ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015"

Transkript

1 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015

2 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Forsvarets Sundhedstjeneste tager sig af de danske soldaters sundhed og helbred, både når de er i Danmark, og ikke mindst mens de er udsendt på internationale missioner. Personalet i Forsvarets Sundhedstjeneste er bredt sammensat af civile og militære faggrupper. En stor del er civilt uddannede, sundhedsfaglige specialister, f.eks. læger, tandlæger, dyrlæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, tandplejere, klinikassistenter og lignende, men også civilt uddannet kontorpersonale og andre faggrupper indgår. Det militære personale omfatter officerer, befalingsmænd og menige fra alle værn, og en del af disse er også sanitetsfagligt uddannede, f.eks. sanitetsbefalingsmænd og sygepassere. Chefen for FSU, generallægen, er sammen med sin stab, bestående af Rådgivnings- og Sundhedsdivisionerne samt Uddannelsesafdelingen og Ressource- og Stabsstøtteafdelingen, geografisk placeret på Flyvestation Skalstrup ca. 5 km syd for Roskilde. Center for Idræt (CFI), der er en del af Uddannelsesafdelingen, er placeret på Svanemøllens Kaserne i København, hvor det har ligget siden Centerets historie går dog tilbage til Det militære gymnastiske institut, som blev oprettet i 1804 af Frederik den 6. Sundhedsdivisionen har infirmerier placeret på fem af Forsvarets tjenestesteder jævnt fordelt i Danmark. Der har altid været sundhedspersonel tilknyttet Forsvaret, men myndigheden Forsvarets Sundhedstjeneste blev oprettet i 1991, hvor generallægeembedet flyttede fra Forsvarskommandoen. Den nye selvstændige enhed blev placeret på Jægersborg Kaserne. Kasernen er i dag solgt fra, men den var fra 1717 til 2009 en fast del af det danske Forsvar. Den blev i 1962 hjemsted for Forsvarets Lægekorps skole og i 1974 for Forsvarets Sanitetsskole, der i 2002 blev lagt sammen med FSU til én og samme myndighed. Da Jægersborg Kaserne blev solgt, flyttede FSU til Flyvestation Skalstrup, der blev opført i 1971 til brug for den daværende Luftværnsgruppe. Flyvevåbnet har dog ikke længere enheder i Skalstup, til gengæld huser flyvestationen Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland, og Forsvarets Bygge- og Etablissementstjeneste har et kursus- og konferencecenter på området. 2 3 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

3 Rådgivningsdivision (RD) Udviklingsafdeling (RDU) Rekrutterings- & Fastholdelsesafdeling (RDR) Force Health Protection (RDF) Sundhedsdivision (SD) Chef for FSU (CHFSU) Stabschef (CHST) Driftssektionen (SDD) Nordjylland Midtjylland Sydjylland Ledelsessekretariat (LESEK) Uddannelsesafdeling (UDA) Center for Sundheds- & Sanitetsfaglige Uddannelser (SSU) Center for Idræt (CFI) Uddannelsesstøttesektion (USS) Ressource- & Stabsstøtteafdeling (RSA) Ressource- & Stabsstøtteelementer (6) Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) er en værnsfælles myndighed under Forsvarskommandoen. FSU er overordnet ansvarlig for det sundheds- og idrætsfaglige område samt fagligt ansvarlig for sanitetsområdet i Forsvaret, nationalt såvel som internationalt. Forsvarets Sundhedstjeneste er organiseret i fire søjler: 66Rådgivningsdivisionen (RD) 66Sundhedsdivisionen (SD) 66Uddannelsesafdelingen (UDA) 66Ressource- & Stabsstøtteafdelingen (RSA) Rådgivningsdivisionen består af tre afdelinger: Udvikling, Rekruttering og Fastholdelse samt Force Health Protection, suppleret af et antal læger, vi deler med det offentlige sygehusvæsen. Sundhedsdivisionen består af de fem infirmerier, der kan betragtes som FSU s operative enheder samt af Driftssektionen. Uddannelsesafdelingen består af to centre og én sektion: Center for Sundheds- & Sanitetsfaglig Uddannelse, Center for Idræt og Uddannelsesstøttesektionen. Ressource- og Stabsstøtteafdelingen består af seks elementer: økonomi, materiel, administration, IT, arbejdsmiljø og sekretariatsvirksomhed Sjælland Flyve- & Navalmedicinsk Center (FNC) 4 5

4 GENERALLÆGEN Chefen for FSU er generallægen, som i sin ledelse støttes af et ledelsessekretariat. Chefen for FSU er ansvarlig for det sundheds- og idrætsfaglige område samt fagligt ansvarlig for sanitets området i Forsvaret. SØREN WORM-PETERSEN GENERALLÆGE CHEF FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE STABSCHEFEN Stabschefen for FSU leder stabens arbejde. Fungerer desuden som stedfortræder for generallægen. JENS CLAUS HANSEN KOMMANDØR STABSCHEF LEDELSESSEKRETARIATET Ledelsessekretariatet støtter generallægen og stabschefen. Det ledes af generallægens militærrådgiver, som også er adjudant. 66Sekretariatet varetager bl.a. følgende opgaver: Behandler og omsætter Forsvarskommandoens årsprogram til FSU s detaljerede handlingsprogram Planlægger og koordinerer FSU s inspektionsvirksomhed Koordinerer besvarelser vedrørende: Borgerhenvendelser Henvendelser fra folketinget ( 20 spørgsmål) Spørgsmål fra Forsvarsudvalget Sager vedrørende aktindsigt. MICHAEL MEELBY VIBHOLM MAJOR CHEF FOR LEDELSESSEKRETARIATET MILITÆRRÅDGIVER ADJUDANT PRESSEOFFICER Presse- og informationstjenesten Web-administration og overordnet ansvar for FSU s hjemmesider på såvel intranet som internet Sekretæropgaver for generallægen og stabschefen. 6 7 CHEFER & LEDELSE

5 RÅDGIVNINGSDIVISIONEN Rådgivningsdivisionen (RD) rådgiver Forsvarskommandoen, Forsvarets myndigheder og enheder såvel som Forsvarets Sundhedstjeneste om alt, der falder inden for sundhed, sanitet og idræt. RD består af tre afdelinger, som bl.a. varetager følgende opgaver: 66Udviklingsafdelingen (RDU) Udarbejder policies og doktriner Udarbejder direktiver og leder projekter Rådgiver om sanitets-, sundheds- og idrætsmedicinske forhold Rådgiver om sygeplejefaglige forhold Koordinerer militærmedicinsk forskning Forestår studieudviklingsvirksomheden på det sanitetsog sundhedsfaglige område, inklusiv materiel og medicin Koordinerer internationalt samarbejde herunder NATO Standardization Agreement (STANAG) og The Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO (COMEDS) Deltager i nationale og internationale mødefora inden for medicinsk planlægning, uddannelse, operativ støtte, doktriner og anden rådgivning Udfører uddannelses- og inspektionsopgaver Varetager FSU s udstillings- og publikationsvirksomhed Rådgiver Jæger- og Frømandskorpset Støtter Hjemmeværnet med en stabslæge-2. RD SD CHFSU CHST Udviklingsafdeling (RDU) UDA Studie- & Udviklingssektion (RDU1) Medicinsk Fagsektion (RDU2) Hjemmeværnskommandolæge (RDU3) Rekrutterings- & Fastholdelsesafdeling (RDR) Force Health Protection (RDF) LESEK RSA 66Rekrutterings- & Fastholdelsesafdeling (RDR) Støtter Forsvarets Personeltjeneste med rekruttering af sanitets- og sundhedsfagligt personel til Forsvaret, herunder til internationale missioner Holder kontakt til Forsvarets delelæger i det offentlige sygehusvæsen og til sundhedsfagligt personel med rådighedskontrakt Udstikker sundhedsfagligt personel til international tjeneste og sejlende tjeneste Briefer og debriefer udsendt personel med støtte fra andre afdelinger Deltager i udstillinger og foredrag med henblik på rekruttering Forestår den lægelige bemanding af Kongeskibet og bistår ved øvrige royale begivenheder. HANS OLE JØRGENSEN STABSLÆGE-1 CHEF FOR RÅDGIVNINGSDIVISIONEN 66Force Health Protection Afdeling (RDF) Rådgiver om sundhed og sygdomsforebyggelse Rådgiver om veterinærfaglige, arbejdsmedicinske og hygiejnemæssige emner Registrerer og overvåger forekomst af sygdom ved Forsvarets internationale missioner Samarbejder med Center for Biosikring og Beredskab og Hærens Ingeniør- og ABC-skole (HIAS) Udarbejder sundhedsfaglige trusselsvurderinger og anden medicinsk efterretning ifm. internationale opgaver Briefer og debriefer udsendt personel Underviser i sygdomsforebyggelse og sundheds- og hygiejnemæssige emner Gennemfører veterinærfaglige og hygiejnemæssige inspektioner, nationalt og internationalt Udarbejder og opdaterer Forsvarets vaccinationspolicy og Forsvarets policy mod vektorbårne sygdomme. 8 9 RÅDGIVNINGSDIVISIONEN

6 SUNDHEDSDIVISIONEN Sundhedsdivisionen (SD) har overordnet til formål at sikre, at Forsvarets medarbejdere er helbredsmæssigt i stand til at deltage i Forsvarets fulde opgavekompleks. SD er ansvarlig for Forsvarets nationale infirmerier og består af fem infirmerier, herunder Flyve- og Navalmedicinsk Center, 10 konsultationer for værnepligtige samt en driftssektion. 66er og konsultationer Udfører bestemmelsesfastsatte helbredsgodkendelser, tandlægefaglige godkendelser og yder generel lægefaglig og tandlægefaglig assistance til de ansatte i Forsvaret, der er berettiget til dette INFIRMERIER & KONSULTATIONER Nordjylland Holstebro Karup Varde Midtjylland Skive Sydjylland Skrydstrup Haderslev Frederikshavn Hvorup Fredericia Slagelse Sjælland Høvelte Gothersgade Skalstrup Flyve- og Navalmedicinsk Center Foretager flyvemedicinske og dykkermedicinske undersøgelser Udfører kontaktlægeopgaver for repatrierede syge og sårede soldater Varetager sygesikringsforpligtelsen for de værnepligtige. På tjenestesteder med værnepligtige og uden infirmeri findes konsultationer bemandet med læge og/eller sygeplejerske til visitering og/eller behandling. Konsultationerne er udelukkende for værnepligtige og er åbne nogle dage om ugen i et begrænset tidsrum Rådgiver ved udbrud af smitsomme sygdomme Overlægerne ved infirmerierne indgår i en fast pulje af læger, som udsendes i international mission erne leverer militærmedicinske og tandlægefaglige ydelser af høj faglig kvalitet. Forsvarets tandklinikker er kvalitetsstyrede efter ISO Flyve- og Navalmedicinsk Center (FNC) Er et af Sundhedstjenestens fem infirmerier og løser et almindeligt infirmeris opgaver: Foretager flyvefysiologisk træning og undervisning Rådgiver om det flyve-, dykker- og navalmedicinske bestemmelseskompleks Er ansvarlig for FSU s flyve- og dykkermedicinske uddannelser Har det dykkermedicinske beredskab samt lægestøtten til Søværnets dykkeruddannelser Er Forsvarets kompetencecenter for arktisk medicin og støtter Sirius-patruljen. ADI LØIE STABSTANDLÆGE CHEF FOR SUNDHEDSDIVISIONEN 66Sundhedsdivisionens Driftssektion (SDD) Varetager den overordnede drift og kvalitetsudvikling af infirmerierne Giver faglig vejledning og rådgivning i relation til infirmeriernes og sundhedsdivisionens opgaver Varetager administration af infirmeriernes personel og materiel Administrerer efter- og videreuddannelse Indhenter og bearbejder data om infirmeriernes arbejde Administrerer helbredsovervågning af Forsvarets personel Administrerer kontaktlægeordningen for sårede soldater Giver læge- og tandlægefaglig sagsbehandling og rådgivning Deltager i internationale læge- og tandlægefaglige møder og arbejdsgrupper Udarbejder bestemmelser med relation til arbejdet på infirmerierne Udvikler og vedligeholder Forsvarets elektroniske patientjournalsystemer Vordingborg Rønne INFIRMERIER & KONSULTATIONER RD SD CHFSU CHST UDA LESEK Driftssektionen (SDD) Nordjylland Midtjylland Sydjylland Sjælland Flyve- & Navalmedicinsk Center (FNC) RSA SUNDHEDSDIVISIONEN

7 UDDANNELSESAFDELINGEN PETER TOLDERLUND KOMMANDØRKAPTAJN CHEF FOR UDDANNELSESAFDELINGEN FORSVARETS IDRÆTSINSPEKTØR Uddannelsesafdelingen (UDA) varetager FSU s uddannelsesog kursusvirksomhed, samt forskning og udvikling på området Militær Fysisk Træning (MFT). CFI varetager en række faglige opgaver for Forsvaret, især inden for området Militær Fysisk Træning (MFT). UDA består af to centre og én sektion. 66Center for Sundheds- & Sanitetsfaglig Uddannelse (SSU) Planlægger og gennemfører: Reservelægeuddannelsen Medic-uddannelsen Førstehjælpsinstruktørkurser Føringsuddannelsen for reservelæger Kursusvirksomhed for N-NSOCM (specialstyrkernes medic-uddannelse) Militært grundkursus for læger og sygeplejersker o.m.a. Operationsøvelserne TRAU-I, TRAU-II, DSTC og N-NSOCM Anden kursusvirksomhed for læger og sygeplejersker Anden kursusvirksomhed på sanitetsområdet Deltager i inspektion af sanitetsfagligt personel Sekretærvirksomhed for N-NSOCM. 66Center for Idræt (CFI) STUDIE- OG UDVIKLINGSSEKTION Gennemfører konsulent- og inspektionsvirksomhed (KKI) Støtter enheder nationalt og i internationale missioner med Military Physical Training Teams Har ansvar for opstilling og udsendelse af fysioterapeuter i internationale missioner Støtter samarbejdet imellem fysioterapeuter, træningsvejledere og de operative enheder Deltager i studie-/udviklingsfora med vægten lagt på UK, US samt de nordiske lande Udarbejder direktiver og vejledninger Gennemfører forskning i relation til CFI s fagområde. UDDANNELSESSEKTION Planlægger og gennemfører kurser inden for Militær Fysisk Træning (MFT I V) Udvikler i samarbejde med sergent- og officersskolerne den idrætsfaglige uddannelse på skolerne Udarbejder uddannelsesbestemmelser. KONKURRENCEELEMENT Varetager nationale og internationale idrætsarrangementer samt de militære landshold. CHFSU CHST RD SD UDA Center for Sundheds- & Sanitetsfaglige Uddannelser (SSU) Center for Idræt (CFI) Uddannelsesstøttesektion (USS) LESEK 66Uddannelsesstøttesektion (USS) Har administrativt ansvar for planlægning og afvikling af kurser Har ansvar for depot, uddannelsesmateriel og køretøjer til kurser RSA Er administrativt ansvarlig for uddannelsesafdelingen. Træningsvejleder Varde Skive Holstebro Fredericia Haderslev Hvorup ½ ÅV ½ ÅV 1½ ÅV Fysioterapeuter Vordingborg Slagelse Høvelte CFI ½ ÅV Svanemøllen Rønne ½ ÅV SSU og USS er placeret i Skalstrup, mens CFI er placeret på Svanemøllens Kaserne. CFI s fem træningsvejledere og tre fysioterapeuter placeret ved de operative enheder. Jvf. ovenstående kort. Aalborg Kaserne: 1 træningsvejleder Holstebro Kaserne: 1 træningsvejleder og 1 fysioterapeut Varde Kaserne: 1 træningsvejleder Antvorskov Kaserne: 1 træningsvejleder og 1 fysioterapeut Høvelte Kaserne: 1 træningsvejleder og 1 fysioterapeut. UDDANNELSESAFDELINGEN 12 13

8 RESSOURCE- & STABSSTØTTEAFDELINGEN RD SD CHFSU CHST UDA LESEK Ressource- & Stabsstøtteelementer (6) Økonomi Materiel Administration IT Arbejdsmiljø Sekretariat RSA Ressource- og Stabsstøtteafdelingen (RSA) er opdelt i seks elementer, der omfatter økonomi, materiel, administration, IT, arbejdsmiljø og sekretariatsvirksomhed. 66Afdelingen udfører følgende opgaver: Økonomiforvaltning, herunder budgettering, kontrol og controlling samt e-fakturering Materielforvaltning, herunder kontrol af myndighedsbeholdninger, køretøjstjeneste og færdselssager Administration af FSU s personel Kontakt til Forsvarets Personeltjeneste (FPT) Sagsbehandling vedrørende organisationstilpasninger Administration af personeludvikling og bedømmelser Administration af personaleforhold i DeMars (Forsvarets system til at journalisere forhold vedrørende de ansattes kvalifikationer) Efteruddannelser inden for det administrative område Sagsbehandling vedrørende merarbejde og ferie Vejledning og controlling af arbejdstid Sagsbehandling vedrørende styring af lønsum og årsværk Informatik, herunder støtte til Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT) i forbindelse med brugeradministration og daglig IT-support, samt administration af internetbrugere DeMars brugeradministration Koordination med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) i forbindelse med det daglige behov for etablissementsstøtte, herunder faciliteter og vagttjeneste JES CLAUS ADLER PEJTERSEN OBERSTLØJTNANT CHEF FOR RESSOURCE- & STABSSTØTTEAFDELINGEN Varetager dele af arbejdsmiljøarbejdet Administration af sager i journalsystemet KESDH Uddanner i KESDH Redigering og udgivelse af FSU s stabsbefalinger Styring af klassificerede signalsystemer Administration af FSU s bestemmelser og vejledninger Militær sikkerhed IT-sikkerhed Koordination i forbindelse med befaling af vagthavende officer ved FSU Sagsbehandling vedrørende FSU s rejsevirksomhed RESSOURCE- & STABSSTØTTEAFD.

9 Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) leverer: RÅDGIVNING SUNDHEDSYDELSER UDDANNELSER Pjecen beskriver organisationen, hvor der for hver af FSU s søjler kort orienteres om organisationen, dens ansvarsområder og arbejdsopgaver. Cheferne for søjlerne og chefen for Ledelsessekretariatet har været inddraget i pjecens tilblivelse og kan i praksis anses for redaktører for hvert deres afsnit. Udgivet af Forsvarets Sundhedstjeneste Flyvestation Skalstrup Køgevej Gadstrup Postadresse: Postboks Roskilde Telefon Produceret af Studie- og Udviklingssektionen Redaktør: Generallæge Søren Worm-Petersen Redaktionel gennemgang: Journalist Martha Madsen Layout og grafisk opsætning: AD er H. Hartly Kornum Foto: Korporal F. M. Pedersen, Fotograf Leif Ernst, Ann Outzen og Thomas Blanke Flyvevåbnets Fototjeneste Tryk: Forsvaret Trykkeri Forsvarets Sundhedstjeneste 6. UDGAVE JANUAR 2015

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #07 FSU NYHEDSBREV NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NY CHEF FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Søren Worm-Petersen er blevet udnævnt til ny generallæge og chef for Forsvarets

Læs mere

FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #09 FSU NYHEDSBREV NR. 09 / 3. ÅRGANG SEPTEMBER / 2014 AKTIVITETSDAG 22.8.2014 Se mere på side 2 NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

Læs mere

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #08 FSU NYHEDSBREV NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 PERSONALENYT I marts måned forlod tre medarbejdere Flyvestation Skalstrup: IT-konsulent Gitte Petersen forlod den 28. marts

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING 2 FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 2 SUNDHED & VÆRNEPL FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder til sundhedsydelser

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.1 MAR 2011 FSU NYT I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 3-5 Første melding fra den nye Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen

Læs mere

Forsvarskommandoens. stabe. Forsvarskommandoen

Forsvarskommandoens. stabe. Forsvarskommandoen Forsvarskommandoens stabe Forsvarskommandoen Indhold Historien bag Forsvarskommandoen Planlægningsstaben Personelstaben Operations- og Driftsstaben Forsvarsstabens organisation Materielstaben Informatikstaben

Læs mere

Bilag 24. Delrapport vedrørende tilvejebringelse og fastholdelse af personel med særlige specialer anvendt ved internationale operationer.

Bilag 24. Delrapport vedrørende tilvejebringelse og fastholdelse af personel med særlige specialer anvendt ved internationale operationer. Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11. juli 2007 Bilag 24 Delrapport vedrørende tilvejebringelse og fastholdelse af personel med særlige specialer anvendt ved internationale

Læs mere

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

Maj 2010 UKLASSIFICERET

Maj 2010 UKLASSIFICERET Maj 2010 UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer STK/MASTER (MMS) VUT II/L 2009/2010 Overlæge / Orlogskaptajn Henrik N. Staunstrup Specialeemne Lægefaglig støtte

Læs mere

FORSVARSavisen 03. I sidste øjeblik / nyheder fra ind- og udland. This is Africa. Sidste frist. Dream it, wish it, do it. Ny politisk aftale

FORSVARSavisen 03. I sidste øjeblik / nyheder fra ind- og udland. This is Africa. Sidste frist. Dream it, wish it, do it. Ny politisk aftale This is Africa mali: De danske soldater ryster en del på hovedet. Det samme gør afrikanerne. Flyvevåbnets detachement i Mali oplever udfordringer, de ikke er vant til. n Sidste frist ANSØG: Er du sergent

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.2 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.2 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.2 2011 FSU NYT 2 I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 4-5 Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen 6 Nyt fra OSYPL, Michael

Læs mere

Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark

Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark Navn Tilsyn Arbejdstilsynet (arbejdstilsynet.dk) Ressort Ministerium Beskæftigelsesministeriet Ansvarsområder/ opgaver Myndighed på arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET

DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET FKODIR PSA 061-1 FORSVARSKOMMANDOEN DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET Tillæg: A. Forsvarets arbejdsmiljøpolitik. B. Arbejdsgiveransvar for arbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret. C. Forsvarets

Læs mere

Helikoptere ned på havnen

Helikoptere ned på havnen Stadig i Afghanistan helmand: Opgaven for Hold 16 er klar. Støt de afghanske sikkerhedsstyrker og sørg for, at flere tons materiel og udrustning kan hjemtages på ansvarlig vis. n Side 12-13 Helikoptere

Læs mere

OFFICEREN. Plads til at fejle? Fagbladet 01 / FEBRUAR 2015. Nr. www.hod.dk

OFFICEREN. Plads til at fejle? Fagbladet 01 / FEBRUAR 2015. Nr. www.hod.dk Fagbladet OFFICEREN 01 / FEBRUAR 2015 Plads til at fejle? Nr. www.hod.dk 1-2015 1 GIVING YOUR CAPABILITY THE EDGE Threats evolve. Facing them demands enhanced capability and that s where Saab thinking

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR DEL II INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagssamling...ii KAPITEL 8 INDLEDNING...1 Grundlag... 1 Udviklingen siden arbejdsgrupperapport

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

Nedslag i Forsvarets kommunikation BILAG 1-11

Nedslag i Forsvarets kommunikation BILAG 1-11 Nedslag i Forsvarets kommunikation BILAG 1-11 ROSKILDE UNIVERSITET MASTER I PROFESSIONEL KOMMUNIKATION Masterafhandling maj 2014 Forfattere: Berit Carius Larsen Jens Lunde Vejleder: Karsten Pedersen Bilagsfortegnelse:

Læs mere

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen Indhold 2 Forord ved forsvarschef, general Jesper Helsø... 3 1. En fælles politik for kommunikation... 4 - Vision - Principper for god

Læs mere

1. Eskadres. Hvem, Hvad, Hvor?

1. Eskadres. Hvem, Hvad, Hvor? 1. Eskadres Hvem, Hvad, Hvor? Forord Dette informationshæfte er søsat som et resultat af Arbejdsklimamålingen fra 2006 og 2008, der viste et behov for mere intern kommunikation i eskadren. Formålet med

Læs mere

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende:

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende: Årsberetning 2011 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark I skrivende stund (januar 2012, red.) er foreningen optaget af at søge information om, vurdere og forsøgsvis påvirke, hvor Forsvaret

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Bilag til Håndbog om sundhedsberedskab - en vejledning om sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen

Læs mere

1. Eskadres. Hvem, Hvad, Hvor?

1. Eskadres. Hvem, Hvad, Hvor? 1. Eskadres Hvem, Hvad, Hvor? AUG 2009 Forord Dette informationshæfte er søsat som et resultat af Arbejdsklimamålingen fra 2006 og 2008, der viste et behov for mere intern kommunikation i eskadren. Formålet

Læs mere

forsvarets sundhedstjeneste

forsvarets sundhedstjeneste forsvarets sundhedstjeneste fsu nyt nr. 2 2012 Læs i dette nummer CHEFENS LEDER NYT FRA OSYPL BOGANMELDELSE MINDEORD FORSVARSCHEFENS BESØG MILITÆR FYSISK TRÆNING MAKONI-DIMITTEND TILBAGE TIL LIVET CIOR/CIOMR/NRFC

Læs mere

Flyvevåbnet NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN. til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006

Flyvevåbnet NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN. til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006 Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006 NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN SKRYDSTRUP KLAR TIL AIRSHOW 2006 1 FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

News. Konsekvenserne af forsvarsforlig. 2013-2017 [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien

News. Konsekvenserne af forsvarsforlig. 2013-2017 [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien News Medlemsmagasin No. 1 Marts 2013 Konsekvenserne af forsvarsforlig 2013-2017 [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien tæller 80 danske virksomheder [læs

Læs mere