USSERØD KONGEVEJ FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "USSERØD KONGEVEJ FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN"

Transkript

1 USSERØD KONGEVEJ FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN

2 INDHOLD Baggrund Nuværende trafik Trafikken i fremtiden Tiltag Busprioritering Nyt signalanlæg ved Birkevej Optimering af samordning mellem signalanlæg Optimering af signalstyring i de enkelte signalanlæg Dosering af trafikken Rutevejledning og parkeringshenvisning Opsummering Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2017 Cover: Foto fra Usserød Kongevej

3 USSERØD KONGEVEJ - BAGGRUND 3 BAGGRUND Tæt trafik og snarlig øget trafikbelastning på Usserød Kongevej i Hørsholm kræver forbedring af bussernes fremkommelighed og optimering af den generelle trafikafvikling. Usserød Kongevej gennem Hørsholm er præget af tæt trafik og fremkommelighedsproblemer i myldretiderne. Dette gælder især på den ca. 1 km lange strækning mellem Hørsholm Allé og Højmosen. Vejen har både funktion som gennemfartsvej til og fra Helsingørmotorvejen og som fordelingsvej til lokale handelscentre. Derudover betjenes Usserød Kongevej af flere busruter, herunder især linje 500S, og der er behov for at kunne tilbyde en god service for den kollektive trafik. Samlet set nødvendiggør dette, at der skal opretholdes et godt fremkommelighedsniveau på strækningen. Over de kommende år omdanner Hørsholm Kommune flere områder i tilknytning til Usserød Kongevej. Det vil øge trafikbelastningen yderligere. Især trafik til og fra grunden for det tidligere Hørsholm Sygehus vil påvirke trafikken. Derfor vil der i fremtiden være behov for, at kapaciteten på Usserød Kongevej tilpasses den fremtidige situation, så fremkommeligheden ikke forringes. På den baggrund har Hørsholm Kommune igangsat en analyse af trafikafviklingen med henblik på at undersøge, hvorledes man dels kan forbedre bussernes fremkommelighed og dels optimere trafikafviklingen generelt for det eksisterende vejanlæg. På denne måde kan trafikken afvikles i fremtiden, efter at de planlagte byudviklingsområder er omdannet. Afgrænsning af projekt Den analyserede strækning strækker sig fra krydset ved Højmosen i nord til krydset Fredensborgvej/ Hørsholm Allé i syd. Alle kryds på strækningen, både signalanlæg og vigepligtsregulerede kryds, medtages i modellen. Det analyserede vejnet er vist i Figur 1. For beskrivelse af bussernes rejsetidsbesparelse er modellen dog udvidet til at omfatte krydset Usserød Kongevej/ Rungstedvej. Figur 01 Oversigt over den analyserede strækning. 01

4 4 USSERØD KONGEVEJ - NUVÆRENDE TRAFIK NUVÆRENDE TRAFIK Trafikafviklingen på Usserød Kongevej er præget af mange trafikale forstyrrelser grundet handelsaktviteter og gennemkørende trafik. Usserød Kongevej i dag Usserød Kongevej er en tosporet byvej, som præges af en del handelsaktiviteter og gennemkørende trafik. Trængslen er stor på hele strækningen, særligt om eftermiddagen, hvor der både er pendlere og handlende, der skal til og fra de mange lokalcentre og butikker. Ved besigtigelser og gennemkørsel af strækningen er det konstateret, at trafikafviklingen på Usserød Kongevej bærer præg af mange forstyrrelser pga. de mange aktiviteter, ind- og udsvingende trafik og tætliggende signalanlæg. Der er fem signalanlæg på en strækning på ca m. mellem Hørsholm Allé og Højmosen foruden en række mindre udkørsler og sideveje. De tætliggende signalanlæg giver mange stop for trafikanterne og skaber en oplevelse af dårlig fremkommelighed. Ved besigtigelse af strækningen blev det konstateret, at midterarealet anvendes som støttepunkt for fodgængere og som vigeareal for indsvingende køretøjer fra sidevejene, når de afventer hul i trafikken. Samtidigt holder gennemkørende biler på Usserød Kongevej i høj grad tilbage for trafikanter fra sidevejene, og tilsammen skaber denne adfærd et uregelmæssigt flow, som medvirker til de dårlige trængselsforhold. Som følge af de dårlige fremkommelighedsforhold på strækningen forsinkes de mange busser, der kører på Usserød Kongevej også. Busserne kører på hele strækningen mellem Rungstedvej og Højmosen. Der er stort set ingen busprioritering i signalerne, der kan bidrage til at reducere forsinkelserne. På det meste af strækningen er der midterrabat/heller, som giver bedre mulighed for at venstresvingende kan trække ind, så de ikke blokerer for de ligeudkørende. Dette er særligt vigtigt, da der er en del ind- og udsvingende køretøjer fra de mange indkørsler og mindre veje uden for signalreguleringerne. Figur 02 Usserød Kongevej gennem Hørsholm Bymidte set mod nord. Figur 03 Usserød Kongevej ved Højmosen i den nordlige ende af den analyserede strækning set mod nord.

5 USSERØD KONGEVEJ - NUVÆRENDE TRAFIK

6 6 USSERØD KONGEVEJ - NUVÆRENDE TRAFIK Den nuværende trafik på Usserød Kongevej Med udgangspunkt i krydstællingerne fra 2016 er der dannet følgende kort af de aktuelle trafikmængder på strækningerne i en morgen- og eftermiddagsspidstime. Trafikken er tydeligt retningsfordelt, idet der om morgenen er mest trafik sydgående og om eftermiddagen mest trafik nordgående. Det generelle trafikniveau er størst om eftermiddagen. Morgen Om morgenen er trafikken på den nordlige del af strækningen ca. 750 køretøjer pr. time sydgående og 400 nordgående. På den mest belastede del af strækningen, som er lige nord for Hørsholm Allé kører ca. 900 sydgående og 500 nordgående. Trafikken ud fra sidevejene er lav om morgenen, dvs. under ca. 100 udkørende for de fleste sideveje. Figur 04 Trafik på strækningerne om morgenen baseret på krydstællingerne.

7 USSERØD KONGEVEJ - NUVÆRENDE TRAFIK 7 Eftermiddag Om eftermiddage kører der på den nordlige del af strækningen ca. 650 køretøjer pr. time sydgående og 800 nordgående. Lige nord for Hørsholm Alle kører der ca. 750 sydgående og 1050 nordgående. På grund af de mange handelsaktiviteter er trafikken ind og ud af særligt Syrenvej og Birkevej moderat dvs pr. retning i spidstimen. Figur 05 Trafik på strækningerne om eftermiddagen baseret på krydstællingerne.

8 8 USSERØD KONGEVEJ - NUVÆRENDE TRAFIK Trafikken på kortene er på timeniveau og angiver den højeste spidstime. Der forekommer imidlertid udsving i løbet af spidstimen, hvilket fremgår af nedenstående grafer, der viser trafikkens fordeling på kvarterniveau i nordenden og sydenden af modellens vejnet. Særligt om morgenen er der en spidsperiode 7:45-8:00, hvor trafikken er højere end gennemsnittet for hele timen. Om eftermiddagen er trafikken mere jævnt fordelt over spidstimen, hvilket kan skyldes de mange handelsaktiviteter, der foregår over en længere periode. Signalanlæg og samordning De fem signalanlæg på Usserød Kongevej samt signalanlægget ved Hørsholm Allé/Midtpunktet indgår i en samordning. I signalanlæggene er der trafikstyret programvalg, som fungerer ved, at trafikintensiteten og belægningsgraden måles på detektorer hhv. nord for Højmosen og vest for Hørsholm Midtpunkt. Når trafikintensiteten eller belægningsgrader opfylder nogle fastlagte parametre, skiftes der program. Dette betyder, at ved stor trafikintensitet i sydgående retning om morgenen indkobles morgenprogrammet og modsat i nordgående retning om eftermiddagen. Myldretidsprogrammerne øger omløbstiden fra det normale program 3 på 60 sekunder til et højtrafikprogram på 80 sekunder (program 1 og 2). Koordineringen anlæggene imellem, det såkaldte Vej/Tid diagram, understøtter den skæve retningsfordeling ved at give en meget fin grøn bølge i sydgående retning om morgenen (program 1) og i nordgående retning om eftermiddagen (program 3). Dette giver dog en dårlig samordning for den modsatte retning. Signalet ved Rungstedvej/Hørsholm Allé kører ikke samordnet med de andre signaler i analysevejnettet, men er samordnet langs Rungstedvej med Kammerrådensvej og Usserød Kongevej. Kortlægning af trafikale problemer Beskrivelsen af de eksisterende problemstillinger er baseret på simuleringsresultater ud fra en model af vejnettet opbygget i mikrosimuleringsprogrammet Vissim. Køretøjernes input og ruter er baseret på trafiktællingerne, der er foretaget i efteråret 2016 og er opgjort pr. kvarter. Der er foretaget simuleringer i basismodellen for en morgen- og en eftermiddagssituation. Figur 06 Trafik på kvarterniveau på Hørsholm Allé nord for Rungstedvej samt Usserød Kongevej nord for Højmosen - morgen. Figur 07 Trafik på kvarterniveau på Hørsholm Allé nord for Rungstedvej samt Usserød Kongevej nord for Højmosen eftermiddag. Hørsholm Allé Usserød Kongevej 06 Hørsholm Allé Usserød Kongevej 07

9 USSERØD KONGEVEJ - NUVÆRENDE TRAFIK 9 Kalibrering af modellen er lavet på baggrund af en række besigtigelser i området. På disse besigtigelser er der foretaget kø-registreringer, der stemmer overens med kø-længderne i modellen. Forsinkelser og rejsetider i modellen kan således danne baggrund for en vurdering af, hvor i systemet der er afviklingsproblemer, og hvor der er potentiale for forbedringer. Samlet rejsetid for gennemkørende Den gennemsnitlige rejsetid for de køretøjer, der kører hele vejen igennem modellen, som markeret på kortet herunder, kan ses i nedenstående tabeller. Strækningen er ca meter og passerer 7 signalanlæg. Gennemsnitshastigheden for strækningen er under 25 km/t både i morgen- og eftermiddagsmyldretiden på grund af trængsel og forsinkelser i signalanlæggene. Gennemsnitshastigheden er lavest i eftermiddagsmyldretiden i nordgående retning, hvor gennemsnitshastigheden er under 20 km/t. Bussernes forsinkelse på Usserød Kongevej er ligeledes størst i eftermiddagsmyldretiden, hvor forsinkelsen samlet igennem de 7 signalregulerede kryds er over 90 sekunder i gennemsnit. Figur 08 Strækning hvor den gennemsnitlige køretøjshastighed analyseres. Tabel 01 Køretøjers rejsetid mellem Rungstedvej og Højmosen - Morgen Tabel 02 Køretøjers rejsetid mellem Rungstedvej og Højmosen - Eftermiddag 08 Fra Til Antal køretøjer Rejsetid Distance Gns. hastighed Syd Nord ,0 sek m 23,7 km/t Nord Syd ,7 sek m 23,7 km/t T01 Fra Til Antal køretøjer Rejsetid Distance Gns. hastighed Syd Nord ,0 sek m 19,5 km/t Nord Syd ,8 sek m 21,3 km/t T02

10 10 USSERØD KONGEVEJ - NUVÆRENDE TRAFIK Kø i signalanlæg - Flaskehalse I krydset Hørsholm Allé / Usserød Kongevej er der i eftermiddagsmyldretiden mange venstre-svingende trafikanter fra Hørsholm Allé, som vist på Figur 8. De 810 venstresvingede køretøjer i timen forsinkes gennem krydsene Hørsholm Midtpunkt og Hørsholm Alle / Usserød Kongevej med hhv. 40 og 36 sekunder. Dette betyder, at køen i nogle omløb stuver helt tilbage til Byporten. Forsinkelse fra mindre sideveje De store trafikmængder på Usserød Kongevej betyder, at der især opleves stor forsinkelse på de sideveje, som er vigepligtsregulerede. På Ahornvej og Egevej er den gennemsnitlige forsinkelse for nogle svingbevægelser om eftermiddagen over 100 sekunder. Besigtigelsen viser dog, at trafikanter i hovedretningen ofte holder tilbage for trafikanter fra sidevejene og dermed minimerer denne forsinkelse. I morgenmyldretiden er den samlede trafikmængde lavere, og størstedelen af trafikanterne kører i sydgående retning. Der er en lidt højere gennemsnitlig forsinkelse i de nordlige kryds såsom Bolbrovej og Højmosen. Overordnet set er trafikafviklingen i morgenmyldretiden dog velfungerende. Figur 09 Kødannelse på Hørsholm Alle i den værste periode af eftermiddagsspidstimen. 09

11 USSERØD KONGEVEJ - TILTAG 11 TRAFIKKEN I FREMTIDEN Fremtiden byder på en øget trafikmængde på Usserød Kongevej og Hørsholm Allé grundet stigende trafik i Hovedstadsområdet generelt og en række byudviklingsprojekter. Trafikken i hovedstadsområdet er generelt stigende, og denne udvikling, samt en række byudviklingsprojekter i Hørsholm medfører, at der i fremtiden vil være en øget trafikmængde på Usserød Kongevej og Hørsholm Allé. Byudviklingsprojekterne i denne analyse omfatter: 250 nye boliger på Hospitalsgrunden 6 nye boliger på Hækkevej 2A 42 nye boliger på Usserød Kongevej nye boliger på Usserød Kongevej nye boliger på Hørsholm Allé 4+6 For at analysere konsekvenserne af byudviklingsprojekterne for trafikafviklingen, er der tilføjet ekstra trafik til trafikmodellen for Usserød Kongevej i simuleringsprogrammet Vissim. Nedenstående forudsætninger er anvendt: Hver ny bolig genererer 0,4 udkørende bilture i både morgenspidstimen og 0,4 indkørende bilture i eftermiddagsspidstimen. For Hospitalsgrunden er den ekstra trafik tilføjet på baggrund af trafiknotatet Trafikanalyse for Hospitalsgrunden. På baggrund af dette notat genereres der 150 ind- og udkørende fra Hospitalsgrunden i både morgenog eftermiddagsspidstimen. Det bemærkes at trafikniveauet til og fra den udbyggede Hospitalsgrund vil være lavere end før hospitalet blev nedlagt. Ud over trafikændringerne på grund af nye boliger er det i analysen forudsat, at nuværende trafikniveau ikke ændres, så den øvrige trafik er ikke fremskrevet. Dette vurderes at være en rimelig forudsætning i myldretiden, hvor den begrænsede kapacitet i signalanlæggene begrænser mulighed for trafikvækst. Trængselsproblemer udenfor modelvejnettet er ikke medtaget i analysen, herunder nuværende og fremtidige kapacitetsproblemer i rampekryds ved Helsingørmotorvejen. Trafikmængden på Usserød Kongevej og Hørsholm Allé er allerede tæt på kapacitetsgrænsen. De øgede trafikmængder både i morgen- og eftermiddagsspidstimen betyder således, at serviceniveauet vil blive forringet, og den gennemsnitlige forsinkelse i netværket øges. Der vil blive mere kødannelse, og myldretiderne vil strække sig over en længere periode. Særligt i eftermiddagsspidstimen medfører den ekstra trafik kapacitetsproblemer i vejnettet store køproblemer. VISSIM modellen tager dog ikke højde for, at nogle trafikanter vil have mulighed for at vælge en alternativ rute eller vælge at køre på et alternativt tidspunkt. Dette er en begrænsning i modellen, der også er vigtig at tage højde for ved tolkning af modelresultaterne for den fremtidige trafiksituation. Hovedresultaterne for simulering af trafikken i den fremtidige situation er: Reduktion i rejsetid er størst for trafikken i nordgående retning i eftermiddagsmyldretiden De øgede trafikmængder til og fra Hospitalsgrunden betyder, at køretøjer fra Højmosen forsinkes med kødannelse til følge, og mange køretøjer kommer ikke igennem signalet i første omløb. Trafikanter fra sidevejene i de vigepligtsregulerede udkørsler såsom Ahornvej, Egevej, Birkevej og Hækkevej forsinkes væsentlig mere i den fremtidige situation, fordi de øgede trafikmængder på Usserød Kongevej gør det sværere at køre ud. I eftermiddagsspidstimen har signalanlægget ved Syrenvej svært ved at afvikle trafikken, hvilket betyder, at der opstuves kø i alle retninger. I eftermiddagsspidstimen er der kø i nordgående retning på Hørsholm Allé fra krydset Usserød Kongevej/Hørsholm Allé og ned til Frederiksborgvej pga. venstresvinget fra Hørsholm Alle. Dette skaber afviklingsproblemer i samtlige kryds på denne strækning. I morgenspidstimen opstuves der ligeledes kø fra Hørsholm Allé / Usserød Kongevej, men køen har ikke de store konsekvenser for de øvrige kryds i netværket.

12 12 USSERØD KONGEVEJ - TILTAG TILTAG For at forbedre fremkommeligheden på Usserød Kongevej gives i det følgende en række bud på tiltag for at forbedre trafikafviklingen, så servicen for trafikanterne kan opretholdes på trods af den stigende trafik. FØLGENDE TILTAG ER INDEHOLDT: BUSPRIORITERING NYT SIGNALANLÆG VED BIRKEVEJ OPTIMERING AF SAMORDNING MELLEM SIGNALANLÆG OPTIMERING AF SIGNALSTYRING I DE ENKELTE SIGNALANLÆG DOSERING AF TRAFIKKEN RUTEVEJLEDNING OG PARKERINGSHENVISNING

13 USSERØD KONGEVEJ - TILTAG 13 BUSPRIORITERING Busprioritering betyder tidsbesparelser og forlængelse af grøntiden for busserne. Beskrivelse Busprioritering kan implementeres i signalanlæggene baseret på det GPS og serverbaserede system som Movia gør brug af i dag, hvor detekteringen i styreapparatet modtages som data når bussens GPS passerer en virtuel detektor. Busprioriteringen kan både forlænge grøntiden for busserne og afkorte denne, så sandsynligheden for at busserne får grønt bliver større. Grøntidsforlængelse Denne funktion giver mulighed for en ekstra grøntidsforlængelse når busser anmoder om prioritet i slutningen af grøntiden. Typisk gives sekunders grøntidsforlængelse afhængig af, hvor langt væk fra krydset busserne detekteres. Tiltaget sikrer herved at busser ikke bliver mødt af rødt, når bussen er på det sidste stykke hen mod krydset i slutningen af grøntiden. Tiltaget foreslås implementeret i samtlige kryds på strækningen for både nord og sydgående retning. For Højmosen og Rungstedvej etableres forlængelsen ligeledes fra sideretningen. Grøntidsafkortning Funktioner virker når bussen ankommer under rødt, og derfor gerne vil have grønt hurtigst muligt for fremkørsel. Funktionen spærrer for en kommende eller igangværende grøn-tidsforlængelse fra den konfliktende retning. Dette betyder at evt. kø på sidevejene til Usserød Kongevej nedprioriteres i forhold til bussens fremkommelighed. Betydningen for funktionen afhænger af, hvor meget forlængelsesmulighed den konfliktende retning gives, og dermed hvor meget den kan afkortes. Tiltaget implementeres i samtlige kryds på strækningen. Busser med forskelligt behov prioriteres efter først til mølle princippet. Effekt Effekten af busprioritering er simuleret i morgenmyldretiden. Det tager ca. 6 minutter i basismodellen at gennemkøre strækningen inkl. stop ved stoppesteder. Med de implementerede bustiltag spares lidt under et halvt minut for linje 500S og en beskeden besparelse for øvrige busser på under 10 sekunder. Det er især i krydsene Højmosen og Rungstedvej at busprioriteringen har en stor effekt. Dette skyldes at der i dag er lang ventetid når linje 500S skal svinge til venstre fra Højmosen mod Usserød Kongevej. Ligeledes er anlægget ved Rungstedvej problematisk, da busser på Frederiksborgvej forsinkes bag en kø af venstresvingende biler mod Usserød Kongevej. Derfor ligger den primære tidsbesparelse i disse to kryds. Økonomi Busprioriteringen implementeres i forbindelse med udskiftning af styreapparaterne på strækningen. Udgifterne til udskiftning af styreapparater mv. er kr. Status Busprioriteringen forventes implementeret i 2018.

14 14 USSERØD KONGEVEJ - TILTAG NYT SIGNALANLÆG VED BIRKEVEJ Nyt signalanlæg ved Birkevej vil betyde mindre forsinkelse for trafikken fra Birkevej, men en mindre forøgelse af forsinkelsen for trafikken på Usserød Kongevej. Beskrivelse I det vigepligtsregulerede kryds på Birkevej opleves stigende forsinkelse for trafikken, der skal ud på Usserød kongevej. Samtidig er der et ønske om at forbedre adgangsforholdene til blandt andet Kongevejscentret. Derfor er i der i 2016 gennemført en analyse af konsekvenserne ved at etablere et nyt signalanlæg i krydset. Vejreglernes retningsgivende kriterier for etablering af et signalanlæg er opfyldt i krydset med lange ventetider og stor trafikintensitet fra sidevejen. Skitse af det forudsatte signalanlæg er vist nedenfor. Signalanlægget skal trafikstyres, så det nye signalanlæg generer trafikafviklingen på Usserød Kongevej mindst muligt. Effekt Der er foretaget en kapacitetsberegning for at vurdere trafikafviklingen med signalregulering, der viser at signalanlægget vil reducere forsinkelsen for trafikken fra Birkevej. I det nye signalanlg skal der være to tilfartsspor fra Birkevej, idet der kun er ca. 35 m mellem krydset og overkørslen til Kongevejscentret. Med kun et tilfartspor vil der være en betydelig risiko for, at køen når tilbage til indkørslen til Kongevejscentret. For trafikken på Usserød Kongevej vil det nye signalanlæg betyde en mindre forøgelse af forsinkelsen, da der indføres et ekstra signal på strækningen. Signalanlægget skal imidlertid indgå i samordning, så det tilstræbes at flest muligt får grøn bølge gennem signalanlægget. Økonomi Signalanlægget og anlægsarbejderne i krydset vil kunne etableres for kr. inkl. projektering og anlæg. I denne pris er ikke medregnet uforudsete udgifter og udgifter til ekspropriation eller flytning af evt. ledninger. Status Hørsholm Kommune forventer at igangsætte projektering af signalanlægget i Figur 10 Forslag til skitseprojekt for signalregulering af krydset på Usserød Kongevej ved Birkevej og Hækkevej. 10

15 USSERØD KONGEVEJ - TILTAG 15 OPTIMERING AF SAMORDNING MELLEM SIGNALANLÆG En justering af samordningen mellem signalanlæggene vil optimere trafikafviklingen i både nord- og sydgående retning. Beskrivelse I de eksisterende signalprogrammer er den maksimale omløbstid 80 sekunder. Som følge af den stigende trafik på Usserød Kongevej vil det være fordelagtigt for biler og bussers fremkommelighed at øge omløbstiden til 90 sekunder i myldretiderne. Med højere omløbstid vil der blive brugt mindre tid på signalskift, og kapaciteten for biltrafikken vil blive øget. Samtidig med indførelse af højere omløbstid i myldretiderne optimeres samordningen. Samordningen er i dag indstillet, så den udelukkende prioritere trafik i sydgående retning om morgenen og trafik i nordgående retning om eftermiddagen. Dette giver en dårlig samordning for trafikken i de retninger, der ikke prioriteres. Prioritering af trafik mod syd om morgenen, og mod nord om eftermiddagen bibeholdes, men ved at justere på samordningen vil man kunne optimere trafikafviklingen, så trafikken i begge retninger i højre grad vil blive tilgodeset, hvilket vil give en samlet bedre trafikafvikling. Effekt Optimering af samordning og forøgelse af omløbstiden i myldretiden til 90 sek. vil forbedre trafikafviklingen for biler og busser. Omfanget kan kvantificeres ved simulering af den optimerede samordning. Cyklister og fodgængere på tværs af Usserød Kongevej vil opleve lidt større ventetider, som følge af den forøgede omløbstid. Økonomi Optimering af samordningen og ændring af omløbstid i signalprogrammer vil kunne udføres for kr. (forudsat at ændringen sker samtidig med udskiftning af styreapparater). Status Det er endnu ikke besluttet om dette tiltag skal udføres. Samordning med det nye signalanlæg ved Birkevej indarbejdes i planerne for samordningen.

16 16 USSERØD KONGEVEJ - TILTAG OPTIMERING AF SIGNALSTYRING I DE ENKELTE SIGNALANLÆG Tiltag i de enkelte signalanlæg bidrager til en samlet bedre trafikafvikling på strækningen for biler og busser. Beskrivelse Optimering af signalstyring i de enkelte signalanlæg kan udføres hver for sig. I følgende signalanlæg er foreslået optimering: Usserød Kongevej/Højmosen I krydset ved Højmosen fungerer signalstyringen ikke optimalt, idet cyklister og fodgængere på tværs af Usserød Kongevej afvikles i deres egen fase, hvilket giver forsinkelse for biltrafikken. Ved ændre signalstyringen, så cyklisterne og fodgængerne i en del af signalomløbet har grønt samtidig med trafikken fra Højmosen vil trafikafviklingen for biler blive bedre. Fra Højmosen er venstresvingsbanen kort i forhold til antallet af biler, og det vil også forbedre trafikafviklingen i krydset at forlænge venstresvingsbanen. Usserød Kongevej/Bolbrovej I krydset ved Bolbrovej foreslås indført en venstresvingspil mod Bolbrovej for at reducere risikoen for at venstresvingskøen spærrer for den ligeudkørende trafik mod syd på Usserød Kongevej. Venstresvingspilen indkobles trafikstyret, så den kun indkobles ved behov. Usserød kongevej/syrenvej og Usserød Kongevej/ Mortenstrupvej I krydsene ved Syrenvej og Mortensstrupvej foreslås indført fodgængertryk samtidig med supplerende trafikstyring, så sideretningernes grøntid holdes på et minimum. Antallet af krydsende fodgængere er i store perioder begrænset, men i dag indkobles grønt for fodgængere i alle signalomløb, hvor der tages hensyn til, at fodgængere skal have mere grøntid og rømningstid end biltrafikken. Uden fodgængergrønt kan grøntiden for sideretningen reduceres til minimum 6 sekunder, og øvrig grøntidsforlængelse tildeles kun trafikstyret ved behov. Usserød Kongevej/Hørsholm Allé Grøntidsfordelingen i krydset optimeres for især at forbedre trafikafviklingen og reducere køen for den venstresvingende trafik fra Hørsholm Alle. Frederiksborgvej/Hørsholm Alle I krydset Frederiksborgvej/Hørsholm Allé er der behov for at forlænge højresvingsbanen fra syd, så højresvingende, især busser, ikke forsinkes i køen for trafikken mod Hørsholm Allé mod nord. Effekt Effekten af ovennævnte tiltag er analyseret i sammenhæng med simulering af busprioriteringstiltagene nævnt ovenfor. Effekterne er ikke opgjort separat, men samlet set bidrager tiltagene i de enkelte signalanlæg til en samlet bedre trafikafvikling på strækningen for biler og busser. Økonomi Optimeringen af signalstyringen i de enkelte signalanlæg forudsættes implementeret i forbindelse med udskiftning af styreapparaterne på strækningen. Overslagspris for forlængelse af venstresvingsbane fra Højmosen og forlængelse af højresvingsbane i krydset Frederiksborgvej/ Hørsholm Allé er samlet kr. Status Hørsholm Kommune forventer at implementere de signaltekniske ændringer i forbindelse med udskiftning af styreapparater på strækningen i Forlængelse af svingbaner er ikke planlagt. 10

17 USSERØD KONGEVEJ - TILTAG 17 DOSERING AF TRAFIKKEN Ved at dosere trafikken på Usserød Kongevej kan omfanget af biler, der holder i kø omkring Hørsholm Centrum, reduceres og give en bedre trafikafvikling. Beskrivelse For at reducere omfanget af biler, der holder i kø omkring Hørsholm Centrum kan trafikken på Usserød Kongevej doseres, så kødannelser i højere grad opbygges på strækningerne udenfor Hørsholm Centrum. Trafiksignalerne i udkanten af Hørsholm Centrum kan indstilles, så der skabes kunstige flaskehalse, der vil skabe kø på vejene ind mod området. Til gengæld vil der blive en bedre trafikafvikling og mindre kø i Hørsholm Centrum. Længere kødannelse uden for Hørsholm centrum kan imidlertid også have nogle utilsigtede effekter som for eksempel kødannelser, der strækker sig tilbage til motorvejsnettet. På strækningerne med øget kø frem mod centrum kan det overvejes at etablere busbaner, så busserne ikke forsinkes af bilkøerne. Effekt Tiltaget vil give en bedre trafikafvikling og mindre kø i Hørsholm Centrum. Til gengæld vil der blive mere kø på strækningerne hen imod Hørsholm Centrum, så samlet set vil rejsetiden for mange bilister ikke blive forbedret. For busserne vil den samlede rejsetid også kun blive forbedret, hvis der samtidig etableres busbaner. Økonomi For at beregne udgifterne til dosering kræves, at det udpeges, hvor køen af biler ønskes placeret, og omkostningerne til dosering vil afhænge af i hvilket omfang vejene skal bygges om, eksempelvis for at få plads til busbaner. Status Såfremt Hørsholm Kommune ønsker at der arbejdes videre med dette tiltag anbefales, at der første omgang udarbejdes en analyse med kvantificering af effekter.

18 18 USSERØD KONGEVEJ - TILTAG RUTEVEJLEDNING OG PARKERINGSHENVISNING Vejnettet kan udnyttes bedre af gennemkørende trafik ved hjælp af adfærdsregulerende vejledning og skiltning. Beskrivelse Adfærdsregulering med rutevejledning /skiltning kan være med til at påvirke at gennemkørende trafik på Usserød Kongevej vælger andre ruter, så vejnettet udnyttes bedre. For regionale ture kan især Helsingørmotorvejen og Strandvejen være alternativer. For ture af mere lokal karakter kan også Bolbrovej, Agiltevej og Alsvej anvendes til at aflaste Usserød Kongevej. Disse veje anvendes allerede i dag af lokal kendte i et vist omfang, men skiltning kan medføre at flere vælger de alternative ruter. Især øget anvendelse af Helsingørmotorvejen vil være fordelagtigt. I myldretiderne gør trafikale flaskehalse det imidlertid mindre attraktivt at benytte motorvejen. Information om tidspunkterne med mest trængsel vil også kunne få nogle trafikanter til at køre på andre tidspunkter. Effekt Rutevejledning og parkeringshenvisning har potentielt en god effekt, hvor disse initiativer vil kunne bidrage til at stigning i trafikefterspørgsel omkring Usserød Kongevej ikke får en negativ effekt på fremkommeligheden. Økonomi Overslagspris på rutevejledning med faste vejvisningstavler og P-henvisningssystem er kr Status Hørsholm Kommune har igangsat en indledende undersøgelse af fremkommelighedsproblemerne omkring tilslutningsanlæg til Helsingørmotorvejen. Det er ikke besluttet om tiltagene skal udføres. En samlet parkeringsstrategi for Hørsholm med P-henvisning vil også kunne reducere den parkeringssøgende trafik, idet flere handlende i Hørsholm vil kunne køre direkte til en parkeringsplads også i de travleste perioder. 10

19 USSERØD KONGEVEJ - OPSUMMERING 19 OPSUMMERING Usserød Kongevej gennem Hørsholm er præget af tæt trafik og fremkommelighedsproblemer i myldretiderne. Ydermere omdanner Hørsholm Kommune i de kommende år flere områder i tilknytning til Usserød Kongevej. Det vil øge trafikbelastningen yderligere. I fremtiden vil der derfor være behov for, at kapaciteten på Usserød Kongevej tilpasses, så fremkommeligheden ikke forringes. På baggrund af en analyse af trafikafviklingen, som Hørsholm Kommune har igangsat, præsenterer følgende notat, hvorledes man dels kan forbedre bussernes fremkommelighed og dels optimere trafikafviklingen generelt for det eksisterende vejanlæg. Servicen for trafikanterne kan, på trods af den stigende trafik, opretholdes ved implementering af en kombination af følgende tiltag: Busprioritering Nyt signalanlæg ved Birkevej Optimering af samordning mellem signalanlæg Optimering af signalstyring i de enkelte signalanlæg Dosering af trafikken Rutevejledning og parkeringshenvisning Af notatet fremgår det, hvor langt de forskellige tiltag er i en implementeringsproces.

20

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger NOTAT Projekt Usserød Kongevej trafiksimulering Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 1100025067-02 Dato 2017-12-11 Til Fra Charlotte Skov Rambøll - By og Trafik 1. Trafikale forudsætninger En række byudviklingsprojekter

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Fremkommelighed på Supercykelstier Intelligente løsninger i lyskryds Workshop, 4. februar 2015 v/ Dennis Bjørn-Pedersen Tiltag til forbedring af fremkommelighed

Læs mere

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej.

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej. NOTAT Projekt Hørsholm Skole trafikforhold Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-29 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Ensretning af Selmersvej Hørsholm Kommune ønsker

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling Projektgruppen har i samarbejde med COWI udvalgt

Læs mere

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper:

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper: VEJDIREKTORATET FUNTIONSBESKRIVELSE FOR NYT SIGNALANLÆG VED KOLLEKOLLEVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Signalgrupper

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene

Læs mere

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2014-09-17 Til Noreen Ilyas Din Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP

VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato 10.01.2011 VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP Revision 1 Dato 2011-01-10 Udarbejdet af Anders Aagaard Poulsen, Brian

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen inkluderer Gammel Køge Landevej, Toftegårds

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

Vejdirektoratet. Afdeling For mindre anlæg. H Signalanlæg ved TSA 7, Kokkedal. Trafikteknisk notat

Vejdirektoratet. Afdeling For mindre anlæg. H Signalanlæg ved TSA 7, Kokkedal. Trafikteknisk notat Vejdirektoratet Afdeling For mindre anlæg H14.18.76 Signalanlæg ved TSA 7, Kokkedal Trafikteknisk notat 5104not003, Rev. 1, 25.04.2014 Udført: MAP Kontrolleret: LJE Side 1 1. Indledning Vejdirektoratet

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

Arkitektgruppen A/S. 1 Indledning. Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger. 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1

Arkitektgruppen A/S. 1 Indledning. Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger. 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1 Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger 1 Indledning 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1 Arkitektgruppen A/S planlægger udarbejdelse af projekt for et kontorbyggeri på grundene Østmarken 3 og Sydmarken

Læs mere

Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Frederik Barfods Skole

Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Frederik Barfods Skole Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé Eksisterende forhold Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Ny Hollænderskolen Frederik Barfods Skole

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg

Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg Forfattere: Civilingeniør Azhar Saeed, COWI A/S og Civilingeniør René Hollen Pedersen, Aalborg Kommune Aalborg Kommune står over for at skulle

Læs mere

Der overvejes derfor disse løsninger:

Der overvejes derfor disse løsninger: 16. maj 2018 Notat CG Jensen A/S Sluseholmen - veje, broer og ledninger Trafikafvikling ved lukning el. ensretning af Sluseholmen Projekt nr.: 227627 Dokument nr.: 1227241640 Version 4 Revision 1 Udarbejdet

Læs mere

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Notat Dato April 2010 KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Revision 3 Dato 2010-04-20 Udarbejdet af RL, HDJ Godkendt af HDJ Rambøll Bredevej

Læs mere

BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering at en udvidelse af Rødovre Stationscenter.

BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering at en udvidelse af Rødovre Stationscenter. NOTAT Projekt Trafikal vurdering omkring Rødovre Stationscenter Kunde BYR Notat nr. 1 Dato 10-05-2016 Til Fra Rødovre Kommune Christina Mose 1. Indledning BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej. Akticon Erhvervsejendomme A/S. Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej.

Indholdsfortegnelse. Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej. Akticon Erhvervsejendomme A/S. Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej. Akticon Erhvervsejendomme A/S Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Den trafikale vurdering omfatter:

Den trafikale vurdering omfatter: UDKAST Rema 1000 Butik på Bagsværd Hovedgade Trafikal vurdering NOTAT 8. februar 2007 JVL/psa 1 Indledning Rema 1000 overvejer at etablere en butik og syv boliger på Bagsværd Hovedgade ved krydset med

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh

Bornholms Regionskommune. Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh Indholdsfortegnelse Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering... 1 1 Indledning... 3 2 Opsummering... 3 3 Trafikalt

Læs mere

NOTAT. Halsnæs Kommune

NOTAT. Halsnæs Kommune NOTAT Halsnæs Kommune Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej Trafik- og afviklingsanalyse BILAG 1 NOTAT 28. maj 2010 ph/psa Dette notat er baseret på et teknisk notat med tilhørende bilag. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen Revideret 17.06.2015/ATM Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen er delt op i to etaper: Etape 1 inkluderer

Læs mere

2 Busprioritering i 4 signalanlæg

2 Busprioritering i 4 signalanlæg FURESØ KOMMUNE FORBEDRING AF BUSFREMKOMMELIGHEDEN FOR LINJE 500S GENNEM FARUM ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2 RANDERS KOMMUNE TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og sammenfatning 2

Læs mere

ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN

ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN MARTS 2015 KØGE KOMMUNE ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN EFTERANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2015 KØGE

Læs mere

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Københavns Amt har etableret flere områder med adaptiv styring inden for de seneste 3 år, heraf 3-4 områder med MOTION omfattende i alt

Læs mere

Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune. v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen

Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune. v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen Vej & Park, Københavns Kommune Trafikstyret programvalg er en overordnet signalstyring, der automatisk

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde

Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde Notat Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1005832 T: +45 2540 0382 E: tfj@moe.dk Projekt: Nyt boligområde Tommerup Vest Emne: Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling: Jimmy

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG / BANEVEJEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Forudsætninger for det geometriske design 1 3. Overordnet trafikstruktur 2 3.1 Udformning af

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Skautrupvej. Trafiktal fra VVM-analysen for Holstebro i Sorte tal viser trafikken uden motorvejen, og de røde med motorvejen.

Skautrupvej. Trafiktal fra VVM-analysen for Holstebro i Sorte tal viser trafikken uden motorvejen, og de røde med motorvejen. Dato 2017-07-04 Sagsbehandler Niels Boesgaard Lauridsen Mail nbje@vd.dk Telefon 7244 2048 Dokument DokNr Side 1/12 Vurdering af trafik på H422 Herningvej ved Tvis I krydset mellem Herningvej og Skautrupvej

Læs mere

MT Højgaard a/s Nyt parkeringsanlæg på Knud Højgaards Vej Trafikanalyse

MT Højgaard a/s Nyt parkeringsanlæg på Knud Højgaards Vej Trafikanalyse Nyt parkeringsanlæg på Knud Højgaards Vej Trafikanalyse NOTAT 25. juni 2013 mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Anbefaling... 4 3 Eksisterende forhold... 4 3.1 Stiforhold... 5 3.2 Kollektiv

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Bilag 00-3 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Indholdsfortegnelse Trafikanalyse... 1 0 Indledning... 3 1 Konklusioner... 5

Læs mere

Fremkommelighedsanalyse

Fremkommelighedsanalyse Næstved Kommune NOTAT 11. oktober 2018 MS/LRM/TVO Bilag til Trafiksikkerhedsplan Indhold 1 Indledning... 3 2 Vejstruktur...4 Trafikbelastning... 4 3... 6 Rådmandshaven... 6 3.1.1 Dobbeltkryds Slagelsevej/Karrebækvej

Læs mere

Teknisk notat. Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet trafikal effekt af nyt butiksområde. Vedlagt : Kopi til :

Teknisk notat. Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet trafikal effekt af nyt butiksområde. Vedlagt : Kopi til : Teknisk notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC GRUE + KIRKGAARD NY BEBYGGELSE VED VIBORGVEJ I MEJRUP ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKAL VURDERING INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

TRAFIKFORHOLD I MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER

TRAFIKFORHOLD I MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER GLADSAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD I MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSGRUPPENS AFRAPPORTERING PROJEKTNR.

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 12.09.2016 Version: 6 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Analyse af etableringen af en letbane i Århus

Analyse af etableringen af en letbane i Århus Analyse af etableringen af en letbane i Århus Søren Frost COWI sfr@cowi.com 1 Århus 2. største by i Danmark 800.000 indbyggere heraf 250.000 i bymidten 2 Projektet Analysen indeholdte VISUM beregninger

Læs mere

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Søren Frost Rasmussen, COWI Lars Jørgensen, COWI Indledning Trafikmodeller kan opdeles i makroskopiske og mikroskopiske modeller, hvor

Læs mere

Jagtvejslinjen i København

Jagtvejslinjen i København Signaloptimering af Åboulevard og Jagtvejslinjen i København Mogens Møller, mm@viatrafik.dk - august 2017 www.viatrafik.dk Baggrund og formål Kommunen ønsker at skabe bedre flow gennem byens trafiksignaler

Læs mere

Trafik- og parkeringsanalyse for Hørsholm Bymidte. Marts 2004

Trafik- og parkeringsanalyse for Hørsholm Bymidte. Marts 2004 Trafik- og parkeringsanalyse for Hørsholm Bymidte Marts 2004 Hørsholm Kommune Rambøll Nyvig A/S 1. INDLEDNING...2 2. SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER...3 2.1 EKSISTERENDE SITUATION...3 2.2 ADGANGSFORHOLDENE...4

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Indhold. Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund. 1 Baggrund 2

Indhold. Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund. 1 Baggrund 2 31. maj 2017 Notat Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund Projekt nr.: 228841 Dokument nr.: 1223944187 Version 3 Revision 1 Udarbejdet af THPO Kontrolleret af ACH Godkendt af THPO Indhold 1

Læs mere

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO 1 Indledning... 3 2 Problemstillinger... 5 3 Trafiktal... 9 4 Løsningsforslag... 11 4.1 Løsningsforslag 1... 11 4.2 Løsningsforslag

Læs mere

Vurdering af trafikafviklingen ved brug af trafikmodellen VISUM og trafiksimuleringsmodellen

Vurdering af trafikafviklingen ved brug af trafikmodellen VISUM og trafiksimuleringsmodellen Vurdering af trafikafviklingen ved brug af trafikmodellen VISUM og trafiksimuleringsmodellen VISSIM. Indlæg på Vejforum den 2. december 2004. Af Jesper Nordskilde, jno@cowi.dk Søren Frost Rasmussen, sfr@cowi.dk

Læs mere

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ Projekt Boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2017-06-12 Til Fra Skanderborg Kommune Michael Wolf

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Bauhaus. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Nyt byggemarked i Valby Trafikale konsekvenser. NOTAT 15. april 2015 aha/ph

Bauhaus. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Nyt byggemarked i Valby Trafikale konsekvenser. NOTAT 15. april 2015 aha/ph Nyt byggemarked i Valby Trafikale konsekvenser NOTAT 15. april 2015 aha/ph Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Trafikprognose... 2 2.1 Eksisterende og fremtidig forventet trafik... 3 3 Kapacitetsanalyse...

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Ishøj Kommune. 1 Indledning. Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR oktober 2007 ph/ps. 1.1 Forudsætninger

NOTAT. Ishøj Kommune. 1 Indledning. Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR oktober 2007 ph/ps. 1.1 Forudsætninger NOTAT Ishøj Kommune Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR. 2 18. oktober 2007 ph/ps 1 Indledning Ishøj Kommune har bedt Via Trafik udarbejde en analyse af de trafikale konsekvenser af en ændret arealanvendelse

Læs mere

HOLBÆK HAVE INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Grundtrafik Biltrafik Lastbiltrafik Cykeltrafik 6. 3 Nygenereret trafik 7

HOLBÆK HAVE INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Grundtrafik Biltrafik Lastbiltrafik Cykeltrafik 6. 3 Nygenereret trafik 7 HOLBÆK HAVE TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 3 2 Grundtrafik 5 2.1 Biltrafik 5 2.2 Lastbiltrafik

Læs mere

UDKAST. Metroselskabet. Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade. NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH

UDKAST. Metroselskabet. Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade. NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH UDKAST Metroselskabet Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 2 3 Eksisterende

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 20.12.2016 Version: 8 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll om at evaluere trafikløsningen for Ørbæksvej, efter at kommunen har indført dobbeltrettet

I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll om at evaluere trafikløsningen for Ørbæksvej, efter at kommunen har indført dobbeltrettet NOTAT Projekt Ørbæksvej - Alsvej Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-20 Til Johanne Leth Nielsen Fra Rambøll By og Trafik Kopi til Charlotte Skov 1. Baggrund I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

MOTION i Valby adaptivt signalstyresystem

MOTION i Valby adaptivt signalstyresystem MOTION i Valby adaptivt signalstyresystem Forfattere: civilingeniør Torben Abildgaard Knudsen, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) civilingeniør Peter Bäcker Hansen, Københavns Kommune, Vej & Park civilingeniør

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Til. Rikke Krogsgaard Jacobsen. Dokumenttype. Notat. Dato. Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD

Til. Rikke Krogsgaard Jacobsen. Dokumenttype. Notat. Dato. Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD Til Rikke Krogsgaard Jacobsen Dokumenttype Notat Dato Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD Revision 4 Dato 2016-05-10 Udarbejdet

Læs mere

Notat. Trafikbetjening af Gyngemosepark. Rambøll Nyvig

Notat. Trafikbetjening af Gyngemosepark. Rambøll Nyvig Notat Rambøll Nyvig Kunde Sjælsøgruppen Notat nr. 2 Til Peter Hoffmann Fra Henrik Dorn-Jensen Rambøll Danmark as Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4575 3600 D: +45 4574 3614 M: +45 2048 8876 F: +45

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

OPTIMERING AF SIGNALANLÆG I KØBENHAVN

OPTIMERING AF SIGNALANLÆG I KØBENHAVN OPTIMERING AF SIGNALANLÆG I KØBENHAVN DTU Transport Danmarks Tekniske Universitet Jakob Tønnesen og Morten Hedelund BAGGRUND 2 Trafiksignaler er en nødvendighed i byens infrastruktur Kapacitetsfordeler

Læs mere

Sammenfatning. Status på servicemålene ITS handleplan 2016 og Investeringsbehov for ITS

Sammenfatning. Status på servicemålene ITS handleplan 2016 og Investeringsbehov for ITS Sammenfatning Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. september 2014 servicemål og principper for prioritering af trafikken. Servicemålene er fastsat for cykler, fodgængere, busser og biler på udvalgte

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV

RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT 2016.05.20 Projektforslag TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE-SCT BENDTSGADE-NØRREGADE-TORVET Der

Læs mere

Basissituationen i 2025 ( etagemeter i Nordhavnen, fordelt med ca m2 til bolig og ca m2 til erhverv)

Basissituationen i 2025 ( etagemeter i Nordhavnen, fordelt med ca m2 til bolig og ca m2 til erhverv) Notat Dato: 15.08.2018 Projekt nr.: 1009404 T: +45 3373 7128 E: maa@moe.dk Projekt: Trafikanalyse Nordhavn 2018 Emne: Trafikal analyse af udbygningsscenarier Notat nr.: 2 Rev.: 7 1 Indledning By og Havn

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere