KonjunkturNYT uge 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT uge 21"

Transkript

1 KonjunkturNYT uge.-. maj 7

2 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side af 7 Danmark 9.7 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Ledigheden faldt i. kvartal 7 ifølge AKU Fortsat moderate lønstigninger i. kvartal Stigende detailomsætning i april Inflationen steg til pct. i Danmark i april Internationalt Euroområdet: Forbrugertilliden steg med, indekspoint fra april til maj USA: BNP steg, pct. i. kvartal af 7 Verden: Verdenshandlen steg, pct. i marts sammenlignet med februar Tyskland: BNP steg, pct. i. kvartal 7 Storbritannien: BNP steg, pct. i. kvartal 7 Sverige: Ledigheden steg til,7 pct. af arbejdsstyrken Norge: Ledigheden steg til, pct. af arbejdsstyrken Japan: Inflationen var, pct. i april Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder De ledende aktieindeks viste generelt positive takter i løbet af sidste uge Den effektive danske kronekurs er steget med, pct. siden sidste torsdag Olieprisen faldt med, dollars til en pris på,7 dollars per tønde

4 Side af 7. Dansk konjunkturnyt 9.7 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte sin opadgående tendens i marts med en stigning på godt. personer, jf. figur.. Dermed er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med ca. 9.7 i. kvartal som helhed set i forhold til kvartalet forinden. Hele stigningen i kvartalet har fundet sted i den private sektor, mens den offentlige beskæftigelse har været omtrent uændret. Beskæftigelsesfremgangen i. kvartal var bredt funderet på brancher i den private sektor, men det var især beskæftigelsen i handel og transport samt bygge og anlæg, som steg. Samlet set er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med ca.. personer siden april. Den private beskæftigelse har overordnet set været i fremgang siden foråret, mens den offentlige beskæftigelse har været faldende de seneste år, jf. figur.. Den månedlige lønmodtagerbeskæftigelse opgør antal personer med lønmodtagerbeskæftigelse uden omregning til fuldtidsbeskæftigelse. Det vil sige, at alle lønmodtagere er medregnet, uanset om de arbejder på fuld- eller deltid. Det svarer omtrent til opgørelsen i nationalregnskabet. Figur. Lønmodtagerbeskæftigelsen Figur. Lønmodtagerbeskæftigelse i privat og offentlig sektor. personer. personer Lønmodtagerbeskæftigelse Årsgennemsnit. personer. personer Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse) Anm.: Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private nonprofit organisationer (herunder privatskoler mv.). Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Side af 7 Ledigheden faldt i. kvartal 7 ifølge AKU Den sæsonkorrigerede AKU-ledighed faldt med 9. personer i. kvartal 7, mens den siden. kvartal er steget. personer, jf. figur.. AKU-ledigheden udgjorde knap 8. personer i. kvartal 7, hvilket svarer til en ledighedsprocent på, pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.. Fordelt på ledighedsstatus skyldes faldet færre ledige på dagpenge og kontanthjælp samt færre ledige studerende. I modsat retning trækker flere aktiverede. AKU-ledigheden er baseret på interview og ligger generelt noget højere end den registerbaserede bruttoledighed. Det skyldes blandt andet, at den inkluderer studerende, efterlønsmodtagere og andre modtagere af overførselsindkomster, hvis de svarer, at de søger og kan tiltræde et job, uanset om de kun ønsker få timers beskæftigelse. Efter overgang til en ny dataindsamler er opgørelsens svarprocent faldet væsentligt i sammenlignet med tidligere. Det medfører, at udviklingen i er behæftet med mere usikkerhed end normalt. Sammenligninger med tidligere år og udviklingen i løbet af skal derfor foretages med forsigtighed. Ved overgangen til 7 varetages dataindsamlingen på ny af leverandøren, som indsamlede data i perioden 7-. Dette betyder at der igen er væsentlige databrud i de fleste variable, dog ikke ledigheden ifølge Danmarks Statistik. Figur. AKU-beskæftigelse og -ledighed Figur. AKU-ledighedens sammensætning. personer. personer.9. personer. personer Beskæftigede Ledige (h. akse) Øvrige AKU-ledige Aktiverede Studerende Dagpenge eller kontanthj. Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur, hvorfor det samlede antal ledige afviger fra opgørelsen i figur, som baserer sig på Danmarks Statistiks sæsonkorrektion. De lodrette stiplede streger indikerer databrud. Der er databrud ved årsskiftene /, /7, / og /7. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Side af 7 Fortsat moderate lønstigninger i. kvartal Årsstigningstakten i timelønnen (inkl. genetillæg) udgjorde, pct. i. kvartal 7. Det er et fald på, pct.-point fra forrige kvartal, jf. figur.. For arbejdere og funktionærer steg lønningerne henholdsvis, pct. og, pct., hvilket er et fald på, pct.-point for arbejdere, mens lønstigningstakten var uændret for funktionærer. På tværs af hovedbrancher er lønstigningstakten fortsat højest inden for bygge- og anlægsvirksomhed med en stigning på, pct., hvilket er uændret fra forrige kvartal. Inden for fremstillingsvirksomhed faldt lønstigningstakten, pct.-point til,9 pct. På tværs af regioner oplevede Nordjylland den højeste lønstigningstakt med,9 pct., hvilket er, pct.-point højere end forrige kvartal. Set i historisk perspektiv er de aktuelle nominelle lønstigninger fortsat forholdsvis moderate og har overordnet set været uændret siden. kvartal. Den moderate lønudvikling gennem og medførte stadig pæne reallønsstigninger, da forbrugerprisinflationen i perioden gennemsnitligt kun udgjorde, pct. I 7 er inflationen tiltaget til mere end pct., hvilket udhuler de nominelle lønninger og bevirker en betydeligt lavere i reallønsstigning. Det er den sidste opgørelse i indeværende overenskomst periode. Fra næste kvartal baseres lønningerne på overenskomst 7. Figur. Lønstigninger fordelt på brancher (å/å) (å/å) DA-området Fremstilling Byggeri Service Anm.: Lønstigningerne er målt ved de procentvise årlige ændringer i timefortjeneste (inkl. genetillæg). Kilde: Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik.

7 Side 7 af 7 Stigende detailomsætning i april Detailsalget var, pct. højere i april i forhold til marts, når der tages højde for prisudviklingen, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage, jf. figur.. Udviklingen i april dækker over stigende omsætning af fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer, mens omsætningen af beklædning mv. faldt. Set over de seneste fire måneder er omsætningen steget i andre forbrugsvarer og beklædning mv., mens omsætningen i fødevarer og andre dagligvarer er uændret. Sammenlignet med samme måned året før var detailsalget,9 pct. højere i april 7. Udviklingen dækker over højere omsætning af andre forbrugsvarer og beklædning mv., på henholdsvis,9 pct. og, pct. og lavere omsætning af fødevarer og andre dagligvarer, der er faldet,9 pct., jf. figur.7. Udviklingen det seneste år afspejler den trend, der har været i detailsalget siden udgangen af, hvor det samlede detailsalg er steget, drevet af stigende omsætning af andre forbrugsvarer og beklædningsgenstande. Figur. Mængdeindeks for detailomsætningen Figur.7 Detailomsætningens underkomponenter (=) (=) (=) (=) Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer 8 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

8 Side 8 af 7 Inflationen steg til pct. i Danmark i april Det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) steg, pct. i Danmark i april i forhold til samme måned året før, mens indekset steg,9 pct. i euroområdet, jf. figur.8. Inflationstakten i både Danmark og euroområdet har været stigende de seneste måneder, dog med højere stigninger i euroområdet. Forskellen blev øget i april, hvilket især skyldes, at priserne på elektricitet og flybilletter steg hurtigere i euroområdet end i Danmark. Den lavere inflationstakt i Danmark kan delvist tilskrives en anden statistisk behandling af roamingafgifter, som har betydning for prisstigninger på teletjenester. Prisfaldet på roamingafgifter i midten af giver isoleret set anledning til et fald i HICP på omkring, pct.-point i Danmark. Ses på HICP-indekset fraregnet prisudviklingen på energi, ikke-forarbejdede fødevarer og teletjenester, var stigningstakten, pct. i Danmark og, pct. i euroområdet. Kerneinflationen, der angiver forbrugerprisinflationen fratrukket energi- og fødevareprisudviklingen, var,8 pct. i april i Danmark og, pct. i euroområdet, jf. figur.9. Figur.8 Forbrugerprisinflation (HICP) Figur.9 Kerneinflation Danmark Euroområdet Danmark Euroområdet Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat.

9 Side 9 af 7. Internationalt konjunkturnyt Euroområdet Figur. Forbrugertilliden steg med, indekspoint fra april til maj. Tilliden antager dermed det højeste niveau siden juli 7. Figur. Den samlede erhvervstillid forblev uændret i maj. Det dækker over en stigende tillid i fremstillingssektoren, mens erhvervstilliden faldt i servicesektoren PMI fremstilling PMI service Anm.: Den stiplede linje i figur. angiver det historiske gennemsnit. Erhvervstilliden i figur. er målt ved PMIindekset. Et niveau over indikerer fremgang. USA Figur. Den kvartalsvise BNP-vækst var, pct. i. kvartal 7, hvilket er en opjustering på, pct.- point i forhold til første opgørelse. Den lave vækstrate skyldes et fald i de private investeringer. Sammenlignet med første kvartal, var væksten, pct. Figur. Forbrugertilliden steg,7 indekspoint til indeks 97,7 fra april til maj ifølge den endelige opgørelse. Det er stigende forventninger til fremtiden der trækker den samlede indikator op. (k/k) (å/å) Kvartalvis BNP-vækst Årlig BNP-vækst (h. akse) Samlet indikator Forventninger til fremtiden Nuværende situation Historisk gennemsnit

10 Side af 7 Figur. Hussalget af både nye og eksisterende boliger faldt i april. Salget af nye boliger faldt med, pct., og salget af eksisterende boliger faldt med, pct. Figur. Huspriserne fortsatte en stigende tendens i marts 7, idet priserne steg med, pct. sammenlignet med februar. Huspriserne er steget, pct. over det seneste år.. boliger. boliger.. (7M=),. 8..,., , , Salg af nye huse Salg af eksisterende huse (h. akse) Vækst (m/m) (h.akse) Boligprisindeks Anm.: Hussalget i figur. er sæsonkorrigeret. Verden Figur.7 Verdenshandlen steg, pct. i marts sammenlignet med februar efter et fald på,8 pct. måneden forinden. I forhold til marts er verdenshandlen steget med, pct. (8M=) (8M=) mdrs. glidende gennemsnit

11 Side af 7 Tyskland Figur.8 BNP steg, pct. i. kvartal af 7, hvilket er den højeste kvartalsvise vækstrate siden. kvartal. Sammenlignet med året før er BNP steget med,7 pct. Figur.9 Den samlede indikator for erhvervstilliden (IFO) steg med,7 indekspoint fra april til maj. Udviklingen dækker over højere forventninger til fremtiden (, indekspoint) og bedre vurdering af den nuværende situation (, indekspoint). (å/å) (k/k) (=) (=) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Samlet indikator Forventninger til fremtiden Nuværende situation Storbritannien Figur. BNP steg med, pct. i. kvartal, hvilket er en nedjustering i forhold til første estimat. Det er den laveste kvartalsvise vækst siden. kvartal. BNP-væksten var drevet af stigende faste bruttoinvesteringer, mens nettoeksporten trak ned i BNP. (å/å) (k/k),8,,, -, -, -, , Kvartalsvis BNP-vækst (h.akse) Årlig BNP-vækst

12 Side af 7 Sverige Figur. Den sæsonkorrigerede ledighed steg med, pct.-point til,7 pct. af arbejdsstyrken i april. Hermed er ledigheden uændret i forhold til samme måned sidste år. Den samlede beskæftigelse er dog steget med 9. personer i samme periode. af arbejdsstyrken. personer Beskæftigelse m/m (gns. mdr.) (h. akse) Ledighed Norge Figur. Ledigheden steg med, pct.-point fra februar til marts til en ledighedsrate på, pct. af arbejdsstyrken. Beskæftigelsen er over samme periode faldet med. personer. Sammenlignet med marts er beskæftigelsen faldet med, pct.. personer Ændring i beskæftigelsen (h. akse) Ledighed Anm.: Ledigheden er sæsonkorrigeret.

13 Side af 7 Japan Figur. Inflationen var, pct. i april, hvilket er en stigning på, pct.-point i forhold til marts. Stigningen kan henføres til større prisstigninger på fødevarer og på transport. Kerneinflationen udgjorde, pct. i april. Figur. Erhvervstilliden, opgjort ved Tankan, steg med indekspoint fra april til maj i fremstillingssektoren. I de øvrige sektorer faldt tilliden, dvs. der er lavere forventninger til de kommende tre måneder. (å/å) (å/å) Inflation Kerneinflation Fremstilling Ikke-fremstilling

14 Side af 7. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder I løbet af den seneste uge har der været positive tendenser på aktiemarkederne. Det danske indeks er steget med, pct. siden sidste torsdag. Det amerikanske indeks S&P steg med, pct. over den sidste uge, idet den finansielle sektor har vist gode takter. Det europæiske indeks var oppe med knap pct. i forhold til sidste torsdag. Både euroen og den danske krone er blevet styrket over den seneste uge. Euroen er styrket over for dollaren og det britiske pund med henholdsvis, pct. og,9 pct. sammenlignet med sidste torsdag. Den danske krone er faldet en smule over for den svenske krone og er nede med, pct. i forhold til sidste torsdag. Disse bevægelser slår ud i at den effektive kronekurs, er styrket, pct. siden sidste torsdag. De danske realkreditrenter og renten på -årige statsobligationer er omtrent uændret i forhold til sidste uge. Renten på -årige statsobligationer er dermed fortsat på, pct. I USA, Japan, Tyskland og Storbritannien er renterne på - årige statsobligationer også omtrent uændret på henholdsvis, pct.,, pct.,, pct. og, pct. Olieprisen er faldet med, dollars og handles nu til en pris på,7 dollars per tønde. Dette skal ses i lyset af en stigning indtil. maj, hvor en tønde kostede, dollars. OPEC og Rusland besluttede at forlænge olieproduktionsbegrænsningen til. kvartal af 8, hvor aftalen ellers stod til at udløbe til juni i år. Dette fik dog ikke olieprisen til at stige, blandt andet fordi den amerikanske skifferproduktion fortsat stiger, og fordi de amerikanske olielagre fortsat er fyldte.

15 Side af 7 Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag / sidste torsdag / Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente -,, pct.-point Ledende renter, pct. p.a.: USA (federal funds rate),, pct.-point Stat. -årig,, pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter: Sverige (repo) -,, pct.-point Kort realkreditlån -,,7 pct.-point Euroområdet (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån,, pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA,, pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan,, pct.-point Indskudsbeviser -,, pct.-point Tyskland,, pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien, -, pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser: Kort (-mdr.) -,7, pct.-point JPY/EUR,8 -, pct. Langt (-årigt):,, pct.-point GBP/EUR, -,9 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/EUR 89, -,9 pct. OMXC (/7-89 = ) 988,, pct. CNY/EUR,99 -, pct. Valutakurser: USD/CNY 8,7 -, pct. EUR/DKK 7,9 -, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK,7 -,9 pct. USA, S&P.,9 pct. SEK/DKK 7,, pct. Japan, Nikkei 9.8, pct. NOK/DKK 79,7, pct. Kina, Shanghai composite.8,7 pct. GBP/DKK 89, -,9 pct. Euroomr., Eurostoxx 8,97 pct. JPY/DKK,9 -, pct. Storbritannien, FTSE 7.8,9 pct. Effektiv kronekursindeks (98 = ),9 -, pct.-point Oliepriser Brent (USD),7 -, USD Brent (DKK), -, DKK Anm.: ) Der anvendes lukkekurser for valutakurser, renter og aktier. ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Den effektive kronekurs er opgjort onsdag /. Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

16 Side af 7 Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og langt rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark¹ Euroområdet Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg , -, -, -,8 - -, maj sep jan maj sep jan 7 maj 7 -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk -point,,8,,,, Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro -point -point - - maj sep jan maj sep jan 7 maj 7 EUR/USD JPY/USD,8,,,,,,,,8,9,,,9,,,8 maj sep jan maj sep jan 7 maj 7 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal EUR/USD JPY/USD (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser (=) (=) maj sep jan maj sep jan 7 maj 7 Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) EUR/USD JPY/USD,8,,,,,,,,8,9,,,9,,,8 maj sep jan maj sep jan 7 maj 7 EUR/USD JPY/USD (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg.

17

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017 KonjunkturNYT uge 9 7. februar. marts 7 Side af KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNyt uge 8.-. december 7 Fald i BNP i 3. kvartal -, pct. 3 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i oktober Stigning i detailsalget i november Stigning i dankortomsætningen i november,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (9.-. september 6) Side af 6 KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. februar ) KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (.-8. november ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge og (7.-8. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge og Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT uge 19

KonjunkturNYT uge 19 KonjunkturNYT uge 9 8.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

Opbremsning i dansk økonomi i 3. kvartal 2017

Opbremsning i dansk økonomi i 3. kvartal 2017 KonjunkturNYT uge 8 7. november-. december 7 Opbremsning i dansk økonomi i. kvartal 7 -,6 pct. 6 7 Danmark Opbremsning i dansk økonomi ifølge nyt nationalregnskab Omtrent uændrede konjunkturbarometre i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge. -. december Danmark Stigende beskæftigelse i. kvartal ifølge arbejdstidsregnskabet Den offentlige beskæftigelse fortsatte med at falde i. kvartal Firmaernes salg var uændret igen i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. -. januar 7 Danmark Firmaernes salg steg markant i november Fremgang i detailhandlen i. kvartal trods fald i december Fortsatte stigninger i såvel eksporten som importen i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8 8. november. december Danmark BNP steg i. kvartal Ledigheden var uændret i oktober Blandede signaler fra konjunkturbarometrene i november Prisfald på både enfamiliehuse og ejerlejligheder

Læs mere