1.0 OPGAVENS OMFANG OG PRIS. Andet (efter aftale) 2.0 BOLIGASSISTANCENS YDELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0 OPGAVENS OMFANG OG PRIS. Andet (efter aftale) 2.0 BOLIGASSISTANCENS YDELSER"

Transkript

1 NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Vedrørende ejendommen beliggende: * Rådgivningsaftale køb af bolig Klient/Køber: * Dyrlundsvej 12, Postboks Køge Telefon: Fax: Website: CVR-nr.: Bankforbindelse: Nordea Bank, Hørsholm Navn: * Adr.: * Telefon: Mobil: Arbejde: INDHOLD: 1.0 Opgavens omfang og pris BoligAssistancens ydelser uddybende oplysning om de enkelte ydelser Før handlen: Vejledning om privatøkonomiske forhold Ejerforhold Boligens pris Købsforhandlingerne Fortrydelsesret og RÅDGIVERforbehold Fakta om ejendommen KØBSAFTALEN Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring Forsikringsforhold Energiforhold Miljøforhold Finansiering Kurssikring Servitutter, byrder, hæftelser Købsaftalens indgåelse Efter købet Skøde og økonomisk opgørelse Efter handlen Lejekontrakt, boligsikring og skatteforhold (kun ved forældrekøb) Eventuelle mangler ved ejendommen handelsomkostninger Diverse Udarbejdelse af samejeoverenskomst Kontakt med os undervejs INGEN HANDEL INTET HONORAR GARANTI Betalingsvilkår KLIENTKONTI Klagemulighed... 8

2 1.0 OPGAVENS OMFANG OG PRIS Den i henhold til nærværende aftale omfattede rådgivning omfatter nedenstående afkrydsede punkter (alle anførte priser er inklusive moms men er eksklusive offentlige afgifter som f.eks. stempelafgift): Berigtigelse af boligkøb eller salg uden nogen form for rådgivning (alle typer ejendomme) 12 Køberrådgivning og berigtigelse køb af ejerlejlighed/villalejlighed 1-3, 5-11, (kr ,00) Køberrådgivning og berigtigelse køb af enfamilieshus/sommerhus 1-11, (kr ,00 ) Køberrådgivning og berigtigelse af grundkøb 1-3, 5-11, (kr ,00) Køberrådgivning og berigtigelse af forældrekøb lejlighed - som ovenfor tilligemed 12 (kr ,00) Standardsamejeoverenskomst (kr. 975,00) Transport af ejerpantebrev (ikke til ejerforening, kr. 500,00) Udfærdigelse og tinglysning af sælgerpantebreve/andre pantebreve (kr.600,00) Andet (efter aftale) Punkt gælder for alle rådgivningsaftaler uden særskilt afkrydsning. BoligAssistancens honorar for ovennævnte i forbindelse med nærværende aftale omhandlede rådgivning/sagsbehandling andrager i alt Kr. * inklusive moms. 2.0 BOLIGASSISTANCENS YDELSER BoligAssistancen tilbyder rådgivning og sagsbehandling indenfor følgende: 1. Vejledning om privatøkonomiske forhold. 2. Boligens pris og vilkårsforhandling 3. Fortrydelsesret og rådgiverforbehold. 4. Salgsopstillingens og købsaftalens indhold og evt. forbehold hertil 5. Tilstandsrapport og tegning af ejerskifteforsikring. 6. Forsikringsforhold. 7. Energiforhold. 8. Miljøforhold. 9. Finansiering og kurssikring. 10. Servitutter, byrder og hæftelser. 11. Købsaftalens indgåelse. 12. Berigtigelse digitalt skøde og refusionsopgørelse. 13. Lejekontrakt, boligsikring og skatteforhold (kun ved forældrekøb). 14. Efter overtagelsen - eventuelle fejl og mangler ved ejendommen. 15. Diverse. 16. Udarbejdelse af samejeoverenskomst. 17. Ingen Handel Intet Honorar Garantien. 18. Klagemulighed. 2

3 3.0 UDDYBENDE OPLYSNING OM DE ENKELTE YDELSER 4.0 FØR HANDLEN: 4.1 VEJLEDNING OM PRIVATØKONOMISKE FORHOLD Som udgangspunkt omfatter vor rådgivning ikke en konkret vurdering af, hvorvidt De har mulighed for at købe en ejendom/bolig i den ønskede prisklasse, men vi kan eventuelt og i samarbejde med Deres pengeinstitut assistere Dem med at opnå den finansiering, som er nødvendig for at købe ejendommen. Såfremt De ønsker det, gennemgår vi dog gerne Deres privatbudget med Dem med henblik på at vurdere, hvilket beløb De har råd til at sidde for om måneden. Dvs. at vi rådgiver om, hvorvidt det kan tilrådes, at De, ud fra de af Dem afgivne indkomstoplysninger, køber den pågældende ejendom. Endvidere vejleder vi efter behov om skattemæssige forhold i forbindelse med købet af bolig. 4.2 EJERFORHOLD Vor rådgivning omfatter afklaring af hvorledes ugifte samlevende bør erhverve fast ejendom og herunder muligheden for etablering af samejeoverenskomst. Vejledningen kan endvidere omfatte afklaring af skatteforhold, herunder specielt spørgsmål om ejerandele i forhold til skattefradragsreglerne. Vi tilbyder endelig ligeledes at udfærdige en evt. samejeoverenskomst for Dem. 4.3 BOLIGENS PRIS BoligAssistancens rådgivning omfatter en generel vurdering af, hvorvidt prisen på den pågældende ejendom er rimelig set i forhold til størrelse, beliggenhed og stand. Dette kan omfatte en gennemgang af prisdannelsen på ejendomsmarkedet generelt set og herunder de forhold, der påvirker prisdannelsen. Vi skal imidlertid understrege, at det i sidste ende er Deres egen afgørelse, om De finder den udbudte pris rimelig. Vi bistår Dem med en generel vurdering af prisen set i forhold til markedsforholdene for den pågældende type bolig i det omhandlede geografiske område. Såfremt De ønsker det og har behov herfor, bistår vi Dem endvidere gerne i forhandlingerne med sælger og dennes repræsentant om boligens pris. 4.4 KØBSFORHANDLINGERNE Under købsforhandlingerne kan BoligAssistancen i fornødent omfang bistå Dem med forhandling af købsvilkårene, dvs. den direkte kontakt med mægleren/sælger i forbindelse med prisforhandling, indgåelse af specielle vilkår m.v. Disse forhandlinger kan omfatte de økonomiske forhold, herunder forhold, der kan påvirke prissætningen på den konkrete ejendom. Endvidere omfatter rådgivningen evt. følgende ydelser: Ejendommens finansiering, herunder gennemgang af ejendomsmæglerens og andres finansieringsforslag samt rådgivning vedrørende forskellige belåningsformer. De juridiske forhold, herunder byggelovgivning, planlovgivning m.v. Forsikringsforhold, herunder behovet for indsættelse af specielle betingelser om tegning af forsikring. Tilstandsrapporten og ejerskifteforsikringstilbuddet, herunder specielt betydningen af købers retsstilling i relation til sælgers ansvarsfraskrivelse. Byggeteknisk rådgivning, herunder hvorvidt der er behov for en selvstændig gennemgang af ejendommen af en af køber antaget bygningssagkyndig. Fortrydelsesret, herunder betydningen af forbehold for rådgivers godkendelse. Kurssikring, herunder rådgivning om betydningen af kurssikring eller strakshjemtagelse af realkreditlån. 4.5 FORTRYDELSESRET OG RÅDGIVERFORBEHOLD BoligAssistancen rådgiver Dem om reglerne om fortrydelsesret efter Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og om de økonomiske konsekvenser heraf. Vi gennemgår desuden muligheden for at gøre en købsaftale betinget af vor godkendelse i sin helhed eller af andre relevante forhold. 3

4 Såfremt De ikke allerede har underskrevet købsaftalen, råder BoligAssistancen Dem til at få tilføjet et såkaldt rådgiver/advokatforbehold, som skal indføjes i købsaftalen før denne underskrives (se nærmere detaljer på internet adressen Et rådgiverforbehold skal skrives ind i selve købsaftalen af ejendomsmægleren og bør formuleres således (De bør ikke acceptere en evt. anden formulering fra mæglerens side): Købers underskrift på nærværende købsaftale er betinget af, at købers rådgiver og pengeinstitut kan godkende købsaftalen i dens helhed. Eventuelle indsigelser skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den kl I modsat fald er købers underskrift bindende. Fristen bør, af hensyn til vor mulighed for at vurdere købsaftalen og de tilliggende dokumenter og rådføre os med Dem, ikke sættes kortere end tre hverdage. De vil dog få vor bedømmelse/rapport indenfor 36 timer fra det øjeblik vi har modtaget kopi af købsaftalen og de tilliggende dokumenter. 4.6 FAKTA OM EJENDOMMEN BoligAssistancen gennemgår den foreliggende dokumentation om ejendommen og sikrer, at de i købsaftalen og salgsopstillingen angivne oplysninger er i overensstemmelse med de af sælger afgiven oplysninger, BBR-meddelelse, Kommunalt ejendomsoplysningsskema, Ejer/grundejerforeningsoplysninger m.v. Vi sikrer, at den fornødne dokumentation foreligger eller tilvejebringes. Dette omfatter fremskaffelsen af kopi af servitutter med usædvanligt indhold, som der samtidig tages forbehold for overfor sælger/sælgers rådgiver. 4.7 KØBSAFTALEN BoligAssistancen gennemgår nøje salgsopstillingen og det foreliggende udkast til købsaftale, før eller efter Deres underskrift heraf. De modtager vor evalueringsrapport indenfor maksimalt 36 timer fra vor modtagelse af købsaftalen og de tilhørende dokumenter indeholdende vor bedømmelse af denne med samtidigt forslag til eventuelle ændringer og forbehold. Såfremt vi skønner der er behov herfor, og vi finder det relevant, tager vi på eget initiativ skridt til, efter nærmere aftale med Dem, at forhandle handlens vilkår med sælger og dennes repræsentant med henblik på at få ændret de af sælger/ejendomsmægler foreslåede vilkår. Hvis der er igangværende arbejder på boligen eller planlagte arbejder i ejerforenings eller grundejerforenings regi, er vi opmærksomme på behovet for at indføre særlige vilkår i handelsdokumenterne, som tager stilling til parternes rettigheder og pligter i den anledning. BoligAssistancen gennemgår den endelige købsaftale samt underliggende bilag med henblik på at sikre, at købsaftalen er i overensstemmelse med det aftalte og er udformet på en måde, som er betryggende for Dem. Vi sørger endvidere for indhentelse af eventuelle manglende dokumenter. 4.8 TILSTANDSRAPPORT OG EJERSKIFTEFORSIKRING BoligAssistancen undersøger, om boligen er omfattet af ordningen om tilstandsrapporter mv. og forelægger konsekvenserne heraf for Dem. Vi gennemgår den eventuelle tilstandsrapport og vejleder Dem om indholdet heraf samt om behovet for en eventuel yderligere byggeteknisk gennemgang. Derudover gennemgår og vejleder vi Dem om priser, dækningsomfang og konsekvenser af samt behov for eventuelle yderligere/alternative tilbud på ejerskifteforsikring. 4.9 FORSIKRINGSFORHOLD BoligAssistancen gennemgår boligens forsikringsforhold og rådgiver Dem om, hvilke forsikringstyper der bør tegnes. Vi undersøger i den forbindelse, hvorvidt ejendommen kan/er forsikret mod svamp og insekter samt udvidet rørskade. Derudover gennemgår og vejleder vi Dem om priser, dækningsomfang og konsekvenser af samt behov for eventuelle yderligere/alternative tilbud på ejendomsforsikring 4.10 ENERGIFORHOLD BoligAssistancen vejleder Dem om reglerne for energimærkning og energiplan i medfør af Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger. 4

5 Hvis der foreligger dokumentation for oplysninger om isoleringstilstand, energi- og vandforbrug, installationer m.v., gennemgår vi denne. Hvis den ikke findes, vejleder vi Dem om muligheden for at få udarbejdet den nødvendige dokumentation MILJØFORHOLD BoligAssistancen orienterer Dem om eventuelle miljømæssige forhold, herunder om der i kommunen/amtet er noteret affaldsdepot eller lignende i forbindelse med boligen, eller om der er konstateret miljømæssige problemer for nærliggende arealer. I bekræftende fald undersøger vi, hvilke foranstaltninger der eventuelt kan eller skal foretages i den anledning, ligesom vi orienterer Dem om, hvilken indvirkning forholdene har på ejendommens værdi både i forbindelse med købet og i forbindelse med et senere salg. Endelig vejleder vi Dem i påkommende tilfælde om reglerne om forurenet jord med hensyn til nedgravede olietanke, giftgrunde, og anden forurening. BoligAssistancens miljømæssige undersøgelse begrænser sig dog til hvad der fremgår af det kommunale oplysningsskema samt den amtskommunale registrering via internettet FINANSIERING BoligAssistancen rådgiver om, hvad der på tidspunktet for Deres køb er den mest fordelagtige form for finansiering af ejendomskøbet for Dem, fordele og ulemper ved henholdsvis kontant og finansieret handel. Vi orienterer Dem endvidere om fordele og ulemper ved alternative finansieringsmuligheder og redegør om nødvendigt for skattemæssige forhold i forbindelse med Deres valg af låntype, herunder rådgivning om de skattemæssige forhold for så vidt angår lånets løbetid og eventuel ekstraordinær indfrielse eller ønske om senere konvertering. Vi rådgiver Dem om betydningen af kursrisikoen på ejerskiftelånet og muligheden for at foretage kurssikring og omkostningerne herved. Vi drager omsorg for den nødvendige information om købet overfor Deres pengeinstitut. Lånetilbud indhentes af ejendomsmægleren eller Deres pengeinstitut, og såfremt De ønsker at foretage kurssikring, foranlediger disse parter en kurssikringsaftale. Efter særlig aftale kan vi foranledige alternative finansieringstilbud indhentet. BoligAssistancen forestår ikke hjemtagelse af ejerskiftelånet eller indfrielse af hæftelser, som ikke skal overtages. Dette er opgaver for sælgers og/eller Deres pengeinstitut. Vi påser og kontrollerer dog, at de pågældende opgaver bliver udført i overensstemmelse med den indgåede købsaftale og skødets indhold. Såfremt De eller Deres pengeinstitut ønsker det, medsender vi gerne eventuelle realkreditpantebreve og ejerpantebreve til tinglysning sammen med skødet og koordinerer tinglysningen heraf. Vi vejleder om, hvorvidt der skal udstedes sælgerpantebrev, herunder hvorvidt sælgerpantebrevet bør/kan indfries og til hvilken kurs. BoligAssistancen koordinerer indfrielsen og aflysningen af indestående pantehæftelser i ejendommen, som De ikke skal overtage, med sælgers pengeinstitut KURSSIKRING BoligAssistancen rådgiver omkring Deres kursrisiko i relation til optagelse af nyt ejerskiftelån eller evt. overtagelse af eksisterende lån i ejendommen, som ikke skal indfries. Rådgivningen kan indbefatte en beregning af Deres økonomiske risici ved at undlade kurssikring og i tilfælde af en ugunstig kursudvikling. For så vidt angår berigtigelse af købesummen som finansieret handel, modtager De rådgivning om indholdet af evt. klausuler i relation til købesummens regulering i tilfælde af kursudsving. BoligAssistancen vejleder Dem om omkostningerne til kurssikring og proceduren for gennemførelsen heraf via Deres pengeinstitut, ejendomsmægleren eller direkte hos realkreditinstituttet SERVITUTTER, BYRDER, HÆFTELSER BoligAssistancen kontrollerer, at ejendommens tilstand med hensyn til overtagne servitutter, byrder og hæftelser er i overensstemmelse med, hvad der fremgår af salgsopstilling og købsaftale eller øvrige givne oplys- 5

6 ninger, herunder de af sælger og/eller mægler givne oplysninger samt det kommunale ejendomsoplysningsskema og udskrift fra BBR-registret. Vi vurderer i den forbindelse indholdet af eventuelle servitutdokumenter, lokalplaner og pantedokumenter mv. Ved vor mistanke om forestående behov for eller planlagte arbejder som vedrører offentlige eller forsyningsmæssige forhold (vandforsyning, kloakforhold m.v.) modtager De vejledning om konsekvenserne heraf og vor vurdering af forholdenes indvirkning på ejendommens prisfastsættelse ved købet og et senere salg. Ved køb af ejerlejligheder indhenter BoligAssistancen oplysninger om hovedejendommens faktiske forhold og tilstand og om ejerlejlighedsejerens forhold til og hæftelser overfor ejerforeningen. Vi gennemgår ejerforeningens vedtægter og generalforsamlingsprotokollater og årsregnskaber i fornødent omfang. Vi klarlægger navnlig, om der forestår økonomisk belastende vedligeholdelsesarbejder eller andre byggeprojekter, samt hvordan disse i givet fald forventes finansieret. Vores undersøgelser foretages på grundlag af de dokumenter, der sædvanligvis indhentes om ejerforeningen, og indbefatter således ikke en teknisk undersøgelse af ejendommens faktiske tilstand. Endelig påser vi, at sælgers forpligtelser over for ejerforeningen er opfyldt eller bliver det i forbindelse med handlens berigtigelse KØBSAFTALENS INDGÅELSE BoligAssistancen gennemgår købsaftale samt underliggende bilag med henblik på at sikre, at købsaftalen er i overensstemmelse med det aftalte og er udformet på en måde, som er betryggende for Dem. Vi sørger endvidere for indhentelse af eventuelle manglende dokumenter. Hvis der er behov for det, tager vi initiativ til efter aftale med Dem at få ændret de af sælger/ejendomsmægler foreslåede vilkår. Hvis der er igangværende arbejder på boligen eller hovedejendommen (ejerlejligheder), er vi opmærksomme på behovet for at indføre særlige vilkår i handelsdokumenterne, som tager stilling til parternes rettigheder og pligter i den anledning. 5.0 EFTER KØBET Når Deres bolighandel er endelig indgået i form af bindende købsaftale underskrevet af begge parter forestår BoligAssistancen den for berigtigelsen nødvendige: Adkomstberigtigelse, dvs. udfærdigelse af digitalt skøde og tinglysning heraf. Udfærdigelse og tinglysning af evt. Pantebreve. Udfærdigelse og berigtigelse af evt. Gældsovertagelseserklæringer. Udfærdigelse og ekspedition af Refusionsopgørelse. Udlevering af endeligt tinglyst anmærkningsfrit digitalt skøde og frigivelse af deponerede beløb ved handlens afslutning. 5.1 SKØDE OG ØKONOMISK OPGØRELSE BoligAssistancen udfærdiger og ekspederer digitalt skøde og andre handelsdokumenter, herunder eventuelt sælgerpantebrev, allonge til ejerpantebrev, refusionsopgørelse mv., i forbindelse med parternes aftale/købsaftalen. Vi sikrer, at alle ekspeditioner afstemmes, således at handlen forløber så enkelt og omkostningsbesparende som muligt. Vi koordinerer og kontrollerer endvidere den nødvendige berigtigelse af gældsovertagelse og andre registreringer af ejerskifte hos relevante myndigheder og institutioner. BoligAssistancen vejleder Dem om tegning af ejerskifteforsikring før overtagelsesdagen/dispositionsdagen og påminder Dem om aflæsning af forbrugsmålere samt øvrige forhold De skal iagttage ved selve overtagelsen. Vi udarbejder refusionsopgørelse eller en evt. a conto opgørelse og drager omsorg for at den nødvendige dokumentation foreligger i form af behørige kvitteringer. Endelig sørger vi for refusionssaldoens udligning efter begge parters godkendelse heraf. Vi påser, at De får et tinglyst endeligt anmærkningsfrit skøde og at refusionssaldoens er korrekt udlignet. 6

7 Endelig sikrer vi, at sælger først modtager det korrekte provenu af handlen, når De er i besiddelse af tinglyst endelig digitalt skøde uden retsanmærkninger. Når vor ekspedition af alle handlens dokumenter er tilendebragt, sender vi kopi af disse til de rette vedkommende. 6.0 EFTER HANDLEN 6.1 LEJEKONTRAKT, BOLIGSIKRING OG SKATTEFORHOLD (kun ved forældrekøb) BoligAssistancen rådgiver om, hvor De kan indhente oplysning om hvilken leje De kan opkræve over for Deres barn, betydningen af fastsættelsen af den konkrete leje i relation til Deres skatteforhold samt Deres barns mulighed for boligsikring. Vi udarbejder endvidere lejekontrakt mellem Dem og Deres barn. For så vidt angår de nærmere beregninger over lejlighedens økonomi efter henholdsvis virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen og forskellen mellem de nævnte ordninger henvises De til egen revisor.. Ansvarsfraskrivelse: Vort evt. forslag til lejens størrelse er baseret på et skøn ud fra vores vurdering af, hvad skattevæsenet vil acceptere, men vi kan ikke udelukke, at skattevæsenet forhøjer lejen skønsmæssigt, hvorved Deres skattemæssige situation ændres, således at Deres skattepligtige indkomst forhøjes. Vi fraskriver os således hermed ansvaret herfor. 6.2 EVENTUELLE MANGLER VED EJENDOMMEN Hvis De umiddelbart efter eller under Deres overtagelse af boligen konstaterer mangler ved ejendommen, vejleder vi Dem om Deres retsstilling over for sælger i den henseende med henblik på evt. gennemførelse af et mangelkrav overfor sælger. Vi forestår endvidere en eventuel indledende korrespondance med sælger og dennes repræsentant om manglerne med samtidigt forslag til en løsning af mangelkravet. Vi rådgiver Dem om retshjælpsforsikring, såfremt mangelkravet ikke kan løses mindelig/udenretsligt med henblik på retslig forfølgelse heraf. En egentlig tvist om mangler er ikke omfattet af denne rådgivningsaftale, og vi henviser til specialiserede Advokater såfremt en eventuel tvist skal afgøres ved en retslig instans. Vores eventuelle bistand vedrørende en sådan tvist aftales særskilt, men kan således ikke omfatte egentlig juridisk hjælp. Ofte vil tvisten være dækket af en eventuel retshjælpsforsikring under Deres indboforsikring eller husforsikring. 7.0 HANDELSOMKOSTNINGER BoligAssistancen verificerer handelsomkostningerne i forbindelse med vor gennemgang af sagen. BoligAssistancens honorar omfatter ikke omkostninger til dækning af offentlige afgifter, herunder tinglysnings- og registreringsafgifter, gebyrer til attester, gebyr for restgældsoplysninger, gebyr for notering af ejerskifte m.v. 8.0 DIVERSE BoligAssistancens rådgivning/sagsbehandling omfatter endvidere sædvanlige ekspeditioner af mindre omfang, som ikke måtte være omfattet af de ovenfor anførte punkter. Hvis vi mener, at en opgave/- ekspedition/rådgivning ikke er omfattet af rådgivningsaftalen, modtager De orientering herom, før vi går i gang med opgaven, således at De ikke modtager uventede ekstraregninger fra os. 9.0 UDARBEJDELSE AF SAMEJEOVERENSKOMST Hvis De har ønsker herom, udarbejder vi forslag til en samejeoverenskomst efter Deres individuelle behov og foranlediger denne tinglyst, hvis dette findes nødvendigt KONTAKT MED OS UNDERVEJS Der er ingen begrænsning på den telefonkontakt eller anden kontakt, De kan have med os undervejs i forløbet. De vil undervejs i forløbet modtage kopi af al ind - og udgående korrespondance i sagen med en samtidig løbende orientering via om status i sagen INGEN HANDEL INTET HONORAR GARANTI 7

8 Hvis en handel ikke gennemføres uanset årsag, skal De ikke betale vort fulde honorar, der i så fald reduceres til kr ,00 inkl. moms Det gælder f.eks., hvis De ikke opnår den nødvendige finansiering, eller hvis sælger ikke accepterer Deres tilbud. INGEN HANDEL INTET HONORAR GARANTI gælder, uanset hvor meget arbejde vi har udført i en sag BETALINGSVILKÅR Vores betalingsbetingelser består af to grundelementer: 1. Åbnings á conto honorar stort kr. xxxx inkl. moms ved sagens indledning 2. Resthonorar (dvs. det samlede aftalte honorar minus åbningshonoraret) Ad 1. Åbningshonoraret er forfaldent til betaling ved sagens indledning. Ad 2. Resthonoraret forfalder til betaling 3 dage efter Deres modtagelse af endeligt anmærkningsfrit skøde og sagens afslutning.* Faktura fremsendes sammen med det endelige anmærkningsfri digitalt skøde og ejendommens øvrige dokumenter ved sagens afslutning. * NB! i visse sager og på forlangende af ejendomsmægleren jf. købsaftalen, vil resthonoraret forfalde til betaling ved vor fremsendelse af digitalt skøde til Deres underskrift. Dette skyldes, at vi i henhold til købsaftalens pkt. 11. over for ejendomsmægleren skal indestå for, at handelsomkostningerne (registreringsafgift og vort honorar) er indbetalt til os, inden de får udleveret nøgler til ejendommen. Hvis vi mener, at De undervejs i forløbet beder os om at udføre en opgave, som ikke er omfattet af nærværende rådgivningsaftale, vil De modtage orientering herom, før vi går i gang med opgaven. De vil således ikke modtage en uforudset ekstraregning fra os. Hvis De efterfølgende beder os udføre en eller flere af de på side 2 anførte prissatte ydelser, skal De dog betale her for, selv om vi ikke har gjort Dem specifikt opmærksom her på KLIENTKONTI NBC GRUPPEN / BoligAssistancen påtager sig ikke administration af vore klienters kontante midler eller deponeringer af nogen art i forbindelse med boligrådgivning og berigtigelse af ejendomskøb. Alle de for en ejendomshandel, berigtiget af BoligAssistancen, nødvendige økonomiske transaktioner sker direkte mellem købers og sælgers samt evt. ejendomsmæglers eller sælgerrådgivers pengeinstitutter samt realkreditinstitutioner. Udover sagshonoraret og evt. godkendte udlæg vil der således ikke bestå noget økonomisk mellemværende mellem Dem og NBC GRUPPEN / BoligAssistancen. Gebyrer og afgifter til det offentlige i forbindelse med tinglysning af skøde og pantebreve m.v. tilstilles således NBC GRUPPEN / BoligAssistancen af opdragsgiveren i form af bankoverførsel til en særskilt klientkonto KLAGEMULIGHED Hvis De ikke er tilfreds med vores rådgivning eller sagsbehandling enten undervejs i forløbet eller efterfølgende og ikke ønsker at drøfte dette med sagsbehandleren, er De velkommen til at kontakte Noël Skaarup på telefon NBC GRUPPEN / BoligAssistancen er ikke et advokatfirma men tilstræber at efterfølge de "Etiske regler for advokaters rådgivning om fast ejendom til forbrugere udarbejdet i samarbejde mellem Forbrugerrådet og Advokatrådet". 8

9 Ved sin underskrift af nærværende aftale erklærer køber at have læst og accepteret de nedenstående uddybende oplysninger om de for nærværende aftale gældende ydelser. Dato: Klient/købers underskrift og datering Dato: For NBC Gruppen Underskrift Boligkonsulent xxxxxxxxxxxx Nærværende aftale består af 9 sider og er udfærdiget med ét eksemplar til hver af parterne. 9

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning.

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning. NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Dyrlundsvej 12, Postboks 38 4600 Køge Rådgivningsaftale vedr. eget salg af bolig Telefon: 49 14 91 84 Fax: 49 14 92 84 E-mail: post@boligassistancen.dk Website:

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Guide til køb af bolig

Guide til køb af bolig Guide til køb af bolig Denne guide er for dig, der gerne vil have en hurtig introduktion til nogle af de mange ord og begreber, som du støder på, når du vil købe en bolig. Med guiden i hånden er du godt

Læs mere

UP7: Ejendomsoverdragelse

UP7: Ejendomsoverdragelse UP7: Ejendomsoverdragelse, 2004 1 of 12 UP7: Ejendomsoverdragelse Erik Stubkjær Department of Development and Planning, Aalborg University, DK 5. sem. kursus: Udstykningsprocessen Aalborg Universitet,

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden)

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) A G P A conto Accept Acceptfrist Adkomst Adkomstdokumenter Administrationsbidrag Administrator Advis Afdrag Aflysning Aftægtsydelse

Læs mere