Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009"

Transkript

1 Dimittendundesøgelse Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag og databehandling Undesøgelsespeiode mats 2009 Respondentgundlag Dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen, de e blevet fædige i 2006, 2007 og 2008 Antal undesøgelse distibueet 48, heaf 5 hvo de e kommet sva tilbage om ugyldige mailadesse Indkomne besvaelse 30, heaf fie delvise Svapocent 63 % på alle udsendte besvaelse (70 % hvis vi fatække dem, hvo vi ved at mailadessen e ugyldig). Denne svapocent fodele sig på: 71 % på ågang 2008, 64 % på ågang 2007 og 38 % på ågang Disse pocentsatse svae til henholdsvis 80 (ågang 2008), 64 (ågang 2007) og 46 (ågang 2006), hvis de espondente, hvo vi ved, at mailadessen e ugyldig, tækkes fa. Undesøgelsesmetode De e udsendt elektoniske spøgeskemae via mail. Eftefølgende e udsendt endnu en mail samt fosøgt taget telefonisk kontakt. De espondente, hvo de ha væet telefonisk kontakt ha fået mulighed fo at få tilsendt spøgeskemaet i papifom, hvis det ha væet ønsket. To ha fået tilsendt og ikke besvaet skemaet. Undesøgelsen og opsummeingen e foetaget af akademisk medabejde Stine Rønde. Kommentae til esultatene e udabejdet af den akademiske medabejde i samabejde med uddannelseschef Helle Bok og e anføt i kusiv. Undesøgelsens baggund og fomål Dimittendundesøgelsen e en åligt tilbagevendende undesøgelse, de foetages blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen. Fomålet med undesøgelsen e at få et samlet billede af nyuddannede afspændingspædagoges tilknytning til abejdsmakedet og undesøge, i hvilken udstækning de i dees eventuelle abejde gø bug af de afspændingspædagogiske fædighede, som de ha tilegnet sig unde uddannelsen. Samt at undesøge dimittendenes jobsøgningsstategie og dees bug af uddannelsens tilbud i fohold til at gøe studeende paate til abejdsmakedet. Hovedkonklusion Undesøgelsen vise, at den positive abejdssituation fo afspændingspædagoge, afspejlet i de sidste pa dimittendundesøgelse, fotsætte. Ligesom hovedpaten af 1

2 Dimittendundesøgelse Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 dimittendene stadig komme hutigt i abejde efte at have skevet elativt få ansøgninge. Hovedpaten af dimittendene abejde inden fo afspændingspædagoguddannelsens jobomåde, og de allefleste angive, at de ha fået dees nuvæende beskæftigelse på gund af dees uddannelsesmæssige baggund. Oveodnet set vudee dimittendene, at uddannelsen e elevant og anvendelig i fohold til det omgivende samfund, og de opleve, at de e kvalificeede til at vaetage en bed vifte af kvalifikationene beskevet i bekendtgøelsen til afspændingspædagog. Dimittendene e tilfedse med de tiltag, uddannelsen ha gjot fo at gøe de studeende kla til abejdsmakedet. De e dog en elativ sto guppe, de ikke benytte sig af jobsøgningskuset. Opsummeing af undesøgelsens vigtigste esultate Nuvæende beskæftigelse 83% af espondentene e i abejde. Dette svae nogenlunde til esultatet de sidste pa å. Dimittendene finde pimæt abejde inden fo bøne- og handicapomådet samt psykiatien, men de abejde også indenfo ældeomådet, med fødselsfobeedelse og eftefødselsundevisning og med abejdsmiljø/foebyggelse/sundhedsfemme. Af de 5 espondente, de ikke e i abejde, søge 4 abejde. Alle 5 ha haft abejde, siden de dimitteede, og 4 af de 5 ha væet uden job i minde end 3 månede, mens en enkelt ha væet uden job i mee end 12 månede. Alle ledige espondente e dimitteet i Af espondentene med job ha 64 % et abejdsfohold, 23 % ha to og 14 % ha te. Timemæssigt svinge stillingene fa 1 til 37 time om ugen, og de enkelte espondente ha mellem 16 og 41 time ugentlig med et gennemsnit på 30 time. Efte- og videeuddannelse 76 % af espondentene ha deltaget i efteuddannelse efte dimissionen. Det e pimæt inden fo fagelateede kuse afholdt af DAP elle ande, supevision og pesonlig udvikling. De te åsage, de hyppigst angives til efteuddannelsen e paktisk og teoetisk supplement til Afspændingspædagoguddannelsen og pesonlig udvikling. Skønt lidt ove halvdelen angive, at de føle sig kvalificeet til at følge videeuddannelse på univesitet elle lignende, e kun en enkelt dimittend i gang elle ha fuldføt en sådan. 18 % oveveje at påbegynde videeuddannelse. Anvendelse af afspændingspædagogiske edskabsfædighede i nuvæende stilling 76 % af espondentene abejde inden fo det afspændingspædagogiske jobomåde. Geneelt buge dimittendene en bed vifte af afspændingspædagogiske edskabsfædighede i dees abejde. Nedenstående fædighede buges af mee end 50 % af espondentene: Undevisning i kop og bevægelse Samtale 2

3 Vebaliseing og integation af klientens/elevens kopsoplevelse/kopsbevidsthed Vebaliseing og integation af klientens/elevens livshistoie Kvalifikatione 90 % af espondentene opleve, at dees uddannelse til afspændingspædagog ha væet medvikende til dees nuvæende ansættelse (i høj gad elle i nogen gad), og 43 % angive, at dees paktik ha haft denne indflydelse. Undesøgelsen vise, at espondentene oveodnet føle sig fagligt og pesonlig kvalificeede til at vaetage hovedpaten af de abejdsomåde, som Afspændingspædagoguddannelsen uddanne dem til. Således svae mellem 93 og 97, at de i nogen gad elle i høj gad føle sig kvalificeede til at abejde inden fo sundhedsfemme og foebyggelse, undevisning og pædagogisk fomidlings, mens 77 % give det sva i fohold til behandling og blot 47 % i fohold til ehabiliteing. I fohold til ehabiliteing e det væd at lægge mæke til, at det føst e blevet et selvstændigt tema i uddannelsen fo to å siden, og defo ikke ha væet så tydeligt fo dimittendene i denne undesøgelse. Tidligee lå det implicit i en ække undevisningselemente. Jobsøgningsstategie og jobmakedet 76 % ha fået job inden elle op til 3 månede efte dimission, og 71 % ha sendt mellem 0 og 5 ansøgninge, inden de fik dees føste job. Begge tal e makant højee end tallene fa sidste ås undesøgelse (henholdsvis 60 og 42). 67 % søge abejde i Østjylland og 43 % i det øvige Jylland. Ove halvdelen blive ansat kommunalt i dees føste job. Den støste guppe af dimittende (43 %) i abejde fandt dees job gennem opslag på nettet. Uddannelsens tilbud i fohold til at gøe de studeende kla til abejdsmakedet Som de tidligee å e de sto tilfedshed med uddannelsens jobsøgningskusus blandt deltagene, men de e fotsat en sto guppe (45 %), de ikke ha benyttet sig af tilbuddet. Det kan skyldes, at dimittendene opleve, at tilbuddet e oveflødigt, hvis de alleede ha et job/udsigt til et job. Noget tyde på, at dette kan væe tilfældet, idet 7 af de 8 espondente i job, de ikke ha deltaget, ha fået job fø elle senest 3 månede efte dimission. Af de 13 espondente, de ikke ha deltaget i kuset, e 11 i abejde. Oveodnet e de nogenlunde tilfedshed med infomation fa DAP/JAP og beskæftigelsesdag. Undesøgelsen vise, at meget få buge uddannelsens studievejledning i fohold til abejdsliv/jobsøgning, idet 73 % angive, at de ikke ha benyttet dette tilbud. Vi oveveje, om vi bø omfomulee spøgsmålet om vejledning i fohold til jobsøgning, idet det jobsøgningskusus, som uddannelsen tilbyde, faktisk e en del af studievejledningen, men kuset vaetages ikke af studievejledeen, hvofo så mange givetvis angive, at de ikke benytte studievejledningens tilbud. Metaevalueing Dimittendundesøgelsen fo dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen blev søsat i staten af 2006, og fa stat af ønskede vi at evaluee undesøgelsen efte nogle å. Denne metaevalueing falde sammen med, at VIA i sommeen 2009 femsætte fælles koncept fo dimittendundesøgelse. Oveodnet set e voes 3

4 efainge, at vi ha en foholdsvis høj svapocent samlet set, de dog e højest hos de nyligst dimitteede og deefte faldende. Vi ha konkludeet, at vi i femtiden nøjes med at spøge de sidste to ågange i stedet fo te. Vi ha et poblem med mailadesse, de ikke længee e gyldige ligesom vi ikke ved, i hvo høj gad manglende besvaelse skyldes, at mailadessen ikke tjekkes. I VIA blive de indføt nye student adesse, som de studeende kan beholde efte dimission, og vi afvente og se, om det afhjælpe elle fovæe poblemet. Desuden e det muligvis poblematisk, at spøgeskemaet e så omfangsigt. Skønt ingen espondente ha kommenteet det, ønske vi selv at få pæciseet den data, vi eftespøge, ligesom vi gene vil buge lidt minde af dimittendenes tid. Vi ha haft en medabejde med i abejdsguppen omking det nye koncept i VIA, og det kommende skema blive væsentligt kotee. Desuden abejde vi på at afhjælpe de pobleme, som dimittende med flee jobs ha haft med at udfylde skemaet. En enkelt espondent ha haft svæt ved at udfylde skemaet, idet vedkommende e studeende. I den kommende fælles dimittendundesøgelse fa VIA e de ikke det poblem. Vi buge undesøgelsens data i den konstante udvikling af uddannelsen. I øjeblikket e vi ved at implementee ny studieodning på uddannelsen, og i den fobindelse vil fo eksempel dimittendenes sva angående, hvilke edskabsfædighede de anvende Hvilket å dimitteede i dees du abejde, fa Afspændingspædagoguddannelsen? indgå i ovevejelsene dannelsen? ove, hvodan de enkelte elemente skal pioitees. Dimittendundesøgelsens esultate ha ikke indikeet behov fo dastiske ændinge, men esultatene døftes altid i undeviseguppen samt i Studieådet. Undesøgelsens data Respondente Pocent ,3% ,0% Hvo 2008 gammel e du? 14 46,7% I alt ,0% RespondentePocent ,0% ,3% ,7% ,3% ,3% 4

5 ,7% E Ove du medlem 50 af en fagfoening? 5 16,7% I alt ,0% RespondentePocent Ja 27 90,0% Nej 3 10,0% Hvilken Ved ikke fagfoening? 0 0,0% I alt ,0% RespondentePocent DAP 23 85,2% Andet 4 14,8% I alt ,0% E du tilmeldt en A-kasse? Hvilken fagfoening? - Andet kifa FOA DAP og BUPL og ds RespondentePocent Ja 28 93,3% Nej 2 6,7% I alt ,0% 5

6 Hvilken A-kasse e du tilmeldt? RespondentePocent FTF 24 85,7% Andet 4 14,3% I alt ,0% Hvilken A-kasse e du tilmeldt? - Andet I hvilken gad gjode du dig ovevejelse om, hvilket Kifa abejde dit studium skulle føe til... - Fø studiestat? ASE Kifa RespondentePocent I høj gad 10 33,3% I nogen gad 10 33,3% I minde gad 7 23,3% Slet ikke 3 10,0% I studiet? hvilken gad gjode du dig ovevejelse om, hvilket abejde dit studium skulle føe til... - Undevejs i I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 9 30,0% I nogen gad 19 63,3% I minde gad 2 6,7% 6

7 I dimission? hvilken gad gjode du dig ovevejelse om, hvilket abejde dit studium skulle føe til... - Umiddelbat efte I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 18 60,0% I nogen gad 9 30,0% I minde gad 3 10,0% Sundhedsfemme I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? - I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 15 50,0% I nogen gad 13 43,3% I minde gad 2 6,7% I Ved hvo ikke høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? 0 0,0% - Foebyggelse I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 18 60,0% I nogen gad 9 30,0% I minde gad 3 10,0% I alt ,0% 7

8 I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? - Undevisning RespondentePocent I høj gad 21 70,0% I nogen gad 9 30,0% I minde gad 0 0,0% fomidling I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? - Pædagogisk I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 13 43,3% I nogen gad 15 50,0% I minde gad 1 3,3% Slet ikke 1 3,3% Behandling/Klinisk I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? - I alt paksis ,0% RespondentePocent I høj gad 17 56,7% I nogen gad 6 20,0% I minde gad 7 23,3% I alt ,0% 8

9 I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at abejde inden fo følgende abejdsomåde? - Rehabiliteing RespondentePocent I høj gad 6 20,0% I nogen gad 8 26,7% I minde gad 13 43,3% Slet ikke 2 6,7% Ved ikke 1 3,3% undevisningspogamme I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Selvstændigt at tilettelægge og udføe I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 26 86,7% I nogen gad 4 13,3% I minde gad 0 0,0% behandling I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Selvstændigt at tilettelægge og udføe individuel I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 19 63,3% I nogen gad 8 26,7% I minde gad 3 10,0% I alt ,0% 9

10 I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Obsevee og analysee kops-og og muskelfunktione RespondentePocent I høj gad 3 10,0% I nogen gad 20 66,7% I minde gad 7 23,3% I Ved hvo ikke høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Analysee daglige 0 bevægelse 0,0% I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 9 30,0% I nogen gad 15 50,0% I minde gad 6 20,0% I Ved hvo ikke høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Analysee abejdsstillinge 0 0,0% I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 8 26,7% I nogen gad 17 56,7% I minde gad 4 13,3% Slet ikke 1 3,3% I alt ,0% 10

11 bevægelsesudvikling I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Iagttage og vudee bøns nomale RespondentePocent I høj gad 7 23,3% I nogen gad 12 40,0% I minde gad 10 33,3% Ved ikke 1 3,3% inteventionsstategie I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Anvende/pespektivee til sundhedspsykologiske I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 0 0,0% I nogen gad 13 43,3% I minde gad 12 40,0% Slet ikke 2 6,7% Ved ikke 3 10,0% afspændingspædagogisk I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Håndtee pædagogiske og psykologiske aspekte af I alt behandling og undevisning ,0% Respondente afspændingspædagogisk behandling og undevisninhåndtee pædagogiske og psykologiske aspekte af Pocent I høj gad 11 36,7% I nogen gad 14 46,7% I minde gad 5 16,7% I alt ,0% 11

12 opbygning I hvo høj gad og funktion føle du dig kvalificeet til følgende? - Inddage viden om bevægeappeatets udvikling, RespondentePocent I høj gad 10 33,3% I nogen gad 16 53,3% I minde gad 3 10,0% Ved ikke 1 3,3% sygdomslæe I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til følgende? - Inddage viden fa somatisk og psykiatisk I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 7 23,3% I nogen gad 14 46,7% I minde gad 8 26,7% Slet ikke 1 3,3% Pesonlig poblemstillinge integiteti hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at: - afdække og analysee etiske I alt og agee deefte? ,0% RespondentePocent I høj gad 9 31,0% I nogen gad 14 48,3% I minde gad 3 10,3% Ved ikke 3 10,3% I alt ,0% 12

13 Pesonlig spog, seksualitet, integiteti eligion hvo høj og gad alde? føle du dig kvalificeet et til at: - håndtee eleve/kliente uanset ace, køn, RespondentePocent I høj gad 15 51,7% I nogen gad 11 37,9% I minde gad 2 6,9% Pesonlig Ved ikke integiteti hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at: - inddage 1 elev/klientens 3,4% livsveden/kultu? I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 10 34,5% I nogen gad 15 51,7% I minde gad 2 6,9% Pesonlig Ved ikke integiteti hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at: - abejde 2 ud fa DAP s 6,9% etiske etningeslinje I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 15 51,7% I nogen gad 11 37,9% I minde gad 2 6,9% I Ved ikke 1 3,4% fagomåde? hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i samabejde med pesone inden og uden fo eget I alt - Samabejde med ande afspændingspædagoge ,0% 13

14 RespondentePocent I høj gad 21 72,4% I nogen gad 7 24,1% I minde gad 0 0,0% Ved ikke 1 3,4% fagomåde? I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i samabejde med pesone inden uden fo eget I alt ,0% sygeplejeske Samabejde osv.) tvæfagligt (eks. med egoteapeute, fysioteapeute, pædagoge, læge, RespondentePocent I høj gad 9 31,0% I nogen gad 11 37,9% I minde gad 6 20,7% Ved ikke 3 10,3% fagomåde? I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i samabejde med pesone inden og uden fo eget I alt - Samabejde med kliente og påøende ,0% Respondente Pocent I høj gad 15 51,7% I nogen gad 13 44,8% I minde gad 0 0,0% Ved ikke 1 3,4% I alt ,0% 14

15 fagomåde? I hvo høj gad - Samabejde føle du dig med kvalificeet bøn og til dees at indgå foælde i samabejde med pesone inden og uden fo eget Respondente Pocent I høj gad 9 31,0% I nogen gad 14 48,3% I minde gad 4 13,8% I Ved ikke 2 6,9% fagomåde? hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i samabejde med pesone inden og uden fo eget I alt - Abejde inden fo teams ,0% RespondentePocent I høj gad 15 51,7% I nogen gad 7 24,1% I minde gad 4 13,8% Ved ikke 3 10,3% fagomåde? I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i samabejde med pesone inden og uden fo eget I alt - Kommunikee i sundhedspædagogiske teme såvel skiftligt 29 som mundtligt 100,0% RespondentePocent I høj gad 4 13,8% I nogen gad 16 55,2% I minde gad 8 27,6% Ved ikke 1 3,4% I alt ,0% 15

16 afspændingspædagogik I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i udviklingsabejde? - Videeudvikle kundskabe inden fo RespondentePocent I høj gad 3 10,3% I nogen gad 14 48,3% I minde gad 8 27,6% Slet ikke 1 3,4% Ved ikke 3 10,3% videnskabelige I hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i udviklingsabejde? - Kitisk at analysee nye I alt undesøgelse ,0% RespondentePocent I høj gad 2 6,9% I nogen gad 10 34,5% I minde gad 14 48,3% Slet ikke 2 6,9% I Ved hvo ikke høj gad føle du dig kvalificeet til at indgå i udviklingsabejde? - 1 Indgå i pojektabejde 3,4% I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 4 13,8% I nogen gad 15 51,7% I minde gad 4 13,8% Slet ikke 2 6,9% Ved ikke 4 13,8% I alt ,0% 16

17 kydse Ha du deltaget i efteuddannelse efte din dimission (eks. kote kuse, enkeltfag og lign.) Sæt gene flee RespondentePocent Fagelateede kuse afholdt af DAP 15 51,7% Fagelateede kuse afholdt af ande 10 34,5% It-kusus 1 3,4% Kuse i ledelse, økonomi og oganisation 0 0,0% Kusus i pesonlig udvikling 9 31,0% Supevision 12 41,4% Psykologisk/teapeutisk efteuddannelse 0 0,0% Andet 7 24,1% Hvad Jeg ha va ikke gunden deltaget til, at i du efteuddannelse deltog i efteuddannelse? (Sæt gene flee kydse) 7 24,1% I alt ,0% RespondentePocent Opnåelse af specifikke fædighede inden foeks. IT elle ande. 3 13,6% Teoetisk supplement til min uddannelse på APU-Randes 11 50,0% Paktisk supplement til min uddannelse på APU-Randes 12 54,5% Ønske om jobskifte 0 0,0% Pesonlig udvikling 11 50,0% Kav fa abejdsgive 6 27,3% Mulighed fo nye jobfunktione 6 27,3% Manglende gundkundskabe inden fo mine nuvæende 3 13,6% jobfunktione Ønske om fædighede, som ikke ha diekte jobmæssig 4 18,2% elevans De lå ingen klae motive bag 0 0,0% I Andet hvo høj gad føle du dig kvalificeet til at følge videeuddannelse på univesitet 3 elle 13,6% lignende? I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 5 17,2% 17

18 I nogen gad 10 34,5% I minde gad 9 31,0% Slet ikke 1 3,4% Ha Ved ikke 4 13,8% længeevaende du gennemføt, elle e du i gang med at gennemføe videeuddannelse (dvs. deltagelse else i et I alt og kompetencegivende foløb eks. maste el. diplomuddannelse)? ,0% RespondentePocent Ja 1 3,4% Hvilke Nej 28 96,6% flee fome fo videeuddannelse ha du gennemføt, elle e du i gang med at gennemføe? (Sæt gene I alt kydse) ,0% RespondentePocent Hel masteuddannelse 0 0,0% Del af masteuddannelse 0 0,0% Hel diplomuddannelse 0 0,0% Del af diplomuddannelse 0 0,0% Hel psykologisk/teapeutisk videeuddannelse 1 100,0% Del af psykologisk/teapeutisk videeuddannelse 1 100,0% Cand. pæd. 0 0,0% Cand. Scient. san. 0 0,0% Andet 0 0,0% I alt 1 100,0% Hvilke fome fo videeuddannelse ha du gennemføt, elle e du i gang med at gennemføe? (Sæt gene flee kydse) Andet 18

19 Oveveje eks. maste du el. at diplomuddannelse)? påbegynde e videeuddannelse (deltage i længeevaende og kompetencegivende foløb RespondentePocent Ja 5 17,9% Hvilke Nej fome fo videeuddannelse oveveje du at påbegynde? (Sæt gene 23 flee e kydse) 82,1% I alt ,0% RespondentePocent Hel masteuddannelse 3 60,0% Del af masteuddannelse 1 20,0% Hel diplomuddannelse 1 20,0% Del af diplomuddannelse 1 20,0% Hel psykologisk/teapeutisk videeuddannelse 3 60,0% Del af psykologisk/teapeutisk videeuddannelse 2 40,0% Cand. pæd 2 40,0% Cand. scient. san. 0 0,0% Andet 0 0,0% I alt 5 100,0% Oveveje (Sæt Hvilke gene du flee at efte- og/elle dig inden fo følgende f omåde inden fo de kommende 2 å fome kydse) fo videeuddannelse oveveje du at påbegynde? (Sæt gene flee kydse) Andet RespondentePocent Læing og pædagogik 3 60,0% Psykologi og/elle teapi 5 100,0% It 0 0,0% Ledelse/oganisation 0 0,0% Kommunikation 1 20,0% Økonomi 0 0,0% 19

20 Sundhedsomådet 3 60,0% Abejdsmiljø 1 20,0% Andet 0 0,0% Nej, jeg oveveje ikke efte- og videeuddannelse på kot sigt 0 0,0% I alt 5 100,0% Hvis Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse Oveveje du at efte- og/elle hvodan om abejdsliv vudee og/elle videeuddanne du da jobsøgning, denne? fø du dimitteede fa dig - Jobsøgningskusus inden fo følgende på APU omåde inden fo de kommende 2 å (Sæt gene flee kydse) Andet RespondentePocent Meget tilfedsstillende 8 27,6% Tilfedsstillende 7 24,1% Utilfedsstillende 1 3,4% Meget utilfedsstillende 0 0,0% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 13 44,8% Hvis mulighed Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse om abejdsliv og/elle jobsøgning, fø du dimitteede fa I alt hvodan vudee du da denne? ,0% på APU I fobindelse med beskæftigelsesdag RespondentePocent Meget tilfedsstillende 1 3,4% Tilfedsstillende 20 69,0% Utilfedsstillende 1 3,4% Meget utilfedsstillende 1 3,4% Ved ikke 2 6,9% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 4 13,8% mulighed I alt ,0% 20

21 Hvis oveenskomst Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse hvodan om abejdsliv vudee og/elle du da jobsøgning, denne? - Infomation fø du dimitteede fa DAP/JAP fa f på APU om RespondentePocent Meget tilfedsstillende 3 10,3% Tilfedsstillende 14 48,3% Utilfedsstillende 0 0,0% Meget utilfedsstillende 0 0,0% Ved ikke 3 10,3% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 9 31,0% Hvis mulighed Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse om abejdsliv og/elle jobsøgning, fø du dimitteede fa I alt hvodan vudee du da denne? ,0% egen paksis Infomation fa DAP/JAP på APU om RespondentePocent Meget tilfedsstillende 6 20,7% Tilfedsstillende 12 41,4% Utilfedsstillende 0 0,0% Meget utilfedsstillende 0 0,0% Ved ikke 3 10,3% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 8 27,6% Hvis mulighed Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse om abejdsliv og/elle jobsøgning, fø du dimitteede fa I alt hvodan vudee du da denne? - Fa 29 uddannelsens 100,0% studievejledning Respondente Pocent 21

22 Meget tilfedsstillende 0 0,0% Tilfedsstillende 2 6,9% Utilfedsstillende 1 3,4% Meget utilfedsstillende 2 6,9% Ved ikke 3 10,3% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 21 72,4% Hvis mulighed Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse om abejdsliv og/elle jobsøgning, fø du dimitteede fa I alt hvodan vudee du da denne? - A-kasse/jobsevice ,0% RespondentePocent Meget tilfedsstillende 0 0,0% Tilfedsstillende 14 48,3% Utilfedsstillende 3 10,3% Meget utilfedsstillende 1 3,4% Ved ikke 3 10,3% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 8 27,6% Hvis mulighed Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse om abejdsliv og/elle jobsøgning, fø du dimitteede fa I alt hvodan vudee du da denne? - DAP-København/JAP 29 København/JAP-Åhus 100,0% RespondentePocent Meget tilfedsstillende 6 20,7% Tilfedsstillende 5 17,2% Utilfedsstillende 1 3,4% Meget utilfedsstillende 1 3,4% Ved ikke 3 10,3% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 13 44,8% mulighed I alt ,0% 22

23 Hvis Afspændingspædagoguddanelsen, du modtog hjælp til ovevejelse hvodan om abejdsliv vudee og/elle du da jobsøgning, denne? e? - Abejdsfomidlingen/Jobcente fø du dimitteede fa RespondentePocent Meget tilfedsstillende 0 0,0% Tilfedsstillende 8 27,6% Utilfedsstillende 3 10,3% Meget utilfedsstillende 3 10,3% Ved ikke 5 17,2% Ha ikke opsøgt elle modtaget denne hjælp/va ikke en 10 34,5% Din mulighed geneelle vudeing af uddannelsen? - E uddannelsen elevant i fohold til det omgivende samfund? I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 23 79,3% I nogen gad 6 20,7% I minde gad 0 0,0% Din samfund? geneelle vudeing af uddannelsen? - E uddannelsen anvendelig i fohold til det omgivende I alt ,0% RespondentePocent I høj gad 10 34,5% I nogen gad 15 51,7% I minde gad 4 13,8% I alt ,0% 23

24 Hvad e din abejdssituation? RespondentePocent I abejde 24 82,8% Ledig 5 17,2% I alt ,0% Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 1 - Ugentligt timetal 37,00 20,00 30,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 30,00 30,00 30,00 37,00 34,00 30,00 35,00 30,00 30,00 37,00 37,00 8,00 3,00 6,00 Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 1 - Abejdsomåde 24

25 Pædagog stilling Egen klinik Idæts fitidsodning Socialpsykiatisk bosted Afspændingspædagog fo beboee med senhjeneskade socialpsykiati, kommunalt ansat, på bosted Socialpsykiatien selvstændig afspændingspædagog omsogsvigtede bøn på bønehjem specialbøn senhjeneskadede psykiatisk bostøtte Afspændingspædagog med støttefunktion Vuggestue Afspændingspædagog (voksne døvblinde, psyk./fys. udv. hæmmede) pædagog i bønehave afklaing af sygedagpengemodtagee Socialpsykiati psykiatien som afspændingspædagog/bostøttemedab. fof, bevægelse og afspænding dansepædagog højskoleundevise Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 2 - Ugentligt timetal 2,50 2,00 3,50 3,00 2,00 8,00 15,00 10,00 Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 2 - Abejdsomåde Idæt i en 1. klasse 25

26 babysvømning undevisning aftenskole Aftenskoleundevisning ansat ved stessekspetene selvstændig i klinik vika, socialpædagogisk medabejde Undevise APU Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 3 - Ugentligt timetal 1,00 2,00 2,00 Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 3 - Abejdsomåde fødselsfobeedelse Aftenskole-uv. af blinde og svagtseende inden fo SOF undevise på Teknisk Skole, egonomi/anatomi Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 4 - Ugentligt timetal Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 4 - Abejdsomåde Hvad e din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 5 - Ugentligt timetal Ha du ambitione om at state din egen klinik/selvstændig viksomhed elle væe feelance? Hvad din nuvæende beskæftigelse? (Skiv timetal og abejdomåde i feltene foneden) - Job 5 - Abejdsomåde 26

27 RespondentePocent Jeg ha alleede klinik/selvstændig viksomhed elle e 2 9,1% feelance som min pimæe indtægtskilde Jeg ha egen klinik/selvstædnig viksomhed elle e feelance 3 13,6% som bibeskæftigelse Ja, jeg ha ambitione om at state egen klinik/selvstændig 7 31,8% viksomhed elle væe feelance Nej 6 27,3% E Ved ikke 4 18,2% klinik/selvstændig de faktoe, de ha væet åsag til, at du ha udskudt din beslutning om at state egen I alt viksomhed elle blive feelance? elance? (Sæt gene flee kydse) ,0% RespondentePocent Ønske om at opnå støe faglig efaing 5 50,0% Manglende indsigt i lovgivning 2 20,0% Manglende foetningsfoståelse 4 40,0% Den administative byde vil væe fo sto 5 50,0% Manglende ådgivning/støtte fa APU 1 10,0% Manglende finansieingsmulighede 2 20,0% Økonomisk usikkehed 9 90,0% Manglende kundegundlag 4 40,0% Manglende spaing til at udvikle idé til vikelighed 6 60,0% Jeg ha ikke udskudt min beslutning 0 0,0% Hvonå Andet fik dit føste job? 2 20,0% I alt ,0% RespondentePocent Fø jeg blev fædig med uddannelsen 5 23,8% 0-3 månede efte dimission 11 52,4% 4-6 månede efte dimission 3 14,3% 7-12 månede efte dimission 1 4,8% ove 12 månede efte dimission 1 4,8% 27

28 Hvo mange ansøgninge sendte du, fø du fik dit føste job? Respondente Pocent Ingen 6 28,6% ,9% ,5% ,5% ,5% ove ,0% Hvo Ved i ikke landet søgte du job? (Sæt gene flee kydse) 0 0,0% Respondente Pocent I udlandet 1 4,8% I hele Danmak 0 0,0% I Østjylland 14 66,7% I det øvige Jylland 9 42,9% På sjælland 2 9,5% Hvo På Fyn blev du ansat i dit føste job? 1 4,8% RespondentePocent Stat (eks. statslige uddannelsesinstitutione) 0 0,0% Amt / egion 0 0,0% Kommune 13 61,9% Egen klinik/selvstændig viksomhed/feelance 2 9,5% Pivatejet institution med offentlig oveenskomst 2 9,5% Pivat oganisation (eks. inteesseoganisatione) 0 0,0% Pivat viksomhed 2 9,5% 28

29 Andet 2 9,5% Inden fo hvilket omåde Hvo ligge blev din nuvæende du ansat beskæftigelse? i dit føste job? (Sæt gene - Andet flee kydse) FOF og AOF Kun vika RespondentePocent Bøneomådet 8 38,1% Handicapomådet 6 28,6% Ældeomådet 1 4,8% Psykiati 7 33,3% Fødselsfobeedelse og eftefødselsundevisning 2 9,5% Abejdsmiljø/foebyggelse/sundhedsfemme 2 9,5% Revalideing 0 0,0% Flygtninge 0 0,0% Andet 6 28,6% Inden fo hvilket omåde ligge din nuvæende beskæftigelse? (Sæt gene flee kydse) - Andet Behandling af alle Stesshåndteing Hvodan e sammenhængen mellem Beskæftigelsesomådet din uddannelse og dit nuvæende job? (Sæt gene flee kydse) Undevisning Almindelige menneske Jobbet ligge inden fo afspændingspædagoguddannelsens jobomåde RespondentePocent 16 76,2% 29

30 Jobbet ligge uden fo det afspændingspædagogiske omåde 7 33,3% Jobbet ligge i folængelse af tidligee uddannelse/beskæftigelse 3 14,3% I Ved ikke 2 9,5% afspændingspædagoguddannelse hvo høj gad ha følgende efainge væet medvikende til din nuvæende ansættelse? - Min RespondentePocent I høj gad 9 42,9% I nogen gad 10 47,6% I minde gad 0 0,0% Slet ikke 1 4,8% Ha ikke efaing inden fo dette 0 0,0% I Ved ikke 1 4,8% fuldtidsbeskæftigelse hvo høj gad ha følgende efainge væet medvikende til din nuvæende ansættelse? else? - Tidligee RespondentePocent I høj gad 5 23,8% I nogen gad 2 9,5% I minde gad 4 19,0% Slet ikke 7 33,3% Ha ikke efaing inden fo dette 2 9,5% I Ved ikke 1 4,8% deltidsbeskæftigelse hvo høj gad ha følgende efainge væet medvikende til din nuvæende ansættelse? - Tidligee RespondentePocent 30

31 I høj gad 5 23,8% I nogen gad 3 14,3% I minde gad 2 9,5% Slet ikke 7 33,3% Ha ikke efaing inden fo dette 3 14,3% I Ved ikke 1 4,8% uddannelse hvo høj gad ha følgende efainge væet medvikende til din nuvæende ansættelse? - Tidligee RespondentePocent I høj gad 4 19,0% I nogen gad 1 4,8% I minde gad 1 4,8% Slet ikke 10 47,6% Ha ikke efaing inden fo dette 2 9,5% I Ved hvo ikke høj gad ha følgende efainge væet medvikende til din nuvæende 3 ansættelse? 14,3% - Paktikophold RespondentePocent I høj gad 3 14,3% I nogen gad 6 28,6% I minde gad 1 4,8% Slet ikke 8 38,1% Ha ikke efaing inden fo dette 1 4,8% Hvo Ved blev ikke du opmæksom på annonceingen af din nuvæende stilling? 2 (Sæt gene flee 9,5% kydse) Respondente Pocent 31

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

MEDIA OG MARKED 2005/2

MEDIA OG MARKED 2005/2 MEDIA OG MARKED 2005/2 Til lands, til vands og i luften Aguketid - nej tak Step by Stepstone Mød Si Richad Banson i København Henley - MBA med muskle Duften af tang og levepostej KUNDECASE Til lands, til

Læs mere

2. UDDANNELSEN PÅ RUC

2. UDDANNELSEN PÅ RUC Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 1 af 27 1. BAGGRUND 1.1 Køn Mand Kvinde 1.2 Din alder 20-22 år 29-31 år 38-40 år 47-49 år 23-25 år 32-34 år 41-43 år 50-52 år 26-28 år 35-37

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter, November 2004 1 1. Hovedresultater Opfattelse af DF s tilbud til

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Feasibility studie af:

Feasibility studie af: Feasibility studie af: Rekrutteringsprojekt for ledige nydanskere med højere eller akademisk uddannelse. Rapporten er udarbejdet af: 100 mand til 100 virksomheder Hundige, 2003. 1. Resume. Denne feasibility

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere