje, fx EPO ygning, pause m.m. 9. Planlægning 9.1 Planloven Foslag til og vedtagelse af 12 I I I KI kommuneplan elle tillæg hetil 9.2 Foslag til og vedtagelse af lokalplan elle tillæg hetil 13 I I I KI/TMK Heunde ophævelse af lokalplane. 9.3 Nedlæggelse af fobud mod fohold, de 14 I I I KI/TMK kan egulees ved en lokalplan 9.4 Foslag til og vedtagelse af 23a I I I KI kommuneplanstategi 9.5 Indkaldelse af idee og foslag fa 23c I I KI offentligheden fø planlægning begyndes 9.6 Indsigelse mod ande myndighedes 29b I I I KI planfoslag 9.7 Stategi fo kommunens bidag til 33a I I I KI bæedygtig udvikling (Agenda 21) 9.8 Detailhandelsanalysen I I KI 9.9 Miljøvudeingsloven Afgøelse om, at en plan ikke kæve 3 I I I KI miljøvudeing 9.10 Vedtagelse af miljøappot og 7 og 9 I I I KI edegøelse 9.11 VVM-bekendtgøelsen Afgøelse om ikke VVM pligt 3 KI 9.13 Vedtagelse af VVM edegøelse 5 I I I KI 9.14 VVM-tilladelse 7 I I I KI 9.15 HH stategi I KI 10. Selskabe 10.1 Køb og salg af selskabe elle aktie I I ØE 10.2 Ejestategi I I EPO 10.3 Hovedaftale (mellem Helsingø I I ØE Kommune og Fosyning Helsingø) 10.4 Påbegyndelse af væsentlige nye I I ØE foetningsomåde 10.5 Investeinge i støe nye I I ØE

8 yåd Administa Cente emækninge anlægsabejde af sælig ejestategisk kaakte 10.6 Opkøb af væsentlige kapitalandele i I I ØE selskabe, samt helt elle delvist salg af datteselskabe, som Helsingø Kommune ha bestemmende indflydelse i 10.7 Fusione, ovetagelse elle I I ØE sammenlægninge med ande selskabe 10.8 eslutninge, de påvike Helsingø I I ØE Kommunes låneamme 10.9 eslutninge, de kan medføe I I ØE modegning i Helsingø Kommunes bloktilskud Ande væsentlige beslutninge I I ØE Kommunal styelseslov Kommunale fællesskabe 60 I I 11. Styelsesvedtægt, foetningsoden og valg til divese poste 11.1 Vedtagelse elle ændinge i 2, stk. I I styelsesvedtægt Vedtagelse elle ændinge i 2, stk. I I foetningsoden Vedtagelse elle ændinge i I foetningsoden fo Økonomiet 11.4 Vedtagelse elle ændinge i I foetningsoden fo fag 11.5 Nedsættelse af og åd I I I 11.6 Valg af medlemme elle indstilling af (I) (I) I medlemme til divese hvev (de kan væe indstillinge fa fag) 12. Tilsyn med almene bolige Geneelt 12.1 Mål og stategie fo politikomådet I I KI 12.2 Udmøntning af budgette inden fo Politikomådet I KI I henhold til åligt godkendte evillingsegle 12.3 Ledelsesinfoma O KI 12.4 Administative etningslinje I KI 12.5 Afgøelseskompetence i sage, I I KI hvo de e uenighed mellem udleje/boligoganisaene og det administative tilsyn 12.6 Udstede henstillinge KI Oganisa (oganisatoiske tilsyn)

9 yåd Administa Cente emækninge 12.7 ekendtgøelse om dift af almene bolige m.v. Opløsning af almen boligoganisa med henblik på sammenlægning med en elle flee almene boligoganisae Habilitet 12.8 Lov om almene bolige Stillingtagen til habilitet og eventuel nedlæggelse af fobud Kapitalfohold (økonomiske tilsyn) 12.9 Almenboligloven Godkende at en afdelings udgifte til tab som følge af lejeledighed m.v. ikke, elle kun delvis dækkes af disposisfonden Afgøelseskompetence i sage om oveføsel af beløb fa henlæggelse til tab og vinding Almenboligloven Fastsættelse af egle fo egnskabsaflæggelse fo kommunalt og egionalt ejede almene ældebolige Godkende folængelse af afviklingspeioden fo opsamlet diftsundeskud i ungdomsbolige, ældebolige og kollektivbolige m.fl. 102 O KI 17 I I KI 20, stk Almenboligloven Åsegnskabe til kitisk gennemgang 25, stk godkendelse af åsegnskabe, heunde sideaktivitete, uden fobehold fa eviso og det administative tilsyn godkendelse af åsegnskabe, heunde sideaktivitete, med fobehold fa eviso og/elle det administative tilsyn Sage unde det økonomiske tilsyn, de give anledning til kitik elle henstillinge af alvolig kaakte Ehvevelse, foanding, pantebevsudstedelse og afhændelse I KI Se også diftbekendtgøelsen 41, 43, 44 og 116 I KI 25 I I KI I KI ekendtgøelse om ungdomsbolige 2, bekendtgøelse om ældebolige 8 og bekendtgøelse om kollektivbolige 7 O KI I I KI I I KI

10 yåd Administa Cente emækninge Almenboligloven Tilsagn og godkendelse ved køb Nyt støttet byggei ekendtgøelse om støtte til almene bolige ekendtgøelse om støtte til almene bolige ekendtgøelse om støtte til almene bolige ekendtgøelse om støtte til almene bolige og afhændelse af bolige samt væsentlige ændinge og nedlæggelse af bolige I I KI Godkende igangsætning af nyt byggei (skema A) I I KI Godkende igangsætning af nyt byggei I KI (skema ) Godkende byggeegnskab (skema C) I I KI Godkendelse af lejen og fodelingen heaf på de enkelte I I KI lejemål ved afdelingens ibugtagelse ekendtgøelse om Tilsagn om ungdomsboligbidag I I KI støtte til almene bolige Afdelinge i dift Godkende udstedelse af KI pantebeve ved optagelse af lån i ejendom tilhøende almen boligoganisa Godkende optagelse af lån til enoveing, de ikke ha indflydelse på de eksisteende lån, og ikke kæve kommunal gaanti, og ikke medføe huslejestigning ove 5 % af gældende husleje Almenboligloven - Godkende huslejestigning >5 % af gældende husleje, typisk ved optagelse af lån til enoveing Godkende optagelse af lån i sage om individuelle fobedinge (ådeet) eboedemokati Almenboligloven Indstille til Socialministeen, om 33, stk. 3 KI 29 I KI KI I I KI

11 yåd Administa Cente emækninge favigelse af egle fo valg af bestyelsesmedlemme, i ganske sælige tilfælde og helt undtagelsesvis Almenboligloven eslutte at afdelingsbestyelsen udpeges af K blandt beboee, påøende elle ande, de vil kunne vaetage beboenes inteesse. (I afdeling med udelukkende ældebolige, de bebos af svage og plejekævende ælde, hvo de ikke e valgt en afdelingsbestyelse). Udlejning og anvisning af almene familiebolige Almenboligloven Godkende at boligoganisae kan udleje almene familiebolige til bofællesskabe fo lejee med sælige sociale behov Almenboligloven Godkende/bestemme/aftale ekendtgøelse om dift af almene bolige ændet udlejning i samabejde med den almene boligoganisa Godkende fohøjelse af beboeindskud/depositum med vikning fo nye lejee. Udlejning og anvisning af almene ungdomsbolige Almenboligloven Godkende/bestemme/aftale ændet udlejning i samabejde med 34, stk. 3 51, stk. 3 51, 51a, 51b I I KI I I I KI Socialet e fag I I KI 56 I I KI 52, 53 og 53a I I KI den almene boligoganisa Udlejning og anvisning af almene ældebolige Almenboligloven Godkende/bestemme/aftale ændet udlejning i samabejde med den almene boligoganisa Kommunale anvisnings- og godkendelsesodninge Almenboligloven Godkende/bestemme/aftale/beslutte om I I KI udlejning /anvisning i samabejde med den almene boligoganisa Støtte fa Landsbyggefonden Almenboligloven Gaantee fo boligoganisaes 91 I I KI 54/58 I I I KI Social e fag

12 yåd Administa Cente emækninge optagne lån til finansieing af opetning, udbeding, vedligeholdelse, fobeding, ombygning, miljøfobeding m.v., hvo landbyggefonden ha givet tilsagn om ydelsesstøtte Almenboligloven Godkende helhedsplan med tilknyttet finansieingsplan, hvo landbyggefonden ansøges om tilskud til boligsocial indsats Almenboligloven Godkende medviken til løsning af boligafdelings økonomiske pobleme, betinget af landsbyggefonden Almenboligloven Tilslutning til boligoganisas ansøgning til landsbyggefonden om ompioiteing og huslejebidag. Afdelinge med væsentlige pobleme af økonomisk, social elle anden kaakte Almenboligloven Yde tilskud, lån elle gaanti fo lån elle fo lejetab i almene boligafdelinge, de ha væsentlige pobleme af økonomisk, social elle anden kaakte ( 96a). I I KI 96, jf. 92, stk. 1, samt 96f I I KI 96a I I KI Heunde fastsætte vilkå fo lån og tilskud. Kommunal gaanti og diftsstøtte (økonomisk tilsyn) Almenboligloven Yde lån til almene boligafdelinge, 97 I I KI såfemt kommunal støtte skønnes at væe påkævet fo den pågældende afdelings videeføelse Almenboligloven Yde tilskud til ivæksættelse af foebyggende abejde, med henblik på at styke det sociale liv og netvæk. 96f I I KI Kan betinge støtte af, at landsbyggefonden m.v. medvike 97a I I KI Kav at landsbyggefond og boligoganisa medvike

13 yåd Administa Cente emækninge Almenboligloven Yde gaanti fo lån til ekstaodinæe Renoveingsabejde Almenboligloven Godkende fikøb af en boligoganisas ejendom, hvopå de e tinglyst tilbagekøbsklausul fo kommunen Almenboligloven Yde gaanti fo optagelse af lån, de anvendes til nedsættelse af beboeindskud i tidligee lette kollektivbolige Almenboligloven Yde kommunegaanti fo nominallån til opetningsabejde, udbeding af byggeskade samt ekstaodinæe enoveingsabejde i støttede pivate andelsbolige Almenboligloven Yde kommunegaanti fo lån til etableing af ustøttede pivate andelsbolige Almenboligloven Vedstå kommunegaanti ved ompioiteing af lån Almenboligloven Yde gaanti fo lån til udbeding af byggeskade, støe ekstaodinæe enoveingsabejde, modeniseing samt enegibespaende foanstaltninge Almenboligloven Åligt opgøe antallet af ledige almene bolige, selvejende ungdomsbolige og ældebolige tilhøende selvejende institue og pensionskasse, de e opføt med offentlig støtte, og som påføe pågældende bebyggelse et lejetab. Vudee åsagen til ledigheden og tæffe 98 I I KI 98a I I KI 73, stk. 2 I I KI 160e I I KI Pivate andelsbolige 160n I I KI Pivate andelsbolige 160p I KI Pivate andelsbolige 100 I I KI Ungdomsbolige 104 O KI foanstaltninge til at nedbinge denne Almenboligloven Tilsyn og ålig styingsdialog med 164 O KI Ske efte aftale i Rådet

14 yåd Administa Cente emækninge hve enkelt boligoganisa Almenboligloven Meddele de påbud, som skønnes nødvendige fo at sike en fosvalig dift af den almene boligoganisa og dens afdelinge i oveensstemmelse 165 O fo Almene olige med de egle, de e fastsat hefo. 13. Valg, folketings-, kommunal-, m.m Valg af medlemme til valgbestyelse I EPO (konst. Møde) 13.2 Ænding i valgstede I EPO 13.3 Fodeling af valgstede mellem I EPO valgstyefomænd fo byådspeioden 13.4 Pincippe fo udpegning af valgstyee I EPO og tilfoodnede til valghandlinge 13.5 Ænding i diæte til valgstyee og I I EPO tilfoodnede 13.6 Fodeling af valgstyee og tilfoodnede ogmeste på valgstede 13.7 Divese paktiske fohold i fobindelse ogmeste med valgafvikling 14. Udbud 14.1 Udbudspolitikken I I EPO 14.2 Stategi fo udbud af diftsopgave I I EPO 15. Økonomi udget og egnskab 15.1 Kommunal styelseslov udget og oveslagså 37 I I I ØE 15.2 Fastsættelse af takste 41a I I I ØE 15.3 Tidsplan fo budgetpocedue I I ØE 15.4 Antagelse og afskedigelse af eviso 42, I I ØE Godkendes af stk. 1 Statsfovaltningen 15.5 Kasse- og egnskabsegulativ (Pincippe 42, ØE fo Økonomistying) stk Økonomisk Politik I I ØE 15.7 Åsegnskab 45 I I I ØE 15.8 Foelæggelse af evisionens beetning 42 c O I I ØE Styelsesloven og bekendtgøelse om kommunens budget og egskabsvæsen, evision m.v Anlægsegnskabe unde 2 mio. k. I ØE Sendes til ØE og vedlægges åsegnskabet

15 yåd Administa Cente emækninge som bilag Anlægsegnskabe ove 2 mio. k. I I I ØE Halvåsegnskab 45 a I I I ØE evillinge Figivelse af anlægsbevillinge I I I ØE Flytning af bevilling inden fo samme I ØE budgetomåde Tillægsbevilling finansieet af kassen 40, I I I ØE stk Flytning af bevilling mellem anlæg og I I I ØE dift Flytning mellem budgetomåde indenfo I I I ØE samme Flytning mellem budgetomåde og I I I ØE mellem Flytning mellem ammestyet og ikke I I I ØE ammestyet Flytning indenfo den enkelte bevilling I ØE Dog ikke flytning mellem ammestyet og ikke ammestyet omåde Figivelse af indefossede oveføsle ØE unde k. én gang åligt Figivelse af indefosset oveføsel ove I I ØE k. udgetopfølgning udgetevision I I I ØE Afskivninge Afskivning af ueholdelige fodinge ØE unde k Afskivning af ueholdelige fodinge på I ØE k. til 1 mio. k Afskivning af ueholdelige fodinge I I ØE ove 1 mio. k. Finansielle fohold Optagelse af lån og påtagelse af 41, I I ØE gaantifopligtigelse stk Leje- og leasingaftale de kan sidestilles med anlæg 41, stk. 2 I I ØE Som fastsat i lånebekendtgøelsen Leje- elle leasing af diftsaktive med en kontantpis, de ovestige 1 mio. k. elle med en løbetid ove 5 å I ØE

16 Teknik-, Miljø- og Klimaet = beslutte, I = indstille, O = oientee Lov/hjemmel Emne yåd Administa Cente emækninge 1 Lov om natubeskyttelse TMK 1.1 dog ikke Planlægning fo natubeskyttelse 1.2 Nedlæggelse af fobud mod etableing af fohold de stide mod en påtænkt fedning 1.3 Klage ove afgøelse tuffet af Fedningsnævn og ande myndighede 1.4 Oveodnede etningslinje og plane fo natupleje I 34 I I I bø ligge i TMK Udgå defo I I I KI indstille I OK ved. pleje, men vi lave ikke ovevågning 1.5 Sage til Natuklagenævnet O Afgøelse fa oveodnet myndighed efteettes 1.6 Miljøskade 77 O

17 yåd Administa Cente emækninge 1.7 ehandling af pincipielle/politiske sage vedøende dispensa fa natubeskyttelseslovens (beskyttelseslinje) NL I 2 ekendtgøelse n.23 af 6. janua 2012 Reguleing af ikkeehvevsmæssig sejlads på søteitoiet mv O TMK 3 Lov om kystbeskyttelse TMK 3.1 dog ikke Optagelse af lån elle gaantistillelse fo anlægsomkostninge 9 I I I 3.2 Høingsbeettigede vedøende foskellige kystsikingsabejde 3.3 Høingsbeettigede vedøende bade- og bådeboe udfomet som mole elle lignende konstuke patshøi ng/klage beettige t patshøi ng/klage beettige t I Minde sage besluttes i adm., støe i I Minde sage besluttes i adm, støe i 4 Lov om fouenet jod TMK 4.1 dog ikke Rejsning af kystbeskyttelsessage efte kap. 1 a 1 a I I I 4.2 Fastlæggelse af 3 I I I

18 yåd Administa Cente emækninge bidagsfodeling 4.3 eslutning om femme af sage 2,3, 5 I I I 4.4 eslutning om ekspopia til kystbeskyttelsesfoanstaltninge 6 I I I 4.5 eslutning om opettelse af kystsikingslag mv., 7 8 I I I 4.6 eslutning om tilvejebingelse af midle til kystbeskyttelsesfoanstaltninge heunde om optagelse af lån elle gaantistillelse fo anlægsomkostninge 9 I I I 4.7 Høingsbeettigede vedøende foskellige kystsikingsabejde 4.8 Høingsbeettigede vedøende bade- og bådeboe udfomet som mole elle lignende konstuke patshøi ng/klage beettige t patshøi ng/klage beettige t I/ Minde sage besluttes i adm., støe i I/ Minde sage besluttes i adm., støe i 5 Lov om havmiljø TMK 5.1 dog ikke Udabejdelse og godkendelse af plan fo saneing af stande i tilfælde af fouening 5.2 Udabejdelse og godkendelse af plan fo saneing af havne i 35, stk. 2 35, stk. 2 I I I I I I

19 yåd Administa Cente emækninge tilfælde af fouening 6 Lov om miljøbeskyttelse TMK 6.1 dog ikke Plane fo Rottebekæmpelse 17 + I I I Fastlæggelse af 22, 23 I beskyttelsesomåde omking anlæg til indvinding af ovefladevand elle gundvand 6.3 Estatning fo 26, I I I ådighedsindskænkning stk. 1 og Tilladelse til udledning af 28 O spildevand fa kommunalt enseanlæg til vandløb, søe elle havet 6.5 Vedtagelse af spildevandsplan 32 I I I 6.6 Godkendelse af 33, O listeviksomhede 38, Godkendelse af minde anlæg af standadkaakte 33, 38 O 6.8 Godkendelse af modtagepladse fo olie- og kemikalieaffald og containepladse 6.9 Fobyde fotsat dift elle folange en viksomhed fjenet såfemt en fouening ikke kan afhjælpes 33, 38 41, stk Umiddelba nedlæggelse af 41c O fobud såfemt foueningen medføe ovehængende alvolig fae fo sundheden 6.11 Dispensa til pivat 50, I O O

20 yåd Administa Cente emækninge viksomhed til etableing af anlæg til deponeing af egne affaldspodukte 6.12 Indgive klage ove afgøelse tuffet af Region Hovedstaden, elle Miljøstyelsen samt i visse tilfælde ministeen 6.13 Vedtagelse af essouce- og affaldsplan stk. 3 98, stk. 2, 103, 107 O I I I 6.14 Vedtagelse af affaldsegualtive I I I 6.15 Resultate fa tilsyns- og infomaskampagne O 6.16 Godkendelse af gebyblad på affaldsomådet I I I 7 Vameloven og pojektbekendtgøelsen 7.1 dog ikke Godkendelse af pojektfoslag I I I TMK 7.2 Vameplan fo kommunen - evt. i fobindelse med en stategisk enegiplanlægning 8 Lov om betalingsegle fo spildevandsanlæg mv. 8.1 dog ikke Vedtagelse af betalingsvedtægt fo spildevand I I I I I I TMK 9 ek. n. 143 af 9. febua 2010 om pislofteguleing m.v. af Vedtagelse af takste fo vandog spildevand I I I TMK

21 yåd Administa Cente emækninge vandsektoen udstedt i medfø af vandsektoloven (lov n. 469 af 17. juni 2009). 10 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdybug 10.1 dog ikke Tilladelse til etableing, udvidelse og ænding af husdybug fo mee end 15 DE og indtil 75 DE Lov 10 O TMK 10.2 Godkendelse af etableing, udvidelse og ænding af husdybug fo mee end 75 DE Lov 11 og 12 I 10.3 Fobud mod fotsat dift af husdybug godkendt efte 11,12 elle afsætning af husdygødning godkendt efte 16 Lov 39, 40 og 41 O 10.4 Selvhjælpshandling i tilfælde af væsentlig fouening elle ovehængende fae fo sådan, på den ansvaliges egning Lov 49 O 11 Lov om vandfosyning TMK 11.1 dog ikke Opette koodinasfoum (gundvandsåd) 11.2 Udabejde og vedtage indsatsplane 11.3 Kav om ændet dykningspaksis + estatning 12 I I I 13, 13a 13d, stk. 1 I I I I I I

22 yåd Administa Cente emækninge 11.4 Køb af ejendomme til siking af gundvandsbeskyttelse 11.5 Udabejdelse af vandfosyningsplan 11.6 Tilladelse til foøget indvinding fo et bestående anlæg elle til etableing af en ny væsentlig indvinding 11.7 Ænding i og botfald af etten til vandindvinding 11.8 Udabejdelse af plane fom et alment vandfosyningsanlæg 11.9 Afgøelse om at en elle flee ejendomme skal tilsluttes et bestående alment vandfosyningsanlæg eslutning om ekspopia til fodel fo et alment vandfosyningsanlæg Sage om fosyningspligt fo alment vandfosyningsanlæg 13d, I I I stk I I I 20 I 29 I 29, stk. 1 29, stk.3 40 I I I 45, stk.1 I I I I I I Det e miljøministeiet de kan afgøe denne slags sage estemmelse om indskænkning af vandfobug Godkendelse af anlægs og diftsbidag fo pivate, almene vandfosyninge Godkendelse af bidag til fosyningsledninge til pivate almene anlæg 52, stk. 2 53, stk. 1 53, stk. 3 I I I Støtte til etableing, udbygning 53 I I I

23 yåd Administa Cente emækninge m.v af pivate, almene vandfosyningsanlæg Udabejdelse af egulativ fo pivate, almene vandvæke eslutning om foekomst af miljøskade til, behandling efte miljøskadeloven 55 I 68e I 12 Lov om vandløb TMK 12.1 dog ikke Optagelse og afgang af 9, stk I vandløbsstækninge 1, Udsende egulativfoslag i 12, stk I høing ehandling af indsigelse og 12, stk I endelig vedtagelse af egulative Støe eguleings- og 16 I estaueingspojekte Ekspopia 71 I I I 12.6 Estatning i fobindelse med vedligeholdelsesabejde 73 O 13 Lov om Miljømål TMK 13.1 dog ikke Indsigelse mod foslag til pioiteingen af foanstaltninge i det samlede statslige indsatspogam. 28, stk 2 O 14 Lov om vandplanlægning TMK 14.1 dog ikke Udabejdelse af "foslag til suppleende vandløbsindsatse" 22 stk 2 I I I Ny lovgivning

24 yåd Administa Cente emækninge 15 Lov om tafikselskabe TMK 15.1 dog ikke 9 og I Movia Dejebog usplan, Indkøb af busdift I I I Lokalbanedift (høinge mm) I I I Individuel Handicapkøsel I I I SSU, U. (på et tidspunkt i 2014 blive dette nok flyttet ove i Cente fo Sundhed og Omsog) Lov om offentlige veje TMK 16.1 dog ikke Hvilke veje skal anlægges elle optages som kommunale veje og hvilke skal nedlægges Høing af tanspotministeiets vejplane Høing af ande kommunes vejplane 16.4 Siking og ehvevelse/opgivelse af ejendom til påtænkt vej elle sti 23 I I I 27 I 28 I I I I 16.5 Siking af vejanlæg ved I I I pålægning af vejbyggelinie 16.6 egæing af 38 I I I

25 yåd Administa Cente emækninge ejendomsovetagelse efte pålæg af vejbyggelinie 16.7 Dispensa fa vejbyggelinie og hjøneafskæinge 16.8 a) Ved en undtagelse elle ophævelse de i væsentlig gad beøe plane fo udbygning af vej 42 O (ha lvå lig t) I 16.9 Ivæksættelse af ekspopia, ekspopiasbeslutning og estatningsfastlæggelse a) aealehvevelse mv. b) a) Afslag og tilladelse på vilkå af støe fysiske ændinge (f.eks. Ombygning af offentlig vej med midteabat, kanaliseing elle lyssignal) ved benyttelse af eksisteende ovekøsle, ved ændet bug af ovekøsle og adgange samt ved nye ovekøsle 43, 49 og 51 I I I I I I I d) Fastlæggelse af I I I adgangsbestemmelse fo støe samlede vejstækninge Ophævelse af I I I adgangsbestemmelse og ovetagelse af aeal Nedlæggelse af offentlige og I I I

26 yåd Administa Cente emækninge almene veje Planlægning, anlæg og ændinge af offentlige stie estattes af 96-97) I 17 Lov om pivate fællesveje TMK 17.1 dog ikke eslutning af lovens anvendelse I I I af byegle udenfo byzone i sommehusomåde Istandsættelse og O vedligehol16.9delse samt vejsyn på pivate fællesveje på landet (ha lvå lig t) 17.3 Godkendelse af udlæg af pivate fællesveje 27 I 17.4 Pålæg ved ekspopia 29 I I I 17.5 Vejet anvendelse af 23, fo veje de administees efte afsnit III 17.6 Nedlæggelse af pivate fællesveje 17.7 egæing om ovetagelse af aeal, estatning og anlæg, samt godkendelse af pojekt 17.8 otfald af sevitutbestemmelse 32 I I I I I 94 I I I

27 yåd Administa Cente emækninge 18 Planloven TMK/ KI 18.1 dog ikke Lokalplanfoslag 13 I I I 18.2 Endelig vedtagelse af lokalplane 18.3 Nedlæggelse af 14-fobud mod fohold de kan egulees ved lokalplan 13 I I I 14 I I I 18.4 Helåsbeboelse i sommehuse. Ansøgning om dispensae. 40, stk. 2 I 18.5 ehandling af pincipielle/politiske sage i henhold til landzoneadministaen 18.6 ehandling af pincipielle/politiske sage vedøende dispensa fa lokalplane 19 Lov om Miljøvudeing af plane og pogamme 19.1 dog ikke Afgøelse af om plan e omfattet af lovens 3 PL 35, stk. 1 PL 19 I 4 I I I I TMK 20 Lov om bygningsfedning og bevaing af bygninge og bymiljøe 20.1 dog ikke Fobud imod nedivning af 18 I TMK

28 yåd Administa Cente emækninge bevaingsvædige bygninge 21 yfonyelsesloven TMK 21.1 dog ikke Støtte til bygningsfonyelse af pivate udlejningsbolige 21.2 Støtte til byfonyelse af ejebolige og andelsbolige kap. 3 kap. 4 I I I I 22 yggeloven TMK 22.1 dog ikke ehandling af pincipielle/politiske sage i henhold til byggeloven L 16, 16A, R08, kap. 2 I 23 oligeguleingslov TMK 23.1 dog ikke Pincipielle sage om L 16, I 16A lejlighedssammenlægninge 23.2 Pincipielle sage om nedlæggelse af bolige L 16, 16A I 24 yggeloven/planloven/natubes kyttelsesloven TMK 24.1 dog ikke Politianmeldelse - opfølgning af påbud L 16, 16A O 25 Masteloven TMK 25.1 dog ikke ehandling af pincipielle sage vedøende opsætning af nye mobilmaste I

29 yåd Administa Cente emækninge 26 yggeloven/planloven/natubes kyttelsesloven masteloven TMK 26.1 dog ikke Klagesage de ha væet behandlet af Statsfovaltning elle Natuklagenævnet O Kultu- og Tuismeet = beslutte, I = indstille, O = oientee Lov/hjemmel Emne Y U ADM Cente emækninge 1 Kultupolitik I I I KI 2 Museumsloven Nedsættelse af museums- elle kultumiljøåd. 18 og 23a I KI 3 iblioteksloven KI 3.1 dog ikke Indgåelse af oveenskomst med anden kommunalbestyelse om hel elle delvis 3, stk. 1 I I

30 Y U ADM Cente emækninge biblioteksbetjening. 3.2 eslutninge om 3, stk. 2 I biblioteksbetjening, åbningstide og filiale. 3.3 Nedsættelse af biblioteksåd. 3, stk. 4 I 3.4 Indgåelse af aftale med Kultuministeiet om centalbiblioteksviksomhed. 3.5 Opkævning af vedelag fo sælige ydelse. Salg af viden. 3.6 Fastsættelse af geby fo oveskidelse af lånetiden 3.7 Opkævning af geby fa en anden kommune ved lånesamabejde. 3.8 Opkævning af geby fa anden kommune fo udlån til boge 3.9 Opkævning af geby fo estatningslånekot 3.10 Fastsættelse af eglement fo bugenes benyttelse 4 ekendtgøelse om biblioteksviksomhed Kav depositum elle kau fo buge uden fast bopæl i kommunen 4.1 Fastsættelse af begænsninge af adgangen til lån af kostbat mateiale 4.2 Fastsættelse af begænsning fo den enkelte lånes samlede antal lån elle eseveinge af mateiale 11 I 20 I I I Takste fastsættes i fobindelse med budgettet 21 I I I Takste fastsættes i fobindelse med budgettet 22 I I I Se 5, stk I I I 24 I I I 35 I 2 I I I KI 13 14

31 Y U ADM Cente emækninge 4.3 Udelukkelse efte lovens I I I Gænsen fo gæld fastsættes i fobindelse med budgettet 5 Musiklov Musikskole, tilbud om undevisning til voksne 5.1 Fastsættelse af musikskoleelevenes betaling fo undevisning, fiplads 5.2 Fastsættelse af vedtægt fo musikskolen 5.3 Udpegning af bestyelse fo musikskolen 3a, stk. 2 I I I KI 3c I I I KI I fobindelse med budget. I I I KI KI På det konstitueende møde. 6 Valg af medlemme til bestyelse m.v. 6.1 estyelsen fo Damgåden, KI Egegåden og Foeningen Musikhuset Elvæket 6.2 Obsevatø i bestyelsen fo KI Hammemøllefonden 6.3 Medlemme til styeguppen fo I KI HH-Kultusamabejdet 6.4 Medlemme til styeguppen fo O KI Kultupisen og øne- og Ungekultupisen 6.5 Medlemme til Kunstet I KI 6.6 Oienteing om udpegning af medlem til bestyelse og epæsentantskab fo Visit Nodsjælland O O O I KI 7 Indgåelse af samabejdsaftale

32 Y U ADM Cente emækninge fo 7.1 Helsingø Teate I KI 7.2 Museet fo Søfat I KI 7.3 Danmaks Tekniske Museum I KI 8 Indgåelse af bugsaftale fo 8.1 Kultuelle foeningshuse I KI 9 Tilskudspulje Pincippe fo håndteing I KI 9.1 evilling af tilskud I KI Sundheds-, Idæts- og Fitidset = beslutte, I = indstille, O = oientee

33 Y U ADM Cente emækninge 1 Fodeling af tilskud 1.1 egivenhedspuljen I KI 1.2 Idætspuljen I KI 1.3 Talentpuljen I KI Puljen e videedelegeet til Eliteidætset. 2 Folkeoplysningsloven KI 2.1 dog ikke Fastsættelse og fodeling af 6 I I I Ifbm. udget beløbsamme til: 1) folkeoplysende voksenundevisning, 2) fivillige folkeoplysende foeningsabejde, og 3) udviklingsabejde inden fo lovens omåde 2.2 Sælige tilskud inden fo den 8a I folkeoplysende voksenundevisning til: 1) Nedsættelse af deltagebetaling fo sælige guppe 2) Undevisning m.v. de foudsætte små hold 3) Indgåelse af patneskabe om løsning af konkete opgave 2.3 Fastsættelse af tilskudsmodel fo folkeoplysende voksenundevisning 11, stk. 1 I 2.4 Fastsættelse af egle om favigelse af deltagebetaling fo deltagelse i folkeoplysende aktivitete 14, stk. 4 I

34 Y U ADM Cente emækninge 2.5 eslutning om at yde tilskud til aktivitete inden fo idæt og idébestemt og samfundsengageende foeningsabejde 2.6 Administasgundlag fo anvisning af lokale til fivilligt folkeoplysende foeningsabejde 2.7 Fastsættelse af tilskudsmodel fo fivilligt folkeoplysende foeningsabejde 2.8 eslutning om fohøjet tilskud til sælige aktivitete og pesone med sælige behov 2.9 eslutning om sælige tilskud til indgåelse af patneskabe om løsning af konkete opgave 2.10 Fastsættelse af administasgundlag fo anvisning af lokale og udendøsanlæg til den fie folkeoplysende viksomhed 2.11 Fastsættelse af geby ved bug af lokale og udendøsanlæg 2.12 Regle fo lokaletilskud til den folkeoplysende voksendundevisning 2.13 Nedsættelse af tilskuddet efte Lokaletilskud til det fivillige folkeoplysende foeningsabejde 2.15 Nedsættelse af tilskud efte 25 16, stk. 1 16, stk. 2 19, stk. 1 19, stk. 2 19, stk I 22, stk. I I 24 I 25 I 26 I I I I I I

35 Y U ADM Cente emækninge 2.16 Femsættelse af kav om 30 I tilbagebetaling af tilskud 2.17 Idæts- og Fitidspolitik 34 I I I (Folkeoplysningspolitik) 2.18 Folkeoplysnings 35 I I I oganiseing I I I udpegning af epæsentante I I 2.21 Tilskud til distiksfoeninge 45 I 2.22 Tilskud til daghøjskole 45a I 3 Eliteidætsloven KI 3.1 Økonomisk støtte til eliteidæt 7 I Idætsådet e høingspat. 4 Valg af epæsentante: Selvejende idætshalle I KI 4.1 Helsingø Eliteidætsakademi I KI 5 Sundhedspolitik I I I SO 6 Sundhedsloven 6.1 dog ikke Sundhedsbeedskabsplan 210 I I I SO

36 øne- og Uddannelseset = beslutte, I = indstille, O = oientee Lov/hjemmel Emne Y U ADM Cente emækninge 1 Dagtilbudsloven DS 1.1 dog ikke Fastsættelse af mål og amme 3 I I I fo dag-, fitids- og klubtilbud 1.2 Fastlæggelse af det 4 I I I nødvendige antal pladse i dag-, fitids- og klubtilbud 1.3 Godkendelse af pædagogisk 10 I læeplan fo dagtilbud 1.4 eslutning om at give 14 I I I stemmeet til medabejdeepæsentante i foældebestyelse 1.5 Fastsættelse af vedtægte fo 16 I I I de enkelte dagtilbud 1.6 eslutning om, hvovidt 16 a I I I fokost i daginstitue indgå som del af dagtilbudsydelsen 1.7 Fastsættelse af egenbetaling 17 I fo eventuelle foældeaangeede fokostodninge 1.8 Indgåelse af aftale om dift af 19 I daginstitue som selvejende, udliciteede elle pivate institue 1.9 Godkendelse af 20 I pivatinstitue 1.10 Opettelse og fastlæggelse af dagpleje som enten kommunal elle devet af pivat leveandø 21 I I I

37 Y U ADM Cente emækninge 1.11 Ænding af tilskud til 25 I I I egenbetaling ved manglende opfyldelse af pasningsgaanti 1.12 Fastsættelse af etningslinje 27 I I I fo optagelse af bøn i dagtilbud 1.13 Lukning af venteliste til 28 I dagtilbud fo optagelse af bøn fa ande kommune af kapacitetsmæssige åsage 1.14 Fastsættelse af etningslinje 29 I I I fo udmeldelse af bøn i dagtilbud i kommunal, selvejende elle udliciteede daginstitue elle dagpleje 1.15 Fastsættelse af tilskud p. ban 31 og 32 I I I til bug fo dagtilbud 1.16 Tilskud til foældenes betaling 32 a I I I til et sundt fokostmåltid i kommunale, selvejende elle udliciteede daginstitue 1.17 Tilskud til pivat dagpleje 34 I I I 1.18 Fitidshjem Ej opettet 1.19 Etableing og dift af klubtilbud 66 I I I som kommunalt elle efte aftale som selvejende, udliciteet elle pivat klubtilbud 1.20 Lukning af venteliste til 69 I klubtilbud fo optagelse af bøn fa ande kommune af kapacitetsmæssige åsage 1.21 Fastsættelse af tilskud p. ban 71, stk. I I I til bug fo klubtilbud Tilskud til klubtilbud til 71, stk. I I I

38 Y U ADM Cente emækninge mateiale og foplejning Tilskud til bøn og unge i 73 I I I pivate klubtilbud 1.24 eslutning om at yde eksta 75 I I I tilskud til klubtilbud i anden kommune 1.25 Fastsættelse af eventuelt 76 I I I fiplads- og søskendetilskud 1.26 Tilskud til pivat pasning 80 I I I 1.27 Fastsættelse af tilskud til 89 I I I pasning af egne bøn 1.28 Indstilling om opettelse af fosøg med ande tilbud end lovens 100 I I I 2 Fastsættelse af navn på skole I I I DS 3 Folkeskoleloven DS 3.1 dog ikke eslutning om tilbud om 3, stk. 6 I I I undevisning i fitiden 3.2 Tilbud om undevisning i dansk 5, stk. 6 I I I som andetspog 3.3 Godkendelse af læseplan 10, stk. I Fastsættelse af feieplan 14 a og I 14 b 3.5 Fastsættelse af antal 16 I I I undevisningstime 3.6 Fastsættelse af elevtal i klasse 17 I I I 3.7 Opettelse af 10.-klassesfoløb 19 e I I I i samabejde med en institu, de udbyde ehvevsuddannelse 3.8 Fastsættelse af skolestuktu 24 I I I 3.9 eslutning om fælles ledelse 24 a I I I

39 Y U ADM Cente emækninge fo små skole med skolefitidsodning og et dagtilbud elle fitidshjem 3.10 Fælles ledelse af folkeskole og af ungdomsskole 3.11 Klasse med foskellig skolealde 24 b I I I 25, stk. 3, 4, 5 og 7 26, stk. 1, n. 2 36, stk Tafikfalige skoleveje (befoding af eleve) I 3.13 Fastsættelse af etningslinje I I I fo optagelse i anden skole end distiktsskolen 3.14 Fastlæggelse af mål og 40 I I I emme fo skolenes viksomhed 3.15 Udabejdelse af 40 a I I I kvalitetsappot 3.16 Fastsættelse af vedtægt fo 41 I I I styelsen af skolevæsnet 3.17 eslutning om 42 I I I skolebestyelsens sammensætning 3.18 Fastsættelse af egle om valg 43, stk. I I I af foældeepæsentante Vedelag og estatning fo 43, stk. I I I dokumenteede meudgifte til 4 medlemme af skolebestyelsen 3.20 Fosøgs- og udviklingsabejde 44, I stk Madodninge 44, stk. I I I Fastsættelse af betaling ved 50 I I I undevisning i fitiden elle

40 Y U ADM Cente emækninge voksnes deltagelse i folkeskolens undevisning 4 Retssikkehedsloven 4.1 dog ikke Fastsættelse af 3, stk. 2 I UF sagsbehandlingsfiste 4.2 ehandling af paksisundesøgelse fa Ankestyelsen 79 a I I I UF 5 Seviceloven 5.1 dog ikke Udabejdelse af sammenhængende bønepolitik 19, stk. 2 I I I DS og UF 5.2 Opettelse af det nødvendige 36 I I I DS antal pladse i klubtilbud fo støe bøn og unge med betydeligt og vaigt nedsat fysisk elle psykisk funksevne 5.3 Suppleende tilskud til foælde på bøneolov 39 I I I UF 6 Valg af medlemme til bestyelse m.v. 6.1 Natufagsbestyelsen I DS 6.2 Kommunale epæsentante til I DS de selvejende daginstitues bestyelse 6.3 Helsingø Ungdomsskole I DS

41 Socialet = beslutte, I = indstille, O = oientee Lov/hjemmel Emne Y U ADM Cente emækninge 1 Almenboligloven 1.1 dog ikke Kvalitetsstandad fo anvisning 54 I SO af almene ældebolige 1.2 Udlejning af almene ældebolige til ande 54 I SO/C E boligsøgende 1.3 Fastsættelse af kiteie fo 59 I ID 25% bolige 1.4 Kvalitetsstandad botilbud I SO 2 oligstøtteloven ID 2.1 dog ikke Fastlæggelse seviceniveau fo 59 I ID lån til beboeindskud 2.2 Fastlæggelse af seviceniveau fo lån til beboeindskud til flygtninge 68 I ID 3 Føtidspensionsloven ID og JU 4 Repatieingsloven ID

42 Y U ADM Cente emækninge 5 Retssikkehedsloven 5.1 dog ikke Fastsættelse af sagsbehandlingsfiste 3, stk. 2 I ID, SSI, SO, 5.2 ehandling af paksisundesøgelse fa Ankestyelsen 79 a I I I SO; ID og SSI Delegasfobud. 6 Seviceloven 6.1 dog ikke ugeinddagelsespolitik 16 I I I SSI 6.2 Kvalitetsstandade fo 79 I SSI væestede 6.3 Kvalitetsstandad aktivitete 79 I SO 6.4 Kvalitetsstandad foebyggende 79 a I SO hjemmebesøg 6.5 Kvalitetsstandad anden hjælp 83 I SO 6.6 Kvalitetsstandad enæing 83 I SO 6.7 Kvalitetsstandad fo 83 I SO indkøbsodning 6.8 Kvalitetsstandad fo 83 I SO madsevice 6.9 Kvalitetsstandad fo pesonlig 83 I SO pleje 6.10 Kvalitetsstandad fo om 83 I SO paktisk hjælp 6.11 Kvalitetsstandad fo psykisk 83 I SO pleje og omsog 6.12 Kvalitetsstandad afløsning og 84 I SO aflastning 6.13 Kvalitetsstandad dag- og døgntilbud 83 og 86 I SO Samt sundhedslovens Kvalitetsstandad fo målettede pædagogiske 83 og 86 I SO Samt sundhedslovens

43 Y U ADM Cente emækninge 6.15 Kvalitetsstandad fo plejepakke opgave og 86 I SO Samt sundhedslovens I SO 6.16 Kvalitetsstandad fo hvedagsehabiliteing 6.17 Kvalitetsstandad fo tæning 86, stk. I SO 1 og 2, 6.18 Kvalitetsstandad fo pesonlig 83 og 84 I SO hjælp, omsog og pleje samt plejetestamente Kvalitetsstandad fo bostøtte i eget hjem og længeevaende botilbud med døgndækning 6.20 Kvalitetsstandad fo genoptæning 6.21 Kvalitetsstandad fo bogestyet pesonlig assistance 6.22 Kvalitetsstandad fo ledsagelse 6.23 Kvalitetsstandad fo kontaktpeson til døvblinde 6.24 Kvalitetsstandad fo social behandling af stofmisbug 83 og 85 I SSI 86 I SO Jf. sundhedslovens I SSI 97 I SSI 98 I SSI I SSI Dække også sundhedslovens Stofmisbug og alkohol. 103 I SSI 6.25 Kvalitetsstandade fo beskyttet beskæftigelse 6.26 Kvalitetsstandad fo aktivitets 104 I SSI og samvæstilbud 6.27 Kvalitetsstandad fo 107 I SSI midletidige botilbud 6.28 Kvalitetsstandad fo 108 I SSI

44 Y U ADM Cente emækninge længeevaende botilbud med døgndækning 6.29 Kvalitetsstandad fo ophold på fosogshjem mv Foelæggelse af kiteie ved udbud af kopsbåne hjælpemidle 6.31 Foelæggelse af kiteie ved udbud af ikke kopsbåne hjælpemidle 6.32 Støtte til boligindetning fo pesone med vaigt nedsat fysisk elle psykisk funksevne 6.33 Vedtagelse af seviceniveau fo støtte til individuel befoding 6.34 Kvalitetsstandad fo sygeplejeatikle 6.35 Ålig oienteing om magtanvendelse ove fo voksne 6.36 Reguleing af besøgsestike 110 I SSI 112 I ID 112 I SO 116 I SO Nå beløbet ovestige ½ mio. k. 117 ID 122 I SO 137 O I SO/S SI 137 b og 137 c I SO/S SI Fobud mod delega til administaen Kvalitetsstandad fo plejehjem 192 I SO Samt almenboligloven og bekendtgøelse om plejehjem og beskyttede bolige 7 Lov om specialundevisning fo voksne 7.1 dog ikke Kvalitetsstandad fo lov om specialundevisning I SSI

45 Y U ADM Cente emækninge 8 Social pensionslov ID 9 Sundhedsloven SO/S SI 9.1 dog ikke Kvalitetsstandad fo social behandling af stofmisbug e I SSI Dække også sevicelovens 101. Stofmisbug og alkohol. 9.2 Kvalitetsstandad fo 138 I SO hjemmesygepleje 9.3 Kvalitetsstandad fo 138 I SO medicinadminista 9.4 Kvalitetsstandad fo 138 I SO undesøgelse og behandling 9.5 Kvalitetsstandad fo 140 I SO genoptæning 9.6 Kvalitetsstandad fo 140 a I SO fysioteapi 9.7 Samabejde med egionen 203 til 205 c I I I SO 10 Lov om ungdomsuddannelse SSI fo unge med sælige behov 10.1 dog ikke Vedtagelse af kvalitetsstandad I SSI 11 Ældepolitikken I I I SO 12 Valg af medlemme til bestyelse m.v Plejehjemmet ikebos I I I SO bestyelse tildelingset I I I SO 12.3 Lindevangshjemmet bestyelse I I I SSI 12.4 Fællesbestyelsen fo de to selvejende institue I I I SSI

46 Y U ADM Cente emækninge Anchesholm og Gyldenholm 12.5 estyelsen fo Ejefoeningen I I I SSI Anna Anches Vej estyelsen fo den Selvejende I I I SSI Institu ofællesskabet Løntoftens estyelse 12.7 Valg til Udsatteådet I SSI eskæftigelseset = beslutte, I = indstille, O = oientee Lov/hjemmel Emne Y U ADM Cente emækninge 1 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 2 ekendtgøelse n af 27/12/2013 om en aktiv beskæftigelsesindsats JU JU 3 Lov om aktiv socialpolitik JU

47 Y U ADM Cente emækninge 4 Lov om ansvaet fo og JU styingen af den aktive beskæftigelsesindsats 4.1 dog ikke Jobcente etableing og 15 I I I opgave 4.2 eskæftigelsesplan 23 I I I 4.3 Resultatevision 24 I I I 4.4 De lokale beskæftigelsesåd 44 og 45 Ifbm. konstitueingen. 5 ekendtgøelse n af 16/12/2013 om ansvaet fo og styingen af den aktive beskæftigelsesindsats 5.1 dog ikke eskæftigelsesplan og esultatevision JU I I I JU 6 Lov om fleksjob JU 7 Føtidspensionsloven JU 8 Repatieingsloven JU 9 Lov om etssikkehed på det sociale omåde 9.1 dog ikke Fastsættelse af sagsbehandlingsfiste 9.2 ehandling af paksisundesøgelse fa Ankestyelsen JU 3, stk. 2 I JU 79a I I I JU Delegasfobud. 10 Lov om social pension JU 11 Sygedagpengeloven JU

48 Y U ADM Cente emækninge 12 Integasloven JU 12.1 dog ikke Ehvevelse af bolige til 13 I I I JU/CE flygtninge 12.2 Fastsættelse af 15b I I I Di. koodineingsansvalig fovaltning 12.3 Integasåd 42 KI opettelse og nedlæggelse 42, stk. I I I KI udpegning af medlemme 42, stk. I KI fastsættelse af foetningsoden 42, stk. 6 I KI

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Delegationsplan Hillerød Kommune

Delegationsplan Hillerød Kommune Delegationsplan Hillerød Kommune Godkendt af yrådet den 26. juni 2010 Administrativt ændret 19. oktober 2010 Administrativt ændret 2. november 2010 Ændret efter bemyndigelse 30. marts 2011 Administrativt

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Odsherred Kommune administrerer en meget stor mængde regler og bestemmelser inden for en lang række forskellige lov- og administrationsområder.

Odsherred Kommune administrerer en meget stor mængde regler og bestemmelser inden for en lang række forskellige lov- og administrationsområder. 1 ndholdsfortegnelse ndledning... 3 Økonomiudvalget (ØU)... 4 Arbejdsmarkedsudvalget (AM)... 15 Miljø- og Klimaudvalget (MOK)... 22 ørne- og Uddannelsesudvalget (U)... 54 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 14. Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr.

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Delegationsplan for Fredensborg Kommune 2014-2017

Delegationsplan for Fredensborg Kommune 2014-2017 for 2014-2017 for yrådet har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. Det vil imidlertid være uoverkommeligt at tage stilling til alle

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017

Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017 Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017 September 2014 2 ndholdsfortegnelse Forord... 1 Økonomiets delegerings- og kompetencefordelingsplan... 2 eskæftigelse- arbejdsmarkedsets delegerings-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere