KonjunkturNYT uge 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT uge 25"

Transkript

1 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7

2 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side af 7 Danmark Underskud på den offentlige saldo på,9 pct. af BNP i. kvartal Fortsat flere lønmodtagere i april Færre offentligt forsørgede i. kvartal 7 Stigende forbrugertillid i juni Prisstigninger på ejerlejligheder, men fald i priserne på enfamiliehuse i. kvartal Inflationen faldt til,7 pct. i Danmark i maj Internationalt Euroområdet: Forbrugertilliden steg med, indekspoint, mens erhvervstilliden faldt med, indekspoint i juni. USA: Antallet af påbegyndt boligbyggeri faldt med, pct. i maj. Verden: Verdenshandlen faldt med. pct. i april. Sverige: Den sæsonkorrigerede AKU-ledighed var,7 pct. i maj. Norge: Den sæsonkorrigerede AKU-ledighed var, pct. i april. Japan: Erhvervstilliden steg i alle sektorer i juni. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Norges Bank besluttede at fastholde styringsrenten på, pct. Den effektive danske kronekurs er faldet med, pct. Det danske aktieindeks, OMXC, steg med, pct. Olieprisen er faldet med, dollar.

4 Side af 7. Dansk konjunkturnyt Underskud på den offentlige saldo på,9 pct. af BNP i. kvartal Den offentlige saldo viste et underskud på knap mia. kr. i. kvartal 7, svarende til,9 pct. af BNP, jf. figur.. Sammenlignet med. kvartal er den offentlige saldo forbedret med ca. ½ mia. kr., hvilket især skyldes lavere offentlige udgifter. De lavere offentlige udgifter dækker over modsatrettede forhold. Fx faldt de offentlige renteudgifter, mens det offentlige forbrug steg. Stigningen i det offentlige forbrug skal især ses i lyset af øgede udgifter til køb af varer og tjenester. Den offentlige nettogæld, som inddrager både finansielle aktiver og passiver, udgjorde ved udgangen af. kvartal 7 knap 9 mia. kr., svarende til, pct. af BNP, jf. figur.. ØMU-gælden, der er en bruttoopgørelse og primært omfatter gældsposter, udgjorde ved udgangen af. kvartal 7 godt 7 mia. kr., svarende til pct. af BNP. Figur. Offentlig saldo Figur. Den offentlige nettogæld Pct. af BNP Pct. af BNP Pct. af BNP Pct. af BNP Anm.: I figur. er den offentlige nettogæld i. kvartal 7 opgjort i forhold til BNP-skønnet fra Økonomisk Redegørelse, maj 7. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Side af 7 Fortsat flere lønmodtagere i april Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte sin opadgående tendens i april med en stigning på.8 personer, jf. figur.. Stort set hele stigningen fandt sted i den private sektor. Samlet set er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med ca. 8. personer over de sidste fire år. Den private beskæftigelse har overordnet set været i fremgang siden foråret og er steget med samlet set. personer. Den offentlige beskæftigelse har derimod været faldende de seneste år, jf. figur.. Fremgangen siden foråret har især været drevet af stigende beskæftigelse i en række serviceerhverv, især handel og transport samt erhvervsservice. Der har dog også været betydelig fremgang i beskæftigelsen i blandt andet byggeriet og industrien. Den månedlige lønmodtagerbeskæftigelse opgør antal personer med lønmodtagerbeskæftigelse uden omregning til fuldtidsbeskæftigelse. Det vil sige, at alle lønmodtagere er medregnet, uanset om de arbejder på fuld- eller deltid. Det svarer omtrent til opgørelsen i nationalregnskabet. Figur. Lønmodtagerbeskæftigelsen Figur. Lønmodtagerbeskæftigelse i privat og offentlig sektor. personer. personer Lønmodtagerbeskæftigelse Årsgennemsnit. personer. personer Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse) Anm.: Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private nonprofit organisationer (herunder privatskoler mv.). Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Side af 7 Færre offentligt forsørgede i. kvartal Antallet af offentligt forsørgede --årige faldt med godt 9.8 fuldtidspersoner fra. kvartal til. kvartal 7 til omkring... Samlet set er der blevet ca.. færre offentligt forsørgede i forhold til. kvartal, jf. figur.. Ses der bort fra SU-modtagere, faldt antallet af offentligt forsørgede med.7 i. kvartal til i alt 79., hvilket er.9 færre end i. kvartal. Antallet af offentligt forsørgede (ekskl. SU-modtagere) toppede i. kvartal og er siden reduceret med mere end. fuldtidspersoner. Antallet af førtidspensionister, efterlønsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere faldt i. kvartal, med henholdsvis.,. og. fuldtidspersoner. Der er generelt blevet færre efterlønsmodtagere over en længere årrække, mens antallet af førtidspensionister har været faldende siden starten af, hvor reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft, jf. figur.. Samlet set er antallet af personer på tilbagetrækningsordningerne (førtidspension, efterløn og fleksydelse) faldet med. fuldtidspersoner i. kvartal, mens der siden er godt 9. færre på tilbagetrækningsordningerne. Antallet af kontanthjælpsmodtagere (som hverken er jobparate eller ledige) har været aftagende siden. kvartal og er samlet set aftaget med. fuldtidspersoner siden. Der blev også færre ikke-arbejdsmarkedsparate modtagere af integrationsydelse i. kvartal 7, hvilket skal ses i lyset af, at en større andel af integrationsydelsesmodtagere vurderes at være arbejdsmarkedsparate. Faldet kan således ikke tages som et udtryk for et fald i det samlede antal modtagere af integrationsydele. Figur. Offentligt forsørgede fuldtidspersoner Figur. Udvalgte offentligt forsørgede fuldtidspersoner. personer. personer I alt I alt ekskl. SU-modtagere. personer. personer Efterløn Støttet beskæftigelse Kontanthjælp Førtidspension (h. akse) Anm.: I figur. er kontanthjælpsmodtagere hverken jobparate eller aktiverede. Opgørelsen afviger fra ADAM, hvor der ikke korrigeres for overlapsregistering af modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse mv. Visse overførselsindkomstmodtagere, fx voksenlærlinge, er ikke omfattet af Danmarks Statistiks opgørelse. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Antallet af efterlønsmodtagere har været aftagende siden, men den viste opgørelse går ikke længere tilbage end til 8.

7 Side 7 af 7 Stigende forbrugertillid i juni Forbrugertillidsindikatoren steg til 7, i juni efter et lille fald i maj, jf. figur.7. Niveauet ligger fortsat langt over det historiske gennemsnit siden 97. Der er kun sket mindre ændringer i underkomponenterne for forbrugertilliden. Forventningerne til Danmarks økonomiske situation om et år vurderes dårligere end i maj, men tilliden er fortsat på et højt niveau. Vurderingen af familiens økonomi er steget. Der forventes forsat forbedringer af familiernes økonomi i fremtiden. Den høje forbrugertillid er også afspejlet i forventningerne til den fremtidige ledighed. Der er et flertal af de adspurgte, der venter, at ledigheden vil være lavere om et år, end den er i dag, jf. figur.8. Indikatoren er faldet fra maj til juni, hvilket vil sige, at forbrugerne tror på et større fald i arbejdsløsheden end i maj. Figur.7 Forbrugertillidsindikatoren Figur.8 Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Anm.: I figur.8 betyder et positivt tal, at hovedparten af forbrugerne forventer en stigning i ledigheden over de næste måneder. Forbrugernes vurdering af ledighed indgår ikke i den samlede forbrugertillidsindikator. Kilde: Danmarks Statistik.

8 Side 8 af 7 Prisstigninger på ejerlejligheder, men fald i priserne på enfamiliehuse i. kvartal Priserne på enfamiliehuse faldt med, pct. (egen sæsonkorrektion) fra. kvartal til. kvartal 7, mens priserne på ejerlejligheder i samme periode steg med,8 pct., jf. figur.9. Den negative udvikling i priserne på enfamiliehuse er trukket af fald i boligpriserne i Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland på henholdsvis,8 pct.,, pct. og,8 pct., jf. figur.. I de øvrige regioner var der positiv vækst på mellem,7 og,9 pct. Priserne på ejerlejligheder er igennem det seneste år steget markant. Prisstigningerne i Region Hovedstaden og Region Nordjylland var størst på henholdsvis, pct. og, pct., mens der i de øvrige regioner var mere moderat vækst mellem, og,9 pct. Samlet set steg priserne på ejerlejligheder med, pct. fra. kvartal til. kvartal 7. Priserne på enfamiliehuse er steget i alle regioner i løbet af det seneste år, jf. figur.. I forhold til. kvartal steg priserne på landsplan, pct., hvor særligt Region Hovedstaden og Region Nordjylland trak priserne op med en vækst på henholdsvis, pct. og,7 pct. Figur.9 Boligpriser Figur. Priser på enfamiliehuse for regioner (=) (=) (=) (=) Enfamiliehuse Sommerhuse Ejerlejligheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Anm.: Egen sæsonkorrektion Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Den første offentliggørelse bygger på ca. 9 pct. af handlerne, og opgørelsen af priserne bliver løbende revideret i de efterfølgende kvartaler. Historisk set har der været en tendens til, at tallene er blevet revideret opad. Derfor ændrede Danmarks Statistik i april opgørelsesmetoden for at tage højde for, at dyrere boliger generelt ligger iblandt de pct. af handlerne, der først registreres til den endelige opgørelse.

9 Side 9 af 7 Inflationen faldt til,7 pct. i Danmark i maj Det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) steg med,7 pct. i Danmark i maj i forhold til samme måned året før, mens indekset steg, pct. i euroområdet. I april var inflationen, pct. i Danmark og,9 pct. i euroområdet. Den lavere inflation i maj kan tilskrives et fald i prisstigningstakten for transport og fødevarer. Siden årsskiftet har inflationstakten overordnet set været stigende i både Danmark og euroområdet, dog med højere stigninger i euroområdet, jf. figur.. Afstanden mellem inflationen i euroområdet og Danmark er indsnævret en smule i maj, hvilket især skyldes, at priserne på transport og fødevarer bidrager mere til inflationen i Danmark end i euroområdet. Den lavere inflationstakt i Danmark kan delvist tilskrives en anden statistisk behandling af roamingafgifter, som har betydning for prisstigninger på teletjenester. Prisfaldet på roamingafgifter i midten af giver isoleret set anledning til et fald i HICP på omkring, pct.-point i Danmark. Ses på HICP-indekset fraregnet prisudviklingen på energi, ikke-forarbejdede fødevarer og teletjenester, var stigningstakten, pct. i Danmark og, pct. i euroområdet. Kerneinflationen, der angiver forbrugerprisinflationen fratrukket energi- og fødevareprisudviklingen, var,7 pct. i maj i Danmark og, pct. i euroområdet, jf. figur.. Figur. Forbrugerprisinflation (HICP) Figur. Kerneinflation Pct. Pct. Pct. Pct Danmark Euroområdet Danmark Euroområdet Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat

10 Side af 7. Internationalt konjunkturnyt Euroområdet Figur. Forbrugertilliden steg med, indekspoint i juni sammenlignet med maj. Tilliden er på det højeste niveau siden. Figur. Erhvervstilliden faldt samlet set med, indekspoint. Det dækker over et fald i erhvervstilliden i servicesektoren på, indekspoint, mens tilliden steg med, indekspoint i fremstillingssektoren PMI fremstilling PMI service Anm.: Den stiplede linje i figur. angiver det historiske gennemsnit på -,. Kilde: Thomson Reuters Eikon. USA Figur. Forbrugertilliden faldt, indekspoint i juni. Det dækker over fald i både vurderingen af den nuværende situation og i forventningerne til fremtiden. Figur. Påbegyndte boligbyggerier faldt med. i maj, mens antallet af byggetilladelser faldt med. boliger. Dermed er antallet af påbegyndt boligbyggeri faldet med, pct., mens antallet af byggetilladelser er faldet med,8 pct. sammenlignet med maj.. boliger. boliger Samlet indikator Forventninger til fremtiden Nuværende situation Påbegyndte boligbyggerier Byggetilladelser Anm.: Den stiplede linje i figur. angiver det historiske gennemsnit på 8,. Kilde: Thomson Reuters Eikon.

11 Side af 7 Figur. Salget af eksisterende boliger steg med, pct. i maj i forhold til april. Sammenlignet med maj er salget godt,7 pct. højere. Figur. Huspriserne steg med,7 pct. i april. Sammenlignet med samme måned i sidste er priserne på huse steget med,8 pct.. boliger. boliger.. (7M=) Pct.,. 8..,., , , Salg af nye huse Salg af eksisterende huse (h. akse) Vækst (m/m) (h.akse) Boligprisindeks Kilde: Thomson Reuters Eikon. Verden Figur.7 Verdenshandlen faldt, pct. i april til indeks 8, efter at være steget, pct. i marts. Gennemsnittet for de seneste tre måneder (februar-april) var, pct. over gennemsnittet for de foregående tre måneder (november-januar). Sammenlignet med april sidste år er verdenshandlen steget med,. pct. (=) (=) mdrs. glidende gennemsnit Anm.: et udarbejdes af CPB Netherlands på baggrund af tal for import og eksport. Kilde: CPB Netherlands.

12 Side af 7 Sverige Figur.8 Den sæsonkorrigerede ledighed var på,7 pct. af arbejdsstyrken i maj og dermed uændret i forhold til niveauet i april. Den samlede beskæftigelse faldt i samme periode med. personer. I forhold til maj måned er beskæftigelsen imidlertid steget med godt 9. personer, hvilket svarer til en stigning på,9 pct. Pct. af arbejdsstyrken. personer Beskæftigelse m/m (gns. mdr.) (h. akse) AKU-Ledighed Kilde: Thomson Reuters Eikon. Norge Figur.9 Den sæsonkorrigerede ledighed var på, pct. af arbejdsstyrken i april og er dermed omtrent uændret sammenlignet med niveauet i marts. Den samlede beskæftigelse er steget med. personer i forhold til marts. Sammenlignet med samme måned i år er beskæftigelsen steget med. personer, hvilket svarer til en stigning på, pct. Pct. af arbejdsstyrken. personer Beskæftigelsen m/m (gns. mdr.) (h. akse) AKU ledighed Kilde: Thomson Reuters Eikon.

13 Side af 7 Japan Figur. Erhvervstilliden, opgjort af Tankan, steg i både fremstillingssektoren og de øvrige sektorer i juni 7, med henholdsvis og indekspoint. Forventningen til de kommende tre måneder er også steget i fremstillingssektoren og de øvrige sektorer med henholdsvis og indekspoint Fremstilling Ikke-fremstilling Kilde: Thomson Reuters Eikon.

14 Side af 7. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder På rentemødet den. juni 7 besluttede den norske centralbank, Norges Bank, at fastholde styringsrenten på, pct. Trods udsigt til højere økonomisk vækst end tidligere forudset, vurderer Norges Bank, at kapacitetsudnyttelsen fortsat vil være under normalniveauet. Samtidig forventes inflationen de kommende år til at ligge mellem og pct., og dermed under inflationsmålet på, pct. Den norske krone blev styrket lidt over for euroen efter udmeldingen. Siden sidste torsdag er den norske krone styrket med, pct. over for den danske krone. Den effektive danske kronekurs er faldet med godt, pct. siden sidste torsdag. Euroen er styrket med, pct. over for både det britiske pund, den japanske yen og den kinesiske yuan. Dollaren er uændret over for euroen, men styrket med, pct. over for den kinesiske yuan. I løbet af den sidste uge har der generelt været positive tendenser på aktiemarkederne. Det japanske indeks, Nikkei, og det europæiske indeks, Eurostoxx, er steget med henholdsvis, pct. og,7 pct. siden sidste torsdag. Trods positiv vækst i det europæiske indeks, viser særligt banksektoren negative tendenser. Det kinesiske indeks, Shanghai composite er steget med, pct. Væksten i de kinesiske aktier har været understøttet af den kommende optagelse i det globale indeks for aktier, MSCI, fra starten af næste år. Optagelsen vil medføre at flere investeringsfonde vil investere i toneangivende kinesiske aktier hvilket allerede nu medfører en stigende interesse blandt investorer. De danske realkreditrenter og renten på -årige statsobligationer er omtrent uændret i forhold til sidste uge. Renten på -årige statsobligationer er dermed fortsat på, pct. I USA, Japan, Tyskland og Storbritannien er renterne på- årige statsobligationer også omtrent uændret på henholdsvis, pct.,, pct.,, pct. og, pct. Olieprisen er faldet med, dollar og handles nu til en pris på, dollars pr. tønde. Olien ligger dermed nogenlunde på samme niveau som, før OPEC indgik en aftale om at mindske produktionen i starten af december. Prisen holdes blandt andet nede på grund af øget produktion i både USA og i Libyen.

15 Side af 7 Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag / sidste torsdag / Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente -, -, pct.-point Ledende renter, pct. p.a.: USA (federal funds rate),, pct.-point Stat. -årig, -, pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter: Sverige (repo) -,, pct.-point Kort realkreditlån -,, pct.-point Euroområdet (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån,, pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA, -, pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan,, pct.-point Indskudsbeviser -,, pct.-point Tyskland, -, pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien, -, pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser: Kort (-mdr.) -,8, pct.-point JPY/EUR,8 -, pct. Langt (-årigt):, -, pct.-point GBP/EUR,7 -, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/EUR 89,9 -, pct. OMXC (/7-89 = ),, pct. CNY/EUR, -, pct. Valutakurser: USD/CNY 8,,9 pct. EUR/DKK 7,88, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK,9 -, pct. USA, S&P.,8 pct. SEK/DKK 7,, pct. Japan, Nikkei., pct. NOK/DKK 78,,8 pct. Kina, Shanghai composite.7,8 pct. GBP/DKK 8,8 -,9 pct. Euroomr., Eurostoxx 8,7 pct. JPY/DKK,99 -, pct. Storbritannien, FTSE 7.9,7 pct. Effektiv kronekursindeks (98 = ), -, pct.-point Oliepriser Brent (USD),9 -, USD Brent (DKK) 9,87 -,9 DKK Anm.: ) Der anvendes lukkekurser for valutakurser, renter og aktier. ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

16 Side af 7 Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og langt rentespænd i forhold til Tyskland Pct USA Danmark¹ Euroområdet Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Pct. 7 - Pct.,,,, -, -, -, -, -, -, -, -, jun okt feb jun okt feb 7 jun 7 -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Pct.-point,,,,,, Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i DKK og USD Pct.-point Pct.-point DKK USD jun okt feb jun okt feb 7 jun 7 jun okt feb jun okt feb 7 jun 7 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Kroner Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser (=) (=) jun okt feb jun okt feb 7 jun 7 Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) EUR/USD JPY/USD,8,,,,,,,,8,9,,,9,,,8 jun okt feb jun okt feb 7 jun 7 EUR/USD JPY/USD (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg.

17

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNyt uge 8.-. december 7 Fald i BNP i 3. kvartal -, pct. 3 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i oktober Stigning i detailsalget i november Stigning i dankortomsætningen i november,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (9.-. september 6) Side af 6 KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017 KonjunkturNYT uge 9 7. februar. marts 7 Side af KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september. september Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i juli Lille fald detailsalget i august efter stigning i juli Forbrugertilliden faldt i september, men

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge. -. december Danmark Stigende beskæftigelse i. kvartal ifølge arbejdstidsregnskabet Den offentlige beskæftigelse fortsatte med at falde i. kvartal Firmaernes salg var uændret igen i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT uge 19

KonjunkturNYT uge 19 KonjunkturNYT uge 9 8.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

Opbremsning i dansk økonomi i 3. kvartal 2017

Opbremsning i dansk økonomi i 3. kvartal 2017 KonjunkturNYT uge 8 7. november-. december 7 Opbremsning i dansk økonomi i. kvartal 7 -,6 pct. 6 7 Danmark Opbremsning i dansk økonomi ifølge nyt nationalregnskab Omtrent uændrede konjunkturbarometre i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere