Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009"

Transkript

1 Dimittendundesøgelse Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag og databehandling Undesøgelsespeiode mats 2009 Respondentgundlag Dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen, de e blevet fædige i 2006, 2007 og 2008 Antal undesøgelse distibueet 48, heaf 5 hvo de e kommet sva tilbage om ugyldige mailadesse Indkomne besvaelse 30, heaf fie delvise Svapocent 63 % på alle udsendte besvaelse (70 % hvis vi fatække dem, hvo vi ved at mailadessen e ugyldig). Denne svapocent fodele sig på: 71 % på ågang 2008, 64 % på ågang 2007 og 38 % på ågang Disse pocentsatse svae til henholdsvis 80 (ågang 2008), 64 (ågang 2007) og 46 (ågang 2006), hvis de espondente, hvo vi ved, at mailadessen e ugyldig, tækkes fa. Undesøgelsesmetode De e udsendt elektoniske spøgeskemae via mail. Eftefølgende e udsendt endnu en mail samt fosøgt taget telefonisk kontakt. De espondente, hvo de ha væet telefonisk kontakt ha fået mulighed fo at få tilsendt spøgeskemaet i papifom, hvis det ha væet ønsket. To ha fået tilsendt og ikke besvaet skemaet. Undesøgelsen og opsummeingen e foetaget af akademisk medabejde Stine Rønde. Kommentae til esultatene e udabejdet af den akademiske medabejde i samabejde med uddannelseschef Helle Bok og e anføt i kusiv. Undesøgelsens baggund og fomål Dimittendundesøgelsen e en åligt tilbagevendende undesøgelse, de foetages blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen. Fomålet med undesøgelsen e at få et samlet billede af nyuddannede afspændingspædagoges tilknytning til abejdsmakedet og undesøge, i hvilken udstækning de i dees eventuelle abejde gø bug af de afspændingspædagogiske fædighede, som de ha tilegnet sig unde uddannelsen. Samt at undesøge dimittendenes jobsøgningsstategie og dees bug af uddannelsens tilbud i fohold til at gøe studeende paate til abejdsmakedet. Hovedkonklusion Undesøgelsen vise, at den positive abejdssituation fo afspændingspædagoge, afspejlet i de sidste pa dimittendundesøgelse, fotsætte. Ligesom hovedpaten af 1

2 Dimittendundesøgelse Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 dimittendene stadig komme hutigt i abejde efte at have skevet elativt få ansøgninge. Hovedpaten af dimittendene abejde inden fo afspændingspædagoguddannelsens jobomåde, og de allefleste angive, at de ha fået dees nuvæende beskæftigelse på gund af dees uddannelsesmæssige baggund. Oveodnet set vudee dimittendene, at uddannelsen e elevant og anvendelig i fohold til det omgivende samfund, og de opleve, at de e kvalificeede til at vaetage en bed vifte af kvalifikationene beskevet i bekendtgøelsen til afspændingspædagog. Dimittendene e tilfedse med de tiltag, uddannelsen ha gjot fo at gøe de studeende kla til abejdsmakedet. De e dog en elativ sto guppe, de ikke benytte sig af jobsøgningskuset. Opsummeing af undesøgelsens vigtigste esultate Nuvæende beskæftigelse 83% af espondentene e i abejde. Dette svae nogenlunde til esultatet de sidste pa å. Dimittendene finde pimæt abejde inden fo bøne- og handicapomådet samt psykiatien, men de abejde også indenfo ældeomådet, med fødselsfobeedelse og eftefødselsundevisning og med abejdsmiljø/foebyggelse/sundhedsfemme. Af de 5 espondente, de ikke e i abejde, søge 4 abejde. Alle 5 ha haft abejde, siden de dimitteede, og 4 af de 5 ha væet uden job i minde end 3 månede, mens en enkelt ha væet uden job i mee end 12 månede. Alle ledige espondente e dimitteet i Af espondentene med job ha 64 % et abejdsfohold, 23 % ha to og 14 % ha te. Timemæssigt svinge stillingene fa 1 til 37 time om ugen, og de enkelte espondente ha mellem 16 og 41 time ugentlig med et gennemsnit på 30 time. Efte- og videeuddannelse 76 % af espondentene ha deltaget i efteuddannelse efte dimissionen. Det e pimæt inden fo fagelateede kuse afholdt af DAP elle ande, supevision og pesonlig udvikling. De te åsage, de hyppigst angives til efteuddannelsen e paktisk og teoetisk supplement til Afspændingspædagoguddannelsen og pesonlig udvikling. Skønt lidt ove halvdelen angive, at de føle sig kvalificeet til at følge videeuddannelse på univesitet elle lignende, e kun en enkelt dimittend i gang elle ha fuldføt en sådan. 18 % oveveje at påbegynde videeuddannelse. Anvendelse af afspændingspædagogiske edskabsfædighede i nuvæende stilling 76 % af espondentene abejde inden fo det afspændingspædagogiske jobomåde. Geneelt buge dimittendene en bed vifte af afspændingspædagogiske edskabsfædighede i dees abejde. Nedenstående fædighede buges af mee end 50 % af espondentene: Undevisning i kop og bevægelse Samtale 2

3 Vebaliseing og integation af klientens/elevens kopsoplevelse/kopsbevidsthed Vebaliseing og integation af klientens/elevens livshistoie Kvalifikatione 90 % af espondentene opleve, at dees uddannelse til afspændingspædagog ha væet medvikende til dees nuvæende ansættelse (i høj gad elle i nogen gad), og 43 % angive, at dees paktik ha haft denne indflydelse. Undesøgelsen vise, at espondentene oveodnet føle sig fagligt og pesonlig kvalificeede til at vaetage hovedpaten af de abejdsomåde, som Afspændingspædagoguddannelsen uddanne dem til. Således svae mellem 93 og 97, at de i nogen gad elle i høj gad føle sig kvalificeede til at abejde inden fo sundhedsfemme og foebyggelse, undevisning og pædagogisk fomidlings, mens 77 % give det sva i fohold til behandling og blot 47 % i fohold til ehabiliteing. I fohold til ehabiliteing e det væd at lægge mæke til, at det føst e blevet et selvstændigt tema i uddannelsen fo to å siden, og defo ikke ha væet så tydeligt fo dimittendene i denne undesøgelse. Tidligee lå det implicit i en ække undevisningselemente. Jobsøgningsstategie og jobmakedet 76 % ha fået job inden elle op til 3 månede efte dimission, og 71 % ha sendt mellem 0 og 5 ansøgninge, inden de fik dees føste job. Begge tal e makant højee end tallene fa sidste ås undesøgelse (henholdsvis 60 og 42). 67 % søge abejde i Østjylland og 43 % i det øvige Jylland. Ove halvdelen blive ansat kommunalt i dees føste job. Den støste guppe af dimittende (43 %) i abejde fandt dees job gennem opslag på nettet. Uddannelsens tilbud i fohold til at gøe de studeende kla til abejdsmakedet Som de tidligee å e de sto tilfedshed med uddannelsens jobsøgningskusus blandt deltagene, men de e fotsat en sto guppe (45 %), de ikke ha benyttet sig af tilbuddet. Det kan skyldes, at dimittendene opleve, at tilbuddet e oveflødigt, hvis de alleede ha et job/udsigt til et job. Noget tyde på, at dette kan væe tilfældet, idet 7 af de 8 espondente i job, de ikke ha deltaget, ha fået job fø elle senest 3 månede efte dimission. Af de 13 espondente, de ikke ha deltaget i kuset, e 11 i abejde. Oveodnet e de nogenlunde tilfedshed med infomation fa DAP/JAP og beskæftigelsesdag. Undesøgelsen vise, at meget få buge uddannelsens studievejledning i fohold til abejdsliv/jobsøgning, idet 73 % angive, at de ikke ha benyttet dette tilbud. Vi oveveje, om vi bø omfomulee spøgsmålet om vejledning i fohold til jobsøgning, idet det jobsøgningskusus, som uddannelsen tilbyde, faktisk e en del af studievejledningen, men kuset vaetages ikke af studievejledeen, hvofo så mange givetvis angive, at de ikke benytte studievejledningens tilbud. Metaevalueing Dimittendundesøgelsen fo dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen blev søsat i staten af 2006, og fa stat af ønskede vi at evaluee undesøgelsen efte nogle å. Denne metaevalueing falde sammen med, at VIA i sommeen 2009 femsætte fælles koncept fo dimittendundesøgelse. Oveodnet set e voes 3

4 efainge, at vi ha en foholdsvis høj svapocent samlet set, de dog e højest hos de nyligst dimitteede og deefte faldende. Vi ha konkludeet, at vi i femtiden nøjes med at spøge de sidste to ågange i stedet fo te. Vi ha et poblem med mailadesse, de ikke længee e gyldige ligesom vi ikke ved, i hvo høj gad manglende besvaelse skyldes, at mailadessen ikke tjekkes. I VIA blive de indføt nye student adesse, som de studeende kan beholde efte dimission, og vi afvente og se, om det afhjælpe elle fovæe poblemet. Desuden e det muligvis poblematisk, at spøgeskemaet e så omfangsigt. Skønt ingen espondente ha kommenteet det, ønske vi selv at få pæciseet den data, vi eftespøge, ligesom vi gene vil buge lidt minde af dimittendenes tid. Vi ha haft en medabejde med i abejdsguppen omking det nye koncept i VIA, og det kommende skema blive væsentligt kotee. Desuden abejde vi på at afhjælpe de pobleme, som dimittende med flee jobs ha haft med at udfylde skemaet. En enkelt espondent ha haft svæt ved at udfylde skemaet, idet vedkommende e studeende. I den kommende fælles dimittendundesøgelse fa VIA e de ikke det poblem. Vi buge undesøgelsens data i den konstante udvikling af uddannelsen. I øjeblikket e vi ved at implementee ny studieodning på uddannelsen, og i den fobindelse vil fo eksempel dimittendenes sva angående, hvilke edskabsfædighede de anvende Hvilket å dimitteede i dees du abejde, fa Afspændingspædagoguddannelsen? indgå i ovevejelsene dannelsen? ove, hvodan de enkelte elemente skal pioitees. Dimittendundesøgelsens esultate ha ikke indikeet behov fo dastiske ændinge, men esultatene døftes altid i undeviseguppen samt i Studieådet. Undesøgelsens data Respondente Pocent ,3% ,0% Hvo 2008 gammel e du? 14 46,7% I alt ,0% RespondentePocent ,0% ,3% ,7% ,3% ,3% 4

5 ,7% E Ove du medlem 50 af en fagfoening? 5 16,7% I alt ,0% RespondentePocent Ja 27 90,0% Nej 3 10,0% Hvilken Ved ikke fagfoening? 0 0,0% I alt ,0% RespondentePocent DAP 23 85,2% Andet 4 14,8% I alt ,0% E du tilmeldt en A-kasse? Hvilken fagfoening? - Andet kifa FOA DAP og BUPL og ds RespondentePocent Ja 28 93,3% Nej 2 6,7% I alt ,0% 5

6 Hvilken A-kasse e du tilmeldt? RespondentePocent FTF 24 85,7% Andet 4 14,3% I alt ,0% Hvilken A-kasse e du tilmeldt? - Andet I hvilken gad gjode du dig ovevejelse om, hvilket Kifa abejde dit studium skulle føe til... - Fø studiestat? ASE Kifa RespondentePocent I høj gad 10 33,3% I nogen gad 10 33,3% I minde gad 7 23,3% Slet ikke 3 10,0% I studiet? hvilken gad gjode du dig ovevejelse om, hvilket abejde dit studium skulle føe til... - Undevejs i I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 9 30,0% I nogen gad 19 63,3% I minde gad 2 6,7% 6

7 I dimission? hvilken gad gjode du dig ovevejelse om, hvilket abejde dit studium skulle føe til... - Umiddelbat efte I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 18 60,0% I nogen gad 9 30,0% I minde gad 3 10,0% Sundhedsfemme I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? - I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 15 50,0% I nogen gad 13 43,3% I minde gad 2 6,7% I Ved hvo ikke høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? 0 0,0% - Foebyggelse I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 18 60,0% I nogen gad 9 30,0% I minde gad 3 10,0% I alt ,0% 7

8 I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? - Undevisning RespondentePocent I høj gad 21 70,0% I nogen gad 9 30,0% I minde gad 0 0,0% fomidling I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? - Pædagogisk I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 13 43,3% I nogen gad 15 50,0% I minde gad 1 3,3% Slet ikke 1 3,3% Behandling/Klinisk I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? - I alt paksis ,0% RespondentePocent I høj gad 17 56,7% I nogen gad 6 20,0% I minde gad 7 23,3% I alt ,0% 8

9 I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? - Rehabiliteing RespondentePocent I høj gad 6 20,0% I nogen gad 8 26,7% I minde gad 13 43,3% Slet ikke 2 6,7% Ved ikke 1 3,3% undevisningspogamme I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Selvstændigt at tilettelægge og udføe I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 26 86,7% I nogen gad 4 13,3% I minde gad 0 0,0% behandling I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Selvstændigt at tilettelægge og udføe individuel I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 19 63,3% I nogen gad 8 26,7% I minde gad 3 10,0% I alt ,0% 9

10 I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Obsevee og analysee kops-og og muskelfunktione RespondentePocent I høj gad 3 10,0% I nogen gad 20 66,7% I minde gad 7 23,3% I Ved hvo ikke høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Analysee daglige 0 bevægelse 0,0% I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 9 30,0% I nogen gad 15 50,0% I minde gad 6 20,0% I Ved hvo ikke høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Analysee abejdsstillinge 0 0,0% I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 8 26,7% I nogen gad 17 56,7% I minde gad 4 13,3% Slet ikke 1 3,3% I alt ,0% 10

11 bevægelsesudvikling I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Iagttage og vudee bøns nomale RespondentePocent I høj gad 7 23,3% I nogen gad 12 40,0% I minde gad 10 33,3% Ved ikke 1 3,3% inteventionsstategie I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Anvende/pespektivee til sundhedspsykologiske I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 0 0,0% I nogen gad 13 43,3% I minde gad 12 40,0% Slet ikke 2 6,7% Ved ikke 3 10,0% afspændingspædagogisk I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Håndtee pædagogiske og psykologiske aspekte af I alt behandling og undevisning ,0% Respondente afspændingspædagogisk behandling og undevisninhåndtee pædagogiske og psykologiske aspekte af Pocent I høj gad 11 36,7% I nogen gad 14 46,7% I minde gad 5 16,7% I alt ,0% 11

12 opbygning I hvo høj gad og funktion føle du dig kvalificeet til følgende? - Inddage viden om bevægeappeatets udvikling, RespondentePocent I høj gad 10 33,3% I nogen gad 16 53,3% I minde gad 3 10,0% Ved ikke 1 3,3% sygdomslæe I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Inddage viden fa somatisk og psykiatisk I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 7 23,3% I nogen gad 14 46,7% I minde gad 8 26,7% Slet ikke 1 3,3% Pesonlig poblemstillinge integiteti hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at: - afdække og analysee etiske I alt og agee deefte? ,0% RespondentePocent I høj gad 9 31,0% I nogen gad 14 48,3% I minde gad 3 10,3% Ved ikke 3 10,3% I alt ,0% 12

13 Pesonlig spog, seksualitet, integiteti eligion hvo høj og gad alde? føle du dig kvalificeet et til at: - håndtee eleve/kliente uanset ace, køn, RespondentePocent I høj gad 15 51,7% I nogen gad 11 37,9% I minde gad 2 6,9% Pesonlig Ved ikke integiteti hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at: - inddage 1 elev/klientens 3,4% livsveden/kultu? I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 10 34,5% I nogen gad 15 51,7% I minde gad 2 6,9% Pesonlig Ved ikke integiteti hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at: - abejde 2 ud fa DAP s 6,9% etiske etningeslinje I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 15 51,7% I nogen gad 11 37,9% I minde gad 2 6,9% I Ved ikke 1 3,4% fagomåde? hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i samabejde med pesone inden og uden fo eget I alt - Samabejde med ande afspændingspædagoge ,0% 13

14 RespondentePocent I høj gad 21 72,4% I nogen gad 7 24,1% I minde gad 0 0,0% Ved ikke 1 3,4% fagomåde? I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i samabejde med pesone inden uden fo eget I alt ,0% sygeplejeske Samabejde osv.) tvæfagligt (eks. med egoteapeute, fysioteapeute, pædagoge, læge, RespondentePocent I høj gad 9 31,0% I nogen gad 11 37,9% I minde gad 6 20,7% Ved ikke 3 10,3% fagomåde? I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i samabejde med pesone inden og uden fo eget I alt - Samabejde med kliente og påøende ,0% Respondente Pocent I høj gad 15 51,7% I nogen gad 13 44,8% I minde gad 0 0,0% Ved ikke 1 3,4% I alt ,0% 14

15 fagomåde? I hvo høj gad - Samabejde føle du dig med kvalificeet bøn og til dees at indgå foælde i samabejde med pesone inden og uden fo eget Respondente Pocent I høj gad 9 31,0% I nogen gad 14 48,3% I minde gad 4 13,8% I Ved ikke 2 6,9% fagomåde? hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i samabejde med pesone inden og uden fo eget I alt - Abejde inden fo teams ,0% RespondentePocent I høj gad 15 51,7% I nogen gad 7 24,1% I minde gad 4 13,8% Ved ikke 3 10,3% fagomåde? I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i samabejde med pesone inden og uden fo eget I alt - Kommunikee i sundhedspædagogiske teme såvel skiftligt 29 som mundtligt 100,0% RespondentePocent I høj gad 4 13,8% I nogen gad 16 55,2% I minde gad 8 27,6% Ved ikke 1 3,4% I alt ,0% 15

16 afspændingspædagogik I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i udviklingsabejde? - Videeudvikle kundskabe inden fo RespondentePocent I høj gad 3 10,3% I nogen gad 14 48,3% I minde gad 8 27,6% Slet ikke 1 3,4% Ved ikke 3 10,3% videnskabelige I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i udviklingsabejde? - Kitisk at analysee nye I alt undesøgelse ,0% RespondentePocent I høj gad 2 6,9% I nogen gad 10 34,5% I minde gad 14 48,3% Slet ikke 2 6,9% I Ved hvo ikke høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i udviklingsabejde? - 1 Indgå i pojektabejde 3,4% I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 4 13,8% I nogen gad 15 51,7% I minde gad 4 13,8% Slet ikke 2 6,9% Ved ikke 4 13,8% I alt ,0% 16

17 kydse Ha du deltaget i efteuddannelse efte din dimission (eks. kote kuse, enkeltfag og lign.) Sæt gene flee RespondentePocent Fagelateede kuse afholdt af DAP 15 51,7% Fagelateede kuse afholdt af ande 10 34,5% It-kusus 1 3,4% Kuse i ledelse, økonomi og oganisation 0 0,0% Kusus i pesonlig udvikling 9 31,0% Supevision 12 41,4% Psykologisk/teapeutisk efteuddannelse 0 0,0% Andet 7 24,1% Hvad Jeg ha va ikke gunden deltaget til, at i du efteuddannelse deltog i efteuddannelse? (Sæt gene flee kydse) 7 24,1% I alt ,0% RespondentePocent Opnåelse af specifikke fædighede inden foeks. IT elle ande. 3 13,6% Teoetisk supplement til min uddannelse på APU-Randes 11 50,0% Paktisk supplement til min uddannelse på APU-Randes 12 54,5% Ønske om jobskifte 0 0,0% Pesonlig udvikling 11 50,0% Kav fa abejdsgive 6 27,3% Mulighed fo nye jobfunktione 6 27,3% Manglende gundkundskabe inden fo mine nuvæende 3 13,6% jobfunktione Ønske om fædighede, som ikke ha diekte jobmæssig 4 18,2% elevans De lå ingen klae motive bag 0 0,0% I Andet hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at følge videeuddannelse på univesitet 3 elle 13,6% lignende? I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 5 17,2% 17

18 I nogen gad 10 34,5% I minde gad 9 31,0% Slet ikke 1 3,4% Ha Ved ikke 4 13,8% længeevaende du gennemføt, elle e du i gang med at gennemføe videeuddannelse (dvs. deltagelse else i et I alt og kompetencegivende foløb eks. maste el. diplomuddannelse)? ,0% RespondentePocent Ja 1 3,4% Hvilke Nej 28 96,6% flee fome fo videeuddannelse ha du gennemføt, elle e du i gang med at gennemføe? (Sæt gene I alt kydse) ,0% RespondentePocent Hel masteuddannelse 0 0,0% Del af masteuddannelse 0 0,0% Hel diplomuddannelse 0 0,0% Del af diplomuddannelse 0 0,0% Hel psykologisk/teapeutisk videeuddannelse 1 100,0% Del af psykologisk/teapeutisk videeuddannelse 1 100,0% Cand. pæd. 0 0,0% Cand. Scient. san. 0 0,0% Andet 0 0,0% I alt 1 100,0% Hvilke fome fo videeuddannelse ha du gennemføt, elle e du i gang med at gennemføe? (Sæt gene flee kydse) Andet 18

19 Oveveje eks. maste du el. at diplomuddannelse)? påbegynde e videeuddannelse (deltage i længeevaende og kompetencegivende foløb RespondentePocent Ja 5 17,9% Hvilke Nej fome fo videeuddannelse oveveje du at påbegynde? (Sæt gene 23 flee e kydse) 82,1% I alt ,0% RespondentePocent Hel masteuddannelse 3 60,0% Del af masteuddannelse 1 20,0% Hel diplomuddannelse 1 20,0% Del af diplomuddannelse 1 20,0% Hel psykologisk/teapeutisk videeuddannelse 3 60,0% Del af psykologisk/teapeutisk videeuddannelse 2 40,0% Cand. pæd 2 40,0% Cand. scient. san. 0 0,0% Andet 0 0,0% I alt 5 100,0% Oveveje (Sæt Hvilke gene du flee at efte- og/elle dig inden fo følgende f omåde inden fo de kommende 2 å fome kydse) fo videeuddannelse oveveje du at påbegynde? (Sæt gene flee kydse) Andet RespondentePocent Læing og pædagogik 3 60,0% Psykologi og/elle teapi 5 100,0% It 0 0,0% Ledelse/oganisation 0 0,0% Kommunikation 1 20,0% Økonomi 0 0,0% 19

20 Sundhedsomådet 3 60,0% Abejdsmiljø 1 20,0% Andet 0 0,0% Nej, jeg oveveje ikke efte- og videeuddannelse på kot sigt 0 0,0% I alt 5 100,0% Hvis Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse Oveveje du at efte- og/elle hvodan om abejdsliv vudee og/elle videeuddanne du da jobsøgning, denne? fø du dimitteede fa dig - Jobsøgningskusus inden fo følgende på APU omåde inden fo de kommende 2 å (Sæt gene flee kydse) Andet RespondentePocent Meget tilfedsstillende 8 27,6% Tilfedsstillende 7 24,1% Utilfedsstillende 1 3,4% Meget utilfedsstillende 0 0,0% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 13 44,8% Hvis mulighed Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse om abejdsliv og/elle jobsøgning, fø du dimitteede fa I alt hvodan vudee du da denne? ,0% på APU I fobindelse med beskæftigelsesdag RespondentePocent Meget tilfedsstillende 1 3,4% Tilfedsstillende 20 69,0% Utilfedsstillende 1 3,4% Meget utilfedsstillende 1 3,4% Ved ikke 2 6,9% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 4 13,8% mulighed I alt ,0% 20

21 Hvis oveenskomst Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse hvodan om abejdsliv vudee og/elle du da jobsøgning, denne? - Infomation fø du dimitteede fa DAP/JAP fa f på APU om RespondentePocent Meget tilfedsstillende 3 10,3% Tilfedsstillende 14 48,3% Utilfedsstillende 0 0,0% Meget utilfedsstillende 0 0,0% Ved ikke 3 10,3% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 9 31,0% Hvis mulighed Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse om abejdsliv og/elle jobsøgning, fø du dimitteede fa I alt hvodan vudee du da denne? ,0% egen paksis Infomation fa DAP/JAP på APU om RespondentePocent Meget tilfedsstillende 6 20,7% Tilfedsstillende 12 41,4% Utilfedsstillende 0 0,0% Meget utilfedsstillende 0 0,0% Ved ikke 3 10,3% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 8 27,6% Hvis mulighed Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse om abejdsliv og/elle jobsøgning, fø du dimitteede fa I alt hvodan vudee du da denne? - Fa 29 uddannelsens 100,0% studievejledning Respondente Pocent 21

22 Meget tilfedsstillende 0 0,0% Tilfedsstillende 2 6,9% Utilfedsstillende 1 3,4% Meget utilfedsstillende 2 6,9% Ved ikke 3 10,3% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 21 72,4% Hvis mulighed Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse om abejdsliv og/elle jobsøgning, fø du dimitteede fa I alt hvodan vudee du da denne? - A-kasse/jobsevice ,0% RespondentePocent Meget tilfedsstillende 0 0,0% Tilfedsstillende 14 48,3% Utilfedsstillende 3 10,3% Meget utilfedsstillende 1 3,4% Ved ikke 3 10,3% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 8 27,6% Hvis mulighed Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse om abejdsliv og/elle jobsøgning, fø du dimitteede fa I alt hvodan vudee du da denne? - DAP-København/JAP 29 København/JAP-Åhus 100,0% RespondentePocent Meget tilfedsstillende 6 20,7% Tilfedsstillende 5 17,2% Utilfedsstillende 1 3,4% Meget utilfedsstillende 1 3,4% Ved ikke 3 10,3% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 13 44,8% mulighed I alt ,0% 22

23 Hvis Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse hvodan om abejdsliv vudee og/elle du da jobsøgning, denne? e? - Abejdsfomidlingen/Jobcente fø du dimitteede fa RespondentePocent Meget tilfedsstillende 0 0,0% Tilfedsstillende 8 27,6% Utilfedsstillende 3 10,3% Meget utilfedsstillende 3 10,3% Ved ikke 5 17,2% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 10 34,5% Din mulighed geneelle vudeing af uddannelsen? - E uddannelsen elevant i fohold til det omgivende samfund? I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 23 79,3% I nogen gad 6 20,7% I minde gad 0 0,0% Din samfund? geneelle vudeing af uddannelsen? - E uddannelsen anvendelig i fohold til det omgivende I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 10 34,5% I nogen gad 15 51,7% I minde gad 4 13,8% I alt ,0% 23

24 Hvad e din abejdssituation? RespondentePocent I abejde 24 82,8% Ledig 5 17,2% I alt ,0% Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 1 - Ugentligt timetal 37,00 20,00 30,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 30,00 30,00 30,00 37,00 34,00 30,00 35,00 30,00 30,00 37,00 37,00 8,00 3,00 6,00 Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 1 - Abejdsomåde 24

25 Pædagog stilling Egen klinik Idæts fitidsodning Socialpsykiatisk bosted Afspændingspædagog fo beboee med senhjeneskade socialpsykiati, kommunalt ansat, på bosted Socialpsykiatien selvstændig afspændingspædagog omsogsvigtede bøn på bønehjem specialbøn senhjeneskadede psykiatisk bostøtte Afspændingspædagog med støttefunktion Vuggestue Afspændingspædagog (voksne døvblinde, psyk./fys. udv. hæmmede) pædagog i bønehave afklaing af sygedagpengemodtagee Socialpsykiati psykiatien som afspændingspædagog/bostøttemedab. fof, bevægelse og afspænding dansepædagog højskoleundevise Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 2 - Ugentligt timetal 2,50 2,00 3,50 3,00 2,00 8,00 15,00 10,00 Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 2 - Abejdsomåde Idæt i en 1. klasse 25

26 babysvømning undevisning aftenskole Aftenskoleundevisning ansat ved stessekspetene selvstændig i klinik vika, socialpædagogisk medabejde Undevise APU Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 3 - Ugentligt timetal 1,00 2,00 2,00 Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 3 - Abejdsomåde fødselsfobeedelse Aftenskole-uv. af blinde og svagtseende inden fo SOF undevise på Teknisk Skole, egonomi/anatomi Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 4 - Ugentligt timetal Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 4 - Abejdsomåde Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 5 - Ugentligt timetal Ha du ambitione om at state din egen klinik/selvstændig viksomhed elle væe feelance? Hvad din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 5 - Abejdsomåde 26

27 RespondentePocent Jeg ha alleede klinik/selvstændig viksomhed elle e 2 9,1% feelance som min pimæe indtægtskilde Jeg ha egen klinik/selvstædnig viksomhed elle e feelance 3 13,6% som bibeskæftigelse Ja, jeg ha ambitione om at state egen klinik/selvstændig 7 31,8% viksomhed elle væe feelance Nej 6 27,3% E Ved ikke 4 18,2% klinik/selvstændig de faktoe, de ha væet åsag til, at du ha udskudt din beslutning om at state egen I alt viksomhed elle blive feelance? elance? (Sæt gene flee kydse) ,0% RespondentePocent Ønske om at opnå støe faglig efaing 5 50,0% Manglende indsigt i lovgivning 2 20,0% Manglende foetningsfoståelse 4 40,0% Den administative byde vil væe fo sto 5 50,0% Manglende ådgivning/støtte fa APU 1 10,0% Manglende finansieingsmulighede 2 20,0% Økonomisk usikkehed 9 90,0% Manglende kundegundlag 4 40,0% Manglende spaing til at udvikle idé til vikelighed 6 60,0% Jeg ha ikke udskudt min beslutning 0 0,0% Hvonå Andet fik dit føste job? 2 20,0% I alt ,0% RespondentePocent Fø jeg blev fædig med uddannelsen 5 23,8% 0-3 månede efte dimission 11 52,4% 4-6 månede efte dimission 3 14,3% 7-12 månede efte dimission 1 4,8% ove 12 månede efte dimission 1 4,8% 27

28 Hvo mange ansøgninge sendte du, fø du fik dit føste job? Respondente Pocent Ingen 6 28,6% ,9% ,5% ,5% ,5% ove ,0% Hvo Ved i ikke landet søgte du job? (Sæt gene flee kydse) 0 0,0% Respondente Pocent I udlandet 1 4,8% I hele Danmak 0 0,0% I Østjylland 14 66,7% I det øvige Jylland 9 42,9% På sjælland 2 9,5% Hvo På Fyn blev du ansat i dit føste job? 1 4,8% RespondentePocent Stat (eks. statslige uddannelsesinstitutione) 0 0,0% Amt / egion 0 0,0% Kommune 13 61,9% Egen klinik/selvstændig viksomhed/feelance 2 9,5% Pivatejet institution med offentlig oveenskomst 2 9,5% Pivat oganisation (eks. inteesseoganisatione) 0 0,0% Pivat viksomhed 2 9,5% 28

29 Andet 2 9,5% Inden fo hvilket omåde Hvo ligge blev din nuvæende du ansat beskæftigelse? i dit føste job? (Sæt gene - Andet flee kydse) FOF og AOF Kun vika RespondentePocent Bøneomådet 8 38,1% Handicapomådet 6 28,6% Ældeomådet 1 4,8% Psykiati 7 33,3% Fødselsfobeedelse og eftefødselsundevisning 2 9,5% Abejdsmiljø/foebyggelse/sundhedsfemme 2 9,5% Revalideing 0 0,0% Flygtninge 0 0,0% Andet 6 28,6% Inden fo hvilket omåde ligge din nuvæende beskæftigelse? (Sæt gene flee kydse) - Andet Behandling af alle Stesshåndteing Hvodan e sammenhængen mellem Beskæftigelsesomådet din uddannelse og dit nuvæende job? (Sæt gene flee kydse) Undevisning Almindelige menneske Jobbet ligge inden fo afspændingspædagoguddannelsens jobomåde RespondentePocent 16 76,2% 29

30 Jobbet ligge uden fo det afspændingspædagogiske omåde 7 33,3% Jobbet ligge i folængelse af tidligee uddannelse/beskæftigelse 3 14,3% I Ved ikke 2 9,5% afspændingspædagoguddannelse hvo høj gad ha følgende efainge væet medvikende til din nuvæende ansættelse? - Min RespondentePocent I høj gad 9 42,9% I nogen gad 10 47,6% I minde gad 0 0,0% Slet ikke 1 4,8% Ha ikke efaing inden fo dette 0 0,0% I Ved ikke 1 4,8% fuldtidsbeskæftigelse hvo høj gad ha følgende efainge væet medvikende til din nuvæende ansættelse? else? - Tidligee RespondentePocent I høj gad 5 23,8% I nogen gad 2 9,5% I minde gad 4 19,0% Slet ikke 7 33,3% Ha ikke efaing inden fo dette 2 9,5% I Ved ikke 1 4,8% deltidsbeskæftigelse hvo høj gad ha følgende efainge væet medvikende til din nuvæende ansættelse? - Tidligee RespondentePocent 30

31 I høj gad 5 23,8% I nogen gad 3 14,3% I minde gad 2 9,5% Slet ikke 7 33,3% Ha ikke efaing inden fo dette 3 14,3% I Ved ikke 1 4,8% uddannelse hvo høj gad ha følgende efainge væet medvikende til din nuvæende ansættelse? - Tidligee RespondentePocent I høj gad 4 19,0% I nogen gad 1 4,8% I minde gad 1 4,8% Slet ikke 10 47,6% Ha ikke efaing inden fo dette 2 9,5% I Ved hvo ikke høj gad ha følgende efainge væet medvikende til din nuvæende 3 ansættelse? 14,3% - Paktikophold RespondentePocent I høj gad 3 14,3% I nogen gad 6 28,6% I minde gad 1 4,8% Slet ikke 8 38,1% Ha ikke efaing inden fo dette 1 4,8% Hvo Ved blev ikke du opmæksom på annonceingen af din nuvæende stilling? 2 (Sæt gene flee 9,5% kydse) Respondente Pocent 31

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI)

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI) Psykisk abejdsmiljø (kot) udabejdet af NFA (AMI) Navn, dato, å Hvilken afdeling abejde du i? Afdelingens navn De følgende spøgsmål handle om dit psykiske abejdsmiljø. Sæt et kyds ud fo hvet spøgsmål ved

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer www.ikast-bande.dk Septembe 2015 Robuste idée Fitid, oplevelse og en håndsækning til kultuen En en mandeguppe ha sat sig på opgaven som scenemeste og lysfolk i Bakkehuset Skulle Ikasts kultuhus, Bakkehuset,

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet magasin om det ummelige abejdsmaked N. 14 decembe 2010 4. ågang lige mulighede fo alle altid Hidsig debat om fleksjobefom Sygemeldte følges tæt i Jammebugt Nå stess ødelægge helbedet Indhold Fleksicuity

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord Helikoptepojekt Vejpospekteing mellem Sisimiut og Søndestømfjod 7.-. august 006 Hold Emil Stüup-Toft, s060480 Vivi Pedesen, s06048 János Hethey, s03793 Moten Bille Adeldam, s00334 Rettelsesblad til tykt

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme og pimiske tal BETEGNELSER. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige hele

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE KICK- START FORÅRETS SALG - mød ove 20.000 købedygtige nodjyde! Eksklusive moms Nodjysk Ivæksætte Netvæk indbyde igen til Se side 4 GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag Baggunden fo den nye G3 De psykologisk-pædagogiske pincippe bag opbygningen af skolehvedagen og det samlede skolefoløb Paathed Me nin g Den konkete hvedag Abejdet med elevenes femtidsplane Social konstuktion

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Uddannelsesforløb: Holstebro AAS + AKH + Holstebro. AKH Holstebro AAS+ AKH

Uddannelsesforløb: Holstebro AAS + AKH + Holstebro. AKH Holstebro AAS+ AKH Uddannelsesfoløb: Holstebo AAS + AKH + Holstebo AKH Holstebo AAS+ AKH Kiugisk Klinik, Holstebo Sygehus Afdelingsbeskivelse Holstebo Sygehus Hening Sygehus e de to hovedsygehuse i Ringkjøbing Amt, desuden

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien Socialådgiveen Medieinfo 2015 socialådgiveen 11/14 Læs mee om voes mange ande medie på Fa udsat til ansat viksomhedspaktik skaffe job til udsatte unge dgmedia.dk ds advae mod at spae i psykiatien Kommunalt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef Teknik- og Miljøfovaltningens seketaiat Middelfat Kommune Østegade 21 80 Nøe Aaby www.middelfat.dk Stillings- og pesonpofil Tafik- og vejchef Middelfat Kommune Mats 2008 Opdagsgive Adesse Stilling Refeee

Læs mere

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder Miljøpojekt N. 812 2003 Fivillige dykningsaftale i indsatsomåde Gundlag og mulighede belyst ud fa kvælstofpoblematikken Egon Noe og Andes Højlund Nielsen Danmaks JodbugsFoskning Helene Simoni Thoup og

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesodning fo uddannelsen til Gastonom Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Udstedt af Det faglige Udvalg fo Gastonomuddannelsen i henhold til bekendtgøelse n. 329 af 28. apil 2009 om uddannelsene i den

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3.

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3. Tilfedshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH 1. Ha du væet i paktik i en viksomhed i løbet af den seneste paktikpeiode? 2. Køn 3. Alde 4. Hvo langt e du i uddannelsen? 5. Hvo meget ha du sammenlagt væet i paktik

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde "Falunparken" LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde Falunparken LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ VORDINGBORG KOMMUNE N PRINS JØRGENS ALLÈ FALUNVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-25.2 Boligomåde "Falunpaken" Vodingbog mats 2005 20 k. Rettelsesblad til Lokalplan B-25.2 Lokalplan C.17.24.01 Vaehus ved

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser.

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser. Betonø ha den støste vandføingskapacitet Et afløbssystems opgave e at lede vand samt uenhede til ensningsanlæg elle ecipient. Evnen til at gøe dette afhænge af systemets hydauliske egenskabe næmee betegnet

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked Notat Fovaltning: Social & Abejdsmaked Dato: J.n.: B.n.: 18. oktobe Udf diget af: mbf Vedłende: Fłtidspension Notatet sendes/sendt til: Abejdsmakedsudvalget Fłtidspension De ha i de seneste v et en tendens

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst??

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst?? SkanKomp Vædiskabende pojek elle idsøve? Dagligdagens balancekuns?? 02-02-2012 1 Pogam Check in il wokshoppen Opvamning Fomål med wokshoppen Henik - SkanKomp vædiskabe elle idsøve fo Kususcenee? Hvodan

Læs mere

Projekt 1.8 Design en optimal flaske

Projekt 1.8 Design en optimal flaske ISBN 978-87-7066-9- Pojekte: Kapitel Vaiabelsammenænge. Pojekt.8 Design en optimal flaske Pojekt.8 Design en optimal flaske Fimaet PatyKids ønske at elancee dees enegidik Enegize. Den skal ave et nyt navn

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeet infomation om cookies Website: http://mbbl.dk/ Kontoldato: 2015-11-07 Kontolleet af: Cookie Repots Limited http://www.cookieepots.com/ Dette dokument e udabejdet så "Ministeiet fo By, Bolig og

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evalueing af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læeplane De udfyldes et evalueingsskema p. tema p. aldesguppe. Institutionens navn:_katholt Målguppe:_3-6 å 2010 Antal bøn: 25 Tema:

Læs mere

Gravitationsfeltet. r i

Gravitationsfeltet. r i Gavitationsfeltet Den stoe bitiske fysike Isaac Newton opdagede i 600-tallet massetiltækningsloven, som sige, at to masse m og i den indbydes afstand påvike hinanden med en kaft af følgende støelse, hvo

Læs mere

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Modul 0: Speciale 0. semeste, cand.oecon Aalbog Univesitet Afleveet d. 30. maj 202 VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Vejlede: Finn Olesen Skevet af Henik Hanghøj

Læs mere

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009 side 08 fysioteapeuten n. 05 mats 2009 diagnostik Skulde Mogens Dam e oplægsholde på fagfestivalen d. 26.-28. mats 2009. Fysioteapeut Mogens Dam ha udvalgt en ække gængse diagnostiske test fo skuldepobleme.

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen)

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen) Målbeskivelse fo de fælleskiugiske uddannelseselemente inden fo de 5 kiugiske speciale (Kakiugi, Kiugi, Plastikkiugi, Thoaxkiugi og Uologi) (Denne målbeskivelse skal skives ind i egen målbeskivelse fo

Læs mere

Småskolen ved Nakkebølle Fjord

Småskolen ved Nakkebølle Fjord Småskolen ved Nakkebølle Fjod nelse n a d ænse læing og udvik ud g g u t ling mso stuk o e t g alo ivite i t k d b a kt a a t k s n lles ko æ e f c ou s s e lse e l a t i o n anekende Et hav af mulighede

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune -egnskab Fo viksomheden Jammebugt Kommune Fosidebilledet vise Ryå, de gå ove sine bedde -egnskab fo Jammebugt Kommune Jammebugt Kommune indgik d. 9. oktobe 2009 en klimakommuneaftale med Danmaks Natufedningsfoening.

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: abejdsfome Psykologi C->B, VAF Flemming Johansen (FLJO) B fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber.

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber. - 4 - Kap. : Logaitme-, eksponential- og potensfunktione. Gundlæggende egenskabe... Logaitmefunktione. Definition... Ved en logaitmefunktion fostå vi en funktion f, som opfylde følgende te kav: ) Dm(f)

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Placér lektioner

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Placér lektioner Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen abejdsfome Psykologi C, VAF Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: Flemming Johansen (FLJO) C fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

CoCo-obligationer i matematisk modelperspektivering

CoCo-obligationer i matematisk modelperspektivering CoCo-obligatione i matematisk modelpespektiveing CoCo bonds in a mathematical modeling pespective af JENS PRIERGAARD NIELSEN ######-#### THESIS fo the degee of MSc in Business Administation and Management

Læs mere

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00 1 Fomål 1. At bestemme acceleationen fo et legeme med et kendt inetimoment, nå det ulle ned ad et skåplan - i teoi og paksis.. I teoi og paksis at bestemme acceleationen fo et legeme med kendt inetimoment,

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Møllehøjens Børnegård i 2016

Pædagogisk Handleplan. Møllehøjens Børnegård i 2016 ! Pædagogisk Handleplan Møllehøjens Bønegåd i 2016 Møllehøjens iske mål fo 2016, tage udgangspunkt i de nationale læeplane fo daginstitutione. Vi ha sat os nogle mål fo hvilke aktivitete, vi g vil have

Læs mere

Boligkontoret Danmark En innovativ vej til effektiv drift. Forsøgsbeskrivelse. Boligselskabet Nordkysten

Boligkontoret Danmark En innovativ vej til effektiv drift. Forsøgsbeskrivelse. Boligselskabet Nordkysten Bligkntet Danmak En innvativ vej til effektiv dift Fsøgsbeskivelse Bligselskabet Ndkysten idp 23-05-2014 Baggund f udabejdelse af fsøgsbeskivelse Fsøgsbeskivelsen skal fungee sm et styingsedskab i fsøgspeiden,

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Uddannelsesforløb: Herning - AAS AKH Herning. AKH-Herning-AAS+AKH

Uddannelsesforløb: Herning - AAS AKH Herning. AKH-Herning-AAS+AKH Uddannelsesfoløb: Hening - AAS AKH Hening AKH-Hening-AAS+AKH Hening Centalsygehus Pæsentation af afdelingen Sygehusvæsenet i Ringkjøbing Amt e oganiseet i cente. Unde Kiugisk Cente e samlet kiugi, uoli,

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE CHR RICHARDTSVEJ N KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-16.2 Boligomåde vest fo Solbakkevej, Vodingbog By Vodingbog septembe 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Diskussionsoplæg. Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Ballerup Kommune d.3/3-2015

Diskussionsoplæg. Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Ballerup Kommune d.3/3-2015 Diskussionsoplæg Politisk vision fo omstilling til vedvaende enegi i hovedstadsegionen Balleup Kommune d.3/3-2015 Enegi på Tvæs skal Finde sva på, hvodan egionen bedst muligt kan bane vejen fo en omstilling

Læs mere

Geografi 8. klasse 2011/2012

Geografi 8. klasse 2011/2012 Geogafi 8. klasse 2011/2012 Ca. 75 lektione Åsplanen tage udgangspunkt i fælles mål fo faget geogafi. Det femgå af afkydsningslisten på de følgende side, hilke tinmål de il blie behandlet i de enkelte

Læs mere

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg Help goup human elations and copoate cultue medabejdemagasin Sophus Falck blev født fo 150 å siden, og hele Falcks Goup Management va samlet fo at besøge hans gav. Hvofo? Koncenchefen svae på næste side.

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 2 Bilag 2 Evidenstabel Fofatte Å Studietype Studiets Aevalo, J.J. 2012 Valideingsstudie Palliative patiente Sammenligning af fie skalae til vudeing af sedationsniveau. Vancouve Inteaction Calmness

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke

Læs mere

Ejlskov A/S har for Vejdirektoratet udført prøvetagning af sediment i 2 regnvandsbassiner på Etape 4540 tilslutningsanlæg ved Odense SØ.

Ejlskov A/S har for Vejdirektoratet udført prøvetagning af sediment i 2 regnvandsbassiner på Etape 4540 tilslutningsanlæg ved Odense SØ. Notat 25-03-2014 Ejlskov A/S Jens Olsens Vej 3 8200 Åhus N Danmak www.ejlskov.com Sag: 14038 phk@ejlskov.com Tel: 87310063 Klient: Vejdiektoatet Pojekt: Etape 4540 Tilslutningsanlæg Odense SØ Opgave: Pøvetagning

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med! www.ikast-bande.dk Væ med! Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Dato:

Dimittendundersøgelse 2012 Dato: , data samt opsummering Datagrundlag og databehandling Undersøgelsesperiode 22. november - 7. december 2011 Respondentgrundlag Dimittender fra, der er blevet færdige i 2010 og 2011 Antal undersøgelser

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store?

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store? TEORETISK OPGAVE 3 Hvofo e stjene så stoe? En stjene e en kuglefomet samling vam gas De fleste stjene skinne pga fusion af hydogen til helium i dees entale omåde I denne opgave skal vi anvende klassisk

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Delegationsplan for Helsingør Kommune

Delegationsplan for Helsingør Kommune Delegasplan fo Helsingø Kommune Fomålet med at udabejde delegasplanen fo Helsingø Kommune e at skabe klahed ove hvo i oganisaen, de tæffes beslutning i fohold til opgave og sage, de ifølge lovgivningen

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeet infomation om cooies Website: Kontoldato: 2015-08-03 Kontolleet af: https://casino.dansesp/ https://dansesp/ https://poe.dansesp/ Cooie Repots Limited http://www.cooieepots.com/ Dette doument

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Sabatiers princip (elevvejledning)

Sabatiers princip (elevvejledning) Sabaties pincip (elevvejledning) Væ på toppen af vulkanen Sammenligning af katalysatoe Fomål I skal måle hvo godt foskellige stoffe vike som katalysato fo udvikling af oxygen fa hydogenpeoxid. I skal sammenligne

Læs mere

Danske Regioner Økonomi Vejledning 2013 Udsendt september 2013

Danske Regioner Økonomi Vejledning 2013 Udsendt september 2013 Danske Økonomi Vejledning 2013 Udsendt septembe 2013 Pis- og lønudviklingen 2012-2014 Denne vejledning indeholde en endelig opgøelse af pis- og løn udviklingen (PL) i 2012 samt et nyt skøn fo 2013 og skøn

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70 61 Få Anal få (udyk i usind) Belgien 120 Fankig 9 000 Øsig 350 Danmak 120 Iland 5 000 Pougal 3 600 Tyskland 2 000 Ialien 11 000 Finland 70 Gækenland 9 000 Luxemboug 7 Sveige 440 Spanien 24 000 Nedelandene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen HTX Næstved Matematik A 8 2 Indholdsfotegnelse Indholdsfotegnelse... 2 Indledning... 3 Poblemstilling... 4 Teoi... 5 Vektoe i planet... 5 Vektobestemmelse... 5 Vinkel mellem to vektoe... 6 Vektokoodinate...

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) Revision 1. septembe 2016 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet VIRKELIG g VIRTUEL WWW g SOCIALE MEDIER I takt med at vi bge mee og mee tid på nettet smelte det sammen med nævæ og fysisk kontakt. Vi få hologamme d kan øe. De sociale medie blive alt afgøende fo fastholde

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

De dynamiske stjerner

De dynamiske stjerner De dynamiske stjene Suppleende note Kuglesymmetiske gasmasse Figu 1 Betelgeuse (Alfa Oionis) e en ød kæmpestjene i stjenebilledet Oion. Den e så sto, at den anbagt i voes solsystem ville nå næsten ud til

Læs mere

Nr Atom nummer nul Fag: Fysik A Udarbejdet af: Michael Bjerring Christiansen, Århus Statsgymnasium, august 2009

Nr Atom nummer nul Fag: Fysik A Udarbejdet af: Michael Bjerring Christiansen, Århus Statsgymnasium, august 2009 N. -9 Atom numme nul Fag: Fysik A Udabejdet af: Michael Bjeing Chistiansen, Åhus Statsgymnasium, august 9 Spøgsmål til atiklen 1. Hvofo vil det væe inteessant, hvis man fo eksempel finde antikulstof i

Læs mere

Haugaard Nielsen Advokatfirma

Haugaard Nielsen Advokatfirma Haugaad Nielsen Advokatfima Danske Havne 14. juni 2016 Compliance på miljø- og planomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse mv.: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet,

Læs mere

STATISTIKNOTER Simple multinomialfordelingsmodeller

STATISTIKNOTER Simple multinomialfordelingsmodeller STATISTIKNOTER Simple multinomialfodelingsmodelle Jøgen Lasen IMFUFA Roskilde Univesitetscente Febua 1999 IMFUFA, Roskilde Univesitetscente, Postboks 260, DK-4000 Roskilde. Jøgen Lasen: STATISTIKNOTER:

Læs mere