HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.:"

Transkript

1 Sagsnr.: HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s fælles program for intern overvågning 29. maj 2009 Version 4.0 HNG I/S Naturgas Midt-Nord I/S

2 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen) har HNG I/S (i det følgende benævnt som HNG) og Naturgas Midt-Nord I/S (i det følgende benævnt som MN) udarbejdet et fælles program for intern overvågning. Et fælles program for intern overvågning er en både naturlig og nødvendig konsekvens af det tætte og fast strukturerede samarbejde mellem HNG og MN, som bl.a. er kommet til udtryk gennem etablering af fælles afdelinger på tværs af de to selskaber, anskaffelse af fælles nye IT-systemer samt fælles arbejdsprocesser på alle væsentlige områder. Det fælles program for intern overvågning, med de af HNG og MN besluttede tiltag, beskrives i de følgende afsnit Beskrivelsen af programmet følger og refererer til de specifikke krav i overvågningsbekendtgørelsen. Ved Salg,, Handel og Erhverv forstås i det fælles overvågningsprogram de af HNG og MN ejede gasforsyningsselskaber HNG Midt-Nord Salg A/S, HNG Midt-Nord Handel A/S samt selskabet til varetagelse af sideordnede aktiviteter HNG Midt-Nord Erhverv A/S. Der henvises i øvrigt til bilag 1 til dette program om Selskabsstruktur, organisation og opgavevaretagelse for HNG og MN samt datterselskaber heraf. 2. Fortrolig behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO), jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk.1, nr.1 For at sikre at forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO), som HNG og MN modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt eventuel videregivelse af FFO sker på en ikke-diskriminerende måde har HNG og MN vedtaget de under beskrevne tiltag. 2.1.Hvilke oplysninger er forretningsmæssigt følsomme? Som led i driften af distributionsnettene, herunder varetagelse af opgaver i forbindelse med det åbne gasmarked (Gasmarked2004 opgaver) modtager og håndterer HNG og MN oplysninger om gasmarkedets aktører og deres aktiviteter. I det omfang sådanne oplysninger kan anvendes af aktørerne til at opnå markedsmæssige fordele, opfattes de af HNG og MN som forretningsmæssigt følsomme. HNG og MN opfatter bl.a. følgende oplysninger som forretningsmæssigt følsomme: Relationer mellem leverandører og den enkelte gasforbruger (eksempelvis hvem der er leverandør på det enkelte målersted, og hvilke leverandører, der har overtaget forsyningen af hvilke gasforbrugere) 2/15

3 Oplysninger om den enkelte leverandør (eksempelvis oplysninger i den del af aktørregisteret som ikke er offentligt tilgængeligt, men som distributionsselskaberne har adgang til) Oplysninger om enkeltleverandørers kundeporteføljer (eksempelvis hvor mange og hvilke typer af kunder en leverandør forsyner, samt oplysninger om leverandørens afsætning/markedsandele) HNG og MN håndterer endvidere en række oplysninger om den enkelte gasforbruger, som i medfør af persondata- og markedsføringslovgivningen skal håndteres fortroligt. Oplysninger om den enkelte gasforbruger kan samtidig have en kommerciel værdi for gasleverandørerne. HNG og MN har besluttet at håndtere sådanne oplysninger som om de er forretningsmæssigt følsomme. Det drejer sig om følgende oplysninger: Stamdata, som i Gasmarked2004 er defineret som: Målerstedsnummer (GSRN-nummeret), tilslutningsstatus (tilsluttet/afbrudt), tidspunkt for sidste leverandørskifte, afregningsmetode (timeaflæst/månedsaflæst/årsaflæst), forventet årsforbrug (andelstal), leverandørid (GLN nummer for aktuel leverandør), kundenavn samt målerstedsadresse) Gasforbrug Installationer på forbrugsstedet (tilvejebragt via myndighedsrollen) Serviceordninger Finansieringsordninger Restanceforhold 2.2.Principper for videregivelse af FFO HNG og MN har fastlagt følgende principper for videregivelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger: Alle FFO er som udgangspunkt fortrolige, og må derfor ikke videregives til personer eller selskaber udenfor HNG og MN Dog videregives følgende FFO uden videre i følgende tilfælde: Stamdata må og skal videregives til den nye gasleverandør i forbindelse med leverandørskifte (via en EDI-meddelelse), og skal løbende opdateres overfor aktuel gasleverandør Oplysninger om gasforbrug (aflæsninger) må og skal videregives til den aktuelle gasleverandør FFO vedrørende den enkelte gasforbruger må videregives til den, som kan dokumentere gasforbrugerens samtykke hertil 2.3.Håndtering af FFO HNG og MN har besluttet følgende tiltag for håndtering af FFO: En medarbejder skal være FFO godkendt for at kunne modtage, besidde, behandle og videregive FFO. FFO-godkendelse sker ved, at medarbejderen i en skriftlig erklæring forpligter sig til at gøre sig bekendt med og efterleve reglerne i det interne overvågningsprogram. Den skriftlige erklæring fremgår af bilag 2 til overvågningsprogrammet Medarbejdere, som udfører distributionsrelaterede opgaver, og som i for- 3/15

4 bindelse med deres opgavevaretagelse kan få behov for at modtage, besidde, behandle eller videregive FFO, bliver FFO-godkendt. FFOgodkendelsen sker efter en konkret vurdering. Rådgivere der arbejder for HNG og MN skal være FFO-godkendt for at kunne modtage og håndtere FFO. FFO-godkendelse sker ved, at rådgiveren i en skriftlig erklæring forpligter sig til at gøre sig bekendt med og efterleve reglerne i det interne overvågningsprogram, herunder særligt reglerne for håndtering af FFO. Den skriftlige erklæring fremgår af bilag 2 til overvågningsprogrammet VVS firmaer omfattet af HNG s og MN s serviceordninger skal være FFOgodkendt for at kunne være tilknyttet serviceordningen. FFO-godkendelse sker ved at de særlige FFO-forpligtelser, der fremgår af bilag 2 til overvågningsprogrammet skrives ind i Servicehåndbogen, der beskriver VVS firmaernes rettigheder og forpligtelser FFO må kun videregives til medarbejdere, rådgivere og øvrige personer, som er FFO-godkendt. En til enhver tid opdateret liste over FFOgodkendte medarbejdere skal være tilgængelig på HNG s og MN s intranet Lederansvaret for kundeservice (som varetages af Salg og Handel) deles, således at det faglige ansvar for distributionsproblemstillinger herunder alle problemstillinger hvori FFO indgår - varetages af det fælles direktionssekretariat for HNG og MN, og ansvaret for forsyningsproblemstillinger, personale og arbejdstilrettelæggelse varetages af ledere i Salg og Handel Medarbejdere i HNG s udstilling skal være godkendt til at modtage og håndtere oplysninger om gasinstallationer og gasforbrug. Godkendelse sker ved, at medarbejderen i en skriftlig erklæring forpligter sig til at gøre sig bekendt med og efterleve reglerne i det interne overvågningsprogram, herunder særligt reglerne om videregivelse af FFO. Den skriftlige erklæring fremgår af bilag 3 til overvågningsprogrammet Direktører og ledende medarbejdere i Salg og Handel kan ikke blive FFOgodkendt eller godkendt til at modtage og håndtere oplysninger om gasinstallationer og gasforbrug. Lederen af kundeservice kan være undtaget herfra Medarbejdere, som varetager opgaver for både HNG/MN og Salg/Handel, må ikke misbruge den viden (herunder FFO), som medarbejderen er kommet i besiddelse af i forbindelse med varetagelsen af opgaver for HNG/MN, ved varetagelsen af opgaver for Salg/Handel Medarbejdere, som varetager opgaver for både HNG/MN og Salg/Handel, må ikke misbruge den viden (herunder FFO), som medarbejderen er kommet i besiddelse af i forbindelse med varetagelsen af opgaver for Salg/Handel, ved varetagelsen af opgaver for HNG/MN En medarbejder som observerer en overtrædelse af FFO-retningslinierne, eller som er i tvivl herom, har pligt til at informere sin leder eller den medarbejder, der har ansvaret for det interne overvågningsprogram, om overtrædelsen Hvis det konstateres, at reglerne i en FFO-erklæring, jfr. bilag 2 og 3, ikke er efterlevet, skal det følges op af en samtale med deltagelse af den pågældende medarbejder, dennes nærmeste chef samt den ansvarlige for det interne overvågningsprogram. Samtalen skal blandt andet klarlægge, hvori den manglende efterlevelse består og eventuelle årsager hertil (en bevidst handling, en fejl, uklare regler mv). Manglende efterlevelse af FFOreglerne kan betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan 4/15

5 medføre ansættelsesretlige sanktioner i form af påtale og - i gentagne tilfælde - advarsel eller afskedigelse 2.4.Adgangsstyring til IT-systemer HNG, MN, Salg og Handel anvender visse fælles IT-systemer, f.eks. kundesystemet og det administrative system. HNG og MN har besluttet følgende tiltag for håndteringen af FFO i fælles IT-systemer: I det omfang Salg og Handel eller andre udfører opgaver for HNG og MN skal det i hver af de indgåede aftaler herom fremgå, hvilke informationer (herunder FFO) HNG og MN må eller skal stille til rådighed for Salg og Handel eller andre Der oprettes adgangsrettighedsgrupper med tilhørende afgrænsning af, hvilke IT systemer medarbejderne i den enkelte brugergruppe må have adgang til, samt med hvilke adgangsrettigheder Adgangsrettighedsgrupperne afgrænses således, at alene FFO-godkendte medarbejdere kan få adgang til FFO i IT-systemerne Kundeadministrations- og afregningssystemet Xellent samt andre ITsystemer indeholder kunde- og leverandøroplysninger eller oplysninger om HNG og MN selv, som er forretningsmæssigt følsomme eller fordelagtige. Adgangen til disse systemer begrænses til de FFO-godkendte medarbejdere, som har et konkret behov herfor i forhold til varetagelsen af de daglige arbejdsopgaver I det administrative system GoPro oprettes en FFOadgangsrettighedsgruppe, som anvendes til styring af adgangsrettigheder til sager eller enkeltdokumenter, som indeholder FFO. FFO adgangsrettighedsgruppen kan kun bestå af FFO-godkendte medarbejdere med et konkret behov for behandling af spørgsmål, som omfatter FFO, eller som har en væsentlig interesse heri HNG og MN vil mindst én gang årligt foretage en samlet gennemgang af medarbejdernes behov for adgang til relevante IT-systemer som indeholder FFO, og om nødvendigt foretage en tilpasning af rettighedstildelingen Der etableres et IT-understøttet administrativt system, som løbende sikrer opdatering af medarbejdernes adgangsrettigheder, f.eks. i forbindelse med nyansættelser og organisatoriske ændringer, samt sikrer at tildelingen af adgangsrettigheder kan dokumenteres Der etableres logning af adgang til systemer og data, således at det kan kontrolleres, om systemet med adgangsrettigheder fungerer efter hensigten IT sikkerhedspolitik for HNG og MN skal udformes således, at den understøtter tiltagene i programmet for intern overvågning 3. Oplysninger om HNG s og MN s egne aktiviteter, jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk.1, nr.2 For at forhindre, at oplysninger om HNG s og MN s egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde, har HNG og MN besluttet følgende tiltag: De oplysninger om HNG s og MN s egne aktiviteter, som ikke er offentligt tilgængelige, skal håndteres efter reglerne i kapitel 2.3 i dette overvågningsprogram 5/15

6 Offentligt tilgængelige oplysninger om HNG s og MN s egne aktiviteter skal fremgår af HNG s og MN s hjemmesider 4. Ikke diskriminerende adgang til nettene, jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk.1, nr.3 For at sikre at adgangen til HNG s og MN s net sker på ikke-diskriminerende vilkår vedligeholdelse og udbygning af HNG s og MN s net sker på en ikkediskriminerende måde tilslutning til HNG s og MN s net sker på en ikke-diskriminerende måde har HNG og MN besluttet at lade det fælles interne overvågningsprogram omfatte følgende tiltag: HNG og MN har valgt en markedsmodel, hvor den enkelte gasforbruger har adgangen til og transportretten i distributionsnettene Der er adgang til for den enkelte gasforbruger at blive tilsluttet HNG s og MN s net på objektive vilkår fastlagt i Standard gasforsyningsanlæg, variationer for tryk og entreprisegrænse som er anmeldt til Energitilsynet og tilgængelig på HNG s og MN s hjemmesider Alle tilsluttede gasforbrugere har ret til adgang til distributionsnettene og har ret til frit valg af gasleverandør på vilkår, som er beskrevet i Betingelser for benyttelse af HNG s/mn s distributionssystem og Distributionsaftale som begge er tilgængelige på HNG s og MN s hjemmesider, og anmeldt til Energitilsynet Gasleverandørernes lige ret til at indgå leveringsaftaler med gasforbrugerne i HNG s og MN s distributionsområder er sammen med de øvrige rettigheder og forpligtelser overfor gasforbruger og HNG og MN fastlagt i Gasleverandøraftale mellem HNG hhv MN og Gasleverandøren samt Regler for Gasdistribution, som er tilgængelige på HNG s og MN s hjemmesider samt anmeldt til Energitilsynet Udbygning af distributionsnettene sker efter objektive vilkår fastlagt i Investeringskriterier, som er anmeldt til Energitilsynet og er tilgængelige på HNG s og MN s hjemmesider. Vilkårene sikrer at gasforbrugerne behandles lige Tarifferne for benyttelse af distributionsnettene er ens for alle grupper af gasforbrugere. Tarifferne er tilgængelige på HNG s og MN s hjemmesider og er anmeldt til Energitilsynet HNG og MN går i dialog med større gasforbrugere og informerer mindre gasforbrugere forud for gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder, som kan påvirke naturgasforsyningen 5. Ingen favorisering i kundekontakten, jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk.1, nr.4 For at sikre, at HNG og MN i kundekontakten ikke favoriserer bestemte selskaber, har HNG og MN besluttet følgende tiltag: HNG s og MN s forpligtelser i kundekontakten med gasleverandørerne er på en række områder fastlagt enslydende i Gasleverandøraftale mellem HNG hhv. MN og Gasleverandøren samt Regler for Gasdistribution, 6/15

7 HNG s og MN s medarbejdere skal i kundekontakten sikre, at alle gasleverandører behandles ens og at der ikke sker favorisering af bestemte selskaber I det omfang HNG og MN vælger at lade gasleverandører udføre markedsføring af naturgas med henblik på at øge flowet af gas gennem systemet med lavere tariffer til følge, skal alle aktive gasleverandører i HNG s og MN s distributionsområder have lige adgang til og vilkår for at gennemføre markedsføring af naturgas. De nærmere retningslinier herfor er fastlagt i Retningslinier for markedsføring af naturgas, som er anmeldt til Energistyrelsen og er tilgængelige på HNG s og MN s hjemmesider Enhver gasleverandør har mulighed for at håndtere indgåelse af stikledningsaftale med gasforbrugeren på nærmere angivne vilkår fastlagt i Retningslinier for indgåelse af stikledningsaftaler, som er anmeldt til Energistyrelsen og tilgængelig på HNG s og MN s hjemmesider HNG og MN skal sikre, at HNG og MN fremstår uafhængigt og med en selvstændig identitet i forbindelse med varetagelse af distributionsspørgsmål HNG s og MN s medarbejdere skal i kundekontakten sikre, at naturgasforbrugerne behandles ens og at der ikke sker favorisering af bestemte naturgasforbrugere. 6. Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk.1, nr.5 For at sikre at HNG og MN kun udøver de aktiviteter, som ligger inden for de respektive distributionsbevillinger er der besluttet følgende tiltag: Med den selskabsmæssige opdeling der blev gennemført pr. 1. januar 2003 ligger alle aktiviteter i HNG og MN indenfor rammerne af bevillingspligtig virksomhed, jfr. naturgasforsyningslovens 28a. I forbindelse med Energitilsynets (og Energistyrelsens) godkendelse af HNG s og MN s åbningsbalancer, er der foretaget en meget nøje gennemgang af selskabernes aktiviteter, herunder om de enkelte aktiviteter lovligt varetages af et bevillingspligtigt selskab Direktionerne i HNG og MN træffer afgørelse om, hvorvidt HNG og MN skal involvere sig i aktiviteter, der ligger udenfor rammerne af en distributionsbevilling. Sådanne aktiviteter skal i givet fald gennemføres indenfor rammerne af et særskilt selskab 7. Krav om regnskabsmæssig adskillelse, jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk.1, nr.6 For at sikre, at der føres interne regnskaber for bevillingspligtige aktiviteter og andre naturgasaktiviteter med henblik på at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering og forskelsbehandling har HNG og MN vedtaget følgende tiltag: HNG og MN fører med virkning fra og med regnskabsåret 2005 interne regnskaber for Bevillingspligtig aktivitet (Finansieringsordninger indgår i det regulatoriske regnskab) Salg af ydelser til Salg, Handel og Erhverv Serviceordninger 7/15

8 Strandvejsgasværket (for HNG) Ejerskab af Salg, Handel og Erhverv 8. Habilitetskrav til bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledende medarbejdere, jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 7 For at sikre, at Direktører og ledende medarbejdere i HNG og MN hverken direkte eller indirekte deltager i driften eller ledelsen af Salg og Handel Bestyrelsesmedlemmer i HNG og MN hverken direkte eller indirekte deltager i driften eller ledelsen af Salg og Handel har HNG og MN vedtaget følgende tiltag: I forbindelse med ansættelse af direktører og valg af bestyrelsesmedlemmer til HNG og MN samt de af HNG og MN ejede selskaber, skal lederen af HNG s og MN s fælles direktionssekretariat sikre sig, at besættelsen af den pågældende direktørstilling og bestyrelsespost ikke strider mod naturgasforsyningslovens 28b Ved enhver udpegning af ledende medarbejdere i HNG og MN har lederen af HNG s og MN s fælles personalefunktion ansvaret for, at den pågældende medarbejder hverken direkte eller indirekte deltager i driften af Salg og Handel. HNG s og MN s fælles personalefunktion skal samtidig løbende sikre, at ledende medarbejdere i HNG og MN ikke hverken direkte eller indirekte deltager i driften af Salg og Handel 9. Aftaler på markedsbestemte vilkår, jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk.1, nr.8 For at sikre overholdelse af kravet om, at aftaler, som HNG og MN indgår med andre selskaber skal indgås på markedsbestemte vilkår samt foreligge skriftligt på aftaletidspunktet har HNG og MN besluttet følgende tiltag: Alle aftaler som HNG og MN indgår med andre selskaber, herunder aftaler om udførelse af ydelser mellem HNG, MN, Salg, Handel og Erhverv, skal indgås skriftligt HNG og MN køber ydelser af og sælger ydelser til Handel, Salg og Erhverv til markedspris for løsning af den pågældende samlede opgave Der betales ens priser for ens ydelser uanset hvem køberen af ydelser er. Ikke-koncernforbundne selskaber skal således tilbydes de samme priser og vilkår for samme ydelse som koncernforbundne selskaber Alle priser for aftalte ydelser anmeldes til Energitilsynet Der foretages en årlig revision af bestående aftaler (herunder af om priser og betingelser er markedsbestemte), samt af om der foreligger skriftlig aftale for alle de ydelser, der udføres mellem koncernforbundne virksomheder 8/15

9 10. Prisfastsættelse efter ikke-diskriminerende kriterier, jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk.1, nr.9 For at sikre at prisfastsættelsen af HNG s og MN s ydelser sker efter ikkediskriminerende kriterier har HNG og MN besluttet at lade det fælles interne overvågningsprogram omfatte følgende allerede gennemførte tiltag: Metoder til fastlæggelse af tariffer og betingelser skal forhåndsgodkendes af Energitilsynet Priser og tariffer anmeldes til Energitilsynet Udmøntningen af distributionstarifferne skal ske indenfor rammerne af indtægtsrammebekendtgørelsen, som administreres af Energitilsynet 11. Administration af og kontrol med overvågningsprogrammet De administrerende direktører for HNG og MN har ansvaret for at der udarbejdes et fælles internt overvågningsprogram samt at programmet overholdes. De administrerende direktører for HNG og MN udpeger en medarbejder, som har følgende opgaver: Udarbejdelse og revision af det fælles interne overvågningsprogram Udarbejdelse af årsberetning Det daglige ansvar for programmets administration Løbende at gennemføre kontrol og opfølgning af programmets overholdelse i samarbejde med HNG s og MN s interne kvalitetsstyringsafdeling Rapportering til de administrerende direktører for HNG og MN Ledelse af overvågningsnetværket Den for overvågningsprogrammet udpegede ansvarlige medarbejder skal herunder i samarbejde og dialog med medarbejderne i HNG og MN bl.a. sikre: Kommunikation af overvågningsprogrammet Afklaring af spørgsmål i forbindelse med overvågningsprogrammets implementering og overholdelse Opsamling og formidling af erfaringer med overvågningsprogrammets implementering og overholdelse Registrering og behandling af hændelser, der ikke følger de i det interne overvågningsprogram opstillede regler og procedurer Den pågældende medarbejder skal endvidere finde løsninger til, hvordan hændelser der ikke følger overvågningsprogrammet, kan undgås, og informere HNG s og MN s interne kvalitetsstyringsafdeling herom. De administrerende direktører har udpeget Nils Capion som ansvarlig for HNG s og MN s interne overvågningsprogram. HNG og MN s interne kvalitetsstyring gennemfører løbende audits af HNG s og MN s interne overvågningsprogram samt implementeringen og overholdelsen heraf. De løbende audits gennemføres efter de almindelige regler for interne audits. Dette indebærer bl.a. at audit udføres iht. et årligt auditprogram, at resultater registreres og at der følges op på eventuelle afvigelser og forbedringsforslag indtil disse er blevet lukket tilfredsstillende. HNG s og MN s interne kvalitetsstyring 9/15

10 gennemfører audits af egen drift eller efter ønske fra den for overvågningsprogrammet udpegede ansvarlige medarbejder. Overvågningsprogrammet skal i sin helhed revideres ved udgangen af hvert kalenderår. Ved revisionen vurderes bl.a., om de i programmet beskrevne tiltag på relevant måde og i tilstrækkeligt omfang sikrer opfyldelse af de i overvågningsbekendtgørelsen fastlagte krav. 10/15

11 Bilag 1 Selskabsstruktur, organisation og opgavevaretagelse for HNG og MN samt datterselskaber heraf HNG I/S (HNG) ejer og driver distributionsnet i Storkøbenhavn og udfører distributionsaktiviteter, herunder bevillingspligtige aktiviteter på grundlag af særskilt distributionsbevilling. Naturgas Midt-Nord I/S (MN) ejer og driver distributionsnet i Midt/Nordjylland og udfører distributionsaktiviteter, herunder bevillingspligtige aktiviteter på grundlag af særskilt distributionsbevilling. HMN I/S er et samarbejdsselskab, som danner rammen for HNG s og MN s fælles gældsafvikling og for det driftsmæssige samarbejde mellem HNG og MN. HNG Midt-Nord Salg A/S (Salg) er et gasforsyningsselskab, som er ejet ligeligt af HNG og MN. Salg driver forsyningspligtvirksomhed i Storkøbenhavn (HNG s distributionsområde) og Midt/Nordjylland (MN s distributionsområde) på grundlag af særskilt forsyningspligtbevilling. HNG Midt-Nord Handel A/S (Handel) er et kommercielt gasforsyningsselskab, som er ejet 100% af Salg. Handel forsyner kunder i hele Danmark. HNG Midt-Nord Erhverv A/S (Erhverv) er ejet ligeligt af HNG og MN og udfører opgaver, som i henhold til naturgasforsyningsloven skal placeres i et særskilt selskab (sideordnede aktiviteter). HNG I/S Naturgas Midt-Nord I/S

12 Selskabsstrukturen er vist på følgende figur. HNG I/S (Distribution) HMN I/S (Samarbejdsselskab) Naturgas Midt-Nord I/S (Distribution) HNG Midt-Nord Salg A/S (Forsyningspligt) HNG Midt-Nord Erhverv A/S (Sideordnet virksomhed) HNG Midt-Nord Handel A/S (Kommerciel gashandel) HNG og MN har de senere år praktiseret et stadig tættere og fast struktureret samarbejde. Det er blandt andet kommet til udtryk gennem etablering af fælles afdelinger på tværs af de to selskaber. Endvidere har HNG og MN anskaffet og implementeret nye fælles IT systemer. Endnu et par fælles systemer er under anskaffelse, således at alle IT systemer på sigt er fælles for HNG og MN. Der er indgået aftaler mellem HNG og MN på den ene side og Salg, Handel og Erhverv på den anden side om køb og salg af ydelser. Eksempelvis køber Salg, Handel og Erhverv personaleressourcer, IT og lokaler i forbindelse med løsning af Salg, Handel og Erhvervs opgaver. Salg og Handel køber endvidere ydelserne kundeafregning og incasso af HNG og MN. Kundeservice drives af Salg og Handel. HNG og MN køber hos Salg og Handel de for distributionsforretningerne relevante kundeserviceydelser. Medarbejderne i kundeservice er således organisatorisk og ledelsesmæssigt placeret i Salg og Handel, og har i den forbindelse fuld adgang til alle relevante IT systemer, herunder de IT-systemer, der indeholder FFO. Medarbejderne i kundeservice har direkte kundekontakt såvel i distributions- som forsyningsanliggender. 12/15

13 Salg varetager endvidere på vegne af HNG rådgivning (i forbindelse med konvertering til gas eller skift af gaskedel) overfor boligkunder, som besøger HNG s udstilling. Medarbejderne i udstillingen har i forbindelse med rådgivningsfunktionen adgang til visse af de data om den enkelte boligkunde, som skal håndteres som FFO. 13/15

14 Bilag 2 Erklæring om håndtering af Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger (FFO). Jeg bekræfter herved at jeg har modtaget en kopi af HNG I/S og Naturgas Midt-Nord I/S fælles program for intern overvågning og at jeg har gjort mig bekendt med reglerne i programmet. Jeg erklærer i den forbindelse, at jeg vil efterleve reglerne i det til enhver tid opdaterede fælles program for intern overvågning, herunder særligt reglerne om modtagelse, behandling og videregivelse af Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger (FFO) og forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, reglerne om at HNG og MN i kundekontakten ikke må favorisere bestemte selskaber, samt at medarbejdere med dobbeltroller ikke må misbruge viden mellem HNG/MN og Salg/Handel. HNG I/S Naturgas Midt-Nord I/S

15 Bilag 3 Erklæring for medarbejdere i HNG s udstilling om håndtering af oplysninger om gasinstallationer og gasforbrug Jeg bekræfter herved at jeg har modtaget en kopi af HNG I/S og Naturgas Midt- Nord s fælles program for intern overvågning og at jeg har gjort mig bekendt med reglerne i programmet. Jeg erklærer i den forbindelse, at jeg vil efterleve reglerne i det til enhver tid opdaterede fælles program for intern overvågning, herunder særligt reglerne om modtagelse, behandling og videregivelse af oplysninger om gasinstallationer og gasforbrug, reglerne om at HNG og MN i kundekontakten ikke må favorisere bestemte selskaber, samt reglerne om at medarbejdere med dobbeltroller ikke må misbruge viden mellem HNG/MN og Salg/Handel. HNG I/S Naturgas Midt-Nord I/S

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning HMN GasNet P/S program for intern overvågning Version 1.2 HMN GasNet P/S www.gasnet.dk Gladsaxe RIngvej 11 Vognmagervej 14 CVR nr.: 372 700 24 Tlf. +45 6225 9000 2860 Søborg 8800 Viborg EAN nr.: 579 000

Læs mere

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.:

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: HMN GasNet P/S program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: 37 27 00 24 2/19 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

Årsberetning 2008 for gennemførelse af HNG I/S' og Naturgas Midt-Nord's fælles program for intern overvågning. 1. Baggrund

Årsberetning 2008 for gennemførelse af HNG I/S' og Naturgas Midt-Nord's fælles program for intern overvågning. 1. Baggrund 29. maj 2009 Sagsnr.: 2008060179 Årsberetning 2008 for gennemførelse af HNG I/S' og Naturgas Midt-Nord's fælles program for intern overvågning. 1. Baggrund I henhold til 5 i Energistyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf for elnetvirksomheder Vordingborg Elnet A/S CVR.nr. 27 41 27 69 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted 9. marts 2009 Sagsnr.: 2007060031 1. Generelt I medfør af 5.2 i Regler for Gasdistribution kan Forbrugere med Timeaflæste Målersteder vælge

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Årsberetning 2015 for gennemførelse af HMN Naturgas I/S program for intern overvågning. 1. Generelt

Årsberetning 2015 for gennemførelse af HMN Naturgas I/S program for intern overvågning. 1. Generelt 15. april 2016 Sagsnr.: 2015010036 Årsberetning 2015 for gennemførelse af HMN Naturgas I/S program for intern overvågning 1. Generelt I henhold til 5 i Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober

Læs mere

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Indhold Indledning... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Hvordan sikres en gennemførelse af programmet?... 4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007 El-net A/S Årsberetning 2007 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd El-net A/S beretning for 2007 - Intern overvågning Indledning Elforsyningslovens 20a kræver, at netvirksomheder

Læs mere

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007.

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007. NOTAT Emne: Intern overvågning 2010 Dokument nr.: 2011-598 Dato: 31. maj 2011 Direkte telefon: 96 84 22 45 E-mail: peb@struerforsyning.dk Referent: Per Bergkvist Årsberetning om intern overvågning. 0.

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Side 1 af 5 1. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 2. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger...

Læs mere

Årsberetning for Program for Intern Overvågning

Årsberetning for Program for Intern Overvågning Årsberetning for Program for Intern Overvågning - 2013 Dokument nr.: 2014-6214 Dato: 30. maj 2014 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program. Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet.

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (juni 2017) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net AIS Maj 2015 Vestforsyning A/5 Nupark 51 7500 Holstebro tlf.: 9612 7300 fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Civilingeniør Jens Packness Sektionsdirektør Bente Østerbye

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Civilingeniør Jens Packness Sektionsdirektør Bente Østerbye (Naturgasforsyning) HNG I/S og Midt-Nord I/S over Energitilsynet af 18. december 2007 program for intern overvågning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Civilingeniør Jens Packness Sektionsdirektør Bente

Læs mere

Årsberetning 2010 for Intern overvågning

Årsberetning 2010 for Intern overvågning Næstved den 27. maj 2011 Årsberetning 2010 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en ny håndbog indeholdende et tilrettet

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning for program Intern Overvågning 2009 Side 1 Energitilsynet Center for Energi, Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

Dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. februar 2017 i HMN Naturgas I/S, Søborg

Dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. februar 2017 i HMN Naturgas I/S, Søborg 10. februar 2017 Sagsnr.: EMN-2017-00187 sic/hrd Dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. februar 2017 i HMN Naturgas I/S, Søborg Der er afholdes gruppemøder fra kl. 9:30 til 10:30. Repræsentantskabsmødet

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0) Regler for Gasdistribution (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne.

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne. 5. november 2012 Sagsnr.: 2012100019 Principper for fastlæggelse af distributionstariffer samt betingelser og vilkår for benyttelse af distributionssystem. I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 2690 Karlslunde HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postboks 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Kontrakt Klage over

Læs mere

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning Side 1 af 16 Indledning Virksomheden har udarbejdet et IO-program, der opfylder de krav, der er defineret som IO-krav for at opnå og opretholde en ikke diskriminerende adfærd i Nakskov Elnet A/S. Programmet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2013 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 24. maj 2012 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Lerche & Partner ApS Att.: Jørn Kofod-Hansen Dalsgaaradsvej 30 2930 Klampenborg Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

GAS DETAILMARKEDSRAPPORT. Sagnr. 17/07092 Dato:

GAS DETAILMARKEDSRAPPORT. Sagnr. 17/07092 Dato: GAS DETAILMARKEDSRAPPORT 2016 Sagnr. 17/07092 Dato: 24.08.2017 1 INDHOLD 1. Introduktion 2. Aktører på detailmarkedet 3. Forudsætninger og datagrundlag 4. Målersteder fordelt på distributionsområder 5.

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet Til Energitilsynet Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne D1, F1, H1, H2 og I 18. september 2012 HSF/GEE/HBK Indhold 1. Anmeldelse og baggrund... 1 2. Hjemmelsmæssig sanktionering

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for <organisation>

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program)

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program) Indholdsfortegnelse Generelt om netvirksomheden... 3 MES Net A/S (netvirksomheden) indgår i følgende selskabsstruktur:... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 A) Generel gennemgang af information

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Vedr. sikring af at aftaler indgås på markedsvilkår Lolland Forsyning A/S CVR nr. 29 60 30 65 Lolland Spildevand A/S CVR nr. 31 10 19 10 Lolland Vand A/S CVR nr. 31 15 17

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Program for Intern Overvågning. Energinet.dk

Program for Intern Overvågning. Energinet.dk Program for Intern Overvågning Årsberetning 2009 1 Indhold 1. Virksomheden 2. Baggrund 2.1 Lovgrundlag 2.2 Strukturering af overvågningsprogrammet 3. Beskrivelse af PIO-programmet 3.1 Forretningsmæssigt

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

Guide til online aktørregister for gasleverandører

Guide til online aktørregister for gasleverandører Guide til online aktørregister for gasleverandører Version 1.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master Data... 4 3.1 Personlige data Personal Data...

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012

Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012 Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012 1 Contents 1. Indledning 2. Ledelseserklæring 3. Omfattede selskaber 4. Beskrivelse af overvågningsprogrammet 5. Program for intern overvågning i Gribvand

Læs mere

Temperaturen på det liberaliserede gasmarked

Temperaturen på det liberaliserede gasmarked Temperaturen på det liberaliserede gasmarked - Et udpluk af iagttagelser Præsentation til DGFs målekonference 31. oktober 2007 Christian Meiniche Andersen / Majbritt Astrup, Energinet.dk Dato - Dok.nr.

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 2.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 2.0) Regler for Gasdistribution (Version 2.0) Gældende fra 6. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gruppebillede marts 2014 Ref.:www.ringstedforsyning.dk Overordnet ansvarlig: Direktør Janne M. Hansen Overvågningsansvarlig: Forsyningschef Thomas

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane Årsberetning 2009 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program...3 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer

Læs mere