Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Sidemand på arbejdspladsen Hvordan er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Trives du og dine kolleger? Kunne der af og til være brug for lidt ekstra opmærksomhed og diskussion af, hvordan vilkårene tackles? Et nyt projekt sætter Sidemanden i fokus. Sygeplejerske Bente Knorborg er med i projektet. Læs side 4 Nyt medlemstilbud 7 Sygeplejens Dag 7 Leder 5 Fagliv 2-3 Også i dette forår er der mulighed for at deltage i flere inspirerende kurser på Folkeuniversitet. Amtskredsen fortsætter samarbejdet med Folkeuniversitet og har en række gode medlemstilbud. Den 25. april inviterer amtskredsen til Sygeplejens Dag. En række indledere og faglige work-shops er på programmet, så der er lagt op til masser af faglig inspiration og fest om aftenen. Amtskredsformand Else Kayser har nærlæst den seneste rapport fra Indenrigs- og sundhedsministeriet. Ganske vidtrækkende forslag om sundhedsvæsenets fremtid er på spil. Hvordan går arbejdet med kompetenceudvikling på sygeplejerskers arbejdspladser? Hvad er udfordingerne? Tæt På har undersøgt situationen i Randers. 1

2 Presseklip Medarbejdernes repræsentanter i FællesMEDudvalget i Århus Amt blev 14. februar 2003 orienteret om "de forværrede udsigter for de økonomiske rammer for 2004 og 2005 i Århus Amt". Medarbejderne udtaler: "Vi forventer, at Amtsrådet i de kommende økonomiforhandlinger med regeringen lever op til sit ansvar og opnår et makant resultat, der gør, at Århus Amt ikke skal ud i endnu en ødelæggende omstillings- og sparerunde.... Medarbejdersiden henstiller, at der til vedligehold, renovering og genopretning afsættes et større beløb end det foreslåede. I modsat fald forudser medarbejdersiden en påvirkning af arbejdsmiljøet i negativ retning." LOs Ugebrevet A4 har bedt en række samfundsforskere give deres bud på velfærdssamfundet anno Professor ved Aalborg Universitet, Jørgen Goul Andersen peger på, at vælgerne entydigt bakker op om det offentlige sundhedsvæsen. Men han ser antydninger af et "sporskifte" i de mange sygeforsikringer, der er tegnet de senere år af privatpersoner og virksomheder. "Hvis ansvaret for store grupper af erhvervsaktive flyttes over til virksomhederne, så har vi et helt andet sundhedssystem, hvor der ikke længere er lige adgang for alle." "I LO Århus er vi af den opfattelse, at vi har et velfungerende sundhedssystem, og at dette skal bevares i et offentligt regi. Alle planer, der vender sig mod privatfinansierede sygehussystemer, må vi tage afstand fra.... Vi er... enige med amtsborgmesteren i, at samfundets udgifter til medicin er alt for høje. Men i modsætning til at lade arbejdsgiverne betale for de fortsatte stigninger er vi af den opfattelse, at samfundet bør gribe ind mod den uhæmmede vækst i medicinalindustriens fortjenester, der tilsyneladende er tale om. FagLiv På mange arbejdspladser er der fuld gang i arbejdet med kompetenceudvikling. Nogle af spørgsmålene er: Hvordan sikre den faglige udvikling? Hvordan koble kompetence- og lønprofiler? Tæt På har undersøgt situationen på Randers Centralsygehus står fællestillidsrepræsentant Anne Dorthe Birch Jensen, Randers Centralsygehus, lige midt i den proces at håndtere kompetenceudvikling i praksis. I 2000 udsendte amtskredsen pjecen "Kompetenceudvikling og ny løn få hold om begreberne". Hvad er der sket siden, kan man spørge? På Skejby Sygehus og Silkeborg Centralsygehus er der truffet aftaler om kompetence- og lønprofiler (se Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 6/ 2003). På mange arbejdspladser som på Randers Centralsygehus er arbejdet i fuld gang. Andre steder står sygeplejersker over for at skulle i gang med processen. Hvad er udfordringerne og vanskelighederne?, spurgte vi Anne Dorthe. "I Randers har vi arbejdet med kompetenceprofiler, siden amtskredsen udsendte pjecen for to år siden. Og nu er vi så langt, at alle medarbejdere senest 1. april i år skal have gennemført kompetenceudviklingssamtaler. Det vil vi nå, og vi går virkelig efter det. Og så forhandler vi i øjeblikket med ledelsen om lønprofilerne, som jo skal kombineres med kompetenceprofilerne. Vi har som tillidsrepræsentanter været med i hele processen. Og det er en stor udfordring for os at formidle vores indsigt og viden videre, så alle sygeplejersker er klædt på til samtalerne og kompetencevurderingerne. Jeg har for det meste hørt den vurdering, at sygeplejerskerne er godt tilfredse med deres indplacering. Men også den kritik, at ikke alle ledere giver tilstrækkelig feedback på spørgsmålet om, hvor den enkelte så kan sætte ind for at udvikle sine kompetencer og kommere videre. Og det skal ledere selvfølgelig være i stand til. Det er et kæmpearbejde at kaste sig ud i dette arbejde virkelig en udfordring. Men helt sikkert godt for arbejdspladsen på længere sigt. Men nemt er det absolut ikke. Amtets spareplan og fusionerne, der venter, har godt nok været en bremseklods i arbejdet med kompetenceudvikling. Men sådan er virkeligheden jo i amtet for tiden." "Den største gevinst for os medarbejdere pt er for mig at se, at vi virkelig får rokket ved traditionen for medarbejderudviklingssamtaler. Nogle afdelinger har været bedre til at få gennemført samtalerne end andre. Enkelte medarbejdere har fx ikke været til samtale i 10 år. Når sygeplejerskerne har været til samtale, er reaktionerne, jeg har hørt, at langt de fleste synes rigtig godt om at få fred og ro til med deres leder at drøfte fx følgende spørgsmål: Hvor er jeg henne fagligt set? Hvad er det, jeg gerne vil udvikle? Og hvordan skal det kunne lade sig gøre? 2

3 FagLiv bliver selvfølgelig om der i den sidste ende bliver sat penge nok af til at indfri kompetenceaftalerne. Eller om vi havner i samme situation som i Silkeborg, hvor sygeplejersker at vurderet ind på et bestemt kompetenceniveau, men ikke får udbetalt tillægget, fordi der ikke er penge nok i systemet!" Vi lægger det tilrette på den måde, at vi kombinerer de tidligere medarbejderudviklingssamtaler med de nye kompetencesamtaler. Og derpå skal vi så koble Ny Løn-sammenhænge. Vi er tæt på at have udviklet det skema, som i samtalesituationen kan kombinere alle tre elementer." "Vi er gået anderledes frem end Skejby og Silkeborg, hvor de har forhandlet sig frem til bestemte tillæg i kr. og ører på de forskellige kompetencetrin. Udspillet fra vores ledelse går på en trinstigning, som for os at se betyder hurtigere stigninger i forhold til anciennitet. På kompetencetrin 1 bliver der tale om et A og B-niveau, ligeledes på trin 2, mens trin 3 kun har ét niveau. Det sidste er vi ikke tilfredse med, så det forhandler vi om i øjeblikket. Hvad der er det bedste system, er vel ikke til at svare på, så længe vi ikke har forhandlet lønprofilerne endeligt i hus. Vi har lyttet til erfaringerne fra Skejby og Silkeborg og fået godt hjælp i amtskredsen til at vurdere ledelsens udspil." "Med rette er der en vis utålmodighed på afdelingerne lige nu. 'Når jeg nu er vurderet som en 2B'er, hvad giver det så?", bliver jeg tit spurgt. Endnu kan vi ikke svare. Og det store spørgsmål Har de seneste års focus på kompetenceudvikling betydet, at sygeplejersker har fået bedre muligheder for videreuddannelse og livslang læring? spørger vi Anne Dorthe. "Kompeteceudvikling er for mig at se ikke bare spørgsmål om øget kursusaktivitet. Udvikling kan fint finde sted i hverdagen inden for de eksisterende rammer. Men det er selvfølgelig også et spørgsmål om at kunne deltage i kurser, og måske fokus på kompetenceudvikling kan betyde, at sygeplejersker fremover vil søge flere kurser. Vi skal ikke være bange for at påvise behovet for den nødvendige efteruddannelse. Vil kompetencevurderingerne betyde en øget individualisering i faget?, er et andet spørgsmål. "Jeg tror det ikke. Vores fag skal jo helst ikke været båret af lønnen alene altså grunden til faglig udvikling skal ikke godtgøres alene i kroner og ører. Det er vigtigt at holde kompetenceudvikling i fokus som noget i sig selv som vigtig for den enkelte og for faget. Men det nye system betyder, at man bliver belønnet for den særlige indsats. Og det er synes jeg er ok." Kirsten Freinsilber, FTR for sygeplejerskerne Marianne Balsbye, områdechef, Lindevænget 3

4 Fagliv Hvem husker ikke betydningen af den gode sidemand i skole- og elevtiden eller som studerende? Nu har et nyt projekt taget navn herefter. Sidemands- og tutoruddannelsen er et tilbud til alle medarbejdere i amtet på såvel offentlige som private arbejdspladser. Bente Knorborg, sygeplejerske på Sejs Plejecenter, har som den første sygeplejerske i amtet vovet springet. problemer med stress, meget sygefravær eller langtidssygdom? Er det psykiske arbejdsmiljø belastet? Tænker du, at nogen må gøre noget dig selv måske? Så er projekt Sidemand måske det, der skal til for at sætte skub i processen. Sygeplejerske Bente Knorborg er den første sygeplejerske i Århus Amt, der har deltaget i projektet. Bente arbejder i hjemmeplejen i Silkeborg Kommune. Hun er tilknyttet Sejs Plejecenter 10 ugentlige arbejdstimer, og desuden kører hun i lokalområdet. I efteråret 2002 deltog hun sammen med en sygehjælper fra arbejdspladsen i Sidemands- og tutoruddannelsen. I projektet defineres tutorens rolle som at "tage imod og fastholde nye medarbejdere og kolleger". Sidemanden tager sig også af "trivsel, forebyggelse og fraværsproblemer". På arbejdspladsen har vi en del problemer med sygefravær og nogle langtidssyge kolleger. Vi vil gerne gøre noget forebyggende, og her kan projekt Sidemand tilbyde nogle redskaber til at mestre fx den vanskelige samtale, håndtere stress og konflikter", fortæller Bente. "Vi har fået rigtig meget ud af kurset, og nu har ledelsen besluttet virkelig at sætte noget ind på projektet. Vores arbejdsplads er bygget op omkring tre teams, og nu skal der også to medarbejdere af sted på kurset fra hvert af de to andre teams. Derefter gælder det så om sammen med ledelsen at finde ud af, hvordan vi implementer sidemandstanken i hverdagen. Hvordan skal vi priotiere det i tid i hverdagen, og hvem skal være tovholdere, er de nogle af de spørgsmål, vi nu skal drøfte. Jeg ser sidemanden, som en samarbejdspartner for SR'ere og TR'ere. De har i deres faglig arbejde utrolig mange arbejdsopgaver at varetage, så den særlige daglige opmærksomhed mod kolleger, som i mine øjne er Sidemandens vigtigste opgave, kan forhåbentlig udvikle sig til at være et godt supplement til SR'ernes og TR'ernes arbejde." "Nu skal man jo ikke tro, at sådant et kursus umiddelbart kan løse de problemer, man kan have på en arbejdsplads med stress, udbrændthed, trivsel eller sygdom. Men kurset giver én gode redskaber til at blive bedre til at være opmærksom på kollegers og egen situation og trivsel og også nogle redskaber til at gribe ind og gøre noget, før problemerne vokser sig alt for store. Et vigtigt aspekt er, at vi på kurset også arbejder med forandringsprocesser - og den modstand, der på de fleste arbejdspladser nemt kan opstå, når der melder sig nye udfordringer dikteret udefra, eller der indefra opstår et behov for forandring. Kurset giver god indsigt i dén komplekse situation og nogle bud på, hvordan man kan arbejde konstruktivt med forandringer. I hjemmeplejen har vi jo længe stået med den udfordring, som regeringens frit valgs-ordning indebærer. Hos nogle har det skabt en stor usikkerhedsfornemmelse. Har jeg overhovedet mit job om få år? Og det kæmpearbejde vi har været pålagt med at udregne og registre ydelser er gået fra kvalitativt at udvikle plejen. Det har selvfølgelig påvirket vores trivsel på arbejdspladsen. Og hvad kommer det til at betyde, at visiteringen nu skal foregå centralt og ikke i lokalområderne? Hvad angår hjemmeplejens fremtid er jeg ikke så pessimistisk. De fleste ældre udtrykker stor tilfredshed med vores arbejde, så lad os nu se, hvor mange der, når det kommer til stykket, vælger os fra. Mit ønske er, at vi fra politisk hold kunne få ro til og mulighed for at koncentere os om at forbedre praksis. Sidemands- og tutoruddannelsen udbydes af Det Fælles Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats i Gjern, Hammel, Galten, Ry, Silkeborg og Them i samarbejde med Jobrotation i Århus Amt. Den tilbydes medarbejdere, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter og mellemledere fra både offentlige og private virksomheder. Jeg lærte utroligt meget af at møde folk fra helt andre arbejdspladser end dem, sygeplejersker arbejder på. Det var meget inspirerende at høre, hvor komptent de fx forholdt sig til sikkerhedsarbejdet. Det kunne vi som sygeplejersker lære meget af i forhold til at stille krav til vores arbejdsmiljø. Det var også meget inspirerende at høre om deres arbejdsforhold, og vi var på Pressalit i Ry på virksomhedsbesøg. Efter besøget tænkte jeg meget over, at senere i livet er det jo mange af de mennesker, der har haft ensidigt og monotont arbejde, vi møder i hjemmeplejen. Vi har godt af som sygeplejersker at kende noget til den baggrund, som de ældre og patienterne har. Det kræver selvfølgelig åbenhed at få noget ud af at møde mennesker fra så forskellige arbejdspladser. Det nemmeste ville have været at sige, at dét kender jeg ikke noget til, så det kan jeg ikke bruge til noget." Næste kursus i Sidemandsprojektet foregår i foråret 2003 i dagene marts, april og maj. Emnerne er: Hvad er en sidemand?, samarbejde og brændpunkter, den konstruktive samtale og gode dialog, kommunikation, rummelighed og rimelighed, min rolle fremover. Tilmeldingsfrist er 4. marts Kurset er udviklet af organisationsog udviklingskonsulent Lene Damtoft, der også i samarbejde med en række gæstelærere står for undervisningen. Kursusdeltagelsen er gratis. Der er mulighed for at søge løntabsgodtgørelse (VEU) efter gældende regler. Kurserne foregår i Søhøjlandet i Gjern. Vil du vide mere om Sidemands- og tutoruddannelsen, kan du kontakte underviser og konsulent Lene Damtoft eller klikke ind på 4

5 Anmeldelse Leder Hvilke bud er der på ledelse af sygepleje og udvikling af sygepleje i fremtiden? Oversygeplejerske Hanne Skovgaard Jensen kommenterer DSRs strategi og handlingsplan I ministeriet er der tanker om at lade markedstænkningen få rigtigt fat i sundhedsvæsenet. Skal vi være dem, der sætter en anden dagsorden? så endelig! Som medlem af DSR og som sygeplejefaglig leder har jeg ventet længe på DSRs bud på sygeplejens udvikling. "Strategi for ledelse af sygepleje i det danske sundhedsvæsen", som mange af jer sikkert kender, er nu fulgt op af en egentlig handlingsplan Både strategi og handlingsplan er udarbejdet af DSR og ledere i fællesskab og beskriver fem overordnede områder, der skal arbejdes med: rammer og vilkår for ledende sygeplejersker efter- og videreuddannelsesaktiviteter for ledende sygeplejersker fortsat udvikling af sygeplejen gennem uddannelse og forskning udveksling af erfaringer som støtte for den sygeplejefaglige ledelse udbrede information og skabe debat om sygepleje- og ledelsesmæssige forhold. Inddelingen i de fem områder gør det overskueligt og læsevenligt at sætte sig ind i handlingsplanen. Under hvert punkt er det beskrevet, hvilke tiltag der skal iværksættes Og der er hér nævnt mange gode initiativer, som vil sætte fokus på ledelse af sygeplejen og ledernes vilkår. Jeg kan imidlertid ved læsning af både strategi og handlingsplan indimellem savne nogle lidt tydeligere tilkendegivelser af, i hvilken retning vi skal fx når det drejer sig om uddannelse og forskning! Hvilket uddannelsesniveau skal ledende sygeplejersker have i fremtiden? Og hvordan vil DSR støtte sygeplejeforskningen i fremtiden? Det er også efter læsning af handlingsplanen ubesvarede spørgsmål. Handlingsplanen bemærker sig især ved ikke kun at indeholde en beskrivelse af, hvad DSR skal gøre frem til andet kvartal 2004, men tydeliggør, hvilke opgaver lederne selv må påtage sig. Den beskriver, hvordan vi som ledere skal bruge DSR som sparringspartner til information, debat, deltagelse og involvering. Hvordan vi skal støtte op om lederfora såsom decentrale lederråd og faglige sammenslutniger. At vi skal være aktive og deltagende i møder og temadage. Er det rimelige krav at stille til os, kan man spørge? Har vi som ledere ikke rigeligt at gøre i forvejen? Hvor skal vi finde tiden til at udvikle samarbejdet med DSR? Hvis vi virkelig ønsker ændringer, kan vi som ledere ikke bare læne os tilbage og forvente, at DSR gør noget, for det kan de ikke alene. Kun ved en fælles indsats kan vi komme videre. Kun ved gensidigt at holde hinanden informeret, bliver vi i stand til at agere på de mange og hurtige ændringer det danske sundhedsvæsen også i fremtiden vil byde os. Vi er som ledere medansvarlige for, at handlingsplanen ikke forbliver et glitret stykke papir, men reelt fører til handling. Med stategi og handlingsplan har DSR nu for alvor sat fremtidig sygeplejefaglig ledelse på dagsordenen. Jeg ser frem til at deltage i arbejdet og til at være med til at fremme den nødvendige dialog. Strategi og handlingsplan blev udførligt præsenteret og diskuteret på to lanceringskonferencer 28. 0g 30. januar (Se omtale i "Sygeplejersken" 06/2003 s. 12 endnu en rapport på mit skrivebord vedrørende styring af den offentlige sektor. Denne gang drejer det sig om rapporten "Sundhedsvæsenets organisering" udarbejdet af det rådgivende udvalg under Indenrigs- og sundhedsministeriet. Rapporten skulle være en beskrivelse af sundhedsvæsenets organisering, herunder spørgsmålet om hvilken struktur, der fremover skal danne rammen for sunds-hedsvæsenet. Rapporten skulle også give bud på, hvordan man håndterer de opgaver og udfordringer som fremtidens sundhedsvæsen står overfor. Rapporten er til nu mest blevet diskuteret på baggrund af dens syn på amternes fremtid. Rapporten indeholder imidlertidig tanker og ideer om ændret organisering af langt mere vidtrækkende karakter. Rapporten taler om øgede frihedsgrader for sygehusenes drift, herunder adskillelse af leverandør og myndighed, diverse køber og sælgermodeleller dvs etablering af markedslignende mekanismer på sundhedsområdet. Disse for-slag fremsættes på trods af, at erfaringer fra udlandet har vist ideernes manglende bæredygtighed. Som altid, når der nedsættes et rådgivende eller udredende udvalg under Indenrigs- og sundhedsministeriet, går kravene på øget effektivitet, afkortning af ventelister, kvalitet, patienten i centrum, herunder patientforventninger. Jeg vil vove den påstand, at nogle af de hensigtserklæringer, der kommer frem i mange af de ministerielle redegørelser og rapporter i stigende grad bliver usammenhængende, ja nærmest i modstrid med hinanden. Spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt at indfri ønsket om en øget effektivitet samtidig med kravet og ønsket om, at patienten skal i centrum. Sikring af det hensigtsmæssige patientforløb kræver overblik, det kræver bred faglig kompetence, og det kræver, at man kan se ud over netop sit eget fagspecifikke felt både hvad angår pleje og behandling. Det kræver, at man kan tænke i helheder og se på tværs af forvaltningsområder tænke primær- og sekundærområdet i sammenhæng. God planlægning for at opnå det hensigtsmæssige patientforløb er en øvelse, der kræver tid, samspil, omtanke og opfølgning. Og hvordan hænger det sammen med tanken om øget effektivitet? Når man læser rapporten, er det slående, hvor ensidigt sundhedsvæsnet beskrives. Hovedfokus er på det behandlende. Måske er det på tide, at der iværksættes en langt bredere sundhedspolitisk drøftelse, hvor man i højere grad inddrager begreber som forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i sammenhæng med det behandlende system. På den måde kan man inddrage de mange forskellige faglige kompetancer, der kendetegner de forskellige faggrupper, der i dag indgår i det danske sundhedsvæsen. Rapporten fastholder, at indgangen til sundhedsvæsenet fortsat skal være gennem den praktiserende læge. Hvad med at forsøge at tænke nyt? Hvorfor ikke tænke sundhedscentre med respekt for den lægelige kompetance og behandlingens betydning som det, der kunne være omdrejningspunktet i et sammenhængende og nærværende sundhedstilbud? Måske har vi i udviklingen af sundhedsvæsenet brug for en tredje position, når vi forholder os til begreberne sygdom og sundhed? Hvad med at inddrage det sundhedspsykologiske aspekt som det forbindende element mellem humaniora og naturvidenskab? Tanken er hermed videregivet til de fortsatte diskussioner. 5

6 Nyt fra Mindegade lægger din vej forbi amtskredskontoret i Mindegade 10, vil nye ansigter møde dig i receptionen: Helle Rosendal Kristensen er pr. 1. januar 2003 ansat med receptionen som hovedarbejdsområde. Helle arbejder i Mindegade 30 timer om ugen med fast fridag tirsdag. Som særlige arbejdsområder udover receptionen skal Helle være sekretær på arbejdsmiljøområdet, ligesom hun har de studerende, seniorsammenslutningen og sangkoret som særlige arbejdsfelter. "Jeg har i mere end tyve år arbejdet som sekretær på et større dagblad. Konjunkturen gjorde, at det blev nødvendigt med økonomisk tilpasning. Derfor blev der i dén sparerunde nedlagt ca. tredive stillinger heriblandt min. Jeg mistede en god og spændende arbejdsplads, hvor ikke to dage var ens, og hvor det sommetider gik stærkt", fortæller Helle Rosendal Kristensen. "Jeg blev ansat som vikar hos DSR 17/ og opdagede meget hurtigt, at forholdene ikke er ensformige, men derimod giver et spændende, afvekslende job. Og sommetider skal det gå virkelig stærkt. Så da lejligheden bød sig, sagde jeg ja tak til at blive fastansat. Og jeg glæder mig meget til at komme i gang med udfordringerne som sekretær hos DSR." Helle Rosenkilde er den anden nyansatte sekretær. Hun er ansat med sekretæropgaver for Else Kayser som et af sine primære arbejdsområder. Desuden skal hun varetage lederområdet, Den Amtskommunale Fællesrepræsentation og sekretæropgaver i forbindelse med medlemsaktiviteter. Helle Rosenkilde er uddannet advokatsekretær samt kommunom og kommer fra mange års arbejde i Århus Kommune. En årrække arbejdede hun i Pladsanvisningens ledelse, og herfra fortsatte hun til en stilling som sekretær for chefen, indtil hun i 1999 valgte at prøve kræfter med opbygningen af en administrativ stilling i Århus Kunstbygning. "Jeg har med glæde valgt DSR, fordi jeg har en forventning om at få min faglighed udfordret og for at være i et arbejdsmiljø, hvor alting er i udvikling. For mig at se, er amtskredskontoret en arbejdsplads, hvor ikke to dage er ens og det er en arbejdsplads, der er tæt på, hvor beslutningerne træffes, og politikkerne formuleres. Det glæder mig til at prøve kræfter med", siger Helle Rosenkilde. 1. april 2003 begynder endnu en ny medarbejder i Mindegade. Der er oprettet en ny stilling som faglig sekretær. Hovedarbejdsområderne bliver de sygeplejefaglige lederes forhold og den sygeplejefaglige udvikling. Afdelingssygeplejerske Marie Rosbjerg Ovesen, afd. Y, Skejby Sygehus er valgt til stillingen. Hun har 14 års erfaring som afdelingssygeplejerske på forskellige afdelinger. Vi præsenterer Marie i næste nummer af Tæt På. Pierre Bourdieu Retorik: Mundtlig formidling i fokus Retorik og formidling: At skrive og holde tale Din pris 230,- kr. (normalpris 690,- kr.) 2 lørdage 27/4 og 3/5 kl (kursus 267). Underviser er mag.art. Jacob Buris Andersen. Din pris 94,- kr. (normalpris 280,- kr.) 6 onsdage kl Start 26/2 (kursus 273). Underviser er lektor Christian Knudsen. Din pris 140,- (normalpris 420,- kr.) Ikke flere ledige pladser Weekenden 29-30/3 (kursus 275). Ikke flere ledige pladser Eksamens- og præstationsangst Kurset er i gang Særligt tilbud 6

7 Medlemstilbud Spidsen Fredag den 25. april 2003 kl. 9-? i Varna Palæet, Marselisborg Skov, Ørneredevej 3, 8000 Århus C Regeringens lovændring om såkaldt frit valg vil hugge den velfungerende ældrepleje i stykker Uanset, hvor du er aktiv som sygeplejerske i sygeplejen om det er i primær eller sekundær sundhedstjeneste møder du diskussion om ledelse af sygeplejen, om ansvar for sygeplejen og om udvikling af sygeplejen. Vi vil gerne udvikle sygeplejen for patienternes skyld - ikke for sygeplejens. Et mål er at udvikle sygeplejen på tværs af faggrænser frem mod en bedre praksis i hverdagen. På Sygeplejens Dag rejses spørgsmålene: Kan sygeplejen ledes og udvikles uden sygeplejersker? Hvem kan og skal i fremtiden udføre sygepleje? Hvordan forvaltes det faglige ansvar nu og fremover? Velkomst ved amtskredsformand Else Kayser og musikalsk indslag ved Frederik Malmkvist og Christian Lysdorff Begrebsafklaring af sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Chefsygeplejerske Vibeke Krøll Sygeplejefagligt ansvar hvordan og hvor skal det forvaltes, i dag og i fremtiden? Charlotte Delmar, Ph.D, cand. cur., leder af forskningsenhed for Klinisk Sygepleje ved Aalborg Sygehus/Århus Universitetshospital Forskningsledelse at bygge bro mellem klinisk praksis og forskning Musikalsk indslag ved The Pink Ladies og faneindvielse ved Dansk Sygeplejeråds formand Connie Kruckow Sygeplejefagligt ansvar i et patientforløb? Workshop 1: Laura Bekhøj, Elisabeth Lund, Kirsten Pedersen: Ledende sygeplejerskers ansvar for hygiejnen Workshop 2: Patientrepræsentant Workshop 3: Områdeleder Sigrid Sinkbæk Jacobsen, Sejlflod Kommune At være plejeansvarlig og lede sygeplejen uden selv at være i kontakt med borgeren leverandørvalg i hjemmeplejen en realitet. Spørgsmålet er imidlertid, om det frie valg virkelig betyder valgfrihed? Indtil videre har nogle af de private firmaer problemer med at levere varen til den pris, kommunerne har beregnet, at en times hjemmehjælp koster. Det er måske slet ikke så attraktivt for de private firmaer at komme ind i den kommunale varme, som de har forestillet sig? Med indførelsen af frit valg følger en række konsekvenser, der ikke er særligt positive hverken for pensionisterne eller for kommunerne. Bl.a. er det et krav i lovgivningen, at visitationen af pensionisterne adskilles fra udførerdelen. Det går ikke længere, at de medarbejdere, der visiterer til pleje og praktisk hjælp, samtidig er ansat på den institution, hvor man skal løse opgaven. Kommunerne har derfor været tvunget til at lave en såkaldt BUMmodel bestiller/udfører/modtager hvor visitation og udførelse er 100 pct. adskilt. Ifølge loven skal BUM-modellen sikre, at de offentlige og de private leverandører stilles lige med hensyn til konkurrence. De kommunale ældreinstitutioner skal til at betragte sig selv som firmaer i konkurrence med andre firmaer. Der er altså i virkeligheden tale om erhvervspolitik forklædt som ældreomsorg. Det, der foregår i den offentlige sektor for øjeblikket, medfører, at vi er i fuld gang med at hugge vores velfungerende ældrepleje i stykker. Indtil nu har indsatsen for de ældre fungeret som en helhed, hvor personalet har samarbejdet på tværs af faggrupper for at sikre, at de ældres samlede behov blev taget i betragtning, når man skulle vurdere, hvilken hjælp man kunne tilbyde. Der er ikke meget helhedstænkning i det frie valg, hvor alt bliver målt og vejet og talt op i minutter. Hvor er sundhedsfremmen henne? Hvor er aktiviteter, samvær med andre? Hvor er de ældres livskvalitet? Docent, cand. scient. et Dr. phil. Verner C. Petersen: Frihed til ansvar Festmiddag: 3 retters menu incl. 3 glas vin Et royalt indslag og Square-dance opvisning ved Bente Sørensen Pris: Pris: Seminar incl. festmiddag 750,- kr. Seminar uden festmiddag 550,- kr.. Tilmelding kan ske til giro nummer eller ved at indsætte beløbet på DSRs bankonto hos Lån & Spar Bank A/S reg.nr kontonr Det er vigtigt, at du ved tilmelding oplyser dit samt hvilken af de 3 workshops, du ønsker at deltage i: mrk. workshop 1, workshop 2 eller workshop 3. Sygeplejersker opfordres til at søge tjenestefri. Læs program med tidspunkter og festmenu på Jeg går ind for, at flest mulige af vores ressourcer skal direkte ud til brugerne. Men hvad dét angår, trækker lovændringen om frit valg kraftigt i den forkerte retning. Administrationen af det frie leverandørvalg vil koste kommunerne enorme ressourcer, både personalemæssigt og økonomisk. Og det rimer meget dårligt med behovet for mere flad struktur i ældreplejen og flere hænder ude hos brugerne, hvilket både brugere, personale og politikere fra alle fløje konstant efterspørger. Uanset om pensionisterne vælger en privat leverandør, så er det stadigvæk kommunen, der skal føre tilsyn, kommunen, der skal betale for hjælpen, og kommunen, der skal stille med afløsere, hvis det private firma alligevel ikke kan klare opgaven. Regeringens "frie" valg er en utroligt bureaukratisk ordning, som giver en masse administrativt bøvl i kommunerne. Men vi fører selvfølgelig den vedtagne politik ud i livet. Så må vi se, hvad der vinder i sidste ende regeringens erhvervsfremmepolitik eller de ældres behov for en velfungerende, helhedsorienteret ældrepleje. 7

8 Møder Møder Møder Amtsbestyrelsens møder er åbne for alle medlemmer. De afholdes i Mindegade 10. Dagsorden fås ved henvendelse til kontoret. Mødedatoer: Primær: Sekundær: Sundhedspl: Skoler: Psykiatrien: Sted: DSR, Mindegade 10, Århus Mødedato: Emne: IT i sundhedsvæsenet Sted: Farveriet, Dollerup 2 Afdelingssygeplejersker inviteres til møde med drøftelse af DSRs ledelsesstrategi centralt og decentralt samt orientering vedr. lønstrategi Mødedato: Sted: Mindegade 10, kælderen Tilmelding: Senest 27. marts (Husk medlemsnummer ved tilmeldingen) Oversygeplejersker inviteres til møde med drøftelse af DSRs ledelsesstrategi centralt og decentralt samt orientering vedr. lønstrategi Mødedato: Sted: Mindegade 10, kælderen Tilmelding: Senest 27. marts (Husk medlemsnummer ved tilmeldingen) Mødedato: Sted: DSR, Mindegade 10, Århus Mødedato: Sted: Mindegade 10, kælderen Nu har du mulighed for at få belyst spørgsmål som, hvad sker der, hvis du tager orlov, bliver arbejdsløs eller går på pension? Du dør, og din famlie skal have pension? Du bliver syg eller invalid? Agnete Lindberg, PKA holdler oplæg og besvarer spørgsmål. Pensionsoversigten bliver gennemgået, så tag din egen med. Af hensyn til servering: Bindende tilmelding senest 27. marts (Husk medlemsnummer) Mødedato: med organist Claus Pedersen og sopran Marianne Klindt Jensen Sted: Mindegade 10, kælderen Tilmelding: Senest 28. februar Mødedato: Emne: Stresshåndtering Sted: Farveriet, Dollerup 2 (Husk medlemsnummer ved tilmeldingen) Primær: Sekundær: Sted: DSR, Mindegade 10, Århus (Husk medlemsnummer ved tilmeldingen) Primær og Sekundær: Sted: DSR, Mindegade 10, Århus medlemsnummer

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Når opgaver skal flyttes

Når opgaver skal flyttes Når opgaver skal flyttes DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger til tillidsrepræsentanter, Kreds Midtjylland Indledning Denne pjece er en vejledning til dig som tillidsrepræsentant, således at du, på vegne

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Undersøgelse 2005. Mellemledernes funktionsvilkår

Undersøgelse 2005. Mellemledernes funktionsvilkår Undersøgelse 2005 Mellemledernes funktionsvilkår 1 Indledning... 3 Arbejdsgruppe... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af resultater... 4 Handleanbefalinger... 5 Handleanbefalinger ud fra undersøgelsens

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Indledning Da Skejby ønsker at være et attraktivt arbejds- og uddannelsessted, er udviklingen af MUS et vigtigt udviklings-

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland Dette er et kursuskatalog, hvor du kan finde en oversigt over de kursustilbud og temadage som Kreds Midtjylland samt DSA har sat i gang i forbindelse med aktiviteter til ledige sygeplejersker. Vi håber

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Workshoppen. 1. Ledelse af et fag Sygepleje 2. Visioner på hvilket strategier niveau

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

REFERAT Arbejdsmiljømøde for alle Sikkerhedsrepræsentanter, Kreds Midtjylland, VEST Dato: 7. juni 2010

REFERAT Arbejdsmiljømøde for alle Sikkerhedsrepræsentanter, Kreds Midtjylland, VEST Dato: 7. juni 2010 REFERAT Arbejdsmiljømøde for alle Sikkerhedsrepræsentanter, Kreds Midtjylland, VEST Dato: 7. juni 2010 Til stede: Referent: Bodil Remme Jakobsgaard Øre - næse - hals Holstebro,Lisbeth Haarbo Jensen Øre

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere