ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015"

Transkript

1 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015

2 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Forsvarets Sundhedstjeneste tager sig af de danske soldaters sundhed og helbred, både når de er i Danmark, og ikke mindst mens de er udsendt på internationale missioner. Personalet i Forsvarets Sundhedstjeneste er bredt sammensat af civile og militære faggrupper. En stor del er civilt uddannede, sundhedsfaglige specialister, f.eks. læger, tandlæger, dyrlæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, tandplejere, klinikassistenter og lignende, men også civilt uddannet kontorpersonale og andre faggrupper indgår. Det militære personale omfatter officerer, befalingsmænd og menige fra alle værn, og en del af disse er også sanitetsfagligt uddannede, f.eks. sanitetsbefalingsmænd og sygepassere. Chefen for FSU, generallægen, er sammen med sin stab, bestående af Rådgivnings- og Sundhedsdivisionerne samt Uddannelsesafdelingen og Ressource- og Stabsstøtteafdelingen, geografisk placeret på Flyvestation Skalstrup ca. 5 km syd for Roskilde. Center for Idræt (CFI), der er en del af Uddannelsesafdelingen, er placeret på Svanemøllens Kaserne i København, hvor det har ligget siden Centerets historie går dog tilbage til Det militære gymnastiske institut, som blev oprettet i 1804 af Frederik den 6. Sundhedsdivisionen har infirmerier placeret på fem af Forsvarets tjenestesteder jævnt fordelt i Danmark. Der har altid været sundhedspersonel tilknyttet Forsvaret, men myndigheden Forsvarets Sundhedstjeneste blev oprettet i 1991, hvor generallægeembedet flyttede fra Forsvarskommandoen. Den nye selvstændige enhed blev placeret på Jægersborg Kaserne. Kasernen er i dag solgt fra, men den var fra 1717 til 2009 en fast del af det danske Forsvar. Den blev i 1962 hjemsted for Forsvarets Lægekorps skole og i 1974 for Forsvarets Sanitetsskole, der i 2002 blev lagt sammen med FSU til én og samme myndighed. Da Jægersborg Kaserne blev solgt, flyttede FSU til Flyvestation Skalstrup, der blev opført i 1971 til brug for den daværende Luftværnsgruppe. Flyvevåbnet har dog ikke længere enheder i Skalstup, til gengæld huser flyvestationen Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland, og Forsvarets Bygge- og Etablissementstjeneste har et kursus- og konferencecenter på området. 2 3 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

3 Rådgivningsdivision (RD) Udviklingsafdeling (RDU) Rekrutterings- & Fastholdelsesafdeling (RDR) Force Health Protection (RDF) Sundhedsdivision (SD) Chef for FSU (CHFSU) Stabschef (CHST) Driftssektionen (SDD) Nordjylland Midtjylland Sydjylland Ledelsessekretariat (LESEK) Uddannelsesafdeling (UDA) Center for Sundheds- & Sanitetsfaglige Uddannelser (SSU) Center for Idræt (CFI) Uddannelsesstøttesektion (USS) Ressource- & Stabsstøtteafdeling (RSA) Ressource- & Stabsstøtteelementer (6) Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) er en værnsfælles myndighed under Forsvarskommandoen. FSU er overordnet ansvarlig for det sundheds- og idrætsfaglige område samt fagligt ansvarlig for sanitetsområdet i Forsvaret, nationalt såvel som internationalt. Forsvarets Sundhedstjeneste er organiseret i fire søjler: 66Rådgivningsdivisionen (RD) 66Sundhedsdivisionen (SD) 66Uddannelsesafdelingen (UDA) 66Ressource- & Stabsstøtteafdelingen (RSA) Rådgivningsdivisionen består af tre afdelinger: Udvikling, Rekruttering og Fastholdelse samt Force Health Protection, suppleret af et antal læger, vi deler med det offentlige sygehusvæsen. Sundhedsdivisionen består af de fem infirmerier, der kan betragtes som FSU s operative enheder samt af Driftssektionen. Uddannelsesafdelingen består af to centre og én sektion: Center for Sundheds- & Sanitetsfaglig Uddannelse, Center for Idræt og Uddannelsesstøttesektionen. Ressource- og Stabsstøtteafdelingen består af seks elementer: økonomi, materiel, administration, IT, arbejdsmiljø og sekretariatsvirksomhed Sjælland Flyve- & Navalmedicinsk Center (FNC) 4 5

4 GENERALLÆGEN Chefen for FSU er generallægen, som i sin ledelse støttes af et ledelsessekretariat. Chefen for FSU er ansvarlig for det sundheds- og idrætsfaglige område samt fagligt ansvarlig for sanitets området i Forsvaret. SØREN WORM-PETERSEN GENERALLÆGE CHEF FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE STABSCHEFEN Stabschefen for FSU leder stabens arbejde. Fungerer desuden som stedfortræder for generallægen. JENS CLAUS HANSEN KOMMANDØR STABSCHEF LEDELSESSEKRETARIATET Ledelsessekretariatet støtter generallægen og stabschefen. Det ledes af generallægens militærrådgiver, som også er adjudant. 66Sekretariatet varetager bl.a. følgende opgaver: Behandler og omsætter Forsvarskommandoens årsprogram til FSU s detaljerede handlingsprogram Planlægger og koordinerer FSU s inspektionsvirksomhed Koordinerer besvarelser vedrørende: Borgerhenvendelser Henvendelser fra folketinget ( 20 spørgsmål) Spørgsmål fra Forsvarsudvalget Sager vedrørende aktindsigt. MICHAEL MEELBY VIBHOLM MAJOR CHEF FOR LEDELSESSEKRETARIATET MILITÆRRÅDGIVER ADJUDANT PRESSEOFFICER Presse- og informationstjenesten Web-administration og overordnet ansvar for FSU s hjemmesider på såvel intranet som internet Sekretæropgaver for generallægen og stabschefen. 6 7 CHEFER & LEDELSE

5 RÅDGIVNINGSDIVISIONEN Rådgivningsdivisionen (RD) rådgiver Forsvarskommandoen, Forsvarets myndigheder og enheder såvel som Forsvarets Sundhedstjeneste om alt, der falder inden for sundhed, sanitet og idræt. RD består af tre afdelinger, som bl.a. varetager følgende opgaver: 66Udviklingsafdelingen (RDU) Udarbejder policies og doktriner Udarbejder direktiver og leder projekter Rådgiver om sanitets-, sundheds- og idrætsmedicinske forhold Rådgiver om sygeplejefaglige forhold Koordinerer militærmedicinsk forskning Forestår studieudviklingsvirksomheden på det sanitetsog sundhedsfaglige område, inklusiv materiel og medicin Koordinerer internationalt samarbejde herunder NATO Standardization Agreement (STANAG) og The Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO (COMEDS) Deltager i nationale og internationale mødefora inden for medicinsk planlægning, uddannelse, operativ støtte, doktriner og anden rådgivning Udfører uddannelses- og inspektionsopgaver Varetager FSU s udstillings- og publikationsvirksomhed Rådgiver Jæger- og Frømandskorpset Støtter Hjemmeværnet med en stabslæge-2. RD SD CHFSU CHST Udviklingsafdeling (RDU) UDA Studie- & Udviklingssektion (RDU1) Medicinsk Fagsektion (RDU2) Hjemmeværnskommandolæge (RDU3) Rekrutterings- & Fastholdelsesafdeling (RDR) Force Health Protection (RDF) LESEK RSA 66Rekrutterings- & Fastholdelsesafdeling (RDR) Støtter Forsvarets Personeltjeneste med rekruttering af sanitets- og sundhedsfagligt personel til Forsvaret, herunder til internationale missioner Holder kontakt til Forsvarets delelæger i det offentlige sygehusvæsen og til sundhedsfagligt personel med rådighedskontrakt Udstikker sundhedsfagligt personel til international tjeneste og sejlende tjeneste Briefer og debriefer udsendt personel med støtte fra andre afdelinger Deltager i udstillinger og foredrag med henblik på rekruttering Forestår den lægelige bemanding af Kongeskibet og bistår ved øvrige royale begivenheder. HANS OLE JØRGENSEN STABSLÆGE-1 CHEF FOR RÅDGIVNINGSDIVISIONEN 66Force Health Protection Afdeling (RDF) Rådgiver om sundhed og sygdomsforebyggelse Rådgiver om veterinærfaglige, arbejdsmedicinske og hygiejnemæssige emner Registrerer og overvåger forekomst af sygdom ved Forsvarets internationale missioner Samarbejder med Center for Biosikring og Beredskab og Hærens Ingeniør- og ABC-skole (HIAS) Udarbejder sundhedsfaglige trusselsvurderinger og anden medicinsk efterretning ifm. internationale opgaver Briefer og debriefer udsendt personel Underviser i sygdomsforebyggelse og sundheds- og hygiejnemæssige emner Gennemfører veterinærfaglige og hygiejnemæssige inspektioner, nationalt og internationalt Udarbejder og opdaterer Forsvarets vaccinationspolicy og Forsvarets policy mod vektorbårne sygdomme. 8 9 RÅDGIVNINGSDIVISIONEN

6 SUNDHEDSDIVISIONEN Sundhedsdivisionen (SD) har overordnet til formål at sikre, at Forsvarets medarbejdere er helbredsmæssigt i stand til at deltage i Forsvarets fulde opgavekompleks. SD er ansvarlig for Forsvarets nationale infirmerier og består af fem infirmerier, herunder Flyve- og Navalmedicinsk Center, 10 konsultationer for værnepligtige samt en driftssektion. 66er og konsultationer Udfører bestemmelsesfastsatte helbredsgodkendelser, tandlægefaglige godkendelser og yder generel lægefaglig og tandlægefaglig assistance til de ansatte i Forsvaret, der er berettiget til dette INFIRMERIER & KONSULTATIONER Nordjylland Holstebro Karup Varde Midtjylland Skive Sydjylland Skrydstrup Haderslev Frederikshavn Hvorup Fredericia Slagelse Sjælland Høvelte Gothersgade Skalstrup Flyve- og Navalmedicinsk Center Foretager flyvemedicinske og dykkermedicinske undersøgelser Udfører kontaktlægeopgaver for repatrierede syge og sårede soldater Varetager sygesikringsforpligtelsen for de værnepligtige. På tjenestesteder med værnepligtige og uden infirmeri findes konsultationer bemandet med læge og/eller sygeplejerske til visitering og/eller behandling. Konsultationerne er udelukkende for værnepligtige og er åbne nogle dage om ugen i et begrænset tidsrum Rådgiver ved udbrud af smitsomme sygdomme Overlægerne ved infirmerierne indgår i en fast pulje af læger, som udsendes i international mission erne leverer militærmedicinske og tandlægefaglige ydelser af høj faglig kvalitet. Forsvarets tandklinikker er kvalitetsstyrede efter ISO Flyve- og Navalmedicinsk Center (FNC) Er et af Sundhedstjenestens fem infirmerier og løser et almindeligt infirmeris opgaver: Foretager flyvefysiologisk træning og undervisning Rådgiver om det flyve-, dykker- og navalmedicinske bestemmelseskompleks Er ansvarlig for FSU s flyve- og dykkermedicinske uddannelser Har det dykkermedicinske beredskab samt lægestøtten til Søværnets dykkeruddannelser Er Forsvarets kompetencecenter for arktisk medicin og støtter Sirius-patruljen. ADI LØIE STABSTANDLÆGE CHEF FOR SUNDHEDSDIVISIONEN 66Sundhedsdivisionens Driftssektion (SDD) Varetager den overordnede drift og kvalitetsudvikling af infirmerierne Giver faglig vejledning og rådgivning i relation til infirmeriernes og sundhedsdivisionens opgaver Varetager administration af infirmeriernes personel og materiel Administrerer efter- og videreuddannelse Indhenter og bearbejder data om infirmeriernes arbejde Administrerer helbredsovervågning af Forsvarets personel Administrerer kontaktlægeordningen for sårede soldater Giver læge- og tandlægefaglig sagsbehandling og rådgivning Deltager i internationale læge- og tandlægefaglige møder og arbejdsgrupper Udarbejder bestemmelser med relation til arbejdet på infirmerierne Udvikler og vedligeholder Forsvarets elektroniske patientjournalsystemer Vordingborg Rønne INFIRMERIER & KONSULTATIONER RD SD CHFSU CHST UDA LESEK Driftssektionen (SDD) Nordjylland Midtjylland Sydjylland Sjælland Flyve- & Navalmedicinsk Center (FNC) RSA SUNDHEDSDIVISIONEN

7 UDDANNELSESAFDELINGEN PETER TOLDERLUND KOMMANDØRKAPTAJN CHEF FOR UDDANNELSESAFDELINGEN FORSVARETS IDRÆTSINSPEKTØR Uddannelsesafdelingen (UDA) varetager FSU s uddannelsesog kursusvirksomhed, samt forskning og udvikling på området Militær Fysisk Træning (MFT). CFI varetager en række faglige opgaver for Forsvaret, især inden for området Militær Fysisk Træning (MFT). UDA består af to centre og én sektion. 66Center for Sundheds- & Sanitetsfaglig Uddannelse (SSU) Planlægger og gennemfører: Reservelægeuddannelsen Medic-uddannelsen Førstehjælpsinstruktørkurser Føringsuddannelsen for reservelæger Kursusvirksomhed for N-NSOCM (specialstyrkernes medic-uddannelse) Militært grundkursus for læger og sygeplejersker o.m.a. Operationsøvelserne TRAU-I, TRAU-II, DSTC og N-NSOCM Anden kursusvirksomhed for læger og sygeplejersker Anden kursusvirksomhed på sanitetsområdet Deltager i inspektion af sanitetsfagligt personel Sekretærvirksomhed for N-NSOCM. 66Center for Idræt (CFI) STUDIE- OG UDVIKLINGSSEKTION Gennemfører konsulent- og inspektionsvirksomhed (KKI) Støtter enheder nationalt og i internationale missioner med Military Physical Training Teams Har ansvar for opstilling og udsendelse af fysioterapeuter i internationale missioner Støtter samarbejdet imellem fysioterapeuter, træningsvejledere og de operative enheder Deltager i studie-/udviklingsfora med vægten lagt på UK, US samt de nordiske lande Udarbejder direktiver og vejledninger Gennemfører forskning i relation til CFI s fagområde. UDDANNELSESSEKTION Planlægger og gennemfører kurser inden for Militær Fysisk Træning (MFT I V) Udvikler i samarbejde med sergent- og officersskolerne den idrætsfaglige uddannelse på skolerne Udarbejder uddannelsesbestemmelser. KONKURRENCEELEMENT Varetager nationale og internationale idrætsarrangementer samt de militære landshold. CHFSU CHST RD SD UDA Center for Sundheds- & Sanitetsfaglige Uddannelser (SSU) Center for Idræt (CFI) Uddannelsesstøttesektion (USS) LESEK 66Uddannelsesstøttesektion (USS) Har administrativt ansvar for planlægning og afvikling af kurser Har ansvar for depot, uddannelsesmateriel og køretøjer til kurser RSA Er administrativt ansvarlig for uddannelsesafdelingen. Træningsvejleder Varde Skive Holstebro Fredericia Haderslev Hvorup ½ ÅV ½ ÅV 1½ ÅV Fysioterapeuter Vordingborg Slagelse Høvelte CFI ½ ÅV Svanemøllen Rønne ½ ÅV SSU og USS er placeret i Skalstrup, mens CFI er placeret på Svanemøllens Kaserne. CFI s fem træningsvejledere og tre fysioterapeuter placeret ved de operative enheder. Jvf. ovenstående kort. Aalborg Kaserne: 1 træningsvejleder Holstebro Kaserne: 1 træningsvejleder og 1 fysioterapeut Varde Kaserne: 1 træningsvejleder Antvorskov Kaserne: 1 træningsvejleder og 1 fysioterapeut Høvelte Kaserne: 1 træningsvejleder og 1 fysioterapeut. UDDANNELSESAFDELINGEN 12 13

8 RESSOURCE- & STABSSTØTTEAFDELINGEN RD SD CHFSU CHST UDA LESEK Ressource- & Stabsstøtteelementer (6) Økonomi Materiel Administration IT Arbejdsmiljø Sekretariat RSA Ressource- og Stabsstøtteafdelingen (RSA) er opdelt i seks elementer, der omfatter økonomi, materiel, administration, IT, arbejdsmiljø og sekretariatsvirksomhed. 66Afdelingen udfører følgende opgaver: Økonomiforvaltning, herunder budgettering, kontrol og controlling samt e-fakturering Materielforvaltning, herunder kontrol af myndighedsbeholdninger, køretøjstjeneste og færdselssager Administration af FSU s personel Kontakt til Forsvarets Personeltjeneste (FPT) Sagsbehandling vedrørende organisationstilpasninger Administration af personeludvikling og bedømmelser Administration af personaleforhold i DeMars (Forsvarets system til at journalisere forhold vedrørende de ansattes kvalifikationer) Efteruddannelser inden for det administrative område Sagsbehandling vedrørende merarbejde og ferie Vejledning og controlling af arbejdstid Sagsbehandling vedrørende styring af lønsum og årsværk Informatik, herunder støtte til Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT) i forbindelse med brugeradministration og daglig IT-support, samt administration af internetbrugere DeMars brugeradministration Koordination med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) i forbindelse med det daglige behov for etablissementsstøtte, herunder faciliteter og vagttjeneste JES CLAUS ADLER PEJTERSEN OBERSTLØJTNANT CHEF FOR RESSOURCE- & STABSSTØTTEAFDELINGEN Varetager dele af arbejdsmiljøarbejdet Administration af sager i journalsystemet KESDH Uddanner i KESDH Redigering og udgivelse af FSU s stabsbefalinger Styring af klassificerede signalsystemer Administration af FSU s bestemmelser og vejledninger Militær sikkerhed IT-sikkerhed Koordination i forbindelse med befaling af vagthavende officer ved FSU Sagsbehandling vedrørende FSU s rejsevirksomhed RESSOURCE- & STABSSTØTTEAFD.

9 Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) leverer: RÅDGIVNING SUNDHEDSYDELSER UDDANNELSER Pjecen beskriver organisationen, hvor der for hver af FSU s søjler kort orienteres om organisationen, dens ansvarsområder og arbejdsopgaver. Cheferne for søjlerne og chefen for Ledelsessekretariatet har været inddraget i pjecens tilblivelse og kan i praksis anses for redaktører for hvert deres afsnit. Udgivet af Forsvarets Sundhedstjeneste Flyvestation Skalstrup Køgevej Gadstrup Postadresse: Postboks Roskilde Telefon Produceret af Studie- og Udviklingssektionen Redaktør: Generallæge Søren Worm-Petersen Redaktionel gennemgang: Journalist Martha Madsen Layout og grafisk opsætning: AD er H. Hartly Kornum Foto: Korporal F. M. Pedersen, Fotograf Leif Ernst, Ann Outzen og Thomas Blanke Flyvevåbnets Fototjeneste Tryk: Forsvaret Trykkeri Forsvarets Sundhedstjeneste 6. UDGAVE JANUAR 2015

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #07 FSU NYHEDSBREV NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NY CHEF FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Søren Worm-Petersen er blevet udnævnt til ny generallæge og chef for Forsvarets

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING 2 FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 2 SUNDHED & VÆRNEPL FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder til sundhedsydelser

Læs mere

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #08 FSU NYHEDSBREV NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 PERSONALENYT I marts måned forlod tre medarbejdere Flyvestation Skalstrup: IT-konsulent Gitte Petersen forlod den 28. marts

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr. 1 MAR 2010 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr. 1 MAR 2010 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr. 1 MAR 2010 FSU NYT I dette nummer: Leder af Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 3-5 Veterantræf ved FSU, GLG Erik Darre 6 Tak til DK-FHOSP, GLG

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet FPT Road Show vedr. bemandingssystemet Hæren 2 SEP AKTIVITET TID STED POC FPT POC MYN HSGS, Sønderborg 1100-1200 AUD BLÅ KN L.B. Schandorff (HSGS-UDD002) Tlf.: 20687268 1230-1400 3 SEP AKTIVITET TID STED

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Sundhedstriaden fysik helbred vaccination

Forsvarets Personelpolitik. Sundhedstriaden fysik helbred vaccination Forsvarets Personelpolitik Sundhedstriaden fysik helbred vaccination Udgiver: Forsvarets Personeltjeneste Oktober 2006 Udarbejdelse af tekst: Personelpolitiksektionen Layout: Tanja Weikop, Forsvarets Mediecenter

Læs mere

FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #09 FSU NYHEDSBREV NR. 09 / 3. ÅRGANG SEPTEMBER / 2014 AKTIVITETSDAG 22.8.2014 Se mere på side 2 NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

Læs mere

BESTEMMELSER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING OG IDRÆTSVIRKSOMHED I FORSVARET

BESTEMMELSER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING OG IDRÆTSVIRKSOMHED I FORSVARET FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE BESTEMMELSER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING OG IDRÆTSVIRKSOMHED I FORSVARET Ref.: a. FKODIR PS.491-1, DIR for Idrætsvirksomhed i FSV 2002-11 (skal revideres). b. FSU-PUB 902-62,

Læs mere

TIL ET. forsvarets sundhedstjeneste #05

TIL ET. forsvarets sundhedstjeneste #05 forsvarets sundhedstjeneste #05 fsu NYHEDSBREV NR. 05 / 2. ÅRGANG august / 2013 personalenyt To gange slut. FSU siger farvel til stabslæge-1 Benny Bardrum, indtil nu chef for Sundhedsdivisionen, og til

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.1 MAR 2011 FSU NYT I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 3-5 Første melding fra den nye Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen

Læs mere

UDA. Emne: Forsvarets Idrætsinspektørs årsrapport for Idrætsvirksomheden i Forsvaret i 2012.

UDA. Emne: Forsvarets Idrætsinspektørs årsrapport for Idrætsvirksomheden i Forsvaret i 2012. UDA FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Uddannelsesafdelingen U 23.00 2013/000698-48176 2013-05-28 Til Standardfordeling A Hjemmeværnskommandoen Forsvarets Efterretningstjeneste Beredskabsstyrelsen Dansk Militært

Læs mere

Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt

Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger...

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

præg af, at dette infirmeri er foreslået indrettet som flyve- og navalmedicinsk Center.

præg af, at dette infirmeri er foreslået indrettet som flyve- og navalmedicinsk Center. #03 forsvarets sundhedstjeneste fsu NYHEDSBREV FORLIGSIMPLEMENTERINGEN RULLER VIDERE NR. 03 / 2. ÅRGANG april / 2013 Jubilæum Den 11. marts 2013 har 10 medarbejdere i gjort sig fortjent til hæderstegnet

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

Så er det nye år. forsvarets sundhedstjeneste #02

Så er det nye år. forsvarets sundhedstjeneste #02 forsvarets sundhedstjeneste #02 fsu NYHEDSBREV NR. 02 / 2. ÅRGANG februar / 2013 briefing FSU har i henhold til planen fremsendt den endelige business case med diverse bilag til FKO fredag den 8. februar

Læs mere

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 106 Offentligt. Slide 1 PERSONELTJENESTE FORSVARETS. FPT 21. marts 2007

Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 106 Offentligt. Slide 1 PERSONELTJENESTE FORSVARETS. FPT 21. marts 2007 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 106 Offentligt FORSVARETS PERSONELTJENESTE Slide 1 Indhold FPT Formål Organisation Opgaver AGPU Fastholdelse Rekruttering Q&A Slide 2 FPT MISSION FPT leverer kompetent

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

RIGTIG GANG I. FSU business case godkendt. FSU s business case er blevet godkendt. Det betyder følgende: forsvarets sundhedstjeneste #04

RIGTIG GANG I. FSU business case godkendt. FSU s business case er blevet godkendt. Det betyder følgende: forsvarets sundhedstjeneste #04 forsvarets sundhedstjeneste #04 fsu NYHEDSBREV NR. 04 / 2. ÅRGANG juni / 2013 business case FSU s business case er blevet godkendt. Det betyder følgende: 159 stillinger skal nedlægges, men fordi FSU i

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER.

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt Bilag til besvarelsen af FOU-spørgsmål 324 STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Initiativ 1. Der oprettes

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

DIREKTIV FOR OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN I SØVÆRNET ÅRGANG BREDAL 2003/2007

DIREKTIV FOR OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN I SØVÆRNET ÅRGANG BREDAL 2003/2007 SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO DIREKTIV FOR OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN I SØVÆRNET ÅRGANG BREDAL 2003/2007 1. INDLEDNING Dette direktiv udgør planlægningsgrundlaget for officersgrunduddannelsen

Læs mere

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse Forsvarskommandoen Militærtjeneste - et kompetenceløft til videreuddannelse Udgiver: Forsvarskommandoen November 2002 Layout: Tanja Weikop Foto: Leif Ernst Tryk: From & co. 2 3 3 3 4 4 Indledning Uddannelse

Læs mere

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN (ELEKTRONIKFAGTEKNIKER) 1. INDLEDNING Nærværende direktiv

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

Notat vedrørende oprydningsopgave på den tidligere Farum kaserne.

Notat vedrørende oprydningsopgave på den tidligere Farum kaserne. Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 56 Offentligt Forsvarskommandoen København, den 30. december 2008 Notat vedrørende oprydningsopgave på den tidligere Farum kaserne. Nærværende notat beskriver kortfattet

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET 1. FORMÅL At deltageren erhverver sig den viden og de færdigheder, der er en forudsætning for at kunne bestride stillinger på højere funktionsniveau

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING Version 26112015 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Kontrol og Varslingsuddannelsens formål... 3 3. Kontrol og varslingsuddannelsens

Læs mere

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE Bilag: Orientering om GOAL og Helbredsspørgeskema. 1. KRAV 1.1. Faglige og ledelsesmæssige

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Forsvarskommandoen og underlagte myndigheder

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Forsvarskommandoen og underlagte myndigheder Bekendtgørelse nr. 190 af 18. marts 2005 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Forsvarskommandoen og underlagte myndigheder I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni

Læs mere

Forsvarskommandoens. stabe. Forsvarskommandoen

Forsvarskommandoens. stabe. Forsvarskommandoen Forsvarskommandoens stabe Forsvarskommandoen Indhold Historien bag Forsvarskommandoen Planlægningsstaben Personelstaben Operations- og Driftsstaben Forsvarsstabens organisation Materielstaben Informatikstaben

Læs mere

Referat af Landstalsmandsmødet ved Jydske Dragonregiment Holstebro Kaserne d. 7. oktober 2016

Referat af Landstalsmandsmødet ved Jydske Dragonregiment Holstebro Kaserne d. 7. oktober 2016 Referat af Landstalsmandsmødet ved Jydske Dragonregiment Holstebro Kaserne d. 7. oktober 2016 Referent: Kim Mikael Markersen Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE.

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. Værnsfælles Forsvarskommando Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk Linkedin: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Høveltegård 6. marts 2014

Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Høveltegård 6. marts 2014 Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Høveltegård 6. marts 2014 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3

Læs mere

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES)

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) Præsentation af Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) FLV har seks Wing Reserves Reserven i Flyvevåbnet er organiseret i syv Wings Reserves, som matcher moderwings: FW SKP, HW KAR, ATW AAL, ACW,

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6.

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6. Bilag 7 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6 I dette bilag omtales forhold omkring indtag

Læs mere

Forsvarsakademiet - viden og fremsyn gennem 175 år

Forsvarsakademiet - viden og fremsyn gennem 175 år Viden og Fremsyn Indhold Forsvarsakademiet - viden og fremsyn gennem 175 år... 3 Forsvarsakademiet 2005-2009... 4 Mission og vision... 6 Enheder ved Forsvarsakademiet... 7 Fakultet for Strategi og Militær

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Indlæg i uddannelsesnyt Medieservice

Indlæg i uddannelsesnyt Medieservice Indlæg i uddannelsesnyt Medieservice 2. november 2012 Medieservice indgår som et af fire service afdelinger ved skolen. Opgaverne ved Medieservice er mangeartede. Dette beror på at Medieservices kompetencer

Læs mere

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Underbilag 1.6 Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 AREALKORT... 3 3 KORT VEDRØRENDE VINTERTJENESTE...

Læs mere

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/21.25 2012/011825-703702 2012-12-21 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets

Læs mere

SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDOS DIREKTIV FOR SØVÆRNETS GRUNDLÆGGENDE KONTRAKTOFFICERSUDDANNELSE

SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDOS DIREKTIV FOR SØVÆRNETS GRUNDLÆGGENDE KONTRAKTOFFICERSUDDANNELSE Underbilag 1 til Beskrivelse af SØVÆRNETS kontraktofficersuddannelse. SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDOS DIREKTIV FOR SØVÆRNETS GRUNDLÆGGENDE KONTRAKTOFFICERSUDDANNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

Karantæneplan for Region Nordjylland

Karantæneplan for Region Nordjylland Karantæneplan for Region Nordjylland udgivet af Den Præhospitale Virksomhed 1 Karantæneplan for Region Nordjylland Udgivet af Præhospitalt Beredskab Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Region Nordjylland Niels

Læs mere

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Datadrevet HR som ledelsesværktøj Datadrevet HR som ledelsesværktøj Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser

Læs mere

Velkommen. forsvarets sundhedstjeneste #01. Velkommen til det nye FSU NYT.

Velkommen. forsvarets sundhedstjeneste #01. Velkommen til det nye FSU NYT. forsvarets sundhedstjeneste #01 fsu NYHEDSBREV NR. 01 / 1. ÅRGANG december / 2012 Velkommen Velkommen til det nye FSU NYT. Nogle vil måske huske, at vi i sidste udgave af FSU NYT skrev, at daværende udgave

Læs mere

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Tilbagemelding

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst................................................ 3 Praktiske oplysninger...................................... 4 Åbningstid..............................................

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN 1. FORMÅL Formålet er, at sergenteleven erhverver sig den nødvendige grundlæggende viden og færdigheder og på grundlag heraf tilegner

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Referat af Landstalsmandsmødet ved Air Force Training Centre Flyvestation Karup d. 4. november 2016

Referat af Landstalsmandsmødet ved Air Force Training Centre Flyvestation Karup d. 4. november 2016 Referat af Landstalsmandsmødet ved Air Force Training Centre Flyvestation Karup d. 4. november 2016 Referent: Kim Mikael Markersen Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Bilag 24. Delrapport vedrørende tilvejebringelse og fastholdelse af personel med særlige specialer anvendt ved internationale operationer.

Bilag 24. Delrapport vedrørende tilvejebringelse og fastholdelse af personel med særlige specialer anvendt ved internationale operationer. Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11. juli 2007 Bilag 24 Delrapport vedrørende tilvejebringelse og fastholdelse af personel med særlige specialer anvendt ved internationale

Læs mere

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED SSG 6. APRIL 2011

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED SSG 6. APRIL 2011 REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED SSG 6. APRIL 2011 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Tilbagemelding

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Forsvarskommandoen "VIRIBUS UNITIS"

Forsvarskommandoen VIRIBUS UNITIS Forsvarskommandoen "VIRIBUS UNITIS" ved forenede kræfter Indhold Forord... 3 Operationsstaben.... 4 Koordinationsstaben.... 6 Organisationsdiagram... 8-9 Udviklingsstaben... 10 Ledelsessekretariatet...

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE PÅ MANUELT NIVEAU FOR STAMPERSONEL AUTOMATIK- OG PROCESS UDDANNELSEN

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE PÅ MANUELT NIVEAU FOR STAMPERSONEL AUTOMATIK- OG PROCESS UDDANNELSEN SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE PÅ MANUELT NIVEAU FOR STAMPERSONEL AUTOMATIK- OG PROCESS UDDANNELSEN (AUTOMATIKFAGTEKNIKER) 1. INDLEDNING Nærværende direktiv udgør

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2012

Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Klar til et nyt forlig Indhold: Ledelsens forord: Indholdsfortegnelse Klar til et nyt forlig Stigende Hjemmeværnsledelsens støtte til forsvaret forord En fælles politik

Læs mere

Hvem er Hvem. i Forsvaret. Forsvarskommandoen September 2006 Postboks 2153 1016 København K Forsvaret.dk

Hvem er Hvem. i Forsvaret. Forsvarskommandoen September 2006 Postboks 2153 1016 København K Forsvaret.dk Hvem er Hvem i Forsvaret Forsvarskommandoen September 2006 Postboks 2153 1016 København K Forsvaret.dk FORSVARSKOMMANDOEN M.FL. Forsvarschefen Forsvarsstaben Forsvarschef General Hans Jesper Helsø Chef

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål

FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål I det efterfølgende er listet en oversigt over de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med FOKUS. 1. Administration 1.1 Bedømmelser og personudtalelser 1.2 Udviklingskontrakter

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS BASISKRAV UDARBEJDET AF CENTER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING VED FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS BASISKRAV UDARBEJDET AF CENTER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING VED FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS BASISKRAV UDARBEJDET AF CENTER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING VED FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 FORSVARETS BASISKRAV udgivet

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere