Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009"

Transkript

1 Dimittendundesøgelse Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag og databehandling Undesøgelsespeiode mats 2009 Respondentgundlag Dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen, de e blevet fædige i 2006, 2007 og 2008 Antal undesøgelse distibueet 48, heaf 5 hvo de e kommet sva tilbage om ugyldige mailadesse Indkomne besvaelse 30, heaf fie delvise Svapocent 63 % på alle udsendte besvaelse (70 % hvis vi fatække dem, hvo vi ved at mailadessen e ugyldig). Denne svapocent fodele sig på: 71 % på ågang 2008, 64 % på ågang 2007 og 38 % på ågang Disse pocentsatse svae til henholdsvis 80 (ågang 2008), 64 (ågang 2007) og 46 (ågang 2006), hvis de espondente, hvo vi ved, at mailadessen e ugyldig, tækkes fa. Undesøgelsesmetode De e udsendt elektoniske spøgeskemae via mail. Eftefølgende e udsendt endnu en mail samt fosøgt taget telefonisk kontakt. De espondente, hvo de ha væet telefonisk kontakt ha fået mulighed fo at få tilsendt spøgeskemaet i papifom, hvis det ha væet ønsket. To ha fået tilsendt og ikke besvaet skemaet. Undesøgelsen og opsummeingen e foetaget af akademisk medabejde Stine Rønde. Kommentae til esultatene e udabejdet af den akademiske medabejde i samabejde med uddannelseschef Helle Bok og e anføt i kusiv. Undesøgelsens baggund og fomål Dimittendundesøgelsen e en åligt tilbagevendende undesøgelse, de foetages blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen. Fomålet med undesøgelsen e at få et samlet billede af nyuddannede afspændingspædagoges tilknytning til abejdsmakedet og undesøge, i hvilken udstækning de i dees eventuelle abejde gø bug af de afspændingspædagogiske fædighede, som de ha tilegnet sig unde uddannelsen. Samt at undesøge dimittendenes jobsøgningsstategie og dees bug af uddannelsens tilbud i fohold til at gøe studeende paate til abejdsmakedet. Hovedkonklusion Undesøgelsen vise, at den positive abejdssituation fo afspændingspædagoge, afspejlet i de sidste pa dimittendundesøgelse, fotsætte. Ligesom hovedpaten af 1

2 Dimittendundesøgelse Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 dimittendene stadig komme hutigt i abejde efte at have skevet elativt få ansøgninge. Hovedpaten af dimittendene abejde inden fo afspændingspædagoguddannelsens jobomåde, og de allefleste angive, at de ha fået dees nuvæende beskæftigelse på gund af dees uddannelsesmæssige baggund. Oveodnet set vudee dimittendene, at uddannelsen e elevant og anvendelig i fohold til det omgivende samfund, og de opleve, at de e kvalificeede til at vaetage en bed vifte af kvalifikationene beskevet i bekendtgøelsen til afspændingspædagog. Dimittendene e tilfedse med de tiltag, uddannelsen ha gjot fo at gøe de studeende kla til abejdsmakedet. De e dog en elativ sto guppe, de ikke benytte sig af jobsøgningskuset. Opsummeing af undesøgelsens vigtigste esultate Nuvæende beskæftigelse 83% af espondentene e i abejde. Dette svae nogenlunde til esultatet de sidste pa å. Dimittendene finde pimæt abejde inden fo bøne- og handicapomådet samt psykiatien, men de abejde også indenfo ældeomådet, med fødselsfobeedelse og eftefødselsundevisning og med abejdsmiljø/foebyggelse/sundhedsfemme. Af de 5 espondente, de ikke e i abejde, søge 4 abejde. Alle 5 ha haft abejde, siden de dimitteede, og 4 af de 5 ha væet uden job i minde end 3 månede, mens en enkelt ha væet uden job i mee end 12 månede. Alle ledige espondente e dimitteet i Af espondentene med job ha 64 % et abejdsfohold, 23 % ha to og 14 % ha te. Timemæssigt svinge stillingene fa 1 til 37 time om ugen, og de enkelte espondente ha mellem 16 og 41 time ugentlig med et gennemsnit på 30 time. Efte- og videeuddannelse 76 % af espondentene ha deltaget i efteuddannelse efte dimissionen. Det e pimæt inden fo fagelateede kuse afholdt af DAP elle ande, supevision og pesonlig udvikling. De te åsage, de hyppigst angives til efteuddannelsen e paktisk og teoetisk supplement til Afspændingspædagoguddannelsen og pesonlig udvikling. Skønt lidt ove halvdelen angive, at de føle sig kvalificeet til at følge videeuddannelse på univesitet elle lignende, e kun en enkelt dimittend i gang elle ha fuldføt en sådan. 18 % oveveje at påbegynde videeuddannelse. Anvendelse af afspændingspædagogiske edskabsfædighede i nuvæende stilling 76 % af espondentene abejde inden fo det afspændingspædagogiske jobomåde. Geneelt buge dimittendene en bed vifte af afspændingspædagogiske edskabsfædighede i dees abejde. Nedenstående fædighede buges af mee end 50 % af espondentene: Undevisning i kop og bevægelse Samtale 2

3 Vebaliseing og integation af klientens/elevens kopsoplevelse/kopsbevidsthed Vebaliseing og integation af klientens/elevens livshistoie Kvalifikatione 90 % af espondentene opleve, at dees uddannelse til afspændingspædagog ha væet medvikende til dees nuvæende ansættelse (i høj gad elle i nogen gad), og 43 % angive, at dees paktik ha haft denne indflydelse. Undesøgelsen vise, at espondentene oveodnet føle sig fagligt og pesonlig kvalificeede til at vaetage hovedpaten af de abejdsomåde, som Afspændingspædagoguddannelsen uddanne dem til. Således svae mellem 93 og 97, at de i nogen gad elle i høj gad føle sig kvalificeede til at abejde inden fo sundhedsfemme og foebyggelse, undevisning og pædagogisk fomidlings, mens 77 % give det sva i fohold til behandling og blot 47 % i fohold til ehabiliteing. I fohold til ehabiliteing e det væd at lægge mæke til, at det føst e blevet et selvstændigt tema i uddannelsen fo to å siden, og defo ikke ha væet så tydeligt fo dimittendene i denne undesøgelse. Tidligee lå det implicit i en ække undevisningselemente. Jobsøgningsstategie og jobmakedet 76 % ha fået job inden elle op til 3 månede efte dimission, og 71 % ha sendt mellem 0 og 5 ansøgninge, inden de fik dees føste job. Begge tal e makant højee end tallene fa sidste ås undesøgelse (henholdsvis 60 og 42). 67 % søge abejde i Østjylland og 43 % i det øvige Jylland. Ove halvdelen blive ansat kommunalt i dees føste job. Den støste guppe af dimittende (43 %) i abejde fandt dees job gennem opslag på nettet. Uddannelsens tilbud i fohold til at gøe de studeende kla til abejdsmakedet Som de tidligee å e de sto tilfedshed med uddannelsens jobsøgningskusus blandt deltagene, men de e fotsat en sto guppe (45 %), de ikke ha benyttet sig af tilbuddet. Det kan skyldes, at dimittendene opleve, at tilbuddet e oveflødigt, hvis de alleede ha et job/udsigt til et job. Noget tyde på, at dette kan væe tilfældet, idet 7 af de 8 espondente i job, de ikke ha deltaget, ha fået job fø elle senest 3 månede efte dimission. Af de 13 espondente, de ikke ha deltaget i kuset, e 11 i abejde. Oveodnet e de nogenlunde tilfedshed med infomation fa DAP/JAP og beskæftigelsesdag. Undesøgelsen vise, at meget få buge uddannelsens studievejledning i fohold til abejdsliv/jobsøgning, idet 73 % angive, at de ikke ha benyttet dette tilbud. Vi oveveje, om vi bø omfomulee spøgsmålet om vejledning i fohold til jobsøgning, idet det jobsøgningskusus, som uddannelsen tilbyde, faktisk e en del af studievejledningen, men kuset vaetages ikke af studievejledeen, hvofo så mange givetvis angive, at de ikke benytte studievejledningens tilbud. Metaevalueing Dimittendundesøgelsen fo dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen blev søsat i staten af 2006, og fa stat af ønskede vi at evaluee undesøgelsen efte nogle å. Denne metaevalueing falde sammen med, at VIA i sommeen 2009 femsætte fælles koncept fo dimittendundesøgelse. Oveodnet set e voes 3

4 efainge, at vi ha en foholdsvis høj svapocent samlet set, de dog e højest hos de nyligst dimitteede og deefte faldende. Vi ha konkludeet, at vi i femtiden nøjes med at spøge de sidste to ågange i stedet fo te. Vi ha et poblem med mailadesse, de ikke længee e gyldige ligesom vi ikke ved, i hvo høj gad manglende besvaelse skyldes, at mailadessen ikke tjekkes. I VIA blive de indføt nye student adesse, som de studeende kan beholde efte dimission, og vi afvente og se, om det afhjælpe elle fovæe poblemet. Desuden e det muligvis poblematisk, at spøgeskemaet e så omfangsigt. Skønt ingen espondente ha kommenteet det, ønske vi selv at få pæciseet den data, vi eftespøge, ligesom vi gene vil buge lidt minde af dimittendenes tid. Vi ha haft en medabejde med i abejdsguppen omking det nye koncept i VIA, og det kommende skema blive væsentligt kotee. Desuden abejde vi på at afhjælpe de pobleme, som dimittende med flee jobs ha haft med at udfylde skemaet. En enkelt espondent ha haft svæt ved at udfylde skemaet, idet vedkommende e studeende. I den kommende fælles dimittendundesøgelse fa VIA e de ikke det poblem. Vi buge undesøgelsens data i den konstante udvikling af uddannelsen. I øjeblikket e vi ved at implementee ny studieodning på uddannelsen, og i den fobindelse vil fo eksempel dimittendenes sva angående, hvilke edskabsfædighede de anvende Hvilket å dimitteede i dees du abejde, fa Afspændingspædagoguddannelsen? indgå i ovevejelsene dannelsen? ove, hvodan de enkelte elemente skal pioitees. Dimittendundesøgelsens esultate ha ikke indikeet behov fo dastiske ændinge, men esultatene døftes altid i undeviseguppen samt i Studieådet. Undesøgelsens data Respondente Pocent ,3% ,0% Hvo 2008 gammel e du? 14 46,7% I alt ,0% RespondentePocent ,0% ,3% ,7% ,3% ,3% 4

5 ,7% E Ove du medlem 50 af en fagfoening? 5 16,7% I alt ,0% RespondentePocent Ja 27 90,0% Nej 3 10,0% Hvilken Ved ikke fagfoening? 0 0,0% I alt ,0% RespondentePocent DAP 23 85,2% Andet 4 14,8% I alt ,0% E du tilmeldt en A-kasse? Hvilken fagfoening? - Andet kifa FOA DAP og BUPL og ds RespondentePocent Ja 28 93,3% Nej 2 6,7% I alt ,0% 5

6 Hvilken A-kasse e du tilmeldt? RespondentePocent FTF 24 85,7% Andet 4 14,3% I alt ,0% Hvilken A-kasse e du tilmeldt? - Andet I hvilken gad gjode du dig ovevejelse om, hvilket Kifa abejde dit studium skulle føe til... - Fø studiestat? ASE Kifa RespondentePocent I høj gad 10 33,3% I nogen gad 10 33,3% I minde gad 7 23,3% Slet ikke 3 10,0% I studiet? hvilken gad gjode du dig ovevejelse om, hvilket abejde dit studium skulle føe til... - Undevejs i I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 9 30,0% I nogen gad 19 63,3% I minde gad 2 6,7% 6

7 I dimission? hvilken gad gjode du dig ovevejelse om, hvilket abejde dit studium skulle føe til... - Umiddelbat efte I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 18 60,0% I nogen gad 9 30,0% I minde gad 3 10,0% Sundhedsfemme I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? - I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 15 50,0% I nogen gad 13 43,3% I minde gad 2 6,7% I Ved hvo ikke høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? 0 0,0% - Foebyggelse I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 18 60,0% I nogen gad 9 30,0% I minde gad 3 10,0% I alt ,0% 7

8 I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? - Undevisning RespondentePocent I høj gad 21 70,0% I nogen gad 9 30,0% I minde gad 0 0,0% fomidling I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? - Pædagogisk I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 13 43,3% I nogen gad 15 50,0% I minde gad 1 3,3% Slet ikke 1 3,3% Behandling/Klinisk I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? - I alt paksis ,0% RespondentePocent I høj gad 17 56,7% I nogen gad 6 20,0% I minde gad 7 23,3% I alt ,0% 8

9 I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? - Rehabiliteing RespondentePocent I høj gad 6 20,0% I nogen gad 8 26,7% I minde gad 13 43,3% Slet ikke 2 6,7% Ved ikke 1 3,3% undevisningspogamme I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Selvstændigt at tilettelægge og udføe I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 26 86,7% I nogen gad 4 13,3% I minde gad 0 0,0% behandling I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Selvstændigt at tilettelægge og udføe individuel I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 19 63,3% I nogen gad 8 26,7% I minde gad 3 10,0% I alt ,0% 9

10 I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Obsevee og analysee kops-og og muskelfunktione RespondentePocent I høj gad 3 10,0% I nogen gad 20 66,7% I minde gad 7 23,3% I Ved hvo ikke høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Analysee daglige 0 bevægelse 0,0% I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 9 30,0% I nogen gad 15 50,0% I minde gad 6 20,0% I Ved hvo ikke høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Analysee abejdsstillinge 0 0,0% I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 8 26,7% I nogen gad 17 56,7% I minde gad 4 13,3% Slet ikke 1 3,3% I alt ,0% 10

11 bevægelsesudvikling I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Iagttage og vudee bøns nomale RespondentePocent I høj gad 7 23,3% I nogen gad 12 40,0% I minde gad 10 33,3% Ved ikke 1 3,3% inteventionsstategie I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Anvende/pespektivee til sundhedspsykologiske I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 0 0,0% I nogen gad 13 43,3% I minde gad 12 40,0% Slet ikke 2 6,7% Ved ikke 3 10,0% afspændingspædagogisk I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Håndtee pædagogiske og psykologiske aspekte af I alt behandling og undevisning ,0% Respondente afspændingspædagogisk behandling og undevisninhåndtee pædagogiske og psykologiske aspekte af Pocent I høj gad 11 36,7% I nogen gad 14 46,7% I minde gad 5 16,7% I alt ,0% 11

12 opbygning I hvo høj gad og funktion føle du dig kvalificeet til følgende? - Inddage viden om bevægeappeatets udvikling, RespondentePocent I høj gad 10 33,3% I nogen gad 16 53,3% I minde gad 3 10,0% Ved ikke 1 3,3% sygdomslæe I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Inddage viden fa somatisk og psykiatisk I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 7 23,3% I nogen gad 14 46,7% I minde gad 8 26,7% Slet ikke 1 3,3% Pesonlig poblemstillinge integiteti hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at: - afdække og analysee etiske I alt og agee deefte? ,0% RespondentePocent I høj gad 9 31,0% I nogen gad 14 48,3% I minde gad 3 10,3% Ved ikke 3 10,3% I alt ,0% 12

13 Pesonlig spog, seksualitet, integiteti eligion hvo høj og gad alde? føle du dig kvalificeet et til at: - håndtee eleve/kliente uanset ace, køn, RespondentePocent I høj gad 15 51,7% I nogen gad 11 37,9% I minde gad 2 6,9% Pesonlig Ved ikke integiteti hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at: - inddage 1 elev/klientens 3,4% livsveden/kultu? I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 10 34,5% I nogen gad 15 51,7% I minde gad 2 6,9% Pesonlig Ved ikke integiteti hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at: - abejde 2 ud fa DAP s 6,9% etiske etningeslinje I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 15 51,7% I nogen gad 11 37,9% I minde gad 2 6,9% I Ved ikke 1 3,4% fagomåde? hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i samabejde med pesone inden og uden fo eget I alt - Samabejde med ande afspændingspædagoge ,0% 13

14 RespondentePocent I høj gad 21 72,4% I nogen gad 7 24,1% I minde gad 0 0,0% Ved ikke 1 3,4% fagomåde? I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i samabejde med pesone inden uden fo eget I alt ,0% sygeplejeske Samabejde osv.) tvæfagligt (eks. med egoteapeute, fysioteapeute, pædagoge, læge, RespondentePocent I høj gad 9 31,0% I nogen gad 11 37,9% I minde gad 6 20,7% Ved ikke 3 10,3% fagomåde? I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i samabejde med pesone inden og uden fo eget I alt - Samabejde med kliente og påøende ,0% Respondente Pocent I høj gad 15 51,7% I nogen gad 13 44,8% I minde gad 0 0,0% Ved ikke 1 3,4% I alt ,0% 14

15 fagomåde? I hvo høj gad - Samabejde føle du dig med kvalificeet bøn og til dees at indgå foælde i samabejde med pesone inden og uden fo eget Respondente Pocent I høj gad 9 31,0% I nogen gad 14 48,3% I minde gad 4 13,8% I Ved ikke 2 6,9% fagomåde? hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i samabejde med pesone inden og uden fo eget I alt - Abejde inden fo teams ,0% RespondentePocent I høj gad 15 51,7% I nogen gad 7 24,1% I minde gad 4 13,8% Ved ikke 3 10,3% fagomåde? I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i samabejde med pesone inden og uden fo eget I alt - Kommunikee i sundhedspædagogiske teme såvel skiftligt 29 som mundtligt 100,0% RespondentePocent I høj gad 4 13,8% I nogen gad 16 55,2% I minde gad 8 27,6% Ved ikke 1 3,4% I alt ,0% 15

16 afspændingspædagogik I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i udviklingsabejde? - Videeudvikle kundskabe inden fo RespondentePocent I høj gad 3 10,3% I nogen gad 14 48,3% I minde gad 8 27,6% Slet ikke 1 3,4% Ved ikke 3 10,3% videnskabelige I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i udviklingsabejde? - Kitisk at analysee nye I alt undesøgelse ,0% RespondentePocent I høj gad 2 6,9% I nogen gad 10 34,5% I minde gad 14 48,3% Slet ikke 2 6,9% I Ved hvo ikke høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i udviklingsabejde? - 1 Indgå i pojektabejde 3,4% I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 4 13,8% I nogen gad 15 51,7% I minde gad 4 13,8% Slet ikke 2 6,9% Ved ikke 4 13,8% I alt ,0% 16

17 kydse Ha du deltaget i efteuddannelse efte din dimission (eks. kote kuse, enkeltfag og lign.) Sæt gene flee RespondentePocent Fagelateede kuse afholdt af DAP 15 51,7% Fagelateede kuse afholdt af ande 10 34,5% It-kusus 1 3,4% Kuse i ledelse, økonomi og oganisation 0 0,0% Kusus i pesonlig udvikling 9 31,0% Supevision 12 41,4% Psykologisk/teapeutisk efteuddannelse 0 0,0% Andet 7 24,1% Hvad Jeg ha va ikke gunden deltaget til, at i du efteuddannelse deltog i efteuddannelse? (Sæt gene flee kydse) 7 24,1% I alt ,0% RespondentePocent Opnåelse af specifikke fædighede inden foeks. IT elle ande. 3 13,6% Teoetisk supplement til min uddannelse på APU-Randes 11 50,0% Paktisk supplement til min uddannelse på APU-Randes 12 54,5% Ønske om jobskifte 0 0,0% Pesonlig udvikling 11 50,0% Kav fa abejdsgive 6 27,3% Mulighed fo nye jobfunktione 6 27,3% Manglende gundkundskabe inden fo mine nuvæende 3 13,6% jobfunktione Ønske om fædighede, som ikke ha diekte jobmæssig 4 18,2% elevans De lå ingen klae motive bag 0 0,0% I Andet hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at følge videeuddannelse på univesitet 3 elle 13,6% lignende? I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 5 17,2% 17

18 I nogen gad 10 34,5% I minde gad 9 31,0% Slet ikke 1 3,4% Ha Ved ikke 4 13,8% længeevaende du gennemføt, elle e du i gang med at gennemføe videeuddannelse (dvs. deltagelse else i et I alt og kompetencegivende foløb eks. maste el. diplomuddannelse)? ,0% RespondentePocent Ja 1 3,4% Hvilke Nej 28 96,6% flee fome fo videeuddannelse ha du gennemføt, elle e du i gang med at gennemføe? (Sæt gene I alt kydse) ,0% RespondentePocent Hel masteuddannelse 0 0,0% Del af masteuddannelse 0 0,0% Hel diplomuddannelse 0 0,0% Del af diplomuddannelse 0 0,0% Hel psykologisk/teapeutisk videeuddannelse 1 100,0% Del af psykologisk/teapeutisk videeuddannelse 1 100,0% Cand. pæd. 0 0,0% Cand. Scient. san. 0 0,0% Andet 0 0,0% I alt 1 100,0% Hvilke fome fo videeuddannelse ha du gennemføt, elle e du i gang med at gennemføe? (Sæt gene flee kydse) Andet 18

19 Oveveje eks. maste du el. at diplomuddannelse)? påbegynde e videeuddannelse (deltage i længeevaende og kompetencegivende foløb RespondentePocent Ja 5 17,9% Hvilke Nej fome fo videeuddannelse oveveje du at påbegynde? (Sæt gene 23 flee e kydse) 82,1% I alt ,0% RespondentePocent Hel masteuddannelse 3 60,0% Del af masteuddannelse 1 20,0% Hel diplomuddannelse 1 20,0% Del af diplomuddannelse 1 20,0% Hel psykologisk/teapeutisk videeuddannelse 3 60,0% Del af psykologisk/teapeutisk videeuddannelse 2 40,0% Cand. pæd 2 40,0% Cand. scient. san. 0 0,0% Andet 0 0,0% I alt 5 100,0% Oveveje (Sæt Hvilke gene du flee at efte- og/elle dig inden fo følgende f omåde inden fo de kommende 2 å fome kydse) fo videeuddannelse oveveje du at påbegynde? (Sæt gene flee kydse) Andet RespondentePocent Læing og pædagogik 3 60,0% Psykologi og/elle teapi 5 100,0% It 0 0,0% Ledelse/oganisation 0 0,0% Kommunikation 1 20,0% Økonomi 0 0,0% 19

20 Sundhedsomådet 3 60,0% Abejdsmiljø 1 20,0% Andet 0 0,0% Nej, jeg oveveje ikke efte- og videeuddannelse på kot sigt 0 0,0% I alt 5 100,0% Hvis Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse Oveveje du at efte- og/elle hvodan om abejdsliv vudee og/elle videeuddanne du da jobsøgning, denne? fø du dimitteede fa dig - Jobsøgningskusus inden fo følgende på APU omåde inden fo de kommende 2 å (Sæt gene flee kydse) Andet RespondentePocent Meget tilfedsstillende 8 27,6% Tilfedsstillende 7 24,1% Utilfedsstillende 1 3,4% Meget utilfedsstillende 0 0,0% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 13 44,8% Hvis mulighed Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse om abejdsliv og/elle jobsøgning, fø du dimitteede fa I alt hvodan vudee du da denne? ,0% på APU I fobindelse med beskæftigelsesdag RespondentePocent Meget tilfedsstillende 1 3,4% Tilfedsstillende 20 69,0% Utilfedsstillende 1 3,4% Meget utilfedsstillende 1 3,4% Ved ikke 2 6,9% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 4 13,8% mulighed I alt ,0% 20

21 Hvis oveenskomst Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse hvodan om abejdsliv vudee og/elle du da jobsøgning, denne? - Infomation fø du dimitteede fa DAP/JAP fa f på APU om RespondentePocent Meget tilfedsstillende 3 10,3% Tilfedsstillende 14 48,3% Utilfedsstillende 0 0,0% Meget utilfedsstillende 0 0,0% Ved ikke 3 10,3% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 9 31,0% Hvis mulighed Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse om abejdsliv og/elle jobsøgning, fø du dimitteede fa I alt hvodan vudee du da denne? ,0% egen paksis Infomation fa DAP/JAP på APU om RespondentePocent Meget tilfedsstillende 6 20,7% Tilfedsstillende 12 41,4% Utilfedsstillende 0 0,0% Meget utilfedsstillende 0 0,0% Ved ikke 3 10,3% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 8 27,6% Hvis mulighed Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse om abejdsliv og/elle jobsøgning, fø du dimitteede fa I alt hvodan vudee du da denne? - Fa 29 uddannelsens 100,0% studievejledning Respondente Pocent 21

22 Meget tilfedsstillende 0 0,0% Tilfedsstillende 2 6,9% Utilfedsstillende 1 3,4% Meget utilfedsstillende 2 6,9% Ved ikke 3 10,3% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 21 72,4% Hvis mulighed Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse om abejdsliv og/elle jobsøgning, fø du dimitteede fa I alt hvodan vudee du da denne? - A-kasse/jobsevice ,0% RespondentePocent Meget tilfedsstillende 0 0,0% Tilfedsstillende 14 48,3% Utilfedsstillende 3 10,3% Meget utilfedsstillende 1 3,4% Ved ikke 3 10,3% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 8 27,6% Hvis mulighed Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse om abejdsliv og/elle jobsøgning, fø du dimitteede fa I alt hvodan vudee du da denne? - DAP-København/JAP 29 København/JAP-Åhus 100,0% RespondentePocent Meget tilfedsstillende 6 20,7% Tilfedsstillende 5 17,2% Utilfedsstillende 1 3,4% Meget utilfedsstillende 1 3,4% Ved ikke 3 10,3% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 13 44,8% mulighed I alt ,0% 22

23 Hvis Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse hvodan om abejdsliv vudee og/elle du da jobsøgning, denne? e? - Abejdsfomidlingen/Jobcente fø du dimitteede fa RespondentePocent Meget tilfedsstillende 0 0,0% Tilfedsstillende 8 27,6% Utilfedsstillende 3 10,3% Meget utilfedsstillende 3 10,3% Ved ikke 5 17,2% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 10 34,5% Din mulighed geneelle vudeing af uddannelsen? - E uddannelsen elevant i fohold til det omgivende samfund? I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 23 79,3% I nogen gad 6 20,7% I minde gad 0 0,0% Din samfund? geneelle vudeing af uddannelsen? - E uddannelsen anvendelig i fohold til det omgivende I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 10 34,5% I nogen gad 15 51,7% I minde gad 4 13,8% I alt ,0% 23

24 Hvad e din abejdssituation? RespondentePocent I abejde 24 82,8% Ledig 5 17,2% I alt ,0% Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 1 - Ugentligt timetal 37,00 20,00 30,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 30,00 30,00 30,00 37,00 34,00 30,00 35,00 30,00 30,00 37,00 37,00 8,00 3,00 6,00 Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 1 - Abejdsomåde 24

25 Pædagog stilling Egen klinik Idæts fitidsodning Socialpsykiatisk bosted Afspændingspædagog fo beboee med senhjeneskade socialpsykiati, kommunalt ansat, på bosted Socialpsykiatien selvstændig afspændingspædagog omsogsvigtede bøn på bønehjem specialbøn senhjeneskadede psykiatisk bostøtte Afspændingspædagog med støttefunktion Vuggestue Afspændingspædagog (voksne døvblinde, psyk./fys. udv. hæmmede) pædagog i bønehave afklaing af sygedagpengemodtagee Socialpsykiati psykiatien som afspændingspædagog/bostøttemedab. fof, bevægelse og afspænding dansepædagog højskoleundevise Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 2 - Ugentligt timetal 2,50 2,00 3,50 3,00 2,00 8,00 15,00 10,00 Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 2 - Abejdsomåde Idæt i en 1. klasse 25

26 babysvømning undevisning aftenskole Aftenskoleundevisning ansat ved stessekspetene selvstændig i klinik vika, socialpædagogisk medabejde Undevise APU Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 3 - Ugentligt timetal 1,00 2,00 2,00 Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 3 - Abejdsomåde fødselsfobeedelse Aftenskole-uv. af blinde og svagtseende inden fo SOF undevise på Teknisk Skole, egonomi/anatomi Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 4 - Ugentligt timetal Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 4 - Abejdsomåde Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 5 - Ugentligt timetal Ha du ambitione om at state din egen klinik/selvstændig viksomhed elle væe feelance? Hvad din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 5 - Abejdsomåde 26

27 RespondentePocent Jeg ha alleede klinik/selvstændig viksomhed elle e 2 9,1% feelance som min pimæe indtægtskilde Jeg ha egen klinik/selvstædnig viksomhed elle e feelance 3 13,6% som bibeskæftigelse Ja, jeg ha ambitione om at state egen klinik/selvstændig 7 31,8% viksomhed elle væe feelance Nej 6 27,3% E Ved ikke 4 18,2% klinik/selvstændig de faktoe, de ha væet åsag til, at du ha udskudt din beslutning om at state egen I alt viksomhed elle blive feelance? elance? (Sæt gene flee kydse) ,0% RespondentePocent Ønske om at opnå støe faglig efaing 5 50,0% Manglende indsigt i lovgivning 2 20,0% Manglende foetningsfoståelse 4 40,0% Den administative byde vil væe fo sto 5 50,0% Manglende ådgivning/støtte fa APU 1 10,0% Manglende finansieingsmulighede 2 20,0% Økonomisk usikkehed 9 90,0% Manglende kundegundlag 4 40,0% Manglende spaing til at udvikle idé til vikelighed 6 60,0% Jeg ha ikke udskudt min beslutning 0 0,0% Hvonå Andet fik dit føste job? 2 20,0% I alt ,0% RespondentePocent Fø jeg blev fædig med uddannelsen 5 23,8% 0-3 månede efte dimission 11 52,4% 4-6 månede efte dimission 3 14,3% 7-12 månede efte dimission 1 4,8% ove 12 månede efte dimission 1 4,8% 27

28 Hvo mange ansøgninge sendte du, fø du fik dit føste job? Respondente Pocent Ingen 6 28,6% ,9% ,5% ,5% ,5% ove ,0% Hvo Ved i ikke landet søgte du job? (Sæt gene flee kydse) 0 0,0% Respondente Pocent I udlandet 1 4,8% I hele Danmak 0 0,0% I Østjylland 14 66,7% I det øvige Jylland 9 42,9% På sjælland 2 9,5% Hvo På Fyn blev du ansat i dit føste job? 1 4,8% RespondentePocent Stat (eks. statslige uddannelsesinstitutione) 0 0,0% Amt / egion 0 0,0% Kommune 13 61,9% Egen klinik/selvstændig viksomhed/feelance 2 9,5% Pivatejet institution med offentlig oveenskomst 2 9,5% Pivat oganisation (eks. inteesseoganisatione) 0 0,0% Pivat viksomhed 2 9,5% 28

29 Andet 2 9,5% Inden fo hvilket omåde Hvo ligge blev din nuvæende du ansat beskæftigelse? i dit føste job? (Sæt gene - Andet flee kydse) FOF og AOF Kun vika RespondentePocent Bøneomådet 8 38,1% Handicapomådet 6 28,6% Ældeomådet 1 4,8% Psykiati 7 33,3% Fødselsfobeedelse og eftefødselsundevisning 2 9,5% Abejdsmiljø/foebyggelse/sundhedsfemme 2 9,5% Revalideing 0 0,0% Flygtninge 0 0,0% Andet 6 28,6% Inden fo hvilket omåde ligge din nuvæende beskæftigelse? (Sæt gene flee kydse) - Andet Behandling af alle Stesshåndteing Hvodan e sammenhængen mellem Beskæftigelsesomådet din uddannelse og dit nuvæende job? (Sæt gene flee kydse) Undevisning Almindelige menneske Jobbet ligge inden fo afspændingspædagoguddannelsens jobomåde RespondentePocent 16 76,2% 29

30 Jobbet ligge uden fo det afspændingspædagogiske omåde 7 33,3% Jobbet ligge i folængelse af tidligee uddannelse/beskæftigelse 3 14,3% I Ved ikke 2 9,5% afspændingspædagoguddannelse hvo høj gad ha følgende efainge væet medvikende til din nuvæende ansættelse? - Min RespondentePocent I høj gad 9 42,9% I nogen gad 10 47,6% I minde gad 0 0,0% Slet ikke 1 4,8% Ha ikke efaing inden fo dette 0 0,0% I Ved ikke 1 4,8% fuldtidsbeskæftigelse hvo høj gad ha følgende efainge væet medvikende til din nuvæende ansættelse? else? - Tidligee RespondentePocent I høj gad 5 23,8% I nogen gad 2 9,5% I minde gad 4 19,0% Slet ikke 7 33,3% Ha ikke efaing inden fo dette 2 9,5% I Ved ikke 1 4,8% deltidsbeskæftigelse hvo høj gad ha følgende efainge væet medvikende til din nuvæende ansættelse? - Tidligee RespondentePocent 30

31 I høj gad 5 23,8% I nogen gad 3 14,3% I minde gad 2 9,5% Slet ikke 7 33,3% Ha ikke efaing inden fo dette 3 14,3% I Ved ikke 1 4,8% uddannelse hvo høj gad ha følgende efainge væet medvikende til din nuvæende ansættelse? - Tidligee RespondentePocent I høj gad 4 19,0% I nogen gad 1 4,8% I minde gad 1 4,8% Slet ikke 10 47,6% Ha ikke efaing inden fo dette 2 9,5% I Ved hvo ikke høj gad ha følgende efainge væet medvikende til din nuvæende 3 ansættelse? 14,3% - Paktikophold RespondentePocent I høj gad 3 14,3% I nogen gad 6 28,6% I minde gad 1 4,8% Slet ikke 8 38,1% Ha ikke efaing inden fo dette 1 4,8% Hvo Ved blev ikke du opmæksom på annonceingen af din nuvæende stilling? 2 (Sæt gene flee 9,5% kydse) Respondente Pocent 31

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst??

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst?? SkanKomp Vædiskabende pojek elle idsøve? Dagligdagens balancekuns?? 02-02-2012 1 Pogam Check in il wokshoppen Opvamning Fomål med wokshoppen Henik - SkanKomp vædiskabe elle idsøve fo Kususcenee? Hvodan

Læs mere

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Modul 0: Speciale 0. semeste, cand.oecon Aalbog Univesitet Afleveet d. 30. maj 202 VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Vejlede: Finn Olesen Skevet af Henik Hanghøj

Læs mere

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009 side 08 fysioteapeuten n. 05 mats 2009 diagnostik Skulde Mogens Dam e oplægsholde på fagfestivalen d. 26.-28. mats 2009. Fysioteapeut Mogens Dam ha udvalgt en ække gængse diagnostiske test fo skuldepobleme.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: abejdsfome Psykologi C->B, VAF Flemming Johansen (FLJO) B fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med! www.ikast-bande.dk Væ med! Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Delegationsplan for Helsingør Kommune

Delegationsplan for Helsingør Kommune Delegasplan fo Helsingø Kommune Fomålet med at udabejde delegasplanen fo Helsingø Kommune e at skabe klahed ove hvo i oganisaen, de tæffes beslutning i fohold til opgave og sage, de ifølge lovgivningen

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeet infomation om cooies Website: Kontoldato: 2015-08-03 Kontolleet af: https://casino.dansesp/ https://dansesp/ https://poe.dansesp/ Cooie Repots Limited http://www.cooieepots.com/ Dette doument

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Livstidssundhedsomkostninger for rygere og aldrig-rygere. Årlige omkostninger ved passiv rygning

Livstidssundhedsomkostninger for rygere og aldrig-rygere. Årlige omkostninger ved passiv rygning Livstidssundhedsomkostninge fo ygee og ldig-ygee Ålige omkostninge ved pssiv ygning Konsulentppot udbejdet til Hjetefoeningen f pojektlede Susnne Reindhl Rsmussen, egotepeut, MPH DSI Institut fo Sundhedsvæsen,

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien.

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien. Toeup Efteskole www.th-te.dk Udgivet af elevfoeningen N. 3 septebe 2013 106. ågang elevblad Hvad buge an en olov til? Læe Mak Badfod ha væet et å i UK saen ed hele failien. NY igen So 2. åselev pøve an

Læs mere

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN Decebe 2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER side 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN side 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL side 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN side 9 NYE tide, NYE idée og NYE åde! Hve dag kan

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG SUNDHEDSHUS TOLDODEN, VIORG [Et modene flebugehus med suveæn placeing] OK GROUP OFFIEPRK TOLDODEN SPRRE GDE Inde ingvej Tog busstation Toldbodgade Regionshospital, Vibog E47 Udendøs ophold foan kantinen

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Ejendomsværdibeskatning i Danmark

Ejendomsværdibeskatning i Danmark DET SAMFUNDSVIDENSABEIGE FAUTET Økonomisk Insiu ØBENAVNS UNIVERSITET andidaspeciale aine Gønbæk von Fühen Ringsed Ejendomsvædibeskaning i Danmak Analysee i en anvend geneel ligevægsmodel Vejlede: oul Schou

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

MEDIA OG MARKED 2005/2

MEDIA OG MARKED 2005/2 MEDIA OG MARKED 2005/2 Til lands, til vands og i luften Aguketid - nej tak Step by Stepstone Mød Si Richad Banson i København Henley - MBA med muskle Duften af tang og levepostej KUNDECASE Til lands, til

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

1. Indledning... 1 2. Lineær iteration... 2

1. Indledning... 1 2. Lineær iteration... 2 Hvad e matematik? B, i og ISBN 978 87 766 494 3 Pojekte: Kapitel Pojekt.3 Lieæe Iteatiospocesse Idhold 1. Idledig... 1 2. Lieæ iteatio... 2 2.1 Lieæ vækst... 2 2.2 Ekspoetiel vækst... 2 2.3 Foskudt ekspoetiel

Læs mere

Indhold. Standnr. B1062. Mød os på. 18. årgang Efterår 2004 Nr. 2.

Indhold. Standnr. B1062. Mød os på. 18. årgang Efterår 2004 Nr. 2. Mød os på Standn. B1062 OPTIFLUX, den nye MI måle fa Kohne Med denne nye seie af magnetisk induktive flowmålee fa Kohne kan Fagebeg klae stot set alle flowmåleopgave. Kohne ha i mange å leveet magnetisk

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

Wor King Papers. Management Working Papers. Højere kapitalkrav løfter krav til indtjening i den finansielle sektor en replik 2013-02

Wor King Papers. Management Working Papers. Højere kapitalkrav løfter krav til indtjening i den finansielle sektor en replik 2013-02 Wo Kng Papes Management Wokng Papes 2013-02 Højee kaptalkav løfte kav tl ndtjenng den fnanselle sekto en eplk Ken L. Bechmann, Andes Gosen and Johannes Raaballe Højee kaptalkav løfte kav tl ndtjenng den

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Produkter og priser 2014

Produkter og priser 2014 Podukte og pise 2014 ESTATE MEDIA Ejendomsbanchens mediehus ESTATE MEDIA e det fælles navn fo Nodens støste mediehus med fokus på ejendomsbanchen. I Danmak udgive Estate Media 7 gange om ået ejen domsbanchens

Læs mere

MATEMATIK på Søværnets officerskole

MATEMATIK på Søværnets officerskole MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK på Søvænets officeskole (opeativ linie). udgave 9 FORORD Bogen gennemgå det pensum, som e beskevet i fagplanen af 9. Det e en foudsætning, at de studeende ha et solidt

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET 1 CA Når din karriere er vigtig GRATIS STUDIEMEDLEMSSKAB FEDE KURSER & WORKSHOPS JOBSØGNING PERSONLIG UDVIKLING IT KURSER RÅDGIVNING

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

NEWS DID YOU KNOW... POLEN: LANDMECO starter salgsafdeling op i Polen MAJ 2015

NEWS DID YOU KNOW... POLEN: LANDMECO starter salgsafdeling op i Polen MAJ 2015 MAJ 205 Alex Dybdal & Tomasz Wróblewski besøger LANDMECO kunde Gospodarstwo olno-hodowlane, hvor de første 5 huse ud af 5 snart vil være klar til produktion. POLEN: LANDMECO starter salgsafdeling op i

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job FOA s elektroniske jobsøgningsportal

Find dit nye job på FOA Job FOA s elektroniske jobsøgningsportal FOA: Jobsøgning FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Find dit nye job på FOA Job FOA s elektroniske jobsøgningsportal på www.foa.dk Hvad kan du bruge FOA Job til? FOA Job er et tilbud til dig, der søger nyt

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

2. UDDANNELSEN PÅ RUC

2. UDDANNELSEN PÅ RUC Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 1 af 27 1. BAGGRUND 1.1 Køn Mand Kvinde 1.2 Din alder 20-22 år 29-31 år 38-40 år 47-49 år 23-25 år 32-34 år 41-43 år 50-52 år 26-28 år 35-37

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Husk Hovedvejens Auto er flyttet til Grønnemosevej 12, 5700 svendborg v/niels Thue sørensen Tirsdag den 9. JULI 2013. 103. Årgang - nr.

Husk Hovedvejens Auto er flyttet til Grønnemosevej 12, 5700 svendborg v/niels Thue sørensen Tirsdag den 9. JULI 2013. 103. Årgang - nr. Husk Hovedvejens Auto e flyttet til Gønnemosevej 12, 5700 svendbog v/niels Thue søensen Tisdag den 9. JULI 2013 Tlf. 6221 0786 103. Ågang - n. 28 - siden 1910 home Svendbog Susanne s Folkekøkken e et tilløbsstykke

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Brugervejledning Jobsporet

Brugervejledning Jobsporet Brugervejledning Jobsporet Hvilke muligheder har du for jobsøgning på Jobsporet? Jobsøgning Hurtig jobsøgning som er til fri afbenyttelse for alle Jobagent og CV Du kan oprette en jobagent eller et CV.

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk.

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. Dit CV på jobnet.dk 2 Indholdsfortegnelse CV et din nøgle til dagpenge og job 4 Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4 Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. 4 Undgå problemer med rådighed. 4 Dit CV på jobnet.dk

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimissionsår: 2012, svarprocenten for hele undersøgelsen: 63 % Rapport for studieretningen ernæring og fysisk aktivitet: Antal respondenter:

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold imellem Kunden og Xenos, medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold imellem Kunden og Xenos, medmindre andet er skriftligt aftalt. SANDARDBEINGELSER 1 GENERELLE BESEMMELSER 11 Disse beingelse nendes i lle fohold imellem Kunden og X, mminde nde e skiflig fl 12 Fo indgå fle m X skl undeskieen/ undeskiene fo Kunden æe egningsbeeige De

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger

Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger Mt. n., ejelav, sogn: 4 a, Stempel: 1.487 k. 50 øe (I København kvate) Hesbjeg Gaaden, elle (I de søndejydske lands- Søbog sogn dele) bd. og bl. I tingbogen, at. n., ejelav, sogn. Gade og hus n.: n.7%

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Januar 2012 2 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Resume Ingeniørarbejdsmarkedet er en seismograf for de økonomiske

Læs mere