Offshore Outsourcing En håndbog for medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offshore Outsourcing En håndbog for medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk"

Transkript

1 Offshore Outsourcing En håndbog for medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk Making Offshore Outsourcing Sustainable, Hvordan gør man offshore outsourcing bæredygtig.

2

3 Offshore Outsourcing En håndbog for medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk af Tom De Bruyn og Monique Ramioul redigeret af Andrew Bibby

4 Indhold Indledning 1 Målsætninger ved forhandling om offshore outsourcing 2 Om at blive involveret i alle stadier af offshoring-processen 4 1. Foregribelse af offshoring 6 Hvad er offshoring?...6 Offshoring og outsourcing Er der sandsynlighed for, at mit firma er ved at overveje offshoring? Hvilke jobs kan outsources? Hvorfor kunne et firma overveje offshoring?...9 Offshoring lykkes ikke altid Tag têten 12 Aftalen om offshore outsourcing Global Rammeaftale Forebyggende kvalifikationstiltag...13 Planlægning af en strategi for håndtering af offshoring Vurdering af en offshore outsourcing strategi 15 Adgang til oplysninger...15 Hvad er den overordnede strategi bag offshoring? Er der medtaget målelige mål?...16 Hvad er omfanget af offshore outsourcing?...17 Hvilken virksomhedsmodel har man valgt?...17 Er lønsomhedsberegningen realistisk?...18 Er der taget hensyn til de juridiske aspekter?...18 Hvilke organisatoriske risici har man påvist ved at indføre offshoring? Hvilke spørgsmål om menneskelige ressourcer har man taget op?...20 Nogle strategier for medarbejderrepræsentanter og fagforeninger...22

5 4. Vurdering af en offshoring-strategis implementering 24 Licitationsprocessen...24 Valg af land Forhandlingerne om implementering af og tilsyn med offshoring 27 Forhandling om overgangsprocessen Etablering af kontakt til medarbejderrepræsentanterne i offshore selskabet Overvågning af (tilsyn med) offshore outsourcing aftalen...29 Vurdér din egen reaktion på offshoring...29 Del dine erfaringer med andre... 29

6

7 1 Indledning Denne håndbog har et klart praktisk sigte. Dens formål er at være medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk behjælpelige med at håndtere spørgsmålet om brug af underleverandører m.v. i udlandet (i det følgende benævnt offshore outsourcing ). Offshore outsourcing det vil sige flytning af arbejde fra steder i verden, hvor lønninger og arbejderbeskyttelsen er relativt høje, til andre områder, hvor lønningerne er lavere og arbejdsvilkårene kan være ringere er et tegn på stigende globalisering af leveringen af tjenesteydelser. Både relativt ukvalificeret arbejde (for eksempel baglokaleekspedition, telefonpasning) og mere kvalificeret arbejde (for eksempel udvikling af software) sendes ud af landet. Ligesom ved fabrikation for en generation siden er denne vandring af arbejdet en strukturmæssig tendens, der efter al sandsynlighed ikke vil gå i sig selv igen - det er ikke blot en ledelsesgrille. Offshoring er en kompliceret social, politisk og organisatorisk proces, som kræver en forfinet professionel reaktion. Denne håndbog tilsigter at være medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk behjælpelige med at forstå, hvor kompleks offshore outsourcing er. Den vil fokusere på de involverede risici og grundene til eventuel fiasko. Den vil også vise de forskellige stadier, der skal gennemgås for overføre arbejdet til udlandet - og hvad der kan gøres for at prøve at undgå en negativ indvirkning på de ansatte. Denne håndbog baserer sig på god forhåndenværende praksis, der er udviklet af fagforeninger som reaktion på offshoring. Den er produceret af det europæiske projekt Making Offshore Outsourcing Sustainable (MOOS), som danner bindeled mellem 7 fagforeningsorganer (LBC-NVK i Belgien, HK-Privat i Danmark, CFDT-Cadres i Frankrig, Ver.di i Tyskland, FNV-Bondgenoten i Holland samt SIF of CF i Sverige), og det Højere Institut for Arbejdsstudier ( HIVA ) i Belgien. Projektet administreres af UNI-Europas afdeling for industri, virksomhedsydelser og ICT ( IBITS ). Håndbogen vil også efter omstændighederne foreslå steder, hvor man kan søge mere detaljerede oplysninger. Et nyttigt sted er MOOSprojektets hjemmeside:

8 2 Målsætninger ved forhandling om offshore outsourcing Vi begynder med at sammenfatte nogle vigtige målsætninger og principper, som bør influere på medarbejdernes og fagforeningernes tænkemåde og handlinger, når de har at gøre med offshoring. De fremgår af det følgende. Forhandlernes checkliste Indragning og deltagelse af medarbejdere og deres repræsentanter; ingen ensidigt påtvungne ændringer, Undgå tvungne afskedigelser, Beskyttelse af ansættelsesvilkår og -betingelser for nuværende ansatte, Effektiv genplacering af nuværende ansatte, der fortrænges ved indførelsen af offshoring, Retten til uddannelse samt bistand og støtte, hvis alternativ beskæftigelse bliver nødvendig, Geninvestering af besparelserne ved offshoring: En del af de økonomiske besparelser ved offshoring skal investeres i udvikling af medarbejderkvalifikationer således at arbejdernes tilpasningsevne og anvendelighed forøges, Grundlæggende normer for arbejde skal overholdes i de lande, der er målet for offshoring - herunder dem, der drejer som om retten til at organisere sig og kollektive lønforhandlinger, Hæderlige lønninger og sikre og sunde arbejdsbetingelser i de lande, der er målet for offshoring, Langsigtet tilsagn fra selskabernes side om jobsikkerhed i de lande, der er målet for offshoring, Effektive tiltag for styring af ændringer skal være på plads i både værtslandet og det land, der er målet for offshoring.

9 3 Med andre ord må medarbejderrepræsentanterne under forhandlingerne være opmærksomme på arbejdernes interesser i begge ender af offshore outsourcing kæden. UNI s Charter on Offshore Outsourcing giver mere omfattende vejledning om bedste praksis ved forhandling af offshoring. Denne kan findes på:

10 4 Om at blive involveret i alle stadier af offshoringprocessen Offentliggørelsen af en beslutning om at placere arbejde uden for landets grænser er - selv om den undertiden forekommer at være grebet ud af den blå luft - blot ét af en række skridt, som selskaber gennemløber, når de påtager sig et offshoring-projekt. Typisk vil et foretagende gennemløbe de fleste af, om ikke alle, følgende faser: Indledende uformel overvejelse af offshoring, indsamling af oplysninger, overvågning af konkurrenter m.v. Formel beslutning om at forske i offshoring-projektet, etablering af et projekthold, rådgivere osv, Analyse af den påtænkte offshoring, fastlæggelse af det overordnede mål, detaljerede målsætninger, hvad kan leveres. Udarbejdelse af rapport, Formel beslutning om at gå videre, Udbud i licitation m.v.; udpegning af offshore-partnere, evaluering af tilbud, Detaljeret virksomhedsgennemgang ( due diligence ) af udpegede offshore-partnere, Udarbejdelse og tiltrædelse af kontrakt og serviceniveauaftale, Implementering af offshoring, udsendelse af arbejde. Styring af offshore-relationer, Evaluering af resultater, fornyelse eller ophør af kontrakt; eventuel udvidelse af offshoring til at omfatte andre forretningsområder. Ideelt set bør medarbejderrepræsentanter og fagforeninger sigte mod at blive inddraget som arbejdsmarkedspart, der forhandler i løbet af hele processen. Dette vil ikke være muligt i alle firmaer, hvor medarbejderorganer måske med overlæg udelukkes fra kilder til oplysninger om, hvad der påtænkes. Ikke desto mindre er der alligevel skridt, som medarbejderrepræsentanter bør tage. Nøgleordene er forståelse og foregribelse.

11 5 Parallelt med ovenfor skitserede rute kan vi derfor fastlægge en lignende rute, som medarbejderorganer bør følge: Forstå: Foretag en indledende uformel forøgelse af kendskabet til offshoring, indsamling af oplysninger, hold øje med konkurrerende firmaers offshoring-træk m.v., Foregrib. Overvej områder inden for jeres firma, der kunne være egnede til offshoring., Tag têten. Ret først henvendelse til firmaet, og anmod det om at anerkende de principper, der fremgår af UNI s offshore charter, Bed om oplysninger. Prøv at få oplysninger om jeres firmas tanker og planer, Hvis muligt, gå til den. Søg at inddrage medarbejderrepræsentationen i offshore-processen - fra det indledende projekthold og fremefter, Hvis nødvendigt, anfægt en beslutning om at outsource til udlandet. Kig efter strategiske alliancer - for eksempel med politikere, kommunale myndigheder og forbrugerorganisationer, Søg tilsagn om grundlæggende arbejdsnormer, i udbudsmateriale og kontrakter, Prøv at fremme en udvidelse af due diligence-processen til også at omfatte spørgsmål om overholdelse af lokal arbejdsmarkedslovgivning og ILO s grundlæggende arbejdsnormer, Før forhandling om den faktiske implementering af offshore-planerne, Overvåg styringen af offshore-relationerne. Vurdér, hvis muligt sammen med jeres firma, men om nødvendigt også uafhængigt, resultaterne af offshoring. Denne håndbog vil nu gå nærmere ind på disse spørgsmål, idet den ét for ét vil betragte de nøglepunkter, der skal overvejes før en offshore-ordning bekendtgøres, i løbet af dens implementeringsproces, og efter at den er indført.

12 6 1. Foregribelse af offshoring Medarbejderorganer og fagforeninger, der har orienteret sig i god tid, er også dem, der reagerer mest vellykket på offshoring. Det, det drejer sig om, er at forstå - på forhånd. Hvad er offshoring? Udtrykket offshoring blev først brugt til at beskrive overførslen af arbejde såsom simpel dataindlæsning fra USA s fastland til visse øer i Caraibien. Selv om udtrykket måske forekommer lidt misvisende for arbejde, der vandrer fra for eksempel det europæiske kontinent, bliver det stadig almindelig brugt til at beskrive grænseoverskridende eller international flytning af arbejde - navnlig i sammenhæng med flytning til områder med lavere omkostninger. I Europa har man i de seneste år set arbejde blive overført fra f.eks. England til engelsktalende destinationer såsom Indien, fra Frankrige til visse dele af Afrika, og fra de skandinaviske lande til de baltiske stater. Vandring af arbejde til geografisk nærtliggende destinationer (navnlig til de nye EU optagelseslande i Central- og Østeuropa) beskrives ofte som nearshoring. Offshoring og outsourcing Denne rapport beskæftiger sig hovedsagelig med overførsel af arbejde til udlandet, hvor det samtidig drejer sig om outsourcing (med andre ord den proces, hvorved et firma delegerer visse aktiviteter eller processer til en tredjeparts-leverandør). Outsourcing har i de seneste år været et karakteristisk træk i forretningsførelsen og ledelsen. Princippet er, at firmaerne koncentrerer sig om deres kernevirksomhed og -kompetencer, og til andre firmaer outsourcer de aktiviteter, som man ikke anser for kerneaktiviteter. Et eksempel kunne være, at en bank outsourcer sine IT-systemer til et specialiceret IT-selskab.

13 7 Offshoring er ikke nødvendigvis altid knyttet til outsourcing: Et foretagende kunne beslutte at flytte dele af dets virksomhed til en destination i udlandet, medens det beholdt disse funktioner direkte i huset. Omvendt kan virksomhedsfunktioner naturligvis outsources til et firma, der driver virksomhed i samme land (onshore). OECD har frembragt følgende matrice (tallene refererer til tjenesteydelser inden for IT og forretningsmetoder). Selv om disse data stammer fra 2001, er matricen betegnende for offshore outsourcing. Onshoring, offshoring, insourcing and outsourcing IT and business process services Selv om denne håndbogs fokus er på offshore outsourcing, er meget af dens indhold også relevant for hjemlig offshoring.

14 8 Er der sandsynlighed for, at mit firma er ved at overveje offshoring? Følgende checkliste antyder visse indikatorer for selskaber, hvor offshoring kan være under aktiv overvejelse: Jeres firma leverer tjenesteydelser, som også tilbydes af konkurrenter, og jeres konkurrenter har allerede erfaring med offshoring, Jeres firma er en servicevirksomhed med lav fortjenstmargen, hvor konkurrencen er hård, Jeres firma har fusioneret med et andet firma, således at der er opstået dobbeltarbejde og dobbeltfunktioner, Jeres firma har omlagt forretningsfunktioner til særskilte og selvstændige enheder, f.eks. et fælles servicecenter, Ledelsen har foretaget forretningsrejser til destinationer, der er typiske for offshore outsourcing, Man har bedt medarbejdere om at dokumentere deres aktiviteter, Ledelsen investerer ikke i karriereudvikling for nuværende medarbejdere på det nuværende sted, Jeres selskab har erfaring med tidligere outsourcing-tiltag, Ledelsen har nedsat en projektgruppe til at undersøge mulighederne for offshore outsourcing. Husk at både offentlige organisationer og private selskaber engagerer sig i offshore outsourcing. Hvilke jobs kan outsources? OECD anslår, at næsten 20% af alle stillinger kan udføres offshore. I dag er der mange jobs i servicesektoren, der kan klares fra et fjernt sted. Enhver opgave, der ikke kræver direkte fysisk vekselvirkning med kunden eller fysisk tilstedeværelse, vil principielt kunne udføres fra et andet sted.

15 9 Selv om visse aktiviteter og jobs er mere egnede til outsourcing, bør man være klar over, at alle jobs potentielt er i farezonen. Firmaer, der udfører outsourcede aktiviteter på offshore destinationer, søger i stigende grad at bevæge sig op ad værdikæden ved at levere mere komplicerede jobs og tjenesteydelser. Følgende checkliste antyder nogle karakteristiske træk ved jobs og aktiviteter, der især er egnede til offshore outsourcing: Krævende med hensyn til arbejdskraft, Standardiserede, Præcist definerede, Kedelige, Det samme igen og igen, Velstrukturerede, Ikke (ophavsretligt) beskyttede, Intet krav om samspil med kunden eller kundenærhed, Intet krav om dybtgående domænekendskab, Intet krav om kulturkendskab. Hvorfor kunne et firma overveje offshoring? Omkostningsreduktion er den grund, der oftest anføres for at firmaer foretager offshore outsourcing. Firmaerne søger til stadighed nye veje til at nedbringe omkostningerne, og lønudgifterne er ofte det første, man kigger på. Lønforskellene mellem forskellige geografiske områder kan være betragtelige (omend besparelserne ved offshoring i praksis generelt en mindre end en simpel sammenligning mellem lønsatser fra starten måtte indikere). Hvis en konkurrent har benyttet sig af offshoring for at reducere omkostningerne, kan andre firmaer til syvende og sidst føle sig tvunget til at gøre det samme. Den opmærksomhed, der på det seneste er blevet offshoring til del, kan også give anledning til blot og bar efterabning. Firmaer vil måske søge at kopiere en anden virksomheds tilsyneladende vellykkede strategi, uden at tænke dybere over, hvorvidt den passer til deres egne omstændigheder.

16 10 Der kan også være andre grunde til, at offshoring overvejes. For eksempel: Mulighederne for at skaffe sig passende faglig kunnen og arbejdskraft. Firmaerne ser måske til udlandet for at finde en tilgængelig forsyning med faguddannet arbejdskraft (for eksempel forskning & udvikling og udarbejdelse af software). For mindre kvalificeret arbejde (for eksempel i en telefoncentral) vil firmaerne måske også overveje offshoring, hvis de hjemme oplever en stor udskiftning af medarbejdere og vanskeligheder med rekruttering, Følg solen. Ved at udlægge arbejde til dele af verden med forskellige tidszoner kan aktiviteterne udføres kontinuert - 24 timer i døgnet. Projekterne kan realiseres på kortere tid. Kunderne kan serviceres uden for normal arbejdstid (for eksempel om natten), uden at det er nødvendigt, at personale i hjemlandet skal have natarbejde, Fleksibilitet til at klare svingninger i arbejdsmængden, Markedsnærhed: Nærhed til potentielle kunder i en del af verden, Lovgivningsmæssige rammer (for eksempel arbejdslovgivning eller skattefordele på udenlandske destinationer). De muligheder, der ligger i ICT for at få arbejde overført til og udført på et fjernt sted, har givet anledning til en uafbrudt vækst i eksterne leverandører og mellemmænd, der tilbyder tjenesteydelser på destinationer i udlandet. Med andre ord er infrastrukturen nu veludviklet på nogle steder i udlandet, så selve flytningen af arbejde til en offshore-lokalitet kan nu ske forholdsvis let. Indtil for nylig var offshore outsourcing forbeholdt større nationale og multinationale selskaber. I stadig stigende grad er små og mellemstore virksomheder også i stand til at give sig i kast med offshore outsourcing. Det, der hæmmer offshoring, er ved at forsvinde, medens det, der fremskynder den, bliver mere fremtrædende.

17 11 Offshoring lykkes ikke altid Medens forretningslivets retorik har tendens til at fokusere på fordelene ved offshore outsourcing, er det vigtigt at huske, at offshoring meget ofte mislykkes. I 2003 anslog analytikeren Gartner, at der er blevet spildt på offshoring-tiltag, der ikke gav det lovede udbytte. Et andet forskningsfirma, Mori, fandt, at 65% af de CIO er (IT-chefer), der arbejder med outsourcere, erklærede, at de havde vanskeligt ved at håndtere forholdet til outsourcing partneren. Firmaerne kommer også ud for, at kunderne er imod offshoring. For eksempel har undersøgelser konstateret, at der er en høj grad af utilfredshed i offentligheden, når telefoncentraler flyttes til destinationer i udlandet. Kulturforskelle og forskelle i accent er kan bidrage til dette. Grundene til problemer med offshoring er blandt andet: Fokusering på omkostningsbesparelser for enhver pris fører til dårlige kontrakter, Mulighederne for besparelser er vildt overvurderet, Behovet for kommunikation og koordination undervurderes, Der anlægges en kortsigtet synsvinkel, i stedet for at fokusere langsigtet på at opbygge relationer, Dårlig behandling af menneskelige ressourcer, Fejlbedømmelse af kulturforskelle.

18 12 2. Tag têten Aftalen om offshore outsourcing Man behøver ikke vente på, at ens firma tager det første skridt til offshore outsourcing. En del fagforeninger har med held forhandlet aftaler om offshoring med firmaer, før der forelå nogen formelle planer fra firmaernes side om at bevæge sig i den retning. At være med fra starten kan bidrage til at formulere mål for god praksis, som kan være uvurderlige sidenhen. Aftalerne kan være udarbejdet på grundlag af UNI s Charter on Offshore Outsourcing (se ovenfor). Man kan se eksempler på offshoring-aftaler, f.eks. dem mellem AMICUS og CSC (UK) samt BT og Connect (UK), på: Global Rammeaftale Hvis du arbejder i et multinationalt selskab, husk da, at en af mulighederne er at foreslå, at der underskrives en Global Rammeaftale mellem selskabet og UNI, der repræsenterer selskabets ansatte på verdensplan. Teksterne til de nuværende Globale Rammeaftaler kan findes på ICFTU s hjemmeside:

19 13 Forebyggende kvalifikationstiltag Hvis du mener, at der er potentiel sandsynlighed for, at dit firma vil outsource arbejde til udlandet, er det særlig vigtigt at sikre, at de nuværende ansatte får tilbudt den kvalificerende uddannelse og den udvikling, de har behov for for at forbedre deres fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Husk, at det er de ufaglærte og mindre kvalificerede jobs, der især er i farezonen ved offshoring. Tilskynd arbejderne til at sige ja til uddannelsestilbud, og anbefal dit firma at levere tilstrækkelige og passende uddannelsestiltag. Bedre uddannede og bedre kvalificerede medarbejdere er et plus for firmaet. Planlægning af en strategi for håndtering af offshoring På dette stadium er det også værdifuldt at gennemføre en detaljeret planlægning af den strategi, jeres organisation ville anlægge på det tidspunkt, hvor jeres firma offentligt erklærer, at det overvejer offshoring. Vent ikke til ledelsen kommer med den officielle bekendtgørelse, før I finder ud af, hvad der skal gøres på det tidspunkt kan det være for sent at opnå meningsfyldte ændringer. Udviklingen af denne strategi begynder med formulering af klare og realistiske mål, der tager højde for jeres medlemmers bekymringer. Faktisk bør I, før I tænker på, hvordan noget skal gøres, vide hvad I ønsker at opnå. Vær sikre på, at jeres målsætninger er realistiske for medarbejderne, men også for ledelsen. Uopnåelige mål vil svække jeres forhandlingsposition. Ved udviklingen af en strategi må man naturligt tage hensyn til den generelle situation, man befinder sig i - herunder ens lands juridiske rammer, rammerne for kollektive lønforhandlinger, eksisterende kollektive aftaler og fagforeningernes pågældende politik. UNI s Charter on Offshore Outsourcing indeholder en mulig liste over spørgsmål, som I kan formulere målsætninger for, der er realistiske i sammenhæng med jeres firma.

20 14 Det gælder om at udvikle expertise. Ethvert offshore-projekt vil kræve, at medarbejderrepræsentanter og fagforeninger bliver inddraget i vurderingen af forslagene med hensyn til brugbarhed, gennemførlighed og ledelsesholdning.

21 15 3. Vurdering af en offshore outsourcing strategi En erklæring fra et selskab om, at det agter at gå i gang med offshoring, vil ofte betyde en markant ændring af omfanget af den indsats og det engagement, der kræves af medarbejderrepræsentanter og fagforeninger. Ikke desto mindre vil det arbejde, der er nødvendigt, blive lettere, hvis de indledende skridt, der er foreslået i denne håndbog, allerede er taget. Selv om det ikke er medarbejderrepræsentanternes og fagforeningernes opgave at bidrage direkte til ledelsens arbejde med at planlægge et offshore-projekt, vil en omhyggelig gennemgang af jeres firmas offshore strategi ikke desto mindre være jer til hjælp, navnlig med hensyn til at beslutte, hvordan man skal reagere effektivt på det, der foreslås. Dette afsnit af håndbogen giver nogle råd om, hvordan man vurderer en sådan strategi. Den effektivitetstest, der er udviklet af FNV-Bondgenoten, er etværktøj til vurdering af gennemførligheden af en af et firma valgt offshore outsourcing strategi. Effektivitetstesten kan findes på MOOS s hjemmeside: Adgang til oplysninger Dette afsnit er baseret på en formodning om, at firmaerne delagtiggør arbejdsmarkedets parter i deres offshoreplaner og -strategi. Hvis du arbejder i et firma, der er tilbageholdende med at dele ud af disse oplysninger, kan det være nødvendigt for dig at minde ledelsen om dens forpligtelser i henhold til EU s Informations- og Samrådsdirektiv. Dette direktiv er ved at blive implementeret i EU s medlemslande ved hjælp af national lovgivning. Direktivet finder ikke anvendelse på meget små virksomheder. Hvis dit firma har et Europæisk Samarbejdsudvalg, er dette også et middel, du kan bruge.

22 16 Hvad er den overordnede strategi bag offshoring? Hvorfor har ledelsen truffet beslutning om at tage offshoring til sig? Nogle offshore outsourcing tiltag er blot en del af en bredere omstruktureringsstrategi, medens andre søger at håndtere et bestemt erkendt problem. For eksempel kan det være, at en bestemt virksomhed ikke klarer sig godt, og ledelsen er på udkig efter en løsning, der forøger denne enheds effektivitet og nedbringer omkostningerne. Der kan også være firmaer, der tænker fremadrettet og træffer præventive beslutninger, der skal foregribe og afbøde erkendte fremtidige problemer. Det er klart, at hvis ledelsen ikke kan fremlægge en klar og detaljeret offshore-strategi, kan det være, fordi en sådan strategi ikke eksisterer med andre ord, fordi et selskab har kastet sig ud i en beslutning om at gå offshore uden at have foretaget den fornødne planlægning og forberedelse. Her er det forretningsmæssige motiv sandsynligvis blot et ønske om at spare omkostninger. Den slags ad-hoc metoder vil sandsynligvis have potentielt alvorlige følger for de hidtidige medarbejdere. Den kan imidlertid vise sig at være yderst risikabel også for firmaet: Mange offshore outsourcing projekters fiasko kan tilskrives manglen på klare, vel gennemtænkte mål. Det er derfor meget tænkeligt, at der i en sådan situation kan fremlægges stærke argumenter mod offshoring fra medarbejderrepræsentanternes og fagforeningernes side. Er der medtaget målelige mål? Strategiske målsætninger kan være formuleret vagt (f.eks. omkostningsreduktion, forbedret konkurrenceevne ). Men udtryk af den art er af ringe værdi, hvis de ikke omsættes til målelige mål for eksempel at nedbringe lønudgifterne med 15% på 2 år. En strategi uden klare målelige indikatorer er en svag strategi, og den kan behandles af medarbejderrepræsentanterne og fagforeningerne i overensstemmelse hermed.

23 17 Hvad er omfanget af offshore outsourcing? Firmaets strategi bør gøre det klart, hvilke former for aktiviteter og virksomhedsprocesser der skal flyttes til udlandet, og hvilke der skal forblive internt i firmaet. Hvis strategien er vag på dette punkt, er den svag. Husk, at der kan være firmaer, der planlægger at indføre offshore outsourcing i flere tempi - måske for at mindske sandsynligheden for modstand fra de ansatte og også for at sprede udgifterne til fratrædelsesgodtgørelser. Er der noget, der tyder på, at firmaet kun har bekendtgjort den første del af noget, der kunne være et mere omfattende projekt? For at forstå dit firmas langsigtede planer er det vigtigt omhyggeligt at analysere indhentningen af forslag, kontrakten med leverandøren og serviceniveauaftalen. Hvilken virksomhedsmodel har man valgt? Selskaber har et vist antal virksomhedsmodeller at vælge imellem ved omstrukturering af forretningsprocesser, hvoraf offshore outsourcing er den mest radikale. Har dit firma undersøgt andre muligheder: For eksempel, outsourcing til et andet selskab uden at gå til udlandet (onshore), eller åbning af en offshore afdeling som del af moderselskabet? Har man overvejet et joint venture med en offshore partner? (Et joint ventureprojekt offshore kan give adgang til mere direkte kontrol med arbejds- og beskæftigelsesvilkår).

24 18 Er lønsomhedsberegningen realistisk? Ved beregningen af lønsomheden af en eventuel flytning til udlandet er det vigtigt, at alle transaktioner og skjulte omkostninger medtages. Der vil både være engangsudgifter og løbende omkostninger forbundet med indførelse af offshore outsourcing. Lavere lønninger i offshore-landet kan i betydelig grad blive udlignet af nogle af disse udgifter. Det drejer sig bl.a. om: Udgifter i forbindelse med udfærdigelsen af den oprindelige outsourcinganalyse og -strategi, Forhandlings- og kontraktudgifter ved valget af en offshore outsourcing partner, Omstruktureringsudgifter, herunder udgifter i forbindelse med fratrædelser og omplaceringer, Personaleudgifter til uddannelse af medarbejdere i at køre outsourcing forbindelsen, Rejseudgifter, Infrastrukturomkostninger, Udgifter til overførsel af viden offshore (som kan omfatte udgifter til uddannelse og oversættelse), Rationaliseringsomkostninger; produktiviteten kan i starten være lavere end før, Styrelsesudgifter. Er der taget hensyn til de juridiske aspekter? De juridiske aspekter omfatter: Beskyttelse af intellektuel ejendomsret, Overholdelse af arbejdsmarkedsretten i offshore-landet, Eksportrestriktioner, Restriktioner mht. privatlivets fred og dataoverførsel, Statslige restriktioner, Skattespørgsmål, Valutarestriktioner.

25 19 Hvilke organisatoriske risici har man påvist ved at indføre offshoring? Påviser dit firmas strategi præcist de risici, der ligger i indførelsen af offshoring? Er der fremlagt overbevisende argumenter for minimering eller fjernelse af disse risici? De mulige risici omfatter: Kommunikationsvanskeligheder: Selv med ICT kan kommunikation med fjerne steder blive vanskeligere, Koordination: Koordinationen af opgaver og virksomhedsprocesser kan blive vanskeligere. Forskellige tidszoner kan hindre en effektiv arbejdsform, Tilrettelæggelse af videnoverførsel. Enhver overførsel af viden til en offshore outsourcing partner indebærer risici for værts -firmaet, herunder risiko for krænkelser af intellektuel ejendomsret, Tab af medarbejdermoral, Tab af intern firmakultur og -sammenhæng, Ugunstige reaktioner fra kunder/klienter, Politiske forandringer i offshore-landet, Korruption, Forskelligheder i kultur, herunder selskabskultur, Sproglige problemer og forskelle, herunder forskelle i accent, Skade på firmaets image, negativ PR.

26 20 Hvilke spørgsmål om menneskelige ressourcer har man taget op? Hvad har offshoring-strategien at sige om konsekvenserne for arbejdsstyrken? De mulige konsekvenser kunne omfatte: Afskedigelser, Ændringer i jobindhold og opgaver, Indtægtsnedgang, Ændringer i arbejdsmiljø, Indførelse af ny teknologi, Ændringer i dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og i inddragningen af medarbejdere. Når først ledelsen har besluttet sig til at offshore outsource visse processer og arbejdsroller, bør du alligevel stræbe efter at forhandle en offshore-aftale på plads. Hvis afskedigelser ikke kan undgås, bør der forhandles en velfærdsplan, der mildner de negative effekter for medarbejderne. Desuden bør du som medarbejderrepræsentant og fagforening: tage initiativer med henblik på forebyggende genkvalificering af medarbejdere, hvis jobs er egnede til offshore outsourcing, bistå medlemmer, hvis jobs rammes af offshore outsourcing, med at finde ny beskæftigelse, at finde frem til og påbegynde genuddannelse, og at integrere sig på arbejdsmarkedet igen. MOOS hjemmeside indeholder forskellige eksempler på velfærdsplaner, der er forhandlet inden for rammerne af offshore outsourcing i forskellige nationale sammenhæng. Hvad siger offshore outsourcing-strategien om beskæftigelsesvilkår og HR-spørgsmål i offshore-landet?

27 21 Offshoring har ikke blot indvirkning på arbejdsstyrken i dit firma, det har også konsekvenser for arbejderne i destinationslandet. I de senere år har fagforeninger, regeringer og internationale organisationer forsøgt at skabe et regelsæt til beskyttelse af medarbejderes rettigheder på globalt plan. De spørgsmål, der bør stilles, er bl.a.: Er der et principielt tilsagn om at sikre, at grundlæggende arbejdsmarkedsnormer respekteres som en del af udvælgelsesproceduren for offshore outsourcing selskaber? Er der et tilsagn om kun at offshore til lande, der frembyder en form for beskyttelse af arbejdere og beskæftigelsesnormer? Vil retten til at organisere sig på arbejdspladsen blive respekteret? Vil fagforeninger blive anerkendt og vil de blive givet lejlighed til at organisere og rekruttere? Hvilke skridt vil der blive taget under kontraktforhandlingerne og ved gennemførelsen af den detaljerede virksomhedsgennemgang for at sikre, at arbejdsmarkedsnormer efterleves? Hvilket tilsagn kan firmaet give arbejderne i udlandet om et fortsat langsigtet forhold? Nogle Globale Rammeaftaler forlanger, at firmaerne skal gøre deres yderste for at sikre, at underleverandører overholder gode beskæftigelsesnormer. ILO s Trepartsdeklaration om principper for multinationale virksomheder og social politik, der blev revideret i 2000, samt OECD s Retningslinier for Multinationale Selskaber kan være nyttige værktøjer. UNI har udsendt en omfattence rapport om disse - og andre lignende internationale initiativer: Responsible Business?: a UNI Guide to International Codes of Practice.

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor.

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor. 5DPPHDIWDOHRPWHOHDUEHMGH 9HMOHGHQGHRYHUV WWHOVHDI'$RJ/2 *HQHUHOOHEHWUDJWQLQJHU I forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi har Det Europæiske Råd opfordret arbejdsmarkedets parter til at forhandle

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren

Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren I. Indledning Mere end ti år efter de europæiske arbejdsmarkedsparter indgik rammeaftalen om distancearbejde

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk BAGGRUND

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Indikatorer for inkluderende vurderinger

Indikatorer for inkluderende vurderinger Indikatorer for inkluderende vurderinger Indledning Ved anvendelsen af inkluderende vurderinger i det almene skolesystem skal politikker og praksis være udformet så de i videst muligt omfang fremmer læringen

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Vejledning til faggrupper

Vejledning til faggrupper Vejledning til faggrupper - en hjælp til at få et overblik over rollen som fagperson INDHOLD 1. Formål med vejledningen... 2 2. Definition af en faggruppe... 2 3. Hvornår skal der gennemføres et udbud

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Indikatorer for inkluderende vurderinger

Indikatorer for inkluderende vurderinger ELEVVURDERING I ET INKLUDERENDE UNDERVISNINGSMILJØ DA Indikatorer for inkluderende vurderinger Indledning Ved anvendelsen af inkluderende vurderinger i det almene skolesystem skal politikker og praksis

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 105 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål R 8.

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Organisation i Sund & Bælt koncernen Den danske stat Den svenske stat

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Retsudvalget 15. april 2008 Ny grønbog om fri bevægelighed for skyldnerdata Kommissionen har

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

International mobilitet (IT)

International mobilitet (IT) International mobilitet (IT) Formål Der er masser af gode grunde til at tage til udlandet på et praktikophold. To af disse grunde er den sprogindlæring og " interkulturelle kompetenceudvikling, der som

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere