1.0 OPGAVENS OMFANG OG PRIS. Andet (efter aftale) 2.0 BOLIGASSISTANCENS YDELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0 OPGAVENS OMFANG OG PRIS. Andet (efter aftale) 2.0 BOLIGASSISTANCENS YDELSER"

Transkript

1 NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Vedrørende ejendommen beliggende: * Rådgivningsaftale køb af bolig Klient/Køber: * Dyrlundsvej 12, Postboks Køge Telefon: Fax: Website: CVR-nr.: Bankforbindelse: Nordea Bank, Hørsholm Navn: * Adr.: * Telefon: Mobil: Arbejde: INDHOLD: 1.0 Opgavens omfang og pris BoligAssistancens ydelser uddybende oplysning om de enkelte ydelser Før handlen: Vejledning om privatøkonomiske forhold Ejerforhold Boligens pris Købsforhandlingerne Fortrydelsesret og RÅDGIVERforbehold Fakta om ejendommen KØBSAFTALEN Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring Forsikringsforhold Energiforhold Miljøforhold Finansiering Kurssikring Servitutter, byrder, hæftelser Købsaftalens indgåelse Efter købet Skøde og økonomisk opgørelse Efter handlen Lejekontrakt, boligsikring og skatteforhold (kun ved forældrekøb) Eventuelle mangler ved ejendommen handelsomkostninger Diverse Udarbejdelse af samejeoverenskomst Kontakt med os undervejs INGEN HANDEL INTET HONORAR GARANTI Betalingsvilkår KLIENTKONTI Klagemulighed... 8

2 1.0 OPGAVENS OMFANG OG PRIS Den i henhold til nærværende aftale omfattede rådgivning omfatter nedenstående afkrydsede punkter (alle anførte priser er inklusive moms men er eksklusive offentlige afgifter som f.eks. stempelafgift): Berigtigelse af boligkøb eller salg uden nogen form for rådgivning (alle typer ejendomme) 12 Køberrådgivning og berigtigelse køb af ejerlejlighed/villalejlighed 1-3, 5-11, (kr ,00) Køberrådgivning og berigtigelse køb af enfamilieshus/sommerhus 1-11, (kr ,00 ) Køberrådgivning og berigtigelse af grundkøb 1-3, 5-11, (kr ,00) Køberrådgivning og berigtigelse af forældrekøb lejlighed - som ovenfor tilligemed 12 (kr ,00) Standardsamejeoverenskomst (kr. 975,00) Transport af ejerpantebrev (ikke til ejerforening, kr. 500,00) Udfærdigelse og tinglysning af sælgerpantebreve/andre pantebreve (kr.600,00) Andet (efter aftale) Punkt gælder for alle rådgivningsaftaler uden særskilt afkrydsning. BoligAssistancens honorar for ovennævnte i forbindelse med nærværende aftale omhandlede rådgivning/sagsbehandling andrager i alt Kr. * inklusive moms. 2.0 BOLIGASSISTANCENS YDELSER BoligAssistancen tilbyder rådgivning og sagsbehandling indenfor følgende: 1. Vejledning om privatøkonomiske forhold. 2. Boligens pris og vilkårsforhandling 3. Fortrydelsesret og rådgiverforbehold. 4. Salgsopstillingens og købsaftalens indhold og evt. forbehold hertil 5. Tilstandsrapport og tegning af ejerskifteforsikring. 6. Forsikringsforhold. 7. Energiforhold. 8. Miljøforhold. 9. Finansiering og kurssikring. 10. Servitutter, byrder og hæftelser. 11. Købsaftalens indgåelse. 12. Berigtigelse digitalt skøde og refusionsopgørelse. 13. Lejekontrakt, boligsikring og skatteforhold (kun ved forældrekøb). 14. Efter overtagelsen - eventuelle fejl og mangler ved ejendommen. 15. Diverse. 16. Udarbejdelse af samejeoverenskomst. 17. Ingen Handel Intet Honorar Garantien. 18. Klagemulighed. 2

3 3.0 UDDYBENDE OPLYSNING OM DE ENKELTE YDELSER 4.0 FØR HANDLEN: 4.1 VEJLEDNING OM PRIVATØKONOMISKE FORHOLD Som udgangspunkt omfatter vor rådgivning ikke en konkret vurdering af, hvorvidt De har mulighed for at købe en ejendom/bolig i den ønskede prisklasse, men vi kan eventuelt og i samarbejde med Deres pengeinstitut assistere Dem med at opnå den finansiering, som er nødvendig for at købe ejendommen. Såfremt De ønsker det, gennemgår vi dog gerne Deres privatbudget med Dem med henblik på at vurdere, hvilket beløb De har råd til at sidde for om måneden. Dvs. at vi rådgiver om, hvorvidt det kan tilrådes, at De, ud fra de af Dem afgivne indkomstoplysninger, køber den pågældende ejendom. Endvidere vejleder vi efter behov om skattemæssige forhold i forbindelse med købet af bolig. 4.2 EJERFORHOLD Vor rådgivning omfatter afklaring af hvorledes ugifte samlevende bør erhverve fast ejendom og herunder muligheden for etablering af samejeoverenskomst. Vejledningen kan endvidere omfatte afklaring af skatteforhold, herunder specielt spørgsmål om ejerandele i forhold til skattefradragsreglerne. Vi tilbyder endelig ligeledes at udfærdige en evt. samejeoverenskomst for Dem. 4.3 BOLIGENS PRIS BoligAssistancens rådgivning omfatter en generel vurdering af, hvorvidt prisen på den pågældende ejendom er rimelig set i forhold til størrelse, beliggenhed og stand. Dette kan omfatte en gennemgang af prisdannelsen på ejendomsmarkedet generelt set og herunder de forhold, der påvirker prisdannelsen. Vi skal imidlertid understrege, at det i sidste ende er Deres egen afgørelse, om De finder den udbudte pris rimelig. Vi bistår Dem med en generel vurdering af prisen set i forhold til markedsforholdene for den pågældende type bolig i det omhandlede geografiske område. Såfremt De ønsker det og har behov herfor, bistår vi Dem endvidere gerne i forhandlingerne med sælger og dennes repræsentant om boligens pris. 4.4 KØBSFORHANDLINGERNE Under købsforhandlingerne kan BoligAssistancen i fornødent omfang bistå Dem med forhandling af købsvilkårene, dvs. den direkte kontakt med mægleren/sælger i forbindelse med prisforhandling, indgåelse af specielle vilkår m.v. Disse forhandlinger kan omfatte de økonomiske forhold, herunder forhold, der kan påvirke prissætningen på den konkrete ejendom. Endvidere omfatter rådgivningen evt. følgende ydelser: Ejendommens finansiering, herunder gennemgang af ejendomsmæglerens og andres finansieringsforslag samt rådgivning vedrørende forskellige belåningsformer. De juridiske forhold, herunder byggelovgivning, planlovgivning m.v. Forsikringsforhold, herunder behovet for indsættelse af specielle betingelser om tegning af forsikring. Tilstandsrapporten og ejerskifteforsikringstilbuddet, herunder specielt betydningen af købers retsstilling i relation til sælgers ansvarsfraskrivelse. Byggeteknisk rådgivning, herunder hvorvidt der er behov for en selvstændig gennemgang af ejendommen af en af køber antaget bygningssagkyndig. Fortrydelsesret, herunder betydningen af forbehold for rådgivers godkendelse. Kurssikring, herunder rådgivning om betydningen af kurssikring eller strakshjemtagelse af realkreditlån. 4.5 FORTRYDELSESRET OG RÅDGIVERFORBEHOLD BoligAssistancen rådgiver Dem om reglerne om fortrydelsesret efter Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og om de økonomiske konsekvenser heraf. Vi gennemgår desuden muligheden for at gøre en købsaftale betinget af vor godkendelse i sin helhed eller af andre relevante forhold. 3

4 Såfremt De ikke allerede har underskrevet købsaftalen, råder BoligAssistancen Dem til at få tilføjet et såkaldt rådgiver/advokatforbehold, som skal indføjes i købsaftalen før denne underskrives (se nærmere detaljer på internet adressen Et rådgiverforbehold skal skrives ind i selve købsaftalen af ejendomsmægleren og bør formuleres således (De bør ikke acceptere en evt. anden formulering fra mæglerens side): Købers underskrift på nærværende købsaftale er betinget af, at købers rådgiver og pengeinstitut kan godkende købsaftalen i dens helhed. Eventuelle indsigelser skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den kl I modsat fald er købers underskrift bindende. Fristen bør, af hensyn til vor mulighed for at vurdere købsaftalen og de tilliggende dokumenter og rådføre os med Dem, ikke sættes kortere end tre hverdage. De vil dog få vor bedømmelse/rapport indenfor 36 timer fra det øjeblik vi har modtaget kopi af købsaftalen og de tilliggende dokumenter. 4.6 FAKTA OM EJENDOMMEN BoligAssistancen gennemgår den foreliggende dokumentation om ejendommen og sikrer, at de i købsaftalen og salgsopstillingen angivne oplysninger er i overensstemmelse med de af sælger afgiven oplysninger, BBR-meddelelse, Kommunalt ejendomsoplysningsskema, Ejer/grundejerforeningsoplysninger m.v. Vi sikrer, at den fornødne dokumentation foreligger eller tilvejebringes. Dette omfatter fremskaffelsen af kopi af servitutter med usædvanligt indhold, som der samtidig tages forbehold for overfor sælger/sælgers rådgiver. 4.7 KØBSAFTALEN BoligAssistancen gennemgår nøje salgsopstillingen og det foreliggende udkast til købsaftale, før eller efter Deres underskrift heraf. De modtager vor evalueringsrapport indenfor maksimalt 36 timer fra vor modtagelse af købsaftalen og de tilhørende dokumenter indeholdende vor bedømmelse af denne med samtidigt forslag til eventuelle ændringer og forbehold. Såfremt vi skønner der er behov herfor, og vi finder det relevant, tager vi på eget initiativ skridt til, efter nærmere aftale med Dem, at forhandle handlens vilkår med sælger og dennes repræsentant med henblik på at få ændret de af sælger/ejendomsmægler foreslåede vilkår. Hvis der er igangværende arbejder på boligen eller planlagte arbejder i ejerforenings eller grundejerforenings regi, er vi opmærksomme på behovet for at indføre særlige vilkår i handelsdokumenterne, som tager stilling til parternes rettigheder og pligter i den anledning. BoligAssistancen gennemgår den endelige købsaftale samt underliggende bilag med henblik på at sikre, at købsaftalen er i overensstemmelse med det aftalte og er udformet på en måde, som er betryggende for Dem. Vi sørger endvidere for indhentelse af eventuelle manglende dokumenter. 4.8 TILSTANDSRAPPORT OG EJERSKIFTEFORSIKRING BoligAssistancen undersøger, om boligen er omfattet af ordningen om tilstandsrapporter mv. og forelægger konsekvenserne heraf for Dem. Vi gennemgår den eventuelle tilstandsrapport og vejleder Dem om indholdet heraf samt om behovet for en eventuel yderligere byggeteknisk gennemgang. Derudover gennemgår og vejleder vi Dem om priser, dækningsomfang og konsekvenser af samt behov for eventuelle yderligere/alternative tilbud på ejerskifteforsikring. 4.9 FORSIKRINGSFORHOLD BoligAssistancen gennemgår boligens forsikringsforhold og rådgiver Dem om, hvilke forsikringstyper der bør tegnes. Vi undersøger i den forbindelse, hvorvidt ejendommen kan/er forsikret mod svamp og insekter samt udvidet rørskade. Derudover gennemgår og vejleder vi Dem om priser, dækningsomfang og konsekvenser af samt behov for eventuelle yderligere/alternative tilbud på ejendomsforsikring 4.10 ENERGIFORHOLD BoligAssistancen vejleder Dem om reglerne for energimærkning og energiplan i medfør af Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger. 4

5 Hvis der foreligger dokumentation for oplysninger om isoleringstilstand, energi- og vandforbrug, installationer m.v., gennemgår vi denne. Hvis den ikke findes, vejleder vi Dem om muligheden for at få udarbejdet den nødvendige dokumentation MILJØFORHOLD BoligAssistancen orienterer Dem om eventuelle miljømæssige forhold, herunder om der i kommunen/amtet er noteret affaldsdepot eller lignende i forbindelse med boligen, eller om der er konstateret miljømæssige problemer for nærliggende arealer. I bekræftende fald undersøger vi, hvilke foranstaltninger der eventuelt kan eller skal foretages i den anledning, ligesom vi orienterer Dem om, hvilken indvirkning forholdene har på ejendommens værdi både i forbindelse med købet og i forbindelse med et senere salg. Endelig vejleder vi Dem i påkommende tilfælde om reglerne om forurenet jord med hensyn til nedgravede olietanke, giftgrunde, og anden forurening. BoligAssistancens miljømæssige undersøgelse begrænser sig dog til hvad der fremgår af det kommunale oplysningsskema samt den amtskommunale registrering via internettet FINANSIERING BoligAssistancen rådgiver om, hvad der på tidspunktet for Deres køb er den mest fordelagtige form for finansiering af ejendomskøbet for Dem, fordele og ulemper ved henholdsvis kontant og finansieret handel. Vi orienterer Dem endvidere om fordele og ulemper ved alternative finansieringsmuligheder og redegør om nødvendigt for skattemæssige forhold i forbindelse med Deres valg af låntype, herunder rådgivning om de skattemæssige forhold for så vidt angår lånets løbetid og eventuel ekstraordinær indfrielse eller ønske om senere konvertering. Vi rådgiver Dem om betydningen af kursrisikoen på ejerskiftelånet og muligheden for at foretage kurssikring og omkostningerne herved. Vi drager omsorg for den nødvendige information om købet overfor Deres pengeinstitut. Lånetilbud indhentes af ejendomsmægleren eller Deres pengeinstitut, og såfremt De ønsker at foretage kurssikring, foranlediger disse parter en kurssikringsaftale. Efter særlig aftale kan vi foranledige alternative finansieringstilbud indhentet. BoligAssistancen forestår ikke hjemtagelse af ejerskiftelånet eller indfrielse af hæftelser, som ikke skal overtages. Dette er opgaver for sælgers og/eller Deres pengeinstitut. Vi påser og kontrollerer dog, at de pågældende opgaver bliver udført i overensstemmelse med den indgåede købsaftale og skødets indhold. Såfremt De eller Deres pengeinstitut ønsker det, medsender vi gerne eventuelle realkreditpantebreve og ejerpantebreve til tinglysning sammen med skødet og koordinerer tinglysningen heraf. Vi vejleder om, hvorvidt der skal udstedes sælgerpantebrev, herunder hvorvidt sælgerpantebrevet bør/kan indfries og til hvilken kurs. BoligAssistancen koordinerer indfrielsen og aflysningen af indestående pantehæftelser i ejendommen, som De ikke skal overtage, med sælgers pengeinstitut KURSSIKRING BoligAssistancen rådgiver omkring Deres kursrisiko i relation til optagelse af nyt ejerskiftelån eller evt. overtagelse af eksisterende lån i ejendommen, som ikke skal indfries. Rådgivningen kan indbefatte en beregning af Deres økonomiske risici ved at undlade kurssikring og i tilfælde af en ugunstig kursudvikling. For så vidt angår berigtigelse af købesummen som finansieret handel, modtager De rådgivning om indholdet af evt. klausuler i relation til købesummens regulering i tilfælde af kursudsving. BoligAssistancen vejleder Dem om omkostningerne til kurssikring og proceduren for gennemførelsen heraf via Deres pengeinstitut, ejendomsmægleren eller direkte hos realkreditinstituttet SERVITUTTER, BYRDER, HÆFTELSER BoligAssistancen kontrollerer, at ejendommens tilstand med hensyn til overtagne servitutter, byrder og hæftelser er i overensstemmelse med, hvad der fremgår af salgsopstilling og købsaftale eller øvrige givne oplys- 5

6 ninger, herunder de af sælger og/eller mægler givne oplysninger samt det kommunale ejendomsoplysningsskema og udskrift fra BBR-registret. Vi vurderer i den forbindelse indholdet af eventuelle servitutdokumenter, lokalplaner og pantedokumenter mv. Ved vor mistanke om forestående behov for eller planlagte arbejder som vedrører offentlige eller forsyningsmæssige forhold (vandforsyning, kloakforhold m.v.) modtager De vejledning om konsekvenserne heraf og vor vurdering af forholdenes indvirkning på ejendommens prisfastsættelse ved købet og et senere salg. Ved køb af ejerlejligheder indhenter BoligAssistancen oplysninger om hovedejendommens faktiske forhold og tilstand og om ejerlejlighedsejerens forhold til og hæftelser overfor ejerforeningen. Vi gennemgår ejerforeningens vedtægter og generalforsamlingsprotokollater og årsregnskaber i fornødent omfang. Vi klarlægger navnlig, om der forestår økonomisk belastende vedligeholdelsesarbejder eller andre byggeprojekter, samt hvordan disse i givet fald forventes finansieret. Vores undersøgelser foretages på grundlag af de dokumenter, der sædvanligvis indhentes om ejerforeningen, og indbefatter således ikke en teknisk undersøgelse af ejendommens faktiske tilstand. Endelig påser vi, at sælgers forpligtelser over for ejerforeningen er opfyldt eller bliver det i forbindelse med handlens berigtigelse KØBSAFTALENS INDGÅELSE BoligAssistancen gennemgår købsaftale samt underliggende bilag med henblik på at sikre, at købsaftalen er i overensstemmelse med det aftalte og er udformet på en måde, som er betryggende for Dem. Vi sørger endvidere for indhentelse af eventuelle manglende dokumenter. Hvis der er behov for det, tager vi initiativ til efter aftale med Dem at få ændret de af sælger/ejendomsmægler foreslåede vilkår. Hvis der er igangværende arbejder på boligen eller hovedejendommen (ejerlejligheder), er vi opmærksomme på behovet for at indføre særlige vilkår i handelsdokumenterne, som tager stilling til parternes rettigheder og pligter i den anledning. 5.0 EFTER KØBET Når Deres bolighandel er endelig indgået i form af bindende købsaftale underskrevet af begge parter forestår BoligAssistancen den for berigtigelsen nødvendige: Adkomstberigtigelse, dvs. udfærdigelse af digitalt skøde og tinglysning heraf. Udfærdigelse og tinglysning af evt. Pantebreve. Udfærdigelse og berigtigelse af evt. Gældsovertagelseserklæringer. Udfærdigelse og ekspedition af Refusionsopgørelse. Udlevering af endeligt tinglyst anmærkningsfrit digitalt skøde og frigivelse af deponerede beløb ved handlens afslutning. 5.1 SKØDE OG ØKONOMISK OPGØRELSE BoligAssistancen udfærdiger og ekspederer digitalt skøde og andre handelsdokumenter, herunder eventuelt sælgerpantebrev, allonge til ejerpantebrev, refusionsopgørelse mv., i forbindelse med parternes aftale/købsaftalen. Vi sikrer, at alle ekspeditioner afstemmes, således at handlen forløber så enkelt og omkostningsbesparende som muligt. Vi koordinerer og kontrollerer endvidere den nødvendige berigtigelse af gældsovertagelse og andre registreringer af ejerskifte hos relevante myndigheder og institutioner. BoligAssistancen vejleder Dem om tegning af ejerskifteforsikring før overtagelsesdagen/dispositionsdagen og påminder Dem om aflæsning af forbrugsmålere samt øvrige forhold De skal iagttage ved selve overtagelsen. Vi udarbejder refusionsopgørelse eller en evt. a conto opgørelse og drager omsorg for at den nødvendige dokumentation foreligger i form af behørige kvitteringer. Endelig sørger vi for refusionssaldoens udligning efter begge parters godkendelse heraf. Vi påser, at De får et tinglyst endeligt anmærkningsfrit skøde og at refusionssaldoens er korrekt udlignet. 6

7 Endelig sikrer vi, at sælger først modtager det korrekte provenu af handlen, når De er i besiddelse af tinglyst endelig digitalt skøde uden retsanmærkninger. Når vor ekspedition af alle handlens dokumenter er tilendebragt, sender vi kopi af disse til de rette vedkommende. 6.0 EFTER HANDLEN 6.1 LEJEKONTRAKT, BOLIGSIKRING OG SKATTEFORHOLD (kun ved forældrekøb) BoligAssistancen rådgiver om, hvor De kan indhente oplysning om hvilken leje De kan opkræve over for Deres barn, betydningen af fastsættelsen af den konkrete leje i relation til Deres skatteforhold samt Deres barns mulighed for boligsikring. Vi udarbejder endvidere lejekontrakt mellem Dem og Deres barn. For så vidt angår de nærmere beregninger over lejlighedens økonomi efter henholdsvis virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen og forskellen mellem de nævnte ordninger henvises De til egen revisor.. Ansvarsfraskrivelse: Vort evt. forslag til lejens størrelse er baseret på et skøn ud fra vores vurdering af, hvad skattevæsenet vil acceptere, men vi kan ikke udelukke, at skattevæsenet forhøjer lejen skønsmæssigt, hvorved Deres skattemæssige situation ændres, således at Deres skattepligtige indkomst forhøjes. Vi fraskriver os således hermed ansvaret herfor. 6.2 EVENTUELLE MANGLER VED EJENDOMMEN Hvis De umiddelbart efter eller under Deres overtagelse af boligen konstaterer mangler ved ejendommen, vejleder vi Dem om Deres retsstilling over for sælger i den henseende med henblik på evt. gennemførelse af et mangelkrav overfor sælger. Vi forestår endvidere en eventuel indledende korrespondance med sælger og dennes repræsentant om manglerne med samtidigt forslag til en løsning af mangelkravet. Vi rådgiver Dem om retshjælpsforsikring, såfremt mangelkravet ikke kan løses mindelig/udenretsligt med henblik på retslig forfølgelse heraf. En egentlig tvist om mangler er ikke omfattet af denne rådgivningsaftale, og vi henviser til specialiserede Advokater såfremt en eventuel tvist skal afgøres ved en retslig instans. Vores eventuelle bistand vedrørende en sådan tvist aftales særskilt, men kan således ikke omfatte egentlig juridisk hjælp. Ofte vil tvisten være dækket af en eventuel retshjælpsforsikring under Deres indboforsikring eller husforsikring. 7.0 HANDELSOMKOSTNINGER BoligAssistancen verificerer handelsomkostningerne i forbindelse med vor gennemgang af sagen. BoligAssistancens honorar omfatter ikke omkostninger til dækning af offentlige afgifter, herunder tinglysnings- og registreringsafgifter, gebyrer til attester, gebyr for restgældsoplysninger, gebyr for notering af ejerskifte m.v. 8.0 DIVERSE BoligAssistancens rådgivning/sagsbehandling omfatter endvidere sædvanlige ekspeditioner af mindre omfang, som ikke måtte være omfattet af de ovenfor anførte punkter. Hvis vi mener, at en opgave/- ekspedition/rådgivning ikke er omfattet af rådgivningsaftalen, modtager De orientering herom, før vi går i gang med opgaven, således at De ikke modtager uventede ekstraregninger fra os. 9.0 UDARBEJDELSE AF SAMEJEOVERENSKOMST Hvis De har ønsker herom, udarbejder vi forslag til en samejeoverenskomst efter Deres individuelle behov og foranlediger denne tinglyst, hvis dette findes nødvendigt KONTAKT MED OS UNDERVEJS Der er ingen begrænsning på den telefonkontakt eller anden kontakt, De kan have med os undervejs i forløbet. De vil undervejs i forløbet modtage kopi af al ind - og udgående korrespondance i sagen med en samtidig løbende orientering via om status i sagen INGEN HANDEL INTET HONORAR GARANTI 7

8 Hvis en handel ikke gennemføres uanset årsag, skal De ikke betale vort fulde honorar, der i så fald reduceres til kr ,00 inkl. moms Det gælder f.eks., hvis De ikke opnår den nødvendige finansiering, eller hvis sælger ikke accepterer Deres tilbud. INGEN HANDEL INTET HONORAR GARANTI gælder, uanset hvor meget arbejde vi har udført i en sag BETALINGSVILKÅR Vores betalingsbetingelser består af to grundelementer: 1. Åbnings á conto honorar stort kr. xxxx inkl. moms ved sagens indledning 2. Resthonorar (dvs. det samlede aftalte honorar minus åbningshonoraret) Ad 1. Åbningshonoraret er forfaldent til betaling ved sagens indledning. Ad 2. Resthonoraret forfalder til betaling 3 dage efter Deres modtagelse af endeligt anmærkningsfrit skøde og sagens afslutning.* Faktura fremsendes sammen med det endelige anmærkningsfri digitalt skøde og ejendommens øvrige dokumenter ved sagens afslutning. * NB! i visse sager og på forlangende af ejendomsmægleren jf. købsaftalen, vil resthonoraret forfalde til betaling ved vor fremsendelse af digitalt skøde til Deres underskrift. Dette skyldes, at vi i henhold til købsaftalens pkt. 11. over for ejendomsmægleren skal indestå for, at handelsomkostningerne (registreringsafgift og vort honorar) er indbetalt til os, inden de får udleveret nøgler til ejendommen. Hvis vi mener, at De undervejs i forløbet beder os om at udføre en opgave, som ikke er omfattet af nærværende rådgivningsaftale, vil De modtage orientering herom, før vi går i gang med opgaven. De vil således ikke modtage en uforudset ekstraregning fra os. Hvis De efterfølgende beder os udføre en eller flere af de på side 2 anførte prissatte ydelser, skal De dog betale her for, selv om vi ikke har gjort Dem specifikt opmærksom her på KLIENTKONTI NBC GRUPPEN / BoligAssistancen påtager sig ikke administration af vore klienters kontante midler eller deponeringer af nogen art i forbindelse med boligrådgivning og berigtigelse af ejendomskøb. Alle de for en ejendomshandel, berigtiget af BoligAssistancen, nødvendige økonomiske transaktioner sker direkte mellem købers og sælgers samt evt. ejendomsmæglers eller sælgerrådgivers pengeinstitutter samt realkreditinstitutioner. Udover sagshonoraret og evt. godkendte udlæg vil der således ikke bestå noget økonomisk mellemværende mellem Dem og NBC GRUPPEN / BoligAssistancen. Gebyrer og afgifter til det offentlige i forbindelse med tinglysning af skøde og pantebreve m.v. tilstilles således NBC GRUPPEN / BoligAssistancen af opdragsgiveren i form af bankoverførsel til en særskilt klientkonto KLAGEMULIGHED Hvis De ikke er tilfreds med vores rådgivning eller sagsbehandling enten undervejs i forløbet eller efterfølgende og ikke ønsker at drøfte dette med sagsbehandleren, er De velkommen til at kontakte Noël Skaarup på telefon NBC GRUPPEN / BoligAssistancen er ikke et advokatfirma men tilstræber at efterfølge de "Etiske regler for advokaters rådgivning om fast ejendom til forbrugere udarbejdet i samarbejde mellem Forbrugerrådet og Advokatrådet". 8

9 Ved sin underskrift af nærværende aftale erklærer køber at have læst og accepteret de nedenstående uddybende oplysninger om de for nærværende aftale gældende ydelser. Dato: Klient/købers underskrift og datering Dato: For NBC Gruppen Underskrift Boligkonsulent xxxxxxxxxxxx Nærværende aftale består af 9 sider og er udfærdiget med ét eksemplar til hver af parterne. 9

Rådgivningsaftale køb af bolig

Rådgivningsaftale køb af bolig Rådgivningsaftale køb af bolig vilsoe@vilsoe.dk Direkte tlf.nr. Vedrørende ejendommen beliggende: Køber: X X X Sekretær: vilsoe@vilsoe.dk Direkte tlf.nr. www.vilsoe.dk A/S, CVRnr. 10 11 59 22 Vi tilbyder

Læs mere

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning.

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning. NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Dyrlundsvej 12, Postboks 38 4600 Køge Rådgivningsaftale vedr. eget salg af bolig Telefon: 49 14 91 84 Fax: 49 14 92 84 E-mail: post@boligassistancen.dk Website:

Læs mere

Rådgivningsaftale salg af bolig

Rådgivningsaftale salg af bolig NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Kærvej 28 2970 Hørsholm Rådgivningsaftale salg af bolig Telefon: 49 14 91 84 Fax: 49 14 92 84 E-mail: post@boligassistancen.dk Website: www.boligassistancen.dk

Læs mere

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som Bolighandel Bolighandel Ikke to bolighandler er ens. Der er mange dokumenter og oplysninger, der skal gennemgås, vilkår, der skal diskuteres og aftaler, der skal på plads. INTERLEX Advokater hjælper dig

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat.

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Køb eller salg af bolig er måske den største handel i dit liv. Der står mange penge på spil, men du kan få ro i sjælen, hvis du bruger en BOLIGadvokat.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

Boligkøberguide. Boligen er fundet Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris.

Boligkøberguide. Boligen er fundet Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris. Boligkøberguide 10 gode råd inden du køber bolig: 1. Lav en grundig prisanalyse af boligen sammenholdt med andre lignende boliger. Det gælder både kontantprisen, men også ejerudgifter. 2. Vær sikker på

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000 Salgsbudget Sag nr./ref. 801A0025 Dato 03.09.2008 For sælger Carsten Sørensen ved salg af ejendommen Matr. nr. 69 a Frederikshavn Bygrunde Ejerlejl. nr. 4 Beliggende Vestergade 17, 1. th., 9900 Frederikshavn

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har undladt at udføre det aftalte mæglerarbejde og derfor skal tåle en salærreduktion,

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af mangelfulde oplysninger om hjemfaldspligt.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af mangelfulde oplysninger om hjemfaldspligt. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annemette Lyngh Frederikssundsvej 29 2400 København NV Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Nørrebrogade 233-237 Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager eller tåle

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Louise Lillelund og Claus Andersen Stengade 66 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 4. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. nr. 1030

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. nr. 1030 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Emilievej 13-30 Under henvisning til vedtægternes 14, 16, 20 og 23. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 12. november 2006 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 12. november 2006 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmæglere Ramkær & Wegener ApS Algade 25 4281 Gørlev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført dårligt mæglerarbejde i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Del af matr. nr. 62 aø Frederiksværk Markjorder, Rådhuspladsen, 3300 Frederiksværk Ca. 750 m 2 1 Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Velkommen hos home - ved lejlighed

Velkommen hos home - ved lejlighed Velkommen hos home - ved lejlighed Før vi sælger din lejlighed Før du sætter din ejerlejlighed til salg, vil vi gerne fortælle, hvordan vi arbejder hos home, hvilke fordele det giver at sælge og købe via

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Sagens nærmere omstændigheder er følgende: 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Dennis Thyme-Duvald Strandvejen 100 2900 Hellerup Nævnet har modtaget klagen den 8. april 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Vesterlunds Ejendomskontor Kalundborg ApS Vænget 17 4400 Kalundborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at medtage

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Forchhammersvej 19, ST. L8., Bygning 2A, 9000 Aalborg Sagsnr.: 32JR-000377 Dato: 17.06.2017 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Sag 534649P1 TIL SALG Herning - Drejet 24 Ejendommen har tidligere været anvendt til institution Ejendommen sælges i offentligt

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere