KonjunkturNYT uge 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT uge 13"

Transkript

1 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7

2 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side af 8 Danmark BNP-vækst på, pct. i 6, pct.-point højere end først opgjort Omtrent uændrede konjunkturbarometre i marts Ledigheden steg i februar Prisstigninger på boliger i 6 Lille stigning i udlånet i februar 7 Internationalt Euroområdet: Inflationen var,5 pct. i marts. Det samlede udlån til private steg, pct. i februar sammenlignet med februar sidste år USA: Kvartalsvis vækst i BNP på,5 pct. i. kvartal Verdenshandlen: Stigning på, pct. sammenlignet med januar sidste år Tyskland: Ledigheden faldt med, pct.-point i marts i forhold til februar Storbritannien: BNP vækst fra. til. kvartal på,7 pct. Sverige: Detailsalget steg,7 pct. i februar Norge: Detailsalget steg pct. i februar Kina: Erhvervstilliden steg for både fremstilling og service med henholdsvis, indekspoint og,9 indekspoint Japan: Forbrugerpriserne steg med, pct. i februar sammenlignet med året før Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Stort set uændret effektiv dansk kronekurs Generel positiv udvikling i de ledende aktieindeks Stigning i olieprisen

4 Side af 8. Dansk konjunkturnyt BNP-vækst på, pct. i 6, pct.-point højere end først opgjort Den reviderede opgørelse af nationalregnskabet for. kvartal 6 viser en stigning i BNP på,5 pct. fra. til. kvartal 6, jf. tabel. For 6 som helhed steg BNP med, pct. Således er BNP-væksten blevet revideret, pct.-point op i forhold til det foreløbige flash nationalregnskab, der blev offentliggjort den 8. februar. I Økonomisk Redegørelse, december 6, blev der skønnet en BNPvækst på,8 pct. i 6. Tabel Overskrift Kvt./kvt. År/år. kvt.. kvt.. kvt.. kvt. 6 ØR dec Realvækst i pct BNP,8 (,7), (,),6 (,7),5 (,), (,),8 BVT,6 (,5), (,),8 (,9),5 (,), (,9),8 Privat forbrug,9 (,), (,) -,5 (-,), (,5),9 (,),9 Offentligt forbrug, (,5),8 (,8) -, (-,7) -,7 (-,) -, (-,), Faste bruttoinvesteringer,9 (,5), (,), (,),9 (,) 5, (,7), - Boliginvesteringer 6,5 (6,5), (,) -,7 (-,7), (,), (,), - Erhvervsinvesteringer, (,8) -,7 (,) 5, (-,), (,), (,),5 - Offentlige investeringer -, (,),7 (,) -,7 (-,) -, (-5,), (,6),7 Eksport -, (-,5), (,), (,9), (,),7 (,),6 Import -, (,), (,), (,9), (,7), (,), Samlet efterspørgsel, (,),6 (,),8 (,7),7 (,7),7 (,5), Ændring i. personer Beskæftigelse (inkl. orlov) 5 () () () () 8 (8) - privat 7 (7) () () () 5 (5) 8 - offentlig forvaltning og service - (-) - () - (-) () -6 (-6) - Anm.: De reale vækstrater er opgjort i kædeindeks. Tal i parentes angiver vækstrater som offentlige i den første version af det kvartalsvise nationalregnskab. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Fremgangen i 6 var især drevet af et øget privatforbrug og højere investeringer, hvor i særdeleshed boliginvesteringerne voksede kraftigt. Eksporten voksede derimod relativt langsomt set i et historisk perspektiv, men sluttede året stærkt med en stigning på, pct. i. kvartal 6.

5 Side 5 af 8 Kun det offentlige forbrug samt lagerændringerne trak BNP-væksten ned i 6. Det offentlige forbrug faldt med, pct. til trods for at forbruget isoleret set trækkes lidt op som følge af, at sygehusydelser nu er opgjort efter mængden af de leverede ydelser (output-metoden). Output-metoden vil først være fuldt indarbejdet i nationalregnskabet, når der offentliggøres reviderede tal i slutningen af juni. Den gode udvikling på arbejdsmarkedet fortsatte i 6 med en stigning i beskæftigelsen på 8. personer, heraf. personer alene i. kvartal 6, jf. figur. Stigningen har fundet sted i den private sektor, hvor væksten i antallet af præsterede timer i 6 oversteg fremgangen i produktionen. Produktiviteten i den private sektor er dermed faldet i 6. Figur. Sæsonkorrigeret kvartalsvis ændring i den samlede beskæftigelse i. personer Ændring i. personer Ændring i. personer K K K K K K K K 5K 5K 5K 5K 6K 6K 6K 6K Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Fremgangen i. kvartal kan blandt andet henledes til en markant stigning i eksporten på, pct., hvilket dækker over en stigning i både eksporten af varer samt tjenester. I samme periode steg privatforbruget med, pct., primært trukket af forbruget af andre varer. Bruttoinvesteringerne faldt med, pct. i. kvartal, hvilket skyldes et fald i investeringerne inden for bygge- og anlægsbranchen samt et fald lagerinvesteringerne. Sammenholdt med det foreløbige nationalregnskab er der revisioner på en række poster i de reviderede tal. For 6 som helhed er væksten i privatforbruget blevet revideret, pct.-point ned, mens det offentlige forbrug er blevet revideret, pct.-point op. De faste bruttoinvesteringer og eksporten voksede med henholdsvis,5 og, pct.-point mere, mens væksten i importen er uændret. Der er generelt en del udsving i nationalregnskabets opgørelse af BNP mv. Danmarks Statistik angiver en usikkerhed på den kvartalsvise BNP-vækst på +/- ½ pct.-point.

6 Side 6 af 8 Omtrent uændrede konjunkturbarometre i marts Danmarks Statistiks konjunkturbarometre for virksomhederne viser en omtrent uændret konjunkturvurdering i marts i forhold til februar. For industrien var der en svag stigning fra - i nettotal i februar til - i marts. Dette dækker over en positiv udvikling i vurderingen af den samlede ordrebeholdning, mens der var et lille fald i produktionsforventningerne fremadrettet. Der var også et lille fald i vurderingen af færdigvarelagre i marts. Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhverv var i marts på nettotallet 6, og er dermed faldet en anelse siden februar. Dette dækker over et fald i den forventede omsætning, som i marts lå på nettotallet 6 mod nettotallet i februar. Vurderingen af den faktiske omsætning samt faktiske forretningssituation steg begge en smule fra februar til marts. Den sammensatte konjunkturindikator for bygge- og anlæg var uændret på nettotallet i marts, hvilket er et højt niveau set i et historisk perspektiv. Man skal således tilbage til 8 for at finde højere niveauer. Dette dækker over et lille fald i beskæftigelsesforventningerne samt en lille stigning i vurderingen af ordrebeholdningen. Indikatorerne for kapacitetspres er de senere år begyndt at stige, jf. figur.. Særligt inden for byggeriet rapporterer virksomhederne i stadig større omfang om produktionsbegrænsninger som følge af mangel på arbejdskraft. I marts steg andelen af virksomheder, der rapporterer om produktionsbegrænsninger som følge af mangel på arbejdskraft inden for både byggeriet og serviceerhvervet. Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for industri, byggeri og serviceerhverv Figur. Andel af virksomhederne, som forventer rekrutteringsvanskeligheder fremadrettet Anm.: Alle serier er sæsonkorrigerede. Indikatoren for mangel på arbejdskraft i industrien opdateres kun kvartalsvist. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

7 Side 7 af 8 Ledigheden steg i februar Bruttoledigheden steg med.6 personer i februar og nåede således ca. 5.8 personer, svarende til, pct. af arbejdsstyrken, jf. figur. Ledighedsprocenten er dermed steget en smule set i forhold til de tre foregående måneder. Der er generelt en vis usikkerhed om de seneste måneders opgørelse af ledigheden, som er baseret på et ufuldstændigt datagrundlag. Stigningen i ledigheden i februar afspejler især flere ledige dagpengemodtagere, jf. figur. I løbet af 6 er den faldende tendens for ledige dagpengemodtagere taget af. Der blev 6. færre ledige dagpengemodtagere i 5, mens antallet er faldet med. personer siden starten af 6. Ved årsskiftet 6/7 trådte regelændringer i forbindelse med dagpengeaftalen fra oktober 5 endvidere i kraft. Det betyder blandt andet, at dagpengemodtagere nu har mulighed for at forlænge deres dagpengeperiode via den fleksible genoptjening, hvilket forventes isoleret set at øge antallet af ledige dagpengemodtagere. Antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere steg ligeledes i februar, jf. også figur. Stigningen vedrørte hovedsageligt aktiverede kontanthjælpsmodtagere og skyldes både en udvidelse af målgruppen for modtagere af integrationsydelse, og at flygtninge som følge af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration som udgangspunkt skal mødes som jobparate. Det har samlet set påvirket bruttoledigheden i opadgående retning de senere måneder. Ledigheden har dog generelt været faldende de senere år. Den toppede med 65. personer i juli, og siden da er ledigheden samlet set faldet med knap 9. personer. Figur. Bruttoledighed Figur.5 Modtagere af dagpenge og kontanthjælp. personer. personer 5 5. personer. personer Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (h. akse) Anm.: Sæsonkorrigerede tal. Den stiplede linje i figur. viser udviklingen i bruttoledigheden fratrukket antallet af integrationsydelsesmodtagere, der er visteret som jobparate. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

8 Side 8 af 8 Prisstigninger på boliger i 6 Priserne på ejerlejligheder steg med pct. (egen sæsonkorrektion) fra. til. kvartal 6, jf. figur.6, mens priserne på enfamiliehuse i samme periode steg med,9 pct. For 6 som helhed steg priserne på ejerlejligheder med 7,8 pct., mens priserne på enfamiliehuse steg med,9 pct. Prisstigningen på,9 pct. for enfamiliehuse fra. til. kvartal 6 dækker primært over en stigning på, pct. i Region Hovedstaden, mens der var en stigning i Region Syddanmark på,9 pct. Region Nordjylland trak som den eneste region lidt i den anden retning med et fald på, pct. Udviklingen i priserne på enfamiliehuse i 6 som helhed dækker over en stigning alle regioner, jf. figur.7. Den største stigning i priserne fandt sted i Region Hovedstaden, hvor priserne på enfamiliehuse steg med 5,6 pct., efterfulgt af Region Sjælland med en stigning på, pct. De laveste stigninger fandt sted i Region Midtjylland og Region Syddanmark med stigninger på omkring pct. Samlet set lå priserne på enfamiliehuse for hele landet i. kvartal 6,8 pct. højere end i samme kvartal året før. Fremgangen i priserne sammenlignet med. kvartal 5 dækker således også over en stigning i alle regioner. Over de seneste år har der været en markant udvikling i priserne på specielt ejerlejligheder, hvilket bl.a. kan tilskrives det lave renteniveau de senere år. Fra til 6 er priserne på ejerlejligheder således steget med, pct., jf. figur.6. Figur.6 Boligpriser Figur.7 Priser på enfamiliehuse for regioner Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Enfamiliehuse Sommerhuse Ejerlejligheder Årsgennemsnit Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Årsgennemsnit 6 Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Den første offentliggørelse bygger på ca. 9 pct. af handlerne, og opgørelsen af priserne bliver løbende revideret i de efterfølgende kvartaler. Historisk set har der været en tendens til, at tallene er blevet revideret opad. Derfor ændrede Danmarks Statistik i april opgørelsesmetoden for at tage højde for, at dyrere boliger generelt ligger iblandt de pct. af handlerne, der først registreres til den endelige opgørelse.

9 Side 9 af 8 Lille stigning i udlånet i februar 7 Det samlede udlån til erhverv fra den konsoliderede MFI-sektor, som består af penge- og realkreditinstitutterne, steg med, pct. i februar 7, mens udlånet til husholdningerne steg med, pct. I forhold til samme måned året før var udlånet til erhverv,5 pct. højere, mens udlånet til husholdningerne var, pct. højere, jf. figur. Den relativt afdæmpede udvikling i udlånet er dermed fortsat. Udviklingen i det samlede realkreditudlån siden dækker over et fald i andelen af variabelt forrentet lån uden afdrag, mens andelen af fast forrentede lån med afdrag har været stigende, jf. figur. Samtidig er andelen af variabelt forrentede lån med afdrag samt fastforrentede lån uden afdrag omtrent uændret i forhold til. Figur.8 Indeks over nominelle beholdninger udlån fra realkredit- og pengeinstitutter Figur.9 Fordeling af realkreditlån fordelt på adgangsformer Anm.: Indeks over nominelle beholdninger er et mål, der viser bevægeseler i balanceposterne, som følger af faktiske transaktioner. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

10 Side af 8. Internationalt konjunkturnyt Euroområdet Figur. Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, var,5 pct. i marts 7 sammenlignet med samme måned sidste år. Dette er den laveste inflationsrate i tre måneder. Kerneinflationen var på,7 pct. Figur. Det samlede udlån til private, opgjort i løbende priser, steg, pct. i februar i forhold til februar 6. Udviklingen skyldes primært en stigning i udlån til husholdninger. Pct. Pct. Pct. (å/å) Pct. (å/å) Inflation Kerneinflation Husholdninger Finansielle virksomheder Erhverv Samlede udlån til private Anm.: Kerneinflationen indeholder ikke energi, fødevarer og tobak og alkohol. Kilde: Thomson Reuters Eikon. USA Figur. Den kvartalsvise BNP-vækst var,5 pct. i. kvartal 6. Den fortsatte vækst i. kvartal kan bl.a. tilskrives øget privat forbrug (der steg mere end ved første opgørelse og nu estimeres til at være steget med,9 pct. i. kvartal) og øgede private investeringer. BNP-væksten i 6 var,6 pct. (som skønnet i ØR december 6) mod,5 pct. i 5. Pct. (k/k) Pct. (å/å) Kvartalvis BNP-vækst Årlig BNP-vækst (h. akse) -6 Kilde: Thomsen Reuters Eikon.

11 Side af 8 Verden Figur. Verdenshandlen forblev uændret i januar i forhold til december, men sammenlignes der med januar 6 har der været en stigning på, pct. Verdens import steg,7 pct. i januar i forhold til december, mens eksporten derimod er faldet med,7 pct. Indeks (8M = ) Indeks (8M = ) Indeks mdrs. glidende gennemsnit Kilde: Thomson Reuters Eikon. Tyskland Figur.5 Inflationen faldt,7 pct.-point til,5 pct. i marts, ifølge den foreløbige opgørelse af forbrugerprisindekset. Kerneinflationen var uændret på, pct. Figur.6 Ledigheden faldt, pct.-point i marts i forhold til februar til en ledighedsrate på 5,8 pct., ifølge den nationale opgørelse. Det er den laveste ledighed siden 98. Pct. (å/å) Pct. (å/å) Pct. af arbejdsstyrken Mio. personer, ,5,,5 5,,5,, , HICP HICP kerneinflation Ledighed (National definition) Ledighed (ILO definition) Antal ledige (ILO, h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon.

12 Side af 8 Figur.7 Detailsalget steg,8 pct. i februar i forhold til januar. Dette er den kraftigste vækst siden august. Figur.8 Erhvervstilliden steg i marts til det højeste niveau siden juni. Samlet steg erhvervstilliden, pct. i forhold til februar, hvilket dækker over større optimisme om både den nuværende og den fremtidige situation. Indeks (8M=) 8 Indeks (8M=) 8 Indeks (5=) Indeks (5=) Samlet indikator Nuværende situation Forventninger til fremtiden Kilde: Thomson Reuters Eikon. Storbritannien Figur.9 Den endelige opgørelse for BNP i. kvartal 6 viste en vækst på,7 pct. sammenlignet med. kvartal. Dette er i tråd med forrige estimat. Sammenlignet med samme kvartal sidste år var væksten på,9 pct. Pct. (å/å) Pct. (k/k),8,,6, -,6 -, -, , Kvartalsvis BNP-vækst (h.akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Thomson Reuters Eikon.

13 Side af 8 Sverige Figur. Detailsalget ekskl. salg biler og reparationer steg,7 pct. i februar sammenlignet med februar 6. Salget af varige forbrugsgoder steg,8 pct., mens salget af fødevarer og andre dagligvarer blot steg, pct. Indeks (=) Indeks (=) Detailsalg -mdrs. glidende gns. Anm.: Detailsalget er korrigeret for antal arbejdsdage og opgjort i faste priser. Kilde: Thomson Reuters Eikon. Norge Figur. Detailsalget steg pct. i februar 7, sammenlignet med samme måned året forinden. Dette er den første stigning siden i detailsalget (år til år) siden november 6. Indeks (8=) Indeks (8=) Kilde: Thomson Reuters Eikon.

14 Side af 8 Kina Figur. Erhvervstilliden (opgjort af NBS) steg både for fremstilling og service i marts. Fremstilling steg med, indekspoint til 5,8, hvilket var 8. måned i træk med fremgang, og er nu på det højeste niveau siden april. Service steg,9 indekspoint til 5, og er dermed på sit højeste niveau siden maj. Indeks 65 Indeks PMI fremstilling PMI service og øvrige Kilde: Thomson Reuters Eikon. Japan Figur. Inflationen var, pct. i februar. Inflationen for fødevarer steg til,8 pct., mens kerneinflationen steg til, pct. Pct. (å/å) Pct. (å/å) Inflation Kerneinflation Anm.: Kerneinflation indeholder ikke inflationen for fødevarer. Kilde: Thomson Reuters Eikon.

15 Side 5 af 8. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Over den seneste uge er euroen blevet svækket med, pct. over for den amerikanske dollar og,6 pct. over for det britiske pund. Over for den kinesisk yuan er den amerikanske dollar uændret i forhold til sidste uge, mens euroen er svækket med knap, pct. Den effektive danske kronekurs er stort set uændret i forhold til sidste uge. Sammenlignet med sidste uge har udviklingen på aktiemarkedet været positiv. Det danske aktieindeks, OMXC, steg med,9 pct. i forhold til sidste uge. Også Eurostoxx (euroområdet), S&P5 (USA) og FTSE (Storbritannien) steg med henholdsvis, pct.,,9 pct. og, pct. De to ledende asiatiske indeks, Shanghai composite (Kina) og Nikkei 5 (Japan), faldt sidste uge med henholdsvis, pct. og, pct. Olieprisen brød den sidste tids negative udvikling og var torsdag d.. marts 5, dollar per. tønde. Dette er en stigning fra sidste torsdag på, dollar per tønde. Stigningen kan bl.a. tilskrives offentliggørelsen af den ugentlige olielagerstatistik fra det amerikanske energiministerium, der var lavere end forventet.

16 Side 6 af 8 Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag / sidste torsdag / Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente -,6, pct.-point Ledende renter, pct. p.a.: USA (federal funds rate),, pct.-point Stat. -årig,5 -,9 pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter: Sverige (repo) -,5, pct.-point Kort realkreditlån -,56, pct.-point Euroområdet (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån, -,7 pct.-point Storbritannien (repo),5, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA,, pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan,7, pct.-point Indskudsbeviser -,65, pct.-point Tyskland, -, pct.-point Udlån,5, pct.-point Storbritannien, -, pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser: Kort (-mdr.) -,, pct.-point JPY/EUR,8, pct. Langt (-årigt):,9 -, pct.-point GBP/EUR 6,85,58 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/EUR 9,69,99 pct. OMXC (/7-89 = ) 9,95,85 pct. CNY/EUR,6,97 pct. Valutakurser: USD/CNY 688,7, pct. EUR/DKK 7,86, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 696,7, pct. USA, S&P5.68,9 pct. SEK/DKK 77,9 -, pct. Japan, Nikkei , pct. NOK/DKK 8,,7 pct. Kina, Shanghai composite. -,8 pct. GBP/DKK 869,,6 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 7, pct. JPY/DKK 6,, pct. Storbritannien, FTSE 7.7,9 pct. Effektiv kronekursindeks (98 = ),66, pct.-point Oliepriser: Brent (USD) 5,9,97 USD Brent (DKK) 6,88 5,7 DKK Anm.: ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

17 Side 7 af 8 Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og langt rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct , -, -,6 -,8 - -, mar 5 jul 5 nov 5 mar 6 jul 6 nov 6 mar 7 -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Pct.-point,,8,6,,, Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro Pct.-point Pct.-point Euro Dollar jan 5 maj 5 sep 5 jan 6 maj 6 sep 6 jan 7 - mar 5 jul 5 nov 5 mar 6 jul 6 nov 6 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur.5 Udvalgte aktieindeks Figur.6 Udvalgte valutakurser Indeks (5=) Indeks (5=) mar 5 jul 5 nov 5 mar 6 jul 6 nov 6 mar 7 Eurostoxx Nikkei 5 S&P 5 OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. EUR/USD JPY/USD,,,,,,,,,,,,,,,, mar 5 jul 5 nov 5 mar 6 jul 6 nov 6 mar 7 EUR/USD JPY/USD (h. akse)

18

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017 KonjunkturNYT uge 9 7. februar. marts 7 Side af KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

Opbremsning i dansk økonomi i 3. kvartal 2017

Opbremsning i dansk økonomi i 3. kvartal 2017 KonjunkturNYT uge 8 7. november-. december 7 Opbremsning i dansk økonomi i. kvartal 7 -,6 pct. 6 7 Danmark Opbremsning i dansk økonomi ifølge nyt nationalregnskab Omtrent uændrede konjunkturbarometre i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8 8. november. december Danmark BNP steg i. kvartal Ledigheden var uændret i oktober Blandede signaler fra konjunkturbarometrene i november Prisfald på både enfamiliehuse og ejerlejligheder

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNyt uge 8.-. december 7 Fald i BNP i 3. kvartal -, pct. 3 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i oktober Stigning i detailsalget i november Stigning i dankortomsætningen i november,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september. september Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i juli Lille fald detailsalget i august efter stigning i juli Forbrugertilliden faldt i september, men

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere