Skatteinformation januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteinformation januar 2011"

Transkript

1 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon Telefax CVR-nr Medlem af Grant Thornton International Ltd. Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K CVR.nr T: F:

2 Forord Globaliseringen og den buldrende økonomiske udvikling i andre verdensdele har givet anledning til bekymringer og refleksioner over, hvad vi egentlig skal leve af i Danmark i fremtiden. I kølvandet på finans og gældskrisen fornemmer man i det økonomiske liv en forsigtig og afventende holdning og adfærd, der har sin baggrund i en usikkerhed over, om krisen nu er helt overstået og det spirende opsving stabilt. Disse forhold er formentlig årsagen til, at man kan konstatere en øget interesse for og dermed et øget fokus på den internationale skatteret, der regulerer de skattemæssige forhold i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter. Vi beskriver de til tider komplicerede skattepligtsregler, der gælder ved personers flytning til og fra Danmark. Det er nok også årsagen til, at man kan konstatere en betydelig interesse for sundhedsordninger og sundhedsforsikringer. I usikre tider søger man at sikre sig så godt som muligt! Vi beskriver derfor de skattemæssige muligheder og konsekvenser ved etablering af sundhedsordninger og sundhedsforsikringer i såvel ansættelsesforhold som for selvstændigt erhvervsdrivende. Traditionen tro indeholder publikationen også ny skattelovgivning samt et udsnit af de mere principielle og interessante domme og afgørelser. I billedkavalkaden har vi tilstræbt måske som en reaktion på internationaliseringen at vise noget umiskendeligt dansk. Og hvad er mere dansk end de idylliske og hyggelige danske kroer? God læselyst og godt nytår. Redaktionen er afsluttet den 17. december 2010.

3 Skatteinformation Januar Aalbæk Gl. Kro. Kro siden 1818 Foto Danske Kroer & Hoteller

4 2 Indhold Selvangivelsen Personer... 4 Frister for indsendelse i Flytning til udlandet... 7 Ophør af fuld dansk skattepligt... 7 Dobbeltdomicil... 7 Konsekvenser af skattepligtsophør og domicilskift.. 9 Selvangivelse for fraflytningsåret Flytning til Danmark Indtræden af fuld dansk skattepligt Dobbeltdomicil Beskatning i tilflytningsåret Pensionsordninger oprettet i udlandet AM-bidraget er nu en skat Historiens gang Hvem skal betale AM-bidrag? Hvilke indkomster skal der ikke betales AM-bidrag af? Vederlag i ansættelsesforhold Vederlag uden for ansættelsesforhold Selvstændigt erhvervsdrivende Er AM-bidraget fuldt ud en skat? Sundhedsordninger Historiens gang Arbejdsrelaterede skader Forebyggende sundhedsundersøgelser Lægefagligt begrundede sundhedsbehandlinger Tandforsikringer Motion og kostrådgivning Fradrag for sundhedsudgifter Syge- og ulykkesforsikringer Registret for udenlandske tjenesteydere Den udenlandske virksomheds pligt Den danske hvervgivers pligt Alternative behandlere Behandling i momslovens forstand Behandlingskrav Uddannelseskrav Nye love Større skattefrit bundfradrag ved sommerhusudlejning Pensionsordninger Ekspertordningen Genanbringelse af ejendomsavance og ekspropriation Ægtefællerabat på multimediebeskatning Ingen fradrag for udgifter til tobak Investering i vedvarende energianlæg Yderligere vederlag ved salg af fast ejendom Verserende lovforslag Kapitalindskud og anskaffelsessum for aktier Gevinst og tab på ikke indbetalt selskabskapital Overgangsregel for selskabers tab på aktier ved statusskift Aktietab og skattefrit udbytte... 36

5 Indhold 3 Koncerninterne konvertible obligationer Overgangsregel for selskabers tab på aktiebaserede kontrakter Fraflytningsbeskatning af aktier mv Værnsreglen om mellemholdingselskaber Underskudsbegrænsning i selskaber Rentefradragsbegrænsningsreglen for selskaber Kildebeskatning af udbytter Hybride selskaber og finansieringsinstrumenter Fonde og avanceopgørelse efter realisationsprincippet Tonnageskat Skattefri virksomhedsomdannelse til et udenlansk skelskab Foto Danske Kroer & Hoteller Domme Tøj og makeup til sangerinde Grænsehandel dansk moms Rentefiksering Fast ejendom og ekspropriationsrealitet Specialindrettet gulpladebil Momsfradragsret ombygning, svømmebassin og badefaciliteter Hornslet Kro. Kro siden 1866 Administrative afgørelser Afkald på løn til velgørende formål Parcelhusreglen og udlejet ejendom Reklameudgift gave til hjælpeorganisation Skattefri kørselsgodtgørelse og kontantlønsnedgang Skattepligtig værdi af fri helårsbolig... 48

6 4 Selvangivelsen 2010 I foråret 2011 vil mange lønmodtagere modtage en kuvert fra SKAT, som indeholder en årsopgørelse for indkomståret 2010 og eventuelt et oplysningskort. Selvstændigt erhvervsdrivende og andre personer med lidt mere komplicerede skatteforhold skal derimod udfylde en selvangivelse, inden de kan modtage årsopgørelsen. Personer Årsopgørelse og oplysningskort Langt de fleste lønmodtagere vil i foråret 2011 modtage en årsopgørelse og eventuelt et oplysningskort. Årsopgørelsen for indkomståret 2010 forventes at kunne ses i skattemappen i TastSelv på fra den 10. marts Det er dog muligt selv at beregne slutskatten på SKATs hjemmeside inden da, men det forudsætter, at man selv indtaster af alle oplysninger. Hvis der sammen med årsopgørelsen medfølger et oplysningskort, er det et udtryk for, at SKAT formoder, at man har indkomster eller fradrag ud over de indkomster og fradrag, der fremgår af årsopgørelsen. Man har pligt til at kontrollere, at årsopgørelsens oplysninger om indkomster og fradrag er korrekte. Tilføjelser eller rettelser skal meddeles SKAT, selv om oplysningskort ikke er vedlagt årsopgørelsen. Dette kan ske enten via TastSelv eller ved indsendelse af oplysningskortet. Korrektioner til årsopgørelsen skal være SKAT i hænde senest den 1. maj Selvangivelse Selvstændigt erhvervsdrivende og andre personer med lidt mere komplicerede skatteforhold skal indsende en selvangivelse. Selvangivelse skal indsendes af personer, som: Driver selvstændig virksomhed Ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne Har udlejningsejendom Har forskudt indkomstår Har oplysningspligt om kontrollerede transaktioner Er kunstner (indkomstudligningsordning) Har udenlandsk indkomst. Senest den 3. juli 2011 skal selvangivelsen sendes via TastSelv eller være modtaget hos SKAT. Restskat Betaling i perioden 1. januar 2011 til 1. juli 2011 Der kan uden beløbsbegrænsning frivilligt indbetales restskat for indkomståret Hvor meget der skal betales i rente af restskatten, afhænger af, hvornår restskatten betales, idet renten er en såkaldt dag til dagrente. Dag til dag-renten udgør 4,2 % p.a. Renten kan ikke skattemæssigt fratrækkes. Ved frivillig indbetaling af restskat, eksempelvis den 30. marts 2011, skal der betales rente for 90 dage. Udgør restskatten eller den forventede restskat eksempelvis kr., beregnes renten således: kr. x 4,2 % x 90/365 = kr. Indbetaling inklusive renten kr. Viser det sig senere, at restskatten er større, kan der foretages yderligere indbetaling mod betaling af en yderligere dag til dag-rente. Indbetaling skal dog ske senest den 1. juli Restskat, der ikke er betalt senest den 1. juli 2011 Er restskatten for indkomståret 2010 ikke indbetalt senest den 1. juli 2011, skal der betales et fast procenttillæg på 6,2 %. Procenttillægget kan ikke skattemæssigt fratrækkes. Da der er tale om et fast procenttillæg, opnås der ingen besparelse ved at indbetale restskatten før det tidspunkt, hvor skatten opkræves af SKAT. Restskat indtil kr. tillagt 6,2 % indregnes i forskudsskatten for Restskat ud over kr. tillagt 6,2 % skal betales i tre rater senest den 20. september, 20. oktober og 21. november AM-bidrag For lidt betalt AM-bidrag opkræves af SKAT, og der skal ikke betales renter eller procenttillæg. For meget betalt AM-bidrag modregnes i en eventuel restskat inden beregning af dag til dag-rente eller procenttillæg.

7 Selvangivelsen Overskydende skat For meget betalt skat udbetales med et skattefrit procenttillæg. Procenttillægget til overskydende skat udgør 0,5 %. Der opnås ikke procenttillæg til overskydende skat, der skyldes frivillig indbetaling af restskat. Ved udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag til dag-rente af beløbet, vil der sammen med udbetalingen af den overskydende skat ske tilbagebetaling af den betalte dag til dag-rente. Frister for indsendelse i 2011 Gaveanmeldelser 1. maj Anmeldelse af afgiftspligtige gaver ydet i Lønmodtagere 1. maj Frist for personer til at meddele rettelser til årsopgørelsen. For deltagere i anpartsprojekter er fristen dog den 3. juli Etableringskonto og iværksætterkonto 13. maj Indskud på etableringskonto og iværksætterkonto. Udsættelse med selvangivelsen forlænger ikke fristen for indskud. Selskaber og fonde 30. juni Selvangivelsesfrist for selskaber og fonde mv. med kalenderregnskabsår. For selskaber og fonde mv., hvis regnskabsår udløber i perioden fra den 1. februar 2011 til den 31. marts 2011, er fristen den 1. august 2011 ellers 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Ophørspension 1. juli Indskud på ophørspension. Frivillig indbetaling af restskat 1. juli Sidste frist for frivillig indbetaling af restskat mod betaling af en dag til dag-rente på 4,2 % p.a. Selvstændige 3. juli Selvangivelsesfrist for bogførings- eller regnskabspligtige personer herunder personer, der anvender virksomhedsordningen, deltager i anpartsprojekter eller har udenlandsk indkomst. Hvis selvangivelsen ikke indsendes rettidigt, skal der betales et skattetillæg, selv om SKAT har alle oplysninger via servicebrevet. Beholdningsoversigt over aktier 3. juli Indsendelse af beholdningsoversigt. Restskat September Den del af en eventuel restskat, der ligger over kr., opkræves i september, oktober Oktober og november 2011 med et procenttillæg på 6,2 %. Den del, der ligger under kr., November indregnes sammen med procenttillægget i forskudsskatten for 2012.

8 6 Flytning til udlandet Foto Danske Kroer & Hoteller Aalbæk Gl. Kro. Kro siden 1818

9 Flytning til udlandet 7 Den stigende internationalisering er en af årsagerne til, at mange danskere tager udfordringen op og arbejder i udlandet i en periode. I hvert enkelt tilfælde skal der tages stilling til, om personen trods opholdet i udlandet i en længere periode fortsat er omfattet af fuld dansk skattepligt, eller om denne er bragt til ophør. Personer med bopæl her i Danmark er omfattet af fuld dansk skattepligt. Fuld skattepligt betyder som hovedregel, at globalindkomsten og dermed alle personens indkomster skal selvangives i Danmark. Hvis personen tillige er fuldt skattepligtig til et land, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med også kaldet dobbeltdomicil må Danmark muligvis afstå fra at beskatte globalindkomsten. Ophør af fuld dansk skattepligt Ophør af fuld dansk skattepligt kræver, at den danske bopæl opgives. Hvis bopælen bevares ved udrejsen, vil den fulde danske skattepligt bestå, også selv om der indtræder fuld skattepligt i tilflytningslandet. Bopæl og bolig er næsten altid sammenfaldende, når skattepligtsspørgsmålet skal afgøres. Det betyder, at så længe personen råder over en dansk helårsbolig, herunder en bolig uden bopælspligt, vil den fulde danske skattepligt normalt bestå. Ved udlejning af den hidtidige helårsbolig er det som alt overvejende hovedregel en betingelse for ophør af fuld dansk skattepligt, at der sker udlejning med en uopsigelighedsperiode for udlejer på mindst tre år. Ejerskab af et dansk sommerhus hindrer normalt ikke ophør af fuld dansk skattepligt. Dette gælder, når sommerhuset kun anvendes til kortvarige ophold i forbindelse med ferie eller lignende. Pensionister, der efter planlovens regler har opnået ret til at benytte et sommerhus som helårsbolig, vil fortsat være omfattet af fuld dansk skattepligt, selv om de flytter til udlandet og anskaffer sig en helårsbolig dér. Hvis den fulde danske skattepligt opretholdes, og der samtidig indtræder fuld skattepligt i tilflytningslandet, foreligger der et såkaldt dobbeltdomicil. For diplomater, ansatte ved stat, regioner og kommuner, EU-ansatte og søfolk gælder der særlige regler for bevarelse af den fulde danske skattepligt i forbindelse med flytning til udlandet. Disse regler vil ikke blive omtalt nærmere. Dobbeltdomicil Hvis den fulde danske skattepligt bevares trods flytning til et andet land, og personen bliver fuldt skattepligtig i tilflytningslandet, foreligger der såkaldt dobbeltdomicil. Den skattemæssige håndtering heraf er afhængig af, om Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det nye bopælsland eller ej. Dobbeltbeskatningsoverenskomst med tilflytningslandet Hvis tilflytningslandet har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, afgør overenskomsten dobbeltdomicilkonflikten (fuld skattepligt til to lande). Efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten udpeges et domicilland, og det andet land får status som kildeland. Domicillandet er det land, hvor personen: 1. Har fast bolig til rådighed 2. Har de stærkeste personlige og økonomiske interesser (centrum for livsinteresser) 3. Sædvanligvis opholder sig 4. Er statsborger. De fire kriterier er opstillet i en prioriteret orden, hvilket betyder, at kan afgørelsen træffes ud fra punkt 1, går man ikke videre til punkt 2. Eksempel Vælger en person at udleje den danske helårsbolig for en periode på to år, er han fortsat fuld skattepligtig til Danmark efter interne danske regler. Personen bosætter sig i Italien, hvor han og familien har købt sig en helårsbolig. Familien har foreløbig valgt kun at være bosat i Italien i to år, hvor manden har fået en tidsbegrænset ansættelse. Der indtræder fuld skattepligt til Italien efter reglerne for derboende personer. Den ful-

10 8 Flytning til udlandet Aalbæk Gl. Kro. Kro siden 1818 de skattepligt til to lande betyder, at der foreligger dobbeltdomicil. Dobbeltdomicilkonflikten skal da løses efter den dansk-italienske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Da boligen i Danmark er udlejet for en periode på to år, har familien alt andet lige ikke længere en fast bolig til rådighed i Danmark. Derimod har de en helårsbolig til rådighed i Italien, hvilket betyder, at Italien er domicilland (det skattemæssige hjemsted), og Danmark er kildeland. Havde den samme familie derimod valgt, at de ikke ville udleje den danske helårsbolig, ville dobbeltdomicilkonflikten herefter skulle løses ud fra kriteriet om de stærkeste personlige og økonomiske interesser. I eksemplet, hvor familien er flyttet med, og manden tillige arbejder i Italien, vil centrum for livsinteresserne være i Italien, og Italien vil derfor være domicilland og Danmark kildeland. Et af de tungtvejende elementer i kriteriet centrum for livsinteresser er, hvor en eventuel ægtefælle og mindreårige børn opholder sig. Hvis den ene ægtefælle flytter til udlandet, uden at dette står i forbindelse med samlivsophævelse, vil den fraflyttede ægtefælle i de allerfleste tilfælde fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark, og Danmark vil være domicilland. Hvis ægtefællens forbliven i Danmark er af midlertidig karakter, eksempelvis til skoleåret er slut for børnene, vil den fulde danske skattepligt for den fraflyttede ægtefælle ofte ophøre på fraflytningstidspunktet, selv om der fortsat disponeres over en dansk helårsbolig, idet der her er tale om et mellemstadium, indtil hele familien flytter, og helårsboligen så sælges eller udlejes uopsigeligt i en periode på mindst tre år. Vælger den nu fraflyttede familie at beholde huset, herunder udleje det i en periode på mindre end tre år, vil den fulde danske skattepligt efter interne regler normalt bestå, men Danmark vil efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten typisk ikke længere være domicilland. Foto Danske Kroer & Hoteller Domicillandets beskatningsret Personens domicilland har ret til at beskatte globalindkomsten, det vil sige personens samlede indkomster. Når Danmark har status som domicilland, er personen skattepligtig af sin globalindkomst, og Danmark er forpligtet til at give lempelse efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten for de indkomster, som kildelandet er tillagt beskatningsretten til. De fleste danske dobbeltbeskatningsoverenskomster medfører, at Danmark skal give lempelse efter kreditmetoden, hvilket betyder, at der maksimalt kan gives lempelse for den i udlandet betalte skat. Er den lempelsesberettigede indkomst løn, kan personen dog vælge at få eksemptionslempelse efter en intern dansk regel, når en række betingelser er opfyldt. Eksemptionslempelse betyder, at der gives et nedslag i den danske skat svarende til den

11 Flytning til udlandet 9 del af den beregnede skat, der falder på den udenlandske lønindkomst (løn for arbejde udført uden for Danmark, Færøerne og Grønland). Den udenlandske nettolønindkomst bliver da reelt ikke undergivet dansk skattebetaling, men lønnen skal alligevel selvangives og indgå i den danske skatteberegning af hensyn til progressive statsskatter og personfradrag, ligesom eventuelle nettorenteudgifter fragår i den udenlandske indkomst. Kildelandets beskatningsret Det land, som efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst har fået status som kildeland, må kun beskatte indkomst af derværende kilder, og i øvrigt er det et krav, at beskatningsretten er tillagt kildelandet efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Har Danmark status som kildeland, kan der kun ske dansk beskatning af indkomst af danske kilder, og kun i det omfang beskatningsretten er tillagt Danmark i henhold til den indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst. Tre typiske eksempler på dansk kildelandsbeskatning er fast ejendom beliggende i Danmark, bestyrelseshonorar fra et dansk selskab og aktieudbytte fra et dansk selskab. Hvis det i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med domicillandet er anført, at Danmark kun må beskatte udbytte med eksempelvis 15 %, da er det den maksimale skat, som Danmark kan opkræve, selv om personen fortsat er fuldt skattepligtig til Danmark. Når Danmark er kildeland, er der kun skattemæssigt fradrag for de udgifter, der vedrører de indtægter, som beskattes i Danmark. Ingen dobbeltbeskatningsoverenskomst med tilflytningslandet Bosætter man sig i et land, som Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, skal personens globalindkomst fortsat selvangives i Danmark. I så fald giver de interne danske regler to lempelsesmuligheder for eventuel dobbeltbeskatning. Den ene lempelsesmulighed er kreditmetoden, hvor man ved den danske skatteberegning bliver godskrevet de i udlandet betalte skatter, dog højst et beløb svarende til den del af den danske skat, som forholdsmæssigt falder på den udenlandske nettoindkomst. Resultatet bliver derfor, at den samlede skattebetaling mindst svarer til fuld dansk skat. Den anden lempelsesmulighed er eksemptionsmetoden, hvor den udenlandske indkomst skal selvangives og medtages ved skatteberegningen af hensyn til personfradraget, de progressive statsskatter mv. Der gives herefter et nedslag i den danske skat med et beløb svarende til den udenlandske nettoindkomsts andel af den samlede beregnede skat. Eksemptionsmetoden kan kun anvendes på løn i ansættelsesforhold, og en række betingelser skal være opfyldt, for at man kan få denne lempelse. Betingelserne er i hovedtræk følgende: Mindst 6 måneders ophold i udlandet (uden for Danmark, Færøerne og Grønland). Ferie og fridage i Danmark må højst udgøre 42 dage inden for enhver 6-måneders-periode. Enhver form for arbejde i Danmark afbryder udlandsopholdet, dog er det muligt at foretage afrapportering og lignende, der direkte vedrører udlandsarbejdet. Afrapporteringsdage medregnes i de 42 dage. Der gælder særlige regler for offentligt ansatte. Konsekvenser af skattepligtsophør og domicilskift Ved ophør af fuld dansk skattepligt eller skift af skattemæssigt domicil, hvor Danmark får status som kildeland, skal personens globalindkomst ikke længere selvangives i Danmark. Skattepligtsophøret eller domicilskiftet betyder også, at personen skal beskattes af visse kapitalgevinster mv., ligesom der kan blive tale om efterbeskatning af visse pensionsindbetalinger. Aktier og anparter Aktier og anparter anses skattemæssigt for afstået på tidspunktet for skattepligtsophøret eller skift af domicil til udlandet. Der kan også blive tale om beskatning af

12 10 Flytning til udlandet optioner, der giver ret til at tegne eller købe aktier. I det følgende omtales reglerne om optioner ikke nærmere. Hovedreglen er, at kun personer, der har været fuldt skattepligtige til Danmark i mindst syv år inden for de seneste 10 år forud for skattepligtsophøret, er omfattet af reglerne om fraflytningsbeskatning. Beskatning forudsætter endvidere, at personen ejer aktier med en kurs værdi på mindst kr. Dog vil der altid ske beskatning, hvis aktiernes anskaffelsessum er negativ som følge af, at aktierne er erhvervet ved en skattefri omdannelse af en personlig virksomhed til selskab. For ægtefæller gælder grænsen på kr. for hver ægtefælle. Har den ene ægtefælle aktier med en kursværdi på kr., er disse aktier omfattet af fraflytningsbeskatning, selv om den anden ægtefælle ingen aktier har. Der skal opgøres en urealiseret avance af personens samlede aktiebeholdning, og som salgssum anvendes aktiernes kursværdi på fraflytningstidspunktet. Avancen skal selvangives, og sammen med selvangivelsen skal der indsendes en oversigt over aktiebeholdningen. Der beregnes skat af den opgjorte urealiserede aktieavance, og der ydes rentefri henstand med skattebetalingen. Ved fraflytning til et land, der ikke er omfattet af den nordiske bistandsoverenskomst eller EU s inddrivelsesdirektiv, er henstand med betaling af fraflytterskat betinget af, at der stilles betryggende sikkerhed. Flytter man derimod til et EU-land mv., skal der ikke stilles sikkerhed for henstandsskatten. Der er fremsat lovforslag om, at det er det aktuelle bopælsland, der er afgørende for sikkerhedsstillelse. Det betyder, at ved videreflytning til et andet land kan der henholdsvis blive tale om sikkerhedsstillelse eller bortfald af allerede stillet sikkerhed. Den skat, der er opgjort ved fraflytningen (henstands saldoen), kan nærmest karakteriseres som en gæld til SKAT. Der skal afdrages på henstandssaldoen ved følgende dispositioner: Udlodning af udbytte Andre udlodninger og dispositioner, der reducerer aktiernes værdi Ydelse af lån til aktionæren mfl. Salg af aktier. Der skal hvert år indgives en dansk selvangivelse, så længe personen har en positiv henstandssaldo. Selvangivelsesfristen er den 1. juli i året efter indkomståret. Afdrag på henstandssaldoen skal betales til SKAT senest den 20. oktober i året efter udbytteudlodningen, aktiesalget mv. Agerskov Kro. Kongelig privilegeret kro 1767 Foto Danske Kroer & Hoteller

13 Flytning til udlandet 11 Det er en betingelse for henstand med fraflytterskatten, at der såvel i fraflytningsåret som i de følgende år selvangives rettidigt. Fordringer og finansielle kontrakter Ved ophør af fuld dansk skattepligt eller skift af skattemæssigt domicil til udlandet betragtes fordringer og finansielle kontrakter som afstået til værdien på fraflytningstidspunktet. Reglerne omfatter de fordringer mv., hvor en gevinst ved afståelse eller indfrielse vil medføre en avancebeskatning. Hovedreglen er, at beskatning kun skal ske for personer, der har været fuldt skattepligtige til Danmark i en eller flere perioder på i alt mindst 7 år inden for de sidste 10 år forud for fraflytningen. Fraflytningsbeskatning skal i øvrigt kun ske, hvis personens beholdning af fordringer og finansielle kontrakter har en kursværdi på fraflytningstidspunktet på mindst kr. For ægtefæller gælder grænsen på kr. for hver ægtefælle. Har den ene ægtefælle aktier finansielle kontrakter med en kursværdi på kr., er disse kontrakter omfattet af fraflytningsbeskatning, selv om den anden ægtefælle ingen fordringer eller finansielle kontrakter har. Der skal ved fraflytningen udarbejdes en beholdningsoversigt, og den opgjorte avance skal selvangives. Blåstemplede fordringer, som personen har erhvervet inden den 27. januar 2010, skal ikke indgå i beholdningsoversigten. Der kan opnås henstand med betaling af fraflytterskatten, når gevinst eller tab skal opgøres efter realisationsprincippet. Henstanden er rentefri. Ved fraflytning til et land, der ikke er omfattet af den nordiske bistandsoverenskomst eller EU s inddrivelsesdirektiv, er henstand med betaling af fraflytterskat betinget af, at der stilles betryggende sikkerhed. Flytter man derimod til et EU-land mv., skal der ikke stilles sikkerhed for henstandsskatten. Der er fremsat lovforslag om, at det er det aktuelle bopælsland, der er afgørende for sikkerhedsstillelse. Det betyder, at ved videreflytning til et andet land kan der henholdsvis blive tale om sikkerhedsstillelse eller bortfald af allerede stillet sikkerhed. Der skal betales afdrag på henstandssaldoen ved afståelse og indfrielse af de pågældende fordringer og finansielle kontrakter. Der skal hvert år indgives en dansk selvangivelse, så længe personen har en positiv henstandssaldo. Selvangivelsesfristen er den 1. juli i året efter indkomståret. Afdrag på henstandssaldoen skal betales til SKAT senest den 20. oktober i året efter afståelsen eller indfrielsen af fordringen eller den finansielle kontrakt. Afskrivningsberettigede aktiver i udlandet Der skal ske beskatning af genvundne afskrivninger på aktiver, der befinder sig i udlandet, når den fulde danske skattepligt ophører eller ved skift af skattemæssigt domicil. Fraflytningsbeskatningen gælder kun for de aktiver, som Danmark efter fraflytningen ikke har beskatningsretten til. Hvis aktiverne indgår i et fast driftssted i Danmark, eller der er tale om en fast ejendom beliggende i Danmark, skal der ikke ske beskatning. De udenlandske aktiver anses for afstået til handelsværdien på fraflytningstidspunktet, dog højst et beløb svarende til anskaffelsessummen. Det betyder, at der kun sker beskatning af genvundne afskrivninger, hvorimod en avance på en fast ejendom ikke beskattes. Der kan ikke opnås henstand med den beregnede fraflytterskat. Pensionsordninger Ved skattepligtsophør skelnes mellem pensionsordninger oprettet i ansættelsesforhold og privattegnede pensionsordninger. Pensionsordninger oprettet i ansættelsesforhold Der kan blive tale om efterbeskatning af en del af pensionsindbetalingerne på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, hvis der er foretaget ekstraordinært store indbetalinger i fraflytningsåret og de fire foregående år. For hovedaktionærer gælder dog en 10-års-regel. Efterbeskatningen gælder for ratepensioner og pensionsordninger med løbende udbetalinger (livrenter).

14 12 Flytning til udlandet Efterbeskatning skal ske, hvis pensionsindbetalingerne vilkårligt er forøget i 5-års-perioden (hovedaktionærer dog 10-års-perioden). Der kan dog aldrig blive tale om efterbeskatning af den del af pensionsindbetalingen i det enkelte år, der maksimalt udgør 20 % af årets lønindtægt, inklusive pensionsindbetalingen fra arbejdsgiveren og værdi af fri bil mv. Privattegnede pensionsordninger For privattegnede livsvarige livrenter kan der blive tale om omberegning af allerede foretagne fradrag for indbetalinger. Dette gælder, hvis der er aftalt en indbetalingsperiode på 10 år, hvor den årlige indbetaling er større end det såkaldte opfyldningsfradrag. Fra og med indkomståret 2010 gælder der ikke en bindingsperiode på 10 år for indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter, idet det årlige fradrag maksimalt kan udgøre kr. (2010). Selvstændigt erhvervsdrivendes indbetaling på en såkaldt 30-procents-ordning er ikke omfattet af reglerne om efterbeskatning eller omberegning af foretagne fradrag. Det samme gælder indbetalinger på de såkaldte ophørspensioner ved salg af virksomhed. Fritagelse for pensionsafkastskat Personer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, eller som efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet, skal ikke betale skat af pensionsafkast. Der skal indsendes en blanket til SKAT Maribo om fritagelse for pensionsafkastskat. Selvangivelse for fraflytningsåret Selvangivelsen for fraflytningsåret skal indsendes enten 1. maj eller 1. juli (de almindelige tidsfrister) i året efter fraflytningsåret. Selvangivelsen for fraflytningsåret skal omfatte indkomsten fra 1. januar frem til skattepligtsophøret mv. Der skal ske fuld periodisering af renteindtægter og renteudgifter. For andre indkomster er det normalt en betingelse, at der er erhvervet endelig ret til beløbet inden fraflytningen. Løn og feriepenge mv., der er optjent inden udrejsen, skal dog medtages på selvangivelsen, selv om udbetaling af beløbene først sker senere. Ved ophør af fuld dansk skattepligt skal skattepligtige indkomster og fradragsberettigede udgifter omregnes til helårsbeløb. Omregningen sker af hensyn til personfradraget og de progressive statsskatter. Ved omregning til helårsindkomst kan man vælge mellem den faktisk konstaterede indkomst i hele året eller den teoretiske helårsindkomst, hvilket vil sige den selvangivne indkomst omregnet til et helt år ud fra antal skattepligtsdage. Der skal naturligvis kun betales skat af den indkomst, der faktisk er optjent inden fraflytningen (delårsindkomsten). Hvis personen fortsat er fuldt skattepligtig til Danmark efter interne danske skatteregler, men skattemæssigt hjemmehørende i udlandet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og det nye bopælsland, skal der ikke ske omregning af delårsindkomsten til helårsindkomst. Begrænset dansk skattepligt Uanset om den fulde danske skattepligt er ophørt ved fraflytningen, eller personen fortsat er fuld skattepligtig til Danmark, men skattemæssigt hjemmehørende i udlandet, kan der være indkomster, som skal selvangives i Danmark. Det gælder eksempelvis indkomst fra udlejning af fast ejendom beliggende i Danmark, ejendomsværdiskat af et dansk sommerhus og bestyrelseshonorar fra et dansk selskab. En række andre indkomster fra Danmark kan også være omfattet af dansk skattepligt, hvilket blandt andet afhænger af en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og det nye bopælsland. Selvangivelsen for begrænset skattepligtige personer skal anvendes, hvis den fulde danske skattepligt er ophørt ved fralytningen. Er personen fortsat omfattet af fuld dansk skattepligt, skal den almindelige selvangivelse for fuldt skattepligtige personer anvendes, også selv om Danmark ikke kan beskatte globalindkomsten, fordi det nye bopælsland efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst er personens domicilland.

15 Flytning til udlandet 13 Foto Johnny Madsen / Scanpix Bromølle Kro. Kongelig bevilling 1198

16 14 Flytning til Danmark Personer bosat i udlandet, som erhverver en dansk helårsbolig, bliver ikke fuldt skattepligtige, før de tager ophold i Danmark. Kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende er muligt, uden at den fulde danske skattepligt indtræder. Kortvarige erhvervsmæssige ophold i Danmark medfører derimod, at der som altovervejende hovedregel indtræder fuld dansk skattepligt. Indtræden af fuld dansk skattepligt Bedømmelsen af, om en person er omfattet af fuld dansk skattepligt eller ej, når der rådes over en helårsbolig i Danmark, er forskellig, afhængig af om der er tale om flytning til Danmark eller flytning fra Danmark. Ved flytning fra Danmark til udlandet er den altovervejende hovedregel, at hvis helårsboligen ikke sælges eller udlejes uopsigeligt for udlejer i mindst tre år, ophører den fulde danske skattepligt efter interne regler ikke. Derimod kan en i udlandet bosiddende person erhverve sig en helårsbolig i Danmark, uden at der Bromølle Kro. Kongelig bevilling 1198 Foto Kaspar Wenstrup / Scanpix indtræder fuld dansk skattepligt, hvis boligen kun benyttes til kortvarige ferieophold i Danmark. Kortvarige ferieophold Erhverver en person, der er bosiddende i udlandet, og som ikke er fuldt skattepligtig til Danmark, en dansk helårsbolig, bliver personen først omfattet af fuld dansk skattepligt, når han tager ophold i Danmark. Kortvarige ophold i Danmark på grund af ferie eller lignende betragtes ikke som ophold, der konstituerer fuld skattepligt. Ifølge administrativ praksis anses et uafbrudt ophold i Danmark af en varighed på mere end tre måneder eller samlede ophold, der overstiger 180 dage inden for en periode på 12 måneder, ikke for kortvarigt ophold. Ved beregning af opholdets varighed medregnes ethvert påbegyndt døgn som et fuldt døgn. Overskrides en af disse grænser, indtræder der fuld dansk skattepligt, selv om personen kun har holdt ferie og fridage i Danmark. Den administrative praksis om, at der ikke indtræder fuld dansk skattepligt, når personen kun opholder sig kortvarigt i Danmark på grund af ferie eller lignende, betyder eksempelvis, at et ægtepar, der har været bosat i udlandet i en årrække, kan anskaffe sig en dansk helårsbolig, uden at der indtræder fuld dansk skattepligt. Det ses af og til, at den ene af ægtefællerne vælger at flytte til Danmark, mens den anden ægtefælle forbliver bosat i udlandet på grund af ansættelse i en udenlandsk virksomhed. Den ægtefælle, der flytter til Danmark, bliver naturligvis fuldt skattepligtig, men der indtræder ikke fuld dansk skattepligt for den ægtefælle, der forbliver boende i udlandet, når personen kun opholder sig kortvarigt i Danmark i forbindelse med ferie og fridage. Erhvervsmæssige ophold Den fulde danske skattepligt kan imidlertid indtræde straks fra begyndelsen af det første ophold efter erhvervelsen af den danske helårsbolig. Dette gælder, hvis personen under sit ophold i Danmark udøver erhvervsmæssig beskæftigelse. Fra praksis på området kan blandt andet nævnes følgende afgørelser:

17 Flytning til Danmark 15 En sygeplejerske, der var bosiddende i Schweiz, påtænkte at købe en andelsbolig i Danmark. Hun var ansat ved forskellige uddannelsesinstitutioner i Schweiz. Andelsboligen ville blive brugt i forbindelse med ferie. I ferieperioden ville hun gerne have mulighed for at udarbejde undervisningsmateriale til brug for arbejdet i Schweiz. Der ville maksimalt blive tale om 14 arbejdsdage (udarbejdelse af undervisningsmateriale i boligen) i Danmark om året. Det daværende Ligningsråd var af den opfattelse, at der ikke ville indtræde fuld dansk skattepligt. Tog sygeplejersken derimod arbejde på et dansk hospital i maksimalt en måned om året, ville der indtræde fuld dansk skattepligt, når et sådant arbejde blev påbegyndt. En person, der var bosat i Belgien og arbejdede der, påtænkte at foretage arbejdsrejser til Danmark i maksimalt 16 dage om året. Hustru og børn var flyttet til Danmark. Overnatning i Danmark i forbindelse med arbejdsrejserne ville ske på hotel. Skatterådet var af den opfattelse, at den fulde danske skattepligt ville indtræde første gang, han foretog en arbejdsrejse til Danmark. En person havde købt en dansk helårsbolig. Arbejdsmæssigt overvejede han at opholde sig i Danmark maksimalt 8 x 2 dage om året, hvor han skulle undervise. Skatterådet udtalte, at han ville blive fuldt skattepligtig til Danmark fra den første undervisningsdag. En person, der boede i Dubai, hvor familien tillige boede, overvejede at leje en ejerlejlighed i Danmark. Personen var eneejer af aktierne i et dansk holdingselskab, der ejede aktier i flere selskaber. Ejerlejligheden ønskede han og familien at anvende til ferieophold i Danmark i 4-8 uger om året. Han ville dog under opholdene i Danmark deltage i bestyrelsesmøder fire gange om året. Landsskatteretten var af den opfattelse, at deltagelse i bestyrelsesmøderne ville have en sådan karakter, at der var tale om løbende personlig varetagelse af et erhverv. Konsekvensen heraf var, at den fulde danske skattepligt ville indtræde fra det tidspunkt, hvor han deltog i det første møde. Som det fremgår af den refererede praksis, er den altovervejende hovedregel, at erhvervsmæssig beskæftigelse i Danmark betyder, at den fulde danske skattepligt indtræder fra den første arbejdsdag, hvis man disponerer over en dansk helårsbolig. Dobbeltdomicil Indtræder der fuld dansk skattepligt, fordi opholdene i Danmark ikke kan karakteriseres som kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende, skal personen som udgangspunkt beskattes i Danmark af sin globalindkomst. Dette gælder ubetinget, hvis personen er bosat i et land, som Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Bor personen derimod i et land, som har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, skal det ud fra overenskomstens artikel om skattemæssigt hjemsted afgøres, hvilket land der er domicilland, og det andet land får status som kildeland. Der er tale om en konkret vurdering ud fra en række nærmere fastsatte kriterier, men som oftest vil domicillandet være der, hvor personens centrum for livsinteresser er, når personen har en fast bolig til rådighed i begge lande. Domicillandet må beskatte personen af globalindkomsten, mens kildelandet kun må beskatte indkomst af kilder der, og kun i det omfang beskatningsretten er tillagt kildelandet i medfør af dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Indtræden af fuld dansk skattepligt, hvor Danmark efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst har status som kildeland, får dermed som hovedregel ingen alvorlige skattemæssige konsekvenser, men de skattemæssige forhold bør dog nøje overvejes, inden man bringer sig i denne skattemæssige situation. Beskatning i tilflytningsåret Selvangivelsen for tilflytningsåret skal omfatte globalindkomsten fra datoen for indtræden af fuld dansk skattepligt eller domicilskift og indtil indkomstårets udløb. Indkomsten i tilflytningsåret opgøres efter almindelige danske skatteregler. Der skal dog laves en periodisering af renteindtægter og renteudgifter, således at kun de indtægter og udgifter, der vedrører skattepligtsperioden, bliver undergivet dansk beskatning. For andre indkomster er hovedreglen, at det afgørende

18 16 Flytning til Danmark for skattepligten er retserhvervelsestidspunktet. Når den fulde danske skattepligt indtræder, vil indkomsten omfatte en kortere periode end et år. Det betyder, at de skattepligtige indkomster og fradragsberettigede udgifter skal omregnes til helårsbeløb. Omregningen sker af hensyn til personfradraget og de progressive statsskatter. Ved omregning til helårsindkomst kan man vælge mellem den faktisk konstaterede indkomst i hele året eller den teoretiske helårsindkomst, hvilket vil sige den selvangivne indkomst omregnet til et helt år ud fra antal skattepligtsdage. Der skal naturligvis kun betales skat af den faktiske indkomst fra skattepligtens indtræden (delårsindkomsten). Indgangsværdier Ved indtræden af fuld dansk skattepligt eller når en person bliver skattemæssigt hjemmehørende i Danmark (domicilland) efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal der fastsættes indgangsværdier for de aktiver og passiver, som personen ejer, og som ikke allerede er omfattet af dansk skattepligt. Som hovedregel anses aktiver og passiver for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet. For afskrivningsberettigede aktiver gælder særlige regler for fastsættelse af indgangsværdier. Fastsættelse af indgangsværdi gælder også for aktier, finansielle kontrakter mv., der tidligere har været omfattet af dansk fraflytningsbeskatning, og som personen fortsat ejer på tidspunktet for genindtræden af fuld dansk skattepligt. Der skal dog ske en regulering af handelsværdien, og den resterende henstandssaldo bortfalder. Pensionsordninger oprettet i udlandet Ved skattebegunstigede pensionsordninger (ratepensioner, pensionsordninger med løbende udbetalinger og kapitalpensioner) forstås, at der skattemæssigt er fradragsret for indbetalinger til pensionen. Indbetaler arbejdsgiveren på en skattebegunstiget pensionsordning, er medarbejderen ikke skattepligtig af indbetalingen (bortseelsesret). Fra og med den 1. januar 2008 blev de danske skattebegunstigelsesregler for pensionsordninger udvidet til også at omfatte indbetalinger på pensionsordninger oprettet inden for EU/EØS (undtagen Liechtenstein). Den altovervejende hovedregel er, at der kun opnås fradragsret eller bortseelsesret, hvis den udenlandske pensionsordning svarer til skattebegunstigede danske pensionsordninger. Der gælder dog lidt lempeligere krav i en tidsbegrænset periode, hvis en person flytter til Danmark og har oprettet pensionsordningen, mens han var bosat i udlandet. Skattebegunstigede udenlandske pensionsordninger Der er mulighed for fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger til pensionsordninger, der er oprettet i et pensionsinstitut i andet EU-land eller EØS-land (undtagen Liechtenstein). Fradragsretten eller bortseelsesretten forudsætter, at en række betingelser til såvel pensionsordningen, pensionsinstituttet og pensionsopspareren er opfyldt. Disse betingelser er i hovedtræk følgende: Pensionsordningen skal svare til en dansk skattebegunstiget ordning, det vil sige aldersbetingelser, krav til indsættelse af begunstigede mv. Pensionsinstituttet skal opfylde de samme krav til indberetninger og indeholdelse af skatter og afgifter som danske pensionsinstitutter. Pensionsopspareren skal underskrive en erklæring om, at han indvilliger i at betale skat eller afgifter til Danmark af pensionsudbetalingerne. For at opnå fradragsret eller bortseelsesret for arbejdsgiverindbetalinger skal pensionsordningen godkendes af Skattecenter Maribo. På SKATs hjemmeside findes en blanket, som skal udfyldes og indsendes sammen med en kopi af pensionsaftalen. Det løbende afkast af pensionsordningen beskattes med 15 % pensionsafkastskat ligesom pensionsordninger oprettet i danske pensionsinstitutter. Personer, der flytter til Danmark og som har oprettet en pensionsordning i et pensionsinstitut i et andet

19 Flytning til Danrmark 17 EU-land eller EØS-land (undtagen Liechtenstein), kan fortsætte med at indbetale på pensionen med fradragsret eller bortseelsesret i op til 60 måneder. I denne periode skal der ikke betales dansk pensionsafkastskat af værditilvæksten. Det er et krav, at pensionsordningen godkendes af Skattecenter Maribo. Betingelserne for godkendelse er ikke helt så strenge som generelt ved tegning af udenlandske pensionsordninger. Betingelserne er i hovedtræk følgende: Pensionsordningen er oprettet i et andet EU-land eller EØS-land på et tidspunkt, hvor personen ikke var fuldt skattepligtig eller skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. Indbetalinger til pensionsordningen gav fradragsret eller bortseelsesret på det tidspunkt, hvor ordningen blev oprettet. Personen eller dennes arbejdsgiver har betalt til ordningen i mindst et år, før skattepligten til Danmark indtrådte. Tylstrup Kro. Kro siden Kongelig privilegeret kro 1834 Foto Danske Kroer & Hoteller

20 18 Flytning til Danmark Personen har ikke inden for de sidste tre år før flytning til Danmark været omfattet af fuld eller begrænset skattepligt (gælder dog ikke fast ejendom, udbytte og royalty) til Danmark. Pensionsordningen skal ligne danske ordninger, hvilket blandt andet betyder, at ordningen skal have karakter af en pension, der kommer til udbetaling ved normal pensionsalder eller invaliditet mv., opsparingen skal være adskilt fra personens øvrige formue, og der må ikke kunne disponeres over pengene. Fradrag i medfør af en dobbeltbeskatningsoverenskomst I nogle dobbeltbeskatningsoverenskomster er der indsat en bestemmelse om skattebegunstigelse af indbetalinger til visse pen sionsordninger i det andet land. Det drejer sig om dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Storbritannien, Schweiz, Holland og grænsegængeraftalen med Sverige. Sådanne pensionsordninger er ikke omfattet af ovenstående regler og skal heller ikke forhåndsgodkendes af Skattecenter Maribo. Tylstrup Kro. Kro siden Kongelig privilegeret kro 1834 Foto Danske Kroer & Hoteller Andre udenlandske pensionsordninger Pensionsordninger, som ikke er eller kan godkendes af SKAT, er ikke skattebegunstigede. Det betyder, at der ikke ved opgørelsen af den danske indkomst er fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne. Disse pensionsordninger kan skattemæssigt kategoriseres i to hovedgrupper. Den ene hovedgruppe omfatter de ordninger, hvor der formodentlig ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne. Ved indtræden af fuld dansk skattepligt er den årlige værditilvækst skattepligtig som kapitalindkomst. Udbetalinger fra pensionsordningen er skattefri, hvis personen kan dokumentere, at der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne. Den anden hovedgruppe omfatter pensionsordninger, hvor der i udlandet har været fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne. Ved indtræden af fuld dansk skattepligt skal der betales pensionsafkastskat på 15 % af den løbende værditilvækst. Udbetalinger fra pensionsordningen er skattepligtige. Har personen indbetalt på pensionsordningen, efter at han er blevet fuldt skattepligtig til Danmark, er den del af udbetalingerne dog skattefri, idet der ikke har været fradragsret for indbetalingen. Ved indtræden af fuld dansk skattepligt, hvor man er ejer af en udenlandsk pensionsordning, er det derfor vigtigt at undersøge, hvilken kategori pensionsordningen tilhører. Der er normalt pligt til at oplyse SKAT om, at man er ejer af en udenlandsk pensionsordning.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

/S Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab

/S Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Skatteinformation januar 2007 STATSAUTORISERET REVISOR A /S Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Andrupsgade 4 II. 7620 Lemvig. Telefon 96 900 300. Telefax 97 81 06

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Skatteinformation januar 2007 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk Forord Globaliseringen har stadig større

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009 Tab på børsnoterede

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

FORÅRSPAKKE 2.0. Juni 2009. Kreston danmark. Det konstruktive alternativ:

FORÅRSPAKKE 2.0. Juni 2009. Kreston danmark. Det konstruktive alternativ: FORÅRSPAKKE 2.0 Juni 2009 Det konstruktive alternativ: Kreston danmark Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere