Offshore Outsourcing En håndbog for medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offshore Outsourcing En håndbog for medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk"

Transkript

1 Offshore Outsourcing En håndbog for medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk Making Offshore Outsourcing Sustainable, Hvordan gør man offshore outsourcing bæredygtig.

2

3 Offshore Outsourcing En håndbog for medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk af Tom De Bruyn og Monique Ramioul redigeret af Andrew Bibby

4 Indhold Indledning 1 Målsætninger ved forhandling om offshore outsourcing 2 Om at blive involveret i alle stadier af offshoring-processen 4 1. Foregribelse af offshoring 6 Hvad er offshoring?...6 Offshoring og outsourcing Er der sandsynlighed for, at mit firma er ved at overveje offshoring? Hvilke jobs kan outsources? Hvorfor kunne et firma overveje offshoring?...9 Offshoring lykkes ikke altid Tag têten 12 Aftalen om offshore outsourcing Global Rammeaftale Forebyggende kvalifikationstiltag...13 Planlægning af en strategi for håndtering af offshoring Vurdering af en offshore outsourcing strategi 15 Adgang til oplysninger...15 Hvad er den overordnede strategi bag offshoring? Er der medtaget målelige mål?...16 Hvad er omfanget af offshore outsourcing?...17 Hvilken virksomhedsmodel har man valgt?...17 Er lønsomhedsberegningen realistisk?...18 Er der taget hensyn til de juridiske aspekter?...18 Hvilke organisatoriske risici har man påvist ved at indføre offshoring? Hvilke spørgsmål om menneskelige ressourcer har man taget op?...20 Nogle strategier for medarbejderrepræsentanter og fagforeninger...22

5 4. Vurdering af en offshoring-strategis implementering 24 Licitationsprocessen...24 Valg af land Forhandlingerne om implementering af og tilsyn med offshoring 27 Forhandling om overgangsprocessen Etablering af kontakt til medarbejderrepræsentanterne i offshore selskabet Overvågning af (tilsyn med) offshore outsourcing aftalen...29 Vurdér din egen reaktion på offshoring...29 Del dine erfaringer med andre... 29

6

7 1 Indledning Denne håndbog har et klart praktisk sigte. Dens formål er at være medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk behjælpelige med at håndtere spørgsmålet om brug af underleverandører m.v. i udlandet (i det følgende benævnt offshore outsourcing ). Offshore outsourcing det vil sige flytning af arbejde fra steder i verden, hvor lønninger og arbejderbeskyttelsen er relativt høje, til andre områder, hvor lønningerne er lavere og arbejdsvilkårene kan være ringere er et tegn på stigende globalisering af leveringen af tjenesteydelser. Både relativt ukvalificeret arbejde (for eksempel baglokaleekspedition, telefonpasning) og mere kvalificeret arbejde (for eksempel udvikling af software) sendes ud af landet. Ligesom ved fabrikation for en generation siden er denne vandring af arbejdet en strukturmæssig tendens, der efter al sandsynlighed ikke vil gå i sig selv igen - det er ikke blot en ledelsesgrille. Offshoring er en kompliceret social, politisk og organisatorisk proces, som kræver en forfinet professionel reaktion. Denne håndbog tilsigter at være medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk behjælpelige med at forstå, hvor kompleks offshore outsourcing er. Den vil fokusere på de involverede risici og grundene til eventuel fiasko. Den vil også vise de forskellige stadier, der skal gennemgås for overføre arbejdet til udlandet - og hvad der kan gøres for at prøve at undgå en negativ indvirkning på de ansatte. Denne håndbog baserer sig på god forhåndenværende praksis, der er udviklet af fagforeninger som reaktion på offshoring. Den er produceret af det europæiske projekt Making Offshore Outsourcing Sustainable (MOOS), som danner bindeled mellem 7 fagforeningsorganer (LBC-NVK i Belgien, HK-Privat i Danmark, CFDT-Cadres i Frankrig, Ver.di i Tyskland, FNV-Bondgenoten i Holland samt SIF of CF i Sverige), og det Højere Institut for Arbejdsstudier ( HIVA ) i Belgien. Projektet administreres af UNI-Europas afdeling for industri, virksomhedsydelser og ICT ( IBITS ). Håndbogen vil også efter omstændighederne foreslå steder, hvor man kan søge mere detaljerede oplysninger. Et nyttigt sted er MOOSprojektets hjemmeside:

8 2 Målsætninger ved forhandling om offshore outsourcing Vi begynder med at sammenfatte nogle vigtige målsætninger og principper, som bør influere på medarbejdernes og fagforeningernes tænkemåde og handlinger, når de har at gøre med offshoring. De fremgår af det følgende. Forhandlernes checkliste Indragning og deltagelse af medarbejdere og deres repræsentanter; ingen ensidigt påtvungne ændringer, Undgå tvungne afskedigelser, Beskyttelse af ansættelsesvilkår og -betingelser for nuværende ansatte, Effektiv genplacering af nuværende ansatte, der fortrænges ved indførelsen af offshoring, Retten til uddannelse samt bistand og støtte, hvis alternativ beskæftigelse bliver nødvendig, Geninvestering af besparelserne ved offshoring: En del af de økonomiske besparelser ved offshoring skal investeres i udvikling af medarbejderkvalifikationer således at arbejdernes tilpasningsevne og anvendelighed forøges, Grundlæggende normer for arbejde skal overholdes i de lande, der er målet for offshoring - herunder dem, der drejer som om retten til at organisere sig og kollektive lønforhandlinger, Hæderlige lønninger og sikre og sunde arbejdsbetingelser i de lande, der er målet for offshoring, Langsigtet tilsagn fra selskabernes side om jobsikkerhed i de lande, der er målet for offshoring, Effektive tiltag for styring af ændringer skal være på plads i både værtslandet og det land, der er målet for offshoring.

9 3 Med andre ord må medarbejderrepræsentanterne under forhandlingerne være opmærksomme på arbejdernes interesser i begge ender af offshore outsourcing kæden. UNI s Charter on Offshore Outsourcing giver mere omfattende vejledning om bedste praksis ved forhandling af offshoring. Denne kan findes på:

10 4 Om at blive involveret i alle stadier af offshoringprocessen Offentliggørelsen af en beslutning om at placere arbejde uden for landets grænser er - selv om den undertiden forekommer at være grebet ud af den blå luft - blot ét af en række skridt, som selskaber gennemløber, når de påtager sig et offshoring-projekt. Typisk vil et foretagende gennemløbe de fleste af, om ikke alle, følgende faser: Indledende uformel overvejelse af offshoring, indsamling af oplysninger, overvågning af konkurrenter m.v. Formel beslutning om at forske i offshoring-projektet, etablering af et projekthold, rådgivere osv, Analyse af den påtænkte offshoring, fastlæggelse af det overordnede mål, detaljerede målsætninger, hvad kan leveres. Udarbejdelse af rapport, Formel beslutning om at gå videre, Udbud i licitation m.v.; udpegning af offshore-partnere, evaluering af tilbud, Detaljeret virksomhedsgennemgang ( due diligence ) af udpegede offshore-partnere, Udarbejdelse og tiltrædelse af kontrakt og serviceniveauaftale, Implementering af offshoring, udsendelse af arbejde. Styring af offshore-relationer, Evaluering af resultater, fornyelse eller ophør af kontrakt; eventuel udvidelse af offshoring til at omfatte andre forretningsområder. Ideelt set bør medarbejderrepræsentanter og fagforeninger sigte mod at blive inddraget som arbejdsmarkedspart, der forhandler i løbet af hele processen. Dette vil ikke være muligt i alle firmaer, hvor medarbejderorganer måske med overlæg udelukkes fra kilder til oplysninger om, hvad der påtænkes. Ikke desto mindre er der alligevel skridt, som medarbejderrepræsentanter bør tage. Nøgleordene er forståelse og foregribelse.

11 5 Parallelt med ovenfor skitserede rute kan vi derfor fastlægge en lignende rute, som medarbejderorganer bør følge: Forstå: Foretag en indledende uformel forøgelse af kendskabet til offshoring, indsamling af oplysninger, hold øje med konkurrerende firmaers offshoring-træk m.v., Foregrib. Overvej områder inden for jeres firma, der kunne være egnede til offshoring., Tag têten. Ret først henvendelse til firmaet, og anmod det om at anerkende de principper, der fremgår af UNI s offshore charter, Bed om oplysninger. Prøv at få oplysninger om jeres firmas tanker og planer, Hvis muligt, gå til den. Søg at inddrage medarbejderrepræsentationen i offshore-processen - fra det indledende projekthold og fremefter, Hvis nødvendigt, anfægt en beslutning om at outsource til udlandet. Kig efter strategiske alliancer - for eksempel med politikere, kommunale myndigheder og forbrugerorganisationer, Søg tilsagn om grundlæggende arbejdsnormer, i udbudsmateriale og kontrakter, Prøv at fremme en udvidelse af due diligence-processen til også at omfatte spørgsmål om overholdelse af lokal arbejdsmarkedslovgivning og ILO s grundlæggende arbejdsnormer, Før forhandling om den faktiske implementering af offshore-planerne, Overvåg styringen af offshore-relationerne. Vurdér, hvis muligt sammen med jeres firma, men om nødvendigt også uafhængigt, resultaterne af offshoring. Denne håndbog vil nu gå nærmere ind på disse spørgsmål, idet den ét for ét vil betragte de nøglepunkter, der skal overvejes før en offshore-ordning bekendtgøres, i løbet af dens implementeringsproces, og efter at den er indført.

12 6 1. Foregribelse af offshoring Medarbejderorganer og fagforeninger, der har orienteret sig i god tid, er også dem, der reagerer mest vellykket på offshoring. Det, det drejer sig om, er at forstå - på forhånd. Hvad er offshoring? Udtrykket offshoring blev først brugt til at beskrive overførslen af arbejde såsom simpel dataindlæsning fra USA s fastland til visse øer i Caraibien. Selv om udtrykket måske forekommer lidt misvisende for arbejde, der vandrer fra for eksempel det europæiske kontinent, bliver det stadig almindelig brugt til at beskrive grænseoverskridende eller international flytning af arbejde - navnlig i sammenhæng med flytning til områder med lavere omkostninger. I Europa har man i de seneste år set arbejde blive overført fra f.eks. England til engelsktalende destinationer såsom Indien, fra Frankrige til visse dele af Afrika, og fra de skandinaviske lande til de baltiske stater. Vandring af arbejde til geografisk nærtliggende destinationer (navnlig til de nye EU optagelseslande i Central- og Østeuropa) beskrives ofte som nearshoring. Offshoring og outsourcing Denne rapport beskæftiger sig hovedsagelig med overførsel af arbejde til udlandet, hvor det samtidig drejer sig om outsourcing (med andre ord den proces, hvorved et firma delegerer visse aktiviteter eller processer til en tredjeparts-leverandør). Outsourcing har i de seneste år været et karakteristisk træk i forretningsførelsen og ledelsen. Princippet er, at firmaerne koncentrerer sig om deres kernevirksomhed og -kompetencer, og til andre firmaer outsourcer de aktiviteter, som man ikke anser for kerneaktiviteter. Et eksempel kunne være, at en bank outsourcer sine IT-systemer til et specialiceret IT-selskab.

13 7 Offshoring er ikke nødvendigvis altid knyttet til outsourcing: Et foretagende kunne beslutte at flytte dele af dets virksomhed til en destination i udlandet, medens det beholdt disse funktioner direkte i huset. Omvendt kan virksomhedsfunktioner naturligvis outsources til et firma, der driver virksomhed i samme land (onshore). OECD har frembragt følgende matrice (tallene refererer til tjenesteydelser inden for IT og forretningsmetoder). Selv om disse data stammer fra 2001, er matricen betegnende for offshore outsourcing. Onshoring, offshoring, insourcing and outsourcing IT and business process services Selv om denne håndbogs fokus er på offshore outsourcing, er meget af dens indhold også relevant for hjemlig offshoring.

14 8 Er der sandsynlighed for, at mit firma er ved at overveje offshoring? Følgende checkliste antyder visse indikatorer for selskaber, hvor offshoring kan være under aktiv overvejelse: Jeres firma leverer tjenesteydelser, som også tilbydes af konkurrenter, og jeres konkurrenter har allerede erfaring med offshoring, Jeres firma er en servicevirksomhed med lav fortjenstmargen, hvor konkurrencen er hård, Jeres firma har fusioneret med et andet firma, således at der er opstået dobbeltarbejde og dobbeltfunktioner, Jeres firma har omlagt forretningsfunktioner til særskilte og selvstændige enheder, f.eks. et fælles servicecenter, Ledelsen har foretaget forretningsrejser til destinationer, der er typiske for offshore outsourcing, Man har bedt medarbejdere om at dokumentere deres aktiviteter, Ledelsen investerer ikke i karriereudvikling for nuværende medarbejdere på det nuværende sted, Jeres selskab har erfaring med tidligere outsourcing-tiltag, Ledelsen har nedsat en projektgruppe til at undersøge mulighederne for offshore outsourcing. Husk at både offentlige organisationer og private selskaber engagerer sig i offshore outsourcing. Hvilke jobs kan outsources? OECD anslår, at næsten 20% af alle stillinger kan udføres offshore. I dag er der mange jobs i servicesektoren, der kan klares fra et fjernt sted. Enhver opgave, der ikke kræver direkte fysisk vekselvirkning med kunden eller fysisk tilstedeværelse, vil principielt kunne udføres fra et andet sted.

15 9 Selv om visse aktiviteter og jobs er mere egnede til outsourcing, bør man være klar over, at alle jobs potentielt er i farezonen. Firmaer, der udfører outsourcede aktiviteter på offshore destinationer, søger i stigende grad at bevæge sig op ad værdikæden ved at levere mere komplicerede jobs og tjenesteydelser. Følgende checkliste antyder nogle karakteristiske træk ved jobs og aktiviteter, der især er egnede til offshore outsourcing: Krævende med hensyn til arbejdskraft, Standardiserede, Præcist definerede, Kedelige, Det samme igen og igen, Velstrukturerede, Ikke (ophavsretligt) beskyttede, Intet krav om samspil med kunden eller kundenærhed, Intet krav om dybtgående domænekendskab, Intet krav om kulturkendskab. Hvorfor kunne et firma overveje offshoring? Omkostningsreduktion er den grund, der oftest anføres for at firmaer foretager offshore outsourcing. Firmaerne søger til stadighed nye veje til at nedbringe omkostningerne, og lønudgifterne er ofte det første, man kigger på. Lønforskellene mellem forskellige geografiske områder kan være betragtelige (omend besparelserne ved offshoring i praksis generelt en mindre end en simpel sammenligning mellem lønsatser fra starten måtte indikere). Hvis en konkurrent har benyttet sig af offshoring for at reducere omkostningerne, kan andre firmaer til syvende og sidst føle sig tvunget til at gøre det samme. Den opmærksomhed, der på det seneste er blevet offshoring til del, kan også give anledning til blot og bar efterabning. Firmaer vil måske søge at kopiere en anden virksomheds tilsyneladende vellykkede strategi, uden at tænke dybere over, hvorvidt den passer til deres egne omstændigheder.

16 10 Der kan også være andre grunde til, at offshoring overvejes. For eksempel: Mulighederne for at skaffe sig passende faglig kunnen og arbejdskraft. Firmaerne ser måske til udlandet for at finde en tilgængelig forsyning med faguddannet arbejdskraft (for eksempel forskning & udvikling og udarbejdelse af software). For mindre kvalificeret arbejde (for eksempel i en telefoncentral) vil firmaerne måske også overveje offshoring, hvis de hjemme oplever en stor udskiftning af medarbejdere og vanskeligheder med rekruttering, Følg solen. Ved at udlægge arbejde til dele af verden med forskellige tidszoner kan aktiviteterne udføres kontinuert - 24 timer i døgnet. Projekterne kan realiseres på kortere tid. Kunderne kan serviceres uden for normal arbejdstid (for eksempel om natten), uden at det er nødvendigt, at personale i hjemlandet skal have natarbejde, Fleksibilitet til at klare svingninger i arbejdsmængden, Markedsnærhed: Nærhed til potentielle kunder i en del af verden, Lovgivningsmæssige rammer (for eksempel arbejdslovgivning eller skattefordele på udenlandske destinationer). De muligheder, der ligger i ICT for at få arbejde overført til og udført på et fjernt sted, har givet anledning til en uafbrudt vækst i eksterne leverandører og mellemmænd, der tilbyder tjenesteydelser på destinationer i udlandet. Med andre ord er infrastrukturen nu veludviklet på nogle steder i udlandet, så selve flytningen af arbejde til en offshore-lokalitet kan nu ske forholdsvis let. Indtil for nylig var offshore outsourcing forbeholdt større nationale og multinationale selskaber. I stadig stigende grad er små og mellemstore virksomheder også i stand til at give sig i kast med offshore outsourcing. Det, der hæmmer offshoring, er ved at forsvinde, medens det, der fremskynder den, bliver mere fremtrædende.

17 11 Offshoring lykkes ikke altid Medens forretningslivets retorik har tendens til at fokusere på fordelene ved offshore outsourcing, er det vigtigt at huske, at offshoring meget ofte mislykkes. I 2003 anslog analytikeren Gartner, at der er blevet spildt på offshoring-tiltag, der ikke gav det lovede udbytte. Et andet forskningsfirma, Mori, fandt, at 65% af de CIO er (IT-chefer), der arbejder med outsourcere, erklærede, at de havde vanskeligt ved at håndtere forholdet til outsourcing partneren. Firmaerne kommer også ud for, at kunderne er imod offshoring. For eksempel har undersøgelser konstateret, at der er en høj grad af utilfredshed i offentligheden, når telefoncentraler flyttes til destinationer i udlandet. Kulturforskelle og forskelle i accent er kan bidrage til dette. Grundene til problemer med offshoring er blandt andet: Fokusering på omkostningsbesparelser for enhver pris fører til dårlige kontrakter, Mulighederne for besparelser er vildt overvurderet, Behovet for kommunikation og koordination undervurderes, Der anlægges en kortsigtet synsvinkel, i stedet for at fokusere langsigtet på at opbygge relationer, Dårlig behandling af menneskelige ressourcer, Fejlbedømmelse af kulturforskelle.

18 12 2. Tag têten Aftalen om offshore outsourcing Man behøver ikke vente på, at ens firma tager det første skridt til offshore outsourcing. En del fagforeninger har med held forhandlet aftaler om offshoring med firmaer, før der forelå nogen formelle planer fra firmaernes side om at bevæge sig i den retning. At være med fra starten kan bidrage til at formulere mål for god praksis, som kan være uvurderlige sidenhen. Aftalerne kan være udarbejdet på grundlag af UNI s Charter on Offshore Outsourcing (se ovenfor). Man kan se eksempler på offshoring-aftaler, f.eks. dem mellem AMICUS og CSC (UK) samt BT og Connect (UK), på: Global Rammeaftale Hvis du arbejder i et multinationalt selskab, husk da, at en af mulighederne er at foreslå, at der underskrives en Global Rammeaftale mellem selskabet og UNI, der repræsenterer selskabets ansatte på verdensplan. Teksterne til de nuværende Globale Rammeaftaler kan findes på ICFTU s hjemmeside:

19 13 Forebyggende kvalifikationstiltag Hvis du mener, at der er potentiel sandsynlighed for, at dit firma vil outsource arbejde til udlandet, er det særlig vigtigt at sikre, at de nuværende ansatte får tilbudt den kvalificerende uddannelse og den udvikling, de har behov for for at forbedre deres fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Husk, at det er de ufaglærte og mindre kvalificerede jobs, der især er i farezonen ved offshoring. Tilskynd arbejderne til at sige ja til uddannelsestilbud, og anbefal dit firma at levere tilstrækkelige og passende uddannelsestiltag. Bedre uddannede og bedre kvalificerede medarbejdere er et plus for firmaet. Planlægning af en strategi for håndtering af offshoring På dette stadium er det også værdifuldt at gennemføre en detaljeret planlægning af den strategi, jeres organisation ville anlægge på det tidspunkt, hvor jeres firma offentligt erklærer, at det overvejer offshoring. Vent ikke til ledelsen kommer med den officielle bekendtgørelse, før I finder ud af, hvad der skal gøres på det tidspunkt kan det være for sent at opnå meningsfyldte ændringer. Udviklingen af denne strategi begynder med formulering af klare og realistiske mål, der tager højde for jeres medlemmers bekymringer. Faktisk bør I, før I tænker på, hvordan noget skal gøres, vide hvad I ønsker at opnå. Vær sikre på, at jeres målsætninger er realistiske for medarbejderne, men også for ledelsen. Uopnåelige mål vil svække jeres forhandlingsposition. Ved udviklingen af en strategi må man naturligt tage hensyn til den generelle situation, man befinder sig i - herunder ens lands juridiske rammer, rammerne for kollektive lønforhandlinger, eksisterende kollektive aftaler og fagforeningernes pågældende politik. UNI s Charter on Offshore Outsourcing indeholder en mulig liste over spørgsmål, som I kan formulere målsætninger for, der er realistiske i sammenhæng med jeres firma.

20 14 Det gælder om at udvikle expertise. Ethvert offshore-projekt vil kræve, at medarbejderrepræsentanter og fagforeninger bliver inddraget i vurderingen af forslagene med hensyn til brugbarhed, gennemførlighed og ledelsesholdning.

21 15 3. Vurdering af en offshore outsourcing strategi En erklæring fra et selskab om, at det agter at gå i gang med offshoring, vil ofte betyde en markant ændring af omfanget af den indsats og det engagement, der kræves af medarbejderrepræsentanter og fagforeninger. Ikke desto mindre vil det arbejde, der er nødvendigt, blive lettere, hvis de indledende skridt, der er foreslået i denne håndbog, allerede er taget. Selv om det ikke er medarbejderrepræsentanternes og fagforeningernes opgave at bidrage direkte til ledelsens arbejde med at planlægge et offshore-projekt, vil en omhyggelig gennemgang af jeres firmas offshore strategi ikke desto mindre være jer til hjælp, navnlig med hensyn til at beslutte, hvordan man skal reagere effektivt på det, der foreslås. Dette afsnit af håndbogen giver nogle råd om, hvordan man vurderer en sådan strategi. Den effektivitetstest, der er udviklet af FNV-Bondgenoten, er etværktøj til vurdering af gennemførligheden af en af et firma valgt offshore outsourcing strategi. Effektivitetstesten kan findes på MOOS s hjemmeside: Adgang til oplysninger Dette afsnit er baseret på en formodning om, at firmaerne delagtiggør arbejdsmarkedets parter i deres offshoreplaner og -strategi. Hvis du arbejder i et firma, der er tilbageholdende med at dele ud af disse oplysninger, kan det være nødvendigt for dig at minde ledelsen om dens forpligtelser i henhold til EU s Informations- og Samrådsdirektiv. Dette direktiv er ved at blive implementeret i EU s medlemslande ved hjælp af national lovgivning. Direktivet finder ikke anvendelse på meget små virksomheder. Hvis dit firma har et Europæisk Samarbejdsudvalg, er dette også et middel, du kan bruge.

22 16 Hvad er den overordnede strategi bag offshoring? Hvorfor har ledelsen truffet beslutning om at tage offshoring til sig? Nogle offshore outsourcing tiltag er blot en del af en bredere omstruktureringsstrategi, medens andre søger at håndtere et bestemt erkendt problem. For eksempel kan det være, at en bestemt virksomhed ikke klarer sig godt, og ledelsen er på udkig efter en løsning, der forøger denne enheds effektivitet og nedbringer omkostningerne. Der kan også være firmaer, der tænker fremadrettet og træffer præventive beslutninger, der skal foregribe og afbøde erkendte fremtidige problemer. Det er klart, at hvis ledelsen ikke kan fremlægge en klar og detaljeret offshore-strategi, kan det være, fordi en sådan strategi ikke eksisterer med andre ord, fordi et selskab har kastet sig ud i en beslutning om at gå offshore uden at have foretaget den fornødne planlægning og forberedelse. Her er det forretningsmæssige motiv sandsynligvis blot et ønske om at spare omkostninger. Den slags ad-hoc metoder vil sandsynligvis have potentielt alvorlige følger for de hidtidige medarbejdere. Den kan imidlertid vise sig at være yderst risikabel også for firmaet: Mange offshore outsourcing projekters fiasko kan tilskrives manglen på klare, vel gennemtænkte mål. Det er derfor meget tænkeligt, at der i en sådan situation kan fremlægges stærke argumenter mod offshoring fra medarbejderrepræsentanternes og fagforeningernes side. Er der medtaget målelige mål? Strategiske målsætninger kan være formuleret vagt (f.eks. omkostningsreduktion, forbedret konkurrenceevne ). Men udtryk af den art er af ringe værdi, hvis de ikke omsættes til målelige mål for eksempel at nedbringe lønudgifterne med 15% på 2 år. En strategi uden klare målelige indikatorer er en svag strategi, og den kan behandles af medarbejderrepræsentanterne og fagforeningerne i overensstemmelse hermed.

23 17 Hvad er omfanget af offshore outsourcing? Firmaets strategi bør gøre det klart, hvilke former for aktiviteter og virksomhedsprocesser der skal flyttes til udlandet, og hvilke der skal forblive internt i firmaet. Hvis strategien er vag på dette punkt, er den svag. Husk, at der kan være firmaer, der planlægger at indføre offshore outsourcing i flere tempi - måske for at mindske sandsynligheden for modstand fra de ansatte og også for at sprede udgifterne til fratrædelsesgodtgørelser. Er der noget, der tyder på, at firmaet kun har bekendtgjort den første del af noget, der kunne være et mere omfattende projekt? For at forstå dit firmas langsigtede planer er det vigtigt omhyggeligt at analysere indhentningen af forslag, kontrakten med leverandøren og serviceniveauaftalen. Hvilken virksomhedsmodel har man valgt? Selskaber har et vist antal virksomhedsmodeller at vælge imellem ved omstrukturering af forretningsprocesser, hvoraf offshore outsourcing er den mest radikale. Har dit firma undersøgt andre muligheder: For eksempel, outsourcing til et andet selskab uden at gå til udlandet (onshore), eller åbning af en offshore afdeling som del af moderselskabet? Har man overvejet et joint venture med en offshore partner? (Et joint ventureprojekt offshore kan give adgang til mere direkte kontrol med arbejds- og beskæftigelsesvilkår).

24 18 Er lønsomhedsberegningen realistisk? Ved beregningen af lønsomheden af en eventuel flytning til udlandet er det vigtigt, at alle transaktioner og skjulte omkostninger medtages. Der vil både være engangsudgifter og løbende omkostninger forbundet med indførelse af offshore outsourcing. Lavere lønninger i offshore-landet kan i betydelig grad blive udlignet af nogle af disse udgifter. Det drejer sig bl.a. om: Udgifter i forbindelse med udfærdigelsen af den oprindelige outsourcinganalyse og -strategi, Forhandlings- og kontraktudgifter ved valget af en offshore outsourcing partner, Omstruktureringsudgifter, herunder udgifter i forbindelse med fratrædelser og omplaceringer, Personaleudgifter til uddannelse af medarbejdere i at køre outsourcing forbindelsen, Rejseudgifter, Infrastrukturomkostninger, Udgifter til overførsel af viden offshore (som kan omfatte udgifter til uddannelse og oversættelse), Rationaliseringsomkostninger; produktiviteten kan i starten være lavere end før, Styrelsesudgifter. Er der taget hensyn til de juridiske aspekter? De juridiske aspekter omfatter: Beskyttelse af intellektuel ejendomsret, Overholdelse af arbejdsmarkedsretten i offshore-landet, Eksportrestriktioner, Restriktioner mht. privatlivets fred og dataoverførsel, Statslige restriktioner, Skattespørgsmål, Valutarestriktioner.

25 19 Hvilke organisatoriske risici har man påvist ved at indføre offshoring? Påviser dit firmas strategi præcist de risici, der ligger i indførelsen af offshoring? Er der fremlagt overbevisende argumenter for minimering eller fjernelse af disse risici? De mulige risici omfatter: Kommunikationsvanskeligheder: Selv med ICT kan kommunikation med fjerne steder blive vanskeligere, Koordination: Koordinationen af opgaver og virksomhedsprocesser kan blive vanskeligere. Forskellige tidszoner kan hindre en effektiv arbejdsform, Tilrettelæggelse af videnoverførsel. Enhver overførsel af viden til en offshore outsourcing partner indebærer risici for værts -firmaet, herunder risiko for krænkelser af intellektuel ejendomsret, Tab af medarbejdermoral, Tab af intern firmakultur og -sammenhæng, Ugunstige reaktioner fra kunder/klienter, Politiske forandringer i offshore-landet, Korruption, Forskelligheder i kultur, herunder selskabskultur, Sproglige problemer og forskelle, herunder forskelle i accent, Skade på firmaets image, negativ PR.

26 20 Hvilke spørgsmål om menneskelige ressourcer har man taget op? Hvad har offshoring-strategien at sige om konsekvenserne for arbejdsstyrken? De mulige konsekvenser kunne omfatte: Afskedigelser, Ændringer i jobindhold og opgaver, Indtægtsnedgang, Ændringer i arbejdsmiljø, Indførelse af ny teknologi, Ændringer i dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og i inddragningen af medarbejdere. Når først ledelsen har besluttet sig til at offshore outsource visse processer og arbejdsroller, bør du alligevel stræbe efter at forhandle en offshore-aftale på plads. Hvis afskedigelser ikke kan undgås, bør der forhandles en velfærdsplan, der mildner de negative effekter for medarbejderne. Desuden bør du som medarbejderrepræsentant og fagforening: tage initiativer med henblik på forebyggende genkvalificering af medarbejdere, hvis jobs er egnede til offshore outsourcing, bistå medlemmer, hvis jobs rammes af offshore outsourcing, med at finde ny beskæftigelse, at finde frem til og påbegynde genuddannelse, og at integrere sig på arbejdsmarkedet igen. MOOS hjemmeside indeholder forskellige eksempler på velfærdsplaner, der er forhandlet inden for rammerne af offshore outsourcing i forskellige nationale sammenhæng. Hvad siger offshore outsourcing-strategien om beskæftigelsesvilkår og HR-spørgsmål i offshore-landet?

27 21 Offshoring har ikke blot indvirkning på arbejdsstyrken i dit firma, det har også konsekvenser for arbejderne i destinationslandet. I de senere år har fagforeninger, regeringer og internationale organisationer forsøgt at skabe et regelsæt til beskyttelse af medarbejderes rettigheder på globalt plan. De spørgsmål, der bør stilles, er bl.a.: Er der et principielt tilsagn om at sikre, at grundlæggende arbejdsmarkedsnormer respekteres som en del af udvælgelsesproceduren for offshore outsourcing selskaber? Er der et tilsagn om kun at offshore til lande, der frembyder en form for beskyttelse af arbejdere og beskæftigelsesnormer? Vil retten til at organisere sig på arbejdspladsen blive respekteret? Vil fagforeninger blive anerkendt og vil de blive givet lejlighed til at organisere og rekruttere? Hvilke skridt vil der blive taget under kontraktforhandlingerne og ved gennemførelsen af den detaljerede virksomhedsgennemgang for at sikre, at arbejdsmarkedsnormer efterleves? Hvilket tilsagn kan firmaet give arbejderne i udlandet om et fortsat langsigtet forhold? Nogle Globale Rammeaftaler forlanger, at firmaerne skal gøre deres yderste for at sikre, at underleverandører overholder gode beskæftigelsesnormer. ILO s Trepartsdeklaration om principper for multinationale virksomheder og social politik, der blev revideret i 2000, samt OECD s Retningslinier for Multinationale Selskaber kan være nyttige værktøjer. UNI har udsendt en omfattence rapport om disse - og andre lignende internationale initiativer: Responsible Business?: a UNI Guide to International Codes of Practice.

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd så du optimerer processen og sparer penge Forord Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd, så du optimerer processen og sparer penge Dette whitepaper indeholder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indhold Danske virksomheders outsourcing en succeshistorie?

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 11. juni Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere