Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg"

Transkript

1 Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg Forfattere: Civilingeniør Azhar Saeed, COWI A/S og Civilingeniør René Hollen Pedersen, Aalborg Kommune Aalborg Kommune står over for at skulle vælge strategi for adaptiv busprioritering i et antal signalregulerede kryds. For at vurdere effekterne for fremkommeligheden for henholdsvis busser og øvrige trafikantgrupper har Aalborg Kommune valgt at anvende mikrosimulering af trafik- og signalafviklingen ved brug af VISSIM. I dette paper beskrives det fremtidige busprioriteringssystem i Aalborg samt metoder, overordnede resultater og erfaringer med simuleringsværktøjet VISSIM. Indledning I december 2001 blev der underskrevet en kontrakt, der gjorde Aalborg til en del af det europæiske projekt VIVALDI (VIsionary & Vibrant Actions through Local transport Demonstration Initiatives). Formålet med VIVALDI er gennem demonstrationsprojekter at fremme alternativer til privatbilen som transportmiddel i byer, eksempelvis ved at forbedre den kollektive trafik, indføre nye typer af køretøjer og ejerskab samt bedre information til rejsende. Projektet løber frem til januar VIVALDI projektet er en del af EU's CIVITAS-projekt hvor Bristol, Nantes, Kaunas, Bremen og Aalborg er med. Et centralt element i VIVALDI -projektet er etableringen af en Rutebilstation, som består af en Bybusterminal og en Kompaktterminal for regionalbusser. Rutebilstationen fungerer som knudepunkt for den kollektive trafik og hvor passagerer kan skifte mellem de kollektive transportmidler. På Rutebilstationen vil der være oplysninger om den kollektive trafik i Aalborg. Mange af VIVALDI s andre aktiviteter står i forbindelse med kompaktterminalen. Som en del af projektet får Aalborg Kommune i december 2003 installeret bus-pc i 79 af kommunens 109 bybusser og Nordjyllands Trafikselskab får installeret bus-pc i ca. 130 regionale busser. Med bus-pc bliver det muligt at forbedre forholdene for den kollektive trafik i Aalborg Kommune. Sammen med bus-pc en monteres en GPS-modtager således, at bussens position altid er kendt. Da køreplanen for den enkelte bus bliver opdateret i bus-pc en hver morgen, er det muligt at beregne forsinkelsen for bussen på den pågældende tur. Hver gang bussen passerer et stoppested sendes data om bussens position og forsinkelse til en central AVL-server via GPRS. Her sendes data om position og forsinkelse videre til PubTrans, der er en realtidsdatabase. Informationerne kan sendes herfra ud til passagererne via forskellige informationskilder f.eks. variable skilte ved stoppesteder, Internettet og SMS. Busprioritering Fra d. 1/ realiseres Aalborg Kommunes nye Kollektive Trafikplan. Dette indebærer, at der indføres højfrekvente stambuslinier, med op til 12 afgange i timen. Busprioriteringen er koncentreret omkring disse linier, da rettidighed er vigtig, når busserne kører så tæt. Specielt ved området omkring den nye kompaktterminal, der ligeledes indvies d. 1/4 2004, vil der komme til at køre mange busser. Udover at der sendes data, når bussen er ved stoppestederne, er der for de fleste signalanlæg på stambussernes ruter defineret prioriteringspunkter. Ved prioriteringspunkterne sendes en anmodning om prioritet, når bussen er forsinket. Denne anmodning behandles af en central Trafikdage på Aalborg Universitet

2 busprioriteringsservice på AVL-serveren. I busprioriteringsservicen er det defineret, hvor meget bussen skal være forsinket for at kunne få prioritering for hvert enkelt signalanlæg. Fra AVL-serveren sendes en besked til det aktuelle styreapparat via et lukket radionetværk. Beskeden indeholder information om, hvilken retning der skal gives prioritering for. Informationen behandles som en almindelig anmeldelse på en spole. Denne anmeldelse gør, at styreapparatet reducerer konfliktende retningers grøntider til et minimum eller forlænger eksisterende grønt i bussens retning, således at chancen øges for, at signalanlægget viser grønt, når bussen kommer til stoplinien. Aalborg Kommune har i dag busprioritering af denne type i 27 signalanlæg på bybuslinierne 10 og 11. Dette system genbruges og udvides med yderligere ca. 20 nye signalanlæg. Desuden skal der ske en omlægning af busprioritering i 7 signalanlæg, da der nogle steder er behov for prioritering fra flere eller andre retninger end i dag. Der er tre T-kryds omkring Bybusterminalen. I alle tre kryds vil der komme busser fra alle retninger. Bussernes kørselsmønstre er vist i Figur 1. R A+B Signatur: stoppested (frekv.: 25/retn.) (frekv.: 52/retn.) 1 Boulevarden A+B+R (frekv.: 77/retn.) Prinsensgade B+R (frekv.: 59/retn.) Rantzausgade B (frekv.: 34/retn.) A (frekv.: 18/retn.) Bybusterminal Rutebil station Kompaktterminal R (frekv.: 25/retn.) Figur 1: Buslinier og -frekvenser pr. time pr. retning igennem de 3 signalregulerede kryds på Prinsensgade og. Som det fremgår af figuren vil der komme til at køre op til 154 busser i gennemsnit i spidstimen i krydsene Prinsensgade/Boulevarden (kryds 1) og John F Kennedys Plads (kryds 2). Dette svarer til mere end 3 busser pr. omløb ved en omløbstid på 80 sekunder. Dette gør at området vil bliver et knudepunkt for afviklingen af den kollektive trafik i Aalborg. For at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling stilles der store krav til signalafviklingen. Signalafviklingen er simuleret for at få et overblik over trafikafviklingen. Trafikdage på Aalborg Universitet

3 Simulering af trafik- og signalafviklingen Simulering af trafik- og signalafviklingen er gennemført ved brug af softwareprogrammet VISSIM. Programmet giver muligheder for at modellere et vejnet, hvor trafikanter, der repræsenterer forskellige trafikantgrupper, sendes enkeltvis gennem vejnettet i tilfældig orden ud fra valgte fordelinger. Hvor trafikanterne mødes i konfliktpunkter, defineres hvordan konflikterne håndteres, f.eks. som almindelig vigepligt eller ved signalregulering evt. med detektering og programmering af den adaptive signalregulering. VISSIM giver bl.a. mulighed for en dynamisk visualisering af den simulerede trafikafvikling samt en brugerdefineret kvantificering af f.eks. rejsetider, ventetider og stop for forskellige trafikantgrupper. VISSIM giver desuden mulighed for at genanvende den simulerede trafik, der sendes ind i vejnettet således, at effekterne af alternativ trafikstyring kan beregnes og sammenholdes under kontrollerede forhold. Simuleringsmodel VISSIM er benyttet til at vurdere den fremtidige trafikafvikling på strækningen ved Bybusterminalen henholdsvis med og uden adaptiv signalstyring og busprioritering. I det følgende beskrives forudsætningerne for simuleringsmodellen vedrørende henholdsvis: Geometri Trafik Signalstyring Geometri Trafikafviklingen er simuleret på strækningen nord for Bybusterminalen bestående af følgende 3 signalregulerede kryds (se Figur 1): 1) Prinsensgade/Boulevarden 2) John F Kennedys Plads 3) /(Rantzausgade), hvor Rantzausgade fremover er afskåret Som grundlag for at modellere vejnettets geometri er anvendt Ortofotos fra 2001 kombineret med projekttegninger for den nye Bybusterminal. Trafik Simuleringsmodellen er opstillet for morgenmyldretiden kl I modellen er simuleret en forudsat bus-, bil- og lastbiltrafik samt cykel- og fodgængertrafik. Signalstyring Aalborg Kommune ønsker at sikre god fremkommelighed for busser igennem de signalregulerede på strækningen, især for busser der kører på hovedstrækningen ( - Prinsensgade). I denne henseende ønsker Kommunen at afprøve adaptiv signalstyring og busprioritering for at kunne opnå en hensigtsmæssig fordeling af grøntider i de enkelte anlæg Trafikdage på Aalborg Universitet

4 samt for at minimere kapacitetsspild i signalanlæggene. Der er simuleret to trafiksituationer, med og uden adaptiv signalstyring og busprioritering. I situationen uden trafikstyring er faseafviklingen og -længden fast tidsstyret i alle tre kryds, dog indkobles en enkelt signalgruppe i kryds 2 trafikstyret. I situationen med trafiksyring er faseafviklingen og varigheden af faserne trafikstyret i alle tre kryds. I begge situationer er anvendt en fast omløbstid på 80 sek. I figurerne nedenfor er vist fasediagrammer for hhv. kryds 1, 2 og 3. Fasediagrammer gengiver faseafviklingen i situationen med trafikstyring. Prinsensgade nord Fase 1 Fase 1.1 Cy af h Fase 2 Fase 2 BusB BusB Boulevarden Fase 3 B1 B2 bf Prinsensgade syd Figur 2: Fasediagram for kryds 1 (Prinsensgade/Boulevarden) i situation med trafikstyring. Figur 2 viser faseafvikling i krydset Prinsensgade/Boulevarden i situationen med trafikstyring, som er baseret på 3 hovedfaser og en delfase. Trafikken på Prinsensgade kan afvikles i fase 1 og delfase 1.1. Busserne fra Boulevarden kan udelukkende afvikles vha. bussignalet BusB, som kan indkobles to gange i samme omløb, vist som fase 2. Såfremt Trafikdage på Aalborg Universitet

5 busser fra Boulevarden og højresvingende fra Prinsensgade ikke anmelder, kan signalafviklingen ske i 2 faser, nemlig fase 1 og 3. Endvidere er varigheden af samtlige fase variabel. I situationen uden trafikstyring sker trafikafviklingen i kryds 1 med følgende faseforløb; fase 1, fase 1.1, fase 2, fase 3 og igen fase 1 (jf. Figur 2). Faseindkoblingen og -længden i situationen uden trafikstyring er fast tidsstyret. Busfasen (fase 2) har således kun været indkoblet en gang i hvert signalomløb. Fase 1 Bus Fase 1.1 Bus ag Cy HBus Fase 4 Fase 2 Prinsensgade CyB2 bf B1 bf C1 Fase 3 B1 bf B3 Bybusterminal Figur 3: Fasediagram for kryds 2 (John F Kennedys Plads) i situation med trafikstyring. Signalafviklingen i krydset John F Kennedys Plads er i situationen med trafikstyring baseret på 4 hovedfaser og en delfase, som vist i F igur 3. Fase 2, 4 og delfase 1.1 vil kunne indkobles trafikstyret. Såfremt disse faser ikke indkobles vil faseafviklingen ske i 2 faser, nemlig fase 1 og 3. C1-signalet afvikler trafikken fra en korttidsparkering. C1-signalet tvangsindkobler B1- signalet, således at køretøjerne fra korttidsparkeringen kan komme helt væk og ikke er til Trafikdage på Aalborg Universitet

6 gene for øvrige trafikstrømme. C1-signalet indkobler kun, når der holder et køretøj på en anmelderspole ved stoplinien, og har en minimums varighed. Busserne fra Bybusterminalen har et forsignal (B3-signal). Såfremt fase 2 ikke indkobles, vil B1- og B3-signalet indkobles samtidigt. Varigheden af fase 1 og 3 samt delfase 1.1 er variabel. I situationen uden trafikstyring er samtlige faser (jf. Figur 3) fastindkoblede, foruden fase 2, som er indkoblet trafikstyret. Fase 1 Fase 1.1 Fase 2 af Cy Fase 1.2 h CyB2 bg B1 bf v Kompaktterminal Figur 4: Fasediagram for kryds 3 (/(Rantzausgade)) i situation med trafikstyring. Figur 4 viser signalafviklingen i krydset /(Rantzausgade) i situationen med trafikstyring. Faseafviklingen er baseret på to hovedfaser og to delfaser. Delfaserne (fase 1.1 og 1.2) indkobles trafikstyrede. Venstresvingende cyklister fra afvikles i fase 2 sammen med trafikken fra Kompaktterminalen. Grøntiden i CyB2-signalet er få sek. tidligere end grøntiden i B1-signalet, således at cyklisterne kan gøre sig mere synlige, når de krydser. Venstresvingende trafik fra afvikles i mellemtiden. v-signalet indkobles kun hvis de venstresvingende mod Kompaktterminalen stuver op og udgør risiko for blokering af ligeudbanen. Den venstresvingende trafik registreret på en spole opstrøms i venstresvingsbanen. Varigheden af fase 1 og 2 er variabel. I situationen uden trafikstyring sker trafikafviklingen i kryds 3 i fase 1, fase 1.1 og fase 2 (jf. Figur 4). Faseindkoblingen og -længden er i denne situation fast tidsstyret. Trafikdage på Aalborg Universitet

7 Resultater I modellen bliver trafikken genereret ud fra en poissonfordeling, hvor tidsafstanden mellem de enkelte køretøjer afhænger af trafikkens intensitet. Ankomstfordelingen vil normalt variere uanset, at trafikintensiteten er uændret. For at vurdere betydningen af variation i ankomstfordelingen er det muligt at udføre simuleringer med variationer i ankomstfordelingen og fastholdt trafikintensitet. Det er ikke umiddelbart muligt at sige, hvor mange simuleringer, der skal til, for at opnå statistisk sikkerhed i resultaterne. Vores vurdering er, at som en konservativ regel vil ca. 25 simuleringer give et retvisende billede af såvel middelrejsetid som standardafvigelse. PTV, der er leverandør af VISSIM, angiver en tommelfingerregel på 5-10 simuleringer. Men vores erfaringer fra andre projekter viser, at dette ikke er tilstrækkeligt. Der er således udført 30 simuleringer af hhv. situationen med og uden trafikstyring med uændret trafikintensitet, men med tilfældige variationer i ankomstfordelingen. Grøntidsfordelingen Grøntidsregistrering i VISSIM har vist, at den adaptive signalstyring overflytter overskydende grøntidskapacitet fra sideretningerne til hovedretningen, hvorfor hovedretningerne i samtlige kryds har fået væsentlig længere grøntid end i situationen uden trafikstyring, mens sideretningen har fået reduceret grøntiden til det nødvendige. Ved at trafikstyre indkoblingen af bestemte faser er grøntidskapaciteten i krydsene forøget, hvilket hovedsagligt gavner hovedretningerne som ønsket. Rejsetider for busser De gennemsnitlige rejsetider for busser på udvalgte ruter i situationen med og uden trafikstyring er vist i Tabel 1. Rutebetegnelsen fremgår af figuren nedenfor. Rute 3311 Rute 1423 Rute Signatur: stoppested Rute 1133 Prinsensgade Boulevarden Rute 2314 Rute Rantzausgade Rute Rute 1423 Rute 2314 Rutebil station Rute 3311 Rute 1133 Rute Figur 5: Rutebetegnelse til beregning af bussernes rejsetider. Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Rejsetiden for busserne er beregnet på 6 forskellige ruter, som vist i F igur 5. Køretøj Rute Uden trafikstyring [Rejsetid i sek.] Med trafikstyring [Rejsetid i sek.] Absolut Forskel Relativ Forskel Busser % % % % % % Tabel 1: Sammenligning af gennemsnitlige rejsetider for busser på udvalgte ruter. På 4 ud af de 6 ruter er rejsetiden for busserne reduceret i situationen med trafikstyring. Det drejer sig om busser, der kører ind på strækningen fra Prinsensgade, og Boulevarden. Busserne fra Boulevarden kan drage fordel af at deres signalfase kan komme ind to gange i samme omløb. Busser fra Rutebilstationen, både i kryds 2 og 3, får længere rejsetider i situationen med trafikstyring, hvilket bl.a. skyldes, at disse - forholdsvis færre - busser må vige for et større antal busser på hovedstrækningen, samt at grøntiden for sideretningen i højere grad er tilpasset antallet køretøjer på tilfarterne, således at køretøjer, der ikke befinder sig indenfor et bestemt område i løbet af grøntiden, ikke kan få prioritet. Busser fra Bybusterminalen i kryds 2 har desuden et stoppested lige før signalanlægget, hvilket vanskeliggør optimal prioritering. Det kan evt. overvejes at give køretøjerne fra sideretningerne højere grad af prioritet, med den konsekvens, at trafikafviklingen på hovedretningerne kan blive forværret. Den samlede rejsetid for busser i hele morgenspidstimen for situationen med og uden trafikstyring er vist i Figur 6. Rejsetid for busser 80 Samlet rejsetid [min/spidstime] Rute nr. Uden ts. Med ts. Figur 6: Sammenligning af samlede rejsetid for busser på udvalgte ruter. Trafikdage på Aalborg Universitet

9 Rejsetider for biler De gennemsnitlige rejsetider for biler på Prinsensgade - i situationen med og uden trafikstyring er vist i Tabel 2. Rutebetegnelsen fremgår af efterfølgende figur. Rute 3411 Rute 1434 Rute 1134 Nr. 11 Prinsensgade Nr. 13 Nr. 22 Nr. 14 Boulevarden Rute 3414 Rantzausgade Rute 3411 Rute 3414 Nr. 24 Nr. 32 Nr. 34 Rutebil station Rute 1134 Rute 1434 Figur 7: Rutebetegnelse til beregning af bilernes rejsetider og strækningsbetegnelse til registrering af køer. Rejsetiden for bilerne er beregnet på 4 forskellige ruter, som vist i Figur 7. De 4 ruter repræsenterer biltrafikken på, Prinsensgade og Boulevarden. Køretøj Rute Uden trafikstyring [Rejsetid i sek.] Med trafikstyring [Rejsetid i sek.] Absolut Forskel Relativ Forskel Biler % % % % Tabel 2: Sammenligning af gennemsnitlige rejsetider for biler på udvalgte ruter. På alle 4 ruter er rejsetiden for bilerne reduceret i situationen med trafikstyring, hvilket skyldes at kapacitet for hovedstrømmene i de enkelte kryds er forøget, pga. at den spildte kapacitet i situationen uden trafikstyring hovedsagligt er tilført hovedretningerne i situationen med trafikstyring. Kødannelse I VISSIM er foretaget registrering af køer og antal stop i køer på udvalgte strækninger. Resultatet af det sidstnævnte vil ikke blive vist i dette paper. Køerne er registreret på 7 strækningerne, som vist i F igur 7. I Figur 8 er vist gennemsnitlige og maksimale kølængder på strækningerne i situationen med og uden trafikstyring. I 5 ud af 7 tilfælde er køerne i situationen uden trafikstyring blevet reduceret, hvilket bl.a. skyldes mere glidende trafikafvikling pga. mere hensigtsmæssig fordeling af Trafikdage på Aalborg Universitet

10 grøntidskapaciteten. I de to tilfælde, hvor køerne er blevet længere (strækning 13 og 32 - begge tilfælde på hovedstrækningen) kan det bl.a. skyldes, at grøntidforlængelserne for hovedretningen kan variere fra kryds til kryds og fra omløb til omløb, hvorfor signalsamordningen i nogle omløb kan blive ringere end i situationen uden trafikstyring. Endvidere kan der, pga. længere grøntider for hovedretningerne, fra krydset opstrøms sendes mere trafik af sted end tidligere. Disse forhold kombineret med hinanden kan munde ud i længere køer i nogle omløb. Dette kan undgås ved at dosere trafikken ind til området. Herved vil køerne kunne placeres uden for området, som det til dels er tilfældet i situationen uden trafikstyring (jf. Figur 8 - strækning 34). Grøntidsforlængelserne for hovedretningen kan også begrænses for at opnå en større kontrol med signalsamordningen. Endvidere kan signalsamordningen i situationen uden trafikstyring tilpasses den registrerede grøntidsfordeling. 120 Køregistrering 100 Kølængde [m] Gnms. u. ts. Gnms. m. ts Max. u. ts. Max. m. ts Stræknings nr. Figur 8: Sammenligning af gennemsnitlige og maks. kølængde i situationen med og uden trafikstyring. Konklusion VISSIM er benyttet til at afprøve effekterne af trafikstyring og busprioritering i 3 signalregulerede kryds ved Bybusterminalen i Aalborg, hvor trafikstyrings- og busprioriteringsstrategien er sammenlignet med en fast tidsstyret strategi. Programmet har vist sig at være velegnet til at afprøve adaptiv signalstyring og busprioritering samt til at vurdere effekterne af forskellige trafikale situationer. I situationen med trafikstyring forøges grøntidskapaciteten i samtlige anlæg betragteligt. Dette giver væsentlig bedre trafikafvikling især for busser (jf. Figur 6). Bilerne vil også kunne mærke en reduceret rejsetid på samtlige målte ruter (jf. Tabel 2). Trafikafviklingen vil endvidere generelt være mere glidende i situationen med trafikstyring, som kan konkluderes ud fra køregistreringerne på udvalgte strækninger (jf. Figur 8). Trafikdage på Aalborg Universitet

11 Busser fra Bybusterminalen vil få lidt længere rejsetider i situationen med trafikstyring (jf. Figur 6), hvilket bl.a. skyldes, at det er valgt at lade disse busser vige for et større antal busser på hovedstrækningen, samt at nogle busser ikke kan få optimal prioritet pga. stoppestedsplacering lige før signalanlægget. Aalborg Kommune forventer på grundlag af de gennemførte simuleringer, at kunne tage den foreslåede adaptive signalstyring i brug i løbet af foråret Resultaterne af simuleringen vil ligeledes indgå i det videre arbejde med dimensionering af signalanlæggene. De vil bl.a. indgå i en vurdering af hvorvidt der skal gives en større grad af prioritering for busser fra sideretninger i krydsene John F Kennedys Plads og /(Rantzausgade). Trafikdage på Aalborg Universitet

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Søren Frost Rasmussen, COWI Lars Jørgensen, COWI Indledning Trafikmodeller kan opdeles i makroskopiske og mikroskopiske modeller, hvor

Læs mere

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger NOTAT Projekt Usserød Kongevej trafiksimulering Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 1100025067-02 Dato 2017-12-11 Til Fra Charlotte Skov Rambøll - By og Trafik 1. Trafikale forudsætninger En række byudviklingsprojekter

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2014-09-17 Til Noreen Ilyas Din Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Læs mere

Vejdirektoratet. Afdeling hos kunden/bygherren. Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej. Trafikteknisk notat

Vejdirektoratet. Afdeling hos kunden/bygherren. Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej. Trafikteknisk notat Vejdirektoratet Afdeling hos kunden/bygherren Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej Trafikteknisk notat 4920not003, Rev. 0, 6.6.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Samspillet DK PTV UGM 2015 mellem vejtrafik og letbane på Ring 3

Samspillet DK PTV UGM 2015 mellem vejtrafik og letbane på Ring 3 Samspillet DK PTV UGM 2015 mellem vejtrafik og letbane på Ring 3 Morten Hedelund COWI A/S 1 Baggrund Etablering af en Letbane på Ring 3 i København Fakta: Længde: 27 km Antal stationer: 27 Køretid: 55

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Er der forskelle i resultaterne fra VISSIM og DanKap?

Er der forskelle i resultaterne fra VISSIM og DanKap? Af Civilingeniør Søren Olesen, Carl Bro as Er der forskelle i resultaterne fra og? Flere og flere er begyndt at anvende trafiksimuleringsprogrammet til kapacitets og fremkommelighedsanalyser idet programmet

Læs mere

Busprioritering med GPS-detektering

Busprioritering med GPS-detektering Busprioritering med GPS-detektering Trafikingeniør Anders Boye Madsen, Københavns Kommune, BJ39@tmf.kk.dk, og Civilingeniør Jan Kildebogaard, ÅF Hansen & Henneberg, jak@afhh.dk For at forbedre bussernes

Læs mere

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Københavns Amt har etableret flere områder med adaptiv styring inden for de seneste 3 år, heraf 3-4 områder med MOTION omfattende i alt

Læs mere

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper:

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper: VEJDIREKTORATET FUNTIONSBESKRIVELSE FOR NYT SIGNALANLÆG VED KOLLEKOLLEVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Signalgrupper

Læs mere

2 Busprioritering i 4 signalanlæg

2 Busprioritering i 4 signalanlæg FURESØ KOMMUNE FORBEDRING AF BUSFREMKOMMELIGHEDEN FOR LINJE 500S GENNEM FARUM ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene

Læs mere

Analyse af etableringen af en letbane i Århus

Analyse af etableringen af en letbane i Århus Analyse af etableringen af en letbane i Århus Søren Frost COWI sfr@cowi.com 1 Århus 2. største by i Danmark 800.000 indbyggere heraf 250.000 i bymidten 2 Projektet Analysen indeholdte VISUM beregninger

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Fremkommelighed på Supercykelstier Intelligente løsninger i lyskryds Workshop, 4. februar 2015 v/ Dennis Bjørn-Pedersen Tiltag til forbedring af fremkommelighed

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

USSERØD KONGEVEJ FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN

USSERØD KONGEVEJ FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN USSERØD KONGEVEJ FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN WWW.RAMBOLL.COM INDHOLD Baggrund Nuværende trafik Trafikken i fremtiden Tiltag Busprioritering Nyt signalanlæg ved Birkevej Optimering af samordning mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej. Akticon Erhvervsejendomme A/S. Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej.

Indholdsfortegnelse. Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej. Akticon Erhvervsejendomme A/S. Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej. Akticon Erhvervsejendomme A/S Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Juni Den smarte vej frem. Platform

Juni Den smarte vej frem. Platform Juni 2018 Den smarte vej frem latform Fremtidens mobilitet Nye teknologier vil få stor betydning for fremtidens mobilitet: Køretøjer bliver selvkørende med mulighed for andre aktiviteter under kørslen

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Jørgen Birk, COWI A/S Pia Gulddahl Møller, Vejle Kommune 1 Signalanlæg i Vejle Anlæg med busprioritering Vejdirektoratet, 14 anlæg

Læs mere

ADAPTIV SIGNAL- STYRING I REALTID Mikkel Færgemand, COWI Andreas B. Eriksen, AAU

ADAPTIV SIGNAL- STYRING I REALTID Mikkel Færgemand, COWI Andreas B. Eriksen, AAU ADAPTIV SIGNAL- STYRING I REALTID Mikkel Færgemand, COWI (mifm@cowi.com) Andreas B. Eriksen, AAU (andreasb@cs.aau.dk) Projektbaggrund Stigende trafik, trængsel etc. Mia. km. 60 50 40 Personbiler pr. 1.000

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV

RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT 2016.05.20 Projektforslag TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE-SCT BENDTSGADE-NØRREGADE-TORVET Der

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

Trafiksikkerhed. Uheldsanalyser og forebyggelse. VEJ-EU Copyright Tekst og billeder på denne slide må ikke bruges i andre sammenhænge.

Trafiksikkerhed. Uheldsanalyser og forebyggelse. VEJ-EU Copyright Tekst og billeder på denne slide må ikke bruges i andre sammenhænge. Trafiksikkerhed Uheldsanalyser og forebyggelse Konfliktpunkter Konfliktpunkter i knudepunkter Kryds Rundkørsel 32 konflikter bil-bil 4 konflikter bil-bil 24 konflikter bil-fodgænger 36 konflikter cykel-bil

Læs mere

SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 7/

SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 7/ SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 1 INDHOLD PRÆSENTATION Baggrund for projektet Lokalitet Funktionalitet af signalanlæg uden omløbstid Simulering af ETA-radar og signalanlæg uden omløbstid

Læs mere

Vurdering af trafikafviklingen ved brug af trafikmodellen VISUM og trafiksimuleringsmodellen

Vurdering af trafikafviklingen ved brug af trafikmodellen VISUM og trafiksimuleringsmodellen Vurdering af trafikafviklingen ved brug af trafikmodellen VISUM og trafiksimuleringsmodellen VISSIM. Indlæg på Vejforum den 2. december 2004. Af Jesper Nordskilde, jno@cowi.dk Søren Frost Rasmussen, sfr@cowi.dk

Læs mere

NOTAT. Halsnæs Kommune

NOTAT. Halsnæs Kommune NOTAT Halsnæs Kommune Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej Trafik- og afviklingsanalyse BILAG 1 NOTAT 28. maj 2010 ph/psa Dette notat er baseret på et teknisk notat med tilhørende bilag. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Niels Agerholm Adjunkt Trafikforskningsgruppen AAU Gustav Friis Jens Mogensen Projektleder Projektleder Teknik- og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Signalbegreber og Vejregler. VEJ-EU Copyright Tekst og billeder på denne slide må ikke bruges i andre sammenhænge.

Signalbegreber og Vejregler. VEJ-EU Copyright Tekst og billeder på denne slide må ikke bruges i andre sammenhænge. Signalbegreber og Vejregler Signalbegreber og Vejregler Kært barn har mange navne Trafiksignal (officiel term) Gadesignal Signalanlæg Lyssignal Signalkryds Trafiklys Lyskryds Lyskurv Nomenklatur for vejsignaler

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC GRUE + KIRKGAARD NY BEBYGGELSE VED VIBORGVEJ I MEJRUP ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKAL VURDERING INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1

Læs mere

Samfundsmæssig nytte af bedre trafiksignaler

Samfundsmæssig nytte af bedre trafiksignaler Samfundsmæssig nytte af bedre trafiksignaler af civiling. Steen Merlach Lauritzen Kompetencecenter Trafikledelse Vejdirektoratet email: ste@vd.dk Revision 1.1 Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

SPOT en styringsfilosofi i udvikling

SPOT en styringsfilosofi i udvikling SPOT en styringsfilosofi i udvikling Civilingeniør Peter Christensen, Swarco Danmark A/S peter.christensen@swarco.com Det adaptive signalstyringssystem SPOT har været i drift i Norden siden midten af 1990

Læs mere

Bauhaus. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Nyt byggemarked i Valby Trafikale konsekvenser. NOTAT 15. april 2015 aha/ph

Bauhaus. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Nyt byggemarked i Valby Trafikale konsekvenser. NOTAT 15. april 2015 aha/ph Nyt byggemarked i Valby Trafikale konsekvenser NOTAT 15. april 2015 aha/ph Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Trafikprognose... 2 2.1 Eksisterende og fremtidig forventet trafik... 3 3 Kapacitetsanalyse...

Læs mere

BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR BUSSER I KØBENHAVNS AMT

BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR BUSSER I KØBENHAVNS AMT BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR SER I KØBENHAVNS AMT Rammeplan Marts 2000 SIGNATURFORKLARING Separat busbane Kombineret busbane - højresvingsspor Flytning af stoppested Nedlæggelse af stoppested Linieomlægning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik

Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik Vejdirektoratet Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik Trafikteknisk detailprojekt for 3 signalregulerede kryds på Udgivelsesdato : 18. november 2010 Projekt : 21.9090.01 Version

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

Effekter af projekter til forbedring af bussers fremkommelighed

Effekter af projekter til forbedring af bussers fremkommelighed Effekter af projekter til forbedring af bussers fremkommelighed v/jens Elsbo, COWI 1 Indledning HUR gennemfører hvert år i samarbejde med vejmyndighederne i hovedstadsregionen en række projekter, der har

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP

VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato 10.01.2011 VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP Revision 1 Dato 2011-01-10 Udarbejdet af Anders Aagaard Poulsen, Brian

Læs mere

Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune. v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen

Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune. v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen Vej & Park, Københavns Kommune Trafikstyret programvalg er en overordnet signalstyring, der automatisk

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

MODELLERING AF CYKELKAPACITET KRISTINE WALLIN JENSEN PROJEKTMEDARBEJDER, CYKELPROGRAMMET LARS JØRGENSEN Rambøll

MODELLERING AF CYKELKAPACITET KRISTINE WALLIN JENSEN PROJEKTMEDARBEJDER, CYKELPROGRAMMET LARS JØRGENSEN Rambøll MODELLERING AF CYKELKAPACITET KRISTINE WALLIN JENSEN PROJEKTMEDARBEJDER, CYKELPROGRAMMET LARS JØRGENSEN Rambøll FRA GOD TIL VERDENS BEDSTE!? TORVEGADE/ KNIPPELSBRO 38.600 CYKLER 27.300 BILER DRONNING

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

ITS til prioritering af cyklister

ITS til prioritering af cyklister ITS til prioritering af cyklister Eksempler på tiltag til prioritering af cyklister ved lyskryds Ute Stemmann Aalborg Trafikdage, 25. august 2015 Snelfietsroute (supercykelstier på hollandsk) 2 Siden 2005

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Signalregulering i et Dynamisk ruderanlæg Vejforum, 6. december 2017

Signalregulering i et Dynamisk ruderanlæg Vejforum, 6. december 2017 Signalregulering i et Dynamisk ruderanlæg Vejforum, 6. december 2017 Eric Gautier, ÅF Infrastructure Planning Jacob Ravn Jønsson, Vejdirektoratet 1 Dynamisk ruderanlæg TSA 52 Odense SV - Assensvej (Google

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Gode signaler for en sikkerheds skyld

Gode signaler for en sikkerheds skyld Gode signaler for en sikkerheds skyld Af Lars Bo Frederiksen, Center for Trafik, Københavns Kommune, larfre@tmf.kk.dk Claus Rosenkilde, Center for Trafik, Københavns Kommune, claros@tmf.kk.dk I Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det adaptive signalstyringsprincip MOTION. Undersøgelse af MOTION s trafikafvikling i forhold til tilbagefaldsprogrammer for en strækning i Odense

Det adaptive signalstyringsprincip MOTION. Undersøgelse af MOTION s trafikafvikling i forhold til tilbagefaldsprogrammer for en strækning i Odense Undersøgelse af MOTION s trafikafvikling i forhold til tilbagefaldsprogrammer for en strækning i Odense Forår 2009 Titel: Undertitel: Det adaptive signalstyringsprincip MOTION Undersøgelse af MOTION s

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen inkluderer Gammel Køge Landevej, Toftegårds

Læs mere

MOTION i Valby adaptivt signalstyresystem

MOTION i Valby adaptivt signalstyresystem MOTION i Valby adaptivt signalstyresystem Forfattere: civilingeniør Torben Abildgaard Knudsen, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) civilingeniør Peter Bäcker Hansen, Københavns Kommune, Vej & Park civilingeniør

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Cykel ITS løsningskatalog ITS løsninger for signalanlæg

Cykel ITS løsningskatalog ITS løsninger for signalanlæg for signalanlæg CVR 48233511 for signalanlæg Udgivelsesdato : 19. maj 2015 Vores reference : 22.2790.01 Udarbejdet : Dennis Bjørn-Pedersen, Sara Elisabeth Svantesson Kontrolleret : Ute Stemmann 1 for signalanlæg

Læs mere

Projekt PrioBus. Afd.ing. Peter Rasmussen Københavns kommune, Stadsingeniørens Direktorat

Projekt PrioBus. Afd.ing. Peter Rasmussen Københavns kommune, Stadsingeniørens Direktorat Projekt PrioBus Afd.ing. Peter Rasmussen Københavns kommune, Stadsingeniørens Direktorat 1. Indledning --------------- Københavns kommune har i mange år satset på forbedret fremkommelighed for den kollektive

Læs mere

Ny kollektiv trafikplan i Aalborg

Ny kollektiv trafikplan i Aalborg Ny kollektiv trafikplan i Aalborg Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI og afsnitsleder Jan Øhlenschlæger, Aalborg Kommune. Indledning Den kollektive trafik i Aalborg afvikles efter principper, der

Læs mere

MT Højgaard a/s Nyt parkeringsanlæg på Knud Højgaards Vej Trafikanalyse

MT Højgaard a/s Nyt parkeringsanlæg på Knud Højgaards Vej Trafikanalyse Nyt parkeringsanlæg på Knud Højgaards Vej Trafikanalyse NOTAT 25. juni 2013 mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Anbefaling... 4 3 Eksisterende forhold... 4 3.1 Stiforhold... 5 3.2 Kollektiv

Læs mere

Teknisk notat. Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet trafikal effekt af nyt butiksområde. Vedlagt : Kopi til :

Teknisk notat. Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet trafikal effekt af nyt butiksområde. Vedlagt : Kopi til : Teknisk notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet

Læs mere

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006 HUR og Københavns Amt Bussen skal frem En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed December 2006 Udgivet December 2006 Tekst: COWI Foto: HUR Layout COWI Tryk COWI Oplag 50 ISBN nr 978-87-7971-201-0

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Hvordan forbedrer vi signalstyringer?

Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Civilingeniør Peter Christensen, Swarco Trafik A/S peter.christensen@swarco.com Signalanlæg indgår som en væsentlig del i trafikafviklingen særligt i byer. Det burde

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

UDKAST. Metroselskabet. Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade. NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH

UDKAST. Metroselskabet. Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade. NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH UDKAST Metroselskabet Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 2 3 Eksisterende

Læs mere

SIGNALTYPER. 3-lys 1-lys. 3-lys pil 1-lys pil. 2-lys lydsignal. 2-lys - minusgrønt. Pilsignal. Cykelsignal. Fodgængersignal. Hovedsignal.

SIGNALTYPER. 3-lys 1-lys. 3-lys pil 1-lys pil. 2-lys lydsignal. 2-lys - minusgrønt. Pilsignal. Cykelsignal. Fodgængersignal. Hovedsignal. SIGNALOPSTILLING SIGNALTYPER Pilsignal 3-lys 1-lys Cykelsignal 3-lys 3-lys pil 1-lys pil Hovedsignal 3-lys 2-lys - minusgrønt Fodgængersignal 2-lys lydsignal Bussignal 3-lys 2-lys SIGNALSIGNATURER MASTER

Læs mere

Adaptiv signalstyrring i realtid Intelligent signalstyring ved anvendelse af maskinlæring og objektdetektering

Adaptiv signalstyrring i realtid Intelligent signalstyring ved anvendelse af maskinlæring og objektdetektering Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Basissituationen i 2025 ( etagemeter i Nordhavnen, fordelt med ca m2 til bolig og ca m2 til erhverv)

Basissituationen i 2025 ( etagemeter i Nordhavnen, fordelt med ca m2 til bolig og ca m2 til erhverv) Notat Dato: 15.08.2018 Projekt nr.: 1009404 T: +45 3373 7128 E: maa@moe.dk Projekt: Trafikanalyse Nordhavn 2018 Emne: Trafikal analyse af udbygningsscenarier Notat nr.: 2 Rev.: 7 1 Indledning By og Havn

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling Projektgruppen har i samarbejde med COWI udvalgt

Læs mere

Fremkommelighed der batter på linje 200S

Fremkommelighed der batter på linje 200S Fremkommelighed der batter på linje 200S (Lyngby st. Avedøre Holme) Screening og effektvurdering af forbedringer for fremkommeligheden 1 Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 2 www.movia.dk

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh

Bornholms Regionskommune. Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh Indholdsfortegnelse Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering... 1 1 Indledning... 3 2 Opsummering... 3 3 Trafikalt

Læs mere

ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN

ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN MARTS 2015 KØGE KOMMUNE ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN EFTERANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2015 KØGE

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Anvendt Metode* Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid 9 5 4

Anvendt Metode* Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid 9 5 4 nr.: Kommune: Rødovre Rødovre Parkvej/Brandholms Alle () Nyt eller allerede foreslået tiltag Der er i dag busstyring af signalanlægget ved Brandholms Alle, men denne vurderes at kunne udvides med mere

Læs mere

Den trafikale vurdering omfatter:

Den trafikale vurdering omfatter: UDKAST Rema 1000 Butik på Bagsværd Hovedgade Trafikal vurdering NOTAT 8. februar 2007 JVL/psa 1 Indledning Rema 1000 overvejer at etablere en butik og syv boliger på Bagsværd Hovedgade ved krydset med

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

I tillæg er der i basismodellen foruden de signalregulerede kryds på Roskildevej inkluderet signalgruppeplaner i krydsene:

I tillæg er der i basismodellen foruden de signalregulerede kryds på Roskildevej inkluderet signalgruppeplaner i krydsene: Bilag 1 NOTAT Projekt Modelberegninger IRMA grunden Kunde Rødovre kommune Notat nr. 1 Dato 17-06-18 Til Fra Hans Georg Hybschmann RAHH & CM 1. Indledning Rødovre kommune har i samarbejde med Orbicon ønsket

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen Revideret 17.06.2015/ATM Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen er delt op i to etaper: Etape 1 inkluderer

Læs mere

BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering at en udvidelse af Rødovre Stationscenter.

BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering at en udvidelse af Rødovre Stationscenter. NOTAT Projekt Trafikal vurdering omkring Rødovre Stationscenter Kunde BYR Notat nr. 1 Dato 10-05-2016 Til Fra Rødovre Kommune Christina Mose 1. Indledning BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering

Læs mere

NOTAT. Halsnæs Kommune

NOTAT. Halsnæs Kommune NOTAT Halsnæs Kommune Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej Trafik- og afviklingsanalyse BILAG 2 NOTAT 28. maj 2010 ph/psa Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...2 2 Nuværende trafikale forhold (2010)...5

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2 RANDERS KOMMUNE TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og sammenfatning 2

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22.

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22. UDKAST Gladsaxe Kommune Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium NOTAT 22. april 2009 SB/uvh 0 Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at forbedre trygheden i det firbenede

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

Trafikken i Esbjerg Kommune 2020

Trafikken i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Trafikken i Esbjerg Kommune 2020 September 2012 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Esbjerg Kommune Trafikken i Esbjerg Kommune 2020 September

Læs mere