Særlige risici ved værdipapirhandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige risici ved værdipapirhandel"

Transkript

1 Særlige risici ved værdipapirhandel

2 2 Bemærk Dette informationsskrift er baseret på den tyske brochure Besondere Risiken im Effektenhandel fra Schweizerische Bankiervereinigung, Basel, udgave fra Oversættelsen til dansk er sket på foranledning af Sydbank (Schweiz) AG.

3 Indhold Side Afsnit Indledning Forretningstyper med særlig risiko Optionsforretninger Terminsforretninger: Forward og futures Strukturerede produkter Produkter til finansiering eller overførsel af risici Yderligere information Alternative (ikke traditionelle) investeringer Investeringer i Emerging Markets Bilag Begreber

4 Hvad drejer det sig om Den schweiziske lov om børs- og værdipapirhandel (Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel vom 24. März 1995) har siden den 1. februar 1997 været bestemmende for den erhvervsmæssige handel med værdipapirer. Ifølge denne lov skal værdipapirhandlere oplyse deres kunder om forretningstyper og investeringer, der kan være forbundet med særlige risici. Du kan finde disse informationer i denne brochure. 1 Hvad er værdipapirer? Med værdipapirhandler menes i denne brochure din bank. Værdipapirer og deres risici Værdipapirer er standardiserede værdipapirer og rettigheder, der er egnede til handel i stor mængde, som f.eks. aktier, obligationer, investeringsandele og derivater. De tilbydes offentligt, i ensartet form og stykstørrelse, eller sælges til mere end 20 kunder. 2 Hvad er derivater? Derivater er finansielle instrumenter, hvis pris afledes af aktiver (underliggende aktiver), som aktier, obligationer, ædelmetaller og andre råvarer, af referencesatser, som valutaer, renter og indekser, eller af kredit- og skadesbegivenheder. 3 Ved en aktieoption er aktien f.eks. det underliggende aktiv, hvoraf optionens værdi afledes. De følgende kapitler i brochuren beskriver forskellige typer af derivater ud over optioner især terminsforretninger og strukturerede produkter. 4 Hvad skal du være særligt opmærksom på ved værdipapirhandel? Handel med værdipapirer og især derivater er forbundet med finansielle risici. Som afledte finansielle instrumenter er derivater undertiden sammensat af forskellige elementer, og derfor er de ikke altid lige lette at forstå. Det gælder ikke mindst for eksotiske optioner. I denne brochure beskriver vi disse finansielle instrumenter og de dermed forbundne risici. Den erstatter dog ikke udstedernes og værdpapirhandlernes produktbeskrivelser. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte din værdipapirhandler. 5 Er der ubegrænsede risici? I princippet skal der skelnes mellem finansielle instrumenter med begrænset risiko og finansielle instrumenter med ubegrænset risiko. Køber du aktier eller optioner, løber du en begrænset risiko. I værste fald taber du din investerede kapital og opnår intet afkast. 6 I modsætning hertil er der visse derivater, hvor du eventuelt skal efterbetale flere penge end det investerede beløb. En sådan efterbetalingspligt kan være flere gange større end købsprisen. Til produkter med ubegrænset risiko hører især: 7 at sælge (skrive) en call-option uden dækning at sælge (skrive) en put-option at indgå en terminsforretning. 4

5 Hvad skal værdipapirhandleren oplyse dig om? Du har krav på information Ifølge den schweiziske lov om børs- og værdipapirhandel skal en værdipapirhandler oplyse sine kunder om de risici, der er forbundet med en forretningstype. 8 Hvornår kan du give afkald på oplysninger? Informationspligten retter sig efter kundens erfaringer og viden. Værdipapirhandleren skal oplyse om forretningstyper med et øget risikopotentiale eller en kompleks risikoprofil, ikke om de specifikke risici ved enkelte værdipapirforretninger. Grænser for oplysningspligten Du kan give afkald på oplysninger fra din værdipapirhandler, hvis du er bekendt med risiciene ved en forretningstype Hvad skal værdipapirhandleren ikke oplyse dig om? Værdipapirhandleren behøver ikke oplyse dig om almindelige risici. Sådanne risici bliver ikke behandlet i denne brochure. Almindelige risici er især: 11 Risici ved almindelige, udbredte finansielle instrumenter, som aktier, obligationer og kollektive investeringer (f.eks. investeringsbeviser) Debitor (udsteder) kan f.eks. komme i finansielle vanskeligheder og blive insolvent (soliditets- og delkredererisici). 12 Landerisici En landerisiko kan opstå, hvis et land begrænser værdipapirers omsættelighed, f.eks. ved økonomiske sanktioner eller begrænsninger af valutahandlen. 13 Betalingsrisici Der er tale om en betalingsrisiko (settlement risk), når du ved køb af et værdipapir skal betale købsprisen forud, men først får titlen senere. I så fald løber du den risiko, at du betaler købsprisen, men ikke modtager eller ikke rettidigt modtager de købte værdipapirer. Der er den samme risiko i det modsatte tilfælde, hvor du må levere værdipapirer, som du har solgt, uden dog samtidig at modtage købsprisen. Betalingsrisici forekommer især på Emerging Markets (jf. afsnit 209). 14 5

6 Risici ved anbringelse af finansielle instrumenter Finansielle instrumenter anbringes enten i ind- eller udland. Som regel anbringes de der, hvor de fortrinsvis handles, og der hvor de gældende bestemmelser finder anvendelse. Bliver din værdipapirhandler insolvent, kan de finansielle instrumenter, som er deponeret hos ham, ifølge schweizisk lov ikke indgå i konkursboet, men skal derimod overføres til dig. En konkurs kan dog medføre, at overførslen af de finansielle instrumenter til dig eller en anden værdipapirhandler trækker ud. Hvis et tredje anbringelsessted bliver insolvent, er de finansielle instrumenter, som din værdipapirhandler har deponeret hos et tredje anbringelsessted, ifølge loven i de fleste lande principielt også beskyttede. På mindre fremskredne markeder (jf. afsnit 196ff) kan det dog forekomme, at de finansielle instrumenter, som er deponeret hos et tredje anbringelsessted i et sådant land, indgår i konkursbeboet. 15 Likviditetsrisiko Ved likviditetsrisiko forstår man risikoen ved, at du ikke altid kan komme af med en investering til en rimelig pris. Hvis bestemte værdipapirer og derivater slet ikke eller kun vanskeligt kan sælges og til en meget lav pris, taler man om et illikvidt marked. Der er især risiko for illikviditet ved titler fra ikke børsnoterede eller mindre kapitaliserede aktieselskaber, ved investeringer med salgsbegrænsninger (sales restrictions) og endelig ved visse strukturerede produkter. 16 Ifølge den schweiziske lov om børs- og værdipapirhandel skal værdipapirhandleren ikke oplyse dig om de risici, som er forbundet med finansielle instrumenter i alternative (ikke traditionelle) investeringer og i tærskel- eller ulande (Emerging Markets). På grund af sådanne investeringers betydning redegør vi i anden del af denne brochure alligevel for de risici, der typisk forekommer på sådanne markeder (jf. afsnit 196ff). 17 Skattemæssige og retslige konsekvenser (f.eks. oplysningspligter) af værdipapirhandler er ikke del af denne brochure. Vi råder dig derfor til selv at søge information herom eller at få råd hos en fagmand. 18 Læs denne brochure grundigt igennem og spørg din rådgiver, hvis du har spørgsmål. 19 6

7 Hvilke rettigheder og pligter har du ved optionsforretninger? Første del: Forretningstyper med særlig risiko Optionsforretninger Som køber af en option må du indtil et bestemt tidspunkt (udløb) købe (call-option) af sælger eller sælge (put-option) en vis mængde af et underliggende aktiv til en forudbestemt pris (effektueringskurs [strike price]). Den pris, du betaler for denne rettighed, kaldes præmie. 20 Sælger (skriver) du en option, skal du, uafhængigt af det underliggende aktivs aktuelle kurs, indtil udløb sælge det underliggende aktiv til køber til effektueringskursen (call-option) eller købe det underliggende aktiv af køber (put-option), hvis han effektuerer optionen. 21 Hvad forstår man ved gearing ved en optionsforretning? Optionens pris er tæt forbundet med det underliggende aktiv. Enhver prisændring i det underliggende aktiv udløser en større prisændring i optionen (gearing [levarage effekt]). Således investerer du over gennemsnittet i det underliggende aktivs kursgevinst og kurstab. 22 Hvilke underliggende aktiver kan optioner referere til? Mulige underliggende aktiver til en option er især: aktiver som aktier, obligationer, ædelmetaller og andre råvarer referencesatser som valutaer, renter, indekser derivater eller vilkårlige kombinationer heraf. 23 Hvad er amerikanske optioner? Amerikanske optioner kan du principielt effektuere på enhver handelsdag indtil udløb. 24 Hvad er europæiske optioner? Europæiske optioner kan du kun effektuere på udløbsdagen, dvs. på et forudbestemt tidspunkt. Omsætteligheden på sekundærmarkedet (f.eks. på en børs) er dog principielt ikke begrænset. 25 Hvornår leveres in natura, hvornår betales kontant? Ved call-optioner med fysisk levering ( physical settlement ) kan du forlange, at den, som sælger (skriver) optionen, leverer det underliggende aktiv ved effektueringen. Ved put-optioner skal sælger købe det underliggende aktiv af dig. 26 Skal der ved optionen foretages en differenceafregning ( cash settlement ), har du kun krav på et pengebeløb. Dette svarer til differencen mellem effektueringskursen og dagskursen på det underliggende aktiv. 27 7

8 Hvornår er en option in the money out of the money at the money? En call-option er in the money, så snart den aktuelle kurs på det underliggende aktiv overstiger effektueringskursen. En put-option er in the money, når den aktuelle kurs på det underliggende aktiv kommer under effektueringskursen. Er en option in the money, har den en indre værdi. 28 En call-option er out of the money, så snart den aktuelle kurs på det underliggende aktiv kommer under effektueringskursen. En put-option er out of the money, når den aktuelle kurs på det underliggende aktiv overstiger effektueringskursen. Den har i dette tilfælde ingen indre værdi. 29 Er kursen på det underliggende aktiv identisk med effektueringskursen er optionen at the money, den har ingen indre værdi. 30 Hvad bestemmer en options værdi? Prisen på en option afhænger på den ene side af den indre værdi og på den anden side af den såkaldte tidsværdi. Sidstnævnte bestemmes af forskellige faktorer, bl.a. af optionens restløbetid og det underliggende aktivs udsvingsbånd (volatilitet). Tidsværdien afspejler optionens mulighed for at komme in the money. Tidsværdien er større ved optioner med lang løbetid, med stor volatilitet for det underliggende aktiv og ved optioner, som er at the money. 31 Hvilke typer af optioner findes der? Warrants er optioner i værdipapirform, som handles via eller uden for børsen. 32 Exchange-traded-optioner er ikke sikret i værdipapirform, men handles via børsen. 33 OTC-optioner (Over-the-Counter) udstedes ikke som værdipapirer og kan ikke handles på en børs. De aftales direkte mellem sælger og køber uden for børsen. Hvis du vil ophæve en sådan forretning før udløb (førtidig lukning), skal du indgå en tilsvarende modforretning med din modpart. OTC-optioner i ædelmetaller og valutaer som underliggende aktiver tilbydes offentligt som standardprodukter. Skræddersyede ( tailor-made ) OTC-optioner udformes derimod individuelt til den enkelte investor. 34 Hvad forstås ved marginsikkerhed? Sælger du en option, skal du i hele løbetiden deponere et tilsvarende antal underliggende aktiver eller andre sikkerheder. Størrelsen på denne sikkerhed (margin) fastsættes af værdipapirhandleren. For traded optioner foreskriver børsen en minimumsmargin. 35 8

9 Viser det sig, at marginsikkerheden er utilstrækkelig, kan værdipapirhandleren forlange yderligere sikkerheder fra dig (efterbetalingspligt [margin call]). 36 Hvilke risici løber du, når du køber en option? Værdien af din call-option reduceres generelt, når kursen på det underliggende aktiv falder. Værdien af din put-option forringes generelt, når kursen på det underliggende aktiv stiger. Jo mindre din option ligger in the money, desto større er principielt værdiforringelsen. I et sådant tilfælde stiger værdiforringelsen som regel markant, kort før restløbetiden er forbi. 37 Værdien af din call-option kan også falde, hvis kursen på det underliggende aktiv ændrer sig eller stiger. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis tidsværdien af din option falder, eller hvis udbud og efterspørgsel udvikler sig ufordelagtigt. Ved put-optioner forholder det sig lige omvendt. 38 Du må regne med, at din option taber i værdi, når løbetiden er ved at være forbi. Du lider så et tab svarende til den præmie, du betalte for optionen. 39 Hvilke risici løber du, når du sælger (skriver) en sikret call-option? Sælger du en call-option, og råder du over optionens underliggende aktiver, er der tale om en sikret call-option. Overstiger den aktuelle kurs på det underliggende aktiv effektueringskursen, mister du kursgevinsten, fordi du skal levere de underliggende aktiver til køber til effektueringskursen og ikke kan sælge disse til (højere) markedsværdi. Er der mulighed for, at optionen effektueres, må du kunne råde frit over de underliggende aktiver; disse må altså f.eks. ikke være pantsatte. Ellers løber du principielt de samme risici, som når du skriver en ikke sikret call-option (se nedenfor). 40 Hvilke risici løber du, når du sælger (skriver) en ikke sikret calloption? Sælger du en call-option uden at råde over de nødvendige underliggende aktiver, er der tale om en ikke sikret call-option. Ved optioner med fysisk levering svarer din tabsrisiko til kursdifferencen mellem den effektueringskurs, som køber betaler dig, og den kurs, som du skal betale for at skaffe de underliggende aktiver. Ved optioner med kontant afregning udgør differencen mellem effektueringskurs og kursen på det underliggende aktiv en tabsrisiko. 41 Da kursen på det underliggende aktiv kan overstige effektueringskursen betydeligt, er din tabsrisiko ubestemmelig og teoretisk set ubegrænset. 42 Især ved amerikanske optioner skal du regne med, at effektueringen også kan finde sted under meget ugunstige, tabsgivende markedsforhold. Hvis du er forpligtet til fysisk levering, kan det være meget dyrt eller endda umuligt at skaffe de underliggende aktiver. 43 9

10 Du skal være klar over, at et muligt tab kan overskride de sikkerheder (marginsikkerhed), som du har deponeret ved aftalens indgåelse eller efterfølgende, væsentligt. 44 Hvilke risici løber du, når du sælger (skriver) en put-option? Sælger du en put-option, skal du regne med betydelige tab, hvis kursen på det underliggende aktiv falder til under den effektueringskurs, som du skal betale sælger. Din tabsrisiko svarer til differencen mellem disse to værdier. 45 Sælger du en amerikansk put-option med fysisk levering, skal du overtage de underliggende aktiver til effektueringskursen, hvis køber effektuerer optionen. Dette gælder også, selvom det er vanskeligt, kun muligt med store tab eller endda umuligt at sælge de underliggende aktiver videre. 46 Der er risiko for tab, som kan overskride dine eventuelt deponerede sikkerheder (maginsikkerheder). I værste fald kan du tabe hele din investerede kapital. 47 Hvad er en afdækket option? Ved afdækkede optioner køber du et underliggende aktiv (en aktie, obligation eller valuta) og udsteder samtidig en call-option til den samme værdi. For dette modtager du en præmie. Præmien begrænser dit tab ved kurstab på det underliggende aktiv. På den anden side er din udsigt til gevinst af værditilvæksten op til optionens effektueringskurs begrænset. Ved en traditionel afdækket option skal du deponere det underliggende aktiv som sikkerhed. Du bliver således skriver. 48 Den syntetisk afdækkede option er baseret på en idé om at afbillede de traditionelle afdækkede optioner. Denne afbildning opnås dog kun med en transaktion. Det underliggende aktiv købes, og call-optionen skrives ved hjælp af derivater. Købsprisen på et sådant produkt svarer til kursen på det underliggende aktiv reduceret med den modtagne præmie for salget af call-optionen. Produktet sælges altså til en bedre pris i forhold til det underliggende aktiv. 49 Hvilke risici skal du være opmærksom på ved en afdækket option? Ved afdækkede optioner er der ingen afdækning mod kurstab på det underliggende aktiv. Når en call-option skrives (ved traditionel afdækket option) eller gennem provenuet, som er medregnet i produktprisen, når call-optionen skrives (ved syntetisk afdækket option), bliver et eventuelt kurstab i det underliggende aktiv knap så stort som ved en direkte investering i det underliggende aktiv. Optionspræmien begrænser altså et eventuelt kurstab på det underliggende aktiv. 50 På forfaldsdagen sker der enten en kontant udbetaling eller fysisk levering af det underliggende aktiv: Ligger kursen på det underliggende aktiv på udløbsdagen over effektueringskursen, får du ved optioner med kontant afregning udbetalt en bestemt sum penge

11 Ligger kursen på det underliggende aktiv under effektueringskursen, får du ved optioner med fysisk levering udleveret dette. I dette tilfælde bærer du hele det underliggende aktivs risiko. 52 Hvad er optionsstrategier? Køber du to eller flere optioner på det samme underliggende aktiv, som er forskelligt i optionstype (call eller put), mængde, effektueringskurs, udløbsdag eller den indgåede position (køb eller salg), er der tale om optionsstrategier. 53 På grund af utallige mulige kombinationer kan vi ikke detaljeret beskrive de risici, der kan opstå i enkelte tilfælde. Lad altid din værdipapirhandler oplyse dig grundigt om specifikke risici, før du indgår en sådan forretning. 54 Hvad er eksotiske optioner? Eksotiske optioner er i modsætning til de hidtil beskrevne almindelige call- og put-optioner (plain-vanilla-optioner) forbundet med yderligere betingelser og aftaler. De forekommer både som skræddersyede ( tailor made ) OTC-optioner og som warrants. 55 På grund af eksotiske optioners særlige udformning kan kursforløbet afvige markant fra kursforløbet for en plain-vanilla -option. 56 Du skal være klar over, at større transaktioner indtil umiddelbart før udløb kan udløse kursudsving, hvilket kan gøre optionen værdiløs. Informer dig altid grundigt om disse risici, før du beslutter dig for køb eller salg. 57 Der er ingen grænser for udformningsmulighederne for eksotiske optioner. De risici, der kan opstå i enkelte tilfælde, kan vi ikke beskrive udtømmende. 58 De nedenfor anførte eksempler på eksotiske optioner kan groft sagt opdeles i to kategorier: stiafhængige optioner samt optioner på flere underliggende aktiver. Hvad er stiafhængige optioner? Ved stiafhængige optioner har kursen på det underliggende aktiv ikke kun betydning på tidspunktet for udløb eller effektuering, i modsætning til plain-vanilla-optioner. Du skal derfor også inddrage kursudsvingene på det underliggende aktiv i optionens løbetid i dine investeringsovervejelser. Stiafhængige optioner er for eksempel: 59 11

12 Barrier-optioner Ved knock-in-barrier-optioner opnår du først optionsrettigheder, når kursen på det underliggende aktiv i løbet af en bestemt periode har nået en fastlagt grænse ( barrier ). Ved knock-out-barrieroptioner bortfalder dine optionsrettigheder, når kursen på det underliggende aktiv i løbet af denne periode når den fastlagte grænse. 60 Ligger denne grænse mellem kursen på det underliggende aktiv på det tidspunkt, hvor optionen er indgået, og effektueringskursen, er der tale om kick-in - eller kick-out -barrier-optioner. 61 Double-barrier-optioner har en øvre og nedre grænse og kan forekomme som knock-in eller knock-out barrier-optioner. 62 Køber du en barrier-option, skal du være klar over, at du først opnår optionsret ( knock-in - eller kick-in-option ), eller at denne optionsret fuldstændigt og uigenkaldeligt går tabt ( knock-out - eller kickout-option ), når kursen på det underliggende aktiv når barrier. 63 Payout-optioner Payout-optioner giver dig krav på et forud fastlagt, fast beløb. 64 Ved en digital eller binary option modtager du udbetalingen, når kursen på det underliggende aktiv i løbet af en bestemt periode en gang ( one-touch digital option ) eller præcis på udløbsdagen ( all-or-nothing-option ) når en fastlagt værdi. Beløbet ved onetouch digital optionen udbetales enten straks, når barrier er nået, eller først på udløbsdagen ( lock-in-option ). 65 Ved en lock-out-option modtager du kun det fastlagte beløb, hvis kursen på det underliggende aktiv ikke når den fastsatte barrier i en bestemt periode. 66 Sælger du en payout-option, skylder du det fastlagte beløb, hvis kursen på det underliggende aktiv når barrier ; dette gælder lige meget, om og hvor dybt optionen ved effektueringen ligger in the money. Det skyldige beløb kan derfor være væsentligt større for dig end optionens indre værdi

13 Asiatiske optioner Ved en asiatisk option beregnes en gennemsnitsværdi for en bestemt periode ud fra kursen på det underliggende aktiv. Denne værdi har ved average-rate-option til formål at opgøre værdien af det underliggende aktiv og ved average-strike-option at beregne effektueringsprisen. 68 Ved en average-rate-option kan gennemsnitsberegningen af kursen på det underliggende aktiv føre til, at optionen på udløbsdagen er væsentligt mindre værd for køberen og væsentligt mere værd for sælgeren end differencen mellem effektueringskursen og den aktuelle kurs på udløbsdagen. 69 Ved en average-strike-option kan den som gennemsnitsværdi beregnede effektueringskurs for en call-option være betydelig højere end den oprindeligt fastlagte kurs. Ved en put-option kan effektueringskursen tilsvarende blive dybere end den oprindeligt fastlagte. 70 Lookback-optioner Ved en lookback-option fastholdes det underliggende aktivs markedsværdi i en bestemt periode. 71 Ved en strike-lookback-option bestemmer det underliggende aktivs laveste værdi (call-option) eller højeste værdi (put-option) effektueringskursen. 72 Ved en price-lookback-option forbliver effektueringskursen uændret; ved beregning af optionsværdien for det underliggende aktiv fastholdes til gengæld den højeste værdi, hvis der er tale om en call-option eller den laveste værdi, hvis der er tale om en put-option. 73 Ved lookback-optioner kan både den opgjorte effektueringskurs og den opgjorte værdi af det underliggende aktiv afvige væsentligt fra de kurser, der gælder på udløbsdagen. Sælger du en sådan option, skal du være klar over, at disse altid effektueres til den mest ugunstige værdi for dig

14 Contingent-optioner Køber du en contigent-option, skal du kun betale præmien, hvis kursen på det underliggende aktiv i optionens løbetid (amerikansk option) eller på udløbsdagen (europæisk option) når eller overstiger effektueringskursen. 75 Du skal også betale den samlede præmie, når optionen kun lige er at the money eller knap in the money. 76 Cliquet- og ladder-optioner Ved en cliquet-option (også kaldet ratchet-option ) tilpasses effektueringskursen kursen på det underliggende aktiv som oftest i regelmæssige intervaller for den følgende periode. En eventuel indre værdi for optionen fastholdes ( lock-in ). De lock-ins, der påløber i den samlede løbetid, bliver modregnet. 77 Ved en ladder-option sker tilpasningerne ikke periodisk, men derimod når bestemte kurser på det underliggende aktiv nås. Som regel fastholdes kun den højeste indre værdi ( lock-in ). Undtagelsesvis bliver alle fastholdte indre værdier modregnet. 78 Sælger du en cliquet-option, skal du på udløbsdagen ud over en eventuel indre værdi for optionen også betale køber alle påløbne lock-ins. Sælger du en ladder-option, skylder du køber det højeste lockin-beløb. Du skal regne med, at lock-in-beløbet er betydeligt højere end optionens indre værdi på udløbsdagen. 79 Hvad er en option på flere underliggende aktiver? Optioner på flere underliggende aktiver er for eksempel: Spread- og outperfomance-optioner 80 Begge former referer til to underliggende aktiver. Ved en spreadoption opgøres optionsværdien på grundlag af den absolutte forskel i udviklingen i begge underliggende aktiver. Ved en outperfomanceoption beregnes optionsværdien på grundlag af den relative forskel, dvs. den procentuelle bedre udvikling i det ene underliggende aktiv i forhold til det andet. Også hvis det underliggende aktiv udvikler sig positivt, kan forskellen både relativt og absolut betragtet forblive den samme eller endda blive mindre og have en negativ effekt på optionens værdi

15 Compound-optioner Compound-optioner har som underliggende aktiv en option. Det drejer sig altså om en option på en option. 82 Compund-optioner kan have en meget høj gearing. Sælger du en sådan option, skal du regne med store forpligtelser. 83 Credit-default-optioner Med credit-default-optioner overføres en kreditrisiko fra den oprindelige risikotager (risikosælger) til en tredjepart (risikokøber), som modtager en præmie for dette. Indtræder den forud definerede kreditbegivenhed, skal risikokøber betale et pengebeløb (cash settlement) eller købe den nødlidende kredit (eller andre leveringsforpligtelser) til en forud fastlagt pris (physical settlement). Credit-default-optioner er en form, som kreditderivater forekommer i. 84 Hvilke pligter har du ved forwards og futures? Risikoen for kædereaktioner på kreditmarkedet er stor og kan undervurderes. Der er ligeledes risiko for, at manglende likviditet ved dyb volumen medfører prisforvridninger. Som konsekvens kan investeringen kun sælges til en dårlig pris, kun på lang sigt eller slet ikke sælges. Terminsforretninger: Forwards og futures Ved forwards og futures forpligter du dig til på udløbsdagen at overtage eller levere en bestemt mængde af et underliggende aktiv til en kurs, som blev fastlagt, da kontrakten blev indgået. Til forskel fra en optionsforretning, som kun giver en rettighed, indgår du ved forwards og futures en forpligtelse. Når du indgår kontrakten, skal du ikke betale en præmie Forwards og futures kan være forbundet med særlige risici. Du bør derfor kun foretage sådanne investeringer, hvis du kender denne forretningsform, råder over tilstrækkelig kapital og kan bære mulige tab. 87 Hvad er forskellen på futures og forwards? Futures handles på en børs. De er med hensyn til mængden af det underliggende aktiv og udløbsdagen standardiserede kontrakter

16 Forwards handles ikke på børsen, og de kaldes derfor OTC-forwards (over the counter). De enkelte detaljer er enten også standardiserede eller i hvert enkelt tilfælde aftalt mellem køber og sælger. 89 Hvilke underliggende aktiver kan forwards og futures referere til? Mulige underliggende aktiver til forwards og futures er især: aktiver (aktier, obligationer, ædelmetaller og andre råvarer) 90 referencesatser som valutaer, renter, indekser. Hvad er en margin? Køber eller sælger du et underliggende aktiv uden at råde over de solgte underliggende aktiver (handel uden dækning) på termin, skal du, når du indgår kontrakten, råde over en bestemt initialmargin. Initialmarginen svarer som regel til en procentdel af den indgåede kontrakts samlede værdi. Desuden opgøres i kontraktens løbetid periodisk en margin (variationsmargin). Den svarer til henholdsvis overskuddet og underskuddet i regnskabet, som fremkommer ud fra værdiændringer i kontrakten eller det underliggende aktiv. Hvordan variationsmarginen detaljeret skal beregnes, ses af de retningsgivende børsregler eller af kontraktbetingelserne. 91 Den nødvendige initial- og variationsmargin skal du som investor deponere hos værdipapirhandleren i hele kontraktens løbetid. 92 Variationsmarginen kan i tilfælde af et underskud i regnskabet være flere gange større end initialmarginen. 93 Hvordan lukker du en forretning før tid? Som investor kan du til enhver tid lukke en forretning før tid. Formen for den førtidige lukning afhænger af henholdsvis kontrakttype og børspraksis. Du sælger enten kontrakten eller aftaler en modforretning med identiske kontraktforpligtelser. Gennem modforretningen ophæver leverings- og modtagelsespligten hinanden. 94 Hvordan opfyldes kontrakten? Hvis du ikke lukker kontrakten inden udløbsdagen, skal modparten opfylde den. 95 Ligger der et aktiv som underliggende aktiv til grund for din kontrakt, kan kontrakten både opfyldes gennem effektiv levering og gennem differenceafregning. Som regel finder en effektiv levering sted. Kun undtagelsesvis muliggør kontraktbetingelserne eller børspraksis en differenceafregning. Alle yderligere detaljer om opfyldelse af kontrakten, især om opfyldelsessted, finder du i de forskellige kontraktbetingelser. 96 Forskellen mellem effektiv levering og differenceafregning er, at de underliggende aktiver ved effektiv levering skal leveres til den fulde kontraktværdi. Ved differenceafregning derimod skal kun differencen mellem den aftalte pris og kursen ved opfyldelsen afregnes. Ved kontrakter med effektiv levering skal du derfor råde over mere kapital end ved differenceafregning

17 Ligger der en referencesats til grund for din kontrakt, er det ikke muligt at opfylde kontrakten gennem effektiv levering (undtagelse: valutaer). I stedet finder der altid en differenceafregning sted. 98 Hvilke særlige risici skal du være opmærksom på? Ved terminssalg skal du også levere de underliggende aktiver til den oprindeligt aftalte pris, hvis kursen på det underliggende aktiv, efter kontrakten er indgået, er steget til over den aftalte pris. Din tabsrisiko svarer altså til differencen mellem disse to priser. 99 Da kursen på det underliggende aktiv teoretisk set kan stige ubegrænset, er tabspotentialet også ubegrænset og kan ligge væsentligt over marginkravene. 100 Ved terminskøb skal du også overtage de underliggende aktiver til den oprindeligt aftalte pris, hvis kursen på det underliggende aktiv, efter kontrakten er indgået, er faldet til under den aftalte pris. Din tabsrisiko svarer til differencen mellem disse to priser. Du kan således højst tabe et beløb svarende til den oprindeligt aftalte pris. Tabet kan ligge betydeligt over marginkravene. 101 For at begrænse meget store prisudsving, kan en børs fastlægge et prisloft for bestemte kontrakter. Informer dig om sådanne prislofter, inden du indgår forretninger med forwards og futures. Det kan være meget svært eller endda umuligt at lukke kontrakter før tid, hvis et sådant prisloft er nået. 102 Sælger du et underliggende aktiv på termin, uden ved kontraktindgåelsen at råde over dette, er der tale om en handel uden dækning. I et sådant tilfælde risikerer du, at du skal skaffe de underliggende aktiver til en ugunstig kurs for at opfylde din leveringspligt på udløbsdagen. 103 Hvad er særligt ved OTC-forwards? For standardiserede OTC-forwards (over the counter) er markedet transparent og likvidt. Du kan derfor som regel lukke sådanne kontrakter før tid. Der er ikke noget egentligt marked for OTC-forwards med individuelle kontraktbetingelser. Sådanne kontrakter kan derfor kun lukkes før tid, hvis modparten er indforstået. 104 Hvad er særligt ved kombinationsforretninger? Da kombinationsforretninger består af forskellige elementer, kan risiciene også ændre sig væsentligt, hvis du kun lukker enkelte elementer af den samlede position før tid. Du skal derfor informere dig grundigt om de særlige risici hos en værdipapirhandler, før du indgår en kombinationsforretning. 105 På grund af de utallige mulige kombinationer kan de risici, der kan være i individuelle tilfælde, ikke behandles detaljeret i denne brochure. Informer dig altid grundigt om disse risici, før du beslutter dig for køb

18 Hvad er strukturerede produkter? Strukturerede produkter Strukturerede produkter udstedes offentligt eller privat af en udsteder. Tilbagebetalingsværdien afhænger af udviklingen i et eller flere underliggende aktiver. De kan have en fast eller en ubegrænset løbetid og bestå af enkelte eller flere komponenter. 107 Hvilke almindelige former for strukturerede produkter findes der? Nedenfor kan du se de almindelige produktkategorier, svarende til kategoriseringsmodellen fra det schweiziske forbund for strukturerede produkter (SVSP) [ty: Schweizerischer Verbande für strukturierte Produkte]: 108 produkter med kapitalgaranti (se afsnit 116ff.) produkter med afkastoptimering (se afsnit 126ff.) produkter med participation (se afsnit 130ff.) produkter med gearing (se afsnit 135 ff.) Kan sådanne produkter handles på en børs? Strukturerede produkter kan være godkendte til handel på en børs, men skal ikke være det. 109 Kan du sælge et struktureret produkt? Mulighederne for at handle med et struktureret produkt afhænger af, om en udsteder eller en market maker erklærer sig parat til at sætte kurser. Selvom dette er tilfældet, kan likviditetsrisici ikke udelukkes. Uden et likvidt marked løber du den risiko, at du enten skal holde det finansielle instrument, til løbetiden er forbi, eller at du skal sælge det i løbetiden til en dårlig pris. Desuden kan det være svært eller umuligt at opgøre en retfærdig pris eller i det hele taget at sammenligne priser, da der ofte kun findes en market maker. 110 Hvilke særlige risici er forbundet med udstederne? Du bærer risikoen, hvis en debitor med et struktureret produkt bliver insolvent (udstederrisiko). Investeringsinstrumentets egentlige værdi afhænger altså ikke kun af udviklingen i det underliggende aktiv, men også af udstederens kreditværdighed. Kreditværdigheden kan ændre sig i det strukturerede produkts løbetid. 111 Hvilke særlige risici skal du være opmærksom på? Ethvert struktureret produkt har sin egen risikoprofil, hvilket reducerer, fjerner eller øger risiciene ved de enkelte underliggende aktiver. Ikke mindst kan du alt efter produkt profitere forskelligt af stigende, uændrede eller faldende kurser på de underliggende aktiver. 112 Det er meget vigtigt, at du f.eks. ved hjælp af udstedelsesdokumenterne og den retningsgivende produktbeskrivelse informerer dig indgående om risiciene, før du køber et sådant produkt

19 Er strukturerede produkter omfattet af den schweiziske lov om kollektiv investering? I henhold til den schweiziske lov om kollektiv investering (Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006) er strukturerede produkter ikke kollektive kapitalinvesteringer. Ved strukturerede produkter hæfter udstederen med sin egen formue (samt eventuelt en garant med omfanget af garantien) og ikke en særlig beskyttet specialforening, som det er tilfældet ved kollektive kapitalinvesteringer. Du skal altså regne med, at der ud over et muligt tab på grund af en tilbagegang i de underliggende aktivers markedsværdi (markeds-risiko) i ekstreme tilfælde også kan indtræde et samlet tab af din investering, fordi udstederen eller garanten bliver insolvent (udsteder- eller garantrisiko). 114 Har du krav på stemmeret og dividender? Hvilke typer af kapitalgaranti findes der? Køber du et struktureret produkt, har du som regel ikke krav på stemmeret eller dividende. Produkter med kapitalgaranti Nogle strukturerede produkter er udstyret med kapitalgaranti. Udstederen fastlægger størrelsen på kapitalgarantien ved udstedelsen og angiver den procentsats af den pålydende værdi, som betales tilbage til investor ved udløb. Som regel finder kapitalgarantien først anvendelse, når løbetiden er forbi, og kan alt efter produktbetingelserne ligge (langt) under 100 % af den investerede kapital Ved visse strukturerede produkter er en betinget kapitalgaranti nødvendig, som f.eks. går tabt, når en foruddefineret grænseværdi (barriere, knock-out-level) nås, over- eller underskrides. Tilbagebetalingen afhænger så af udviklingen i et eller flere underliggende aktiver. 117 Hvad forstås ved strukturerede produkter med kapitalgaranti? Strukturerede produkter med kapitalgaranti består af to elementer, f.eks. en fastforrentet investering (især obligation, pengemarkedsinvestering) og en option. Produktets kombination gør det muligt at få del i udviklingen i et eller flere underliggende aktiver (ved hjælp af optionsdelen, participationsdelen) og samtidig begrænse tabsrisikoen (ved hjælp af obligationen, kapitalgarantidelen). Kapitalgarantidelen kan også blot dække en del af den pålydende værdi. 118 Hvad er kapitalgarantidelens opgave? Kapitalgarantidelen bestemmer den minimale tilbagebetaling, som du modtager ved udløb, uafhængigt af participationsdelens udvikling. 119 Hvad refererer kapitalgarantien til? Kapitalgarantien refererer til den pålydende værdi, ikke til udstedelses- eller købsprisen. Overstiger den købs- eller udstedelsespris, du har betalt, den pålydende værdi, er det kun den pålydende værdi, der har kapitalgaranti. Garantien for din investerede kapital forringes tilsvarende. Ligger den købs- eller udstedelsespris, som du har betalt, derimod under den pålydende værdi, øges garantien for din investerede kapital tilsvarende

20 Er der fuldstændig garanti for den investerede kapital? Kapitalgarantidelen kan, alt efter produkt, ligge langt under 100 % af den investerede kapital. Kapitalgaranti betyder altså ikke ved alle produkter fuldstændig udbetaling af den pålydende værdi eller den investerede kapital. Som regel opnår du ved strukturerede produkter med kapitalgaranti et mindre afkast end med en direkte investering i det underliggende aktiv, da kapitalgarantien ikke er gratis. 121 Gælder kapitalgarantien også, hvis du sælger produktet i løbetiden? Hvis du vil sælge et struktureret produkt i løbetiden, er der risiko for, at du får mindre end det kapitalgaranterede beløb, da kapitalgarantien kun gælder, hvis du beholder det strukturerede produkt indtil tilbagebetalingen. 122 Hvad er participationsdelens opgave? Participationsdelen bestemmer, hvordan du profiterer af udviklingen i det underliggende aktiv, hvis du køber et struktureret produkt. Den giver altså mulighed for en gevinst, som overstiger kapitalgarantien. Der findes strukturerede produkter med kapitalgaranti, hvis participationsmuligheder er begrænsede (med cap) og andre med ubegrænsede participationsmuligheder (uden cap). Desuden findes der finansielle instrumenter, hvor kursen på det underliggende aktiv skal nå, over- eller underskride en bestemt grænse, før du kan opnå gevinst. 123 Hvor stort er det maksimale tab? Risikoen ved participationsdelen er ligeså stor som ved en tilsvarende option eller optionskombination. Alt efter kursudviklingen i det underliggende aktiv kan participationsdelen således være nul. 124 Hvor stort er det maksimale tab? Hvad forstås ved strukturerede produkter med afkastoptimering? Dit maksimale tab ved et struktureret produkt med kapitalgaranti begrænser sig til differencen mellem købspris og kapitalgaranti, hvis du beholder produktet indtil udløb. Desuden kan en tabt gevinst opstå ved, at kapitalen ganske vist betales helt eller delvist, men at der ikke betales udbytte (rente). Du skal også være opmærksom på udstederrisikoen (jf. afsnit 111). Produkter med afkastoptimering Strukturerede produkter med afkastoptimering består af to elementer, f.eks. en fastforrentet investering og en option (især på aktier eller valutaer) og måske en valutaswap. Denne kombination gør det muligt for dig at få del af udviklingen i et eller flere underliggende aktiver (ved hjælp af optionsdelen), dog har disse finansielle instrumenter ingen eller kun betinget kapitalgaranti. Den betalte rente giver dig i forhold til en direkte investering et højere afkast, hvis kursen på det underliggende aktiv forbliver uændret. Som modydelse giver du afkald på det maksimale afkastpotentiale fra det underliggende aktiv

21 Stiger kursen på det underliggende aktiv, får du ved udløb den fastlagte rente og den pålydende værdi udbetalt (der kan dog også fastsættes et afslag på udstedelsesprisen). Ved en kraftig kursstigning på det underliggende aktiv ville du eventuelt kunne have opnået et højere afkast med en direkte investering. Falder kursen på det underliggende aktiv derimod kraftigt, får du ved udløb ud over rentebetalingen det underliggende aktiv leveret (hvis der ikke er fastsat et afslag på udstedelsesprisen). 127 Hvilke særlige risici skal du være opmærksom på? Mange strukturerede produkter med afkastoptimering refererer til flere underliggende aktiver og bestemmer, at du som investor ved udløb modtager titlen med den dårligste værdiudvikling (enten fysisk eller kontant), hvis det underliggende aktiv i det finansielle instruments løbetid når, over- eller underskrider en forud defineret grænseværdi. Udvikler det underliggende aktiv sig negativt, kan det finansielle instrument i løbetiden noteres betydeligt under udstedelsesprisen, også hvis grænseværdien endnu ikke er nået, over- eller underskredet. Størrelsen på renten hænger direkte sammen med grænseværdiens størrelse. Jo tættere grænseværdien ligger på det underliggende aktivs dagsværdi på udstedelsesdagen, desto højere er den rente, du får, som regel også. Det gælder dog også for risikoen for, at grænseværdien nås og omvendt. 128 Hvor stort er det maksimale tab? Hvad forstås ved produkter med participation? Hvis du investerer i et struktureret produkt med afkastoptimering, kan du i værste fald tabe hele den investerede kapital. Produkter med participation Strukturerede produkter med participation giver dig mulighed for at få del i værdiudviklingen i et eller flere underliggende aktiver. Disse finansielle instrumenter har ingen eller kun begrænset kapitalgaranti Har det strukturerede produkt med participation en betinget kapitalgaranti, er risikoen mindre end en direkte investering, så længe det underliggende aktiv ikke når en bestemt grænseværdi (såkaldt knock-out). Når, over- eller underskrider produktet grænseværdien, mister du kapitalgarantien. 131 Hvilke særlige risici skal du være opmærksom på? Risikoen ved et struktureret produkt med participation er som regel den samme som risikoen ved det underliggende aktiv. I modsætning til en direkte investering har du dog ved strukturerede produkter med participation hverken stemmeret eller ret til dividende. Du bærer dog soliditetsrisikoen for udstederen af det strukturerede produkt

22 Mange strukturerede produkter med participation refererer til flere underliggende aktiver og bestemmer, at du som investor ved udløb modtager titlen med den dårligste (eller mange gange den bedste) værdiudvikling (fysisk eller kontant), hvis det underliggende aktiv i det finansielle instruments løbetid når, over- eller underskrider en forud defineret grænseværdi. Det finansielle instrument kan i løbetiden noteres betydeligt under udstedelsesprisen, også hvis grænseværdien endnu ikke er nået, over- eller underskredet. Desuden hænger størrelsen på participationen direkte sammen med grænseværdiens størrelse. Hvis du ved valg af grænseværdien er villig til større risiko, investerer du et større beløb. 133 Hvor stort er det maksimale tab? Hvad forstås ved strukturerede produkter med gearing? Ved strukturerede produkter med participation kan du i værste fald miste hele den investerede kapital. Produkter med gearing Strukturerede produkter med gearing gør det muligt for dig at opnå gearing, idet du skal investere mindre kapital, end hvis du investerede direkte i det underliggende aktiv. På den måde kan du på kort sigt profitere af en aktuel tendens Strukturerede produkter med gearing er egnede til spekulation på kort sigt, men også til målrettet afdækning af en portefølje. 136 Hvilke særlige risici skal du være opmærksom på? På grund af gearingen er det nødvendigt regelmæssigt og opmærksomt at overvåge det underliggende aktiv, da der ved produkter med gearing ikke kun kan forekomme overproportionale gevinststigninger, men også overproportionale tabsstigninger, sammenlignet med udviklingen i det underliggende aktiv. 137 Hvor stort er det maksimale tab? Hvad drejer det sig om? Ved strukturerede produkter med gearing kan du i værste fald miste hele den investerede kapital. Produkter til finansiering eller overførsel af risici De finansielle instrumenter, som behandles i dette afsnit, er kendetegnede ved, at de udviser samme eller lignende gevinst- og tabsstrukturer som visse traditionelle finansielle instrumenter (aktier eller obligationer) Disse finansielle instrumenter kan være godkendte til handel på en børs, men skal ikke være det

23 De risici, der er forbundet med sådanne produkter, skal ikke svare til risiciene i de finansielle instrumenter, som er sammenfattet i produkterne. Det er derfor meget vigtigt, at du fx ved hjælp af den retningsgivende produktbeskrivelse informerer dig indgående om risiciene, før du køber et sådant produkt. 141 Hvad er kredit- og katastrofe derivater? Der finders produkter, som hovedsagligt overfører risici. Herunder forstås især kredit- og katastrofe derivater. Det er finansielle instrumenter, som går ud fra en begivenhed som underliggende aktiv. Det kan fx være en kreditbegivenhed (som frafald af en kredit eller en obligation) eller en naturkatastrofe. Med sådanne derivater kan den, som bærer risikoen, overføre risikoen til andre personer. Kreditderivater forekommer som swap, option eller hybridt finansielt instrument. 142 Ved kredit- og katastrofe derivater er der en likviditetsrisiko. Sådanne finansielle instrumenter kan ikke sælges gentagne gange i løbetiden, da der ikke eksisterer en handel. 143 Ved kreditobligationer sikres risiciene og overføres til tredjemand som credit linked notes, collateralised debt obligations og asset backed securities. Således overføres den risiko, der er forbundet med en kreditportefølje, til køberen. Credit linked notes (CLN) CLN er obligationer, hvis tilbage- og rentebetaling afhænger af, hvordan et specifikt underliggende aktiv eller en specifik referenceportefølje (fx kredit, obligation) udvikler sig Vær opmærksom på den debitors kreditværdighed, som CLN er forbundet med, da kreditværdigheden som følge af en CLN-kreditbegivenhed kan blive værdiløs. Der er en udstederrisiko, dvs. som ved strukturerede produkter en soliditetsrisiko fra det udstedende pengeinstitut. Sekundærmarkedet for CLN er mindre likvidt, og du skal derfor ikke regne med at kunne sælge CLN før udløb

24 Collateralized debt obligations (CDO) CDO er obligationer, som er sikret gennem en diversificeret portefølje (for det meste lån, obligationer eller credit-default swaps). CDO giver dig adgang til investeringer, som ikke er attraktive eller slet ikke er tilgængelige for den individuelle investor. Da CDO ofte er opdelt i forskellige serier med forskellig kreditværdighed, kan du selv bestemme, hvilken kreditrisiko du vil overtage. Indtræder der en kreditbegivenhed hos en debitor i debitorporteføljen, påvirkes først serierne med aktiekarakter, dvs. disse tilbagebetales delvist eller slet ikke. Frafalder flere debitorer, påvirkes de andre serier, inddelt efter kreditværdighed, indtil den serie med den højeste kreditværdighed (kan i henhold til kreditværdigheden sammenlignes med førsteklasses obligationer) til sidst ikke eller kun delvist kan tilbagebetales. 147 Værdien af en CDO er primært baseret på, hvor stor sandsynlighed der er for en kreditbegivenhed hos de enkelte selskaber i porteføljen. Denne såkaldte sandsynlighed for frafald opgøres ved hjælp af statistiske metoder samt på grundlag af tidligere data og kan i ekstreme markedssituationer miste sin informative værdi. Inden du investerer i en CDO, skal du informere dig om den managers kompetencer, som administrerer CDO og får en præsentationsorienteret præmie, og som ofte selv får del af CDO. Administreres debitorporteføljen ikke af en manager (såkaldt statisk portefølje), er sammensætningen i løbetiden uændret. I så fald skal du være ekstra opmærksom på porteføljens sammensætning. 148 CDO har som regel en løbetid på flere år. Da der for det meste ikke eksisterer et sekundærmarked, skal du som investor regne med, at du ikke kan sælge CDO, før løbetiden er forbi. Asset backed securities (ABS) Ved ABS sammenfattes risici (f.eks. forskellige fordringer) og overføres til en special purpose vehicle (SPV). SPV finansierer denne transaktion, idet det udgiver værdipapirer, som er sikret gennem en aktivpulje eller portefølje. Der er tale om mortgage backed securities (MBS), når dækningen består af prioriteter. De enkelte dele i porteføljen ville for den individuelle investor ikke være attraktive eller ikke til at få i denne form. Porteføljens sammensætning gør det dog muligt at forbinde forskellige aktiver og risici med hinanden og at sælge. Ved at gruppere forskellige kreditrisici kan der skabes forskellige risikoprofiler Hvis en pulje eller portefølje dannes, kan der på grund af manglende spredning være en for stor risiko

25 Kreditobligationer udstedes ofte af særlige offshore-selskaber, såkaldte special purpose vehicles (SPV). I så fald skal du være særligt opmærksom på udstederrisikoen og kvaliteten af det statslige tilsyn med sådanne SPV. 152 Anden del: Yderligere information Hvad er alternative eller ikke traditionelle investeringer? Alternative investeringer (ikke traditionelle) Alternative eller ikke traditionelle investeringer er kapitalinvesteringer, som ikke hører til i traditionelle aktivklasser som aktier, obligationer eller pengemarkedsprodukter. De omfatter en lang række instrumenter og strategier. Det centrale i dette kapitel er de kategorier, som er vigtigst i forbindelse med information om risikoen: 153 hedgefonde (se afsnit 159ff.) private equity (se afsnit 174ff.) ejendomme (Real Estate) (se afsnit 182ff.) ædelmetaller og andre råvarer (commodities) (se afsnit 189ff.) Opremsningen er ikke udtømmende, og denne brochure kan ikke behandle alle risici og aspekter, som der skal tages hensyn til ved alternative eller ikke traditionelle investeringer. 154 Sørg altid for grundig rådgivning, før du investerer i alternative eller ikke traditionelle investeringer, og gennemgå tilbuddet omhyggeligt. Hvad skal du være opmærksom på ved direkte investeringer? Instrumenter til direkte investeringer kan være hensigtsmæssige for at sprede risikoen i en portefølje, fordi deres afkast i mindre grad afhænger af faktorer som børs- og renteudvikling, end afkastet fra traditionelle investeringer. Generelt er mindstebeløbet for direkte investeringer dog stort, og ofte er de ikke tilgængelige for alle investorer. 155 Hvordan ser det ud ved indirekte investeringer? For at overvinde disse hurdler og for at undgå risiciene ved tilsvarende store direkte investeringer har den finansielle verden udviklet instrumenter til indirekte investering som f.eks. certifikater, notes, investeringsafdelinger, fund of funds, futures på råvarer samt terminskontrakter. Der ligger en eller flere af de nedenstående investeringskategorier til grund for disse strukturer

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited Brochure over særlige Jyske Bank (Gibraltar) Limited Indhold Indledning... side 3 Del 1:... side 6 Optioner...side 6 Terminsforretninger og futures...side 12 Strukturerede produkter...side 14 Syntetiske

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r Her kan du finde generelle oplysninger om valutaoptionsforretninger, der kan handles i Danske Bank. Valutaoptioner kan indgås

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg SA, Luxembourg (Banken) påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser, når

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

1.1. Introduktion. Investments-faget. til

1.1. Introduktion. Investments-faget. til Introduktion til Investments-faget 1.1 Dagens plan Goddag! Bogen & fagbeskrivelse. Hvem er jeg/hvem er I? Hold øje med fagets hjemmeside! (www.econ.au.dk/vip_htm/lochte/inv2003) Forelæsningsplan,slides,

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015 Information om finansielle instrumenter og risiko Opdateret December 2015 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Q&A NORDEA BANK 19TH OF JANUARY 2017 WITH MORTENMELANDER

Q&A NORDEA BANK 19TH OF JANUARY 2017 WITH MORTENMELANDER Q&A NORDEA BANK Transcript Live Q and A Nordea Bank with, the 19th of January 2017 Denne session starter kl. 15. Hej Morten Melander. Er du online? Hej Helge. Ja, jeg er klar Vi kører om et par minutter.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO Inhold 1. Introduktion... Error! Bookmark not defined. 2. Portefølje oversigt... Error! Bookmark not defined. 3. Porteføljerisiko i praksis... Error!

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Bliv klogere på, hvordan finansielle instrumenter kan bruges, og hvad du skal være opmærksom på, når du skal finde den rette løsning for din virksomhed

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at:

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at: Risikomærkning af investeringsprodukter Fanø Sparekasse har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Terminskontrakter risikoafdækning eller spekulation

Terminskontrakter risikoafdækning eller spekulation - 1 Terminskontrakter risikoafdækning eller spekulation Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Terminskontrakter herunder kurssikring er et emne, der bør overvejes i enhver virksomhed, hvor prisudviklingen

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Mini Futures & Mini Futures BEST

Mini Futures & Mini Futures BEST Mini Futures & Mini Futures BEST Indhold 04 Mini Futures Hvor kommer Mini Futurens gearing fra? Daglige finansieringsomkostninger Stop loss-niveau og beregning af restværdi Eksempel 10 Mini Futures BEST

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 294 af 21.12.1992. Emne: Finansielle kontrakter. Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt.

Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 294 af 21.12.1992. Emne: Finansielle kontrakter. Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 294 af 21.12.1992 Emne: Finansielle kontrakter. Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-7 B. Omfattede kontrakter pkt. 8-14 C. Ikke omfattede kontrakter

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev REGULERING AF INVESTERINGS RÅDGIVERE 31.5.2017 Folketinget har den 30. maj 2017 vedtaget et lovforslag, hvorefter reguleringen af investeringsrådgivere

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter VEJ nr 9475 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0056 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere